02008L0119 — SV — 14.12.2019 — 001.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

RÅDETS DIREKTIV 2008/119/EG

av den 18 december 2008

om fastställande av lägsta djurskyddskrav för kalvar

(kodifierad version)

(EGT L 010 15.1.2009, s. 7)

Ändrat genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017

  L 95

1

7.4.2017


Rättat genom:

►C1

Rättelse, EGT L 137, 24.5.2017, s.  40 (2017/625)
▼B

RÅDETS DIREKTIV 2008/119/EG

av den 18 december 2008

om fastställande av lägsta djurskyddskrav för kalvar

(kodifierad version)Artikel 1

I detta direktiv fastställs de djurskyddskrav som minst måste uppfyllas beträffande uppfödnings- och gödkalvar.

Artikel 2

I detta direktiv avses med

1.

kalv : ett nötkreatur som är högst sex månader gammalt,

▼M1

2.

behörig myndighet : behöriga myndigheter enligt definitionen i artikel 3.3 i Europaparlamentets och rådets förordning ►C1  (EU) 2017/625 ◄  ( 1 ).

▼B

Artikel 3

1.  Från och med den 1 januari 1998 ska följande bestämmelser gälla för nybyggda eller ombyggda anläggningar och för alla anläggningar som tas i bruk efter detta datum:

a) En kalv får inte vara instängd i en enskild box efter åtta veckors ålder, om inte en veterinär har intygat att dess hälsotillstånd eller beteende kräver att den isoleras för behandling. Bredden på kalvens box ska minst motsvara kalvens mankhöjd, mätt i stående ställning, och längden ska vara minst lika med kalvens kroppslängd, mätt från nosspetsen till den bakre spetsen på tuber ischii (sittbenet) multiplicerat med 1,1.

Ingen enskild kalvbox (med undantag av de boxar, som är avsedda för att isolera sjuka djur) får ha täta väggar utan ska ha genombrutna skiljeväggar som tillåter ögonkontakt och direkt beröring mellan kalvarna.

b) För kalvar som föds upp i grupp ska det fria utrymmet för varje kalv minst vara lika med 1,5 m2 för varje kalv på under 150 kg levande vikt, 1,7 m2 för varje kalv på minst 150 kg levande vikt men under 220 kg och åtminstone 1,8 m2 för varje kalv på minst 220 kg levande vikt eller däröver.

Bestämmelserna i det första stycket ska dock inte tillämpas på

a) anläggningar med färre än sex kalvar,

b) dikalvar som hålls hos sina mödrar.

2.  Från och med den 31 december 2006 ska bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på alla anläggningar.

Artikel 4

Medlemsstaterna ska säkerställa att villkoren som gäller vid uppfödning av kalvar överensstämmer med de allmänna bestämmelser som fastställs i bilaga I.

Artikel 5

De allmänna bestämmelserna i bilaga I får ändras i enlighet med det förfarande som avses i artikel 10.2 för att hänsyn ska kunna tas till vetenskapliga framsteg.

Artikel 6

Senast den 1 januari 2006 ska kommissionen till rådet överlämna en rapport som utarbetats på grundval av ett yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, om ett intensivt uppfödningssystem som ur patologisk, zooteknisk, fysiologisk och beteendemässig synpunkt uppfyller kraven på kalvarnas välfärd, samt om de olika systemens samhällsekonomiska återverkningar, tillsammans med förslag som bygger på rapportens slutsatser.

Artikel 7

▼M1 —————

▼M1

3.  Medlemsstaterna ska senast den 31 augusti varje år lägga fram en årsrapport för kommissionen om de inspektioner som den behöriga myndigheten utfört under föregående år för att kontrollera att bestämmelserna i detta direktiv följs. Rapporten ska åtföljas av en analys av de allvarligaste fallen av bristande efterlevnad och en nationell handlingsplan för förebyggande eller minskning av sådana fall under de kommande åren. Kommissionen ska lägga fram sammanfattningar av dessa rapporter för medlemsstaterna.

▼B

Artikel 8

För att kunna importeras till gemenskapen måste djur som härstammar från ett tredjeland åtföljas av ett intyg utfärdat av den behöriga myndigheten i detta land, som intygar att de har fått en minst lika god behandling som den som djur i gemenskapen i enlighet med detta direktiv ska få.

