2006R1301 — SV — 01.07.2013 — 002.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1301/2006

av den 31 augusti 2006

om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser

(EGT L 238, 1.9.2006, p.13)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 289/2007 av den 16 mars 2007

  L 78

17

17.3.2007

►M2

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 519/2013 av den 21 februari 2013

  L 158

74

10.6.2013
▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1301/2006

av den 31 augusti 2006

om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenserEUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål ( 1 ), särskilt artiklarna 9.2 och 12.1, samt motsvarande artiklar i andra förordningar om den gemensamma organisationen av marknaderna för jordbruksprodukter, och

av följande skäl:

(1)

Gemenskapen har åtagit sig att öppna importtullkvoter för vissa jordbruksprodukter. I vissa fall tillämpas ett importlicenssystem på produkter som importeras inom ramen för importtullkvoter.

(2)

Det råder skillnader mellan de förvaltningsmetoder som föreskrivs för sådana importtullkvoter i rådets förordning (EG) nr 3290/94 av den 22 december 1994 om de anpassningar och övergångsåtgärder som krävs inom jordbrukssektorn för att genomföra avtalen som slöts inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan ( 2 ), i en rad avtal mellan gemenskapen och vissa tredjeländer och i olika rådsbeslut om öppnande av autonoma importtullkvoter.

(3)

För att förenkla administrations- och kontrollmekanismerna, och för att göra dem mer effektiva och användbara, bör det fastställas gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter som omfattas av ett importlicenssystem och som antingen förvaltas med hjälp av en metod där licenserna utfärdas i proportion till summan av de begärda kvantiteterna (nedan kallad ”metod för samtidig behandling”) eller med hjälp av en metod som bygger på dokument från tredjeland. Det bör också finnas regler för ansökningar och licenser, som vid behov bör gälla utöver, eller genom avvikelse från, vissa bestämmelser i kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma tilllämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter ( 3 ).

(4)

Det bör öppnas en enda årlig tullkvotperiod för alla importtullkvoter som omfattas av denna förordning. I vissa fall krävs dock delperioder inom en och samma årliga tullkvotperiod.

(5)

Erfarenheten visar att det krävs bestämmelser som avskräcker de sökande från att lämna in oriktiga handlingar. Det bör därför införas ett lämpligt sanktionssystem, och det bör fastställas i vilka fall det inte skall tillämpas några sanktioner.

(6)

För tulltaxebestämmelser gäller kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen ( 4 ). Enligt artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen ( 5 ) skall förordning (EEG) nr 2454/93 tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av särskilda bestämmelser som fastställs på andra områden. För förvaltningen av importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser gäller sådana särskilda bestämmelser. Reglerna om gemenskapsövervakning enligt artikel 308d i förordning (EEG) nr 2454/93 bör emellertid tillämpas för att förbättra kontrollerna.

(7)

Det krävs särskilda regler för hur licensansökningar skall lämnas in och vilka uppgifter som krävs för metoden för samtidig behandling. För att kontrollen skall kunna förbättras bör det i detta sammanhang fastställas att en sökande bara får lämna in en enda importlicensansökan per löpnummer och tullkvotperiod respektive tullkvotdelperiod. Dessutom bör importlicensansökan endast lämnas in i en medlemsstat där den sökande har sitt säte och är registrerad för mervärdesskatt.

(8)

Det krävs regler för utfärdandet av importlicenser. Det bör finnas tillräckligt med tid för en granskning av ansökningarna innan någon licens utfärdas. Om kvantiteterna i licensansökningarna överstiger den kvantitet som finns tillgänglig för tullkvotperioden i fråga, bör licenserna i förekommande fall fördelas med hjälp av en tilldelningskoefficient. Vid tillämpningen av en sådan koefficient måste eventuellt decimalerna korrigeras så att den resulterande fördelningen inte överstiger den tillgängliga kvantiteten.

(9)

Det bör fastställas vilka giltighetstider som skall fastställas för importlicenserna i kommissionens förordningar om importtullkvoten i fråga. För en sund förvaltning av importtullkvoterna är det emellertid nödvändigt att importlicenserna, genom undantag från artikel 3.4 i rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 av den 3 juni 1971 om regler för bestämning av perioder, datum och frister ( 6 ), inte gäller efter tullkvotperiodens sista dag, även om det rör sig om en lördag, söndag eller helgdag, eftersom erfarenheten visar att gemenskapsövervakningen enligt artikel 308d i förordning (EEG) nr 2454/93 på så sätt blir mest effektiv. Om licensen inte har kunnat utnyttjas på grund av force majeure, bör licensinnehavaren, eller den som licensen har överlåtits till, bara kunna be den utfärdande medlemsstatens behöriga myndighet att upphäva licensen men inte kunna ansöka om att licensens giltighetstid förlängs utöver tullkvotperiodens sista dag, med avvikelse från artikel 41 i förordning (EG) nr 1291/2000.

