02007A1218(02) — SV — 01.07.2013 — 001.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

AVTAL

mellan Europeiska ►M1  unionen ◄ och Ukraina om förenklat utfärdande av viseringar

(EGT L 332 18.12.2007, s. 68)

Ändrat genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

AVTAL mellan Europeiska unionen och Ukraina om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina om förenklat utfärdande av viseringar

  L 168

11

20.6.2013
▼B

AVTAL

mellan Europeiska ►M1  unionen ◄ och Ukraina om förenklat utfärdande av viseringarEUROPEISKA GEMENSKAPEN,

nedan kallad ”gemenskapen”, och

UKRAINA,

nedan kallade ”parterna”,

SOM STRÄVAR EFTER att ytterligare utveckla de vänskapliga förbindelserna mellan de avtalsslutande parterna och önskar underlätta de mellanfolkliga kontakterna som en viktig förutsättning för en stabil utveckling av ekonomiska, humanitära, kulturella, vetenskapliga och andra band, genom att förenkla utfärdandet av viseringar till medborgare i Ukraina,

SOM ÖNSKAR reglera ordningen för ömsesidiga resor för medborgare i Ukraina och Europeiska unionens medlemsstater,

SOM ERINRAR SIG att EU-medborgare från och med den 1 maj 2005 är befriade från viseringskravet när de reser till Ukraina för en period av högst 90 dagar eller transiterar genom Ukrainas territorium,

SOM ERKÄNNER att om Ukraina återinför kravet på visering för EU-medborgare kommer samma förenklade viseringsförfaranden som beviljas ukrainska medborgare enligt avtalet, automatiskt, på ömsesidig grundval, att tillämpas på EU-medborgare,

SOM BEAKTAR den politiska handlingsplanen för förbindelserna mellan EU och Ukraina, där det noterades att en konstruktiv dialog om förenklade viseringsförfaranden skulle upprättas mellan EU och Ukraina i syfte att förbereda förhandlingar om ett avtal om förenklade viseringsförfaranden, med beaktande av behovet av att samtidigt göra framsteg i de pågående förhandlingarna om ett återtagandeavtal mellan EU och Ukraina,

SOM ÄR MEDVETNA om att denna förenkling av viseringsförfarandena inte bör leda till olaglig invandring och som särskilt uppmärksammar säkerhet och återtagande,

SOM ERKÄNNER att införandet av en viseringsfri reseordning för medborgare i Ukraina är ett långsiktigt perspektiv,

SOM BEAKTAR protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning och protokollet om införlivande av Schengenregelverket inom Europeiska unionens ramar, som är fogade till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och som bekräftar att bestämmelserna i detta avtal inte är tillämpliga på Förenade kungariket och Irland,

SOM BEAKTAR protokollet om Danmarks ställning, som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och som bekräftar att bestämmelserna i detta avtal inte är tillämpliga på Konungariket Danmark,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.  Syftet med detta avtal är att förenkla utfärdandet av viseringar för vistelser som är avsedda att vara högst 90 dagar per 180-dagarsperiod för medborgare i Ukraina.

2.  Om Ukraina återinför kravet på visering för EU-medborgare eller vissa kategorier av EU-medborgare kommer samma förenklade viseringsförfaranden som beviljas ukrainska medborgare enligt detta avtal, automatiskt, på ömsesidig grundval, att tillämpas på EU-medborgare.

▼M1

Ukraina får endast återinföra kravet på visering för medborgare eller för vissa kategorier av medborgare i samtliga medlemsstater; inte för medborgare eller för vissa kategorier av medborgare i enskilda medlemsstater.

▼B

Artikel 2

Generalklausul

1.  De förenklade viseringsförfaranden som föreskrivs i detta avtal skall endast vara tillämpliga på medborgare i Ukraina i den mån dessa inte är undantagna från viseringskravet genom bestämmelser i ►M1  Europeiska unionen ◄ eller medlemsstaternas lagar och andra författningar, detta avtal eller andra internationella avtal.

