2008R1235 — SV — 08.07.2015 — 016.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1235/2008

av den 8 december 2008

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer

(EGT L 334 12.12.2008, s. 25)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

 M1

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 537/2009 av den 19 juni 2009

  L 159

6

20.6.2009

 M2

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 471/2010 av den 31 maj 2010

  L 134

1

1.6.2010

 M3

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 590/2011 av den 20 juni 2011

  L 161

9

21.6.2011

 M4

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1084/2011 av den 27 oktober 2011

  L 281

3

28.10.2011

►M5

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1267/2011 av den 6 december 2011

  L 324

9

7.12.2011

 M6

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 126/2012 av den 14 februari 2012

  L 41

5

15.2.2012

►M7

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 508/2012 av den 20 juni 2012

  L 162

1

21.6.2012

 M8

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 751/2012 av den 16 augusti 2012

  L 222

5

18.8.2012

►M9

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 125/2013 av den 13 februari 2013

  L 43

1

14.2.2013

 M10

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 519/2013 av den 21 februari 2013

  L 158

74

10.6.2013

►M11

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 567/2013 av den 18 juni 2013

  L 167

30

19.6.2013

►M12

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 586/2013 av den 20 juni 2013

  L 169

51

21.6.2013

►M13

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 355/2014 av den 8 april 2014

  L 106

15

9.4.2014

►M14

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 442/2014 av den 30 april 2014

  L 130

39

1.5.2014

►M15

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 644/2014 av den 16 juni 2014

  L 177

42

17.6.2014

►M16

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 829/2014 av den 30 juli 2014

  L 228

9

31.7.2014

►M17

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1287/2014 av den 28 november 2014

  L 348

1

4.12.2014

►M18

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/131 av den 23 januari 2015

  L 23

1

29.1.2015

►M19

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/931 av den 17 juni 2015

  L 151

1

18.6.2015


Rättad genom:

►C1

Rättelse, EGT L 216, 23.8.2011, s.  10 (1235/2008)

►C2

Rättelse, EGT L 028, 4.2.2015, s.  48 (1287/2014)
▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1235/2008

av den 8 december 2008

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländerEUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 ( 1 ), särskilt artiklarna 32.2, 33.2, 38 d och 40, och

av följande skäl:

(1)

I artiklarna 32 och 33 i förordning (EG) nr 834/2007 fastställs allmänna bestämmelser för import av ekologiska produkter. För att garantera att dessa bestämmelser tillämpas korrekt och enhetligt bör det fastställas tillämpningsföreskrifter och förfaranden för deras tillämpning.

(2)

Eftersom det sedan 1992 har byggts upp en omfattande erfarenhet av import av produkter som ger likvärdiga garantier bör kontrollorgan och kontrollmyndigheter få en relativt kort tid på sig för att ansöka om att föras upp på förteckningen över likvärdighet i enlighet med artikel 33 i förordning (EG) nr 834/2007. Eftersom det saknas erfarenhet av den direkta tillämpningen av gemenskapsreglerna för produktion och märkning av ekologiska produkter utanför gemenskapens territorium bör de kontrollorgan och kontrollmyndigheter som vill ansöka om att föras in i förteckningen över överensstämmelse i enlighet med artikel 32 i förordning (EG) nr 834/2007 emellertid få längre tid på sig. Därför bör det införas en längre period för inlämning och granskning av dessa ansökningar.

(3)

För produkter som importeras i enlighet med artikel 32 i förordning (EG) nr 834/2007 måste de berörda aktörerna kunna lägga fram styrkande dokumentation. Det behöver upprättas en förlaga för denna styrkande dokumentation. Produkter som importeras i enlighet med artikel 33 i förordning (EG) nr 834/2007 måste omfattas av ett kontrollintyg. Det behöver fastställas närmare bestämmelser för utfärdandet av detta certifikat. Dessutom bör det införas ett förfarande för att på gemenskapsnivå samordna vissa kontroller av produkter som importerats från tredjeländer och som ska marknadsföras som ekologiska i gemenskapen.

(4)

Argentina, Australien, Costa Rica, Indien, Israel, Nya Zeeland och Schweiz har tidigare tagits upp som tredjeländer från vilka importerade produkter kan marknadsföras som ekologiska i gemenskapen i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 345/2008 av den 17 april 2008 om genomförande av den ordning för import från tredjeland som föreskrivs i rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel ( 2 ). Kommissionen har åter undersökt läget i dessa länder i enlighet med kriterierna i förordning (EG) nr 834/2007, med hänsyn till de produktionsregler som tillämpas och erfarenheterna av importen av ekologiska produkter från dessa tredjeländer, som tidigare ingick i den förteckning som avses i artikel 11.1 i rådets förordning (EEG) nr 2092/91. Med utgångspunkt i den undersökningen konstateras att villkoren för att ta med Argentina, Australien, Costa Rica, Indien, Israel och Nya Zeeland i förteckningen över likvärdiga tredjeländer enligt artikel 33.1 i förordning (EG) nr 834/2007 uppfylls.

(5)

Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet har ingått ett avtal om handel med jordbruksprodukter ( 3 ) som godkändes genom rådets och kommissionens beslut 2002/309/EG ( 4 ). Bilaga 9 till det avtalet gäller ekologiskt framställda jordbruksprodukter och livsmedel och där anges att parterna ska vidta de åtgärder som krävs för att ekologiska produkter som uppfyller den andra partens lagar och föreskrifter ska kunna importeras och föras ut på marknaden. För tydlighetens skull bör Schweiz också föras upp på förteckningen över likvärdiga tredjeländer i enlighet med artikel 33.1 i förordning (EG) nr 834/2007.

(6)

Medlemsstaternas myndigheter har stor erfarenhet och sakkunskap i fråga om att bevilja tillgång till ekologiska importerade varor i gemenskapens territorium. När förteckningarna över tredjeländer och kontrollorgan och kontrollmyndigheter upprättas bör denna erfarenhet tas till vara och kommissionen bör kunna ta hänsyn till medlemsstaternas och andra sakkunnigas rapporter. Det arbete som krävs för att göra detta bör fördelas rättvist och proportionellt.

(7)

Det bör också införas övergångsbestämmelser för de ansökningar från tredjeländer som kommer in till kommissionen före den 1 januari 2009, då förordning (EG) nr 834/2007 ska börja tillämpas.

(8)

För att inte störa den internationella handeln och för att underlätta övergången från bestämmelserna i förordning (EEG) nr 2092/91 till dem som införs genom förordning (EG) nr 834/2007 är det nödvändigt att förlänga medlemsstaternas möjlighet att fortsätta att från fall till fall bevilja tillstånd till importörer för att släppa ut produkter på gemenskapsmarknaden tills de åtgärder som krävs för att tillämpa de nya importreglerna har införts, särskilt när det gäller erkännandet av de kontrollorgan och kontrollmyndigheter som avses i artikel 33.3 i förordning (EG) nr 834/2007. Denna möjlighet bör gradvis fasas ut i takt med att den förteckning över kontrollorgan som avses i den artikeln upprättas.

(9)

För att förbättra öppenheten och garantera att denna förordning tillämpas bör det upprättas ett elektroniskt system för informationsutbyte mellan kommissionen, medlemsstaterna, tredjeländerna samt kontrollorganen och kontrollmyndigheterna.

(10)

Tillämpningsföreskrifterna i den här förordningen ersätter dem som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 345/2008 och i kommissionens förordning (EG) nr 605/2008 av den 20 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för kontrollintyg för import från tredjeland enligt artikel 11 i rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel ( 5 ). De förordningarna bör därför upphävas och ersättas av en ny förordning.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den föreskrivande kommittén för ekologisk produktion.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.AVDELNING I

INLEDANDE BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs tillämpningsföreskrifter för import av överensstämmande produkter och produkter som ger likvärdiga garantier i enlighet med artiklarna 32 och 33 i förordning (EG) nr 834/2007.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.

kontrollintyg : det kontrollintyg som avses i artikel 33.1 d i förordning (EG) nr 834/2007 för en sändning.

2.

styrkande dokumentation : den dokumentation som anges i artikel 68 i kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 ( 6 ) och i artikel 6 i den här förordningen och för vilken förlagan återfinns i bilaga II till den här förordningen.

3.

sändning : ett antal produkter som sorterar under ett eller flera KN-nummer, omfattas av ett enda kontrollintyg, transporteras med samma transportmedel och kommer från samma tredjeland.

4.

förste mottagare : fysisk eller juridisk person enligt definitionen i artikel 2 d i förordning (EG) nr 889/2008.

5.

verifiering av sändning : den verifiering av kontrollintyget som utförs av medlemsstatens ansvariga myndigheter i enlighet med artikel 13 i den här förordningen samt, om dessa myndigheter finner det lämpligt, av att själva produkterna motsvarar kraven i förordning (EG) nr 834/2007, förordning (EG) nr 889/2008 och i den här förordningen.

6.

medlemsstatens ansvariga myndigheter : tullmyndigheterna eller andra myndigheter som har utsetts av medlemsstaten.

7.

bedömningsrapport : de bedömningsrapporter som avses i artiklarna 32.2 och 33.3 i förordning (EG) nr 834/2007 och som har upprättats av en oberoende tredjepart som uppfyller kraven i ISO-standard 17011 eller av en ansvarig behörig myndighet och som omfattar uppgifter om dokumentöversyner, inklusive de beskrivningar som anges i artiklarna 4.3 b och 11.3 b i den här förordningen, om förvaltningsrevision inklusive kritiska områden och om riskorienterade vittnesgranskningar i representativa tredjeländer.AVDELNING II

IMPORT AV ÖVERENSSTÄMMANDE PRODUKTERKAPITEL 1

Förteckning över erkända kontrollorgan och kontrollmyndigheter när det gäller överensstämmelse

Artikel 3

Sammanställning av och innehåll i förteckningen över erkända kontrollorgan och kontrollmyndigheter när det gäller överensstämmelse

1.  Kommissionen ska upprätta en förteckning över erkända kontrollorgan och kontrollmyndigheter när det gäller överensstämmelse i enlighet med artikel 32.2 i förordning (EG) nr 834/2007. Förteckningen återfinns i bilaga I till den här förordningen. Förfarandena för att upprätta och ändra förteckningen fastställs i artiklarna 4, 16 och 17 i den här förordningen. Förteckningen ska göras tillgänglig för allmänheten på Internet i enlighet med artiklarna 16.4 och 17 i den här förordningen.

2.  Förteckningen ska innehålla alla uppgifter om varje kontrollorgan eller kontrollmyndighet som krävs för att kontrollera att produkter som släpps ut på gemenskapsmarknaden har kontrollerats av ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet som har erkänts i enlighet med artikel 32.2 i förordning (EG) nr 834/2007, och särskilt uppgifter om

a) kontrollorganets eller kontrollmyndighetens namn och adress, inklusive e-postadress och webbadress samt deras kodnummer,

b) de tredjeländer som berörs och där produkterna har sitt ursprung,

c) de berörda produktkategorierna för varje tredjeland,

d) hur länge kontrollorganet eller kontrollmyndigheten ska finnas med i förteckningen,

e) den Internetadress där förteckningen över de aktörer som omfattas av kontrollsystemet återfinns, inklusive deras certifieringsstatus och berörda produktkategorier och även över aktörer och produkter vars certifiering tillfälligt eller slutligt har dragits in.

Artikel 4

Förfarande för att ansöka om att föras upp på förteckningen över erkända kontrollorgan och kontrollmyndigheter när det gäller överensstämmelse

▼M19

1.  Kommissionen ska pröva huruvida ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet ska erkännas och föras in i den förteckning som föreskrivs i artikel 3 efter det att den har mottagit en sådan ansökan från företrädaren för det berörda kontrollorganet eller den berörda kontrollmyndigheten på grundval av den förlaga för ansökningar som kommissionen tillhandahållit i enlighet med artikel 17.2. Endast fullständiga ansökningar som har tagits emot före den 31 oktober 2016 ska beaktas vid upprättandet av den första förteckningen.

▼B

2.  Ansökningarna får lämnas in av kontrollorgan eller kontrollmyndigheter i gemenskapen eller i ett tredjeland.

3.  Ansökan ska bestå av teknisk dokumentation som ska innehålla alla uppgifter som kommissionen behöver för att se till att villkoren i artikel 32.1 och 32.2 i förordning (EG) nr 834/2007 uppfylls för alla ekologiska produkter avsedda för export till gemenskapen, dvs.

a) en översikt över kontrollorganets eller kontrollmyndighetens verksamhet i det berörda tredjelandet eller de berörda tredjeländerna, inklusive en uppskattning av antalet involverade aktörer och en angivelse av förväntade egenskaper och mängder av jordbruksprodukter och livsmedel med ursprung från det eller de berörda tredjeländerna som är avsedda för export till gemenskapen enligt bestämmelserna i artikel 32.1 och 32.2 i förordning (EG) nr 834/2007,

b) en detaljerad beskrivning av hur avdelningarna II, III och IV i förordning (EG) nr 834/2007 samt bestämmelserna i förordning (EG) nr 889/2008 har genomförts i det berörda tredjelandet eller i vart och ett av de berörda tredjeländerna,

c) en kopia av bedömningsrapporten i enlighet med artikel 32.2 fjärde stycket i förordning (EG) nr 834/2007 som

i) visar att kontrollorganet eller kontrollmyndigheten på ett tillfredsställande sätt har bedömts kunna uppfylla villkoren i artikel 32.1 och 32.2 i förordning (EG) nr 834/2007,

ii) utfärdar garantier för de delar som avses i artikel 27.2, 27.3, 27.5, 27.6 och 27.12 i förordning (EG) nr 834/2007,

iii) intygar att kontrollorganet eller kontrollmyndigheten uppfyller de kontrollkrav och försiktighetsbestämmelser som anges i avdelning IV i förordning (EG) nr 889/2008, och

iv) bekräftar att kontrollorganet eller kontrollmyndigheten effektivt har utfört sin kontrollverksamhet enligt dessa villkor och krav,

d) bevis på att kontrollorganet eller kontrollmyndigheten har anmält sin verksamhet till myndigheterna i det berörda tredjelandet och har åtagit sig att följa de juridiska krav som myndigheterna i det berörda tredjelandet ställer,

e) den webbadress där förteckningen över aktörer som omfattas av kontrollsystemet går att återfinna, samt en kontaktpunkt med lättillgänglig information om deras certifieringsstatus, berörda produktkategorier samt om aktörer och produkter för vilka certifieringen tillfälligt eller slutgiltigt har dragits in,

f) ett åtagande om att följa bestämmelserna i artikel 5 i denna förordning,

g) all annan information som kontrollorganet, kontrollmyndigheten eller kommissionen anser är relevant.

4.  När kommissionen prövar en ansökan om att föras in i förteckningen över kontrollorgan och kontrollmyndigheter, eller när som helst efter ett sådant införande, får kommissionen begära kompletterande information, däribland rapporter från besök på plats av oberoende experter. Dessutom får kommissionen på grundval av riskbedömningar eller vid misstänkta oegentligheter anordna granskningar på plats av experter som den utser.

5.  Kommissionen ska pröva om den tekniska dokumentation som anges i punkt 3 och de uppgifter som anges i punkt 4 är tillfredsställande och kan därefter besluta att erkänna och föra in ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet i förteckningen. Detta beslut ska fattas enligt det förfarande som anges i artikel 37.2 i förordning (EG) nr 834/2007.

