02006R1082 — SV — 22.06.2014 — 001.004


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1082/2006

av den 5 juli 2006

om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS)

(EGT L 210 31.7.2006, s. 19)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1302/2013 av den 17 december 2013

  L 347

303

20.12.2013


Rättad genom:

►C1

Rättelse, EGT L 330, 3.12.2016, s.  5 (1302/2013)
▼B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1082/2006

av den 5 juli 2006

om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS)Artikel 1

Europeisk gruppering för territoriellt samarbete

▼M1

1.  
En europeisk gruppering för territoriellt samarbete (nedan kallad gruppering) får bildas på unionens territorium enligt de villkor och bestämmelser som föreskrivs i denna förordning.
2.  
En gruppering ska ha som mål att underlätta och främja i synnerhet territoriellt samarbete, inklusive ett eller flera samarbeten av samma eller olika natur, gränsöverskridande, transnationell och/eller mellanregional, mellan dess medlemmar i enlighet med artikel 3.1, med målet att stärka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen i unionen.

▼B

3.  
En gruppering skall ha status som juridisk person.
4.  
En gruppering skall i varje medlemsstat ha den mest vittgående rättskapacitet som tillerkänns juridiska personer enligt den medlemsstatens nationella lagstiftning. Den skall särskilt kunna förvärva eller avyttra fast och lös egendom, anställa personal samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter.

▼M1

5.  
En grupperings registrerade säte ska vara beläget i en medlemsstat enligt vars lagstiftning minst en av medlemmarna inrättats.

▼B

Artikel 2

Tillämplig lag

▼M1

1.  

En grupperings organs insatser ska styras av följande bestämmelser:

a) 

Denna förordning.

b) 

Det avtal som avses i artikel 8, under förutsättning att det uttryckligen medges enligt denna förordning.

c) 

När det gäller frågor som inte eller endast delvis regleras av denna förordning, den nationella lagstiftningen i den medlemsstat där grupperingen har sitt registrerade säte.

När det är nödvändigt att fastställa tillämplig lagstiftning enligt unionsrätten eller internationell privaträtt ska grupperingen betraktas som en enhet i den medlemsstat där den har sitt registrerade säte.

▼M1

1a.  
En grupperings verksamhet när det gäller att genomföra uppgifter som avses i artikel 7.2 och 7.3 inom unionen ska regleras av tillämplig unionsrätt och den nationella lagstiftning som anges i det avtal som avses i artikel 8.

En grupperings verksamhet som medfinansieras genom unionens budget ska uppfylla de krav som fastställs i tillämplig unionsrätt och nationell lagstiftning rörande tillämpning av den unionsrätten.

▼B

2.  
När en medlemsstat består av flera territoriella enheter, som har sin egen tillämpliga lagstiftning, skall hänvisningen till tillämplig lagstiftning enligt punkt 1c omfatta lagstiftningen i dessa enheter, med beaktande av den konstitutionella strukturen i den berörda medlemsstaten.

Artikel 3

Grupperingens sammansättning

▼M1

1.  

Följande enheter får bli medlemmar i en gruppering:

a) 

Medlemsstater och myndigheter på nationell nivå.

b) 

Regionala myndigheter.

c) 

Lokala myndigheter.

d) 

Offentliga företag i den mening som avses i artikel 2.1 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG ( 1 ) eller offentligrättsliga organ i den mening som avses i artikel 1.9 andra stycket i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG ( 2 ).

e) 

Företag som anförtrotts driften av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse i enlighet med tillämplig unionsrätt och nationell lagstiftning.

▼C1

f) 

Nationella, regionala och lokala myndigheter eller organ eller företag, likvärdiga med dem som avses i leden d och e, från tredjeländer, med förbehåll för de villkor som anges i artikel 3a.

▼B

Sammanslutningar av organ som tillhör en eller flera av dessa kategorier får också vara medlemmar.

▼M1

2.  
En gruppering ska bestå av medlemmar som finns på minst två medlemsstaters territorium, utom när det gäller grupperingar som anges i artikel 3a.2 och 3a.5.