2.  Den nationella lagstiftningen i Ukraina eller medlemsstaterna eller gemenskapslagstiftningen skall vara tillämplig på frågor som inte omfattas av bestämmelserna i detta avtal, såsom vägran att utfärda visering, erkännande av resedokument, bevis för att det finns tillräckliga medel för uppehället samt avvisnings- och utvisningsåtgärder.

Artikel 3

Definitioner

I detta avtal avses med

medlemsstat

:

en medlemsstat i Europeiska unionen, med undantag av Konungariket Danmark, Republiken Irland samt Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland,

medborgare i Europeiska unionen

:

en medborgare i en medlemsstat enligt definitionen i led a,

medborgare i Ukraina

:

varje person som innehar medborgarskap i Ukraina,

visering

:

ett tillstånd som har utfärdats av en medlemsstat eller ett beslut som har fattats av en medlemsstat och som krävs för

 inresa för en planerad vistelse i den medlemsstaten eller i flera medlemsstater om sammanlagt högst 90 dagar,

 inresa för transitering genom den medlemsstatens eller flera medlemsstaters territorium,

lagligen bosatt

:

en medborgare i Ukraina som på grundval av ►M1  Europeiska unionen ◄ lagstiftning eller nationell lagstiftning fått tillstånd eller har rätt att vistas längre tid än 90 dagar inom en medlemsstats territorium,

Artikel 4

Dokument som styrker syftet med resan

1.  För följande kategorier av medborgare i Ukraina skall följande dokument vara tillräckliga för att motivera syftet med resan till den andra partens territorium:

a) För medlemmar i officiella delegationer som, efter en offentlig inbjudan ställd till Ukraina, skall delta i möten, samråd, förhandlingar eller utbytesprogram, eller i evenemang som anordnas av mellanstatliga organisationer inom en av medlemsstaternas territorium:

 En skrivelse avfattad av en behörig myndighet i Ukraina som bekräftar att den sökande är medlem av dess delegation och reser till den andra partens territorium för att delta i ovannämnda evenemang, tillsammans med en kopia av den officiella inbjudan.

b) För affärsmän och företrädare för näringslivsorganisationer:

 En skriftlig inbjudan från en som värd agerande juridisk person eller företag, eller ett kontor eller en filial till dessa, statliga och lokala myndigheter i medlemsstaterna eller en kommitté som anordnar handels- och industriutställningar, konferenser och symposier vilka hålls inom medlemsstaternas territorier.

▼M1

c) För chaufförer som utför internationell gods- och passagerartransport till medlemsstaternas territorier i fordon som är registrerade i Ukraina:

 En skriftlig inbjudan från en nationell sammanslutning av transportföretag i Ukraina som ansvarar för internationell vägtransport, med angivelse av resornas syfte, varaktighet, bestämmelseorter och frekvens.

▼B

d) För medlemmar i tåg-, kylvagns- och lokomotivbesättningar på tåg i internationell trafik som färdas till medlemsstaternas territorier.

 En skriftlig inbjudan från det behöriga järnvägsföretaget i Ukraina med angivande av resornas syfte, längd och frekvens.

▼M1

e) För journalister och medföljande teknisk personal:

 Ett intyg eller annat dokument utfärdat av en yrkesorganisation eller sökandens arbetsgivare som styrker att den berörda personen är en kvalificerad journalist samt anger att syftet med resan är att utföra journalistiskt arbete eller som styrker att personen ingår i den medföljande tekniska personalen.

▼B

f) För personer som deltar i vetenskapliga, kulturella och konstnärliga verksamheter, inklusive utbytesprogram som anordnas av universitet och andra:

 En skriftlig inbjudan från värdorganisationen att delta i dessa verksamheter.

g) För elever, studenter, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte, även inom ramen för utbytesprogram och annan skolrelaterad verksamhet:

 En skriftlig inbjudan eller ett intyg om inskrivning från det universitet eller den högskola eller skola som agerar som värd eller studentkort eller intyg för de kurser som skall bevistas.

h) För deltagare i internationella idrottsevenemang och medföljande personal:

 En skriftlig inbjudan från värdorganisationen: behöriga myndigheter, nationella idrottsförbund eller nationella olympiska kommittéer i medlemsstaterna.