▼M1 —————

▼B

Artikel 10

1.  Kommissionen ska biträdas av ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet ( 2 ).

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

Artikel 11

Medlemsstaterna får i enlighet med de allmänna bestämmelserna i fördraget, inom sitt territorium bibehålla eller tillämpa striktare bestämmelser till skydd för kalvar än de som fastställs i detta direktiv. De ska underrätta kommissionen om alla sådana åtgärder.

Artikel 12

Direktiv 91/629/EEG i dess lydelse enligt rättsakterna som anges i bilaga II del A, ska upphöra att gälla, utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter vad gäller tidsfristerna för införlivande med nationell lagstiftning av de direktiv som anges i bilaga II del B.

Hänvisningar till det upphävda direktivet ska anses som hänvisningar till detta direktiv och ska läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 13

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 14

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
BILAGA I

1. De material som används till kalvutrymmet och i synnerhet boxar och inventarier som kalvarna kan komma i kontakt med får inte vara skadliga för kalvarna och ska kunna rengöras och desinficeras ordentligt.

2. Tills gemenskapens bestämmelser på området har införts ska elektriska installationer och utrustning installeras i enlighet med gällande nationella bestämmelser så att det inte finns någon risk för elektriska stötar.

3. Byggnadens isolering, uppvärmning och ventilation ska säkerställa att luftcirkulation, dammnivå, temperatur, relativ luftfuktighet och koncentration av gaser hålls på en nivå som inte är skadlig för kalvarna.

4. All automatisk eller mekanisk utrustning som är väsentlig för kalvarnas hälsa och välfärd ska inspekteras minst en gång om dagen. I de fall felaktigheter upptäcks ska dessa omedelbart åtgärdas eller, om detta är omöjligt, ska lämpliga åtgärder vidtas för att säkerställa kalvarnas hälsa och välfärd tills felaktigheten har åtgärdats, exempelvis genom att använda alternativa metoder för utfodring och för att upprätthålla en tillfredsställande miljö.

I de fall då mekanisk ventilation används, ska åtgärder vidtas för ett lämpligt reservsystem som kan garantera tillräcklig luftomsättning så att kalvarnas hälsa och välfärd kan upprätthållas, om ventilationssystemet skulle gå sönder, och ett alarmsystem ska finnas för att varna djurskötaren vid fel på ventilationssystemet. Alarmsystemet ska provas regelbundet.

5. Kalvarna får inte hållas i konstant mörker. För att tillfredsställa deras beteendemässiga och fysiologiska behov ska det därför, med hänsyn tagen till de olika klimatvillkoren i medlemsstaterna, finnas naturlig eller artificiell belysning, som i sistnämnda fall ska vara påslagen under en period som minst motsvarar det naturliga dagsljuset som normalt finns mellan klockan 9 och 17. Därtill bör en lämplig ljuskälla finnas (fast installerad eller bärbar), som är stark nog för att kalvarna ska kunna inspekteras oavsett tidpunkt.

6. Alla kalvar som hålls inomhus ska inspekteras av ägaren eller av den person som bär ansvaret för djuren minst två gånger per dag och kalvar som hålls utomhus ska inspekteras minst en gång per dag. Varje kalv som uppvisar tecken på sjukdom eller skada ska behandlas på lämpligt sätt utan dröjsmål och en veterinär ska konsulteras så snart som möjligt för varje kalv som inte reagerar på djurskötarens vård. När så är nödvändigt ska sjuka eller skadade kalvar isoleras i lämpligt utrymme på torr och bekväm bädd.

7. Det utrymme där kalvarna hyses ska vara utformat så att kalvarna kan ligga ner, vila, stå upp och hålla sig själva rena utan besvär.

8. Med undantag för kalvar som är hysta i grupp, som får tjudras i perioder på högst en timme vid den tidpunkt då de utfodras med mjölk eller mjölkersättning, ska kalvar inte tjudras. När tjuder används får det inte förorsaka kalvarna skada, det ska kontrolleras regelbundet och om det är nödvändigt anpassas för att säkerställa att det sitter bekvämt. Varje tjuder ska vara utformat så att risken för kvävning eller skada undviks och så att kalven kan röra sig i enlighet med vad som anges i punkt 7.

