2008R1295 — SV — 18.02.2012 — 002.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1295/2008

av den 18 december 2008

om import av humle från tredjeland

(kodifierad version)

(EGT L 340, 19.12.2008, p.45)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

 M1

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 267/2009 av den 1 april 2009

  L 90

3

2.4.2009

►M2

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 117/2012 av den 10 februari 2012

  L 38

33

11.2.2012
▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1295/2008

av den 18 december 2008

om import av humle från tredjeland

(kodifierad version)EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) ( 1 ) särskilt artiklarna 192.2 och 195.2 i förening med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EEG) nr 3076/78 av den 21 december 1978 om import av humle från tredjeland ( 2 ) och kommissionens förordning (EEG) nr 3077/78 av den 21 december 1978 om godkännande av intyg för humle som importeras från tredjeland som likvärdiga med gemenskapsintyg ( 3 ) har ändrats flera gånger ( 4 ) på ett väsentligt sätt. För att skapa klarhet och överskådlighet bör dessa förordningar kodifieras.

(2)

I artikel 158.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 anges att produkter inom humlesektorn endast får importeras från tredjeländer om deras kvalitetsegenskaper minst motsvarar dem som föreskrivits för liknande produkter som skördats inom gemenskapen eller som är framställda av sådana produkter. Det anges emellertid i punkt 2 i nämnda artikel att dessa produkter ska anses uppfylla denna standard om de åtföljs av ett intyg som utfärdats av myndigheterna i ursprungslandet och som godkänts som likvärdigt med det intyg som krävs för avsättning av humle och humleprodukter med ursprung i gemenskapen.

(3)

Kommissionens förordning (EG) nr 1850/2006 av den 14 december 2006 om närmare bestämmelser om certifiering av humle och humleprodukter ( 5 ) ställer mycket stränga krav när det gäller avsättning av humleprodukter, särskilt blandningar. För närvarande finns det inget effektivt system för kontroll vid gränserna av att dessa krav är uppfyllda. Den enda säkerheten är exportlandets åtagande att följa gemenskapens bestämmelser för dessa produkter. Det är därför nödvändigt att begära att sådana produkter åtföljs av ett intyg i enlighet med artikel 158.2 i förordning (EG) nr 1234/2007.

(4)

För att se till att gemenskapens regler om certifiering av humle efterlevs bör medlemsstaterna kontrollera att importerat humle motsvarar minimikraven för avsättning som anges i förordning (EG) 1850/2006.

(5)

Vissa tredjeländer har åtagit sig att beakta de krav som gäller för avsättning av humle och humleprodukter och bemyndigat vissa organ att utfärda likvärdiga intyg. Dessa intyg bör därför godkännas som likvärdiga med gemenskapsintyg och de produkter som omfattas av dem godkännas för fri omsättning.

(6)

De behöriga organen i dessa tredjeländer ansvarar för uppdatering av informationen i bilaga I och för att i en anda av nära samarbete vidarebefordra sådan information till kommissionen.

(7)

För att underlätta arbetet för medlemsstaternas myndigheter är det viktigt att ange utformningen av och, i den mån det krävs, innehållet i intyget samt regler för hur det ska användas.

(8)

Med hänsyn till praxis inom handeln måste det, i de fall då ett parti delas upp, överlåtas åt de behöriga myndigheterna att under deras tillsyn låta utfärda en avskrift av intyget för varje ny del av partiet.

(9)

I likhet med vad som gäller i gemenskapens bestämmelser om intyg, bör vissa produkter på grund av sin användning undantas från intyg enligt denna förordning.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1

1.  Villkoret för att produkter från tredjeland enligt förteckning i artikel 1 f i förordning (EG) nr 1234/2007 fritt ska få omsättas inom gemenskapen är att bevis företes om att de krav som anges i artikel 158.1 i nämnda förordning är uppfyllda.

2.  Det bevis som avses i artikel 1.1 i denna förordning ska lämnas genom det intyg, nedan kallat likvärdigt intyg, som avses i artikel 158.2 i förordning (EG) nr 1234/2007.