Artikel 5

Förvaltning och översyn av förteckningen över erkända kontrollorgan och kontrollmyndigheter när det gäller överensstämmelse

1.  Kontrollorgan eller kontrollmyndigheter får endast föras in i den förteckning som anges i artikel 3 om de uppfyller följande skyldigheter:

a) Om det, efter det att ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet har införts i förteckningen görs några ändringar i de bestämmelser som kontrollorganet eller kontrollmyndigheten tillämpar, ska det berörda organet eller den berörda myndigheten anmäla detta till kommissionen. Begäran om ändringar i de uppgifter om ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet som avses i artikel 3.2 ska också anmälas till kommissionen.

b) Ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet som finns upptagen i förteckningen ska hålla all information om sin kontrollverksamhet i det berörda tredjelandet tillgänglig och lämna över den efter första anmodan. Organet eller myndigheten ska ge de experter som utses av kommissionen tillgång till sina kontor och anläggningar.

c) Senast den 31 mars varje år ska kontrollorganet eller kontrollmyndigheten översända en kortfattad årsrapport till kommissionen med uppdateringar av informationen i den tekniska dokumentation som avses i artikel 4.3. Rapporten ska innehålla en beskrivning av kontrollorganets eller kontrollmyndighetens kontrollverksamhet i de berörda tredjeländerna under det föregående året, uppnådda resultat, konstaterade oegentligheter och överträdelser samt vidtagna korrigerande åtgärder. Dessutom ska rapporten innehålla den senaste bedömningsrapporten eller uppdateringen av den, med resultatet av den regelbundna utvärderingen, övervakningen och fleråriga omvärderingen på plats som anges i artikel 32.2 i förordning (EG) nr 834/2007. Kommissionen får begära all annan ytterligare information som den anser är nödvändig.

d) Mot bakgrund av mottagen information får kommissionen när som helst ändra specifikationerna avseende kontrollorganet eller kontrollmyndigheten och får ta bort det organet eller den myndigheten från den förteckning som avses i artikel 3. Ett sådant beslut får även fattas om kontrollorganet eller kontrollmyndigheten inte har lämnat in begärd information eller inte har gått med på en granskning på plats.

e) Kontrollorganet eller kontrollmyndigheten ska på en webbplats ge alla berörda parter tillgång till en kontinuerligt uppdaterad förteckning över aktörer och produkter som är certifierade som ekologiska.

2.  Om ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet inte lämnar in den årsrapport som avses i punkt 1 c, inte håller tillgänglig eller inte förmedlar all information i samband med den tekniska dokumentationen, kontrollsystemet eller den uppdaterade förteckningen över aktörer och produkter som är certifierade som ekologiska, eller inte tillåter en granskning på plats på kommissionens begäran inom en period som kommissionen ska fastställa beroende på hur allvarligt problemet är och som i allmänhet inte får vara kortare än 30 dagar, får det kontrollorganet eller den kontrollmyndigheten tas bort från förteckningen över kontrollorgan och kontrollmyndigheter i enlighet med förfarandet i artikel 37.2 i förordning (EG) nr 834/2007.

Om ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet inte vidtar lämpliga och korrigerande åtgärder i rätt tid ska kommissionen utan dröjsmål ta bort det organet eller den myndigheten från förteckningen.KAPITEL 2

Styrkande dokumentation som krävs för import av överensstämmande produkter

Artikel 6

Styrkande dokumentation

1.  Den styrkande dokumentation som krävs för import av överensstämmande produkter i enlighet med artikel 32.1 c i förordning (EG) nr 834/2007 ska i enlighet med artikel 17.2 i den här förordningen upprättas på grundval av den förlaga som återges i bilaga II till den här förordningen och minst innehålla alla element som ingår i förlagan.

2.  Den styrkande dokumentationen i original ska upprättas av en kontrollmyndighet eller av det kontrollorgan som har erkänts som utfärdare av sådan dokumentation genom ett beslut i enlighet med artikel 4.

3.  Den myndighet eller det organ som utfärdar den styrkande dokumentationen ska följa de bestämmelser som införts i enlighet med artikel 17.2 och i den mall, de anmärkningar och de riktlinjer som kommissionen har utfärdat via det datoriserade system för elektroniskt dokumentationsutbyte som avses i artikel 17.1.AVDELNING III

IMPORT AV PRODUKTER SOM GER LIKVÄRDIGA GARANTIERKAPITEL 1

Förteckning över erkända tredjeländer

Artikel 7

Sammanställning av och innehåll i förteckningen över tredjeländer

1.  Kommissionen ska upprätta en förteckning över erkända tredjeländer i enlighet med artikel 33.2 i förordning (EG) nr 834/2007. Förteckningen över erkända länder återges i bilaga III till den här förordningen. Förfarandena för att upprätta och ändra förteckningen fastställs i artiklarna 8 och 16 i den här förordningen. Ändringar i förteckningen ska göras tillgängliga för allmänheten på Internet i enlighet med artiklarna 16.4 och 17 i den här förordningen.

2.  Förteckningen ska innehålla alla uppgifter om varje tredjeland som krävs för att kontrollera att produkter som släpps ut på gemenskapsmarknaden har omfattats av kontrollsystemet i det erkända tredjelandet i enlighet med artikel 33 i förordning (EG) nr 834/2007, och särskilt

a) berörda produktkategorier,

b) produkternas ursprung,

c) en hänvisning till de produktionsregler som tillämpas i det tredjelandet,

d) den behöriga myndighet i tredjelandet som har ansvar för kontrollsystemet, samt den myndighetens adress, e-postadress och webbadress,

▼M7

e) namn på och webbadresser för den eller de kontrollmyndigheter, eller det eller de kontrollorgan, som godkänts av den behöriga myndighet som avses i led d för att utföra kontroller,

f) namn, webbadresser och kodnummer för den eller de myndigheter, eller det eller de kontrollorgan, som i tredjelandet ansvarar för att utfärda intyg för import till unionen,

▼B

g) hur länge tredjelandet ska finnas med i förteckningen.

Artikel 8

Förfarande för att ansöka om att föras in i förteckningen över tredjeländer

▼M14

1.  Kommissionen ska pröva huruvida ett tredjeland ska föras in i den förteckning som föreskrivs i artikel 7 efter det att den har mottagit en ansökan om att föras in i förteckningen från företrädaren för det berörda tredjelandet, förutsatt att ansökan lämnas in före den 1 juli 2014.

▼B

2.  Kommissionen behöver endast pröva ansökningar om att föras in i förteckningen som uppfyller följande krav.

Ansökan ska kompletteras med teknisk dokumentation som ska innehålla alla uppgifter som kommissionen behöver för att se till att villkoren i artikel 33.1 i förordning (EG) nr 834/2007 uppfylls för produkter avsedda för export till gemenskapen, dvs.

a) allmän information om utvecklingen av den ekologiska produktionen i tredjelandet, de berörda produkterna, odlingsområdet, produktionsregionerna, antalet producenter, livsmedelsberedning som utförs,

b) angivelse av förväntade egenskaper hos och mängder av ekologiska jordbruksprodukter och livsmedel som är avsedda för export till gemenskapen,

c) de produktionsregler som tillämpas i tredjelandet samt en bedömning av deras likvärdighet med de regler som tillämpas i gemenskapen,

d) det kontrollsystem som tillämpas i tredjelandet inklusive den övervaknings- och tillsynsverksamhet som bedrivs av de behöriga myndigheterna i tredjelandet samt en bedömning av huruvida dess effektivitet är likvärdig med det kontrollsystem som tillämpas i gemenskapen,

e) den Internetadress eller andra adresser där förteckningen över de aktörer som omfattas av kontrollsystemet går att återfinna samt en kontaktpunkt där det finns lättillgänglig information om deras certifieringsstatus och vilka produkter som omfattas,

f) information som tredjelandet föreslår ska ingå i förteckningen i enlighet med artikel 7,

h) ett åtagande om att följa bestämmelserna i artikel 9,

i) alla annan information som tredjelandet eller kommissionen anser vara relevant.

3.  När kommissionen prövar en ansökan om att föras in i förteckningen över erkända tredjeländer, eller när som helst efter ett sådant införande, får den begära kompletterande information, däribland rapporter från besök på plats av oberoende experter. Dessutom får kommissionen på grundval av riskbedömningar eller vid misstänkta oegentligheter anordna granskningar på plats av experter som den utser.

▼M9

Experter från andra tredjeländer som har erkänts i enlighet med artikel 33.2 i förordning (EG) nr 834/2007 får inbjudas av kommissionen att delta som observatörer i granskningar på plats.

▼M7

4.  Kommissionen ska pröva om den tekniska dokumentation som avses i punkt 2 och den information som avses i punkt 3 är tillfredsställande och kan därefter besluta att erkänna och föra in ett tredjeland i förteckningen för en period av tre år. Om kommissionen anser att de villkor som fastställs i förordning (EG) nr 834/2007 och i den här förordningen även fortsättningsvis är uppfyllda får den besluta att förlänga tredjelandets upptagande i förteckningen efter det att treårsperioden löpt ut.

De beslut som avses i första stycket ska fattas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 37.2 i förordning (EG) nr 834/2007.

▼B

Artikel 9

Förvaltning och översyn av förteckningen över tredjeländer

1.  Kommissionen behöver endast pröva en ansökan om att föras in i förteckningen när tredjelandet åtar sig att uppfylla följande villkor:

a) Om det efter det att ett tredjeland har förts in i förteckningen görs några ändringar i de gällande bestämmelserna i tredjelandet eller av deras genomförande, eller framför allt i kontrollsystemet, ska tredjelandet underrätta kommissionen om detta. Begäran om ändringar i den information om ett tredjeland som avses i artikel 7.2 ska också anmälas till kommissionen.

b) Den årsrapport som anges i artikel 33.2 i förordning (EG) nr 834/2007 ska uppdatera informationen i den tekniska dokumentation som avses i artikel 8.2 i den här förordningen och framför allt innehålla en beskrivning av den övervaknings- och tillsynsverksamhet som tredjelandets behöriga myndighet har utfört, uppnådda resultat och vidtagna korrigerande åtgärder.

c) Mot bakgrund av mottagen information får kommissionen när som helst ändra specifikationerna avseende tredjelandet och får avlägsna det landet från den förteckning som avses i artikel 7. Ett sådant beslut får även fattas om tredjelandet inte har lämnat in begärd information eller inte har gått med på en granskning på plats.

2.  Om ett tredjeland inte lämnar in den årsrapport som anges i artikel 33.2 i förordning (EG) nr 834/2007, inte håller tillgänglig eller inte förmedlar all information i samband med den tekniska dokumentationen eller kontrollsystemet, eller inte tillåter en granskning på plats på kommissionens begäran inom en period som kommissionen ska fastställa beroende på hur allvarligt problemet är och som i allmänhet inte får vara kortare än 30 dagar, får det tredjelandet tas bort från förteckningen i enlighet med förfarandet i artikel 37.2 i förordning (EG) nr 834/2007.KAPITEL 2

Förteckning över erkända kontrollorgan och kontrollmyndigheter när det gäller likvärdighet

Artikel 10

Sammanställning av och innehåll i förteckningen över erkända kontrollorgan och kontrollmyndigheter när det gäller likvärdighet

1.  Kommissionen ska upprätta en förteckning över erkända kontrollorgan och kontrollmyndigheter när det gäller likvärdighet i enlighet med artikel 33.3 i förordning (EG) nr 834/2007. Förteckningen återfinns i bilaga IV till den här förordningen. Förfarandena för att upprätta och ändra förteckningen fastställs i artiklarna 11, 16 och 17 i den här förordningen. Förteckningen ska göras tillgänglig för allmänheten på Internet i enlighet med artiklarna 16.4 och 17 i den här förordningen.

2.  Förteckningen ska innehålla alla uppgifter om varje kontrollorgan eller kontrollmyndighet som krävs för att kontrollera att produkter som släpps ut på gemenskapsmarknaden har kontrollerats av ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet som har erkänts i enlighet med artikel 33.3 i förordning (EG) nr 834/2007, och särskilt

a) kontrollorganets eller kontrollmyndighetens namn, adress och kodnummer samt, där så är lämpligt, dess e-post- och Internetadress,

b) de tredjeländer som inte finns med i den förteckning som anges i artikel 7 där produkterna har sitt ursprung,

c) de berörda produktkategorierna för varje tredjeland,

d) hur länge kontrollorganet eller kontrollmyndigheten ska finnas med i förteckningen,

▼M12

e) den webbadress där den aktualiserade förteckningen över aktörer som omfattas av kontrollsystemet går att återfinna, med information om deras certifieringsstatus, berörda produktkategorier samt uppgift om en kontaktpunkt för information om aktörer och produkter för vilka certifieringen tillfälligt eller slutgiltigt har dragits in,

▼M12

f) den webbsida där en fullständig presentation av produktionsnormen och av de kontrollåtgärder som tillämpas av kontrollorganet eller kontrollmyndigheten i ett tredjeland återfinns.

▼B

3.  Genom undantag från punkt 2 b får produkter som har sitt ursprung i tredjeländer som inte finns med i förteckningen över erkända tredjeländer i enlighet med artikel 7 och som tillhör en kategori som inte anges i den förteckningen föras in i den förteckning som föreskrivs i den här artikeln.

Artikel 11

Förfarande för att ansöka om att föras upp på förteckningen över erkända kontrollorgan och kontrollmyndigheter när det gäller likvärdighet

▼M19

1.  Kommissionen ska pröva huruvida ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet ska föras in i den förteckning som föreskrivs i artikel 10 efter det att den har mottagit en sådan ansökan från företrädaren för det berörda kontrollorganet eller den berörda kontrollmyndigheten på grundval av den förlaga för ansökningar som kommissionen tillhandahållit i enlighet med artikel 17.2. Endast fullständiga ansökningar får komma i fråga för aktualisering av förteckningen.

▼B

2.  Ansökningarna får lämnas in av kontrollorgan eller kontrollmyndigheter i gemenskapen eller i ett tredjeland.

3.  Ansökan ska bestå av teknisk dokumentation som ska innehålla alla uppgifter som kommissionen behöver för att se till att villkoren i artikel 33.3 i förordning (EG) nr 834/2007 uppfylls för produkter avsedda för export till gemenskapen, dvs.

a) en översikt över kontrollorganets eller kontrollmyndighetens verksamhet i det berörda tredjelandet eller de tredjeländerna, inklusive en uppskattning av antalet involverade aktörer och förväntade egenskaper hos och mängder av jordbruksprodukter och livsmedel som är avsedda för export till gemenskapen enligt bestämmelserna i artikel 33.1 och 33.3 i förordning (EG) nr 834/2007,

b) en beskrivning av de produktionsregler och kontrollåtgärder som tillämpas i tredjeländerna, inklusive en bedömning av deras reglers och åtgärders likvärdighet med avdelningarna III, IV och V i förordning (EG) nr 834/2007 och även med tillhörande tillämpningsföreskrifter i förordning (EG) nr 889/2008,

c) en kopia av bedömningsrapporten i enlighet med artikel 33.3 fjärde stycket i förordning (EG) nr 834/2007 som

i) visar att kontrollorganet eller kontrollmyndigheten på ett tillfredsställande sätt har bedömts kunna uppfylla villkoren i artikel 33.1 och 32.3 i förordning (EG) nr 834/2007,

ii) bekräftar att kontrollorganet eller kontrollmyndigheten effektivt har utfört sin kontrollverksamhet enligt dessa villkor,

iii) visar och bekräftar att de produktionsregler och kontrollåtgärder som avses i led b i denna punkt är likvärdiga,

d) bevis på att kontrollorganet eller kontrollmyndigheten har anmält sin verksamhet till myndigheterna i vart och ett av de berörda tredjeländerna och har åtagit sig att följa de juridiska krav som myndigheterna i vart och ett av de berörda tredjeländerna ställer,

e) den webbadress där förteckningen över aktörer som omfattas av kontrollsystemet går att återfinna, samt en kontaktpunkt med lättillgänglig information om deras certifieringsstatus, berörda produktkategorier samt om aktörer och produkter för vilka certifieringen tillfälligt eller slutgiltigt har dragits in,

f) ett åtagande om att följa bestämmelserna i artikel 12,

g) all annan information som kontrollorganet, kontrollmyndigheten eller kommissionen anser är relevant.