▼M1

Artikel 3a

Anslutning av medlemmar från tredjeländer eller utomeuropeiska länder eller territorier

1.  
I enlighet med artikel 4.3a får en gruppering utgöras av medlemmar som finns på minst två medlemsstaters territorier och av ett eller flera tredjeländer som gränsar till minst en av medlemsstaterna, inbegripet deras yttersta randområden, om dessa medlemsstater och tredjeländer tillsammans genomför territoriella samarbetsinsatser eller program som stöds av unionen.

Med avseende på tillämpningen av denna förordning anses ett tredjeland eller ett utomeuropeiskt land eller territorium gränsa till en medlemsstat, inbegripet dess yttersta randområden, om tredjelandet eller det utomeuropeiska landet eller territoriet och den medlemsstaten har en gemensam landgräns eller om både tredjelandet eller det utomeuropeiska landet eller territoriet och en medlemsstat omfattas av ett gemensamt gränsöverskridande eller transnationellt maritimt program inom målet Europeiskt territoriellt samarbete eller av något annat samarbetsprogram som är gränsöverskridande, havsöverskridande eller som rör havsområden, även om de skiljs åt av internationellt vatten.

2.  
En gruppering får utgöras av medlemmar som finns på endast en medlemsstats territorium och på ett eller flera tredjeländers territorier som gränsar till den medlemsstaten, inbegripet dess yttersta randområden, om den berörda medlemsstaten anser att den grupperingen är förenlig med tillämpningsområdet för dess territoriella samarbete inom ramen för gränsöverskridande eller transnationellt samarbete eller bilaterala förbindelser med de berörda tredjeländerna.
3.  
Vid tillämpningen av punkterna 1 och 2 ska tredjeländer som gränsar till en medlemsstat, inbegripet dess yttersta randområden, innefatta sjögränser mellan de berörda länderna.
4.  
I enlighet med artikel 4a och med förbehåll för de villkor som anges i punkt 1 i den här artikeln får en gruppering även utgöras av medlemmar som finns på minst två medlemsstaters territorier, inbegripet deras yttersta randområden, och ett eller flera utomeuropeiska länder eller territorier, med eller utan medlemmar från ett eller flera tredjeländer.
5.  
I enlighet med artikel 4a och med förbehåll för de villkor som anges i punkt 2 i den här artikeln får en gruppering även utgöras av medlemmar som finns på endast en medlemsstats territorium, inbegripet dess yttersta randområden, och av ett eller flera utomeuropeiska länder eller territorier, med eller utan medlemmar från ett eller flera tredjeländer.
6.  
En gruppering får inte bildas mellan endast medlemmar från en medlemsstat och ett eller flera utomeuropeiska länder och territorier med anknytning till den medlemsstaten.

▼B

Artikel 4

Bildande av en gruppering

1.  
Beslut att bilda en gruppering skall fattas på initiativ av dess blivande medlemmar.
2.  

Varje blivande medlem skall

a) 

underrätta den medlemsstat enligt vars lagstiftning den har bildats om sin avsikt att delta i en gruppering, och

b) 

tillställa den medlemsstaten en kopia av förslaget till det avtal och den stadga, som avses i artiklarna 8 och 9.

▼M1

3.  

Efter underrättelse enligt punkt 2 av en blivande medlem ska den medlemsstat som har mottagit underrättelsen, med beaktande av sin konstitutionella struktur, godkänna den blivande medlemmens deltagande i grupperingen och avtalet, såvida den medlemsstaten inte anser att

a) 

ett sådant deltagande eller avtalet är oförenligt med

i) 

denna förordning,

ii) 

annan unionsrätt som rör grupperingens insatser och verksamhet, eller

iii) 

nationell lagstiftning som rör den blivande medlemmens befogenheter och behörighet,

b) 

ett sådant deltagande inte är motiverat av skäl som gäller allmänintresset eller den allmänna ordningen i den medlemsstaten, eller

c) 

stadgan är oförenlig med avtalet.

Om godkännande inte ges ska medlemsstaten lämna en motivering till varför den vägrar ge sitt godkännande samt, när så är lämpligt, föreslå nödvändiga ändringar av avtalet.

Medlemsstaten ska fatta sitt beslut med avseende på godkännande inom en period av sex månader från dagen för mottagandet av en underrättelse i enlighet med punkt 2. Om den medlemsstat som har mottagit underrättelsen inte framför någon invändning inom den perioden ska den blivande medlemmens deltagande och avtalet anses vara godkänt. Den medlemsstat där grupperingens föreslagna registrerade säte kommer att vara beläget ska dock formellt godkänna avtalet innan grupperingen kan inrättas.