Artikel 2

Med parti avses i denna förordning en kvantitet produkter med samma egenskaper som samtidigt avsändes av samma leverantör till en och samma mottagare.

Artikel 3

Intyg som åtföljer humle och humleprodukter som importerats från tredjeland och som utfärdats av något av de bemyndigade organ i ursprungslandet som anges i bilaga I, ska godkännas som likvärdiga intyg.

Bilaga I ska revideras på grundval av de upplysningar som lämnas av de berörda tredjeländerna.

Artikel 4

1.  Det likvärdiga intyget ska upprättas för varje parti i ett original och två kopior i enlighet med formuläret i bilaga II och enligt instruktionerna i bilaga IV.

2.  Ett likvärdigt intyg är bara giltigt om det är vederbörligen ifyllt och undertecknat av något av de bemyndigade organ som anges i bilaga I.

3.  Det likvärdiga intyget anses vederbörligen undertecknat när utskriftsplats och -datum är angivet och när det undertecknats och stämplats av den utfärdande myndigheten.

Artikel 5

1.  På varje förpackning som omfattas av ett likvärdigt intyg ska följande uppgifter framgå på något av gemenskapens officiella språk:

a) En beskrivning av produkten.

b) Sorten eller sorterna.

c) Ursprungslandet.

d) Märkning och numrering enligt rubrik 9 i det likvärdiga intyget eller avskriften.

2.  Uppgifterna enligt punkt 1 ska anges på förpackningens utsida i lättläsliga bokstäver av enhetlig storlek och med tryck som inte kan suddas ut.

Artikel 6

1.  Om ett parti som omfattas av ett likvärdigt intyg delas upp och skickas vidare innan det övergår till fri omsättning, ska en avskrift av intyget göras för varje ny delförsändelse.

Intyget ersätts av det antal avskrifter som behövs.

Varje avskrift ska utfärdas av den berörda parten i ett original och två kopior på ett formulär enligt förebilden i bilaga III och enligt de anvisningar för likvärdiga intyg som anges i bilaga IV.

2.  Tullmyndigheterna ska underteckna originalet och de två kopiorna av det likvärdiga intyget samt originalet och kopiorna av varje avskrift.

De ska behålla originalet av det likvärdiga intyget, sända in de två kopiorna till den behöriga myndigheten enligt artikel 21 i förordning (EG) nr 1850/2006, samt återsända originalet och de två kopiorna av avskriften till den berörda parten.

Artikel 7

När de tullformaliteter avslutats som krävs för att en produkt som omfattas av ett likvärdigt intyg eller en avskrift ska få omsättas fritt inom gemenskapen, ska originalet och de två kopiorna överlämnas till tullmyndigheterna som undertecknar dem och behåller originalet. En kopia ska av tullmyndigheterna insändas till den behöriga myndigheten enligt artikel 21 i förordning (EG) nr 1850/2006 i den medlemsstat där produkten ska övergå till fri omsättning. Den andra kopian ska sändas tillbaka till importören som ska bevara den under minst tre år.

Artikel 8

Om partiet ska återförsäljas eller delas upp efter att ha övergått till fri omsättning måste produkten åtföljas av en faktura eller annat handelsdokument, upprättat av säljaren, vilket anger det likvärdiga intygets eller avskriftens referensnummer och namnet på den myndighet som utfärdat dem.

Följande uppgifter från det likvärdiga intyget eller avskriften ska också anges på handelsdokumentet eller fakturan:

a) När det gäller humlekottar

i) en beskrivning av produkten,

ii) bruttovikten,

iii) produktionsplatsen,

iv) skördeåret,

v) sorten,

vi) ursprungslandet,

vii) den märkning och numrering som anges under intygets rubrik 9.

b) När det gäller produkter tillverkade av humle förutom de uppgifter som anges i led a, plats och datum för tillverkningen.

