02008R1334 — SV — 24.05.2018 — 016.002


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) NR 1334/2008

av den 16 december 2008

om aromer och vissa livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper för användning i och på livsmedel och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1601/91, förordningarna (EG) nr 2232/96 och (EG) nr 110/2008 samt direktiv 2000/13/EG

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 354 31.12.2008, s. 34)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 872/2012 av den 1 oktober 2012

  L 267

1

2.10.2012

►M2

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 545/2013 av den 14 juni 2013

  L 163

15

15.6.2013

►M3

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 985/2013 av den 14 oktober 2013

  L 273

18

15.10.2013

►M4

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 246/2014 av den 13 mars 2014

  L 74

58

14.3.2014

►M5

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1098/2014 av den 17 oktober 2014

  L 300

41

18.10.2014

►M6

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/648 av den 24 april 2015

  L 107

15

25.4.2015

►M7

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/1102 av den 8 juli 2015

  L 181

54

9.7.2015

►M8

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/1760 av den 1 oktober 2015

  L 257

27

2.10.2015

 M9

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/54 av den 19 januari 2016

  L 13

40

20.1.2016

►M10

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/55 av den 19 januari 2016

  L 13

43

20.1.2016

►M11

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/178 av den 10 februari 2016

  L 35

6

11.2.2016

►M12

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/637 av den 22 april 2016

  L 108

24

23.4.2016

►M13

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/692 av den 4 maj 2016

  L 120

7

5.5.2016

►M14

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/1244 av den 28 juli 2016

  L 204

7

29.7.2016

►M15

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2017/378 av den 3 mars 2017

  L 58

14

4.3.2017

►M16

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2017/1250 av den 11 juli 2017

  L 179

3

12.7.2017

►M17

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2018/678 av den 3 maj 2018

  L 114

13

4.5.2018

►M18

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2018/1246 av den 18 september 2018

  L 235

3

19.9.2018


Rättad genom:

►C1

Rättelse, EGT L 322, 21.11.2012, s.  9 (1334/2008)
▼B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) NR 1334/2008

av den 16 december 2008

om aromer och vissa livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper för användning i och på livsmedel och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1601/91, förordningarna (EG) nr 2232/96 och (EG) nr 110/2008 samt direktiv 2000/13/EG

(Text av betydelse för EES)KAPITEL I

SYFTE, TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Syfte

Denna förordning innehåller bestämmelser om aromer och livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper för användning i och på livsmedel i syfte att säkerställa en effektivt fungerande inre marknad samt en hög skyddsnivå för människors hälsa och en hög nivå på konsumentskyddet, inbegripet skyddet av konsumenternas intressen och god sed inom handeln med livsmedel, när så är lämpligt med beaktande av skyddet av miljön.

I denna förordning föreskrivs därför om

a) en gemenskapsförteckning över aromer och ursprungsmaterial som är godkända för användning i och på livsmedel, (nedan kallad gemenskapsförteckningen) i bilaga I,

b) villkor för användningen av aromer och livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper i och på livsmedel,

c) märkningsbestämmelser för aromer.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1.  Denna förordning ska tillämpas på

a) aromer som används eller är avsedda att användas i eller på livsmedel, utan att det påverkar tillämpningen av mer specifika bestämmelser i förordning (EG) nr 2065/2003,

b) livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper,

c) livsmedel som innehåller aromer och/eller livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper,

d) ursprungsmaterial för aromer och/eller ursprungsmaterial för livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper.

2.  Denna förordning ska inte tillämpas på

a) ämnen som har uteslutande söt, sur eller salt smak,

b) råa livsmedel,

c) icke sammansatta livsmedel och blandningar såsom, men inte uteslutande, färska, torkade eller frysta kryddor och/eller örter, teblandningar och blandningar för infusion, så länge de inte används som livsmedelsingredienser.

Artikel 3

Definitioner

1.  I den här förordningen ska definitionerna i förordningarna (EG) nr 178/2002 och (EG) nr 1829/2003 gälla.

2.  I denna förordning ska dessutom följande definitioner gälla:

a)  aromer: produkter som

i) inte är avsedda att konsumeras som sådana och som tillförs livsmedel för att ge eller förändra lukt och/eller smak,

ii) framställts från eller består av följande kategorier: aromämnen, aromberedningar, värmereaktionsaromer, rökaromer, aromprekursorer eller andra aromer eller blandningar av dessa,

b)  aromämne: ett definierat kemiskt ämne med aromgivande egenskaper,

c)  naturligt aromämne: ett aromämne som framställts genom lämpliga fysikaliska, enzymatiska eller mikrobiologiska processer från material av vegetabiliskt, animaliskt eller mikrobiologiskt ursprung, antingen i rått skick eller efter bearbetning till livsmedel genom en eller flera av de traditionella metoder för beredning av livsmedel som förtecknas i bilaga II; naturliga aromämnen motsvarar ämnen som är naturligt förekommande och som har identifierats i naturen,

d)  aromberedning: en produkt som inte är ett aromämne och som framställts av

i) livsmedel genom lämpliga fysikaliska, enzymatiska eller mikrobiologiska processer, antingen i rått skick eller efter bearbetning till livsmedel genom en eller flera av de traditionella metoder för beredning av livsmedel som förtecknas i bilaga II

och/eller

ii) material av vegetabiliskt, animaliskt eller mikrobiologiskt ursprung, utom livsmedel, genom lämpliga fysikaliska, enzymatiska eller mikrobiologiska processer, varvid materialet används som sådant eller bearbetas genom en eller flera av de traditionella metoder för beredning av livsmedel som förtecknas i bilaga II,

e)  värmereaktionsarom: en produkt som framställts genom upphettning av en blandning av ingredienser, som inte nödvändigtvis själva har aromgivande egenskaper, och av vilka minst en innehåller kväve (aminogrupp) och en annan är en reducerande sockerart; de ingredienser som används för framställning av värmereaktionsaromer kan vara

i) livsmedel

och/eller

ii) annat ursprungsmaterial än livsmedel,

f)  rökarom: en produkt som framställts genom fraktionering och rening av kondenserad rök, vilket ger primära rökkondensat, primära tjärfraktioner och/eller rökaromderivat, enligt definitionerna i artikel 3.1, 3.2 och 3.4 i förordning (EG) nr 2065/2003,

g)  aromprekursor: en produkt, som inte nödvändigtvis har aromgivande egenskaper i sig och som avsiktligt tillförs livsmedel enbart i syfte att ge arom genom att brytas ner eller reagera med andra beståndsdelar under bearbetningen av livsmedel. Den kan framställas av

i) livsmedel

och/eller

ii) annat ursprungsmaterial än livsmedel,

h)  annan arom: en arom som tillförs eller som är avsedd att tillföras livsmedel för att ge lukt och/eller smak och som inte omfattas av definitionerna i leden b–g,

i)  livsmedelsingrediens med aromgivande egenskaper: annan livsmedelsingrediens än aromer som kan tillföras ett livsmedel i det primära syftet att ge det arom eller att förändra dess arom och som väsentligt bidrar till förekomsten i livsmedlet av vissa naturligt förekommande, icke önskvärda ämnen,

j)  ursprungsmaterial: material av vegetabiliskt, animaliskt, mikrobiologiskt eller mineraliskt ursprung, från vilket aromer eller livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper framställs; det kan vara

i) livsmedel

eller

ii) annat ursprungsmaterial än livsmedel,

k)  lämplig fysikalisk process: en fysikalisk process som inte avsiktligt ändrar aromkomponenternas kemiska egenskaper, utan att det påverkar förteckningen över traditionella metoder för beredning av livsmedel i bilaga II, och inte innebär användning av bland annat singlet syre, ozon, oorganiska katalysatorer, metallkatalysatorer, metallorganiska reagens och/eller UV-strålning.

3.  När det gäller definitionerna i punkt 2 d, e, g och j ska ursprungsmaterial för vilka det hittills finns klara belägg för att de använts för framställning av aromer betraktas som livsmedel i denna förordning.

4.  Aromer får innehålla livsmedelstillsatser som är tillåtna enligt förordning (EG) nr 1333/2008 och/eller andra livsmedelsingredienser som införlivats för tekniska ändamål.KAPITEL II

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV AROMER, LIVSMEDELSINGREDIENSER MED AROMGIVANDE EGENSKAPER OCH URSPRUNGSMATERIAL

Artikel 4

Allmänna villkor för användning av aromer eller livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper

Endast de aromer eller livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper som uppfyller följande villkor får användas i eller på livsmedel:

a) De utgör enligt tillgängliga vetenskapliga rön ingen hälsorisk för konsumenterna.

b) Konsumenten vilseleds inte av användningen av dem.

Artikel 5

Förbud mot aromer och/eller livsmedel som inte uppfyller kraven

En arom eller ett livsmedel som innehåller en arom och/eller en livsmedelsingrediens med aromgivande egenskaper får inte släppas ut på marknaden om användningen av dessa inte uppfyller kraven i denna förordning.

Artikel 6

Förekomst av vissa ämnen

1.  De ämnen som förtecknas i del A i bilaga III får inte som sådana tillföras livsmedel.

2.  Utan att det påverkar tillämpningen av förordning (EG) nr 110/2008 får maximihalterna för vissa ämnen, som förekommer naturligt i aromer och/eller livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper, inte överskridas i de sammansatta livsmedel som förtecknas i del B i bilaga III till följd av att aromer och/eller livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper används i och på dessa livsmedel. Maximihalterna av de ämnen som fastställs i bilaga III ska tillämpas på livsmedel såsom de saluförts, såvida inte något annat anges. Genom undantag från denna princip ska, när det gäller torkade och/eller koncentrerade livsmedel som behöver rekonstitueras, maximihalterna tillämpas på livsmedlet efter det att det rekonstituerats enligt anvisningarna på etiketten och med beaktande av den lägsta utspädningsfaktorn.

3.  Närmare bestämmelser för tillämpningen av punkt 2 får antas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 21.2, vid behov efter yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten).

Artikel 7

Användning av vissa ursprungsmaterial

1.  Ursprungsmaterial som förtecknas i del A i bilaga IV får inte användas för framställning av aromer och/eller livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper.

2.  Aromer och/eller livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper som framställts av ursprungsmaterial som förtecknas i del B i bilaga IV får användas endast enligt villkoren i den bilagan.

Artikel 8

Aromer och livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper för vilka utvärdering och godkännande inte krävs

1.  Följande aromer och livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper får användas i eller på livsmedel utan utvärdering och godkännande enligt denna förordning, under förutsättning att de uppfyller villkoren i artikel 4:

a) Aromberedningar enligt artikel 3.2 d i.

b) Värmereaktionsaromer enligt artikel 3.2 e i som uppfyller villkoren för framställning av värmereaktionsaromer och som inte överskrider de maximihalter som anges i bilaga V för vissa ämnen i värmereaktionsaromer.

c) Aromprekursorer enligt artikel 3.2 g i.

d) Livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper.

2.  Utan hinder av vad som sägs i punkt 1 ska myndigheten göra en riskbedömning av en arom eller livsmedelsingrediens med aromgivande egenskaper som avses i punkt 1, om kommissionen, en medlemsstat eller myndigheten ifrågasätter dess säkerhet. Artiklarna 4, 5 och 6 i förordning (EG) nr 1331/2008 ska gälla i tillämpliga delar. Vid behov ska kommissionen efter myndighetens yttrande anta åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, bland annat genom att komplettera den, i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 21.3. Sådana åtgärder ska fastställas i bilaga III, IV och/eller V, när så är lämpligt. Om det finns tvingande, brådskande skäl får kommissionen använda det skyndsamma förfarande som avses i artikel 21.4.KAPITEL III

GEMENSKAPSFÖRTECKNING ÖVER AROMER OCH URSPRUNGSMATERIAL SOM ÄR GODKÄNDA FÖR ANVÄNDNING I ELLER PÅ LIVSMEDEL

Artikel 9

Aromer och ursprungsmaterial som kräver utvärdering och godkännande

Detta kapitel gäller

a) aromämnen,

b) aromberedningar enligt artikel 3.2 d ii,

c) värmereaktionsaromer som framställts genom upphettning av ingredienser som helt eller delvis omfattas av artikel 3.2 e ii och/eller som inte uppfyller villkoren för framställning av värmereaktionsaromer och/eller överskrider de maximihalter som anges i bilaga V för vissa icke önskvärda ämnen,

d) aromprekursorer enligt artikel 3.2 g ii,

e) andra aromer enligt artikel 3.2 h,

f) andra ursprungsmaterial än livsmedel enligt artikel 3.2 j ii.

Artikel 10

Gemenskapsförteckning över aromer och ursprungsmaterial

Av de aromer och ursprungsmaterial som avses i artikel 9 får endast de som finns med i gemenskapsförteckningen släppas ut på marknaden som sådana och användas i eller på livsmedel, i förekommande fall enligt de användningsvillkor som anges där.

Artikel 11

Införande av aromer och ursprungsmaterial i gemenskapsförteckningen

1.  En arom eller ett ursprungsmaterial får införas i gemenskapsförteckningen i enlighet med förfarandet i förordning (EG) nr 1331/2008 endast om det uppfyller villkoren i artikel 4 i den här förordningen.

2.  För en arom eller ett ursprungsmaterial som förs in i gemenskapsförteckningen ska följande uppgifter anges:

a) Identiteten hos den arom eller det ursprungsmaterial som godkänts.

b) Vid behov villkoren för användning av aromen.

3.  Gemenskapsförteckningen ska ändras i enlighet med det förfarande som avses i förordning (EG) nr 1331/2008.

Artikel 12

Aromer eller ursprungsmaterial som omfattas av förordning (EG) nr 1829/2003

1.  En arom eller ett ursprungsmaterial som omfattas av förordning (EG) nr 1829/2003 får införas i gemenskapsförteckningen i bilaga I i enlighet med den här förordningen endast om aromen eller ursprungsmaterialet godkänts i enlighet med förordning (EG) nr 1829/2003.

2.  Om en arom som redan införts i gemenskapsförteckningen framställs från ett annat ursprungsmaterial som omfattas av förordning (EG) nr 1829/2003, krävs inget nytt godkännande enligt den här förordningen, förutsatt att det nya ursprungsmaterialet omfattas av ett godkännande i enlighet med förordning (EG) nr 1829/2003 och aromen uppfyller de specifikationer som fastställs enligt den här förordningen.

Artikel 13

Tolkningsbeslut

Det kan vid behov, i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 21.2, beslutas

a) huruvida ett visst ämne eller en viss blandning av ämnen, ett visst material eller en viss typ av livsmedel omfattas av kategorierna som förtecknas i artikel 2.1,

b) till vilken av de särskilda kategorier som anges i artikel 3.2 b–j ett visst ämne ska höra,

c) huruvida en bestämd produkt tillhör en livsmedelskategori eller är ett livsmedel som anges i bilaga I eller bilaga III del B.KAPITEL IV

MÄRKNING

Artikel 14

Märkning av aromer som inte är avsedda att säljas till slutkonsumenter

1.  Aromer som inte är avsedda att säljas till slutkonsumenter får saluföras endast med märkning enligt artiklarna 15 och 16, vilken ska vara väl synlig, klart läslig och outplånlig. Informationen enligt artikel 15 ska anges på ett språk som lätt kan förstås av köparna.

2.  Den medlemsstat i vilken produkten saluförs får inom sitt eget territorium i enlighet med fördraget föreskriva att den information som föreskrivs i artikel 15 ska lämnas på ett eller flera av gemenskapens officiella språk, vilka fastställs av medlemsstaten. Detta ska inte hindra att denna information anges på flera språk.

Artikel 15

Allmänna märkningskrav för aromer som inte är avsedda att säljas till slutkonsumenter

1.  Om aromer som inte är avsedda att säljas till slutkonsumenter säljs var för sig eller blandade med varandra och/eller med andra livsmedelsingredienser och/eller om andra ämnen har tillförts till dem i enlighet med artikel 3.4, ska följande uppgifter anges på förpackningar eller behållare:

a) Försäljningsbeskrivningen: antingen ordet ”arom”, ett mer specifikt namn eller en beskrivning av aromen.

b) Uppgiften ”för livsmedel” eller ”för begränsad användning i livsmedel” eller en mer specifik hänvisning till den avsedda användningen i livsmedel.

c) Vid behov särskilda villkor för lagring och/eller användning.

d) Ett märke för identifiering av sändningen eller partiet.

e) En förteckning, i fallande ordning efter vikt, över

i) de kategorier av aromer som ingår och

ii) namnen på alla andra ämnen eller material i produkten, eller, i tillämpliga fall, deras E-nummer.

f) Tillverkarens, förpackarens eller säljarens namn eller firmanamn och adress.

g) En uppgift om högsta mängd av varje beståndsdel eller grupp av beståndsdelar som endast får förekomma i en begränsad mängd i livsmedel och/eller lämplig, tydlig och lätt begriplig information som gör det möjligt för köparen att följa bestämmelserna i denna förordning eller annan tillämplig gemenskapslagstiftning.

h) Nettomängden.

i) Datum för minsta hållbarhetstid eller sista förbrukningsdag.

j) I tillämpliga fall uppgifter om en arom eller andra ämnen som avses i denna artikel och som förtecknas i bilaga IIIa till direktiv 2000/13/EG när det gäller uppgifter om ingredienser som förekommer i livsmedel.