▼M1

i) För deltagare i officiella utbytesprogram som anordnas av vänorter och andra kommunala enheter:

 En skriftlig inbjudan från förvaltningschefen eller borgmästaren på dessa orter eller andra kommunala enheter.

j) För nära anhöriga – makar, barn (även adopterade), föräldrar (även förmyndare), far- och morföräldrar samt barnbarn – vilka besöker medborgare i Ukraina som är lagligen bosatta inom medlemsstaternas territorium eller medborgare i Europeiska unionen som är bosatta inom den medlemsstats territorium där de är medborgare:

 En skriftlig inbjudan från värdpersonen.

▼B

k) För anhöriga som skall delta i begravningsceremonier:

 Ett officiellt dokument som bekräftar dödsfallet samt en bekräftelse på den sökandes släktband eller annat förhållande till den gravsatte.

l) För besök på militära och civila begravningsplatser:

 Ett officiellt dokument som bekräftar att graven finns och underhålls samt den sökandes släktband eller annat förhållande till den gravsatte.

▼M1

m) För besök av medicinska skäl och medföljande personer vilkas närvaro är nödvändig:

 Ett officiellt dokument från den medicinska inrättningen som bekräftar att det finns ett behov av läkarvård vid den inrättningen och av medföljande personer samt bevis för tillräckliga ekonomiska medel att betala läkarvården.

▼M1

n) För företrädare för organisationer i det civila samhället som reser i syfte att delta i utbildning, seminarier och konferenser, även inom ramen för utbytesprogram:

 En skriftlig inbjudan från värdorganisationen, en bekräftelse på att personen företräder organisationen i det civila samhället samt ett intyg på inrättandet av organisationen i fråga från relevant register, som utfärdats av en statlig myndighet i enlighet med nationell lagstiftning.

o) För fria yrkesutövare som deltar i internationella utställningar, konferenser, symposier, seminarier eller andra liknande evenemang som anordnas inom medlemsstaternas territorium:

 En skriftlig inbjudan från värdorganisationen som bekräftar att personen i fråga deltar i evenemanget.

p) För företrädare för religiösa samfund:

 En skriftlig inbjudan från ett religiöst samfund i Ukraina med angivelse av resornas syfte, varaktighet och frekvens.

q) För deltagare i Europeiska unionens officiella gränsöverskridande samarbetsprogram som det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (EGPI):

 En skriftlig inbjudan från värdorganisationen.

▼B

2.  Den skriftliga inbjudan som avses i punkt 1 skall innehålla följande uppgifter:

a) För den inbjudna personen: för- och efternamn, födelsedatum, kön, medborgarskap, identitetshandlingens nummer, resans tidpunkt och syfte, antal inresor och namn på minderåriga barn som medföljer den inbjudna personen.

b) För den person som utfärdar inbjudan: för- och efternamn samt adress, eller

c) för den juridiska person, det företag eller den organisation som utfärdar inbjudan: fullständiga namn- och adressuppgifter, och

 om inbjudan har utfärdats av en organisation: namn på och befattning för den person som undertecknat inbjudan,

 om den person som utfärdar inbjudan är en juridisk person eller ett företag eller ett kontor eller en filial till dessa, som etablerats inom en medlemsstats territorium: registreringsnummer i enlighet med vad som krävs i den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning.

3.  För de kategorier av personer som anges i punkt 1 skall alla typer av viseringar utfärdas i enlighet med det förenklade förfarandet utan krav på annan motivering, inbjudan eller validering gällande resans syfte som föreskrivs i medlemsstaternas lagstiftning.