4.  När kommissionen prövar en ansökan om att föras in i förteckningen över kontrollorgan och kontrollmyndigheter, eller när som helst efter ett sådant införande, får kommissionen begära kompletterande information, däribland rapporter från besök på plats av oberoende experter. Dessutom får kommissionen på grundval av riskbedömningar eller vid misstänkta oegentligheter anordna granskningar på plats av experter som den utser.

5.  Kommissionen ska pröva om den tekniska dokumentation som anges i punkt 2 och de uppgifter som anges i punkt 3 är tillfredsställande och kan därefter besluta att erkänna och föra in ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet i förteckningen. Detta beslut ska fattas enligt det förfarande som anges i artikel 37.2 i förordning (EG) nr 834/2007.

Artikel 12

Förvaltning och översyn av förteckningen över kontrollorgan och kontrollmyndigheter när det gäller likvärdighet

1.  Kontrollorgan eller kontrollmyndigheter får endast föras in i den förteckning som anges i artikel 10 om de uppfyller följande skyldigheter:

a) Om det, efter det att ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet har införts i förteckningen görs några ändringar i de bestämmelser som kontrollorganet eller kontrollmyndigheten tillämpar, ska det berörda organet eller den berörda myndigheten anmäla detta till kommissionen. Begäran om ändringar i de uppgifter om ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet som avses i artikel 10.2 ska också anmälas till kommissionen.

b) Senast den ►M12  28 februari ◄ varje år ska kontrollorganet eller kontrollmyndigheten överlämna en koncis årsrapport till kommissionen. Rapporten ska uppdatera informationen i den tekniska dokumentation som avses i artikel 11.3 och ska innehålla en beskrivning av kontrollorganets eller kontrollmyndighetens kontrollverksamhet i tredjeländerna under det föregående året, uppnådda resultat, konstaterade oegentligheter och överträdelser samt vidtagna korrigerande åtgärder. Dessutom ska den innehålla den senaste bedömningsrapporten eller uppdateringen av den, med resultatet av den regelbundna utvärderingen, övervakningen och fleråriga omvärderingen på plats som anges i artikel 33.3 i förordning (EG) nr 834/2007. Kommissionen får begära all annan ytterligare information som den anser är nödvändig.

c) Mot bakgrund av mottagen information får kommissionen när som helst ändra specifikationerna avseende kontrollorganet eller kontrollmyndigheten och får avlägsna det organet eller den myndigheten från den förteckning som avses i artikel 10. Ett sådant beslut får även fattas om kontrollorganet eller kontrollmyndigheten inte har lämnat in begärd information eller inte har gått med på en granskning på plats.

d) Kontrollorganet eller kontrollmyndigheten ska på elektronisk väg ge berörda parter tillgång till en kontinuerligt uppdaterad förteckning över aktörer och produkter som är certifierade som ekologiska.

▼M5

2.  I enlighet med det förfarande som avses i artikel 37.2 i förordning (EG) nr 834/2007 kan ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet, eller en hänvisning till en specifik produktkategori eller till ett specifikt tredjeland i förhållande till kontrollorganet eller kontrollmyndigheten tas bort från förteckningen som nämns i artikel 10 i denna förordning i följande fall:

a) Om dess årliga rapport som nämns i punkt 1 b inte har nått kommissionen senast den ►M12  28 februari ◄ .

b) Om kontrollmyndigheten eller kontrollorganet inte underrättar kommissionen i god tid om ändringar i den tekniska dokumentationen.

c) Om kontrollmyndigheten eller kontrollorganet under en utredning om oegentligheter inte informerar kommissionen.

d) Om kontrollmyndigheten eller kontrollorganet underlåter att vidta tillräckliga korrigerande åtgärder för att åtgärda konstaterade oegentligheter och överträdelser.

e) Om kontrollmyndigheten eller kontrollorganet inte samtycker till en undersökning på plats som kommissionen krävt, eller om en undersökning på plats ger ett negativt resultat på grund av systematiska fel i kontrollåtgärderna.

f) I alla andra fall då det finns risk att konsumenten blir vilseledd i fråga om produktens verkliga beskaffenhet på grund av certifikat utfärdade av kontrollorganet eller kontrollmyndigheten.

Om ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet underlåter att snabbt vidta lämpliga åtgärder som kommissionen begärt, inom en period som kommissionen ska tidsbestämma beroende på hur allvarligt problemet är och som i allmänhet inte får vara kortare än 30 dagar, så kommer kommissionen att ta bort kontrollorganet eller kontrollmyndigheten från förteckningen utan dröjsmål, i enlighet med förfarandet i artikel 37.2 i förordning (EG) nr 834/2007. Återkallandet ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Kommissionen ska göra den ändrade förteckningen tillgänglig för allmänheten så snabbt som möjligt med alla lämpliga tekniska medel, inklusive publicering på internet.

▼BKAPITEL 3

Övergång till fri omsättning av produkter som importeras i enlighet med artikel 33 i förordning (EG) nr 834/2007

Artikel 13

Kontrollintyg

1.  Övergången till fri omsättning inom gemenskapen för en sådan sändning med produkter som avses i artikel 1.2 i förordning (EG) nr 834/2007 och som har importerats i enlighet med artikel 33 i den förordningen ska ske på följande villkor:

a) Ett kontrollintyg i original ska lämnas in till medlemsstatens ansvariga myndighet.

b) Sändningen ska verifieras av medlemsstatens ansvariga myndighet och kontrollintyget ska påtecknas enligt punkt 8 i denna artikel.

2.  Det ursprungliga kontrollintyget ska vara utformat i enlighet med artikel 17.2 och punkterna 3–7, och den förlaga och de uppgifter som återfinns i bilaga V. Kommissionen ska göra uppgifterna om förlagan och de riktlinjer som anges i artikel 17.2 tillgängliga via det datasystem för elektroniskt dokumentationsutbyte som anges i artikel 17.

3.  För att godkännas ska kontrollintyget vara utfärdat av

a) den kontrollmyndighet eller det kontrollorgan som har godkänts för att utfärda kontrollintyget i enlighet med artikel 7.2 och som kommer från ett tredjeland som har erkänts i enlighet med artikel 8.4, eller

b) kontrollmyndigheten eller kontrollorganet i det tredjeland som har angivits för det berörda tredjeland som har erkänts enligt artikel 11.5.

4.  Den myndighet eller det organ som utfärdar kontrollintyget ska endast utfärda intyget och påteckna intygandet i fält 15 efter

a) en kontroll av alla relevanta inspektionsdokument, inbegripet särskilt produktionsplanen för de berörda produkterna, transportdokument och kommersiella dokument,

b) sedan myndigheten eller organet antingen har genomfört en fysisk kontroll av sändningen, eller har fått en uttrycklig försäkran från exportörens sida om att de varor som sändningen omfattar har tillverkats och/eller bearbetats i enlighet med artikel 33 i förordning (EG) nr 834/2007. Myndigheten eller organet ska göra en riskorienterad kontroll av denna försäkran, och

▼M9

c) och, när det gäller kontrollorgan som har erkänts i enlighet med artikel 33.3 i förordning (EG) nr 834/2007, sedan myndigheten eller organet har kontrollerat att de produkter som omfattas av intyget, och i fråga om bearbetade jordbruksprodukter som är avsedda att användas som livsmedel och foder, alla ekologiska ingredienser i sådana produkter, antingen har certifierats av en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan i ett tredjeland som har erkänts i enlighet med artikel 33.2 i den förordningen, eller en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan som har erkänts i enlighet med artikel 33.3 i samma förordning, eller att de har framställts och certifierats i unionen i enlighet med den förordningen. På begäran av kommissionen eller av den behöriga myndigheten i en medlemsstat, ska den utan dröjsmål ge tillgång till förteckningen över alla aktörer inom den ekologiska produktionskedjan och de behöriga myndigheter eller kontrollorgan som ansvarar för kontrollen av dessa aktörers verksamhet.

▼B

Myndigheten eller organet ska dessutom förse varje certifikat som utfärdas med ett serienummer samt registrera alla utfärdade certifikat.

5.  Kontrollintyget ska utfärdas på ett av gemenskapens officiella språk och fyllas i, utom när det gäller stämplar och underskrifter, antingen helt och hållet med versaler eller helt och hållet med maskinskrift.

Kontrollintyget ska skrivas på ett av de officiella språken i bestämmelsemedlemsstaten. Om det är nödvändigt kan de ansvariga myndigheterna i medlemsstaten begära att kontrollintyget översätts till ett av de officiella språken i den medlemsstaten.

Obestyrkta ändringar eller raderingar gör att certifikatet blir ogiltigt.

6.  Kontrollintyget ska utgöras av ett enda originaldokument.

Den förste mottagaren eller, i förekommande fall, importören får dock ta en kopia av certifikatet för att kunna informera kontrollmyndigheten eller kontrollorganet enligt bestämmelserna i artikel 83 i förordning (EG) nr 889/2008. Varje sådan kopia ska vara märkt med ”KOPIA” i form av tryckt text eller stämpelavtryck.

7.  För produkter som importeras enligt de övergångsbestämmelser som föreskrivs i artikel 19 i den här förordningen ska följande gälla:

a) I det kontrollintyg som avses i punkt 3 b ska i fält 16 införas ett intygande från den behöriga myndigheten i den medlemsstat som beviljat tillståndet enligt artikel 19 i samband med att certifikatet lämnas in enligt punkt 1.

b) Den behöriga myndighet i en medlemsstat som beviljat ett tillstånd får delegera befogenheten att intyga i fält 16 till den kontrollmyndighet eller det kontrollorgan som genomför kontroller hos importören enligt avdelning V i förordning (EG) nr 834/2007, eller till de myndigheter som fastställts vara medlemsstatens ansvariga myndigheter.

c) Deklarationen i fält 16 behöver inte göras

i) när importören visar ett originaldokument som garanterar att sändningen omfattas av ett tillstånd som utfärdats av den behöriga myndigheten i medlemsstaten enligt artikel 19 i den här förordningen, eller

ii) när den medlemsstats myndighet som har utfärdat tillståndet enligt artikel 19 har belagt på ett tillfredsställande sätt, direkt till den myndighet som ansvarar för kontrollen av sändningen, att denna omfattas av ett sådant tillstånd. Detta förfarande, där bevis lämnas in direkt, är frivilligt för den medlemsstat som utfärdar tillståndet.

d) Dokumentet med de bevis som krävs enligt punkterna c i och ii ska omfatta:

i) Importtillståndets referensnummer och datum då tillståndet upphör att gälla.

ii) Importörens namn och adress.

iii) Namn på det tredjeland som är ursprungsland.

iv) Uppgifter om det kontrollorgan eller den myndighet som utfärdat certifikatet samt, om inspektionen inte utförs av samma kontrollorgan eller myndighet, uppgifter om kontrollorganet eller myndigheten i det tredjelandet.

v) Namnen på de berörda produkterna.

8.  Vid verifiering av en sändning ska medlemsstatens ansvariga myndigheter skriva på originalet till kontrollintyget i fält 17 och skicka tillbaka certifikatet till den person som har överlämnat det.

9.  Den första mottagaren ska vid mottagandet av sändningen fylla i fält 18 i originalet till kontrollintyget för att intyga att sändningen har tagits emot enligt artikel 34 i förordning (EG) nr 889/2008.

Den första mottagaren ska därefter skicka originalet till certifikatet till den importör som anges i fält 11, enligt artikel 33.1 andra stycket i förordning (EG) nr 834/2007, utom då intyget ska medfölja sändningen för den beredning som avses i punkt 1 i den här artikeln.

10.  Kontrollintyget får upprättas elektroniskt med hjälp av den metod som den berörda medlemsstaten tillhandahåller för kontrollmyndigheterna eller kontrollorganen. Medlemsstaternas behöriga myndigheter får kräva att ett elektroniskt kontrollintyg är försett med en sådan avancerad elektronisk signatur som avses i artikel 2.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/93/EG ( 7 ). I alla övriga fall ska de behöriga myndigheterna kräva en elektronisk signatur som ger likvärdiga garantier med avseende på de funktioner som tillskrivs en signatur vid tillämpning av de regler och villkor som anges i kommissionens bestämmelser om elektroniska och digitala handlingar enligt kommissionens beslut 2004/563/EG, Euratom ( 8 ).

Artikel 14

Särskilda tullförfaranden

1.  Då en sändning som kommer från ett tredjeland är avsedd för lagring i tullager eller aktiv förädling enligt ett suspensionssystem som anges i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 ( 9 ), och för att genomgå en eller flera beredningar som de definieras i artikel 2 i) i förordning (EG) nr 834/2007, ska sändningen innan den första beredningen utförs bli föremål för de åtgärder som anges i artikel 13.1 i den här förordningen.

Beredningen kan omfatta exempelvis

a) förpackning eller ompackning, eller

b) märkning med uppgift om ekologisk produktionsmetod.

Det påtecknade originalet av kontrollintyget ska medfölja sändningen efter det att den har genomgått nämnda beredning och ska visas upp för ►C1  medlemsstatens ansvariga myndighet ◄ som ska verifiera sändningen innan denna övergår till fri omsättning.

Därefter ska originalet till kontrollintyget i förekommande fall skickas tillbaka till den importör som anges i fält 11 i certifikatet för att uppfylla kraven enligt artikel 33.1 andra stycket i förordning (EG) nr 834/2007.

2.  Om en sändning från tredjeland som ännu inte övergått till fri omsättning inom gemenskapen är avsedd att i en medlemsstat delas upp i flera delpartier i enlighet med ett suspensivt tullförfarande enligt förordning (EEG) nr 2913/92, ska sändningen innan denna uppdelning äger rum bli föremål för de åtgärder som avses i artikel 13.1 i den här förordningen.

För vart och ett av de delpartier som blir resultatet av uppdelningen ska ett utdrag ur kontrollintyget överlämnas till medlemsstatens ansvariga myndigheter i enlighet med förlagan med dithörande information i bilaga VI. Medlemsstatens ansvariga myndighet ska påteckna utdraget ur kontrollintyget i fält 14.

En kopia av det påtecknade utdraget ur kontrollintyget ska förvaras tillsammans med originalkontrollintyget av den person som i fält 11 i certifikatet anges som förste importör av sändningen. Kopian ska förses med märkningen ”KOPIA” i form av tryckt text eller stämpelavtryck.