2.  Genom undantag från punkt 1 behöver de uppgifter som krävs enligt punkt 1 e och 1 g lämnas endast i de handlingar om sändningen som ska överlämnas senast vid leveransen, förutsatt att uppgiften ”ej för försäljning i detaljhandeln” är väl synlig på den förpackning eller behållare som innehåller produkten i fråga.

3.  Genom undantag från punkt 1 behöver alla uppgifter om aromer som levereras i tankar endast anges i de medföljande handlingar som avser sändningen och som ska överlämnas vid leveransen.

Artikel 16

Särskilda krav för användningen av beteckningen ”naturlig”

1.  Om uttrycket ”naturlig” används för att beskriva en arom i den försäljningsbeskrivning som avses i artikel 15.1 a, ska bestämmelserna i punkterna 2–6 i denna artikel tillämpas.

2.  Uttrycket ”naturlig” får användas för att beskriva en arom endast om den aromgivande beståndsdelen uteslutande består av aromberedningar och/eller naturliga aromämnen.

3.  Uttrycket ”naturligt aromämne/naturliga aromämnen” får användas endast för aromer i vilka den aromgivande beståndsdelen uteslutande består av naturliga aromämnen.

4.  Uttrycket ”naturlig” får användas i kombination med en hänvisning till ett livsmedel, en livsmedelskategori eller ett vegetabiliskt eller animaliskt ursprungsmaterial för aromer endast om den aromgivande beståndsdelen uteslutande eller till minst 95 viktprocent framställts av det ursprungsmaterial som det hänvisas till.

▼C1

Beskrivningen ska lyda ”naturlig ’livsmedel eller livsmedelskategori eller ursprungsmaterial’ arom”.

▼B

►C1  5.  Beteckningen ”naturlig ’livsmedel eller livsmedelskategori eller ursprungsmaterial’ arom med andra naturliga aromer” ◄ får användas endast om den aromgivande beståndsdelen delvis kommer från det ursprungsmaterial som det hänvisas till och dess arom är lätt att känna igen.

6.  Uttrycket ”naturlig arom” får användas endast om den aromgivande beståndsdelen kommer från olika ursprungsmaterial och ursprungsmaterialens arom eller smak inte skulle framgå av en hänvisning till dessa.

Artikel 17

Märkning av aromer som är avsedda att säljas till slutkonsumenter

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av direktiv 2000/13/EG, rådets direktiv 89/396/EEG av den 14 juni 1989 om identifikationsmärkning av livsmedelspartier ( 1 ) och förordning (EG) nr 1829/2003 får aromer som säljs var för sig eller blandade med varandra och/eller med andra livsmedelsingredienser och/eller till vilka andra ämnen har tillförts och som är avsedda att säljas till slutkonsumenter saluföras endast om uppgiften ”för livsmedel” eller ”för begränsad användning i livsmedel” eller en mer specifik hänvisning till den avsedda användningen i livsmedel anges på förpackningen, på ett sådant sätt att den är väl synlig, klart läslig och outplånlig.

2.  Om beteckningen ”naturlig” används för att beskriva en arom i den försäljningsbeskrivning som avses i artikel 15.1 a, ska artikel 16 tillämpas.

Artikel 18

Övriga märkningskrav

Artiklarna 14–17 ska inte påverka tillämpningen av mer detaljerade eller långtgående lagar eller andra författningar om vikt och mått eller om presentation, klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen och beredningar eller om transport av sådana ämnen och beredningar.KAPITEL V

FÖRFARANDEBESTÄMMELSER OCH TILLÄMPNING

Artikel 19

Rapportering från livsmedelsföretagare

1.  Den som framställer eller använder ett aromämne eller dennes representant ska på kommissionens begäran underrätta denna om den mängd av ämnet som tillförts livsmedel i gemenskapen under en period av 12 månader. De uppgifter som lämnas i detta sammanhang ska behandlas konfidentiellt, såvida uppgifterna inte krävs för en säkerhetsbedömning.

Kommissionen ska göra uppgifter om användningsnivåer för specifika livsmedelskategorier i gemenskapen tillgängliga för medlemsstaterna.

2.  I tillämpliga fall ska, när det gäller en arom som redan har godkänts enligt denna förordning och som framställs med produktionsmetoder eller ursprungsmaterial som väsentligt avviker från dem som ingått i myndighetens riskbedömning, den som framställer eller använder aromen före saluföringen av den lämna de uppgifter till kommissionen som behövs för att myndigheten ska kunna genomföra en utvärdering av aromen med avseende på förändringen i produktionsmetod eller egenskaper.

3.  Den som framställer eller använder aromer och/eller ursprungsmaterial ska omedelbart underrätta kommissionen om nya vetenskapliga eller tekniska uppgifter som vederbörande har kännedom om och tillgång till och som skulle kunna påverka säkerhetsbedömningen av aromämnet.

4.  Närmare bestämmelser för tillämpningen av punkt 1 ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 21.2.

Artikel 20

Medlemsstaternas övervakning och rapportering

1.  Medlemsstaterna ska upprätta system för övervakning av konsumtion och användning av de aromer som ingår i gemenskapsförteckningen och av konsumtionen av de ämnen som förtecknas i bilaga III på grundval av en riskbaserad metod samt med lämpliga intervaller rapportera resultaten till kommissionen och myndigheten.

2.  Efter samråd med myndigheten ska gemensamma metoder för medlemsstaternas insamling av uppgifter om konsumtionen och användningen av aromerna i gemenskapsförteckningen och ämnena i bilaga III antas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 21.2 senast den 20 januari 2011.

Artikel 21

Kommittéförfarande

1.  Kommissionen ska biträdas av ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

3.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

4.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1, 5a.2, 5a.4 och 5a.6 samt artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Artikel 22

Ändringar av bilagorna II–V

Ändringar av bilagorna II–V till denna förordning som görs för att ta hänsyn till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen och som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 21.3, vid behov efter yttrande från myndigheten.

Om det finns tvingande, brådskande skäl får kommissionen använda det skyndsamma förfarande som avses i artikel 21.4.

Artikel 23

Gemenskapens finansiering av harmoniserade åtgärder

Den rättsliga grunden för finansieringen av åtgärder som följer av denna förordning ska vara artikel 66.1 c i förordning (EG) nr 882/2004.KAPITEL VI

ÖVERGÅNGS- OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 24

Upphävanden

1.  Direktiv 88/388/EEG, beslut 88/389/EEG och direktiv 91/71/EEG ska upphöra att gälla med verkan från och med den 20 januari 2011.

2.  Förordning (EG) nr 2232/96 ska upphöra att gälla från och med den dag då den förteckning som avses i artikel 2.2 i den förordningen börjar tillämpas.

3.  Hänvisningar till de upphävda rättsakterna ska anses som hänvisningar till denna förordning.

Artikel 25

Införande av förteckningen över aromämnen i gemenskapsförteckningen över aromer och ursprungsmaterial samt övergångsbestämmelser

1.  Gemenskapsförteckningen ska upprättas genom att den förteckning över aromämnen som avses i artikel 2.2 i förordning (EG) nr 2232/96 införs i bilaga I till denna förordning när den antas.

2.  Förordning (EG) nr 1331/2008 ska tillämpas vid utvärdering och godkännande av aromämnen som inte omfattas av det utvärderingsprogram som föreskrivs i artikel 4 i förordning (EG) nr 2232/96 till dess att gemenskapsförteckningen har upprättats.

Genom undantag från det förfarandet ska den tidsfrist på nio månader som anges i artikel 5.1 och artikel 7 i förordning (EG) nr 1331/2008 inte gälla för sådana utvärderingar och godkännanden.

3.  Eventuella övergångsbestämmelser som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, bland annat genom att komplettera den, ska fastställas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 21.3.

Artikel 26

Ändring av förordning (EEG) nr 1601/91

Artikel 2.1 ska ändras på följande sätt:

1. I led a tredje strecksatsen ska första understrecksatsen ersättas med följande:

”— aromämnen och/eller aromberedningar enligt definitionerna i artikel 3.2 b och d i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 av den 16 december 2008 om aromer och vissa livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper för användning i och på livsmedel ( *1 ), och/eller.

2. I led b andra strecksatsen ska första understrecksatsen ersättas med följande:

”— aromämnen och/eller aromberedningar enligt definitionerna i artikel 3.2 b och d i förordning (EG) nr 1334/2008, och/eller”

3. I led c andra strecksatsen ska första understrecksatsen ersättas med följande:

”— aromämnen och/eller aromberedningar enligt definitionerna i artikel 3.2 b och d i förordning (EG) nr 1334/2008, och/eller”.

Artikel 27

Ändring av förordning (EG) nr 2232/96

Artikel 5.1 i förordning (EG) nr 2232/96 ska ersättas med följande:

”1.  Den förteckning över aromämnen som avses i artikel 2.2 ska antas i enlighet med förfarandet i artikel 7 senast den 31 december 2010.”

Artikel 28

Ändring av förordning (EG) nr 110/2008

Förordning (EG) nr 110/2008 ska ändras på följande sätt:

1. I artikel 5.2 ska led c ersättas med följande:

”c) De får innehålla aromämnen enligt definitionen i artikel 3.2 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 av den 16 december 2008 om aromer och vissa livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper för användning i och på livsmedel ( *2 ) och aromberedningar enligt definitionen i artikel 3.2 d i den förordningen.

2. I artikel 5.3 ska led c ersättas med följande:

”c) De får innehålla en eller flera aromer enligt definitionerna i artikel 3.2 a i förordning (EG) nr 1334/2008.”

3. I bilaga I ska punkt 9 ersättas med följande:

”9.  Aromatisering

Användning av en eller flera av de aromer som anges i artikel 3.2 a i förordning (EG) nr 1334/2008 vid framställning av en spritdryck.”

4. Bilaga II ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 19 c ska ersättas med följande:

”c) Andra aromämnen enligt definitionen i artikel 3.2 b i förordning (EG) nr 1334/2008 och/eller aromberedningar enligt definitionen i artikel 3.2 d i den förordningen, och/eller aromatiska växter eller delar av aromatiska växter får dessutom användas, men de organoleptiska egenskaperna för enbär ska kunna urskiljas, även om de ibland är försvagade.”

b) Punkt 20 c ska ersättas med följande:

”c) Endast aromämnen enligt definitionen i artikel 3.2 b i förordning (EG) nr 1334/2008 och/eller arompreparat enligt definitionen i artikel 3.2 d i den förordningen får användas vid framställningen av gin så att smaken av enbär dominerar.”

c) Punkt 21 a ii ska ersättas med följande:

”ii) som är en blandning av den produkt som erhållits genom en sådan destillering och jordbruksalkohol med samma sammansättning, renhet och alkoholhalt; aromämnen och/eller sådana aromberedningar som avses i kategori 20 c får också användas för att smaksätta destillerad gin.”

d) Punkt 23 c ska ersättas med följande:

”c) Andra aromämnen enligt definitionen i artikel 3.2 b i förordning (EG) nr 1334/2008, och/eller aromberedningar enligt definitionen i artikel 3.2 d i den förordningen, får dessutom användas, men smaken av kummin ska dominera.”

e) Punkt 24 c ska ersättas med följande:

”c) Andra naturliga aromämnen enligt definitionen i artikel 3.2 c i förordning (EG) nr 1334/2008 och/eller aromberedningar enligt definitionen i artikel 3.2 d i den förordningen får också användas, men aromen ska till stor del tillskrivas destillat av kummin (Carum carvi L.) och/eller dillfrön (Anethum graveolens L.); eteriska oljor får inte användas.”

f) Punkt 30 a ska ersättas med följande:

”a) Bitter spritdryck eller bitter är en spritdryck med en dominerande bitter smak, som framställts genom att jordbruksalkohol smaksatts med aromämnen enligt definitionen i artikel 3.2 b i förordning (EG) nr 1334/2008 och/eller aromberedningar enligt definitionen i artikel 3.2 d i den förordningen.”

g) I punkt 32 c ska första stycket och inledningen till andra stycket ersättas med följande:

”c) Aromämnen enligt definitionen i artikel 3.2 b i förordning (EG) nr 1334/2008 och aromberedningar enligt definitionen i artikel 3.2 d i den förordningen får användas vid framställning av likör. Endast naturliga aromämnen enligt definitionen i artikel 3.2 c i förordning (EG) nr 1334/2008 och aromberedningar enligt definitionen i artikel 3.2 d i den förordningen får emellertid användas vid framställningen av följande likörer:”

h) Punkt 41 c ska ersättas med följande:

”c) Endast aromämnen enligt definitionen i artikel 3.2 b i förordning (EG) nr 1334/2008 och aromberedningar enligt definitionen i artikel 3.2 d i den förordningen får användas vid framställning av ägglikör eller advocaat eller avocat eller advokat.”

i) Punkt 44 a ska ersättas med följande:

”a) Väkevä glögi eller spritglögg är en spritdryck som framställts genom att jordbruksalkohol smaksatts med aromämnen av kryddnejlika och/eller kanel, genom en av följande processer eller en kombination av dessa: urlakning och/eller destillering, omdestillering av alkoholen tillsammans med delar av de kryddor som nämns ovan, tillsats av naturliga aromämnen enligt definitionen i artikel 3.2 c i förordning (EG) nr 1334/2008 av kryddnejlika eller kanel eller en kombination av dessa metoder.”

j) Punkt 44 c ska ersättas med följande:

”c) Andra aromer, aromämnen och/eller aromberedningar enligt definitionerna i artikel 3.2 b, d och h i förordning (EG) nr 1334/2008 får också användas, men aromen av de nämnda kryddorna ska dominera.”

k) Berör inte den svenska versionen.

Artikel 29

Ändring av direktiv 2000/13/EG

Bilaga III till direktiv 2000/13/EG ska ersättas med följande:
”BILAGA III

BETECKNING PÅ AROMER I INGREDIENSFÖRTECKNINGEN

1. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 ska aromer betecknas med följande uttryck:

 ’aromer’ eller med ett mer specifikt namn eller en mer specifik beskrivning av aromen, om den aromgivande beståndsdelen innehåller aromer enligt definitionerna i artikel 3.2 b, c, d, e, f, g och h i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 av den 16 december 2008 om aromer och vissa livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper för användning i och på livsmedel ( *3 );

►C1

 

 ’rökarom(er)’, eller ’rökarom(er) framställd(a) av ’livsmedel, livsmedelskategori eller ursprungsmaterial’ ’ ◄ (t.ex. rökarom framställd av bok), om den aromgivande beståndsdelen innehåller aromer enligt definitionen i artikel 3.2 f i förordning (EG) nr 1334/2008 och ger livsmedlet arom av rök.

2. Beteckningen ’naturlig’ i beskrivningen av aromer ska användas i överensstämmelse med artikel 16 i förordning (EG) nr 1334/2008.

Artikel 30

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 20 januari 2011.

Artikel 10 ska tillämpas från och med 18 månader efter det att gemenskapsförteckningen har börjat tillämpas.

Artiklarna 26 och 28 ska tillämpas från och med den dag då gemenskapsförteckningen börjar gälla.

Artikel 22 ska tillämpas från och med den 20 januari 2009. Livsmedel som lagligen släpps ut på marknaden eller märks före den 20 januari 2011 och inte uppfyller kraven i denna förordning får saluföras fram till deras datum för minsta hållbarhetstid eller sista förbrukningsdag.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA I

▼M1

UNIONSFÖRTECKNING ÖVER AROMÄMNEN OCH URSPRUNGSMATERIAL

DEL A

Unionsförteckning över aromämnen

AVSNITT 1

Förteckningens innehåll

Tabell 1 innehåller följande uppgifter:

Kolumn 1 (FL-nr): ämnets unika identifieringsnummer.

Kolumn 2 (Kemiskt namn): ämnets namn.

Kolumn 3 (CAS-nr): ämnets registreringsnummer i Chemical Abstracts Service (CAS).

Kolumn 4 (JECFA-nr): nummer enligt FAO/WHO:s gemensamma expertkommitté för livsmedelstillsatser (JECFA)

Kolumn 5 (CoE-nr): Europarådets nummer

Kolumn 6 (Renhet hos ämnet i fråga minst 95 % om inget annat anges): Renheten hos aromämnet i fråga ska vara minst 95 %. Om renheten är lägre ska aromämnets sammansättning anges i den här kolumnen.