Artikel 9

1.  Medlemsstaterna ska regelbundet genomföra stickprovskontroller för att avgöra om humle som importerats enligt artikel 158 i förordning (EG) nr 1234/2007 uppfyller de minimikrav för avsättning som anges i bilaga I till förordning (EG) nr 1850/2006.

2.  Medlemsstaterna ska varje år senast den 30 juni till kommissionen rapportera hur och när kontroller har gjorts samt resultaten av de kontroller som gjorts under det föregående året. Kontrollerna ska omfatta minst 5 % av det antal humlepartier som varje år förväntas importeras från tredjeland till den berörda medlemsstaten.

3.  Om de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna finner att de prover som undersöks inte motsvarar minimikraven för avsättning enligt punkt 1 får de ifrågavarande partierna inte avsättas inom gemenskapen.

4.  Om en medlemsstat upptäcker att en produkts egenskaper inte överensstämmer med uppgifterna på det medföljande likvärdiga intyget, ska kommissionens underrättas om detta.

I enlighet med det förfarande som avses i artikel 195.2 i förordning (EG) nr 1234/2007 får det beslutas att det organ som utfärdat det likvärdiga intyget för sådana produkter ska utgå ur förteckningen i bilaga I till denna förordning.

Artikel 10

Trots vad som sägs i denna förordning krävs det varken att det intyg som anges i artikel 1.2 upprättas eller att bestämmelserna i artikel 5 följs för att följande humle och humleprodukter fritt ska få omsättas, under förutsättning att vikten på varje enskild förpackning inte överstiger 1 kg när det gäller humlekottar och humlepulver och 300 g när det gäller humleextrakt:

a) Små förpackningar för försäljning till privatpersoner för eget bruk.

b) För vetenskapliga och tekniska undersökningar.

c) För mässor som omfattas av de speciella tullbestämmelserna för sådana.

Produktbeskrivning, vikt och slutlig användning måste anges på förpackningen.

Artikel 11

Förordningarna (EEG) nr 3076/78 och (EEG) nr 3077/78 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till de upphävda förordningarna ska anses som hänvisningar till denna förordning och ska läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga VI.

Artikel 12

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼M2
BILAGA IORGAN SOM FÅR UTFÄRDA INTYG FÖR

Humlekottar KN-nr: ex12 10

Humlepulver KN-nr: ex12 10

Safter och extrakt av humle KN-nr: 1302 13 00

Ursprungsland

Bemyndigat organ

Adress

Lands- och riktnummer

Telefonnummer

Fax

E-post (frivillig uppgift)

Australien

Quarantine Tasmania

Quarantine Centre

163-169 Main Road,Moonah, 7009TasmaniaAustralia

(61-3)

62 33 33 52

62 34 67 85

 

Kanada

Plant Protection Division, Animal and Plant Health Directorate, Food Production and Inspection Branch, Agriculture and Agri-food Canada

Floor 2, West Wing 59,Camelot DriveNapean, Ontario,K1A OY9

(1-613)

952 80 00

991 56 12

 

Kina

Tianjin Airport Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 33 Youyi Road,Hexi DistrictTianjin 300201

(86-22)

28 13 40 78

28 13 40 78

ciqtj2002@163.com

Tianjin Economic and Technical Development Zone Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 8, Zhaofaxincun2nd Avenue, TEDATianjin 300457

(86-22)

662 98-343

662 98-245

zhujw@tjciq.gov.cn

Inner Mongolia Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 12 Erdos Street,Saihan District, Huhhot CityInner Mongolia 010020

(86-471)

434-1943

434-2163

zhaoxb@nmciq.gov.cn

Xinjiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 116 North Nanhu RoadUrumqi CityXinjiang 830063

(86-991)

464-0057

464-0050

xjciq_jw@xjciq.gov.cn

Kroatien

Križevci College of Agriculture

Milislava Demerca 1,HR-48260 Križevci

(385-48)

279 198

682 790

ssrecec@vguk.hr

Nya Zeeland

Ministry of Agriculture and Forestry

P.O. Box 2526Wellington 6140

(64-4)