Artikel 5

Utfärdande av viseringar för flera inresor

▼M1

1.  Medlemsstaternas beskickningar och konsulat ska utfärda viseringar för flera inresor med en giltighetstid på fem år för följande kategorier av personer:

a) Ledamöter i nationella och regionala regeringar och parlament, författningsdomstolen och högsta domstolen, nationella och regionala åklagare och biträdande åklagare om dessa inte är undantagna från viseringskravet genom detta avtal när de utövar sina ämbeten.

b) Ständiga medlemmar av officiella delegationer som, efter en officiell inbjudan ställd till Ukraina, regelbundet kommer att delta i möten, samråd, förhandlingar eller utbytesprogram eller i evenemang som anordnas inom medlemsstaternas territorium av mellanstatliga organisationer.

c) Makar och barn (även adopterade), som är under 21 år eller som är underhållsberättigade, samt föräldrar (även förmyndare), vilka besöker ukrainska medborgare som är lagligen bosatta inom medlemsstaternas territorium eller medborgare i Europeiska unionen som är bosatta inom den medlemsstats territorium där de är medborgare.

d) Affärsmän och företrädare för näringslivsorganisationer som regelbundet reser till medlemsstaterna.

e) Journalister och medföljande teknisk personal.

Om behovet eller avsikten att resa ofta eller regelbundet uppenbart avser en kortare period, ska giltighetstiden för en visering för flera inresor, trots bestämmelserna i första stycket, begränsas till perioden i fråga särskilt då

 mandattiden för de personer som avses i led a,

 ämbetstiden för medlemmar av officiella delegationer som avses i led b,

 giltighetstiden för uppehållstillståndet för medborgare i Ukraina som är lagligen bosatta i Europeiska unionen och som avses i led c,

 längden på förordnandet som företrädare för en företagsorganisation eller av anställningsavtalet för de personer som avses i led d,

 anställningsavtalets giltighetstid för de personer som avses i led e,

är mindre än fem år.

2.  Medlemsstaternas beskickningar och konsulat ska utfärda viseringar för flera inresor med en giltighetstid på ett år för följande kategorier av personer, förutsatt att dessa under det föregående året har erhållit minst en visering, som de har använt i enlighet med lagstiftningen om inresa till och vistelse inom den besökta statens territorium:

a) Chaufförer som utför internationell gods- och passagerartransport till medlemsstaternas territorier i fordon som är registrerade i Ukraina.

b) Medlemmar av tåg-, kylvagns- och lokomotivbesättningar på tåg i internationell trafik som färdas till medlemsstaternas territorier.

c) Personer som deltar i vetenskapliga, kulturella och konstnärliga verksamheter, inklusive utbytesprogram som anordnas av universitet och andra, och som regelbundet reser till medlemsstaterna.

d) Deltagare i internationella idrottsevenemang och medföljande personal.

e) Deltagare i officiella utbytesprogram som anordnas av vänorter och andra kommunala enheter.

f) Företrädare för organisationer i det civila samhället som regelbundet reser till medlemsstaterna i syfte att delta i utbildning, seminarier och konferenser, även inom ramen för utbytesprogram.

g) Deltagare i Europeiska unionens officiella gränsöverskridande samarbetsprogram som det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (EGPI).

h) Studenter och forskarstuderande som regelbundet reser i studie- eller utbildningssyfte, inbegripet inom ramen för utbytesprogram.

i) Företrädare för religiösa samfund.

j) Fria yrkesutövare som deltar i internationella utställningar, konferenser, symposier, seminarier eller andra liknande evenemang som anordnas inom medlemsstaternas territorier.

k) Personer som regelbundet måste resa av medicinska skäl och medföljande personer vilkas närvaro är nödvändig.

Om behovet eller avsikten att resa ofta eller regelbundet uppenbart avser en kortare period, ska giltighetstiden för en visering för flera inresor, trots bestämmelserna i första stycket, begränsas till perioden i fråga.

3.  Medlemsstaternas beskickningar och konsulat ska utfärda viseringar för flera inresor med en giltighetstid på minst två år och högst fem år till de kategorier av personer som anges i punkt 2 i denna artikel, förutsatt att dessa under de senaste två åren har använt ettåriga viseringar för flera inresor i enlighet med lagstiftningen om inresa till och vistelse inom den besökta statens territorium om inte behovet eller avsikten att resa ofta eller regelbundet uppenbart avser en kortare period, då giltighetstiden för en visering för flera inresor ska begränsas till den perioden.