Kolumn 7 (Begränsningar i fråga om användning): Det är tillåtet att använda aromämnet i enlighet med god tillverkningssed om inga särskilda begränsningar anges i den här kolumnen. Aromämnen med begränsningar i fråga om användning får endast tillsättas de angivna livsmedelskategorierna och enligt särskilda användningsvillkor. Vid tillämpningen av begränsningarna ska det hänvisas till följande livsmedelskategorier enligt bilaga II i förordning (EG) nr 1333/2008:Kategorinummer

Livsmedelskategori

1

Mjölkprodukter och motsvarande icke mjölkbaserade produkter

2

Fetter och oljor samt fett- och oljeemulsioner

3

Glassvaror

4.2

Bearbetade frukter, bär och grönsaker

5

Konfektyrvaror

5.3

Tuggummi

6

Spannmål och spannmålsprodukter

7

Bageriprodukter

8

Kött

9

Fisk och fiskeriprodukter

10

Ägg och äggprodukter

11

Sockerarter, olika former av sirap, honung och bordssötningsmedel

12

Salt, kryddor, soppor, såser, sallader och proteinprodukter

13

Livsmedel för särskilda näringsändamål enligt definitionen i direktiv 2009/39/EG (1)

14.1

Alkoholfria drycker

14.2

Alkoholhaltiga drycker, inklusive motsvarande produkter som är alkoholfria eller har låg alkoholhalt

15

Konsumtionsfärdiga snacks

16

Desserter, utom produkter som omfattas av kategorierna 1, 3 och 4

17

Kosttillskott enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG (2), utom kosttillskott för spädbarn och småbarn

18

Bearbetade livsmedel som inte omfattas av kategorierna 1–17, utom livsmedel för spädbarn och småbarn

(1)   EUT L 124, 20.5.2009, s. 21.

(2)   EGT L 183, 12.7.2002, s. 51.

Kolumn 8 (Fotnoter): Fotnot 1 tilldelas aromämnen för vilka myndigheten ska slutföra utvärderingen. Fotnoterna 2–4 hänvisar till de tidsfrister som fastställts för sökanden så att de kan följa myndighetens anmodanden i de offentliggjorda yttrandena. Om de nödvändiga uppgifterna inte lämnas in inom den begärda tiden ska aromämnet i fråga tas bort från unionsförteckningen. Myndigheten ska utvärdera de inlämnade uppgifterna inom nio månader från det att den mottagit dem. För de ämnen som redan har utvärderats av JECFA anges JECFA-nr i kolumn 4.

(1) myndigheten ska slutföra utvärderingen

(2) ytterligare vetenskapliga uppgifter ska lämnas in senast den 31 december 2012

(3) ytterligare vetenskapliga uppgifter ska lämnas in senast den 30 juni 2013

(4) ytterligare vetenskapliga uppgifter ska lämnas in senast den 31 december 2013

Kolumn 9 (Hänvisning): Hänvisning till det vetenskapliga organ som har genomfört utvärderingen.

AVSNITT 2

Anmärkning

Anm. 1: Ammonium-, natrium-, kalium- och kalciumsalter samt klorider, karbonater och sulfater omfattas av de generiska ämnena, under förutsättning att de har aromgivande egenskaper.

Anm. 2: Om det godkända aromämnet är ett racemat (dvs. en blandning med lika delar av de optiska isomererna) ska både S- och R-formen godkännas för användning. Om endast R-formen har godkänts så omfattas inte även S-formen av det godkännandet och vice versa.

Anm. 3: Maximihalter syftar på halter i eller på livsmedel såsom de saluförs. Genom undantag från denna princip ska maximihalterna, när det gäller torkade och/eller koncentrerade livsmedel som behöver rekonstitueras, tillämpas på livsmedlet efter det att det rekonstituerats enligt anvisningarna på etiketten och med beaktande av den minsta utspädningsfaktorn.

Anm. 4: Ett aromämne får förekomma

a) i andra sammansatta livsmedel än de som anges i bilagan om aromämnet är tillåtet i någon av ingredienserna i det sammansatta livsmedlet,

b) i livsmedel som uteslutande kommer att användas vid beredningen av ett sammansatt livsmedel, under förutsättning att det sammansatta livsmedlet uppfyller kraven i denna förordning.Tabell 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

FL-nr

Kemiskt namn

CAS-nr

JECFA-nr

CoE-nr

Renhet hos ämnet i fråga minst 95 % om inget annat anges

Begränsningar i fråga om användning

Fotnot

Hänvisning

01.001

limonen

138-86-3

 

491

 

 

 

Efsa

01.002

1-isopropyl-4-metylbensen

99-87-6

1325

620

 

 

 

Efsa

01.003

pin-2(10)-en

127-91-3

1330

2114

 

 

2

Efsa

01.004

pin-2(3)-en

80-56-8

1329

2113

 

 

2

Efsa

01.005

terpinolen

586-62-9

1331

2115

 

 

 

Efsa

01.006

alfa-fellandren

99-83-2

1328

2117

Minst 85 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 10–12 % cymen och andra terpenkolväten

 

 

Efsa

01.007

beta-karyofyllen

87-44-5

1324

2118

80–92 % beta-karyofyllen och 15–19 % C15H24-terpenkolväten (t.ex. valencen)

 

2

Efsa

01.008

myrcen

123-35-3

1327

2197

Minst 90 %. Beståndsdelar i mindre mängder: C15H24-terpenkolväten (t.ex. valencen). Den minsta analyserade mängden kan innehålla spår av limonen, alfa- och beta-pinen samt andra vanliga C10H16-terpener.

 

4

Efsa

01.009

kamfen

79-92-5

1323

2227

Minst 80 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 15–19 % C15H24-terpenkolväten (t.ex. valencen)

 

2

Efsa

01.010

1-isopropenyl-4-metylbensen

1195-32-0

1333

2260

 

 

 

Efsa

▼M7 —————

▼M4 —————

▼M1

01.016

1,4(8),12-bisabolatrien

495-62-5

1336

10979

 

 

 

Efsa

01.017

valencen

4630-07-3

1337

11030

Minst 94 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 1–4 % C15H24-seskviterpener

 

2

Efsa

01.018

beta-ocimen

13877-91-3

1338

11015

Minst 80 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 15–17 % cis-beta-ocimen

 

4

Efsa

01.019

alfa-terpinen

99-86-5

1339

11023

Minst 89 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 6–7 % 1,4- och 1,8-cineol

 

 

Efsa

01.020

gamma-terpinen

99-85-4

1340

11025

 

 

 

Efsa

01.024

beta-bourbonen

5208-59-3

1345

11931

 

 

2

Efsa

01.026

1(5),7(11)-guajadien

88-84-6

1347

 

 

 

2

Efsa

01.027

bisabola-1,8,12-trien

17627-44-0

 

 

 

 

 

Efsa

01.028

beta-bisabolen

495-61-4

 

 

 

 

 

Efsa

01.029

delta-3-karen

13466-78-9

1342

10983

Minst 92 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 2–3 % beta-pinen, 1–2 % limonen, 1–2 % myrcen, 0–1 % p-cymen

 

2

Efsa

01.033

2,2-dimetylhexan

590-73-8

 

 

 

 

 

Efsa

01.034

2,4-dimetylhexan

589-43-5

 

 

 

 

 

Efsa

01.035

2,6-dimetylokta-2,4,6-trien

673-84-7

 

 

 

 

2

Efsa

01.038

dodekan

112-40-3

 

 

 

 

 

Efsa

01.039

delta-elemen

20307-84-0

 

10996

 

 

 

Efsa

01.040

alfa-farnesen

502-61-4

1343

10998

Minst 38 % alfa och 29 % beta (summan av cis- och transisomerer). Beståndsdelar i mindre mängder: 20 % bisabolen, högst 10 % andra isomerer (valencen, bourbonen, kadinen, guajen)

 

4

Efsa

01.045

D-limonen

5989-27-5

1326

491

 

 

 

Efsa

01.046

L-limonen

5989-54-8

 

491

 

 

 

Efsa

01.054

pentadekan

629-62-9

 

 

 

 

 

Efsa

01.057

tetradekan

629-59-4

 

 

 

 

 

Efsa

01.059

4(10)-tujen

3387-41-5

 

11018

 

 

2

Efsa

01.061

undeka-1,3,5-trien

16356-11-9

1341

 

Minst 94 % (summan av cis- och transisomerer). Beståndsdelar i mindre mängder: 2,4,6-undekatrien (Z,Z,E)

 

4

Efsa

01.064

cis-3,7-dimetyl-1,3,6-oktatrien

3338-55-4

 

 

 

 

2

Efsa

01.070

1-okten

111-66-0

 

 

 

 

2

Efsa

01.077

1-metyl-1,3-cyklohexadien

1489-56-1

1344

 

 

 

 

Efsa

02.001

2-metylpropan-1-ol

78-83-1

251

49

 

 

 

JECFA

02.002

propan-1-ol

71-23-8

82

50

 

 

 

JECFA

02.003

isopentanol

123-51-3

52

51

 

 

 

JECFA

02.004

butan-1-ol

71-36-3

85

52

 

 

 

JECFA

02.005

hexan-1-ol

111-27-3

91

53

 

 

 

JECFA

02.006

oktan-1-ol

111-87-5

97

54

 

 

 

JECFA

02.007

nonan-1-ol

143-08-8

100

55

 

 

 

JECFA

02.008

dodekan-1-ol

112-53-8

109

56

 

 

 

JECFA

02.009

hexadekan-1-ol

36653-82-4

114

57

 

 

 

JECFA

02.010

bensylalkohol

100-51-6

25

58

 

 

 

Efsa

02.011

citronellol

106-22-9

1219

59

Minst 90 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 5–8 % mättade C10-alkoholer och C10-alkoholer med två omättnader, 1 % citronellylacetat, 1 % citronellal

 

 

Efsa

02.012

geraniol

106-24-1

1223

60

 

 

 

Efsa

02.013

linalool

78-70-6

356

61

 

 

 

JECFA

02.014

alfa-terpineol

98-55-5

366

62

 

 

 

JECFA

02.015

mentol

89-78-1

427

63

 

 

 

JECFA

02.016

DL-borneol

507-70-0

1385

64

 

 

 

Efsa

02.017

kanelalkohol

104-54-1

647

65

 

 

 

Efsa

02.018

nerolidol

7212-44-4

1646

67

 

 

 

Efsa

02.019

2-fenyletan-1-ol

60-12-8

987

68

 

 

 

Efsa

02.020

hex-2-en-1-ol

2305-21-7

1354

 

 

 

2

Efsa

02.021

heptan-1-ol

111-70-6

94

70

 

 

 

JECFA

02.022

oktan-2-ol

123-96-6

289

71

 

 

 

JECFA

02.023

okt-1-en-3-ol

3391-86-4

1152

 

 

 

1

Efsa

02.024

dekan-1-ol

112-30-1

103

73

 

 

 

JECFA

02.026

3,7-dimetyloktan-1-ol

106-21-8

272

75

Minst 90 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 5–7 % geraniol och citronellol

 

 

JECFA

02.027

(-)-rodinol

6812-78-8

1222

76

 

 

 

Efsa

02.028

3,7-dimetyloktan-3-ol

78-69-3

357

77

 

 

 

JECFA

02.029

3,7,11-trimetyldodeka-2,6,10-trien-1-ol

4602-84-0

1230

78

 

 

 

Efsa

02.030

alfa-pentylkanelalkohol

101-85-9

674

79

 

 

 

Efsa

02.031

3-fenylpropan-1-ol

122-97-4

636

80

 

 

 

Efsa

02.033

1-fenylpropan-1-ol

93-54-9

822

82

 

 

 

Efsa

02.034

1-fenylpentan-2-ol

705-73-7

825

83

 

 

 

Efsa

02.035

2-metyl-1-fenylpropan-2-ol

100-86-7

1653

84

 

 

 

Efsa

02.036

4-fenylbutan-2-ol

2344-70-9

815

85

 

 

 

Efsa

02.037

3-metyl-1-fenylpentan-3-ol

10415-87-9

1649

86

 

 

 

Efsa

02.038

fenchylalkohol

1632-73-1

1397

87

 

 

 

Efsa

02.039

4-isopropylbensylalkohol

536-60-7

864

88

 

 

 

Efsa

02.040

pentan-1-ol

71-41-0

88

514

 

 

 

JECFA

02.041

2-metylbutan-2-ol

75-85-4

 

515

 

 

 

Efsa

02.042

2-(4-metylfenyl)propan-2-ol

1197-01-9

1650

530

Minst 90 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 9–11 % p-isopropenyltoluen

 

 

Efsa

02.043

2-etylbutan-1-ol

97-95-0

 

543

 

 

 

SCF/CoE

02.044

heptan-3-ol

589-82-2

286

544

 

 

 

JECFA

02.045

heptan-2-ol

543-49-7

284

554

 

 

 

JECFA

02.047

3,7-dimetyloktan-1,7-diol

107-74-4

610

559

 

 

 

JECFA

02.049

nona-2,6-dien-1-ol

7786-44-9

1184

589

 

 

2

Efsa

02.050

pent-2-en-1-ol

20273-24-9

1793

665

 

 

2

Efsa

02.051

5-fenylpentan-1-ol

10521-91-2

675

674

 

 

 

Efsa

02.052

2-metylpropan-2-ol

75-65-0

 

698

 

 

 

Efsa

02.054

p-mentan-1,8-diol

80-53-5

 

701

 

 

 

Efsa

02.055

3,5,5-trimetylhexan-1-ol

3452-97-9

268

702

 

 

 

JECFA

02.056

hex-3(cis)-en-1-ol

928-96-1

315

750c

 

 

 

JECFA

02.057

undekan-1-ol

112-42-5

106

751

 

 

 

JECFA

02.058

(Z)-nerol

106-25-2

1224

2018

 

 

 

Efsa

02.059

DL-isoborneol

124-76-5

1386

2020

Minst 92 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 3–5 % borneol

 

 

Efsa

▼M14

02.060

p-menta-1,8-dien-7-ol

536-59-4

974

2024

 

I kategorier 1, 3, 4.2, 5 (utom kategori 5.3), 6, 7, 14.1, 14.2 och 16.

1

Efsa

▼M1

02.061

dihydrokarveol

619-01-2

378

2025

 

 

 

JECFA

02.062

karveol

99-48-9

381

2027

 

 

 

JECFA

02.063

D-neomentol

2216-52-6

428

2028

 

 

 

JECFA

02.064

1-fenyletan-1-ol

98-85-1

799

2030

 

 

 

Efsa

02.065

4-metyl-1-fenylpentan-2-ol

7779-78-4

827

2031

 

 

 

Efsa

02.066

4-fenylbut-3-en-2-ol

17488-65-2

819

 

 

 

2

Efsa

02.067

1R,2S,5R-isopulegol

89-79-2

755

2033

 

 

4

Efsa

02.070

cyklohexanol

108-93-0

 

2138

 

 

 

Efsa

02.071

p-mentan-2-ol

499-69-4

376

2228

 

 

 

JECFA

02.072

4-terpinenol

562-74-3

439

2229

 

 

 

JECFA

02.073

2-fenylpropan-1-ol

1123-85-9

1459

2257

 

 

 

Efsa

02.074

hex-4-en-1-ol

6126-50-7

318

2295

 

 

 

JECFA

02.075

(1R,2S,5S)-neodihydrokarveol

18675-33-7

 

2296

 

 

 

Efsa

02.076

2-metylbutan-1-ol

137-32-6

1199

2346

 

 

 

Efsa

02.077

pentan-3-ol

584-02-1

 

2349

 

 

 

Efsa

02.078

etanol

64-17-5

41

11891

 

 

 

JECFA

02.079

isopropanol

67-63-0

277

 

 

 

 

JECFA

02.080

1-(p-tolyl)etan-1-ol

536-50-5

805

10197

 

 

 

Efsa

02.081

2,6-dimetylheptan-4-ol

108-82-7

303

11719

Minst 90 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 8–9 % 2-heptanol

 

 

JECFA

02.082

2-etylhexan-1-ol

104-76-7

267

11763

 

 

 

JECFA

02.083

p-ment-1-en-3-ol

491-04-3

434

10248

 

 

 

JECFA

02.085

sabinenhydrat

546-79-2

441

10309

 

 

 

JECFA

02.086

undekan-2-ol

1653-30-1

297

11826

 

 

 

JECFA

02.087

nonan-2-ol

628-99-9

293

11803

 

 

 

JECFA

02.088

pentan-2-ol

6032-29-7

280

11696

 

 

 

JECFA

02.089

hexan-3-ol

623-37-0

282

11775

 

 

 

JECFA

02.090

non-2(trans)-en-1-ol

31502-14-4

1365

10292

 

 

2

Efsa

▼M14

02.091

myrtenol

515-00-4

981

10285

 

I kategorier 1, 3, 5, 6, 14.1, 14.2, 15 och 16.