894-0100

894 0720

 

Serbien

Institut za ratarstvo i povrtarstvo/Institute of Field and Vegetable Crops

21000 Novi SadMaksima Gorkog 30

(381-21)

780 365

Operator: 4898 100

780 198

institut@ifvcns.ns.ac.rs

Sydafrika

CSIR Food Science and Technology

PO Box 3950001 Pretoria

(27-12)

841 31 72

841 35 94

 

Schweiz

Labor Veritas

Engimattstrasse 11Postfach 353CH-8027 Zürich

(41-44)

283 29 30

201 42 49

admin@laborveritas.ch

Ukraina

Productional-Technical Centre (PTZ)

Ukrhmel

Hlebnaja 27262028 Zhitomir

(380)

37 21 11

36 73 31

 

Förenta staterna

Washington Department of Agriculture

State Chemical and Hop Lab

21 N. 1st Ave. Suite 106Yakima, WA 98902

(1-509)

225 76 26

454 76 99

 

Idaho Department of Agriculture

Division of Plant Industries

Hop Inspection Lab

2270 Old Penitentiary RoadP.O. Box 790Boise, ID 83701

(1-208)

332 86 20

334 22 83

 

Oregon Department of Agriculture

Commodity Inspection Division

635 Capital Street NESalem, OR 97310-2532

(1-503)

986 46 20

986 47 37

 

California Department of Food and Agriculture (CDFA-CAC)

Division of Inspection Services

Analytical Chemistry Laboratory

3292 Meadowview RoadSacramento, CA 95832

(1-916)

445 00 29 ou 262 14 34

262 15 72

 

USDA, GIPSA, FGIS

1100 NW Naito ParkwayPortland, OR 97209-2818

(1-503)

326 78 87

326 78 96

 

USDA, GIPSA, TSD, Tech Service Division, Technical Testing Laboratory

10383 Nth Ambassador DriveKansas City, MO 64153-1394

(1-816)

891 04 01

891 04 78

 

Zimbabwe

Standards Association of Zimbabwe (SAZ)

Northend Close,Northridge ParkBorrowdale,P.O. Box 2259 Harare

(263-4)

88 20 17, 88 20 21, 88 55 11

88 20 20

info@saz.org.zw saz.org.zw

▼B
BILAGA II

FORMULÄR FÖR LIKVÄRDIGT INTYG

1. Användare (fullständigt namn och adress)2. NrORIGINALINTYG LIKVÄRDIGT GEMENSKAPSINTYG FÖR IMPORT AV HUMLE OCH HUMLEPRODUKTER TILL EUROPEISKA GEMENSKAPEN3. Mottagare (fullständigt namn och adress)Виж превода на гърба – Véase traducción al dorso – Viz překlad na druhé straně – Oversættelse se bagsiden – Übersetzung siehe Rückseite – Vaata tõlget pöördel – Δείτε μετάφραση στην πίσω σελίδα – See translation overleaf – Voir traduction au verso – Vedi traduzione a tergo – skatīt tulkojumu nākamajā lappusē – Žr. vertimą kitame puslapyje – a fordítást lásd a túlsó oldalon – Ara t-traduzzjoni mniżżla fuq wara – Zie vertaling aan ommezijde – Zob. tłumaczenie na odwrocie – Ver tradução no verso – A se vedea traducerea pe verso – Pozri preklad na druhej strane – Glej prevod na hrbtni strani – Katso kääntöpuolella oleva käännösOBSERVERAA. Detta intyg med två kopior ska lämnas till gemenskapens tullmyndigheter när produkterna övergår till fri omsättning eller när partiet delas upp innan det övergår till fri omsättning.B. När partiet delas upp ska tullmyndigheterna, efter att ha undertecknat intyget och de två kopiorna, behålla originalet och sända kopiorna till de myndigheter som ansvarar för humle i berörd medlemsstat.C. Efter att ha undertecknat intyget och de två kopiorna och när produkterna övergått till fri omsättning, behåller tullmyndigheterna originalet, sänder en kopia till anmälaren och andra till de myndigheter i berörd medlemsstat som ansvarar för humle.4. Ursprungsland5. Produktionsplats6. Skördeår7. Tillverkningsplats8. Tillverkningsdatum9. Märkning, numrering, antal och typ av förpackningar, produktbeskrivning, sort10. Bruttovikt (kg))11. DEN UTFÄRDANDE MYNDIGHETENS INTYGUndertecknad intygar att ovan beskrivna produkter uppfyller kraven i Europeiska gemenskapens bestämmelser om humle och humleprodukter.12. Utfärdande myndighet (fullständigt namn och adress)den …(Underskrift)(Stämpel)13. IFYLLES AV GEMENSKAPENS TULLMYNDIGHETEROvan angivna produkter har övergått till fri omsättning (1)Detta intyg har ersatts av … avskrifter (1)… den …(Underskrift)(Stämpel)(1) Stryk över ej tillämpligt.
BILAGA III