(10)

Det bör fastställas inom vilken tid det måste styrkas att licenserna har utnyttjats.

(11)

För att kunna sörja för en sund förvaltning av importtullkvoterna bör kommissionen få de relevanta uppgifterna i god tid.

(12)

Det krävs gemensamma regler för förvaltningssystemet när det gäller dokument utfärdade av tredjeland, exempelvis exportlicenser.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från berörda förvaltningskommittéer.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Tillämpningsområde och definitioner

1.  Utan att det påverkar undantagen i kommissionens specifika förordningar om vissa kvoter fastställs i den här förordningen gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter som är föremål för ett importlicenssystem och vars förvaltning omfattas av den gemensamma organisationen av en marknad.

Förordningen är inte tillämplig på de importtullkvoter som förtecknas i bilaga I.

2.  I kommissionens förordningar om importtullkvoter kan det föreskrivas att den här förordningen skall tillämpas även på sådana importtullkvoter som är föremål för ett importlicenssystem men som inte förvaltas inom ramen för den gemensamma organisationen av en marknad.

3.  Om inte annat följer av den här förordningen, skall bestämmelserna i förordning (EG) nr 1291/2000 tillämpas på importlicenser.

4.  I den här förordningen avses med ”importtullkvot” en bestämd mängd varor för vilken den normala tullen för import upphävs helt (fullständig befrielse) eller delvis (partiell befrielse) under en begränsad tid.

Artikel 2

Tullkvotperiod

1.  Importtullkvoter skall öppnas för en period på tolv på varandra följande månader (nedan kallad ”tullkvotperiod”).

2.  Tullkvotperioden kan delas upp i flera delperioder.

Artikel 3

Sanktioner

1.  Om det visar sig att en ansökan om tilldelning av importrättigheter enligt kommissionens förordningar om en viss importtullkvot innehåller oriktiga uppgifter, och om uppgifterna i fråga är avgörande för rättigheternas tilldelning, skall medlemsstatens behöriga myndigheter

a) stänga av den sökande från import av varor inom ramen för den berörda importtullkvoten under hela den tullkvotperiod under vilken oriktigheterna upptäcktes, och

b) utesluta den sökande från systemet för licensansökningar avseende importtullkvoten i fråga under nästföljande tullkvotperiod.

Leden a och b i första stycket skall dock inte tillämpas, om den sökande på ett tillfredsställande sätt för den behöriga myndigheten kan visa att oriktigheterna enligt första stycket inte beror på grov vårdslöshet, eller att de beror på force majeure eller ett uppenbart fel.

2.  Om en sökande avsiktligt lämnar in ett oriktigt dokument enligt punkt 1 skall den sökande

a) stängas av från import av varor inom ramen för den berörda importtullkvoten under hela den tullkvotperiod under vilken oriktigheterna upptäcktes, och

b) uteslutas från systemet för licensansökningar avseende importtullkvoten i fråga under de båda nästföljande tullkvotperioderna.

3.  Om det redan har importerats varor innan oriktigheter enligt punkt 1 eller 2 har upptäckts, skall alla orättmätiga ekonomiska fördelar som är en följd av detta återkrävas.

4.  Om inte annat följer av artikel 6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 ( 7 ), skall sanktionerna enligt punkterna 1 och 2 i den här artikeln tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av eventuella andra sanktioner i enlighet med andra föreskrifter i gemenskapslagstiftningen eller i nationell lagstiftning.

Artikel 4

Övervakning av varor

I enlighet med artikel 308d i förordning (EEG) nr 2454/93 skall medlemsstaterna på kommissionens begäran till kommissionen lämna uppgifter om hur stora produktkvantiteter som har övergått till fri omsättning inom ramen för importtullkvoterna under de månader som kommissionen har fastställt.

Artikel 5

Sökande

I samband med sin första ansökan avseende en viss tullkvotperiod skall den sökande till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där den sökande har sitt säte och är registrerad för mervärdesskatt lämna den ansökan som avses i artikel 6.1 samt intyg på att den sökande vid tidpunkten för ansökan har bedrivit handel med tredjeland med produkter som omfattas av berörd gemensam organisation av marknaden

 under tolvmånadersperioden omedelbart före tidpunkten för ansökan, och

 under tolvmånadersperioden omedelbart före den tolvmånadersperiod som avses i första strecksatsen.