1

Efsa

▼M1

02.092

dehydrodihydroionol

57069-86-0

397

10195

Minst 70 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 25–27 % tetrahydroionon

 

 

JECFA

▼M3

02.093

(Z)-non-6-en-1-ol

35854-86-5

324

10294

 

 

 

JECFA

▼M1

02.094

okt-3-en-1-ol

20125-84-2

321

10296

 

 

 

JECFA

02.095

2-etylfenchol

18368-91-7

440

10208

 

 

 

JECFA

02.096

1-terpinenol

586-82-3

373

10252

 

 

 

JECFA

02.097

beta-terpineol

138-87-4

374

10254

 

 

 

JECFA

02.098

oktan-3-ol

589-98-0

291

11715

 

 

 

JECFA

02.099

pent-1-en-3-ol

616-25-1

1150

11717

 

 

1

Efsa

02.100

pinokarveol

5947-36-4

1403

10303

 

 

 

Efsa

02.101

pin-2-en-4-ol

473-67-6

1404

10304

 

 

 

Efsa

02.102

okt-3-en-2-ol

76649-14-4

1140

 

 

 

1

Efsa

02.103

dekan-3-ol

1565-81-7

295

10194

 

 

 

JECFA

02.104

hex-1-en-3-ol

4798-44-1

1151

10220

 

 

1

Efsa

02.105

4-(2,6,6-trimetyl-2-cyklohexenyl)but-3-en-2-ol

25312-34-9

391

 

 

 

2

JECFA

02.106

4-(2,2,6-trimetyl-1-cyklohexenyl)but-3-en-2-ol

22029-76-1

392

 

Minst 92 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 3–8 % ionol och ionon

 

2

JECFA

02.107

dihydro-beta-ionol

3293-47-8

395

 

 

 

 

JECFA

02.108

2-metyl-4-fenylbutan-2-ol

103-05-9

1477

10281

 

 

 

Efsa

02.109

3-metylbut-2-en-1-ol

556-82-1

1200

11795

 

 

 

Efsa

▼M3

02.110

2,6-dimetylhept-6-en-1-ol

36806-46-9

348

 

Minst 90 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 5–10 % 2,6-dimetyl-5-hepten-1-ol

 

 

JECFA

▼M1

02.111

3-metylbutan-2-ol

598-75-4

300

 

 

 

 

JECFA

02.112

non-2(cis)-en-1-ol

41453-56-9

1369

10292

 

 

2

Efsa

02.113

okt-5(cis)-en-1-ol

64275-73-6

322

 

Minst 90 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 7–9 % trans-5-okten-1-ol

 

 

JECFA

02.114

2-(2,2,3-trimetylcyklopent-3-enyl)etan-1-ol

1901-38-8

970

 

 

 

 

Efsa

02.115

3-metylpentan-1-ol

589-35-5

263

10275

 

 

 

JECFA

02.119

cedrenol

28231-03-0

 

10189

 

 

 

Efsa

02.120

(+)-cedrol

77-53-2

 

10190

 

 

 

Efsa

02.121

butan-2-ol

78-92-2

 

11735

 

 

 

SCF/CoE

▼M4 —————

▼M1

02.123

2-metylbut-3-en-2-ol

115-18-4

 

11794

 

 

 

Efsa

02.124

6-metylhept-5-en-2-ol

1569-60-4

 

10264

 

 

 

Efsa

02.125

undec-10-en-1-ol

112-43-6

 

10319

 

 

 

Efsa

02.126

tetradekan-1-ol

112-72-1

 

10314

 

 

 

Efsa

02.128

p-anisylalkohol

105-13-5

871

66

 

 

 

Efsa

02.129

(l)-alfa-bisabolol

23089-26-1

 

10178

Summan av isomerer minst 95 %

 

 

Efsa

02.131

but-3-en-2-ol

598-32-3

 

 

 

 

1

Efsa

02.132

butan-1,3-diol

107-88-0

 

 

 

 

 

Efsa

02.133

butan-2,3-diol

513-85-9

 

10181

 

 

 

Efsa

02.134

2-cyklohexyletan-1-ol

4442-79-9

 

 

 

 

 

Efsa

02.135

cyklopentanol

96-41-3

 

10193

 

 

 

Efsa

02.136

dec-1-en-3-ol

51100-54-0

1153

 

 

 

1

Efsa

02.137

dec-2-en-1-ol

22104-80-9

1794

11750

 

 

2

Efsa

02.138

dec-9-en-1-ol

13019-22-2

 

 

 

 

 

Efsa

▼M15

02.139

deka-2,4-dien-1-ol

18409-21-7

1189

11748

 

Begränsningar i fråga om användning som aromämne:

I kategori 2 – högst 1,5 mg/kg.

I kategori 3 – högst 5 mg/kg.

I kategori 5 – högst 9 mg/kg.

I kategori 7 – högst 15 mg/kg.

I kategori 8 – högst 5 mg/kg.

I kategori 12 – högst 3 mg/kg.

I kategori 14.1 – högst 2 mg/kg.

I kategori 14.2 – högst 1 mg/kg.

I kategori 16 – högst 2 mg/kg.

1

Efsa

▼M1

02.140

1,2-dihydrolinalool

2270-57-7

 

 

 

 

 

Efsa

02.141

2-(6,6-dimetylbicyklo[3.1.1]hept-2-en-2-yl)etan-1-ol

128-50-7

986

 

 

 

 

Efsa

02.142

3,3-dimetylbutan-2-ol

464-07-3

 

 

 

 

 

Efsa

02.144

2,6-dimetylokt-7-en-2-ol

18479-58-8

 

 

 

 

 

Efsa

▼M3

02.145

2,6-dimetylokta-1,5,7-trien-3-ol

29414-56-0

 

 

 

 

 

Efsa

▼M1

02.146

(E)-3,7-dimetylokta-1,5,7-trien-3-ol

53834-70-1

 

10202

Minst 93 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 2–3 % linalool, 1–2 % linalooloxid och högst 1 % neroloxid

 

4

Efsa

02.147

3,6-dimetyloktan-3-ol

151-19-9

 

 

 

 

 

Efsa

02.148

dodekan-2-ol

10203-28-8

 

11760

 

 

 

Efsa

02.149

(-)-alfa-elemol

639-99-6

 

10205

 

 

 

Efsa

02.150

(E,E)-geranyllinalool

1113-21-9

 

 

 

 

 

Efsa

02.152

hept-3-en-1-ol

10606-47-0

 

10219

 

 

 

Efsa

▼M15

02.153

hepta-2,4-dien-1-ol

33467-79-7

1784

 

 

Begränsningar i fråga om användning som aromämne:

I kategori 1 – högst 35 mg/kg.

I kategori 2 – högst 25 mg/kg.

I kategori 3 – högst 30 mg/kg.

I kategori 4.2 – högst 50 mg/kg.

I kategori 5 – högst 50 mg/kg.

I kategori 6 – högst 25 mg/kg.

I kategori 7 – högst 50 mg/kg.

I kategori 8 – högst 10 mg/kg.

I kategori 9 – högst 10 mg/kg.

I kategori 12 – högst 100 mg/kg.

I kategori 14.1 – högst 25 mg/kg.

I kategori 15 – högst 50 mg/kg.

I kategori 16 – högst 25 mg/kg.

1

Efsa

▼M1

02.154

heptadekan-1-ol

1454-85-9

 

 

 

 

 

Efsa

02.155

1-hepten-3-ol

4938-52-7

1842

10218

 

 

1

Efsa

02.156

hex-2(cis)-en-1-ol

928-94-9

1374

69

Minst 92 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 3–4 % hex-2(trans)-en-1-ol

 

2

Efsa

02.159

hex-3-en-1-ol

544-12-7

315

750

 

 

 

SCF/CoE

▼M15

02.162

hexa-2,4-dien-1-ol

111-28-4

1174

 

 

Begränsningar i fråga om användning som aromämne:

I kategori 3 – högst 4 mg/kg.

I kategori 4.2 – högst 2 mg/kg.

I kategori 5 – högst 2 mg/kg.

I kategori 12 – högst 4 mg/kg.

I kategori 14.1 – högst 4 mg/kg.

I kategori 14.2 – högst 1 mg/kg.

I kategori 15 – högst 1 mg/kg.

I kategori 16 – högst 2 mg/kg.

1

Efsa

▼M1

02.164

4-hydroxi-3,5-dimetoxibensylalkohol

530-56-3

 

 

 

 

 

Efsa

02.165

4-hydroxibensylalkohol

623-05-2

955

 

 

 

 

Efsa

02.166

2-(4-hydroxifenyl)etan-1-ol

501-94-0

 

10226

 

 

 

Efsa

02.167

(1R,2R,5S)-isodihydrokarveol

18675-35-9

 

 

 

 

 

Efsa

02.168

isofytol

505-32-8

 

10233

 

 

 

Efsa

02.170

(R)-(-)-lavandulol

498-16-8

 

 

 

 

 

Efsa

02.171

p-mentan-8-ol

498-81-7

 

 

 

 

 

Efsa

02.173

3-(4-metoxifenyl)propan-1-ol

5406-18-8

 

 

 

 

 

Efsa

02.174

2-metylbut-2-en-1-ol

4675-87-0

 

10258

 

 

1

Efsa

02.175

2-metylbut-3-en-1-ol

4516-90-9

 

10259

 

 

 

Efsa

02.176

3-metylbut-3-en-1-ol

763-32-6

 

10260

 

 

 

Efsa

02.177

2-metylhexan-3-ol

617-29-8

 

10266

 

 

 

Efsa

02.178

2-metyloktan-1-ol

818-81-5

 

 

 

 

 

Efsa

02.180

4-metylpentan-1-ol

626-89-1

 

10278

 

 

 

Efsa

02.181

2-metylpentan-2-ol

590-36-3

 

10274

 

 

 

Efsa

02.182

3-metylpentan-2-ol

565-60-6

 

10276

 

 

 

Efsa

02.183

4-metylpentan-2-ol

108-11-2

 

10279

 

 

 

Efsa

02.184

3-metylpentan-3-ol

77-74-7

 

10277

 

 

 

Efsa

02.186

myrtanol

514-99-8

 

 

 

 

 

Efsa

02.187

non-1-en-3-ol

21964-44-3

 

10291

 

 

1

Efsa

▼M15

02.188

nona-2,4-dien-1-ol

62488-56-6

1183

11802

Minst 92 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 3–4 % 2-nonen-1-ol

Begränsningar i fråga om användning som aromämne:

I kategori 1 – högst 2 mg/kg.

I kategori 2 – högst 5 mg/kg.

I kategori 3 – högst 5 mg/kg.

I kategori 4.2 – högst 5 mg/kg.

I kategori 5 – högst 10 mg/kg.

I kategori 6 – högst 1 mg/kg.

I kategori 7 – högst 14,5 mg/kg.

I kategori 8 – högst 5 mg/kg.

I kategori 12 – högst 10 mg/kg.

I kategori 14.1 – högst 2 mg/kg.

I kategori 14.2 – högst 5 mg/kg.

I kategori 15 – högst 5 mg/kg.

I kategori 16 – högst 2,5 mg/kg.

1

Efsa

▼M1

02.189

(Z,Z)-nona-3,6-dien-1-ol

76649-25-7

1283

10289

 

 

 

Efsa

02.190

nonan-3-ol

624-51-1

 

10290

 

 

 

Efsa

02.192

okt-2-en-1-ol

22104-78-5

 

 

 

 

2

Efsa

02.193

okt-2-en-4-ol

4798-61-2

1141

 

 

 

1

Efsa

▼M3

02.194

okta-1,5-dien-3-ol

83861-74-9

 

 

 

 

 

Efsa

▼M1

02.195

okta-(3Z,5E)-dien-1-ol

70664-96-9

 

 

 

 

 

Efsa

02.196

oktadekan-1-ol

112-92-5

 

 

 

 

 

Efsa

02.197

1,2,3,4,4a,5,6,7-oktahydro-2,5,5-trimetylnaftalen-2-ol

41199-19-3

 

10173

 

 

 

Efsa

02.198

oktan-1,3-diol

23433-05-8

 

 

 

 

 

Efsa

02.201

pent-4-en-1-ol

821-09-0

 

 

 

 

 

Efsa

02.202

pentadekan-1-ol

629-76-5

 

 

 

 

 

Efsa

02.203

2-fenylpropan-2-ol

617-94-7

 

11704

 

 

 

Efsa

02.204

fytol

150-86-7

1832

10302

 

 

 

Efsa

02.205

piperonylalkohol

495-76-1

 

10306

 

 

 

Efsa

02.206

(-)-sclareol

515-03-7

 

10311

 

 

 

Efsa

02.207

tujylalkohol

21653-20-3

1865

 

 

 

 

Efsa

02.209

3,3,5-trimetylcyklohexan-1-ol

116-02-9

1099

 

 

 

 

Efsa

02.210

undec-2-en-1-ol

37617-03-1

1384

 

 

 

2

Efsa

▼M3

02.211

undeka-1,5-dien-3-ol

56722-23-7

 

 

 

 

 

Efsa

▼M1

02.213

vanillylalkohol

498-00-0

886

690

 

 

 

Efsa

▼M11 —————

▼M1

02.216

12-beta-santalen-14-ol

77-42-9

 

74

 

 

2

Efsa

02.217

12-alfa-santalen-14-ol

115-71-9

 

74

 

 

2

Efsa

02.219

2,6-dimetyl-2-heptanol

13254-34-7

 

 

 

 

 

Efsa

02.222

3-pentenol-1

39161-19-8

 

10298

 

 

 

Efsa

02.224

3-(1-mentoxi)propan-1,2-diol

87061-04-9

1408

 

 

 

 

Efsa

02.226

[S-(cis)]-3,7,11-trimetyl-1,6,10-dodekatrien-3-ol

142-50-7

 

67

 

 

 

Efsa

▼M3

02.229

(-)-3,7-dimetyl-6-okten-1-ol

7540-51-4

 

 

Minst 90 % cisisomerer. Beståndsdelar i mindre mängder: 2–6 % mättade C10-alkoholer och C10-alkoholer med två omättnader, 2–4 % citronellylacetat och 2–3 % citronellal

 

 

Efsa

▼M1

02.230

terpineol

8000-41-7

 

 

Summan av isomerer 91–99 %. Varje isomers relativa bidrag: 55–75 % alfa, 16–23 % gamma, 1–10 % cis-beta, 1–13 % trans-beta, 0–1 % delta

 

 

Efsa

02.231

trans-2, cis-6-nonadien-1-ol

28069-72-9

 

 

 

 

2

Efsa

02.234

(Z)-non-3-en-1-ol

10340-23-5

 

10293

 

 

 

Efsa

02.242

2-butoxietan-1-ol

111-76-2

 

10182

 

 

 

Efsa

02.243

(E,Z)-3,6-nonadien-1-ol

56805-23-3

1284

 

Minst 92 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 6 % (E,E)-3,6-nonadien-1-ol

 

 

Efsa

02.245

2,3,4-trimetyl-3-pentanol

3054-92-0

1643

 

 

 

 

Efsa

02.246

p-mentan-3,8-diol

42822-86-6

1416

 

 

 

 

Efsa

02.247

L-mentoxietanol

38618-23-4

1853

 

 

 

 

Efsa

02.248

vanillin-3-(L-mentoxi)propan-1,2-diolacetal

180964-47-0

1879

 

 

 

 

Efsa

02.249

(4Z)-hepten-1-ol

6191-71-5

1280

 

 

 

 

Efsa

02.250

2,4,8-trimetyl-7-nonen-2-ol

437770-28-0

1644

 

 

 

 

Efsa

02.251

2,4,8-trimetyl-3,7-nonadien-2-ol

479547-57-4

1645

 

 

 

 

Efsa

▼M3

02.252

4,8-dimetyl-3,7-nonadien-2-ol

67845-50-5

1841

 

 

 

 

Efsa

▼M1

02.253

2,4-dimetyl-4-nonanol

74356-31-3

1850

 

 

 

 

Efsa

02.254

(1R, 2S, 5S)-3-mentoxi-2-metylpropan-1,2-diol

195863-84-4

1411

 

 

 

 

Efsa

02.255

(Z)-4-hepten-2-ol

66642-85-1

 

 

Minst 91 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 4–5 % (E)-4-hepten-2-ol, högst 1 % 2-heptanol, högst 1 % trans-3-hepten-2-ol och högst 1 % cis-3-hepten-2-ol

 

 

Efsa

03.001

1,8-cineol

470-82-6

1234

182

 

 

 

Efsa

03.003

bensyletyleter

539-30-0

1252

521

 

 

 

Efsa

03.004

dibensyleter

103-50-4

1256

11856

 

 

 

Efsa

03.005

2-butyletyleter

2679-87-0

1231

10911

 

 

 

Efsa

03.006

2-metoxietylbensen

3558-60-9

1254

11812

 

 

 

Efsa

03.007

1,4-cineol

470-67-7

1233

11225

Minst 75 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 20–25 % 1,8-cineol

 

 

Efsa

03.008

2-acetoxi-1,8-cineol

57709-95-2

 

 

 

 

 

Efsa

03.010

bensylbutyleter

588-67-0

1253

520

Minst 93 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 2–5 % bensylalkohol

 

 

Efsa

03.011

bensylmetyleter

538-86-3

 

10910

 

 

 

Efsa

03.012

bensyloktyleter

54852-64-1

 

 

 

 

 

Efsa

03.015

etylgeranyleter

40267-72-9

 

 

 

 

 

Efsa

03.016

hexylmetyleter

4747-07-3

 

 

 

 

 

Efsa

03.019

prenyletyleter

22094-00-4

1232

 