FORMULÄR FÖR AVSKRIFT AV LIKVÄRDIGT INTYG

1. Avsändare (fullständigt namn och adress)2. NrORIGINALAVSKRIFT AV INTYG LIKVÄRDIGT GEMENSKAPSINTYG FÖR IMPORT AV HUMLE OCH HUMLEPRODUKTER TILL EUROPEISKA GEMENSKAPEN3. Mottagare (fullständigt namn och adress)Виж превода на гърба – Véase traducción al dorso – Viz překlad na druhé straně – Oversættelse se bagsiden – Übersetzung siehe Rückseite – Vaata tõlget pöördel – Δείτε μετάφραση στην πίσω σελίδα – See translation overleaf – Voir traduction au verso – Vedi traduzione a tergo – skatīt tulkojumu nākamajā lappusē – Žr. vertimą kitame puslapyje – a fordítást lásd a túlsó oldalon – Ara t-traduzzjoni mniżżla fuq wara – Zie vertaling aan ommezijde – Zob. tłumaczenie na odwrocie – Ver tradução no verso – A se vedea traducerea pe verso – Pozri preklad na druhej strane – Glej prevod na hrbtni strani – Katso kääntöpuolella oleva käännös.OBSERVERAA. Denna avskrift med två kopior ska insändas till gemenskapens tullmyndigheter när produkterna övergått till fri omsättningB. Efter undertecknandet ska ovannämnda myndigheter behålla originalet, sända en kopia till anmälaren och den andra till de myndigheter i berörd medlemsstat som ansvarar för humle.4. Ursprungsland5. Produktionsplats för humlen6. Skördeår7. Tillverkningsplats8. Tillverkningsdatum9. Märkning, numrering, antal och typ av förpackningar, produktbeskrivning, sort10. Bruttovikt (kg)11. AVSÄNDARENS INTYGUndertecknad intygar att ovan beskrivna produkter omfattades av ett likvärdigt intyg utfärdat den … (datum), med referensnummer … av följande myndighet … (namn och adress)… den …(Underskrift)12. TULLMYNDIGHETERNAS UNDERSKRIFTRiktigheten i ovan angivna intygande bekräftas. Uppgifterna i denna avskrift överensstämmer med uppgifterna i det berörda likvärdiga intyget.13. Tullkontor (namn och adress)den…(Underskrift)(Stämpel)14. IFYLLES AV TULLMYNDIGHETER I DEN MEDLEMSSTAT DÄR PRODUKTERNA ÖVERGÅR TILL FRI OMSÄTTNINGOvan beskrivna produkter har övergått till fri omsättning… den …(Underskrift)(Stämpel)
BILAGA IV

BESTÄMMELSER OM FORMULÄR SOM SKA ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ARTIKLARNA 4 OCH 6

I.   PAPPER

Vitt papper med vikt på minst 40 g/m2 ska användas.

II.   FORMAT

Formatet ska vara 210 × 297 mm.