9. Stall, bås, utrustning och redskap till kalvarna ska rengöras och desinficeras ordentligt för att förebygga korsinfektion och utveckling av sjukdomsframkallande organismer. Gödsel, urin och överblivet eller utspillt foder ska tas bort så ofta som nödvändigt för att minimera lukt och för att inte dra till sig flugor eller gnagare.

10. Golven får varken vara ojämna eller hala så att det är risk för att kalvarna skadar sig och de bör vara så konstruerade att kalvarna som står och ligger på dem inte skadar sig eller lider. De bör vara passande för kalvarnas storlek och vikt och utgöra en fast, jämn och stabil yta. Liggarealen ska vara bekväm, ren och ordentligt dränerad och får inte kunna skada kalvarna. Alla kalvar som är under två veckor gamla ska förses med lämplig ströbädd.

11. För att främja deras hälsa och välbefinnande ska alla kalvar utfodras med en diet som är anpassad till deras ålder, vikt och beteendemässiga och psykologiska behov. I detta syfte ska deras foder innehålla tillräckligt med järn för att säkra en genomsnittlig hemoglobinkoncentration på lägst 4,5 mmol/liter blod och från det att kalvarna är två veckor gamla ska det varje dag innehålla en minimiranson fiberrikt foder, som när kalvarna är i åldern 8 till 20 veckor ökas från 50 till 250 gram. Kalvar får inte förses med munkorg.

12. Alla kalvar ska utfodras minst två gånger om dagen. I de fall då kalvar hålls i grupper och inte har fri tillgång till foder eller utfodras med hjälp av ett automatiskt utfodringssystem, ska varje kalv få tillgång till fodret vid samma tidpunkt som de andra i gruppen.

13. Alla kalvar som är äldre än två veckor ska ha tillgång till tillräckliga kvantiteter färskt vatten eller kunna tillfredsställa sitt vätskebehov genom att dricka andra vätskor. När det är mycket varmt eller i fråga om sjuka kalvar ska dock färskt dricksvatten alltid finnas tillgängligt.

14. Utrustning för utfodring och vattning ska utformas, konstrueras, placeras och underhållas så att risken för förorening av kalvarnas foder och vatten minimeras.

15. Alla kalvarna ska få råmjölk så snart som möjligt efter födseln och alltid inom de sex första levnadstimmarna.
BILAGA II

DEL AUpphävt direktiv och ändringar av det i kronologisk ordning

(hänvisningar i artikel 12)

Rådets direktiv 91/629/EEG

(EGT L 340, 11.12.1991, s. 28)

 

Rådets direktiv 97/2/EG

(EGT L 25, 28.1.1997, s. 24)

 

Kommissionens beslut 97/182/EG

(EGT L 76, 18.3.1997, s. 30)

 

Rådets förordning (EG) nr 806/2003

(EUT L 122, 16.5.2003, s. 1)

Endast bilaga III, punkt 25

DEL BTidsfrister för införlivande i nationell lagstiftning

(hänvisningar i artikel 12)

Direktiv

Tidsfrist för införlivande

91/629/EEG

1 januari 1994

97/2/EG

31 december 1997
BILAGA IIIJÄMFÖRELSE TABELL

Direktiv 91/629/EEG

Detta direktiv

Artikel 1 och 2

Artikel 1 och 2

Artikel 3.1

Artikel 3.2

Artikel 3.3, första stycket

Artikel 3.1, första stycket

Artikel 3.3, andra stycket, inledning

Artikel 3.1, andra stycket, inledning

Artikel 3.3, andra stycket, första strecksatsen

Artikel 3.1, andra stycket a

Artikel 3.3, andra stycket, andra strecksatsen

Artikel 3.1, andra stycket b

Artikel 3.3, tredje stycket

Artikel 3.2

Artikel 3.4

Artikel 4.1

Artikel 4

Artiklarna 5–10

Artiklarna 5–10

Artikel 11.1

Artikel 11.2

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 12

Artikel 14

Bilaga

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga III( 1 ) Europaparlamentets och rådets förordning ►C1  (EU) 2017/625 ◄ av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) ( ►C1  EUT L 95, 7.4.2017, s. 1 ◄ ).

( 2 ) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.