 

 

 

Efsa

03.020

alfa-terpinylmetyleter

14576-08-0

 

 

 

 

 

Efsa

03.022

1-metoxi-1-decen

79930-37-3

1802

 

 

 

 

Efsa

03.023

1-etoxietylacetat

1608-72-6

 

 

 

 

 

Efsa

03.024

digeranyleter

31147-36-1

 

 

 

 

 

Efsa

04.002

6-etoxiprop-3-enylfenol

94-86-0

1264

170

 

 

 

Efsa

04.003

eugenol

97-53-0

1529

171

 

 

 

Efsa

04.004

isoeugenol

97-54-1

1260

172

 

 

 

Efsa

04.005

2-metoxifenol

90-05-1

713

173

 

 

 

Efsa

04.006

tymol

89-83-8

709

174

 

 

 

Efsa

04.007

2-metoxi-4-metylfenol

93-51-6

715

175

 

 

 

Efsa

04.008

4-etylguajakol

2785-89-9

716

176

 

 

 

Efsa

04.009

2-metoxi-4-vinylfenol

7786-61-0

725

177

 

 

 

Efsa

04.010

1-metoxi-4-(prop-1(trans)enyl)bensen

4180-23-8

217

183

 

 

 

JECFA

04.013

1,2-dimetoxi-4-(prop-1-enyl)bensen

93-16-3

1266

186

 

 

 

Efsa

04.014

1-metoxi-2-metylbensen

578-58-5

1242

187

 

 

 

Efsa

04.015

1-metoxi-4-metylbensen

104-93-8

1243

188

 

 

 

Efsa

04.016

1,3-dimetoxibensen

151-10-0

1249

189

 

 

 

Efsa

04.017

1-etoxi-2-metoxi-4-(prop-1-enyl)bensen

7784-67-0

1267

190

 

 

 

Efsa

04.018

bensylisoeugenyleter

120-11-6

1268

522

 

 

 

Efsa

04.019

2,5-dimetylfenol

95-87-4

706

537

 

 

 

Efsa

04.020

3,5-dimetylfenol

108-68-9

 

538

 

 

 

Efsa

04.021

3-etylfenol

620-17-7

 

549

 

 

 

Efsa

04.022

4-etylfenol

123-07-9

694

550

 

 

 

Efsa

04.026

3-metylfenol

108-39-4

692

617

 

 

 

Efsa

04.027

2-metylfenol

95-48-7

691

618

 

 

 

Efsa

04.028

4-metylfenol

106-44-5

693

619

 

 

 

Efsa

04.029

bensen-1,2-diol

120-80-9

 

680

 

 

 

SCF/CoE

04.031

karvakrol

499-75-2

710

2055

 

 

 

Efsa

04.032

anisol

100-66-3

1241

2056

 

 

 

Efsa

04.033

beta-naftyletyleter

93-18-5

1258

2058

 

 

 

Efsa

04.034

1,4-dimetoxibensen

150-78-7

1250

2059

 

 

 

Efsa

04.035

difenyleter

101-84-8

1255

2201

 

 

 

Efsa

04.036

2,6-dimetoxifenol

91-10-1

721

2233

 

 

 

Efsa

04.037

4-etoxifenol

622-62-8

720

2258

 

 

 

Efsa

04.038

karvakryletyleter

4732-13-2

1247

11840

 

 

 

Efsa

04.039

1-metoxi-4-propylbensen

104-45-0

1244

11835

 

 

 

Efsa

04.040

1,2-dimetoxi-4-vinylbensen

6380-23-0

1251

11228

 

 

 

Efsa

04.041

fenol

108-95-2

690

11811

 

 

 

Efsa

04.042

2,6-dimetylfenol

576-26-1

707

11261

 

 

 

Efsa

04.043

1-isopropyl-2-metoxi-4-metylbensen

1076-56-8

1246

11245

 

 

 

Efsa

04.044

2-isopropylfenol

88-69-7

697

11234

 

 

 

Efsa

04.045

2-(etoximetyl)fenol

20920-83-6

714

11905

 

 

 

Efsa

04.046

2-propylfenol

644-35-9

695

11908

 

 

 

Efsa

04.047

bensen-1,3-diol

108-46-3

712

11250

 

 

 

Efsa

04.048

3,4-dimetylfenol

95-65-8

708

11262

 

 

 

Efsa

04.049

2-metoxi-4-propylfenol

2785-87-7

717

 

 

 

 

Efsa

04.050

4-propylfenol

645-56-7

696

 

 

 

 

Efsa

04.051

4-allyl-2,6-dimetoxifenol

6627-88-9

726

11214

 

 

 

Efsa

04.052

4-etyl-2,6-dimetoxifenol

14059-92-8

723

11231

 

 

 

Efsa

04.053

4-metyl-2,6-dimetoxifenol

6638-05-7

722

 

 

 

 

Efsa

04.054

isobutyl-beta-naftyleter

2173-57-1

1259

11886

 

 

 

Efsa

04.055

2,6-dimetoxi-4-prop-1-enylfenol

20675-95-0

1265

 

 

 

 

Efsa

04.056

2,6-dimetoxi-4-propylfenol

6766-82-1

724

 

 

 

 

Efsa

04.057

4-vinylfenol

2628-17-3

711

11257

 

 

 

Efsa

04.058

4-allylfenol

501-92-8

1527

11218

 

 

 

Efsa

04.059

karvakrylmetyleter

6379-73-3

 

11224

 

 

 

Efsa

04.061

2,6-dimetoxi-4-vinylfenol

28343-22-8

 

11229

 

 

 

Efsa

04.062

1,2-dimetoxibensen

91-16-7

1248

10320

 

 

 

Efsa

04.063

1,3-dimetyl-4-metoxibensen

6738-23-4

1245

 

 

 

 

Efsa

04.064

4-(1,1-dimetyletyl)fenol

98-54-4

733

 

 

 

 

Efsa

04.065

2,3-dimetylfenol

526-75-0

 

11258

 

 

 

Efsa

04.066

2,4-dimetylfenol

105-67-9

 

11259

 

 

 

Efsa

04.067

1-etoxi-2-metoxibensen

17600-72-5

 

 

 

 

 

Efsa

04.068

1-etoxi-4-metoxibensen

5076-72-2

 

 

 

 

 

Efsa

04.069

1-etyl-4-metoxibensen

1515-95-3

 

 

 

 

 

Efsa

04.070

2-etylfenol

90-00-6

 

11232

 

 

 

Efsa

04.072

3-isopropylfenol

618-45-1

 

 

 

 

 

Efsa

04.073

4-isopropylfenol

99-89-8

 

 

 

 

 

Efsa

04.074

2-metoxinaftalen

93-04-9

1257

 

 

 

 

Efsa

04.075

1-metoxinaftalen

2216-69-5

 

 

 

 

 

Efsa

04.076

3-metoxifenol

150-19-6

 

 

 

 

 

Efsa

04.077

4-metoxifenol

150-76-5

 

11241

 

 

 

Efsa

04.078

5-metyl-2-(tert-butyl)fenol

88-60-8

 

 

 

 

 

Efsa

04.079

metyl-4-metoxibensyleter

1515-81-7

 

 

 

 

 

Efsa

04.084

1,2,3-trimetoxibensen

634-36-6

 

 

 

 

 

Efsa

04.085

2,3,6-trimetylfenol

2416-94-6

737

 

 

 

 

Efsa

04.088

1-metoxi-4-(1-propenyl)bensen

104-46-1

 

183

 

 

 

CoE

04.091

etyl-4-hydroxibensyleter

57726-26-8

 

 

 

 

 

Efsa

04.092

4-hydroxibensylmetyleter

5355-17-9

 

 

 

 

 

Efsa

04.093

butylvanillyleter

82654-98-6

888

 

 

 

 

Efsa

04.094

etyl-4-hydroxi-3-metoxibensyleter

13184-86-6

887

 

 

 

 

Efsa

04.095

2,4,6-trimetylfenol

527-60-6

 

 

 

 

 

Efsa

04.096

2-metoxi-6-(2-propenyl)fenol

579-60-2

1528

 

 

 

 

Efsa

04.097

4-prop-1-enylfenol

539-12-8

 

 

 

 

 

Efsa

05.001

acetaldehyd

75-07-0

80

89

 

 

 

JECFA

05.002

propanal

123-38-6

83

90

 

 

 

JECFA

05.003

butanal

123-72-8

86

91

 

 

 

JECFA

05.004

2-metylpropanal

78-84-2

252

92

 

 

 

JECFA

05.005

pentanal

110-62-3

89

93

 

 

 

JECFA

05.006

3-metylbutanal

590-86-3

258

94

 

 

 

JECFA

05.007

2-etylbutanal

97-96-1

256

95

 

 

 

JECFA

05.008

hexanal

66-25-1

92

96

 

 

 

JECFA

05.009

oktanal

124-13-0

98

97

Minst 92 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 4–7 % 2-metylheptanal

 

 

JECFA

05.010

dekanal

112-31-2

104

98

Minst 92 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 4–7 % 2-metylnonanal

 

 

JECFA

05.011

dodekanal

112-54-9

110

99

Minst 92 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 3–6 % tetradekanal, 2–5 % dekanal, 1–2 % hexadekanal

 

 

JECFA

05.012

3,7-dimetyl-7-hydroxioktanal

107-75-5

611

100

 

 

 

JECFA

05.013

bensaldehyd

100-52-7

22

101

 

 

 

Efsa

05.014

kanelaldehyd

104-55-2

656

102

 

 

 

Efsa

05.015

4-metoxibensaldehyd

123-11-5

878

103

 

 

 

Efsa

05.016

piperonal

120-57-0

896

104

 

 

 

Efsa

05.017

veratraldehyd

120-14-9

877

106

 

 

 

Efsa

05.018

vanillin

121-33-5

889

107

 

 

 

Efsa

05.019

etylvanillin

121-32-4

893

108

 

 

 

Efsa

05.020

citral

5392-40-5

1225

109

 

 

 

Efsa

05.021

citronellal

106-23-0

1220

110

Minst 85 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 12–14 % blandning av terpenoidmaterial (främst 1,8-cineol, 2-isopropyliden-5-metylcyklohexanol, linalool, citronellylacetat och andra naturligt förekommande terpener)

 

 

Efsa

05.022

4-isopropylbensaldehyd

122-03-2

868

111

 

 

 

Efsa

05.023

2,6-dimetyloktanal

7779-07-9

273

112

 

 

 

JECFA

05.024

2-metyloktanal

7786-29-0

270

113

 

 

 

JECFA

05.025

nonanal

124-19-6

101

114

Minst 92 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 4–8 % 2-metyloktanal

 

 

JECFA

▼M3

05.026

o-tolualdehyd

529-20-4

 

 

 

 

 

Efsa

▼M1

05.027

tolualdehyd

1334-78-7

866

115

Minst 95 % (summan av o-, m- och p-isomerer)

 

 

Efsa

▼M3

05.028

m-tolualdehyd

620-23-5

 

 

 

 

 

Efsa

05.029

p-tolualdehyd

104-87-0

 

 

 

 

 

Efsa

▼M1

05.030

fenylacetaldehyd

122-78-1

1002

116

 

 

 

Efsa

05.031

heptanal

111-71-7

95

117

Minst 92 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 4–7 % 2-metylhexanal

 

 

Efsa

05.032

tetradekanal

124-25-4

112

118

Minst 85 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 10–12 % dodekanal, hexadekanal och oktadekanal

 

 

JECFA

05.033

2-etylhept-2-enal

10031-88-6

1216

120

 

 

1

Efsa

05.034

undekanal

112-44-7

107

121

Minst 92 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 4–8 % 2-metyldekanal

 

 

JECFA

05.035

undec-10-enal

112-45-8

330

122

 

 

 

JECFA

05.036

undec-9-enal

143-14-6

329

123

 

 

 

JECFA

05.037

2-dodecenal

4826-62-4

1350

124

Minst 93 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 3–4 % 2-dodecensyra

 

2

Efsa

05.038

2-fenylpropanal

93-53-8

1467

126

 

 

 

Efsa

05.039

alfa-butylkanelaldehyd

7492-44-6

684

127

 

 

 

Efsa

05.040

alfa-pentylkanelaldehyd

122-40-7

685

128

 

 

 

Efsa

05.041

alfa-hexylkanelaldehyd

101-86-0

686

129

 

 

 

Efsa

05.042

p-tolylacetaldehyd

104-09-6

1023

130

 

 

 

Efsa

05.043

2-(p-tolyl)propionaldehyd

99-72-9

1471

131

 

 

 

Efsa

05.044

p-isopropylfenylacetaldehyd

4395-92-0

1024

132

 

 

 

Efsa

05.045

3-(p-kumenyl)-2-metylpropionaldehyd

103-95-7

1465

133

Minst 90 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 5 % 3-(p-kumenyl)-2-metylpropionsyra

 

 

Efsa

05.046

2-metyl-4-fenylbutyraldehyd

40654-82-8

1462

134

 

 

 

Efsa

05.047

4-hydroxibensaldehyd

123-08-0

956

558

 

 

 

Efsa

05.048

2-metoxikanelaldehyd

1504-74-1

688

571

Minst 94 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 3 % o-metoxikanelsyra

 

 

Efsa

05.049

2-metylbutyraldehyd

96-17-3

254

575

 

 

 

JECFA

05.050

alfa-metylkanelaldehyd

101-39-3

683

578

 

 

 

Efsa

05.051

3-(4-metoxifenyl)-2-metylprop-2-enal

65405-67-6

689

584

 

 

 

Efsa

05.052

2-metyl-3-(p-tolyl)propionaldehyd

41496-43-9

1466

587

 

 

 

Efsa

05.053

2,4,6-trimetyl-1,3,5-trioxan

123-63-7

 

594

 

 

 

SCF/CoE

05.055

salicylaldehyd

90-02-8

897

605

 

 

 

Efsa

05.056

4-etoxibensaldehyd

10031-82-0

879

626

 

 

 

Efsa

▼M15

05.057

hexa-2(trans),4(trans)-dienal

142-83-6

1175

640

 

Begränsningar i fråga om användning som aromämne:

I kategori 1 – högst 10 mg/kg.

I kategori 3 – högst 10 mg/kg.

I kategori 4.2 – högst 15 mg/kg.

I kategori 5 – högst 20 mg/kg.

I kategori 6 – högst 0,05 mg/kg.

I kategori 7 – högst 15 mg/kg.

I kategori 8 – högst 15 mg/kg.

I kategori 9 – högst 20 mg/kg.

I kategori 11 – högst 50 mg/kg.

I kategori 12 – högst 4 mg/kg.

I kategori 14.1 – högst 15 mg/kg.

I kategori 14.2 – högst 1 mg/kg.

I kategori 16 – högst 10 mg/kg.

1

Efsa

▼M1

05.058

nona-2(trans),6(cis)-dienal

557-48-2

1186

659

Minst 92 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 4–7 % (E,E)-2,6-nonadienal

 

2

Efsa

05.059

non-6(cis)-enal

2277-19-2

325

661

Minst 90 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 6–9 % trans-6-nonenal

 

 

JECFA

05.060

okt-2-enal

2363-89-5

1363

663

Minst 92 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 3–4 % 2-oktensyra och etyloktanoat

 

2

Efsa

05.061

okt-6-enal

63826-25-5

 

664

 

 

 

Efsa

05.062

2-fenylkrotonaldehyd

4411-89-6

1474

670

 

 

2

Efsa

▼M15

05.064

trideka-2(trans),4(cis),7(cis)-trienal

13552-96-0

1198

685

Minst 71 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 14 % 4-cis-7-cis-tridekadienol, 6 % 3-cis-7-cis-tridekadienol, 5 % 2-trans-7-cis-tridekadienal, 3 % 2-trans-4-trans-7-cis-tridekatrienal

Begränsningar i fråga om användning som aromämne:

I kategori 2 – högst 1 mg/kg.

I kategori 8 – högst 2 mg/kg.

I kategori 9 – högst 1 mg/kg.

I kategori 12 – högst 1 mg/kg.

I kategori 15 – högst 1 mg/kg.

1

Efsa

▼M1

05.066

4-etoxi-3-metoxibensaldehyd

120-25-2

 

703

 

 

 

Efsa

05.068

4-etylbensaldehyd

4748-78-1

865

705

 

 

 

Efsa

05.069

2-metylpentanal

123-15-9

260

706

 

 

 

JECFA

05.070

2-heptenal

2463-63-0

1360

730

 

 

2

SCF/CoE

▼M15

05.071

nona-2,4-dienal

6750-03-4

1185

732

Minst 89 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 5–6 % 2,4-nonadien-1-ol och 1–2 % 2-nonen-1-ol

Begränsningar i fråga om användning som aromämne:

I kategori 1 – högst 1,5 mg/kg.

I kategori 2 – högst 5 mg/kg.

I kategori 3 – högst 1 mg/kg.

I kategori 4.2 – högst 1 mg/kg.

I kategori 5 – högst 5 mg/kg.

I kategori 6 – högst 1 mg/kg.

