2007R1299 — SV — 01.07.2010 — 002.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1299/2007

av den 6 november 2007

om godkännande av producentgrupper inom humlesektorn

(kodifierad version)

(EGT L 289, 7.11.2007, p.4)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 753/2008 av den 31 juli 2008

  L 205

3

1.8.2008

►M2

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 557/2010 av den 24 juni 2010

  L 159

13

25.6.2010
▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1299/2007

av den 6 november 2007

om godkännande av producentgrupper inom humlesektorn

(kodifierad version)EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1952/2005 av den 23 november 2005 om den gemensamma organisationen av marknaden för humle och om upphävande av förordningarna (EEG) nr 1696/71, (EEG) nr 1037/72, (EEG) nr 879/73 och (EEG) nr 1981/82 ( 1 ), särskilt artikel 17, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EEG) nr 1351/72 av den 28 juni 1972 om godkännande av producentgrupper inom humlesektorn ( 2 ) har ändrats flera gånger ( 3 ) på ett väsentligt sätt. För att skapa klarhet och överskådlighet bör den förordningen kodifieras.

(2)

De villkor som anges i artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1952/2005 för att godkänna producentgrupper inom humlesektorn omfattar särskilt allmänna bestämmelser om produktion och första handelsled och om bevis på tillräckligt omfattande ekonomisk aktivitet. Dessa villkor måste preciseras.

(3)

För att säkerställa en viss enhetlighet i administrationen bör närmare bestämmelser anges om ansökan om, beviljande och återtagning av godkännande.

(4)

För att informera medlemsstaterna och alla inblandade parter bör det i början av varje kalenderår utges en förteckning över grupper, vilka godkänts under det föregående året, och över sådana vars godkännanden har återtagits under samma period.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för humle.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.▼M1

Artikel 1

1.  Den myndighet som ska vara behörig att erkänna producentorganisationer enligt artikel 122 i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 ( 4 ), nedan kallade producentgrupper, ska vara den medlemsstat inom vars territorium producentgruppen har sitt säte.

2.  Medlemsstaterna ska erkänna sådana producentgrupper som ansöker om erkännande och som uppfyller följande allmänna villkor:

a) De ska ha status som juridisk person eller tillräcklig rättskapacitet för att omfattas av rättigheter och skyldigheter enligt nationell lagstiftning.

b) De ska tillämpa gemensamma regler för produktionen och för det första handelsledet i den mening som avses i andra stycket.

c) De ska i sina stadgar införa krav på att de producenter som är medlemmar i gruppen

i) iakttar de gemensamma produktionsreglerna och besluten om vilka sorter som får produceras, och

ii) saluför den samlade produktionen genom gruppen eller sammanslutningen.

d) De ska kunna styrka att deras verksamhet är ekonomiskt bärkraftig.

e) De ska inom hela sitt verksamhetsområde utesluta all diskriminering mellan producenter eller producentgrupper inom gemenskapen, särskilt vad gäller nationalitet eller etableringsplats.

f) De ska utan diskriminering garantera alla producenter som förbinder sig att följa stadgarna rätten att tillhöra en grupp.

g) De ska i sina stadgar införa bestämmelser som garanterar att de av gruppens medlemmar som vill säga upp sitt medlemskap endast får göra det efter att ha varit medlemmar i minst tre år och på villkor att de meddelar gruppen sin avsikt minst ett år innan de lämnar gruppen, utan att det påverkar nationella lagar och andra författningar som har till syfte att i specifika fall skydda gruppen eller dess borgenärer mot de ekonomiska konsekvenser som kan uppstå när en medlem utträder eller att hindra en medlem från att utträda under löpande budgetår.

h) De ska i sina stadgar införa skyldigheten att hålla separat bokföring för de verksamheter för vilka de erkänts.

i) De får inte inneha en marknadsdominerande ställning i gemenskapen.

Med det första handelsledet avses försäljning av humle genom producenten själv eller, i fråga om producentgrupper, försäljning genom deras medlemmar till partihandeln eller bearbetningsindustrin.

3.  Skyldigheten i punkt 2 c gäller inte för produkter för vilka producenterna träffat försäljningsavtal innan de blev medlemmar i gruppen, under förutsättning att gruppen har informerats om och godkänt dessa avtal.

4.  Genom undantag från punkt 2 c ii får medlemmarna i en producentgrupp, om producentgruppen så tillåter och på de villkor som gruppen fastställer

a) ersätta den skyldighet att saluföra den samlade produktionen genom producentgruppen som avses i punkt 2 c ii med en skyldighet att saluföra den i enlighet med gemensamma regler som fastställs i stadgarna, genom vilka producentgruppen garanteras rätten att kontrollera försäljningspriserna och omfattas av kravet att antingen godkänna dem eller, om så inte sker, köpa upp det parti humle det gäller till ett högre pris, eller

b) genom en annan producentgrupp, som deras egen grupp har valt, saluföra produkter som på grund av sina karaktäristiska egenskaper inte med nödvändighet omfattas av den egna producentgruppens handelsverksamhet.