Om medlemsstaten begär ytterligare information från den blivande medlemmen ska den tidsfrist som avses i tredje stycket avbrytas. Perioden för avbrottet ska inledas dagen efter den dag då medlemsstaten sände sina synpunkter till den blivande medlemmen och ska vara åtminstone fram tills den blivande medlemmen har lämnat ett svar på synpunkterna.

Den tidsfrist som avses i tredje stycket ska dock inte avbrytas om den blivande medlemmen besvarar medlemsstatens synpunkter inom tio arbetsdagar efter inledningen av perioden för avbrottet.

När beslut fattas om en blivande medlems deltagande i en gruppering får medlemsstaterna tillämpa sina nationella regler.

▼M1

3a.  

När det gäller en gruppering med blivande medlemmar från ett eller flera tredjeländer, ska den medlemsstat där grupperingens föreslagna registrerade säte kommer att vara beläget, i samråd med de övriga berörda medlemsstaterna, förvissa sig om att de villkor som fastställs i artikel 3a är uppfyllda och att varje tredjeland har godkänt de blivande medlemmarnas deltagande i enlighet med antingen

a) 

villkor och förfaranden som är likvärdiga med dem som fastställs i denna förordning, eller

b) 

ett avtal som ingåtts mellan minst en medlemsstat enligt vars lagar en blivande medlem har inrättats och ett sådant tredjeland.

▼B

4.  
Medlemsstaterna skall utse de behöriga myndigheter som skall ta emot de underrättelser och handlingar som anges i punkt 2.

▼M1

5.  
Medlemmarna ska enas om det avtal som avses i artikel 8 och se till att det överensstämmer med godkännandet i enlighet med punkt 3 i den här artikeln.
6.  
Varje ändring av avtalet eller stadgan ska anmälas av grupperingen till de medlemsstater enligt vars lagstiftning grupperingens medlemmar har inrättats. Varje ändring av avtalet, utom vid anslutning av en ny medlem enligt punkt 6a a – ska godkännas av dessa medlemsstater enligt förfarandet i denna artikel.

▼M1

6a.  

Följande bestämmelser ska gälla vid anslutning av nya medlemmar till en befintlig gruppering:

a) 

Vid anslutning av en ny medlem från en medlemsstat som redan har godkänt avtalet ska sådan anslutning endast godkännas av den medlemsstat enligt vars lagar den nya medlemmen har inrättats, i enlighet med det förfarande som anges i punkt 3, samt anmälas till den medlemsstat där grupperingen har sitt registrerade säte.

b) 

Vid anslutning av en ny medlem från en medlemsstat som ännu inte har godkänt avtalet, ska det förfarande som anges i punkt 6 tillämpas.

c) 

Vid anslutning av en ny medlem från ett tredjeland till en befintlig gruppering ska anslutningen vara föremål för granskning av den medlemsstat där grupperingen har sitt registrerade säte i enlighet med det förfarande som anges i punkt 3a.

Artikel 4a

Deltagande av medlemmar från ett utomeuropeiskt land eller territorium

När det gäller en gruppering med en blivande medlem från ett utomeuropeiskt land eller territorium ska den medlemsstat till vilken det utomeuropeiska landet eller territoriet är knutet förvissa sig om att villkoren i artikel 3a är uppfyllda och, med beaktande av sitt förhållande till det utomeuropeiska landet eller territoriet, antingen

a) 

godkänna den blivande medlemmens deltagande i enlighet med artikel 4.3, eller

b) 

lämna skriftlig bekräftelse till den medlemsstat där grupperingens föreslagna registrerade säte kommer att vara beläget att de behöriga myndigheterna i det utomeuropeiska landet eller territoriet har godkänt den blivande medlemmens deltagande i enlighet med villkor och förfaranden som är likvärdiga med dem som fastställs i denna förordning.