I kategori 7 – högst 5 mg/kg.

I kategori 8 – högst 5 mg/kg.

I kategori 9 – högst 5 mg/kg.

I kategori 10 – högst 1 mg/kg.

I kategori 11 – högst 1 mg/kg.

I kategori 12 – högst 10 mg/kg.

I kategori 14.1 – högst 1 mg/kg.

I kategori 14.2 – högst 1 mg/kg.

I kategori 15 – högst 5 mg/kg.

I kategori 16 – högst 1 mg/kg.

1

Efsa

▼M1

05.072

trans-2-nonenal

18829-56-6

 

733

Minst 92 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 3–4 % 2-nonensyra

 

2

CoE

05.073

hex-2(trans)-enal

6728-26-3

1353

748

Minst 92 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 3–4 % 2-hexensyra

 

2

CoE

05.074

2,6-dimetylhept-5-enal

106-72-9

349

2006

Minst 85 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 9–10 % 6-metyl-5-hepten-2-on, 1–2 % 2,6-dimetyl-6-heptenal

 

 

JECFA

05.075

hex-3(cis)-enal

6789-80-6

316

2008

 

 

 

JECFA

05.076

dec-2-enal

3913-71-1

1349

2009

Minst 92 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 3–4 % 2-decensyra

 

2

Efsa

05.077

2-metylundekanal

110-41-8

275

2010

 

 

 

JECFA

05.078

tridec-2-enal

7774-82-5

1359

2011

Minst 92 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 3–4 % 2- tridecensyra

 

2

Efsa

05.079

citronellyloxiacetaldehyd

7492-67-3

592

2012

Minst 75 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 20–21 % geranyloxiacetaldehyd, 1–2 % citronellol

 

 

Efsa

05.080

3-fenylpropanal

104-53-0

645

2013

 

 

 

Efsa

▼M15

05.081

2,4-dekadienal

2363-88-4

3135

2120

Minst 89 %. Blandning av beståndsdelar i mindre mängder av (cis,cis)-, (cis,trans)- och (trans,cis)-2,4-dekadienaler (summan av alla isomerer 95 %), aceton och isopropanol

Begränsningar i fråga om användning som aromämne:

I kategori 1 – högst 1,5 mg/kg.

I kategori 2 – högst 5 mg/kg.

I kategori 3 – högst 1,5 mg/kg.

I kategori 4.2 – högst 5 mg/kg.

I kategori 5 – högst 5 mg/kg (med undantag för kategori 5.3 – högst 10 mg/kg).

I kategori 6 – högst 5 mg/kg.

I kategori 7 – högst 5 mg/kg.

I kategori 8 – högst 10 mg/kg.

I kategori 9 – högst 3 mg/kg.

I kategori 10 – högst 1 mg/kg.

I kategori 11 – högst 7,5 mg/kg.

I kategori 12 – högst 10 mg/kg.

I kategori 14.1 – högst 1 mg/kg.

I kategori 14.2 – högst 1 mg/kg.

I kategori 15 – högst 20 mg/kg.

I kategori 16 – högst 1,5 mg/kg.

1

Efsa

▼M1

05.082

(Z,Z)-3,6-dodekadienal

13553-09-8

 

2121

 

 

 

Efsa

▼M15

05.084

hepta-2,4-dienal

4313-03-5

1179

729

Minst 92 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 2–4 % (E,Z)-2,4-heptadienal och 2–4 % 2,4-heptadiensyra

Begränsningar i fråga om användning som aromämne:

I kategori 1 – högst 5 mg/kg.

I kategori 2 – högst 10 mg/kg.

I kategori 3 – högst 1 mg/kg.

I kategori 4.2 – högst 1 mg/kg.

I kategori 5 – högst 5 mg/kg.

I kategori 6 – högst 0,5 mg/kg.

I kategori 7 – högst 10 mg/kg.

I kategori 8 – högst 6 mg/kg.

I kategori 9 – högst 6 mg/kg.

I kategori 10 – högst 1 mg/kg.

I kategori 11 – högst 1 mg/kg.

I kategori 12 – högst 2 mg/kg.

I kategori 14.1 – högst 1 mg/kg.

I kategori 14.2 – högst 1 mg/kg.

I kategori 15 – högst 3 mg/kg.

I kategori 16 – högst 1 mg/kg.

1

Efsa

▼M3

05.085

(Z)-hept-4-enal

6728-31-0

320

2124

Minst 93 % av Z-formen av hept-4-enal. Beståndsdelar i mindre mängder: 2–5 % av E-formen av hept-4-enal.

 

 

JECFA

▼M1

05.090

2-metylpent-2-enal

623-36-9

1209

2129

Minst 92 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 1,5–2,5 % propionaldehyd och 3,5–4,5 % propionsyra

 

1

Efsa

05.091

2-hydroxi-4-metylbensaldehyd

698-27-1

898

2130

 

 

 

Efsa

05.094

3-(4-isopropylfenyl)propionaldehyd

7775-00-0

680

2261

85–90 % p-isomer och 5–10 % o-isomer

 

 

Efsa

05.095

2-metylkrotonaldehyd

497-03-0

1201

2281

 

 

1

Efsa

05.096

4-decenal

30390-50-2

326

2297

 

 

 

JECFA

05.097

3-metyl-2-fenylbutyraldehyd

2439-44-3

1463

135

 

 

 

Efsa

05.098

p-ment-1-en-9-al

29548-14-9

971

10347

 

 

 

Efsa

05.099

5-metyl-2-fenylhex-2-enal

21834-92-4

1472

10365

 

 

2

Efsa

05.100

4-metyl-2-fenylpent-2-enal

26643-91-4

1473

10366

 

 

2

Efsa

▼M15

05.101

penta-2,4-dienal

764-40-9

1173

11695

 

Begränsningar i fråga om användning som aromämne:

I kategori 1 – högst 1 mg/kg.

I kategori 3 – högst 1 mg/kg.

I kategori 5 – högst 1 mg/kg.

I kategori 6 – högst 1 mg/kg.

I kategori 7 – högst 1 mg/kg.

I kategori 8 – högst 1 mg/kg.

I kategori 12 – högst 1 mg/kg.

I kategori 14.1 – högst 1 mg/kg.

I kategori 14.2 – högst 1 mg/kg.

I kategori 16 – högst 1 mg/kg.

1

Efsa

▼M1

05.102

pent-2-enal

764-39-6

1364

10375

 

 

2

Efsa

05.103

3-fenylpent-4-enal

939-21-9

679

10378

 

 

 

Efsa

05.104

2,6,6-trimetylcyklohexa-1,3-dien-1-karbaldehyd

116-26-7

977

10383

 

 

 

Efsa

05.105

2-butylbut-2-enal

25409-08-9

1214

10324

 

 

1

Efsa

▼M14

05.106

myrtenal

564-94-3

980

10379

 

I kategorier 1, 2, 3, 4.2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14.1, 14.2, 15 och 16.

1

Efsa

▼M1

05.107

2-isopropyl-5-metylhex-2-enal

35158-25-9

1215

10361

 

 

1

Efsa

▼M15

05.108

undeka-2,4-dienal

13162-46-4

1195

10385

 

Begränsningar i fråga om användning som aromämne:

I kategori 1 – högst 1 mg/kg.

I kategori 2 – högst 5 mg/kg.

I kategori 3 – högst 1 mg/kg.

I kategori 4.2 – högst 1 mg/kg.

I kategori 5 – högst 1 mg/kg (med undantag för kategori 5.3 – högst 10 mg/kg).

I kategori 6 – högst 1 mg/kg.

I kategori 7 – högst 5 mg/kg.

I kategori 8 – högst 3 mg/kg.

I kategori 9 – högst 3 mg/kg.

I kategori 10 – högst 1 mg/kg.

I kategori 11 – högst 1 mg/kg.

I kategori 12 – högst 1 mg/kg.

I kategori 14.1 – högst 1 mg/kg.

I kategori 14.2 – högst 1 mg/kg.

I kategori 15 – högst 3 mg/kg.

I kategori 16 – högst 1 mg/kg.

1

Efsa

▼M1

05.109

2-undecenal

2463-77-6

1366

11827

 

 

2

Efsa

05.110

2,4-dimetylbensaldehyd

15764-16-6

869

 

 

 

 

Efsa

05.111

okta-2(trans),6(trans)-dienal

56767-18-1

1182

10371

 

 

2

Efsa

05.112

2,6,6-trimetylcyklohex-1-en-1-acetaldehyd

472-66-2

978

10338

Minst 92 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 2–3 % beta-cyklocitral, 0,5–1 % beta-ionon, 2–4 % metyl-beta-homocyklogeranat, 0,6–1 % etyl-beta-homocyklogeranat

 

 

Efsa

05.113

hex-4-enal

4634-89-3

319

10337

 

 

 

JECFA

05.114

4-metylpent-2-enal

5362-56-1

1208

10364

 

 

2

Efsa

05.115

2-fenylpent-4-enal

24401-36-3

1476

10377

 

 

 

Efsa

05.116

3,5,5-trimetylhexanal

5435-64-3

269

10384

 

 

 

JECFA

▼M8 —————

▼M1

05.118

4-metoxikanelaldehyd

1963-36-6

687

11919

 

 

 

Efsa

05.119

(1R)-2,2,3-trimetylcyklopent-3-en-1-ylacetaldehyd

4501-58-0

967

10325

 

 

 

Efsa

05.120

dodeka-2,6-dienal

21662-13-5

1197

 

 

 

2

Efsa

▼M12 —————

▼M1

05.122

p-metylkanelaldehyd

1504-75-2

682

10352

 

 

 

Efsa

05.123

(1R,2R,5S)-5-isopropenyl-2-metylcyklopentankarboxaldehyd

55253-28-6

968

 

 

 

 

Efsa

05.124

3-metylkrotonaldehyd

107-86-8

1202

10354

 

 

 

Efsa

▼M15

05.125

dodeka-2,4-dienal

21662-16-8

1196

11758

Minst 85 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 11–12 % 2-trans-4-cisisomer

Begränsningar i fråga om användning som aromämne:

I kategori 1 – högst 1 mg/kg.

I kategori 2 – högst 5 mg/kg.

I kategori 3 – högst 1 mg/kg.

I kategori 4.2 – högst 1 mg/kg.

I kategori 5 – högst 1 mg/kg (med undantag för kategori 5.3 – högst 10 mg/kg).

I kategori 6 – högst 1 mg/kg.

I kategori 7 – högst 3 mg/kg.

I kategori 8 – högst 3 mg/kg.

I kategori 9 – högst 3 mg/kg.

I kategori 10 – högst 1 mg/kg.

I kategori 11 – högst 1 mg/kg.

I kategori 12 – högst 1 mg/kg.

I kategori 14.1 – högst 1 mg/kg.

I kategori 14.2 – högst 1 mg/kg.

I kategori 15 – högst 3 mg/kg.

I kategori 16 – högst 1 mg/kg.

1

Efsa

▼M1

05.126

2-metylokt-2-enal

49576-57-0

1217

10363

 

 

1

Efsa

▼M15

05.127

okta-2(trans),4(trans)-dienal

30361-28-5

1181

11805

 

Begränsningar i fråga om användning som aromämne:

I kategori 1 – högst 1 mg/kg.

I kategori 3 – högst 1 mg/kg.

I kategori 5 – högst 10 mg/kg.

I kategori 6 – högst 5 mg/kg.

I kategori 7 – högst 2 mg/kg.

I kategori 8 – högst 2 mg/kg.

I kategori 12 – högst 2 mg/kg.

I kategori 14.1 – högst 3 mg/kg.

I kategori 15 – högst 1 mg/kg.

I kategori 16 – högst 2 mg/kg.

1

Efsa

▼M1

05.128

okt-5(cis)-enal

41547-22-2

323

 

Minst 85 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 10–15 % trans-5-oktenal

 

 

JECFA

05.129

2-metoxibensaldehyd

135-02-4

 

10350

 

 

 

Efsa

05.134

2-metyl-3-tolylpropionaldehyd (o-, m-, p-blandning)

 

 

587

Minst 95 % (summan av isomerer: 80 % p-, 10 % o-, 5 % m-)

 

 

CoE

▼M3

05.137

dec-4(cis)-enal

21662-09-9

 

 

Minst 90 %. Beståndsdelar i mindre mängder: minst 5 % transisomer

 

 

Efsa

▼M1

05.139

dec-9-enal

39770-05-3

1286

 

 

 

 

Efsa

▼M15

05.140

deka-2(trans),4(trans)-dienal

25152-84-5

1190

2120

Minst 89 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 3–4 % blandning av (cis-cis)-, (cis-trans)- och (trans-cis)-2,4-dekadienaler, 3–4 % aceton och spår av isopropanol

Begränsningar i fråga om användning som aromämne:

I kategori 1 – högst 1,5 mg/kg.

I kategori 2 – högst 5 mg/kg.

I kategori 3 – högst 1,5 mg/kg.

I kategori 4.2 – högst 5 mg/kg.

I kategori 5 – högst 5 mg/kg (med undantag för kategori 5.3 – högst 10 mg/kg).

I kategori 6 – högst 5 mg/kg.

I kategori 7 – högst 5 mg/kg

I kategori 8 – högst 10 mg/kg.

I kategori 9 – högst 3 mg/kg.

I kategori 10 – högst 1 mg/kg.

I kategori 11 – högst 7,5 mg/kg.

I kategori 12 – högst 10 mg/kg.

I kategori 14.1 – högst 1 mg/kg.

I kategori 14.2 – högst 1 mg/kg.

I kategori 15 – högst 20 mg/kg.

I kategori 16 – högst 1,5 mg/kg.

1

Efsa

05.141

deka-2,4,7-trienal

51325-37-2

1786

 

 

Begränsningar i fråga om användning som aromämne:

I kategori 1 – högst 1 mg/kg.

I kategori 2 – högst 1 mg/kg.

I kategori 3 – högst 1 mg/kg.

I kategori 4.2 – högst 1 mg/kg.

I kategori 5 – högst 1 mg/kg.

I kategori 6 – högst 1 mg/kg.

I kategori 7 – högst 1 mg/kg.

I kategori 8 – högst 1 mg/kg.

I kategori 9 – högst 1 mg/kg.

I kategori 10 – högst 1 mg/kg.

I kategori 11 – högst 1 mg/kg.

I kategori 12 – högst 1 mg/kg.

I kategori 14.1 – högst 1 mg/kg.

I kategori 14.2 – högst 1 mg/kg.

I kategori 15 – högst 1 mg/kg.

I kategori 16 – högst 1 mg/kg.

1

Efsa

▼M1

05.142

3,4-dihydroxibensaldehyd

139-85-5

 

10328

 

 

 

Efsa

05.143

2,5-dimetyl-2-vinylhex-4-enal

56134-05-5

 

 

 

 

 

Efsa

05.144

dodec-2(trans)-enal

20407-84-5

 

 

Minst 93 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 2–3 % 2-dodecensyra

 

2

Efsa

05.147

2-etylhexanal

123-05-7

 

10331

 

 

 

Efsa

05.148

farnesal

19317-11-4

1228

 

 

 

 

Efsa

05.149

glutaraldehyd

111-30-8

 

 

 

 

 

Efsa

05.150

hept-2(trans)-enal

18829-55-5

1360

730

 

 

2

Efsa

05.152

hexadekanal

629-80-1

 

10336

 

 

 

Efsa

05.153

4-hydroxi-3,5-dimetoxibensaldehyd

134-96-3

1878

10340

 

 

 

Efsa

05.154

(E)-4-hydroxi-3,5-dimetoxikanelaldehyd

4206-58-0

 

10341

 

 

 

Efsa

05.155

4-hydroxi-3-metoxikanelaldehyd (isomerblandning)

458-36-6

 

10342

 

 

 

Efsa

05.156

3-(4-hydroxi-3-metoxifenyl)propanal

80638-48-8

 

 

 

 

 

Efsa

05.157

isocyklocitral

1335-66-6

 

 

 

 

 

Efsa

05.158

3-metoxibensaldehyd

591-31-1

 

10351

 

 

 

Efsa

05.159

p-metoxifenylacetaldehyd

5703-26-4

 

 

 

 

 

Efsa

05.160

2-metyldekanal

19009-56-4

 

 

 

 

 

Efsa

05.164

2-metylhexanal

925-54-2

 

 

 

 

 

Efsa

05.166

4-metylpentanal

1119-16-0

 

10369

 

 

 

Efsa

05.167

12-metyltetradekanal

75853-50-8

 

 

 

 

 

Efsa

05.169

12-metyltridekanal

75853-49-5

1229

 

 

 

 

Efsa

05.170

neral

106-26-3

 

 

 

 

1

Efsa

05.171

non-2-enal

2463-53-8

1362

733

Minst 92 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 3–4 % 2-nonensyra

 

2

Efsa

05.172

nona-2(trans),6(trans)-dienal

17587-33-6

1187

 

 

 

2

Efsa

▼M15

05.173

nona-2,4,6-trienal

57018-53-8

1785

 

 

Begränsningar i fråga om användning som aromämne:

I kategori 1 – högst 15 mg/kg.