Som intyg på handel med tredjeland gäller endast tulldokumentet för övergång till fri omsättning, som vederbörligen attesterats av tullmyndigheterna och där sökanden i fråga uppges som mottagare, eller tulldokumentet för export, som vederbörligen attesterats av tullmyndigheterna.

Tulltjänstemän eller tullombud får inte ansöka om importlicenser inom ramen för de kvoter som omfattas av den här förordningen.KAPITEL II

METOD FÖR SAMTIDIG BEHANDLING

Artikel 6

Importlicensansökningar och importlicenser

1.  Den sökande får bara lämna in en enda importlicensansökan per löpnummer och tullkvotperiod respektive tullkvotdelperiod. Om en sökande lämnar in mer än en ansökan, skall ingen av dem godtas.

2.  Den sökande skall ställa en säkerhet i enlighet med artikel 15.2 i förordning (EG) nr 1291/2000. Säkerheten skall frisläppas för de kvantiteter som omfattas av ansökningar men för vilka inga licenser har kunnat utfärdas efter det att tilldelningskoefficienten enligt artikel 7.2 i denna förordning har tillämpats.

3.  Om det anses nödvändigt för förvaltningen av en viss importtullkvot, kan det i kommissionens förordningar om den kvoten införas ytterligare villkor. Bland annat kan det vara nödvändigt att tillämpa ett system där kvoternas förvaltning bygger på att det först tilldelas importrättigheter och sedan utfärdas importlicenser.

Punkterna 1, 2, och 5 i denna artikel, artikel 5, artikel 7.1 andra stycket, artikel 7.2 och 7.4 och artikel 11.1 a skall även tillämpas där ett system för tilldelning av importrättigheter används.

4.  Fält 20 i importlicensansökan och i importlicensen skall innehålla importtullkvotens löpnummer enligt punkt 1.

5.  En importlicensansökan får med avseende på en tullkvotperiod eller tullkvotdelperiod inte avse en kvantitet som är större än den kvantitet eller, i förekommande fall, den tröskel som fastställs i kommissionens förordningar om den berörda importtullkvoten för tullkvotperioden eller tullkvotdelperioden i fråga.

6.  Importlicensansökan skall lämnas in inom den period som fastställs i kommissionens förordningar om importtullkvoten i fråga. Perioden får föregå tullkvotperioden eller tullkvotdelperioden.

7.  Kvantiteterna i importlicensansökan skall anges som vikt eller volym i heltal, utan decimaler.

Artikel 7

Utfärdande av importlicenser

1.  Importlicenser skall utfärdas inom den tid som fastställs i kommissionens förordningar om importtullkvoten i fråga, med förbehåll för kommissionens åtgärder enligt punkt 2.

Licenserna skall utfärdas för alla ansökningar som har lämnats in i enlighet med relevanta bestämmelser och som har anmälts till kommissionen i enlighet med artikel 11.1 a. För kvantiteter som inte har anmälts får det inte utfärdas några importlicenser.

2.  Om det av medlemsstaternas uppgifter enligt artikel 11 framgår att kvantiteterna i licensansökningarna överstiger den kvantitet som finns tillgänglig för tullkvotperioden eller tullkvotdelperioden i fråga, skall kommissionen fastställa en tilldelningskoefficient som medlemsstaterna skall tillämpa på kvantiteterna i varje licensansökan.

Tilldelningskoefficienten skall beräknas enligt följande:

[(tillgänglig kvantitet/begärd kvantitet) × 100] %

Kommissionen skall i förekommande fall ändra koefficienten för att se till att de begärda kvantiteterna under inga omständigheter överstiger den kvantitet som finns tillgänglig för tullkvotperioden eller tullkvotdelperioden.

3.  Importlicenserna skall utfärdas för de kvantiteter som anges i licensansökningarna multiplicerade med fördelningskoefficienten enligt punkt 2.

Den resulterande kvantiteten skall rundas av nedåt till närmaste jämna tal.

4.  Med hjälp av medlemsstaternas uppgifter enligt artikel 11 skall kommissionen fastställa vilka kvantiteter som inte kommer att fördelas eller utnyttjas under en tullkvotdelperiod. Kvantiteterna i fråga skall automatiskt flyttas till nästföljande delperiod för nyfördelning.

Inga kvantiteter får dock flyttas till en senare tullkvotperiod.