▼B

4.  Den sammanlagda vistelsen på medlemsstaternas territorium för de personer som avses i punkterna 1–3 får inte överstiga 90 dagar per 180-dagarsperiod.

Artikel 6

Avgifter för handläggning av viseringsansökningar

1.  Avgiften för handläggning av ukrainska medborgares viseringsansökningar skall vara 35 EUR. Detta belopp får omprövas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 14.4.

2.  Om Ukraina återinför viseringskravet för EU-medborgare får den viseringsavgift som tas ut av Ukraina inte vara högre än 35 EUR eller, om avgiften omprövas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 14.4, det belopp som överenskommits.

▼M1

3.  Medlemsstaterna ska ta ut en avgift på 70 EUR för handläggningen av viseringar när den viseringssökande, på grundval av avståndet mellan sökandens hemvist och den ort där ansökan lämnats in, har begärt att ett beslut om ansökan ska fattas inom tre dagar efter det att den lämnats in och konsulatet har godtagit denna begäran.

4.  Utan att tillämpningen av punkt 5 påverkas, får avgiften för handläggning av viseringsansökningar inte tas ut för följande kategorier av personer:

▼B

a) Nära anhöriga – makar, barn (även adopterade), föräldrar (även förmyndare), far- och morföräldrar samt barnbarn – till medborgare i Ukraina som är lagligen bosatta inom medlemsstaternas territorium ►M1  eller medborgare i Europeiska unionen som är bosatta inom den medlemsstats territorium där de är medborgare ◄ .

b) Medlemmar i officiella delegationer som, efter en offentlig inbjudan ställd till Ukraina, skall delta i möten, samråd, förhandlingar eller utbytesprogram, eller i evenemang som anordnas av mellanstatliga organisationer inom en av medlemsstaternas territorium.

c) Ledamöter i nationella och regionala regeringar och parlament, författningsdomstolar och högsta domstolar, om de inte är undantagna från viseringskravet genom detta avtal.

d) Elever, studenter, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte.

e) Funktionshindrade personer och personer som, vid behov, medföljer dem.

f) Personer som har uppvisat dokument vilka styrker att de måste företa sin resa av humanitära skäl, vilket inbegriper brådskande medicinsk behandling varvid också en medföljande person skall befrias från avgifterna, eller för att närvara vid en nära anhörigs begravning eller för att besöka en nära anhörig som är allvarligt sjuk.

g) Deltagare i internationella idrottsevenemang och personer som åtföljer dem.

h) Personer som deltar i vetenskapliga, kulturella och konstnärliga verksamheter, inklusive utbytesprogram som anordnas av universitet och andra.

i) Deltagare i officiella utbytesprogram som anordnas av vänorter ►M1  och andra kommunala enheter ◄ .

j) Journalister ►M1  och medföljande teknisk personal ◄ .

k) Pensionstagare.

l) Chaufförer som utför internationell gods- och passagerartransport till medlemsstaternas territorier i fordon registrerade i Ukraina.

m) Medlemmar i tåg-, kylvagns- och lokomotivbesättningar på tåg i internationell trafik som färdas till medlemsstaternas territorier.

n) Barn under 18 år och underhållsberättigade barn under 21 år.

▼M1

o) Företrädare för religiösa samfund.

p) Fria yrkesutövare som deltar i internationella utställningar, konferenser, symposier, seminarier eller andra liknande evenemang som anordnas inom medlemsstaternas territorier.

q) Personer upp till 25 års ålder som deltar i seminarier, konferenser, sportevenemang, kultur- eller utbildningsevenemang som anordnas av ideella organisationer.

r) Företrädare för organisationer i det civila samhället som reser i syfte att delta i utbildning, seminarier och konferenser, även inom ramen för utbytesprogram.

s) Deltagare i Europeiska unionens officiella gränsöverskridande samarbetsprogram som det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet.

Första stycket ska tillämpas även då syftet med resan är transitering.