▼M1

Artikel 5

Förvärvande av status som juridisk person och offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning

1.  
Avtalet och stadgan samt varje senare ändring av dessa ska registreras eller offentliggöras, eller båda, i den medlemsstat där den berörda grupperingen har sitt registrerade säte, i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning i den medlemsstaten. Grupperingen ska få status som juridisk person den dag då den registreras eller då avtalet och stadgan offentliggörs, beroende på vilket som inträffar först. Medlemmarna ska underrätta de berörda medlemsstaterna och Regionkommittén om registreringen eller offentliggörandet av avtalet och stadgan.
2.  
Grupperingen ska se till att inom tio arbetsdagar efter registreringen eller offentliggörandet av avtalet och stadgan till Regionkommittén sända en begäran i enlighet med mallen i bilagan till denna förordning. Regionkommittén ska därefter sända begäran till Europeiska unionens publikationsbyrå för offentliggörande i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning av ett meddelande om att grupperingen bildats, tillsammans med de uppgifter som anges i bilagan till denna förordning.

▼B

Artikel 6

Kontroll av förvaltningen av offentliga medel

1.  
Kontrollen av en grupperings förvaltning av offentliga medel skall organiseras av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där grupperingen har sitt registrerade säte. Den medlemsstat där grupperingen har sitt registrerade säte skall utse den behöriga myndigheten för denna uppgift innan den godkänner deltagandet i grupperingen i enlighet med artikel 4.
2.  
När så krävs enligt nationell lagstiftning i de övriga berörda medlemsstaterna skall myndigheterna i den medlemsstat där en gruppering har sitt registrerade säte vidta åtgärder för de berörda myndigheternas räkning i de övriga berörda medlemsstaterna för att genomföra kontroller på deras territorium för de av grupperingens åtgärder som utförs i dessa medlemsstater och för att utbyta all lämplig information.
3.  
Alla kontroller skall utföras i enlighet med internationellt godtagen revisionssed.

▼M1

4.  
Trots vad som sägs i punkterna 1, 2 och 3 i den här artikeln ska relevant lagstiftning om kontrollen av medel som tillhandahålls från unionen tillämpas när grupperingens uppgifter enligt artikel 7.3 omfattar åtgärder som samfinansieras av unionen.

▼B

5.  
Den medlemsstat där en gruppering har sitt registrerade säte skall informera de övriga berörda medlemsstaterna om det har uppstått några problem under kontrollerna.

Artikel 7

Uppgifter

1.  
En gruppering skall utföra de uppgifter som medlemmarna ger den i enlighet med denna förordning. Uppgifterna skall anges i det avtal som dess medlemmar ingått i enlighet med artiklarna 4 och 8.

▼M1

2.  
En gruppering ska verka inom gränserna för sina uppgifter, nämligen att underlätta och främja territoriellt samarbete för att stärka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen inom unionen och övervinna hinder för den inre marknaden. Varje uppgift ska fastställas av grupperingens medlemmar som omfattas av varje medlems behörighet, såvida inte medlemsstaten eller tredjelandet godkänner att en medlem som inrättats enligt dess nationella lagstiftning deltar trots att medlemmen i fråga inte har behörighet för alla de uppgifter som anges i avtalet.
3.  
En gruppering får genomföra särskilda insatser inom territoriellt samarbete mellan medlemmarna i syfte att uppfylla det mål som avses i artikel 1.2, med eller utan ekonomiskt stöd från unionen.

Huvudsakligen får en grupperings uppgifter röra genomförandet av samarbetsprogram, eller delar därav, eller genomförandet av insatser som stöds av unionen genom Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och/eller Sammanhållningsfonden.

Medlemsstaterna får begränsa vilka uppgifter grupperingarna får genomföra utan ekonomiskt stöd från unionen. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 13 gäller dock att medlemsstaterna inte får utesluta uppgifter som rör investeringsprioriteringarna enligt artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1299/2013 ( 3 ).

▼B

4.  
De uppgifter som tilldelats en gruppering av dess medlemmar skall inte avse myndighetsutövning eller åligganden som syftar till att tillvarata statens eller andra offentliga myndigheters allmänna intressen, exempelvis polisiära och föreskrivande befogenheter, rättsväsen och utrikespolitik.

▼M1

En grupperings församling enligt artikel 10.1 a får dock, i enlighet med unionsrätt och nationell lagstiftning, fastställa villkoren för användningen av en infrastruktur som grupperingen förvaltar, eller villkoren enligt vilka en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse tillhandahålls, inklusive vilka avgifter som användarna ska betala.