I kategori 2 – högst 10 mg/kg.

I kategori 3 – högst 15 mg/kg.

I kategori 4.2 – högst 15 mg/kg.

I kategori 5 – högst 20 mg/kg.

I kategori 6 – högst 10 mg/kg.

I kategori 7 – högst 25 mg/kg.

I kategori 8 – högst 5 mg/kg.

I kategori 9 – högst 5 mg/kg.

I kategori 12 – högst 25 mg/kg.

I kategori 14.1 – högst 10 mg/kg.

I kategori 15 – högst 15 mg/kg.

I kategori 16 – högst 15 mg/kg.

1

Efsa

▼M1

05.174

pent-4-enal

2100-17-6

1619

 

 

 

 

Efsa

05.175

2-fenylpent-2-enal

3491-63-2

 

 

 

 

2

Efsa

05.179

(E)-tetradec-2-enal

51534-36-2

1803

 

 

 

2

Efsa

▼M3

05.182

2,6,6-trimetylcyklohex-2-en-1-karboxaldehyd

432-24-6

 

 

 

 

 

Efsa

▼M1

05.183

4-(2,6,6-trimetylcyklohexenyl)-2-metylbutanal

73398-85-3

 

 

 

 

 

Efsa

05.184

undec-2(trans)-enal

53448-07-0

 

 

 

 

2

Efsa

▼M15

05.186

2,4-oktadienal

5577-44-6

 

11805

 

Begränsningar i fråga om användning som aromämne:

I kategori 1 – högst 1 mg/kg.

I kategori 3 – högst 1 mg/kg.

I kategori 5 – högst 10 mg/kg.

I kategori 6 – högst 5 mg/kg.

I kategori 7 – högst 2 mg/kg.

I kategori 8 – högst 2 mg/kg.

I kategori 12 – högst 2 mg/kg.

I kategori 14.1 – högst 3 mg/kg.

I kategori 15 – högst 1 mg/kg.

I kategori 16 – högst 2 mg/kg.

1

Efsa

▼M1

05.188

trans-3,7-dimetylokta-2,6-dienal

141-27-5

 

 

 

 

1

Efsa

05.189

2-hexenal

505-57-7

 

 

Minst 92 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 3–4 % 2-hexensyra

 

2

Efsa

05.190

trans-2-oktenal

2548-87-0

 

 

Minst 92 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 3–4 % 2-oktensyra och etyloktanoat

 

2

Efsa

05.191

trans-2-decenal

3913-81-3

 

 

Minst 92 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 3–4 % 2-decensyra

 

2

Efsa

05.192

3-hexenal

4440-65-7

1271

 

Minst 80 % (summan av cis- och transisomerer). Beståndsdelar i mindre mängder: 18–20 % trans-2-hexenal

 

 

Efsa

▼M15

05.194

trans-2,trans-4-nonadienal

5910-87-2

 

732

Minst 89 %. Beståndsdelar i mindre mängder: minst 5 % 2,4-nonadien-1-ol, 2-nonen-1-ol och andra isomerer av 2,4-nonadienal

Begränsningar i fråga om användning som aromämne:

I kategori 1 – högst 1,5 mg/kg.

I kategori 2 – högst 5 mg/kg.

I kategori 3 – högst 1 mg/kg.

I kategori 4.2 – högst 1 mg/kg.

I kategori 5 – högst 5 mg/kg.

I kategori 6 – högst 1 mg/kg.

I kategori 7 – högst 5 mg/kg.

I kategori 8 – högst 5 mg/kg.

I kategori 9 – högst 5 mg/kg.

I kategori 10 – högst 1 mg/kg.

I kategori 11 – högst 1 mg/kg.

I kategori 12 – högst 10 mg/kg.

I kategori 14.1 – högst 1 mg/kg.

I kategori 14.2 – högst 1 mg/kg.

I kategori 15 – högst 5 mg/kg.

I kategori 16 – högst 1 mg/kg.

1

Efsa

▼M1

05.195

trans-2-tridecenal

7069-41-2

 

 

Minst 92 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 2–5 % 2-tridecensyra och 3–5 % cis-2-tridecenal

 

2

Efsa

▼M15

05.196

trans-2,trans-4-undekadienal

30361-29-6

 

10385

 

Begränsningar i fråga om användning som aromämne:

I kategori 1 – högst 1 mg/kg.

I kategori 2 – högst 5 mg/kg.

I kategori 3 – högst 1 mg/kg.

I kategori 4.2 – högst 1 mg/kg.

I kategori 5 – högst 1 mg/kg (med undantag för kategori 5.3 – högst 10 mg/kg).

I kategori 6 – högst 1 mg/kg.

I kategori 7 – högst 5 mg/kg.

I kategori 8 – högst 3 mg/kg.

I kategori 9 – högst 3 mg/kg.

I kategori 10 – högst 1 mg/kg.

I kategori 11 – högst 1 mg/kg.

I kategori 12 – högst 1 mg/kg.

I kategori 14.1 – högst 1 mg/kg.

I kategori 14.2 – högst 1 mg/kg.

I kategori 15 – högst 3 mg/kg.

I kategori 16 – högst 1 mg/kg.

1

Efsa

▼M1

05.198

2-metyl-4-(2,6,6-trimetyl-2-cyklohexen-1-yl)-3-butenal

58102-02-6

 

 

 

 

 

Efsa

05.203

9-oktadecenal

5090-41-5

1641

 

 

 

 

Efsa

05.208

Z-8-tetradecenal

169054-69-7

1640

 

 

 

 

Efsa

05.211

6-metyloktanal

30689-75-9

 

 

 

 

 

Efsa

05.217

(Z)-5-decenal

21662-08-8

 

 

 

 

 

Efsa

05.218

16-oktadecenal

56554-87-1

 

 

 

 

 

Efsa

05.219

3-metylhexanal

19269-28-4

 

 

 

 

 

Efsa

05.220

4Z-dodecenal

21944-98-9

1636

 

Minst 94 % (4Z)-dodecenal. Beståndsdelar i mindre mängder: 3–4 % dodekanal

 

 

Efsa

05.221

6,6'-dihydroxi-5,5'-dimetoxibifenyl-3,3'-dikarbaldehyd

2092-49-1

1881

 

 

 

 

Efsa

05.222

2-fenyl-4-metyl-2-hexenal

26643-92-5

 

 

 

 

2

Efsa

05.223

4-etyloktanal

58475-04-0

1819

 

 

 

 

Efsa

05.224

(4E)-hexenal

25166-87-4

1622

 

 

 

 

Efsa

05.225

6-metylheptanal

63885-09-6

 

 

 

 

 

Efsa

05.226

E-4-undecenal

68820-35-9

 

 

 

 

 

Efsa

06.001

1,1-dietoxietan

105-57-7

941

35

 

 

 

Efsa

06.002

5-hydroxi-2-fenyl-1,3-dioxan

1708-40-3

838

36

Minst 98 % (summan av 5-hydroxi-2-fenyl-1,3-dioxan och 2-fenyl-4-hydroximetyl-1,3-dioxalan)

 

 

Efsa

06.003

alfa,alfa-dimetoxitoluen

1125-88-8

837

37

 

 

 

Efsa

06.004

citraldietylacetal

7492-66-2

948

38

Minst 98 % (summan av isomerer, hemiacetaler och citral)

 

 

Efsa

06.005

citraldimetylacetal

7549-37-3

944

39

Minst 98 % (summan av isomerer, hemiacetaler och citral)

 

 

Efsa

06.006

1,1-dimetoxi-2-fenyletan

101-48-4

1003

40

 

 

 

Efsa

06.007

fenylacetaldehydglycerylacetal

29895-73-6

1004

41

57 % 5-hydroximetyl-2-fenyl-1,3-dioxolan, 38 % 5-hydroxi-2-fenyl-1,3-dioxan

 

 

Efsa

06.008

1,1-dimetoxioktan

10022-28-3

942

42

 

 

 

Efsa

06.009

1,1-dimetoxidekan

7779-41-1

945

43

 

 

 

Efsa

06.010

1,1-dietoxi-3,7-dimetyloktan-7-ol

7779-94-4

613

44

 

 

 

JECFA

06.011

1,1-dimetoxi-3,7-dimetyloktan-7-ol

141-92-4

612

45

 

 

 

JECFA

06.012

tolualdehydglycerylacetal

1333-09-1

867

46

40 % 5-hydroxidioxan, 60 % 5-hydroximetyldioxalan

 

 

Efsa

06.013

alfa-pentylkanelaldehyddimetylacetal

91-87-2

681

47

 

 

 

Efsa

06.014

kanelaldehydetylenglykolacetal

5660-60-6

648

48

 

 

 

Efsa

06.015

1,1-dimetoxietan

534-15-6

940

510

 

 

 

Efsa

06.016

1-fenyletoxi-1-propoxietan

7493-57-4

1000

511

 

 

 

Efsa

06.017

(dietoximetyl)bensen

774-48-1

 

517

 

 

 

Efsa

06.019

1-bensyloxi-1-(2-metoxietoxi)etan

7492-39-9

840

523

 

 

 

Efsa

06.020

1,1-dietoxidekan

34764-02-8

 

531

 

 

 

SCF/CoE

06.021

1,1-dietoxiheptan

688-82-4

 

553

 

 

 

SCF/CoE

06.023

1,1-dietoxihexan

3658-93-3

 

557

 

 

 

SCF/CoE

06.024

1,1-diisobutoxi-2-fenyletan

68345-22-2

1006

595

 

 

 

Efsa

06.025

1,1-dietoxinona-2,6-dien

67674-36-6

946

660

 

 

2

Efsa

06.027

4,5-dimetyl-2-bensyl-1,3-dioxolan

5468-06-4

1005

669

Minst 93 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 2–3 % butan-2,3-diol

 

 

Efsa

06.028

1,1-dimetoxiheptan

10032-05-0

947

2015

 

 

 

Efsa

06.029

heptanalglycerylacetal (blandning av 1,2- and 1,3-acetaler)

72854-42-3

912

2016

Blandning av acetaler (56–58 % dioxolan, 37–39 % dioxan) och 1–2 % oreagerad heptanal

 

 

Efsa

06.030

1,1-dimetoxi-2-fenylpropan

90-87-9

1468

2017

 

 

 

Efsa

06.031

1,1-dietoxihex-2-en

54306-00-2

1383

2135

 

 

2

Efsa

06.032

4-metyl-2-fenyl-1,3-dioxolan

2568-25-4

839

2226

 

 

 

Efsa

06.033

1,1-dibutoxietan

871-22-7

 

2341

 

 

 

SCF/CoE

06.034

1,1-dipropoxietan

105-82-8

 

2342

 

 

 

SCF/CoE

06.035

citralpropylenglykolacetal

10444-50-5

 

2343

 

 

 

SCF/CoE

06.036

1-butoxi-1-(2-fenyletoxi)etan

64577-91-9

1001

10007

 

 

 

Efsa

06.037

1,1-dietoxihept-4-en (cis och trans)

1192738-48-9

949

10011

 

 

 

Efsa

06.038

4,4-dimetoxibutan-2-on

5436-21-5

593

10029

 

 

 

JECFA

06.039

1,2-di([1'-etoxi]-etoxi)propan

67715-79-1

927

 

 

 

 

Efsa

06.040

1,2,3-tris([1'-etoxi]-etoxi)propan

67715-82-6

913

11930

 

 

 

Efsa

06.041

1-isobutoxi-1-etoxi-2-metylpropan

 

 

10055

 

 

 

Efsa

06.042

1-isobutoxi-1-etoxi-3-metylbutan

85136-40-9

 

10057

 

 

 

Efsa

06.043

1-isoamyloxi-1-etoxipropan

238757-30-7

 

10038

 

 

 

Efsa

06.044

1-isobutoxi-1-etoxipropan

67234-04-2

 

10058

 

 

 

Efsa

06.045

1-isobutoxi-1-isopentyloxi-2-metylpropan

 

 

10061

 

 

 

Efsa

06.046

1-isobutoxi-1-isopentyloxi-3-metylbutan

 

 

10060

 

 

 

Efsa

06.047

1-isopentyloxi-1-propoxietan

238757-63-6

 

10065

 

 

 

Efsa

06.048

1-isopentyloxi-1-propoxipropan

238757-65-8

 

10066

 

 

 

Efsa

06.049

1-butoxi-1-(2-metylbutoxi)etan

77249-20-8

 

 

 

 

 

Efsa

06.050

1-butoxi-1-etoxietan

57006-87-8

 

10003

 

 

 

Efsa

06.051

1,1-di-(2-metylbutoxi)etan

13535-43-8

 

 

 

 

 

Efsa

06.052

1,1-diisobutoxi-2-metylpropan

13262-24-3

 

10025

 

 

 

Efsa

06.053

1,1-diisobutoxietan

5669-09-0

 

10023

 

 

 

Efsa

06.054

1,1-diisobutoxipentan

13262-27-6

 

10026

 

 

 

Efsa

06.055

1,1-diisopentyloxietan

13002-09-0

1729

10028

 

 

 

Efsa

06.057

1,1-dietoxi-2-metylbutan

3658-94-4

 

10013

 

 

 

Efsa

06.058

1,1-dietoxi-2-metylpropan

1741-41-9

 

10015

 

 

 

Efsa

06.059

1,1-dietoxi-3-metylbutan

3842-03-3

1730

10014

 

 

 

Efsa

06.061

1,1-dietoxibutan

3658-95-5

 

10009

 

 

 

Efsa

06.062

1,1-dietoxidodekan

53405-98-4

 

 

 

 

 

Efsa

06.063

(Z)-1,1-dietoxihex-3-en

73545-18-3

 

 

 

 

 

Efsa

06.064

dietoximetan

462-95-3

 

10012

 

 

 

Efsa

06.065

1,1-dietoxinonan

54815-13-3

 

10016

 

 

 

Efsa

06.066

1,1-dietoxioktan

54889-48-4

 

 

 

 

 

Efsa

06.067

1,1-dietoxipentan

3658-79-5

 

10017

 

 

 

Efsa

06.069

1,1-dietoxipropan

4744-08-5

 

10018

 

 

 

Efsa

06.070

1,1-dietoxiundekan

53405-97-3

 

 

 

 

 

Efsa

06.071

1,1-dihexyloxietan

5405-58-3

 

10022

 

 

 

Efsa

06.072

1,1-dimetoxihex-2(trans)-en

18318-83-7

1728

 

 

 

2

Efsa

06.073

1,1-dimetoxihexan

1599-47-9

 

 

 

 

 

Efsa

06.074

dimetoximetan

109-87-5

 

10031

 

 

 

Efsa

06.075

1,1-dimetoxipentan

26450-58-8

 

 

 

 

 

Efsa

06.076

1,1-dimetoxipropan

4744-10-9

 

 

 

 

 

Efsa

06.077

2,4-dimetyl-1,3-dioxolan

3390-12-3

1711

 

 

 

 

Efsa

06.078

1,1-difentoxietan

122-71-4

 

 

 

 

 

Efsa

06.079

1-etoxi-1-(2-metylbutoxi)etan

13602-09-0

 

10040

 

 

 

Efsa

06.080

1-etoxi-1-(2-fenyletoxi)etan

2556-10-7

 

10049

 

 

 

Efsa

06.081

(Z)-1-etoxi-1-(3-hexenyloxi)etan

28069-74-1

943

10034

 

 

 

Efsa

06.082

1-etoxi-1-hexyloxietan

54484-73-0

 

11948

 

 

 

Efsa

06.083

1-etoxi-1-isopentyloxietan

13442-90-5

 

10037

 

 

 

Efsa

06.084

1-etoxi-1-metoxietan

10471-14-4

 

10039

 

 

 

Efsa

06.085

1-etoxi-1-pentyloxietan

13442-89-2

 

10046

 

 

 

Efsa

06.086

1-etoxi-1-propoxietan

20680-10-8

 

10050

 

 

 

Efsa

06.087

etyl-2,4-dimetyl-1,3-dioxolan-2-acetat

6290-17-1

1715

 

 

 

 

Efsa

06.088

2-etyl-4-metyl-1,3-dioxolan

4359-46-0

 

 

 

 

 

Efsa

06.089

2-hexyl-4,5-dimetyl-1,3-dioxolan

6454-22-4

1712

 

 

 

 

Efsa

06.090

4-hydroximetyl-2-metyl-1,3-dioxolan

3773-93-1

 

 

 

 

 

Efsa

06.091

1-isobutoxi-1-etoxietan

6986-51-2

 

10054

 

 

 

Efsa

06.092

1-isobutoxi-1-isopentyloxietan

75048-15-6

 

10059

 

 

 

Efsa

06.094

4-metyl-2-pentyl-1,3-dioxolan

1599-49-1

928

 

 

 

 

Efsa

06.095

4-metyl-2-propyl-1,3-dioxolan

4352-99-2

 

 

 

 

 

Efsa

06.096

trietoximetan

122-51-0

 

10903

 

 

 

Efsa

06.097

1,1,3-trietoxipropan

7789-92-6

 

10075

 

 

 