5.  Om en medlemsstat samarbetar med en extern tjänsteleverantör i syfte att utfärda viseringar får leverantören ta ut en serviceavgift. Avgiften ska stå i proportion till den externa tjänsteleverantörens kostnader för att utföra sina uppgifter och ska inte vara högre än 30 euro. Medlemsstaterna ska se till att möjligheten för samtliga sökande att lämna in sina ansökningar direkt på konsulaten kvarstår. Om de sökande måste beställa tid för ett besök för att ge in sin ansökan ska besöket i regel äga rum inom två veckor från den dag då besöket begärdes.

▼B

Artikel 7

Handläggningstiden för viseringsansökningar

1.  Medlemsstaternas beskickningar och konsulat skall fatta ett beslut med anledning av ansökan om utfärdande av en visering inom tio kalenderdagar från dagen för mottagandet av ansökan och de dokument som krävs för utfärdande av viseringen.

2.  Tidsfristen för att fatta ett beslut med anledning av en viseringsansökan får förlängas upp till 30 kalenderdagar i enskilda fall, särskilt när det krävs en ytterligare prövning av ansökan.

3.  Tidsfristen för att fatta ett beslut med anledning av en viseringsansökan får i brådskande fall förkortas till två arbetsdagar eller ännu kortare tid.

Artikel 8

Avresa i fall av förlorade eller stulna dokument

Medborgare i Europeiska unionen och Ukraina som har förlorat eller bestulits på sina identitetshandlingar under vistelsen inom Ukrainas eller medlemsstaternas territorium får lämna detta territorium på grundval av giltiga identitetshandlingar som berättigar till gränspassage, utfärdade av medlemsstaternas eller Ukrainas diplomatiska eller konsulära beskickningar utan någon visering eller annat tillstånd.

Artikel 9

Förlängning av visering vid exceptionella omständigheter

Medborgare i Ukraina som på grund av force majeure inte kan lämna medlemsstaternas territorium senast vid den tidpunkt som anges i deras viseringar skall utan kostnad få sin visering förlängd i enlighet med den lagstiftning som tillämpas av den mottagande staten så länge som krävs för att de skall kunna återvända till den stat där de har sin hemvist.

Artikel 10

▼M1

Diplomatpass och tjänstepass

▼B

1.  Medborgare i Ukraina som innehar ett giltigt diplomatpass skall få resa in på, lämna och transitera genom medlemsstaternas territorium utan visering.

▼M1

2.  Medborgare i Ukraina som innehar ett giltigt biometriskt tjänstepass får resa in till, lämna och transitera genom medlemsstaternas territorier utan visering.

▼B

►M1  3. ◄   De personer som avses ►M1  i punkterna 1 och 2 ◄ får vistas på medlemsstaternas territorium under en period på högst 90 dagar per 180-dagarsperiod.

Artikel 11

Viseringars territoriella giltighet

Om inte annat följer av bestämmelser i medlemsstaternas nationella lagar och andra författningar om nationell säkerhet och om inte annat följer av EU:s regler om viseringar med begränsad territoriell giltighet, skall medborgare i Ukraina ha rätt att resa inom medlemsstaternas territorium på lika villkor som Europeiska unionens medborgare.

Artikel 12

Gemensam kommitté för förvaltning av avtalet

1.  Parterna skall inrätta en gemensam expertkommitté (nedan kallad ”kommittén”) bestående av företrädare för Europeiska ►M1  unionen ◄ och Ukraina. ►M1  Europeiska unionen ◄ skall företrädas av ►M1  Europeiska kommissionen ◄ , som skall biträdas av experter från medlemsstaterna.

2.  Kommittén skall i synnerhet ha till uppgift att

a) övervaka genomförandet av detta avtal,

b) föreslå ändringar av eller tillägg till detta avtal,

c) lösa tvister med anledning av tolkningen eller tillämpningen av bestämmelserna i detta avtal.

3.  Kommittén skall sammanträda närhelst detta är nödvändigt, på begäran av en av parterna, dock minst en gång om året.

4.  Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 13

Detta avtals förhållande till bilaterala avtal mellan medlemsstaterna och Ukraina

►M1  1. ◄   Detta avtal skall från och med sitt ikraftträdande ha företräde framför bestämmelserna i alla bilaterala eller multilaterala avtal eller arrangemang som ingåtts mellan enskilda medlemsstater och Ukraina, i den mån bestämmelserna i de sistnämnda avtalen eller arrangemangen omfattar frågor som tas upp i detta avtal.