▼B

5.  
Medlemmarna i en gruppering kan enhälligt besluta att bemyndiga en av medlemmarna att utföra dess uppgifter.

Artikel 8

Avtal

1.  
En gruppering skall falla under ett avtal som skall ingås enhälligt av medlemmarna i enlighet med artikel 4.

▼M1

2.  

I avtalet ska följande anges:

a) 

Namnet på grupperingen och dess registrerade säte.

b) 

Det territorium inom vilket grupperingen får utföra sina uppgifter.

c) 

Grupperingens mål och uppgifter.

d) 

Grupperingens varaktighet och de villkor som gäller dess upplösning.

e) 

En förteckning över grupperingens medlemmar.

f) 

En förteckning över grupperingens organ och deras respektive befogenheter.

g) 

Tillämplig unionsrätt och nationell lagstiftning i den medlemsstat där grupperingen har sitt registrerade säte med avseende på tolkningen och genomförandet av avtalet.

h) 

Tillämplig unionsrätt och nationell lagstiftning i den medlemsstat där grupperingens organ verkar.

i) 

Formerna för deltagande av medlemmar från tredjeländer eller från utomeuropeiska länder och territorier i tillämpliga fall, inbegripet fastställande av tillämplig lagstiftning i fall där grupperingen utför uppgifter i tredjeländer eller utomeuropeiska länder eller territorier.

j) 

Tillämplig unionsrätt och nationell lagstiftning som är direkt relevant för grupperingens verksamhet som utförs enligt de uppgifter som anges i avtalet.

k) 

De bestämmelser som ska tillämpas för grupperingens personal och de principer som styr personalförvaltning och rekryteringsförfaranden.

l) 

Regler rörande grupperingens och dess medlemmars ansvar enligt artikel 12.

m) 

De lämpliga formerna för ömsesidigt erkännande, bl.a. för finansiell kontroll av förvaltningen av offentliga medel.

n) 

Förfarandena för antagande av stadgan och ändring av avtalet, vilka ska överensstämma med de åligganden som anges i artiklarna 4 och 5.

3.  
När en grupperings uppgifter endast rör förvaltningen av ett samarbetsprogram, eller en del av ett sådant, enligt förordning (EU) nr 1299/2013, eller när en gruppering bildats för mellanregionalt samarbete eller nätverk, krävs inte de uppgifter som anges i punkt 2 b.

Artikel 9

Stadgan

1.  
En grupperings stadga ska antas av dess medlemmar genom enhälligt beslut på grundval av och i enlighet med avtalet.
2.  

Grupperingens stadga ska minst innehålla följande:

a) 

Bestämmelser om arbetssätt för grupperingens organ och deras befogenheter samt uppgift om antalet företrädare för medlemmarna i de relevanta organen.

b) 

Bestämmelser om grupperingens beslutsförfaranden.

c) 

Bestämmelser om grupperingens arbetsspråk.

d) 

Bestämmelser om hur verksamheten ska bedrivas.

e) 

Bestämmelser om förfaranden för personalförvaltning och rekrytering.

f) 

Arrangemang för de ekonomiska bidragen från medlemmarna.

g) 

Tillämpliga redovisnings- och budgetregler för medlemmarna.

h) 

Bestämmelser för utnämnandet av den oberoende externa revisor som ska granska grupperingens räkenskaper.

i) 

Bestämmelser om förfaranden för att ändra stadgan, vilka ska överensstämma med de åligganden som anges i artiklarna 4 och 5.

▼B

Artikel 10

Organisation av en gruppering

1.  

En gruppering skall ha åtminstone följande organ:

a) 

En församling som består av företrädare för medlemmarna.

b) 

En direktör som företräder grupperingen och agerar på dess vägnar.

2.  
I stadgan får det finnas bestämmelser om ytterligare organ med klart definierade befogenheter.
3.  
En gruppering skall vara ansvarig för sina organs agerande gentemot tredje man även om detta agerande inte ingår i grupperingens uppgifter.

Artikel 11

Budget

1.  
En gruppering skall utarbeta en årlig budget som skall antas av församlingen som särskilt skall innehålla en avdelning för löpande kostnader och, om så behövs, en operativ avdelning.