Efter uppdelningen ska det påtecknade originalet av varje utdrag ur kontrollintyget medfölja det berörda partiet och ska visas upp för ►C1  medlemsstatens ansvariga myndighet ◄ som ska verifiera det berörda partiet innan det övergår till fri omsättning.

Mottagaren av ett parti ska vid mottagandet fylla i fält 15 i originalet till utdraget ur kontrollintyget för att intyga att partiet tagits emot enligt artikel 34 i förordning (EG) nr 889/2008.

Mottagaren av ett parti ska förvara utdraget ur kontrollintyget i minst två år så att kontrollorganet och/eller kontrollmyndigheten kan ta del av det.

3.  Den beredning och uppdelning som avses i punkterna 1 och 2 ska utföras enligt de tillämpliga bestämmelserna i avdelning V i förordning (EG) nr 834/2007 och i avdelning IV i förordning (EG) nr 889/2008.

▼M5

Artikel 15

Produkter med bristande överensstämmelse

1.  Utan att det påverkar några åtgärder eller verksamheter enligt artikel 30 i förordning (EG) nr 834/2007 och/eller förordning (EG) nr 889/2008, får produkter som inte uppfyller kraven i förordning (EG) nr 834/2007 bara övergå till fri omsättning inom gemenskapen om alla uppgifter om ekologiska produktionsmetoder avlägsnas från märkning, reklam och annonsering samt medföljande dokument.

2.   ►M9  Om det i fråga om importerade ekologiska produkter från tredjeländer som erkänts i enlighet med artikel 33.2 i förordning (EG) nr 834/2007, eller importerade ekologiska produkter som kontrollerats av kontrollmyndigheter eller kontrollorgan som har erkänts i enlighet med artikel 33.3 i den förordningen föreligger misstanke om överträdelser eller oegentligheter vad gäller dessa produkters uppfyllande av kraven i den förordningen, ska importören, utan att det påverkar åtgärder eller verksamheter som ska vidtas i enlighet med artikel 30 i förordning (EG) nr 834/2007, vidta alla nödvändiga åtgärder i enlighet med artikel 91.1 i förordning (EG) nr 889/2008. ◄

Importören och kontrollmyndigheten eller kontrollorganet som utfärdade det kontrollintyg som avses i artikel 13 i denna förordning ska omedelbart informera de aktuella medlemsstaternas kontrollorgan, kontrollmyndigheter och behöriga myndigheter, de tredjeländer som är involverade i den ekologiska produktionen av produkterna i fråga, och, när så är lämpligt, kommissionen. Kontrollmyndigheten eller kontrollorganet får kräva att produkten inte släpps ut på marknaden med en hänvisning till ekologisk produktionsmetod till dess att den information som aktören eller en annan källa lämnar på ett tillfredsställande sätt visar att misstanken har undanröjts.

▼M9

3.  Om det i fråga om importerade ekologiska produkter från tredjeländer som erkänts i enlighet med artikel 33.2 i förordning (EG) nr 834/2007 eller importerade ekologiska produkter som kontrolleras av kontrollmyndigheter eller kontrollorgan som har erkänts i enlighet med artikel 33.3 i den förordningen finns välgrundade skäl att misstänka att det förekommer överträdelser eller oegentligheter vad gäller dessa produkters uppfyllande av kraven i den förordningen, ska en medlemsstats eller ett tredjelands kontrollmyndighet eller kontrollorgan, utan att det påverkar åtgärder eller verksamheter som ska vidtas i enlighet med artikel 30 i förordning (EG) nr 834/2007, vidta alla nödvändiga åtgärder, i enlighet med artikel 91.2 i förordning (EG) nr 889/2008, och omedelbart underrätta kontrollorgan, kontrollmyndigheter och behöriga myndigheter i de berörda medlemsstaterna och i de tredjeländer som är involverade i den ekologiska produktionen av produkterna i fråga samt kommissionen.

▼M9

4.  Om en behörig myndighet i ett tredjeland som har erkänts i enlighet med artikel 33.2 i förordning (EG) nr 834/2007 eller en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan som erkänts i enlighet med artikel 33.3 i den förordningen underrättas av kommissionen om att denna har mottagit ett meddelande från en medlemsstat om att det finns välgrundade skäl att misstänka en överträdelse eller oegentlighet vad gäller importerade ekologiska produkters uppfyllande av kraven i den förordningen eller i den här förordningen, ska denna myndighet eller detta organ undersöka huruvida det föreligger oegentligheter eller överträdelser och underrätta kommissionen och den medlemsstat som skickade det ursprungliga meddelandet om resultatet av undersökningen och om de åtgärder som har vidtagits. Denna information ska sändas inom 30 kalenderdagar från det datum då kommissionen skickade sitt ursprungliga meddelande.

Den medlemsstat som skickade det ursprungliga meddelandet kan anmoda kommissionen att, vid behov, begära ytterligare information som ska sändas till kommissionen och den berörda medlemsstaten. Efter att ha mottagit ett svar eller ytterligare information ska den medlemsstat som skickade det första meddelandet under alla omständigheter föra in de uppgifter och göra de uppdateringar som krävs i det datasystem som avses i artikel 94.1 i förordning (EG) nr 889/2008.

▼BAVDELNING IV

GEMENSAMMA REGLER

Artikel 16

Bedömning av ansökningar och offentliggörande av förteckningarna

1.  Kommissionen ska granska de mottagna ansökningarna i enlighet med artiklarna 4, 8 och 11 med bistånd av den kommitté för ekologisk produktion som anges i artikel 37.1 i förordning (EG) nr 834/2007 (nedan kallad kommittén). Kommittén ska anta egna interna stadgar för detta ändamål.

För att bistå kommissionen i granskningen av ansökningarna och i förvaltningen och översynen av förteckningarna ska kommissionen inrätta en expertgrupp som består av regeringsexperter och privata experter.

2.  För varje mottagen ansökan ska kommissionen efter lämpliga samråd med medlemsstaterna i enlighet med gällande interna förfaranderegler utse två medlemsstater som ska fungera som medföredragande. Kommissionen ska fördela ansökningarna mellan medlemsstaterna i förhållande till varje medlemsstats röstantal i kommittén för ekologisk produktion. De medföredragande medlemsstaterna ska granska dokumentationen och informationen i enlighet med artiklarna 4, 8 och 11 avseende ansökan och ska utarbeta en rapport. För förvaltningen och översynen av förteckningarna ska de också granska årsrapporterna och all annan information som avses i artiklarna 5, 9 och 12 i samband med uppgifterna i förteckningen.

3.  Kommissionen ska med hänsyn till resultatet av de medföredragande medlemsstaterna i enlighet med förfarandet i artikel 37.2 i förordning (EG) nr 834/2007 fatta beslut om att erkänna tredjeländer, kontrollorgan eller kontrollmyndigheter, deras införande i förteckningarna och eventuella ändringar i förteckningar, inbegripet tilldelning av kodnummer till sådana organ eller myndigheter. Besluten ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

4.  Kommissionen ska göra förteckningarna tillgängliga för allmänheten med alla lämpliga tekniska medel, inklusive publicering på Internet.

Artikel 17

Kommunikation

1.  Vid överföringen av dokument eller annan information enligt artiklarna 32 och 33 i förordning (EG) nr 834/2007 och i den här förordningen till kommissionen eller medlemsstaterna ska de behöriga myndigheterna i tredjeländer, kontrollmyndigheterna eller kontrollorganen använda sig av elektronisk överföring. När kommissionen eller medlemsstaterna tillhandahåller särskilda system för elektronisk överföring ska dessa system användas. Även kommissionen och medlemsstaterna ska använda dessa system för att överföra de aktuella dokumenten till varandra.

2.  När det gäller utformningen av och innehållet i de dokument och uppgifter som avses i artiklarna 32 och 33 i förordning (EG) nr 834/2007 och i den här förordningen ska kommissionen utfärda riktlinjer, förlagor och frågeformulär när så är lämpligt och göra dessa tillgängliga i det datasystem som avses i punkt 1 i den här artikeln. Dessa riktlinjer, förlagor och frågeformulär ska anpassas och uppdateras av kommissionen efter att ha informerat medlemsstaterna och de behöriga myndigheterna i tredjeländer samt de kontrollmyndigheter och kontrollorgan som har erkänts enligt denna förordning.

3.  Det datasystem som anges i punkt 1 ska göra det möjligt att vid behov sammanställa de ansökningar, dokument och uppgifter som anges i den här förordningen, inklusive de tillstånd som utfärdas enligt artikel 19.

4.  De behöriga myndigheterna i tredjeländer, kontrollmyndigheterna eller kontrollorganen ska hålla den styrkande dokumentation som avses i artiklarna 32 och 33 i förordning (EG) nr 834/2007 och i den här förordningen, särskilt i artiklarna 4, 8 och 11, tillgänglig för kommissionen och medlemsstaterna under minst tre år efter det år då kontrollerna ägde rum eller kontrollintygen och den styrkande dokumentationen utfärdades.

5.  Om ett dokument eller ett förfarande som föreskrivs i artiklarna 32 och 33 i förordning (EG) nr 834/2007 eller tillämpningsföreskrifterna för den förordningen kräver en underskrift av en bemyndigad person eller godkännande av en person för ett eller flera steg av förfarandet i fråga, måste de datasystem som används för överföringen av dessa dokument göra det möjligt att identifiera varje person på ett otvetydigt sätt och erbjuda rimliga garantier för att innehållet i dokumenten inte kan ändras, även när det gäller de olika etapperna i förfarandet i enlighet med gemenskapslagstiftningen, särskilt kommissionens beslut 2004/563/EG, Euratom.AVDELNING V

SLUTBESTÄMMELSER OCH ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

Artikel 18

Övergångsbestämmelser för förteckningen över tredjeländer

Ansökningar från tredjeländer om att föras in i förteckningen som har lämnats in enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 345/2008 före den 1 januari 2009 ska behandlas som ansökningar enligt artikel 8 i den här förordningen.

Den första förteckningen över erkända länder ska omfatta Argentina, Australien, Costa Rica, Indien, Israel, Nya Zeeland och Schweiz. Den ska inte innehålla de kodnummer som anges i artikel 7.2 f i den här förordningen. Dessa kodnummer ska läggas till före den 1 juli 2010 genom en uppdatering av förteckningen enligt artikel 17.2.

Artikel 19

Övergångsbestämmelser för likvärdig import av produkter som inte har sitt ursprung i registrerade tredjeländer

1.  I enlighet med artikel 40 i förordning (EG) nr 834/2007 får den behöriga myndigheten i en medlemsstat ge importörer i den medlemsstaten som har anmält sin verksamhet i enlighet med artikel 28 i den förordningen tillstånd att släppa ut produkter som har importerats från tredjeländer som inte finns på den förteckning som anges i artikel 33.2 i den förordningen på marknaden, under förutsättning att importören lägger fram tillräckliga bevis på att de villkor som anges i artikel 33.1 a och 33.1 b uppfylls. ►M7  Den behöriga myndigheten i en medlemsstat får också bevilja sådana tillstånd på samma villkor för produkter som importeras från ett tredjeland som ingår i den förteckning som avses ]i artikel 33.2 i förordning (EG) nr 834/2007 om de importerade produkterna består av varor som inte omfattas av de kategorier och/eller ursprung som anges för landet i fråga. ◄

Om medlemsstaten efter att ha låtit importören eller någon annan berörd person lämna synpunkter anser att dessa villkor inte längre är uppfyllda ska den återkalla tillståndet.

▼M5

Tillstånd ska löpa ut senast 12 månader efter att de beviljats förutom de tillstånd som redan beviljats före den 1 juli 2012 för en längre tidsperiod. ►M7  Tillstånd som utfärdats före den 1 juli 2012 ska upphöra att gälla senast den 1 juli 2014. ◄

▼B

Den importerade produkten ska omfattas av ett kontrollintyg enligt artikel 13 som har utfärdats av den kontrollmyndighet eller det kontrollorgan som har godkänts för att utfärda kontrollintyget av den behöriga myndigheten i den medlemsstat som beviljar tillståndet. Originalet av kontrollintyget ska åtfölja varorna till den första mottagarens lokaler. Därefter ska importören hålla certifikatet tillgängligt för kontrollorganet och, i förekommande fall, kontrollmyndigheten i minst två år.

▼M9

2.  Varje medlemsstat ska underrätta de andra medlemsstaterna och kommissionen om varje sådant tillstånd som beviljats enligt denna artikel och lämna information om de aktuella produktionsnormerna och kontrollsystemen inom 15 dagar från och med dagen för utfärdandet.

▼B

3.  På begäran av en medlemsstat eller på kommissionens initiativ ska ett tillstånd som har beviljats enligt denna artikel granskas av kommittén för ekologisk produktion. Om det av denna granskning framgår att de villkor som avses i artikel 33.1 a och b i förordning (EG) nr 834/2007 inte är uppfyllda, ska kommissionen begära att den medlemsstat som beviljade tillståndet drar tillbaka det.

▼M5

4.  Medlemsstaterna ska inte längre utfärda de tillstånd som avses i punkt 1 i denna artikel från och med den 1 juli 2013 såvida inte

 de importerade produkterna i fråga är varor vars ekologiska produktion i tredjelandet kontrollerades av ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet som inte finns med i den förteckning som upprättats i enlighet med artikel 10, eller

 de importerade produkterna i fråga är varor vars ekologiska produktion i tredjelandet kontrollerades av ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet som finns med i den förteckning som upprättats i enlighet med artikel 10, men varorna inte tillhör någon av de produktkategorier som anges i bilaga IV beträffande kontrollorganet eller kontrollmyndigheten för det tredjelandet.

▼B

5.  Från och med den ►M5  1 juli 2014 ◄ ska medlemsstaterna inte längre utfärda något sådant tillstånd som avses i punkt 1.

▼M7 —————

▼B

Artikel 20

Upphävande

Förordningarna (EG) nr 345/2008 och (EG) nr 605/2008 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till de förordningar som upphör att gälla ska anses som hänvisningar till den här förordningen och ska läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga VII.

Artikel 21

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER KONTROLLORGAN OCH KONTROLLMYNDIGHETER NÄR DET GÄLLER ÖVERENSSTÄMMELSE OCH RELEVANTA SPECIFIKATIONER ENLIGT ARTIKEL 3
BILAGA II

image

▼M7
BILAGA III

FÖRTECKNING ÖVER TREDJELÄNDER OCH RELEVANTA SPECIFIKATIONER ENLIGT ARTIKEL 7

ARGENTINA

1.

Produktkategorier :Produktkategori

Kategorins beteckning enligt bilaga IV

Begränsningar

Obearbetade vegetabiliska produkter (1)

A

 

Levande djur eller obearbetade animaliska produkter

B

Med undantag för djur och animalieprodukter som är försedda eller ska förses med uppgifter avseende omställning

Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål (2)

D

Med undantag för animalieprodukter som är försedda eller ska förses med uppgifter avseende omställning

Vegetativt förökningsmaterial och utsäde

F

 

(1)   Alger ingår ej.

(2)   Vin och jäst ingår ej.

2.

Ursprung : Produkter av kategori A, B och F och ekologiskt odlade ingredienser i produkter av kategori D som har producerats i Argentina.

3.