III.   SPRÅK

A. Det likvärdiga intyget måste tryckas på ett av gemenskapens officiella språk. Det kan också tryckas på det eller de officiella språken i det land som utfärdar det.

B. Avskriften av det likvärdiga intyget måste tryckas på det av gemenskapens officiella språk som de behöriga myndigheterna i den medlemsstat som utfärdar avskriften eller intyget väljer.

IV.   UTFÄRDANDE

A. Formulären ska fyllas i med skrivmaskin eller för hand. I det senare fallet ska användas bläck och textade bokstäver och skriften ska vara lättläslig.

B. Varje formulär förses av den utfärdande myndigheten med ett nummer som ska vara detsamma för originalet och de två kopiorna.

C. För det likvärdiga intyget och avskrifter därav gäller följande:

1. Rubrik 5 ska inte fyllas i när det gäller humleprodukter som tillverkats av humleblandningar.

2. Rubrikerna 7 och 8 ska fyllas i för alla produkter som tillverkats av humle.

3. I produktbeskrivningen under rubrik 9 används följande beteckningar:

a) ”obehandlat humle”, dvs. humle som endast preliminärt torkats och förpackats,

b) ”behandlat humle”, dvs. humle som slutgiltigt torkats och förpackats,

c) ”humlepulver” (som innefattar granulat och berikat humlepulver),

d) ”isomeriserat humleextrakt”, dvs. extrakt i vilket alfasyrorna nästan helt har isomeriserats,

e) ”humleextrakt”, dvs. annat extrakt än isomeriserat humleextrakt,

f) ”blandade humleprodukter”, dvs. en blandning av de produkter som anges under c, d och e, exklusive humle.

4. Beskrivningen ”obehandlat humle” eller ”behandlat humle” ska följas av orden ”utan frö” om fröinnehållet är mindre än 2 % av humlets vikt, och av orden ”med frö” i övriga fall.

5. Om humleprodukterna framställts av humle av olika sorter och/eller från olika produktionsplatser, ska dessa sorter och/eller platser anges under rubrik 9 och följas av uppgift om vilken viktprocent varje sort från varje produktionsplats utgör av blandningen.
BILAGA VUpphävd förordning och en förteckning över dess efterföljande ändringar

Kommissionens förordning (EEG) nr 3076/78

(EGT L 367, 28.12.1978, s. 17)

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1465/79

(EGT L 177, 14.7.1979, s. 35)

endast artikel 2 och hänvisningen i artikel 3 till förordning (EEG) nr 3076/78

Kommissionens förordning (EEG) nr 4060/88

(EGT L 356, 24.12.1988, s. 42)

endast artikel 1

Kommissionens förordning (EEG) nr 2264/91

(EGT L 208, 30.7.1991, s. 20)

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2940/92

(EGT L 294, 10.10.1992, s. 8)

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 717/93

(EGT L 74, 27.3.1993, s. 45)

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2918/93

(EGT L 264, 23.10.1993, s. 37)

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3077/78

(EGT L 367, 28.12.1978, s. 28)

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 673/79

(EGT L 85, 5.4.1979, s. 25)

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1105/79

(EGT L 138, 6.6.1979, s. 9)

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1466/79

(EGT L 177, 14.7.1979, s. 37)

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3042/79

(EGT L 343, 31.12.1979, s. 5)

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3093/81

(EGT L 310, 30.10.1981, s. 17)

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 541/85

(EGT L 62, 1.3.1985, s. 57)

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3261/85

(EGT L 311, 22.11.1985, s. 20)

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3589/85

(EGT L 343, 20.12.1985, s. 19)

endast artikel 1.2

Kommissionens förordning (EEG) nr 1835/87

(EGT L 174, 1.7.1987, s. 14)

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3975/88

(EGT L 351, 21.12.1988, s. 23)

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 4060/88

(EGT L 356, 24.12.1988, s. 42)

endast artikel 2

Kommissionens förordning (EEG) nr 2835/90

(EGT L 268, 29.9.1990, s. 88)