Efsa

06.098

2,2,4-trimetyl-1,3-dioxolan

1193-11-9

929

11423

 

 

 

Efsa

06.100

1,1-dipentyloxietan

13002-08-9

 

10032

 

 

 

Efsa

06.102

2-hexyl-5-hydroxi-1,3-dioxan

1708-36-7

 

2016

 

 

 

Efsa

06.104

vanillinpropylenglykolacetal

68527-74-2

1882

 

 

 

 

Efsa

06.105

3-metyl-1,1-diisopentyloxibutan

13285-51-3

 

10070

 

 

 

Efsa

06.106

2-metyl-1,1-diisopentyloxipropan

13112-63-5

 

10071

 

 

 

Efsa

06.107

1-(2-metylbutoxi)-1-isopentyloxietan

13548-84-0

 

10068

 

 

 

Efsa

06.109

8,8-dietoxi-2,6-dimetylokt-2-en

71662-17-4

 

 

 

 

 

Efsa

06.111

1-etoxi-1-metoxipropan

127248-84-4

 

 

 

 

 

Efsa

06.114

1-hexyloxi-1-isopentyloxietan

233665-90-2

 

 

 

 

 

Efsa

06.115

1-isopentyloxi-1-pentyloxietan

13442-92-7

 

 

 

 

 

Efsa

06.120

DL-menton-1,2-glycerolketal

63187-91-7

446

 

 

 

 

JECFA

06.123

1-butoxi-1-isopentyloxietan

238757-27-2

 

10004

 

 

 

Efsa

06.124

1,1-diisobutoxi-3-metylbutan

13439-98-0

 

10024

 

 

 

Efsa

06.125

1,1-diisobutoxipropan

13002-11-4

 

10027

 

 

 

Efsa

06.128

1-etoxi-1-pentyloxibutan

3658-92-2

 

10045

 

 

 

Efsa

06.129

1-etoxi-2-metyl-1-isopentyloxipropan

253679-74-2

 

10043

 

 

 

Efsa

06.130

1-etoxi-2-metyl-1-propoxipropan

238757-42-1

 

10044

 

 

 

Efsa

06.131

1-etoxi-1-(3-metylbutoxi)-3-metylbutan

238757-35-2

 

10042

 

 

 

Efsa

06.132

vanillinbutan-2,3-diolacetal (blandning av stereoisomerer)

63253-24-7

960

 

 

 

 

Efsa

06.133

L-menton-1,2-glycerolketal

563187-91-7

445

 

 

 

 

JECFA

06.135

2-isobutyl-4-metyl-1,3-dioxolan

18433-93-7

1732

 

 

 

 

Efsa

06.136

6-isopropyl-3,9-dimetyl-1,4-dioxispiro[4.5]dekan-2-on

831213-72-0

1859

 

Summan av isomerer 98 % med minst 60–70 % (3S,5R,6S,9R)-6-isopropyl-3,9-dimetyl-1,4-dioxispiro[4.5]dekan-2-on

 

 

Efsa

06.137

acetaldehydetylisopropylacetal

25334-93-4

 

 

 

 

 

Efsa

07.001

2-oxopropanal

78-98-8

937

105

 

 

 

Efsa

07.002

heptan-2-on

110-43-0

283

136

 

 

 

JECFA

07.003

heptan-3-on

106-35-4

285

137

 

 

 

JECFA

07.004

acetonfenon

98-86-2

806

138

 

 

 

Efsa

07.005

vanillylaceton

122-48-5

730

139

 

 

 

Efsa

07.007

alfa-ionon

127-41-3

388

141

 

 

2

JECFA/ Efsa

07.008

beta-ionon

14901-07-6

389

142

 

 

2

JECFA/Efsa

07.009

metyl-alfa-ionon

7779-30-8

398

143

Minst 90 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 5–6 % metyl-beta-ionon

 

2

JECFA/ Efsa

07.010

metyl-beta-ionon

127-43-5

399

144

Minst 88 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 7–10 % alfa- och beta-isometylionon

 

2

JECFA/ Efsa

07.011

4-(2,5,6,6-tetrametyl-2-cyklohexenyl)-3-buten-2-on

79-69-6

403

145

 

 

2

JECFA/ Efsa

07.012

karvon

99-49-0

380

146

 

 

 

SCF/CoE

07.013

metyl-2-naftylketon

93-08-3

811

147

 

 

 

Efsa

07.014

maltol

118-71-8

1480

148

 

 

2

Efsa

07.015

6-metylhept-5-en-2-on

110-93-0

1120

149

 

 

 

Efsa

07.016

undekan-2-on

112-12-9

296

150

 

 

 

JECFA

07.017

4-metylpentan-2-on

108-10-1

301

151

 

 

 

JECFA

07.018

hexan-2,3-dion

3848-24-6

412

152

Minst 93 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 2–3 % hexandioner

 

 

JECFA

07.019

oktan-2-on

111-13-7

288

153

 

 

 

JECFA

07.020

nonan-2-on

821-55-6

292

154

 

 

 

JECFA

07.021

undeka-2,3-dion

7493-59-6

417

155

 

 

 

JECFA

07.022

4-metylacetofenon

122-00-9

807

156

 

 

 

Efsa

07.023

2,4-dimetylacetofenon

89-74-7

809

157

 

 

 

Efsa

07.024

4-fenylbut-3-en-2-on

122-57-6

820

158

 

 

2

Efsa

07.025

4-metyl-1-fenylpentan-2-on

5349-62-2

828

159

 

 

 

Efsa

07.026

4-(p-tolyl)butan-2-on

7774-79-0

817

160

 

 

 

Efsa

07.027

3-metyl-4-fenylbut-3-en-2-on

1901-26-4

821

161

 

 

2

Efsa

07.028

bensoin

119-53-9

836

162

 

 

 

Efsa

07.029

4-(4-metoxifenyl)butan-2-on

104-20-1

818

163

 

 

 

Efsa

07.030

1-(4-metoxifenyl)pent-1-en-3-on

104-27-8

826

164

 

 

2

Efsa

07.031

piperonylaceton

55418-52-5

 

165

 

 

 

SCF/CoE

07.032

bensofenon

119-61-9

831

166

 

 

 

Efsa

07.033

isojasmon

11050-62-7

1115

167

 

 

2

Efsa

07.034

2-hexylidencyklopentan-1-on

17373-89-6

1106

 

 

 

 

Efsa

07.035

tetrametyletylcyklohexenon (blandning av isomerer)

17369-60-7

1111

168

 

 

 

Efsa

07.036

alfa-isometylionon

127-51-5

404

169

 

 

2

JECFA

07.038

4-metoxiacetofenon

100-06-1

810

570

 

 

 

Efsa

07.040

1-fenylpropan-1-on

93-55-0

824

599

 

 

 

Efsa

▼M10

07.041

beta-isometylionon

79-89-0

 

650

Blandning av E/Z-isomerer: 50–70 % av E-formen och 30–50 % av Z-formen

 

 

Efsa

▼M1

07.042

4-isopropylacetofenon

645-13-6

808

651

 

 

 

Efsa

07.044

pent-3-en-2-on

625-33-2

1124

666

 

 

1

Efsa

07.045

2,2,6-trimetylcyklohexanon

2408-37-9

1108

686

 

 

 

Efsa

07.046

vanillylidenaceton

1080-12-2

732

691

 

 

2

Efsa

07.047

etylmaltol

4940-11-8

1481

692

 

 

 

Efsa

07.048

4-hexen-3-on

2497-21-4

1125

718

 

 

1

Efsa

07.049

1-(4-metoxifenyl)-4-metylpent-1-en-3-on

103-13-9

829

719

 

 

2

Efsa

07.050

aceton

67-64-1

139

737

 

 

 

JECFA

07.051

3-hydroxibutan-2-on

513-86-0

405

749

 

 

 

JECFA

07.052

diacetyl

431-03-8

408

752

 

 

 

JECFA

07.053

butan-2-on

78-93-3

278

753

 

 

 

JECFA

07.054

pentan-2-on

107-87-9

279

754

 

 

 

JECFA

07.055

4-(p-hydroxifenyl)butan-2-on

5471-51-2

728

755

 

 

 

Efsa

07.056

3-metylcyklopentan-1,2-dion

80-71-7

418

758

 

 

 

JECFA

07.057

3-etylcyklopentan-1,2-dion

21835-01-8

419

759

Minst 90 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 5–10 % 3-etylcyklopentan-1,2-dion (enolform)

 

 

JECFA

07.058

heptan-4-on

123-19-3

287

2034

 

 

 

JECFA

07.059

p-mentan-3-on

10458-14-7

 

 

 

 

1

Efsa

07.060

pentan-2,3-dion

600-14-6

410

2039

Minst 93 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 2–3 % 2,5-dietylcyklohexadien-1,4-dion (2,3-pentadiondimer)

 

 

JECFA

07.061

allyl-alfa-ionon

79-78-7

401

2040

 

 

2

JECFA/Efsa

07.062

oktan-3-on

106-68-3

290

2042

 

 

 

JECFA

07.063

4-metylpentan-2,3-dion

7493-58-5

411

2043

 

 

 

JECFA

07.064

heptan-2,3-dion

96-04-8

415

2044

 

 

 

JECFA

07.065

5-hydroxioktan-4-on

496-77-5

416

2045

 

 

 

JECFA

07.067

2R,5S-isopulegon

29606-79-9

754

2051

 

 

4

Efsa

07.069

tetrahydro-pseudo-ionon

4433-36-7

1121

2053

 

 

 

Efsa

07.070

3-bensylheptan-4-on

7492-37-7

830

2140

 

 

 

Efsa

07.071

oktan-4,5-dion

5455-24-3

 

2141

 

 

 

Efsa

07.072

6-metylheptan-3-on

624-42-0

 

2143

 

 

 

Efsa

07.075

3,4-dimetylcyklopentan-1,2-dion

13494-06-9

420

2234

 

 

 

JECFA

07.076

3,5-dimetylcyklopentan-1,2-dion

13494-07-0

421

2235

 

 

 

JECFA

07.077

hexan-3,4-dion

4437-51-8

413

2255

 

 

 

JECFA

07.078

D,L-isomenton

491-07-6

430

2259

 

 

 

JECFA

07.079

1-fenylpropan-1,2-dion

579-07-7

833

2275

 

 

 

Efsa

07.080

3-metylcyklohexan-1,2-dion

3008-43-3

425

2311

 

 

 

JECFA

07.081

okt-1-en-3-on

4312-99-6

1148

2312

 

 

1

Efsa

07.082

okt-2-en-4-on

4643-27-0

1129

2313

 

 

1

Efsa

07.083

beta-damaskon

23726-92-3

384

2340

Minst 90 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 5–8 % alfa- och delta-damaskon

 

2

JECFA/Efsa

07.084

pentan-3-on

96-22-0

 

2350

 

 

 

Efsa

07.086

1,3-difenylpropan-2-on

102-04-5

832

11839

 

 

 

Efsa

07.087

4-metoxifenylaceton

122-84-9

813

11836

 

 

 

Efsa

07.088

metyl-delta-ionon

7784-98-7

400

11852

 

 

2

JECFA/Efsa

07.089

nootkaton

4674-50-4

1398

11164

Minst 93 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 3–4 % dihydronootkaton

 

2

Efsa

07.090

1-hydroxibutan-2-on

5077-67-8

1717

11102

 

 

 

Efsa

07.091

gamma-ionon

79-76-5

390

 

 

 

2

JECFA/Efsa

07.092

p-mentan-2-on

499-70-7

375

11128

 

 

 

JECFA

07.093

5-metylhexan-2,3-dion

13706-86-0

414

11148

 

 

 

JECFA

07.094

3-metyl-2-(pent-2(cis)-enyl)cyklopent-2-en-1-on

488-10-8

1114

11786

 

 

2

Efsa

07.095

2-(sek-butyl)cyklohexanon

14765-30-1

1109

11044

Minst 94 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 2–2,5 % 2-isobutylcyklohexanon

 

 

Efsa

07.096

hexan-3-on

589-38-8

281

11097

 

 

 

JECFA

07.097

3-(hydroximetyl)oktan-2-on

59191-78-5

1839

11113

Minst 90 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 7 % 3-metylen-2-oktanon

 

 

Efsa

07.098

3-metylcyklohex-2-en-1-on

1193-18-6

1107

11134

 

 

 

Efsa

▼M10

07.099

6-metylhepta-3,5-dien-2-on

1604-28-0

1134

11143

Blandning av E/Z-stereoisomerer: 60–90 % av E-formen

 

 

Efsa

▼M1

07.100

5-metylhex-5-en-2-on

3240-09-3

1119

11150

 

 

 

Efsa

▼M10

07.101

4-metylpent-3-en-2-on

141-79-7

1131

11853

 

 

 

Efsa

▼M1

07.102

pent-1-en-3-on

1629-58-9

1147

11179

 

 

1

Efsa

07.103

tridekan-2-on

593-08-8

298

11194

 

 

 

JECFA

07.104

hept-2-en-4-on

4643-25-8

1126

11093

 

 

1

Efsa

07.105

hept-3-en-2-on

1119-44-4

1127

11094

 

 

1

Efsa

07.106

5-metylhex-3-en-2-on

5166-53-0

1132

11149

 

 

1

Efsa

07.107

okt-3-en-2-on

1669-44-9

1128

11170

Minst 94 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 4–6 % 4-okten-2-on

 

1

Efsa

07.108

beta-damascenon

23696-85-7

387

11197

 

 

2

JECFA/ Efsa

07.109

2,6,6-trimetylcyklohex-2-en-1,4-dion

1125-21-9

1857

11200

 

 

2

Efsa

07.112

3-metyl-2-cyklopenten-1-on

2758-18-1

1105

11137

 

 

2

Efsa

07.113

nonan-3-on

925-78-0

294

11160

 

 

 

JECFA

07.114

6,10,14-trimetylpentadeka-5,9,13-trien-2-on

762-29-8

1123

11206

 

 

 

Efsa

07.115

3,4-dehydrodihydro-beta-ionon

20483-36-7

396

11057

Minst 70 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 25–27 % tetrahydroionon

 

 

JECFA

07.117

3-etyl-2-hydroxi-4-metylcyklopent-2-en-1-on

42348-12-9

422

11077

 

 

 

JECFA

07.118

5-etyl-2-hydroxi-3-metylcyklopent-2-en-1-on

53263-58-4

423

11078

 

 

 

JECFA

07.119

2-hydroxicyklohex-2-en-1-on

10316-66-2

424

11046

 

 

 

JECFA

07.120

2-hydroxi-3,5,5-trimetylcyklohex-2-en-1-on

4883-60-7

426

11198

 

 

 

JECFA

07.121

dec-3-en-2-on

10519-33-2

1130

11751

 

 

1

Efsa

07.122

2,6-dimetylheptan-4-on

108-83-8

302

11914

Minst 80 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 15–17 % 4,6-dimetyl-2-heptanon

 

 

JECFA

07.123

geranylaceton

3796-70-1

1122

11088

 

 

 

Efsa

07.124

2-hydroxiacetofenon

118-93-4

727

11784

 

 

 

Efsa

07.125

3-hydroxipentan-2-on

3142-66-3

409

11115

 

 

 

JECFA

07.126

3,5,5-trimetylcyklohex-2-en-1-on

78-59-1

1112

11918

 

 

 

Efsa

07.127

p-menta-1,4(8)-dien-3-on

491-09-8

757

11189

 

 

2

Efsa

07.128

dihydrokarvon

7764-50-3

377

11703

Minst 77 %. Beståndsdelar i mindre mängder: 10–15 % dihydrokarveol, 5–6 % karvon, 2–3 % karveol

 

 

JECFA

07.129

3-metyl-5-propylcyklohex-2-en-1-on

3720-16-9

1113

 

 

 

 

Efsa

07.130

delta-damaskon

57378-68-4

386

 

 

 

2

JECFA/ Efsa

07.131

dihydro-beta-ionon

17283-81-7

394

11060

 

 

 

JECFA

07.132

dihydro-alfa-ionon

31499-72-6

393

11059

 

 

 

JECFA

07.134

alfa-damaskon

43052-87-5

385

11053

 

 

2

JECFA/Efsa

07.135

2,4-dihydroxiacetofenon

28631-86-9

729

11884

23–25 % 2,3-isomer, 19–22 % 2,4-isomer, 19–20 % 2,5-isomer, 20–21 % 3,4-isomer och 15–18 % 3,5-isomer

 

 

Efsa

07.136

4,4a,5,6-tetrahydro-7-metylnaftalen-2(3H)-on

34545-88-5

1405

 

 

 

2

Efsa

07.137

pentadekan-2-on

2345-28-0

299

11808

 

 

 

JECFA

07.139

5-metylhept-2-en-4-on

81925-81-7

1133

 

 

 

1

Efsa

07.140

3-metyl-2-pentylcyklopent-2-en-1-on

1128-08-1

1406

 

 

 

2

Efsa

07.142

acetovanillon

498-02-2

 

11035

 

 

 

Efsa

07.146

D-karvon

2244-16-8

380.1