▼M1

2.  
Upprättandet av grupperingens årsredovisning, inklusive, när så krävs, årsberättelsen samt revisionen och offentliggörandet av denna redovisning ska regleras av den nationella lagstiftningen i den medlemsstat där grupperingen har sitt registrerade säte.

▼B

Artikel 12

Likvidation, insolvens, betalningsinställelse och ansvar

1.  
När det gäller likvidation, insolvens, betalningsinställelse och liknande förfaranden skall en gruppering styras av lagstiftningen i den medlemsstat där den har sitt registrerade säte såvida inget annat föreskrivs i punkterna 2 och 3.

▼M1

En gruppering ska vara ansvarig för alla sina skulder.

▼M1

2.  
Om grupperingens tillgångar är otillräckliga för att täcka dess skulder, ska grupperingens medlemmar, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 3, vara ansvariga för grupperingens skulder oavsett vilken typ av skulder det gäller, och varje medlems andel ska fastställas i förhållande till dess ekonomiska bidrag. Överenskommelser för de ekonomiska bidragen ska fastställas i stadgan.

Grupperingens medlemmar får i stadgan föreskriva att de, även sedan deras medlemskap i grupperingen har upphört, fortsatt kommer att vara ansvariga för skyldigheter som uppkommit i samband med grupperingens verksamhet under den tid de var medlemmar.

2a.  
Om grupperingen har minst en medlem från en medlemsstat vars ansvar är begränsat som en följd av den nationella lagstiftning enligt vilken den har inrättats, får också de andra medlemmarna begränsa sitt ansvar i avtalet såvida detta är möjligt enligt den nationella lagstiftning genom vilken denna förordning genomförs.

Namnet på en gruppering vars medlemmar har begränsat ansvar ska innehålla ordet begränsat.

Kraven på offentliggörande av avtal, stadga och räkenskaper när det gäller en gruppering vars medlemmar har begränsat ansvar ska motsvara minst de krav som gäller för andra rättssubjekt med begränsat ansvar enligt lagstiftningen i den medlemsstat där grupperingen har sitt registrerade säte.

Om grupperingens medlemmar har begränsat ansvar, får varje berörd medlemsstat kräva att grupperingen ska teckna lämpliga försäkringar eller att den ska omfattas av en garanti utställd av en bank eller annat finansinstitut som är etablerat i en medlemsstat eller omfattas av ett instrument som en offentlig myndighet eller medlemsstaten lämnar som garanti för att täcka de risker som är förknippade med grupperingens verksamhet.

▼B

3.  
Utan att det påverkar medlemsstaternas finansiella ansvar när det gäller eventuella medel från struktur- och/eller sammanhållningsfonderna som har tilldelats en gruppering skall inget finansiellt ansvar uppkomma för medlemsstaterna genom denna förordning för en gruppering i vilken de inte är medlemmar.

Artikel 13

Allmänintresse

När en gruppering genomför en verksamhet som strider mot en medlemsstats bestämmelser om allmän ordning, allmän säkerhet, allmän hälsa eller allmän moral, eller som strider mot allmänintresset i en medlemsstat får ett behörigt organ i den medlemsstaten förbjuda verksamheten på sitt territorium eller kräva att de medlemmar som har bildats enligt dess lagstiftning utträder ur grupperingen, om inte denna upphör med verksamheten ifråga.

Sådana förbud får inte utgöra ett sätt att införa godtycklig eller förtäckt begränsning av det territoriella samarbetet mellan grupperingens medlemmar. Det behöriga organets beslut skall kunna omprövas av en rättslig myndighet.

Artikel 14

Upplösning

1.  
Trots vad som sägs i avtalets bestämmelser om upplösning skall den behöriga domstolen eller myndigheten i den medlemsstat där grupperingen har sitt registrerade säte vid en ansökan av en behörig myndighet med ett berättigat intresse besluta om avveckling av en gruppering om den finner att grupperingen inte längre uppfyller kraven i artikel 1.2 eller artikel 7, särskilt att grupperingen agerar utanför gränserna för de uppgifter som anges i artikel 7. Den behöriga domstolen eller myndigheten skall underrätta samtliga medlemsstater enligt vars lagstiftning medlemmarna har bildats om alla ansökningar om att upplösa en gruppering.
2.  
Den behöriga domstolen eller myndigheten kan ge grupperingen en tidsfrist för att rätta till situationen. Om grupperingen inte lyckas rätta till situationen innan tidsfristen löpt ut, skall den behöriga domstolen besluta om upplösning av grupperingen.