Produktionsregler : Ley 25 127 sobre ”Producción ecológica, biológica y orgánica”.

4.

Behörig myndighet : Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, www.senasa.gov.ar.

5.

Kontrollorgan :Kodnummer

Namn

Webbadress

AR-BIO-001

Food Safety SA

www.foodsafety.com.ar

AR-BIO-002

Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SA (Argencert)

www.argencert.com

AR-BIO-003

Letis SA

www.letis.com.ar

AR-BIO-004

Organización Internacional Agropecuaria (OIA)

www.oia.com.ar

6.

Organ som utfärdar intyg : Se punkt 5.

7.

Landet ska finnas med i förteckningen till och med den : Ej fastställt.

AUSTRALIEN

1.

Produktkategorier :Produktkategori

Kategorins beteckning enligt bilaga IV

Begränsningar

Obearbetade vegetabiliska produkter (1)

A

 

Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål (2)

D

I huvudsak bestående av en eller flera ingredienser av vegetabiliskt ursprung

Vegetativt förökningsmaterial och utsäde

F

 

(1)   Alger ingår ej.

(2)   Vin och jäst ingår ej.

2.

Ursprung : Produkter av kategori A och F och ekologiskt odlade ingredienser i produkter av kategori D som har odlats i Australien.

3.

Produktionsregler : National standard for organic and bio-dynamic produce.

▼M19

4.

Behörig myndighet : Department of Agriculture, www.agriculture.gov.au/biosecurity/export/organic-bio-dynamic

▼M7

5.

Kontrollorgan :Kodnummer

Namn

Webbadress

AU-BIO-001

Australian Certified Organic Pty. Ltd

www.australianorganic.com.au

AU-BIO-002

Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS)

www.aqis.gov.au

AU-BIO-003

Bio-dynamic Research Institute (BDRI)

www.demeter.org.au

AU-BIO-004

NASAA Certified Organic (NCO)

www.nasaa.com.au

AU-BIO-005

Organic Food Chain Pty Ltd (OFC)

www.organicfoodchain.com.au

AU-BIO-006

AUS-QUAL Pty Ltd

www.ausqual.com.au

6.

Organ som utfärdar intyg : Se punkt 5.

7.

Landet ska finnas med i förteckningen till och med den : Ej fastställt.

KANADA

1.

Produktkategorier :Produktkategori

Kategorins beteckning enligt bilaga IV

Begränsningar

Obearbetade vegetabiliska produkter

A

 

Levande djur eller obearbetade animaliska produkter

B

 

Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål (1)

D

 

Bearbetade jordbruksprodukter för foderändamål

E

 

Vegetativt förökningsmaterial och utsäde

F

 

(1)   Alger ingår ej.

2.

Ursprung : Produkter av kategori A, B och F och ekologiskt odlade ingredienser i produkter av kategori D och E som har odlats i Kanada.

3.

Produktionsregler : Organic Products Regulation.

4.

Behörig myndighet : Canadian Food Inspection Agency (CFIA), www.inspection.gc.ca.

5.

Kontrollorgan :Kodnummer

Namn

Webbadress

CA-ORG-001

Atlantic Certified Organic Cooperative Limited (ACO)

www.atlanticcertifiedorganic.ca

▼M11

CA-ORG-002

British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA)

www.certifiedorganic.bc.ca

▼M7

CA-ORG-003

CCOF Certification Services

www.ccof.org

CA-ORG-004

Centre for Systems Integration (CSI)

www.csi-ics.com

CA-ORG-005

Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici Società a responsabilità limitata (CCPB SRL)

www.ccpb.it

CA-ORG-006

Ecocert Kanada

www.ecocertcanada.com

CA-ORG-007

Fraser Valley Organic Producers Association (FVOPA)

www.fvopa.ca

CA-ORG-008

Global Organic Alliance

www.goa-online.org

CA-ORG-009

International Certification Services Incorporated (ICS)

www.ics-intl.com

CA-ORG-010

LETIS SA

www.letis.com.ar

CA-ORG-011

Oregon Tilth Incorporated (OTCO)

http://tilth.org

CA-ORG-012

Organic Certifiers

www.organiccertifiers.com

CA-ORG-013

Organic Crop Improvement Association (OCIA)

www.ocia.org

CA-ORG-014

Organic Producers Association of Manitoba Cooperative Incorporated (OPAM)

www.opam-mb.com

CA-ORG-015

Pacific Agricultural Certification Society (PACS)

www.pacscertifiedorganic.ca

CA-ORG-016

Pro-Cert Organic Systems Ltd (Pro-Cert)

www.ocpro.ca

CA-ORG-017

Quality Assurance International Incorporated (QAI)

www.qai-inc.com

CA-ORG-018

Quality Certification Services (QCS)

www.qcsinfo.org

CA-ORG-019

Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV)

www.quebecvrai.org

CA-ORG-020

SAI Global Certification Services Limited

www.saiglobal.com

6.

Organ som utfärdar intyg : Se punkt 5.

▼M15

7.

Landet ska finnas med i förteckningen till och med den : Ej fastställt.

▼M7

COSTA RICA

1.

Produktkategorier :Produktkategori

Kategorins beteckning enligt bilaga IV

Begränsningar

Obearbetade vegetabiliska produkter (1)

A

 

Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål (2)

D

Endast bearbetade vegetabiliska produkter

Vegetativt förökningsmaterial och utsäde

F

 

(1)   Alger ingår ej.

(2)   Vin och jäst ingår ej.

2.

Ursprung : Produkter av kategori A och F och ekologiskt odlade ingredienser i produkter av kategori D som har producerats i Costa Rica.

3.

Produktionsregler : Reglamento sobre la agricultura orgánica.

▼M11

4.

Behörig myndighet : Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, www.sfe.go.cr.

▼M7

5.

Kontrollorgan :Kodnummer

Namn

Webbadress

CR-BIO-001

Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería

www.protecnet.go.cr/SFE/Organica.htm

CR-BIO-002

BCS Oko-Garantie

www.bcs-oeko.com

CR-BIO-003

Eco-LOGICA

www.eco-logica.com

CR-BIO-004

Control Union Certifications

www.cuperu.com

CR-BIO-006

Primus Labs. Esta

www.primuslabs.com

6.

Organ som utfärdar intyg : Ministerio de Agricultura y Ganadería

7.

Landet ska finnas med i förteckningen till och med den : Ej fastställt.

▼M9

INDIEN

1.

Produktkategorier :Produktkategori

Kategorins beteckning enligt bilaga IV

Begränsningar

Obearbetade vegetabiliska produkter (1)

A

 

Vegetativt förökningsmaterial och utsäde

F

 

(1)   Alger ingår ej.

2.

Ursprung : Produkter av kategori A och F som har odlats i Indien.

▼M7

3.

Produktionsregler : National Programme for Organic Production.

▼M11

4.

Behörig myndighet : Agricultural and Processed Food Export Development Authority APEDA, http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp.

▼M7

5.

Kontrollorgan :Kodnummer

Namn

Webbadress

IN-ORG-001

Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd

www.aditicert.net

IN-ORG-002

APOF Organic Certification Agency (AOCA)

www.aoca.in

IN-ORG-003

Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd

www.bureauveritas.co.in

IN-ORG-004

Control Union Certifications

www.controlunion.com

IN-ORG-005

ECOCERT India Private Limited

www.ecocert.in

IN-ORG-006

Food Cert India Pvt. Ltd

www.foodcert.in

IN-ORG-007

IMO Control Private Limited

www.imo.ch

IN-ORG-008

Indian Organic Certification Agency (Indocert)

www.indocert.org

▼M11

IN-ORG-009

ISCOP (Indian Society for Certification of Organic products)

www.iscoporganiccertification.org

▼M7

IN-ORG-010

Lacon Quality Certification Pvt. Ltd

www.laconindia.com

▼M15

IN-ORG-011

Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd

www.nocaagro.com

▼M7

IN-ORG-012

OneCert Asia Agri Certification private Limited

www.onecertasia.in

▼M15 —————

▼M7

IN-ORG-014

Uttarakhand State Organic Certification Agency

www.organicuttarakhand.org/certification.html

IN-ORG-015

Vedic Organic certification Agency

www.vediccertification.com

▼M11

IN-ORG-016

Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA)

www.krishi.rajasthan.gov.in

▼M7

IN-ORG-017

Chhattisgarh Certification Society (CGCERT)

www.cgcert.com

IN-ORG-018

Tamil Nadu Organic Certification Department (TNOCD)

www.tnocd.net

▼M11

IN-ORG-019

TUV India Pvt. Ltd

www.tuvindia.co.in

▼M7

IN-ORG-020

Intertek India Pvt. Ltd

www.intertek.com

▼M11

IN-ORG-021

Madhya Pradesh State Organic Certification Agency (MPSOCA)

www.mpkrishi.org

▼M7

IN-ORG-022

Biocert India Pvt. Ltd, Indore

www.biocertindia.com

▼M15

IN-ORG-023

Faircert Certification Services Pvt Ltd

www.faircert.com

▼M7

6.

Organ som utfärdar intyg : Se punkt 5.

7.

Landet ska finnas med i förteckningen till och med den : Ej fastställt.

ISRAEL

1.

Produktkategorier :Produktkategori

Kategorins beteckning enligt bilaga IV

Begränsningar

Obearbetade vegetabiliska produkter (1)

A

 

Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål (2)

D

I huvudsak bestående av en eller flera ingredienser av vegetabiliskt ursprung

Vegetativt förökningsmaterial och utsäde

F

 

(1)   Alger ingår ej.

(2)   Vin och jäst ingår ej.

2.

Ursprung :

Produkter av kategori A och F och ekologiskt odlade ingredienser i produkter av kategori D som har producerats i Israel eller som importerats till Israel från

 unionen, eller

 ett tredjeland som omfattas av ett system som erkänns som likvärdigt i enlighet med artikel 33.2 i förordning (EG) nr 834/2007.

▼M17

3.

Produktionsregler : Law for the Regulation of Organic Produce, 5765-2005, och dess relevanta förordningar.

▼M7

4.

Behörig myndighet : Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il.

5.

Kontrollorgan :Kodnummer

Namn

Webbadress

IL-ORG-001

Secal Israel Inspection and certification

www.skal.co.il

IL-ORG-002

Agrior Ltd-Organic Inspection & Certification

www.agrior.co.il

IL-ORG-003

IQC Institute of Quality & Control

www.iqc.co.il

IL-ORG-004

Plant Protection and Inspection Services (PPIS)

www.ppis.moag.gov.il

▼M17 —————

▼M7

6.

Organ som utfärdar intyg : Se punkt 5.

7.

Landet ska finnas med i förteckningen till och med den : Ej fastställt.

JAPAN

1.

Produktkategorier :Produktkategori

Kategorins beteckning enligt bilaga IV

Begränsningar

Obearbetade vegetabiliska produkter (1)

A

 

Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål (2)

D

I huvudsak bestående av en eller flera ingredienser av vegetabiliskt ursprung

Vegetativt förökningsmaterial och utsäde

F

 

(1)   Alger ingår ej.

(2)   Vin och jäst ingår ej.

▼M9

2.

Ursprung :

Produkter av kategori A och F och ekologiskt odlade ingredienser i produkter av kategori D som har odlats i Japan eller som har importerats till Japan

 från unionen, eller

 från ett tredjeland för vilket Japan har erkänt att produkterna har producerats och kontrollerats i det tredjelandet enligt bestämmelser som är likvärdiga med dem som fastställs i den japanska lagstiftningen.

▼M7

3.

Produktionsregler : Japanese Agricultural Standard for Organic Plants (Notification No 1605 of the MAFF of October 27, 2005), Japanese Agricultural Standard for Organic Processed Foods (Notification No 1606 of MAFF of October 27, 2005).

4.

Behöriga myndigheter : Labelling and Standards Division, Food Safety and Consumer Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, www.maff.go.jp/j/jas/index.html och Food and Agricultural Materials Inspection Center (FAMIC), www.famic.go.jp.

5.

Kontrollorgan :Kodnummer

Namn

Webbadress

JP-BIO-001

Hyogo prefectural Organic Agriculture Society (HOAS)

www.hyoyuken.org

JP-BIO-002

AFAS Certification Center Co., Ltd

www.afasseq.com

JP-BIO-003

NPO Kagoshima Organic Agriculture Association

www.koaa.or.jp

JP-BIO-004

Center of Japan Organic Farmers Group

www.yu-ki.or.jp

▼M11

JP-BIO-005

Japan Organic & Natural Foods Association

http://jona-japan.org/english/

▼M15

JP-BIO-006

Ecocert Japan Limited.

www.ecocert.co.jp

▼M19

JP-BIO-007

Bureau Veritas Japan, Inc.

http://certification.bureauveritas.jp/cer-business/jas/nintei_list.html

▼M7

JP-BIO-008

OCIA Japan

www.ocia-jp.com

▼M19

JP-BIO-009

Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd

http://www.omicnet.com/omicnet/services-en/organic-certification-en.html

JP-BIO-010

Organic Farming Promotion Association

http://yusuikyo.web.fc2.com/

▼M7

JP-BIO-011

ASAC Stands for Axis’ System for Auditing and Certification and Association for Sustainable Agricultural Certification

www.axis-asac.net

JP-BIO-012

Environmentally Friendly Rice Network

www.epfnetwork.org/okome

JP-BIO-013

Ooita Prefecture Organic Agricultural Research Center

www.d-b.ne.jp/oitayuki

JP-BIO-014

AINOU

www.ainou.or.jp/ainohtm/disclosure/nintei-kouhyou.htm

JP-BIO-015

SGS Japan Incorporation

www.jp.sgs.com/ja/home_jp_v2.htm

JP-BIO-016

Ehime Organic Agricultural Association

www12.ocn.ne.jp/~aiyuken/ninntei20110201.html

JP-BIO-017

Center for Eco-design Certification Co. Ltd

http://www.eco-de.co.jp/list.html

▼M19

JP-BIO-018

Organic Certification Association

http://yuukinin.org

▼M7

JP-BIO-019

Japan Eco-system Farming Association

www.npo-jefa.com

JP-BIO-020

Hiroshima Environment and Health Association

www.kanhokyo.or.jp/jigyo/jigyo_05A.html

JP-BIO-021

Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainability

www.accis.jp

JP-BIO-022

Organic Certification Organization Co. Ltd

www.oco45.net

▼M15

JP-BIO-023

Rice Research Organic Food Institute

www.inasaku.or.tv

▼M7

JP-BIO-024

Aya town miyazaki, Japan

http://www.town.aya.miyazaki.jp/ayatown/organicfarming/index.html

JP-BIO-025

Tokushima Organic Certified Association

http://www.tokukaigi.or.jp/yuuki/

JP-BIO-026

Association of Certified Organic Hokkaido

http://www.acohorg.org/

▼M12

JP-BIO-027

NPO Kumamoto Organic Agriculture Association

http://www.kumayuken.org/jas/certification/index.html

JP-BIO-028

Hokkaido Organic Promoters Association

http://www.hosk.jp/CCP.html

JP-BIO-029

Association of organic agriculture certification Kochi corporation NPO

http://www8.ocn.ne.jp/~koaa/jisseki.html

JP-BIO-030

LIFE Co., Ltd

http://www.life-silver.com/jas/

▼M15

JP-BIO-031

Wakayama Organic Certified Association

www.vaw.ne.jp/aso/woca

JP-BIO-032

Shimane Organic Agriculture Association

www.shimane-yuki.or.jp/index.html

JP-BIO-033

The Mushroom Research Institute of Japan

www.kinoko.or.jp

JP-BIO-034

International Nature Farming Researech Center

www.infrc.or.jp

JP-BIO-035

Organic Certification Center

www.organic-cert.or.jp

▼M7

6.