▼M1

2.  Bestämmelserna i bilaterala avtal eller ordningar mellan enskilda medlemsstater och Ukraina som undertecknats före avtalets ingående och som undantar innehavare av tjänstepass utan biometriska uppgifter från kravet på visering, ska fortsätta att gälla utan att det påverkar de berörda medlemsstaternas eller Ukrainas rätt att säga upp eller avbryta tillämpningen av dessa bilaterala avtal eller arrangemang.

▼B

Artikel 14

Slutbestämmelser

1.  Detta avtal skall ratificeras eller godkännas av parterna i enlighet med deras respektive förfaranden och träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då parterna underrättar varandra om att de förfaranden som nämns ovan är avslutade.

2.  Med avvikelse från punkt 1 träder detta avtal i kraft först på dagen för ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina om återtagande av personer, om den dagen infaller efter den dag som avses i punkt 1.

3.  Detta avtal ingås på obestämd tid, såvida det inte sägs upp i enlighet med punkt 6 i denna artikel.

4.  Avtalet får ändras genom skriftlig överenskommelse mellan parterna. Ändringar skall träda i kraft efter det att parterna har underrättat varandra om att de interna förfaranden som är nödvändiga för detta är avslutade.

5.  Var och en av parterna får helt eller delvis avbryta tillämpningen av detta avtal av skäl som rör den allmänna ordningen, skyddet av nationell säkerhet eller skyddet av folkhälsan. Beslutet om detta skall anmälas till den andra parten senast 48 timmar innan det träder i kraft. Den part som har avbrutit tillämpningen av detta avtal skall omedelbart underrätta den andra parten när skälen för avbrytandet av tillämpningen inte längre föreligger.

6.  Var och en av parterna får säga upp detta avtal genom skriftlig anmälan till den andra parten. Avtalet skall upphöra att gälla 90 dagar från dagen för denna anmälan.

Utfärdat i Luxemburg den artonde juni tjugohundrasju i två exemplar på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska och ukrainska språken, vilka alla texter är lika giltiga.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

3a Євролейське Спiвтовaриство

signatory

signatory

За Укрaйнa

Por Ucrania

Za Ukrajinu

For Ukraine

Für die Ukraine

Ukraina nimel

Για την Ουκρανία

For Ukraine

Pour l'Ukraine

Per l'Ucraina

Ukrainas vārdā

Ukrainos vardu

Ukrajna részéről

Għall-Ukrajna

Voor Oekraïne

W imieniu Ukrainy

Pela Ucrânia

Pentru Ucraina

Za Ukrajinu

Za Ukrajino

Ukrainan puolesta

På Ukrainas vägnar

3а Уκраїну

signatory

PROTOKOLL TILL AVTALET ANGÅENDE MEDLEMSSTATER SOM INTE TILL FULLO TILLÄMPAR SCHENGENREGELVERKET

De medlemsstater som är bundna av Schengenregelverket men som ännu inte utfärdar Schengenviseringar skall, i avvaktan på att rådet fattar beslut för detta ändamål, utfärda nationella viseringar vilkas giltighet skall inskränkas till deras eget territorium.

Dessa medlemsstater får enhälligt godkänna Schengenviseringar och uppehållstillstånd för transitering genom deras territorium, i enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut nr 895/2006/EG av den 14 juni 2006.

FÖRKLARING FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OM UTFÄRDANDE AV VISERINGAR FÖR KORTARE VISTELSE FÖR BESÖK PÅ MILITÄRA OCH CIVILA BEGRAVNINGSPLATSER

Medlemsstaternas beskickningar och konsulat skall som allmän regel utfärda viseringar för kortare vistelse för en period om upp till 14 dagar för personer som besöker militära och civila begravningsplatser.

GEMENSAM FÖRKLARING OM DANMARK

Parterna noterar att detta avtal inte är tillämpligt på Konungariket Danmarks beskickningar och konsulats förfaranden för utfärdande av viseringar.