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2238/91

(EGT L 204, 27.7.1991, s. 13)

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2915/93

(EGT L 264, 23.10.1993, s. 29)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 812/94

(EGT L 94, 13.4.1994, s. 4)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1757/94

(EGT L 183, 19.7.1994, s. 11)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 201/95

(EGT L 24, 1.2.1995, s. 121)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 972/95

(EGT L 97, 29.4.1995, s. 62)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2132/95

(EGT L 214, 8.9.1995, s. 7)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 539/98

(EGT L 70, 10.3.1998, s. 3)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 81/2005

(EUT L 16, 20.1.2005, s. 52)

 

Kommissionens förordning (EG) no 495/2007

(EUT L 117, 5.5.2007, s. 6)

 
BILAGA VIJämförelsetabell

Förordning (EEG) nr 3076/78

Förordning (EEG) nr 3077/78

Denna förordning

Artikel 1.1 och 2

 

Artikel 1.1 och 2

Artikel 1.3

 

Artikel 2

 

Artikel 1 första meningen

Artikel 3 första stycket

 

Artikel 1 andra meningen

Artikel 3 andra stycket

Artikel 2

 

Artikel 4

Artikel 3.1 inledande mening

 

Artikel 5.1 inledande mening

Artikel 3.1 första - fjärde strecksatserna

 

Artikel 5.1 a - d

Artikel 3.2

 

Artikel 5.2

Artikel 4

 

Artikel 5.1 första meningen

 

Artikel 6.1 första stycket

Artikel 5.1 andra meningen

 

Artikel 6.1, andra stycket

Artikel 5.1 tredje meningen

 

Artikel 6.1 tredje stycket

Artikel 5.2 första meningen

 

Artikel 6.2 första stycket

Artikel 5.2 andra meningen

 

Artikel 6.2 andra stycket

Artikel 6

 

Artikel 7

Artikel 7.1 första stycket, inledande mening

 

Artikel 8 första stycket

Artikel 7 första stycket, andra meningen och punkt 1

 

Artikel 8, andra stycket, inledande ord

Artikel 7.1 a, inledande ord

 

Artikel 8, andra stycket, punkt a, inledande ord

Artikel 7.1 a första strecksatsen

 

Artikel 8 andra stycket a i

Artikel 7.1 a andra strecksatsen

 

Artikel 8 andra stycket a ii

Artikel 7.1 a tredje strecksatsen

 

Artikel 8 andra stycket a iii

Artikel 7.1 a fjärde strecksatsen

 

Artikel 8 andra stycket a iv

Artikel 7.1 a femte strecksatsen

 

Artikel 8 andra stycket a v

Artikel 7.1 a sjätte strecksatsen

 

Artikel 8 andra stycket a vi

Artikel 7.1 a sjunde strecksatsen

 

Artikel 8 andra stycket a vii

Artikel 7.1 b

 

Artikel 8 andra stycket b

Artikel 7.2

 

Artikel 7a första stycket första meningen

 

Artikel 9.1

Artikel 7a första stycket andra och tredje meningarna

 

Artikel 9.2

Artikel 7a andra stycket

 

Artikel 9.3

Artikel 7a tredje stycket första meningen

 

Artikel 9.4 första stycket

Artikel 7a tredje stycket andra meningen

 

Artikel 9.4 andra stycket

Artikel 8

 

Artikel 10

Artikel 9

 

Artikel 10

 
 

Artikel 11

Artikel 12

 

Bilagan

Bilaga I

Bilaga I

 

Bilaga II

Bilaga II

 

Bilaga III

Bilaga III

 

Bilaga IV

 

Bilaga IV

Bilaga V

Bilaga VI( 1 ) EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

( 2 ) EGT L 367, 28.12.1978, s. 17.

( 3 ) EGT L 367, 28.12.1978, s. 28.

( 4 ) Se bilaga V.

( 5 ) EUT L 355, 15.12.2006, s. 72.