Organ som utfärdar intyg : Se punkt 5.

▼M12

7.

Landet ska finnas med i förteckningen till och med den : Ej fastställt.

▼M7

SCHWEIZ

1.

Produktkategorier :Produktkategori

Kategorins beteckning enligt bilaga IV

Begränsningar

Obearbetade vegetabiliska produkter (1)

A

Med undantag för produkter som framställts under omställningsperioden

Levande djur och obearbetade animaliska produkter

B

Med undantag för produkter som framställts under omställningsperioden

Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål

D

Med undantag för produkter som innehåller en ingrediens av jordbruksursprung som framställts under omställningsperioden

Bearbetade jordbruksprodukter för foderändamål

E

Med undantag för produkter som innehåller en ingrediens av jordbruksursprung som framställts under omställningsperioden

Vegetativt förökningsmaterial och utsäde

F

 

(1)   Alger ingår ej.

2.

Ursprung :

Produkter av kategori A och F och ekologiskt producerade ingredienser i produkter av kategori D och E som har producerats i Schweiz eller som importerats till Schweiz från

 unionen, eller

 ett tredjeland för vilket Schweiz har erkänt att de berörda produkterna har producerats och kontrollerats i det landet enligt bestämmelser som är likvärdiga med dem som fastställs i den schweiziska lagstiftningen.

3.

Produktionsregler : Ordinance on organic farming and the labelling of organically produced products and foodstuffs.

4.

Behörig myndighet : Federal Office for Agriculture FOAG, http://www.blw.admin.ch/themen/00013/00085/00092/index.html?lang=en.

5.

Kontrollorgan :Kodnummer

Namn

Webbadress

CH-BIO-004

Institut für Marktökologie (IMO)

www.imo.ch

CH-BIO-006

bio.inspecta AG

www.bio-inspecta.ch

CH-BIO-038

ProCert Safety AG

www.procert.ch

CH-BIO-086

Bio Test Agro (BTA)

www.bio-test-agro.ch

6.

Organ som utfärdar intyg : Se punkt 5.

7.

Landet ska finnas med i förteckningen till och med den : Ej fastställt.

TUNISIEN

1.

Produktkategorier :Produktkategori

Kategorins beteckning enligt bilaga IV

Begränsningar

Obearbetade vegetabiliska produkter (1)

A

 

Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål (2)

D

I huvudsak bestående av en eller flera ingredienser av vegetabiliskt ursprung

Vegetativt förökningsmaterial och utsäde

F

 

(1)   Alger ingår ej.

(2)   Vin och jäst ingår ej.

2.

Ursprung : Produkter av kategori A och F och ekologiskt odlade ingredienser i produkter av kategori D som har odlats i Tunisien.

3.

Produktionsregler : Law No 99–30 of 5 April 1999 relating to Organic farming; Decree of the Minister for Agriculture of 28 February 2001, approving the standard specifications of the crop production according to the organic method.

4.

Behörig myndighet : Direction Générale de l’Agriculture Biologique (Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement); www.agriportail.tn.

▼M17

5.

Kontrollorgan :Kodnummer

Namn

Webbadress

TN-BIO-001

Ecocert SA en Tunisie

www.ecocert.com

TN-BIO-003

BCS

www.bcs-oeko.com

TN-BIO-006

Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI)

www.innorpi.tn

TN-BIO-007

Suolo e Salute

www.suoloesalute.it

TN-BIO-008

CCPB Srl

www.ccpb.it

▼M7

6.

Organ som utfärdar intyg : Se punkt 5.

▼M19

7.

Landet ska finnas med i förteckningen till och med den : Ej fastställt.

▼M7

FÖRENTA STATERNA

1.

Produktkategorier :Produktkategori

Kategorins beteckning enligt bilaga IV

Begränsningar

Obearbetade vegetabiliska produkter

A

När det gäller äpplen och päron ska vid import uppvisas ett särskilt intyg utfärdat av relevant kontrollorgan eller kontrollmyndighet på att ingen behandling med antibiotika (t.ex. tetracyklin och streptomycin) mot päronpest har gjorts under produktionsprocessen.

Levande djur eller obearbetade animaliska produkter

B

 

Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål (1)

D

När det gäller bearbetade äpplen och päron ska vid import uppvisas ett särskilt intyg utfärdat av relevant kontrollorgan eller kontrollmyndighet på att ingen behandling med antibiotika (t.ex. tetracyklin och streptomycin) mot päronpest har gjorts under produktionsprocessen.

Bearbetade jordbruksprodukter för foderändamål

E

 

Vegetativt förökningsmaterial och utsäde

F

 

(1)   Vin ingår från och med den 1 augusti 2012.

▼M12

2.

Ursprung :

Produkter av kategorierna A, B och F och ekologiskt odlade ingredienser i produkter av kategorierna D och E som

 har odlats i Förenta staterna eller som

 har importerats till Förenta staterna eller har förpackats i Förenta staterna i enlighet med landets lagstiftning.

▼M7

3.

Produktionsregler : Organic Foods Production Act of 1990 (7 U.S.C. 6501 et seq.), National Organic Program (7 CFR 205).

4.

Behörig myndighet : United States Department of Agriculture (USDA), Agricultural Marketing Service (AMS), www.usda.gov.

5.

Kontrollorgan :Kodnummer

Namn

Webbadress

US-ORG-001

A Bee Organic

www.abeeorganic.com

US-ORG-002

Agricultural Services Certified Organic

www.ascorganic.com/

US-ORG-003

Baystate Organic Certifiers

www.baystateorganic.org

US-ORG-004

BCS – Oko Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com/en_index.html

▼M11

US-ORG-005

BIOAGRIcert

http://www.bioagricert.org/english

▼M7

US-ORG-006

CCOF Certification Services

www.ccof.org

US-ORG-007

Colorado Department of Agriculture

www.colorado.gov

US-ORG-008

Control Union Certifications

www.skalint.com

US-ORG-009

Department of Plant Industry

www.clemson.edu/public/regulatory/plant_industry/organic_certification

US-ORG-010

Ecocert SA.

www.ecocert.com

US-ORG-011

Georgia Crop Improvement Association, Inc.

www.certifiedseed.org

US-ORG-012

Global Culture

www.globalculture.us

US-ORG-013

Global Organic Alliance, Inc.

www.goa-online.org

US-ORG-014

Global Organic Certification Services

www.globalorganicservices.com

US-ORG-015

Idaho State Department of Agriculture

www.agri.idaho.gov/Categories/PlantsInsects/Organic/indexOrganicHome.php

US-ORG-016

Indiana Certified Organic LLC

www.indianacertifiedorganic.com

US-ORG-017

International Certification Services, Inc.

www.ics-intl.com

US-ORG-018

Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship

www.agriculture.state.ia.us

US-ORG-019

Kentucky Department of Agriculture

www.kyagr.com/marketing/plantmktg/organic/index.htm

US-ORG-020

LACON GmbH

www.lacon-institut.com

US-ORG-022

Marin County

www.co.marin.ca.us/depts/ag/main/moca.cfm

▼M11

US-ORG-023

Maryland Department of Agriculture

http://mda.maryland.gov/foodfeedquality/Pages/certified_md_organic_farms.aspx

▼M7

US-ORG-024

Mayacert SA.

www.mayacert.com

US-ORG-025

Midwest Organic Services Association, Inc.

www.mosaorganic.org

US-ORG-026

Minnesota Crop Improvement Association

www.mncia.org

US-ORG-027

MOFGA Certification Services, LLC

www.mofga.org/

▼M11

US-ORG-028

Montana Department of Agriculture

http://agr.mt.gov/agr/Producer/Organic/Info/index.html

▼M7

US-ORG-029

Monterey County Certified Organic

www.ag.co.monterey.ca.us/pages/organics

US-ORG-030

Natural Food Certifiers

www.nfccertification.com

US-ORG-031

Nature’s International Certification Services

www.naturesinternational.com/

US-ORG-032

Nevada State Department of Agriculture

http://www.agri.state.nv.us

US-ORG-033

New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services

http://agriculture.nh.gov/divisions/markets/organic_certification.htm

US-ORG-034

New Jersey Department of Agriculture

www.state.nj.us/agriculture/

US-ORG-035

New Mexiko Department of Agriculture, Organic Program

http://nmdaweb.nmsu.edu/organics-program/Organic%20Program.html

US-ORG-036

NOFA–New York Certified Organic, LLC

http://www.nofany.org

US-ORG-037

Ohio Ecological Food and Farm Association

www.oeffa.org

US-ORG-038

OIA North America, LLC

www.oianorth.com

US-ORG-039

Oklahoma Department of Agriculture

www.oda.state.ok.us

US-ORG-040

OneCert

www.onecert.com

US-ORG-041

Oregon Department of Agriculture

www.oregon.gov/ODA/CID

US-ORG-042

Oregon Tilth Certified Organic

www.tilth.org

US-ORG-043

Organic Certifiers, Inc.

http://www.organiccertifiers.com

US-ORG-044

Organic Crop Improvement Association

www.ocia.org

US-ORG-045

Organic National & International Certifiers (ON&IC)

http://www.on-ic.com

US-ORG-046

Organizacion Internacional Agropecuraria

www.oia.com.ar

US-ORG-047

Pennsylvania Certified Organic

www.paorganic.org

US-ORG-048

Primuslabs.com

www.primuslabs.com

US-ORG-049

Pro-Cert Organic Systems, Ltd

www.pro-cert.org

US-ORG-050

Quality Assurance International

www.qai-inc.com

US-ORG-051

Quality Certification Services

www.QCSinfo.org

US-ORG-052

Rhode Island Department of Environmental Management

www.dem.ri.gov/programs/bnatres/agricult/orgcert.htm

US-ORG-053

Scientific Certification Systems

www.SCScertified.com

US-ORG-054

Stellar Certification Services, Inc.

http://demeter-usa.org/

▼M11

US-ORG-055

Texas Department of Agriculture

http://www.texasagriculture.gov/regulatoryprograms/organics.aspx

▼M7

US-ORG-056

Utah Department of Agriculture

http://ag.utah.gov/divisions/plant/organic/index.html

US-ORG-057

Vermont Organic Farmers, LLC

http://www.nofavt.org

US-ORG-058

Washington State Department of Agriculture

http://agr.wa.gov/FoodAnimal?Organic/default.htm

US-ORG-059

Yolo County Department of Agriculture

www.yolocounty.org/Index.aspx?page=501

▼M12

US-ORG-060

Institute for Marketecology (IMO)

http://imo.ch/

▼M7

6.

Organ som utfärdar intyg : Se punkt 5.

▼M19

7.

Landet ska finnas med i förteckningen till och med den : Ej fastställt.

▼M7

NYA ZEELAND

1.

Produktkategorier :Produktkategori

Kategorins beteckning enligt bilaga IV

Begränsningar

Obearbetade vegetabiliska produkter (1)

A

 

Levande djur eller obearbetade animaliska produkter

B

Med undantag för djur och animalieprodukter som är försedda eller ska förses med uppgifter avseende omställning

Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål (2)

D

Med undantag för animalieprodukter som är försedda eller ska förses med uppgifter avseende omställning

Vegetativt förökningsmaterial och utsäde

F

 

(1)   Alger ingår ej.

(2)   Jäst ingår ej.

2.

Ursprung :

Produkter av kategori A, B och F och ekologiskt odlade ingredienser i produkter av kategori D som har producerats i Nya Zeeland eller som importerats till Nya Zeeland från

 unionen, eller

 ett tredjeland som omfattas av ett system som erkänns som likvärdigt i enlighet med artikel 33.2 i förordning (EG) nr 834/2007, eller

 ett tredjeland vars produktions- och inspektionsregler har erkänts som likvärdiga med reglerna i MAF Official Organic Assurance Programme, på grundval av garantier och information som lämnats av det landets behöriga myndighet i enlighet med MAF:s bestämmelser, och under förutsättning att man importerar endast sådana ekologiskt producerade ingredienser som är avsedda att ingå med högst 5 % i jordbruksprodukter av kategori D som bereds i Nya Zeeland.

3.

Produktionsregler : MAF Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production.

▼M16

4.

Behörig myndighet :

Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/

▼M7

5.

Kontrollorgan :Kodnummer

Namn

Webbadress

▼M16

NZ-BIO-001

Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/

▼M7

NZ-BIO-002

AsureQuality Limited

www.organiccertification.co.nz

NZ-BIO-003

BioGro New Zealand

www.biogro.co.nz

6.

►M16  Organ som utfärdar intyg : Ministry for Primary Industries (MPI) ◄

7.

Landet ska finnas med i förteckningen till och med den : Ej fastställt.

▼M18

REPUBLIKEN KOREA

1.

Produktkategorier

:Produktkategori

Kategorins beteckning enligt bilaga IV

Begränsningar

Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål

D

 

2.

Ursprung

:

Ekologiskt odlade ingredienser i produkter av kategori D som har odlats i Republiken Korea eller som har importerats till Republiken Korea

 från unionen, eller

 från ett tredjeland för vilket Republiken Korea har erkänt att de berörda produkterna har producerats och kontrollerats i det landet enligt bestämmelser som är likvärdiga med dem som fastställs i Republiken Koreas lagstiftning.

3.

Produktionsbestämmelser : Lagen om främjande av miljövänligt jordbruk och fiske och förvaltning och stöd avseende ekologiska livsmedel (Act on Promotion of Environmentally-friendly Agriculture and Fisheries and Management and Support for Organic Food).

▼M19

4.

Behörig myndighet : Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, www.enviagro.go.kr/portal/en/main.do

▼M18

5.

Kontrollorgan

:Kodnummer

Namn

Webbadress

KR-ORG-001

Korea Agricultural Product and Food Certification

www.kafc.kr

KR-ORG-002

Doalnara Organic Certificated Korea

www.doalnara.or.kr

KR-ORG-003

Bookang tech

www.bkt21.co.kr

KR-ORG-004

Global Organic Agriculturalist Association

www.goaa.co.kr

KR-ORG-005

OCK

image

KR-ORG-006

Konkuk University industrial cooperation corps

http://eco.konkuk.ac.kr

KR-ORG-007

Korea Environment-Friendly Organic Certification Center

www.a-cert.co.kr

KR-ORG-008

Konkuk Ecocert Certification Service

www.ecocert.co.kr

KR-ORG-009

Woorinong Certification

www.woric.co.kr

KR-ORG-010

ACO (Australian Certified Organic)

www.aco.net.au

KR-ORG-011

BCS (BCS Oko-Garantie GmbH)

www.bcs-oeko.com

KR-ORG-012

BCS Korea

www.bcskorea.com

KR-ORG-014

The Center for Environment Friendly Agricultural Products Certification

www.hgreent.or.kr

KR-ORG-015

ECO-Leaders Certification Co., Ltd

www.ecoleaders.kr

KR-ORG-016

Ecocert

www.ecocert.com

KR-ORG-017

Jeonnam bioindustry foundation

www.jbio.org/oc/oc01.asp

KR-ORG-018

Controlunion

http://certification.controlunion.com

6.