Artikel 8

Importlicensernas giltighetstid

Importlicenser som har utfärdats i enlighet med artikel 7 skall gälla under den tid som fastställs i kommissionens förordningar om importtullkvoten i fråga. Importlicenserna skall dock aldrig gälla efter tullkvotperiodens sista dag. Artikel 3.4 i förordning (EEG) nr 1182/71 skall inte tillämpas.

Om giltighetstiden för en importlicens upphör att gälla samma dag som den berörda tullkvotperioden löper ut, skall fält 24 i importlicensen innehålla någon av attesteringarna i bilaga II till denna förordning.

I det fall som avses i andra stycket i denna artikel får licensens giltighetstid, genom avvikelse från artikel 41 i förordning (EG) nr 1291/2000, under inga omständigheter förlängas utöver tullkvotperiodens sista dag.

Artikel 9

Tullar

Den tull som fastställs i kommissionens förordningar om importtullkvoten i fråga skall anges i fält 24 i importlicensen med hjälp av någon av malluppgifterna i bilaga III.

Artikel 10

Bevis för att licensen har utnyttjats

Artikel 35.6 i förordning (EG) nr 1291/2000 skall tillämpas på de importlicenser som omfattas av den här förordningen.

Artikel 11

Meddelanden till kommissionen

1.  Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om

a) de totala kvantiteter, även om inga ansökningar har kommit in, för vilka det har lämnats in licensansökningar inom den tid som fastställs i kommissionens förordningar om importtullkvoten i fråga, efter sista dagen för inlämnande av ansökningar,

b) de kvantiteter, även om inga ansökningar har kommit in, för vilken det har utfärdats importlicenser,

c) de kvantiteter, även om inga ansökningar har kommit in, som är outnyttjade eller endast delvis utnyttjade, dvs. mellanskillnaden mellan de kvantiteter som anges på baksidan av importlicensen och de kvantiteter som licensen avser.

Uppgifterna enligt leden b och c skall meddelas senast två månader efter det att de berörda licensernas giltighetstid har löpt ut.

2.  De meddelanden som avses i punkt 1 skall förmedlas på elektronisk väg på det formulär som kommissionen ställer till medlemsstaternas förfogande.

3.  Meddelanden, även meddelanden om att inga ansökningar har kommit in, skall skickas senast kl. 13.00 (lokal tid i Bryssel) på angiven dag. I samband med meddelanden till kommissionen enligt denna artikel skall hänvisningar till arbetsdagar i kommissionens förordningar om importtullkvoter förstås som kommissionens arbetsdagar i den mening som avses i artikel 2 i förordning (EEG) nr 1182/71.KAPITEL III

FÖRVALTNINGSMETOD SOM BYGGER PÅ DOKUMENT FRÅN TREDJELAND

Artikel 12

Allmänna bestämmelser

Om en importtullkvot administreras med hjälp av en metod som bygger på ett dokument utfärdat av tredjeland, skall dokumentet i fråga läggas fram för medlemsstatens behöriga utfärdande myndighet tillsammans med den importlicensansökan som dokumentet avser. Den behöriga myndigheten skall behålla originaldokumentet.

Artikel 13

Importlicensansökningar, importlicenser och meddelanden

Artikel 6.2, 6.3 och 6.4, artiklarna 8, 9 och 10, artikel 11.1 b och c, artikel 11.2, 11.3 och, i tillämpliga fall, artikel 11.1 a skall tillämpas på motsvarande sätt när en förvaltningsmetod som bygger på dokument från tredjeland används.KAPITEL IV

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 14

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas på importlicenser för tullkvotperioder från och med den 1 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA I

 ”Förmånssocker AVS–Indien” enligt artikel 12 i kommissionens förordning (EG) nr 950/2006 av den 28 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för regleringsåren 2006/07, 2007/08 och 2008/09 för import och raffinering av produkter från sockersektorn inom ramen för vissa tullkvoter och förmånsavtal ( 8 ).

 Importtullkvoter som omfattas av kommissionens förordning (EG) nr 1839/95 av den 26 juli 1995 om tillämpning av tullkvoter vid import av majs och sorghum till Spanien respektive majs till Portugal ( 9 ).

 Importtullkvoter som omfattas av rådets förordning (EG) nr 1964/2005 av den 29 november 2005 om tullsatser för bananer ( 10 ).