Det är därför önskvärt att myndigheterna i Danmark och Ukraina utan dröjsmål ingår ett bilateralt avtal om förenklat utfärdande av viseringar på liknande villkor som avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina.

GEMENSAM FÖRKLARING OM FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND SAMT IRLAND

Parterna noterar att detta avtal inte är tillämpligt på territoriet för Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland samt Irland.

Det är därför önskvärt att myndigheterna i Förenade konungariket, Irland och Ukraina ingår bilaterala avtal om förenklat utfärdande av viseringar.

GEMENSAM FÖRKLARING OM ISLAND OCH NORGE

Parterna noterar de nära förbindelserna mellan Europeiska gemenskapen och Norge och Island, särskilt i kraft av avtalet av den 18 maj 1999 beträffande dessa länders associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket.

Det är därför önskvärt att myndigheterna i Norge, Island och Ukraina utan dröjsmål ingår bilaterala avtal om förenklat utfärdande av viseringar på liknande villkor som avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina.

KOMMISSIONENS FÖRKLARING OM MOTIVERING AV BESLUT ATT AVSLÅ EN VISERING

Europeiska kommissionen, som är medveten om betydelsen av öppenhet gentemot viseringssökande, erinrar om att lagstiftningsförslaget om omarbetningen av de gemensamma konsulära anvisningarna angående viseringar till diplomatiska beskickningar och karriärkonsulat antogs den 19 juli 2006, vilket behandlar frågan om motivering av avslag på viseringar och möjligheter att överklaga.

EUROPEISKA GEMENSKAPENS FÖRKLARING OM TILLTRÄDE FÖR VISERINGSSÖKANDE OCH HARMONISERING AV INFORMATION OM FÖRFARANDEN FÖR UTFÄRDANDE AV VISERING FÖR KORTARE VISTELSE SAMT DOKUMENT SOM MÅSTE BIFOGAS EN ANSÖKAN OM VISERING FÖR KORTARE VISTELSE

Europeiska kommissionen, som är medveten om betydelsen av öppenhet gentemot viseringssökande, erinrar om att lagstiftningsförslaget om omarbetningen av de gemensamma konsulära anvisningarna angående viseringar till diplomatiska beskickningar och karriärkonsulat antogs den 19 juli 2006, vilket behandlar frågan om villkoren för viseringssökande att få tillträde till medlemsstaternas beskickningar och konsulat.

När det gäller vilka upplysningar som skall lämnas till dem som ansöker om visering anser Europeiska gemenskapen att följande lämpliga åtgärder bör vidtas:

 Allmänt bör grundläggande information till de sökande om förfarandena och villkoren för att ansöka om visering och de utfärdade viseringarnas giltighet sammanställas.

 Europeiska gemenskapen kommer att upprätta en förteckning över minimikrav i syfte att sörja för att ukrainska sökande får sammanhängande och enhetlig grundläggande information och att i princip samma krav ställs på inlämnande av styrkande dokument.

Den information som avses ovan bör få stor spridning (på konsulatens informationstavlor, i broschyrer, på webbplatser, etc.).

Medlemsstaternas beskickningar och konsulat skall tillhandahålla upplysningar om de möjligheter som finns inom ramen för Schengenregelverket att förenkla utfärdandet av viseringar för kortare vistelse i varje enskilt fall.

UTKAST TILL POLITISK FÖRKLARING OM DEN LOKALA GRÄNSTRAFIKEN

FÖRKLARING FRÅN POLEN, UNGERN, REPUBLIKEN SLOVAKIEN OCH RUMÄNIEN

Republiken Ungern, Republiken Polen, Republiken Slovakien samt Rumänien från och med den dag då landet går med i EU förklarar sig villiga att inleda förhandlingar om bilaterala avtal med Ukraina i syfte att genomföra den ordning för lokal gränstrafik som införts genom Europaparlamentets och rådets förordning av den 5 oktober 2006 om lokal gränstrafik vid medlemsstaternas yttre landgränser och om ändring av Schengenkonventionen.