Organ och myndigheter som utfärdar intyg : samma som i punkt 5.

7.

Landet ska finnas med i förteckningen till och med den : 31 januari 2018.

▼M7
BILAGA IV

FÖRTECKNING ÖVER KONTROLLORGAN OCH KONTROLLMYNDIGHETER NÄR DET GÄLLER LIKVÄRDIGHET OCH RELEVANTA SPECIFIKATIONER ENLIGT ARTIKEL 10

I denna bilaga används följande beteckningar för att ange produktkategori:

A : Obearbetade vegetabiliska produkter

B : Levande djur eller obearbetade animaliska produkter

C : Vattenbruksprodukter och alger

D : Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål ( 10 )

E : Bearbetade jordbruksprodukter för foderändamål (10) 

F : Vegetativt förökningsmaterial och utsäde

Den webbadress som avses i artikel 10.2 e med en förteckning över de aktörer som omfattas av kontrollsystemet, samt en kontaktpunkt med lättillgänglig information om deras certifieringsstatus, berörda produktkategorier samt om aktörer och produkter för vilka certifieringen tillfälligt eller slutgiltigt har dragits in, återfinns i punkt 2 för varje kontrollorgan eller kontrollmyndighet, om inget annat anges.

▼M9

Abcert AG

1. Adress: Martinstraße 42–44, 73728 Esslingen am Neckar, Tyskland

2. Webbadress: http://www.abcert.de

▼M13

3. Berörda tredjeländer, kodnummer och produktkategorier:Tredjeland

Kodnummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

▼M19

Albanien

AL-BIO-137

x

x

Armenien

AM-BIO-137

x

x

▼M13

Azerbajdzjan

AZ-BIO-137

x

x

▼M19

Bosnien och Hercegovina

BY-BIO-137

x

x

▼M13

Vitryssland

BY-BIO-137

x

x

Georgien

GE-BIO-137

x

x

Iran

IR-BIO-137

x

x

Kazakstan

KZ-BIO-137

x

▼M19

Kosovo  ()

XK-BIO-137

x

x

Kirgizistan

KG -BIO-137

x

x

F.d. jugoslaviska republiken Makedonien

MK-BIO-137

x

x

▼M16

Moldavien

MD-BIO-137

x

►M19  x ◄

▼M19

Montenegro

ME-BIO-137

x

x

▼M13

Ryssland

RU-BIO-137

x

x

x

▼M19

Serbien

RS-BIO-137

x

x

Tadzjikistan

TJ-BIO-137

x

x

Turkmenistan

TM-BIO-137

x

x

▼M13

Ukraina

UA-BIO-137

x

x

▼M19

Uzbekistan

UZ-BIO-137

x

x

(1)   Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.

▼M9

4. Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion, vin

▼M19

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 30 juni 2018.

▼M9

Afrisco Certified Organic, CC

▼M13

1. Adress: 39A Idol Road, Lynnwood Glen, Pretoria 0081, Sydafrika

▼M9

2. Webbadress: http://www.afrisco.net

▼M13

3. Berörda tredjeländer, kodnummer och produktkategorier:Tredjeland

Kodnummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

Angola

AO-BIO-155

x

Botswana

BW-BIO-155

x

Lesotho

LS-BIO-155

x

 

Malawi

MW-BIO-155

x

 

Moçambique

MZ-BIO-155

x

x

Namibia

NA-BIO-155

x

►M19  x ◄

Sydafrika

ZA-BIO-155

x

►M19  x ◄

x

Swaziland

SZ-BIO-155

x

►M19  x ◄

 

x

 

 

Zambia

ZM-BIO-155

x

►M19  x ◄

Zimbabwe

ZW-BIO-155

x

►M19  x ◄

 

 

 

 

▼M15

4. Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion

▼M9

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 30 juni 2016

▼M7

”Agreco R.F. Göderz GmbH”

1. Adress: Mündener Straße 19, 37218 Witzenhausen, Tyskland

2. Webbadress: http://agrecogmbh.de

▼M13

3. Berörda tredjeländer, kodnummer och produktkategorier:Tredjeland

Kodnummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

Azerbajdzjan

AZ-BIO-151

x

x

▼M19

Bolivia

BO-BIO-151

x

Bosnien och Hercegovina

BA-BIO-151

x

Burkina Faso

BF-BIO-151

x

x

Kambodja

KH-BIO-151

x

▼M13

Kamerun

CM-BIO-151

x

x

▼M19

Kap Verde

CV-BIO-151

x

Colombia

CO-BIO-151

x

x

Kuba

CU-BIO-151

x

x

Dominikanska republiken

DO-BIO-151

x

Ecuador

EC-BIO-151

x

Egypten

EG-BIO-151

x

Etiopien

ET-BIO-151

x

x

Fiji

FJ-BIO-151

x

Georgien

GE-BIO-151

x

▼M13

Ghana

GH-BIO-151

x

x

▼M19

Guatemala

GT-BIO-151

x

x

Honduras

HN-BIO-151

x

x

Indonesien

ID-BIO-151

x

Iran

IR-BIO-151

x

Kazakstan

KZ-BIO-151

x

Kenya

KE-BIO-151

x

x

Kirgizistan

KG-BIO-151

x

Madagaskar

MG-BIO-151

x

F.d. jugoslaviska republiken Makedonien

MK-BIO-151

x

Mali

ML-BIO-151

x

x

Mexiko

MX-BIO-151

x

▼M13

Moldavien

MD-BIO-151

x

x

▼M19

Montenegro

ME-BIO-151

x

▼M13

Marocko

MA-BIO-151

x

x

▼M19

Nepal

NP-BIO-151

x

x

Nicaragua

NI-BIO-151

x

x

Nigeria

NG-BIO-151

x

x

Papua Nya Guinea

PG-BIO-151

x

x

Paraguay

PY-BIO-151

x

x

Peru

PE-BIO-151

x

Filippinerna

PH-BIO-151

x

x

El Salvador

SV-BIO-151

x

Samoa

WS-BIO-151

x

Senegal

SN-BIO-151

x

x

Serbien

RS-BIO-151

x

Salomonöarna

SB-BIO-151

x

Sydafrika

ZA-BIO-151

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-151

x

x

Surinam

SR-BIO-151

x

x

Tanzania

TZ-BIO-151

x

Thailand

TH-BIO-151

x

Togo

TG-BIO-151

x

Tonga

TO-BIO-151

x

Turkmenistan

TM-BIO-151

x

Tuvalu

TV-BIO-151

x

x

Uganda

UG-BIO-151

x

x

▼M13

Ukraina

UA-BIO-151

x

x

▼M19

Uruguay

UY-BIO-151

x

Uzbekistan

UZ-BIO-151

x

Venezuela

VE-BIO-151

x

Vietnam

VN-BIO-151

x

x

▼M7

4. Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion, vin

▼M19

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 30 juni 2018.

▼M12

Albinspekt

1. Adress: Rruga Ded Gjon Luli, Pall. 5, Shk.1, Ap.8, 1000 Tirana, Albanien

2. Webbadress: http://www.albinspekt.com

3. Berörda tredjeländer, kodnummer och produktkategorier:Tredjeland

Kodnummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

Albanien

AL-BIO-139

x

x

x

Kosovo (1)

XK-BIO-139

x

x

x

(1)   Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.

4. Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion, vin

▼M19

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 30 juni 2018.

▼M12

Argencert SA

1. Adress: Bernardo de Irigoyen 972 4 piso ”B”, C1072AAT Buenos Aires, Argentina

2. Webbadress: www.argencert.com.ar

▼M15

3. Berörda tredjeländer, kodnummer och produktkategorier:Tredjeland

Kodnummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

Argentina

AR-BIO-138

x

Chile

CL-BIO-138

x

x

Paraguay

PY-BIO-138

x

x

Uruguay

UY-BIO-138

x

x

4. Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion, produkter som omfattas av bilaga III

▼M19

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 30 juni 2018.

▼M12

AsureQuality Limited

1. Adress: Level 4, 8 Pacific Rise, Mt Wellington, Auckland, Nya Zeeland

2. Webbadress: http://www.organiccertification.co.nz

3. Berörda tredjeländer, kodnummer och produktkategorier:Tredjeland

Kodnummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

Nya Zeeland

NZ-BIO-156

x

x

Cooköarna

CK-BIO-156

x

4. Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion, vin och produkter som omfattas av bilaga III

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 30 juni 2016

▼M9

Australian Certified Organic

▼M13

1. Adress: PO Box 810 – 18 Eton St, Nundah, QLD 4012, Australien

2. Webbadress: http://www.aco.net.au

▼M17

3. Berörda tredjeländer, kodnummer och produktkategorier:Tredjeland

Kodnummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

Australien

AU-BIO-107

x

x

x

Kina

CN-BIO-107

x

x

Cooköarna

CK-BIO-107

x

Fiji

FJ-BIO-107

x

x

Falklandsöarna

FK-BIO-107

x

Hongkong

HK-BIO-107

x

x

Indonesien

ID-BIO-107

x

x

▼M18 —————

▼M17

Madagaskar

MG-BIO-107

x

x

Myanmar/Burma

MM-BIO-107

x

x

Malaysia

MY-BIO-107

x

x

Papua Nya Guinea

PG-BIO-107

x

x

Singapore

SG-BIO-107

x

x

Taiwan

TW-BIO-107

x

x

Thailand

TH-BIO-107

x

x

Tonga

TO-BIO-107

x

x

Vanuatu

VU-BIO-107

x

x

▼M9

4. Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion och produkter som omfattas av bilaga III

▼M19

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 30 juni 2018.

▼M19 —————

▼M9

Balkan Biocert Skopje

▼M13

1. Adress: 2/9, Frederik Sopen Str., 1000 Skopje, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

▼M9

2. Webbadress: http://www.balkanbiocert.mk

3. Berörda tredjeländer, kodnummer och produktkategorier:Tredjeland

Kodnummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

F.d. jugoslaviska republiken Makedonien

MK-BIO-157

x

x

x

4. Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion, vin

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 30 juni 2016

▼M19 —————

▼M9

Bio Latina Certificadora

▼M17

1. Adress: Jr. Domingo Millán 852, Jesús Maria, Lima 11, Lima- Peru

▼M9

2. Webbadress: http://www.biolatina.com

▼M17

3. Berörda tredjeländer, kodnummer och produktkategorier:Tredjeland

Kodnummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

Bolivia

BO-BIO-118

x

x

x

Colombia

CO-BIO-118

x

x

Guatemala

GT-BIO-118

x

x

Honduras

HN-BIO-118

x

x

Mexiko

MX-BIO-118

x

x

Nicaragua

NI-BIO-118

►M19  x ◄

x

x

Panama

PA-BIO-118

x

x

Peru

PE-BIO-118

►M19  x ◄

x

►M19  x ◄

x

El Salvador

SV-BIO-118

x

x

Venezuela

VE-BIO-118

x

x

▼M9

4. Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion, vin

▼M19

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 30 juni 2018.

▼M9

Bioagricert S.r.l.

1. Adress: Via dei Macabraccia 8, Casalecchio di Reno, 40033 Bologna, Italien

▼M12

2. Webbadress: http://www.bioagricert.org

▼M17

3. Berörda tredjeländer, kodnummer och produktkategorier:Tredjeland

Kodnummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

Brasilien

BR-BIO-132

x

x

Kambodja

KH-BIO-132

x

x

Kina

CN-BIO-132

x

x

Ecuador

EC-BIO-132

x

x

Franska Polynesien

PF-BIO-132

x

x

Indien

IN-BIO-132

x

▼M19

Iran

IR-BIO-132

x

x

▼M17

Laos

LA-BIO-132

x

x

Nepal

NP-BIO-132

x

x

Mexiko

MX-BIO-132

x

x

x

Marocko

MA-BIO-132

x

x

Myanmar/Burma

MM-BIO-132

x

x

San Marino

SM-BIO-132

x

Serbien

RS-BIO-132

x

x

►M18  Re-publiken Korea ◄

KR-BIO-132

x

►M18  x ◄

Thailand

TH-BIO-132

x

x

x

Togo

TG-BIO-132

x

x

Turkiet

TR-BIO-132

x

x

Ukraina

UA-BIO-132

x

x

▼M19

Vietnam

VN-BIO-132

x

x

▼M13

4. Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion, produkter som omfattas av bilaga III

▼M19

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 30 juni 2018.

▼M9

BioGro New Zealand Limited

1. Adress: P.O. Box 9693 Marion Square, Wellington 6141, Nya Zeeland

2. Webbadress: http://www.biogro.co.nz

▼M13

3. Berörda tredjeländer, kodnummer och produktkategorier:Tredjeland

Kodnummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

Fiji

FJ-BIO-130

x

x

Malaysia

MY-BIO-130

x

Niue

NU-BIO-130

x

x

Samoa

WS-BIO-130

x

x

Vanuatu

VU-BIO-130

x

x

▼M9

4. Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion, vin

▼M19

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 30 juni 2018.

▼M9

Bio.inspecta AG

1. Adress: Ackerstrasse, 5070 Frick, Schweiz

2. Webbadress: http://www.bio-inspecta.ch

▼M13

3. Berörda tredjeländer, kodnummer och produktkategorier:Tredjeland

Kodnummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

Armenien

AM-BIO-161

x

x

Albanien

AL-BIO-161

x

x

Azerbajdzjan

AZ-BIO-161

x

x

Benin

BJ-BIO-161

x

Brasilien

BR-BIO-161

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-161

x

Kuba

CU-BIO-161

x

x

Dominikanska republiken

DO-BIO-161

x

x

Etiopien

ET-BIO-161

x

x

Georgien

GE-BIO-161

x

x

Ghana

GH-BIO-161

x

x

Indonesien

ID-BIO-161

x

x

Iran

IR-BIO-161

x

x

Kazakstan

KZ-BIO-161

x

x

Kenya

KE-BIO-161

x

x

Kosovo (1)

XK-BIO-161

x

x

Kirgizistan

KZ-BIO-161

x

x

Libanon

LB-BIO-161

x

x

Moldavien

MD-BIO-161

x

x

Filippinerna

PH-BIO-161

x

x

Ryssland

RU-BIO-161

x

x

Senegal

SN-BIO-161

x

x

Sydafrika

ZA-BIO-161

x

x

►M18  Re-publiken Korea ◄

KR-BIO-161

x

►M18  x ◄

Tanzania

TZ-BIO-161

x

x

Tadzjikistan

TJ-BIO-161

x

x

Turkiet

TR-BIO-161

x

x

Ukraina

UA-BIO-161

x

x

Uzbekistan

UZ-BIO-161

x

x

Vietnam

VN-BIO-161

x

x

(1)   Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.

▼M9

4. Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion, vin

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 30 juni 2016

▼M7

”Bolicert Ltd”

1. Adress: Street Colon 756, floor 2, office 2A, Edif. Valdivia Casilla 13030, La Paz, Bolivia

2. Webbadress: http://www.bolicert.org

3. Berörda tredjeländer, kodnummer och produktkategorier:Tredjeland

Kodnummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

Bolivia

BO-BIO-126

x

x

4. Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion, vin

▼M19

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 30 juni 2018.