▼M1
BILAGA II

Uppgifter som avses i artikel 8

På bulgariska

:

Член 3, параграф 4 от Регламент (ЕИО) № 1182/71 не се прилага

På spanska

:

No es de aplicación el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CEE) no 1182/71

På tjeckiska

:

Ustanovení čl. 3 odst. 4 nařízení (EHS) č. 1182/71 se nepoužije

På danska

:

Artikel 3, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 1182/71 finder ikke anvendelse

På tyska

:

Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1182/71 kommt nicht zur Anwendung

På estniska

:

Määruse (EMÜ) nr 1182/71 artikli 3 lõiget 4 ei kohaldata

På grekiska

:

Το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1182/71 δεν εφαρμόζεται

På engelska

:

Article 3(4) of Regulation (EEC) No 1182/71 shall not apply

På franska

:

L’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 1182/71 ne s’applique pas

▼M2

På kroatiska

:

Članak 3. stavak 4. Uredbe (EEZ) br. 1182/71 se ne primjenjuje

▼M1

På italienska

:

L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1182/71 non si applica

På lettiska

:

Regulas (EEK) Nr. 1182/71 3. panta 4. punktu nepiemēro

På litauiska

:

Reglamento (EEB) Nr. 1182/71 3 straipsnio 4 dalis netaikoma

På ungerska

:

Az 1182/71/EGK rendelet 3. cikkének (4) bekezdését nem kell alkalmazni

På nederländska

:

Artikel 3, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1182/71 is niet van toepassing

På polska

:

Artykuł 3 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 1182/71 nie ma zastosowania

På portugisiska

:

O n.o 4 do artigo 3.o do Regulamento (CEE) n.o 1182/71 não se aplica

På rumänska

:

Articolul 3 alineatul 4 din Regulamentul (CEE) nr. 1182/71 nu se aplică

På slovakiska

:

Článok 3 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 1182/71 sa neuplatňuje

På slovenska

:

Člen 3(4) Uredbe (EGS) št. 1182/71 se ne uporablja

På finska

:

Asetuksen (ETY) N:o 1182/71 3 artiklan 4 kohtaa ei sovelleta

På svenska

:

Artikel 3.4 i förordning (EEG) nr 1182/71 skall inte tillämpas
BILAGA III

Uppgifter som avses i artikel 9

På bulgariska

:

Мито … — Регламент (ЕО) № …/…

På spanska

:

Derecho de aduana … — Reglamento (CE) no …/…

På tjeckiska

:

Celní sazba … – nařízení (ES) č. …/…

På danska

:

Toldsats … — forordning (EF) nr. …/…

På tyska

:

Zollsatz … — Verordnung (EG) Nr. …/…

På estniska

:

Tollimaks … – määrus (EÜ) nr …/…

På grekiska

:

Δασμός … — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. …/…

På engelska

:

Customs duty … — Regulation (EC) No …/…

På franska

:

Droit de douane: … — règlement (CE) no …/…

▼M2

På kroatiska

:

Carina … – Uredba (EZ) br. …/…

▼M1

På italienska

:

Dazio: … — regolamento (CE) n. …/…

På lettiska

:

Muitas nodoklis … – Regula (EK) Nr. …/…

På litauiska

:

Muito mokestis … – Reglamentas (EB) Nr. …/…

På ungerska

:

Vámtétel: … – …/…/EK rendelet

På nederländska

:

Douanerecht: … — Verordening (EG) nr. …/…

På polska

:

Stawka celna … – rozporządzenie (WE) nr …/…

På portugisiska

:

Direito aduaneiro: … — Regulamento (CE) n.o …/…

På rumänska

:

Taxă vamală: … – Regulamentul (CE) nr. …/…

På slovakiska

:

Clo … – nariadenie (ES) č. …/…

På slovenska

:

Carina: … – Uredba (ES) št. …/…

På finska

:

Tulli … – Asetus (EY) N:o …/…

På svenska

:

Tull … – Förordning (EG) nr …/…( 1 ) EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

( 2 ) EGT L 349, 31.12.1994, s. 105. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1340/98 (EGT L 184, 27.6.1998, s. 1).

( 3 ) EGT L 152, 24.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1233/2006 (EUT L 225, 17.8.2006, s. 14).

( 4 ) EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 402/2006 (EUT L 70, 9.3.2006, s. 35).

( 5 ) EGT L 302, 19.10.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2005 (EUT L 117, 4.5.2005, s. 13).

( 6 ) EGT L 124, 8.6.1971, s. 1.

( 7 ) EGT L 312, 23.12.1995, s. 1.

( 8 ) EUT L 178, 1.7.2006, s. 1.

( 9 ) EGT L 177, 28.7.1995, s. 4.

( 10 ) EUT L 316, 2.12.2005, s. 1.