2008O0018 — SV — 01.01.2010 — 001.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE

av den 21 november 2008

om tillfälliga ändringar av reglerna rörande godtagbara säkerheter

(ECB/2008/18)

(2008/880/EG)

(EGT L 314, 25.11.2008, p.14)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 10 december 2009

  L 330

95

16.12.2009
▼B

EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE

av den 21 november 2008

om tillfälliga ändringar av reglerna rörande godtagbara säkerheter

(ECB/2008/18)

(2008/880/EG)ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 105.2 första strecksatsen i detta,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 12.1 och artikel 14.3, i förening med artikel 3.1 första strecksatsen och artikel 18.2 och artikel 20 första stycket i denna, och

av följande skäl:

(1)

För att tillfälligt förbättra tillhandahållandet av likvida medel till motparter för Eurosystemets penningpolitiska transaktioner bör de kriterier som tillämpas för att avgöra godtagbarheten för de säkerheter som motparter för Eurosystemets penningpolitiska transaktioner tillhandahåller till Eurosystemet för att erhålla likviditet utvidgas. Kriterierna för vilka säkerheter som godtas framgår av riktlinje ECB/2000/7 av den 31 augusti 2000 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden ( 1 ).

(2)

Den 15 oktober 2008 beslutade ECB-rådet att tillfälligt utvidga reglerna enligt vilka säkerheter godtas inom ramen för Eurosystemets verksamhet. ECB-rådet beslutade också att datum för ikraftträdande av detta beslut samt ytterligare åtgärder för att utvidga kriterierna skulle meddelas så snart som möjligt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1

Utvidgning av vissa urvalskriterier rörande säkerheter

1.  De urvalskriterier för säkerheter som fastställs i bilaga I till riktlinje ECB/2000/7 (nedan kallad den allmänna dokumentationen) ska utvidgas i enlighet med artiklarna 2–7.

2.  Om det förekommer diskrepanser mellan denna riktlinje och den allmänna dokumentationen, såsom denna har genomförts på nationell nivå av de nationella centralbankerna, ska den förra ges tolknings-företräde. De nationella centralbankerna ska fortsätta att tillämpa samtliga regler i den allmänna dokumentationen utan någon förändring, om inget annat anges i denna riktlinje.

Artikel 2

Godtagande av säkerheter som är denominerade i US-dollar, pund sterling eller japanska yen som säkerhet

1.  Marknadsnoterade skuldförbindelser i enlighet med kapitel 6.2.1 i den allmänna dokumentationen ska, om de är denominerade i US-dollar, pund sterling eller japanska yen, utgöra godtagbara säkerheter för Eurosystemets penningpolitiska transaktioner, under förutsättning att i) de är emitterade och hålls/avvecklas i euroområdet och ii) emittenten är etablerad i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

2.  Ett ytterligare avdrag på 8 procent ska införas av Eurosystemet för alla sådana marknadsnoterade skuldförbindelser.

Artikel 3

Godtagande av syndikerade lån som regleras av lagstiftningen i England och Wales som säkerhet

1.  Syndikerade lån ska endast utgöra godtagbara säkerheter för Eurosystemets penningpolitiska transaktioner om de uppfyller villkoren i kapitel 6.2.2 och 6.3.3 samt tillägg 7 till den allmänna dokumentationen.

2.  Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 ska syndikerade lån som regleras av lagstiftningen i England och Wales och som godtagits senast den 30 november 2008 i enlighet med de regler som framgår av beslut ECB/2008/15 av den 14 november 2008 om genomförande av förordning ECB/2008/11 av den 23 oktober 2008 om tillfälliga ändringar av reglerna rörande godtagbara säkerheter ( 2 ) fortsätta att gälla som godtagbara säkerheter under den tidsperiod för Eurosystemets penningpolitiska transaktioner för vilka de godtagits som säkerhet.

Artikel 4

Godtagande av kreditinstituts emitterade skuldförbindelser som är registrerade, noterade eller omsatta på vissa icke reglerade marknader som säkerhet

1.  Kreditinstituts emitterade skuldförbindelser som är registrerade, noterade eller omsatta på vissa icke reglerade marknader i enlighet med ECB:s specifikationer ska utgöra godtagbara säkerheter för Eurosystemets penningpolitiska transaktioner.

2.  Ett ytterligare avdrag på 5 procent ska införas av Eurosystemet för alla sådana skuldförbindelser.

Artikel 5

Godtagande av säkerheter med kreditbetyg ”BBB-” och högre som säkerhet

1.  Eurosystemets minimumkrav för att bedöma kreditvärdigheten för tillgångar som godtas som säkerheter för Eurosystemets penningpolitiska transaktioner ska vara en kreditrating motsvarande ”BBB-”. Detta ändrade krav på kreditbetyg ska tillämpas både på omsättbara och icke omsättbara tillgångar, med undantag för värdepapper mot säkerhet i tillgångar i enlighet med kapitel 6.3 i den allmänna dokumentationen för vilka kravet på ett högt kreditbetyg ska fortsätta gälla.

2.  Ett ytterligare avdrag på 5 procent ska införas av Eurosystemet för alla godtagbara tillgångar med en rating under ”A-”.

Artikel 6

Godtagande av efterställda tillgångar med adekvata garantier som säkerhet

1.  Kravet att omsättbara tillgångar inte får vara efterställda för att gälla som säkerheter för Eurosystemets penningpolitiska transaktioner, enligt vad som framgår av kapitel 6.2.1 i den allmänna dokumentationen, ska inte tillämpas om en finansiellt solid borgensman tillhandahåller en ovillkorlig och oåterkallelig garanti avseende tillgångarna som är omedelbart realiserbar vid första begäran, i enlighet med kapitel 6.3.2 i den allmänna dokumentationen.

2.  Ett ytterligare avdrag på 10 procent ska införas av Eurosystemet för alla sådana tillgångar, med ett ytterligare avdrag på 5 procent vid en teoretisk värdering.

Artikel 7

Godtagande av inlåning med fast löptid som säkerhet

Inlåning med fast löptid i enlighet med kapitel 3.5 i den allmänna dokumentationen från godkända motparter ska godtas som säkerhet för alla Eurosystemets refinansieringstransaktioner.

Artikel 8

Ytterligare genomförandebestämmelser

ECB-rådet har delegerat behörigheten att fatta ytterligare beslut som är nödvändiga för att genomföra dess beslut av den 15 oktober 2008 till ECB:s direktion.

Artikel 9

Kontroll

De nationella centralbankerna ska senast den 25 november 2008 närmare informera ECB om de texter och åtgärder de avser anta för att genomföra denna riktlinje.

Artikel 10

Slutbestämmelser

1.  Denna riktlinje träder i kraft den 25 november 2008.

 

Denna riktlinje ska tillämpas från den 1 december 2008 till den 31 december 2010 eller, om detta datum infaller senare, fram till förfallodagen för den sista tolvmånaders refinansieringstransaktionen som inletts senast den 31 december 2010.

 ◄

Artikel 11

Adressater

Denna riktlinje riktar sig till de deltagande medlemsstaternas nationella centralbanker.( 1 ) EGT L 310, 11.12.2000, s. 1.

( 2 ) EUT L 309, 20.11.2008, s. 8.