▼M7

”Caucacert Ltd”

▼M15

1. Adress: 2, Marshal Gelovani Street, 5th floor, Suite 410, Tbilisi 0159, Georgien

▼M7

2. Webbadress: http://www.caucascert.ge

3. Berörda tredjeländer, kodnummer och produktkategorier:Tredjeland

Kodnummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

Georgien

GE-BIO-117

x

►M19  x ◄

x

►M19  x ◄

▼M15

4. Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion

▼M19

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 30 juni 2018.

▼M7

”CCOF Certification Services”

1. Adress: 2155 Delaware Avenue, Suite 150, Santa Cruz, CA 95060, Förenta staterna

2. Webbadress: http://www.ccof.org

3. Berörda tredjeländer, kodnummer och produktkategorier:Tredjeland

Kodnummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

Kanada

CA-BIO-105

x

x

Mexiko

MX-BIO-105

x

x

x

4. Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion, vin och produkter som omfattas av bilaga III

▼M19

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 30 juni 2018.

▼M7

”CCPB Srl”

▼M19

1. Adress: Viale Masini 36, 40126 Bologna, Italy

▼M7

2. Webbadress: http://www.ccpb.it

▼M17

3. Berörda tredjeländer, kodnummer och produktkategorier:Tredjeland

Kodnummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

Kina

CN-BIO-102

x

x

Egypten

EG-BIO-102

x

x

x

Irak

IQ-BIO-102

x

x

Libanon

LB-BIO-102

x

x

x

▼M19

Mali

ML-BIO-102

x

x

▼M17

Marocko

MA-BIO-102

x

x

x

Filippinerna

PH-BIO-102

x

x

San Marino

SM-BIO-102

x

x

x

Syrien

SY-BIO-102

x

x

Tunisien

TN-BIO-102

x

Turkiet

TR-BIO-102

x

x

x

▼M16

4. Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion, vin och produkter som omfattas av bilaga III

▼M19

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 30 juni 2018.

▼M13 —————

▼M9

CERES Certification of Environmental Standards GmbH

1. Adress: Vorderhaslach 1, 91230 Happurg, Tyskland

2. Webbadress: http://www.ceres-cert.com

▼M17

3. Berörda tredjeländer, kodnummer och produktkategorier:Tredjeland

Kodnummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

Albanien

AL-BIO-140

x

x

x

Azerbajdzjan

AZ-BIO-140

x

x

Benin

BJ-BIO-140

x

x

Bolivia

BO-BIO-140

x

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-140

x

x

Bhutan

BT-BIO-140

x

x

Brasilien

BR-BIO-140

x

x

x

▼M19

Kambodja

KH-BIO-140

x

x

▼M17

Chile

CL-BIO-140

x

x

x

Kina

CN-BIO-140

x

x

x

►M19  x ◄

Colombia

CO-BIO-140

x

x

x

Dominikanska republiken

DO-BIO-140

x

x

x

Ecuador

EC-BIO-140

x

x

x

Egypten

EG-BIO-140

x

x

x

Etiopien

ET-BIO-140

x

x

x

Ghana

GH-BIO-140

x

 

 

 

 

 

Grenada

GD-BIO-140

x

x

x

▼M19

Guatemala

GT-BIO-140

x

x

Honduras

HN-BIO-140

x

x

▼M17

Indonesien

ID-BIO-140

x

x

x

Iran

IR-BIO-140

x

x

Jamaica

JM-BIO-140

x

x

x

Kazakstan

KZ-BIO-140

x

x

Kenya

KE-BIO-140

x

x

x

Kirgizistan

KG-BIO-140

x

x

▼M19

Laos

LA-BIO-140

x

x

▼M17

F.d. jugoslaviska republiken Makedonien

MK-BIO-140

x

x

x

►M19  x ◄

▼M19

Madagaskar

MG-BIO-140

x

x

Malaysia

MY-BIO-140

x

x

▼M17

Mali

ML-BIO-140

x

x

Mexiko

MX-BIO-140

x

x

x

Moldavien

MD-BIO-140

x

x

x

Marocko

MA-BIO-140

x

x

x

▼M19

Moçambique

MZ-BIO-140

x

x

Myanmar/Burma

MM-BIO-140

x

x

x

Namibia

NA-BIO-140

x

x

Nicaragua

NI-BIO-140

x

x

Panama

PA-BIO-140

x

x

▼M17

Papua Nya Guinea

PG-BIO-140

x

x

x

Paraguay

PY-BIO-140

x

x

x

Peru

PE-BIO-140

x

x

x

Filippinerna

PH-BIO-140

x

x

x

Ryssland

RU-BIO-140

x

x

x

Rwanda

RW-BIO-140

x

x

x

▼M19

El Salvador

SV-BIO-140

x

x

Samoa

WS-BIO-140

x

x

▼M17

Saudiarabien

SA-BIO-140

x

x

x

Senegal

SN-BIO-140

x

x

Serbien

RS-BIO-140

x

x

x

►M19  x ◄

Singapore

SG-BIO-140

x

x

x

Sydafrika

ZA-BIO-140

x

x

x

Santa Lucia

LC-BIO-140

x

x

x

Taiwan

TW-BIO-140

x

x

x

Tanzania

TZ-BIO-140

x

x

x

Thailand

TH-BIO-140

x

x

x

▼M19

Östtimor

TL-BIO-140

x

x

▼M17

Turkiet

TR-BIO-140

x

x

x

Togo

TG-BIO-140

x

x

Uganda

UG-BIO-140

x

x

x

Ukraina

UA-BIO-140

x

x

x

▼M19

Förenade Arabemiraten

AE-BIO-140

x

Uruguay

UY-BIO-140

x

x

x

▼M17

Uzbekistan

UZ-BIO-140

x

x

x

▼M19

Venezuela

VE-BIO-140

x

x

▼M17

Vietnam

VN-BIO-140

x

x

x

▼M19

Zimbabwe

ZW-BIO-140

x

x

▼M15

4. Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion

▼M19

5. Duration of inclusion: until 30 June 2018.

▼M12

Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.

1. Adress: Calle 16 de septiembre No 204, Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca, Mexiko, C.P. 68026

2. Webbadress: http://www.certimexsc.com

3. Berörda tredjeländer, kodnummer och produktkategorier:Tredjeland

Kodnummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

▼M19

Colombia

CO-BIO-104

x

▼M12

Dominikanska republiken

DO-BIO-104

x

Guatemala

GT-BIO-104

x

Mexiko

MX-BIO-104

x

x

x

El Salvador

SV-BIO-104

x

4. Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion, vin

▼M19

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 30 juni 2018.

▼M7

”Certisys”

1. Adress: Rue Joseph Bouché 57/3, 5310 Bolinne, Belgien

2. Webbadress: http://www.certisys.eu

▼M13

3. Berörda tredjeländer, kodnummer och produktkategorier:Tredjeland

Kodnummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

Benin

BJ-BIO-128

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-128

x

x

Elfenbenskusten

CI-BIO-128

x

x

Ghana

GH-BIO-128

x

x

Mali

ML-BIO-128

x

x

Senegal

SN-BIO-128

x

x

Vietnam

VN-BIO-128

x

x

Togo

TG-BIO-128

x

x

▼M7

4. Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion, vin

▼M19

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 30 juni 2018.

▼M13

”Company of Organic Agriculture in Palestine”

1. Adress: Alsafa building- first floor Al-Masaeif, Ramallah, Palestina

2. Webbadress: http://coap.org.ps

3. Berörda tredjeländer, kodnummer och produktkategorier:Tredjeland

Kodnummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

Det ockuperade palestinska territoriet

PS-BIO-163

x

x

4. Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion, vin

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 30 juni 2018.

▼M7

”Control Union Certifications”

1. Adress: Meeuwenlaan 4–6, 8011 BZ, Zwolle, Nederländerna

2. Webbadress: http://certification.controlunion.com

▼M17

3. Berörda tredjeländer, kodnummer och produktkategorier:Tredjeland

Kodnummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

Afghanistan

AF-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Albanien

AL-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

Algeriet

DZ-BIO-149

x

x

x

Azerbajdzjan

AZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M17

Bermuda

BM-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Bhutan

BT-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

Bolivia

BO-BIO-149

x

x

x

▼M17

Brasilien

BR-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Kambodja

KH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Kanada

CA-BIO-149

x

Kina

CN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

Chile

CL-BIO-149

x

x

x

▼M17

Colombia

CO-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Costa Rica

CR-BIO-149

x

x

x

Elfenbenskusten

CI-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Dominikanska republiken

DO-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Ecuador

EC-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Egypten

EG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Etiopien

ET-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

Gambia

GM-BIO-149

x

x

x

▼M17

Ghana

GH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

Guatemala

GT-BIO-149

x

x

x

▼M17

Guinea

GN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Honduras

HN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Hongkong

HK-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Indien

IN-BIO-149

x

x

x

x

Indonesien

ID-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Iran

IR-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Israel

IL-BIO-149

x

x

x

Japan

JP-BIO-149

x

x

x

►M18  Re-publiken Korea ◄

KR-BIO-149

x

x

x

►M18  x ◄

x

x

Kirgizistan

KG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Laos

LA-BIO-149

x

x

x

x

x

x

F.d. jugoslaviska republiken Makedonien

MK-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Malaysia

MY-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Mali

ML-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Mauritius

MU-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Mexiko

MX-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Moldavien

MD-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Moçambique

MZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Myanmar/Burma

MM-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Nepal

NP-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

Nicaragua

NI-BIO-149

x

x

x

▼M17

Nigeria

NG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Pakistan

PK-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Det ockuperade palestinska territoriet

PS-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Panama

PA-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Paraguay

PY-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Peru

PE-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Filippinerna

PH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

Ryssland

RU-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M17

Rwanda

RW-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

El Salvador

SV-BIO-149

x

x

x

▼M17

Serbien

RS-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Sierra Leone

SL-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Singapore

SG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Sydafrika

ZA-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

Sudan

SD-BIO-149

x

x

x

▼M17

Schweiz

CH-BIO-149

x

Syrien

SY-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Tanzania

TZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Thailand

TH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Östtimor

TL-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Turkiet

TR-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Uganda

UG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Ukraina

UA-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Förenade Arabemiraten

AE-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Förenta staterna

US-BIO-149

x

Uruguay

UY-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Uzbekistan

UZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Vietnam

VN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Zambia

ZM-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M15

4. Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion, produkter som omfattas av bilaga III

▼M19

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 30 juni 2018.

▼M7

”Doalnara Certified Organic Korea, LLC”

1. Adress: 192–3 Jangyang-ri, Socho-myeon, Wonju-si, Gangwon, Sydkorea

2. Webbadress: http://dcok.systemdcok.or.kr

3. Berörda tredjeländer, kodnummer och produktkategorier:Tredjeland

Kodnummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

►M18  Re-publiken Korea ◄

KR-BIO-129

x

►M18  x ◄

4. Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion, ►M18  ————— ◄

▼M19

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 30 juni 2018.

▼M12

Ecocert SA

1. Adress: BP 47, 32600 L’Isle-Jourdain, Frankrike

2. Webbadress: http://www.ecocert.com

▼M17

3. Berörda tredjeländer, kodnummer och produktkategorier:Tredjeland

Kodnummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

Algeriet

DZ-BIO-154

x

x

Andorra

AD-BIO-154

x

x

Azerbajdzjan

AZ-BIO-154

x

x

Bahrain

BH-BIO-154

x

Benin

BJ-BIO-154

x

x

Bosnien och Hercegovina

BA-BIO-154

x

x

Brasilien

BR-BIO-154

x

x

x

x

x

Brunei

BN-BIO-154

x

Burkina Faso

BF-BIO-154

x

x

Burundi

BI-BIO-154

x

x

Kambodja

KH-BIO-154

x

x

Kamerun

CM-BIO-154

x

x

Kanada

CA-BIO-154

x

Tchad

TD-BIO-154

x

▼M19

Chile

CL-BIO-154

x

▼M17

Kina

CN-BIO-154

x

x

x

x

x

x

Colombia

CO-BIO-154

x

x

►M19  x ◄

x

Komorerna

KM-BIO-154

x

x

Elfenbenskusten

CI-BIO-154

x

x

Kuba

CU-BIO-154

x

x

►M19  x ◄

Dominikanska republiken

DO-BIO-154

x

x

Ecuador

EC-BIO-154

x

x

x

x

▼M19

Etiopien

ET-BIO-154

x

▼M17

Fiji

FJ-BIO-154

x

x

Ghana

GH-BIO-154

x

x

Guatemala

GT-BIO-154

x

x

Guinea

GN-BIO-154

x

x

Guyana

GY-BIO-154

x

x

Haiti

HT-BIO-154

x

x

Indien

IN-BIO-154

x

x

Indonesien

ID-BIO-154

x

x

Iran

IR-BIO-154

x

x

Japan

JP-BIO-154

►M19  x ◄

x

Kazakstan

KZ-BIO-154

x

Kenya

KE-BIO-154

x

x

Kuwait

KW-BIO-154

x

x

Kirgizistan

KG-BIO-154

x

x

Laos

LA-BIO-154

x

x

F.d. jugoslaviska republiken Makedonien

MK-BIO-154

x

x

x

Madagaskar

MG-BIO-154

x

x

x

x

Malawi

MW-BIO-154

x

x

Malaysia

MY-BIO-154

x

x

x

Mali

ML-BIO-154

x

x

Mauritius

MU-BIO-154

x

x

Mexiko

MX-BIO-154

x

x

Moldavien

MD-BIO-154

x

x

Monaco

MC-BIO-154

x

x

x

Mongoliet

MN-BIO-154

x

Marocko

MA-BIO-154

x

x

x

x

x

Moçambique

MZ-BIO-154

x

x

x

Namibia

NA-BIO-154

x

Nepal

NP-BIO-154

x

x

Niger

NE-BIO-154

x

Nigeria

NG-BIO-154

x

Pakistan

PK-BIO-154

x

x

Paraguay

PY-BIO-154

x

x

Peru

PE-BIO-154

x

x

Filippinerna

PH-BIO-154

x

x

x

x

Ryssland

RU-BIO-154

x

Rwanda

RW-BIO-154

x

x

São Tomé och Príncipe

ST-BIO-154

x

x

Saudiarabien

SA-BIO-154

x

x

x

x

Senegal

SN-BIO-154

x

x

Serbien

RS-BIO-154

x

x

x

Somalia

SO-BIO-154

x

x

Sydafrika

ZA-BIO-154

x

x

x

x

x

►M18  Re-publiken Korea ◄

KR-BIO-154

x

►M18  x ◄

Sudan

SD-BIO-154

x

x

Swaziland

SZ-BIO-154

x

x

Syrien

SY-BIO-154

x

x

▼M19

Taiwan

TW-BIO-154

x

x

▼M17

Tanzania

TZ-BIO-154

x

x

Thailand

TH-BIO-154

x

x

x

x

x

Togo

TG-BIO-154

x

x

Tunisien

TN-BIO-154

x

x

Turkiet

TR-BIO-154

x

x

x

x

x

x

Uganda

UG-BIO-154

x

x

Ukraina

UA-BIO-154

x

Förenade Arabemiraten

AE-BIO-154

x

x

Förenta staterna

US-BIO-154

x

Uruguay

UY-BIO-154

x

x

x

Uzbekistan

UZ-BIO-154

x

Vanuatu

VU-BIO-154