Artikel 15

Behörighet

1.  
Tredje man som anser sig kränkt genom en grupperings handlingar eller underlåtenheter skall ha rätt att framställa sina krav genom ett rättsligt förfarande.

▼M1

2.  
Unionsrätten om behörighet ska tillämpas på tvister som en gruppering är inblandad i om inget annat föreskrivs i denna förordning. I de fall som inte omfattas av unionsrätten ska domstolarna i den medlemsstat där grupperingen har sitt registrerade säte vara behöriga att avgöra tvister.

▼B

De domstolar som är behöriga att avgöra tvister enligt artikel 4.3 eller 4.6 eller enligt artikel 13 skall vara domstolarna i den medlemsstat vars beslut har överklagats.

3.  

Ingenting i denna förordning skall frånta medborgarna möjligheten att utöva sina nationella konstitutionella rättigheter att överklaga mot offentliga organ som är medlemmar av en gruppering, när det gäller

a) 

administrativa beslut som rör verksamheter som genomförs av grupperingen,

b) 

tillgång till tjänster på sitt eget språk, och

c) 

tillgång till information.

I dessa fall skall de behöriga domstolarna vara domstolarna i den medlemsstat i vars konstitution rätten att överklaga regleras.

Artikel 16

Slutbestämmelser

▼M1

1.  
Medlemsstaterna ska anta åtgärder för att säkerställa en effektiv tillämpning av denna förordning, inklusive när det gäller fastställande av de behöriga myndigheter som ansvarar för godkännandeförfarandet i enlighet med deras rättsliga och administrativa arrangemang.

Om så krävs enligt den nationella lagstiftningen i en medlemsstat, får denna upprätta en uttömmande förteckning över vilka uppgifter som redan åligger medlemmarna av en gruppering i den mening som avses i artikel 3.1 som bildats enligt dess lagstiftning, i fråga om territoriellt samarbete inom den medlemsstaten.

Medlemsstaten ska till kommissionen överlämna alla bestämmelser som antagits enligt denna artikel samt alla ändringar av dem. Kommissionen ska översända dessa bestämmelser till de andra medlemsstaterna och till Regionkommittén.

▼M1

1a.  
De bestämmelser som avses i punkt 1 ska, i den mån de rör en medlemsstat till vilken ett utomeuropeiskt land eller territorium har anknytning och med beaktande av medlemsstatens förhållande till det utomeuropeiska landet eller territoriet, även säkerställa den faktiska tillämpningen av denna förordning med avseende på det utomeuropeiska landet eller territoriet som gränsar till andra medlemsstater eller deras yttersta randområden.

▼B

2.  
Medlemsstaterna kan besluta om betalning av avgifter i samband med registrering av avtal och stadga. Dessa avgifter får emellertid inte överstiga de administrativa kostnaderna för detta.

▼M1

Artikel 17

Rapport

Senast den 1 augusti 2018 ska kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Regionkommittén överlämna en rapport om tillämpningen av denna förordning med utvärdering, baserad på indikatorer, av dess effektivitet, verkan, relevans, europeiskt mervärde och utrymme för förenkling.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 17a för att fastställa förteckningen över de indikatorer som avses i första stycket.

▼M1

Artikel 17a

Utövande av delegering

1.  
Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
2.  
Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 17 andra stycket ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den 21 december 2013.
3.  
Den delegering av befogenheter som avses i artikel 17 andra stycket får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
4.  
Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.
5.  
En delegerad akt som antas enligt artikel 17 andra stycket ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

▼B

Artikel 18

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas senast den 1 augusti 2007, med undantag av artikel 16, som skall tillämpas från och med den 1 augusti 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼C1
BILAGA

Mall för de uppgifter som ska lämnas enligt artikel 5.2

BILDANDE AV EN EUROPEISK GRUPPERING FÖR TERRITORIELLT SAMARBETE (EGTS)

Av namnet på en gruppering vars medlemmar har begränsat ansvar ska det framgå att medlemmarna har begränsat ansvar (artikel 12.2a).

Asterisk* = obligatorisk uppgift

image

image