5.  De gemensamma regler som avses i punkt 2 b och 2 c i ska ha fastställts skriftligen. De ska minst omfatta följande:

a) I fråga om produktionen

i) användandet av en eller flera bestämda sorter när odlingar förnyas eller när nya odlingar anläggs,

ii) iakttagandet av vissa odlings- och växtskyddsmetoder, och

iii) skörd, torkning och, i förekommande fall, förberedelse för försäljning.

b) I fråga om saluföringen, särskilt i fråga om koncentrationen av och villkoren för utbudet

i) allmänna bestämmelser om försäljning genom gruppen, och

ii) bestämmelser om vilka kvantiteter som producenterna själva får sälja och vilka regler som ska gälla vid sådan försäljning.

▼B

Artikel 2

1.  För att godkännas ska en producentgrupp omfatta arealer på minst 60 hektar och minst sju producenter.

När det gäller Grekland ska det lägsta antalet hektar reduceras till 30.

▼M1

2.  Enligt det förfarande som avses i artikel 195.2 i förordning (EG) nr 1234/2007 kan en medlemsstat efter ansökan få tillstånd att erkänna en grupp vars registrerade arealer omfattar mindre än 60 hektar, om dessa arealer ligger i ett erkänt produktionsområde som omfattar mindre än 100 hektar.

▼B

Artikel 3

Vid ansökan om godkännande ska följande dokumentation och upplysningar lämnas:

a) Stadgarna.

b) Namnen på de personer som har fullmakt att handla i gruppens namn och på dess vägnar.

c) Förteckning över de aktiviteter på vilka ansökan baseras.

d) Intyg om att de villkor som anges i artikel 2 är uppfyllda.

Artikel 4

1.  Inom tre månader efter det att en ansökan har lämnats in ska medlemsstaterna besluta om godkännande ska beviljas eller avslås.

2.  Godkännandet av en grupp ska återtas om villkoren för godkännandet inte längre uppfylls eller om godkännandet har baserats på oriktiga uppgifter.

Ett godkännande ska återtas med retroaktiv verkan om det har erhållits eller utnyttjats på ett bedrägligt sätt.

3.  Medlemsstaterna ska fortlöpande kontrollera att de godkända grupperna iakttar villkoren för godkännandet.

▼M2

Artikel 5

1.  En producentmedlemsstat ska senast den 31 januari varje år till kommissionen överlämna en förteckning över godkända producentgrupper inom humlesektorn i medlemsstaten. I meddelandet ska följande anges för varje grupp:

a) Gruppens namn.

b) Officiell adress.

c) Datum för godkännande.

d) Antal medlemmar.

e) Det humleområde som odlades av gruppens medlemmar under året före meddelandet.

2.  Det meddelande till kommissionen som avses i punkt 1 ska lämnas i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 792/2009 ( 5 ).

3.  Förteckningen över godkända producentgrupper, med gruppernas namn och adress, ska ställas till medlemsstaternas och allmänhetens förfogande genom alla lämpliga åtgärder via de informationssystem som upprättats av kommissionen, inbegripet offentliggörande på Internet.

▼B

Artikel 6

Förordning (EEG) nr 1351/72 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till denna förordning och ska läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga II.

Artikel 7

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA IUpphävd förordning och en förteckning över efterföljande ändringar av den

Kommissionens förordning (EEG) nr 1351/72

(EGT L 148, 30.6.1972, s. 13)

Kommissionens förordning (EEG) nr 2564/77

(EGT L 299, 23.11.1977, s. 9)

Artikel 21 och bilaga I, avsnitt II.B.e i anslutningsakten för år 1979

(EGT L 291, 19.11.1979, s. 77)

Kommissionens förordning (EEG) nr 2591/85

(EGT L 247, 14.9.1985, s. 12)

Kommissionens förordning (EEG) nr 1323/86

(EGT L 117, 6.5.1986, s. 12)

Kommissionens förordning (EEG) nr 3858/87

(EGT L 363, 23.12.1987, s. 27)
BILAGA IIJämförelsetabell

Förordning (EEG) nr 1351/72

Denna förordning

Artikel 1.1 inledande mening

Artikel 1.1 inledande mening

Artikel 1.1 a inledning

Artikel 1.1 a inledning

Artikel 1.1 a aa

Artikel 1.1 a i

Artikel 1.1 a bb

Artikel 1.1 a ii

Artikel 1.1 a cc

Artikel 1.1 a iii

Artikel 1.1 b inledning

Artikel 1.1 b inledning

Artikel 1.1 b aa

Artikel 1.1 b i

Artikel 1.1 b bb

Artikel 1.1 b ii

Artikel 1.1 b cc

Artikel 1.2

Artikel 1.2

Artikel 2.1 första meningen

Artikel 2.1 första stycket

Artikel 2.1 andra meningen

Artikel 2.1 andra stycket

Artikel 2.2

Artikel 2.2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4.1

Artikel 4.1

Artikel 4.2 första meningen

Artikel 4.2 första stycket

Artikel 4.2 andra meningen

Artikel 4.2 andra stycket

Artikel 4.3 första stycket

Artikel 4.3

Artikel 4.3 andra stycket

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7

Bilaga I

Bilaga II( 1 ) EGT L 314, 30.11.2005, s. 1. Rättad i EUT L 317, 3.12.2005, s. 29.

( 2 ) EGT L 148, 30.6.1972, s. 13. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3858/87 (EGT L 363, 23.12.1987, s. 27).

( 3 ) Se bilaga I.

( 4 ) EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

( 5 ) EUT L 228, 1.9.2009, s. 3.