2006R0861 — SV — 23.07.2011 — 001.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

▼M1

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 861/2006

av den 22 maj 2006

om unionens finansieringsåtgärder för genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken och havsrättsligt arbete

▼B

(EGT L 160, 14.6.2006, p.1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 693/2011 av den 6 juli 2011

  L 192

33

22.7.2011
▼B

▼M1

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 861/2006

av den 22 maj 2006

om unionens finansieringsåtgärder för genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken och havsrättsligt arbete

▼BEUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande ( 1 ), och

av följande skäl:

(1)

Enligt rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken ( 2 ) skall den gemensamma fiskeripolitiken sörja för ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart utnyttjande av levande akvatiska resurser.

(2)

Ett viktigt mål för tillämpningen av fiskerilagstiftningen i enlighet med förordning (EG) nr 2371/2002 och dess genomförandebestämmelser är att göra gemenskapens ekonomiska interventioner inom sektorn effektivare. För att de ekonomiska interventionerna skall bli konsekventa och få genomslag är det viktigt att se till att förfarandena bättre kompletterar varandra och att de blir enklare, enhetligare och bättre samordnade, både inom gemenskapen och i relationerna med tredjeländer och internationella organisationer.

(3)

Det är nödvändigt att beakta de mål som har fastställts inom ramen för 2002 års reform av den gemensamma fiskeripolitiken och som har kompletterats med sektorsspecifika rättsliga och strategiska instrument.

(4)

Dessutom måste gemenskapslagstiftningen anpassas till nämnda mål och till finansieringsramens riktlinjer för perioden 2007–2013, i överensstämmelse med rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget ( 3 ) och kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 ( 4 ), och i överensstämmelse med kraven på förenkling och bättre lagstiftning.

(5)

Gemenskapens utgifter kan bl.a. ta formen av finansieringsbeslut, avtal om gemenskapsstöd, offentlig upphandling, samförståndsavtal och administrativa arrangemang i överensstämmelse med de förfaranden som fastställs i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002.

(6)

Hänsyn bör dessutom tas till slutsatserna från rådets möte (jordbruk och fiske) den 19 juli 2004 om partnerskapsavtalen om fiske.

(7)

Gemenskapsfinansieringens mål, åtgärdsområden och förväntade resultat bör klart definieras.

(8)

Det krävs bestämmelser om utgifters stödberättigande, storleken på gemenskapens ekonomiska bidrag och finansieringsvillkoren.

(9)

Det är av gemensamt intresse att medlemsstaterna har de medel som krävs för att de skall kunna utföra kontroller med hög standard. Gemenskapen bör stödja medlemsstaternas investeringar i fråga om kontroller för att se till att medlemsstaterna uppfyller sina skyldigheter enligt fiskerilagstiftningen.

(10)

Det är nödvändigt att tillräckliga ekonomiska resurser ställs till kommissionens förfogande för övervakningen av fiskerilagstiftningens tillämpning.

(11)

Gemenskapen bör också bidra till budgeten för genomförandet av det årliga arbetsprogrammet för Gemenskapens kontrollorgan för fiske, inklusive kostnaderna för utrustning och drift och andra kostnader som krävs för att organet skall kunna uppfylla sina skyldigheter.

(12)

Fiskeriförvaltningen är beroende av tillgången på uppgifter om fiskbeståndens biologiska situation och om fiskeflottornas verksamhet. Gemenskapen bör ekonomiskt stödja medlemsstaternas insamling av de uppgifter som behövs för den gemensamma fiskeripolitiken, samt de studier och pilotprojekt som genomförs av kommissionen.

(13)

Ekonomiska resurser bör också ställas till förfogande för att man med jämna mellanrum skall kunna inhämta vetenskaplig rådgivning från de internationella vetenskapliga organisationerna med ansvar för samordningen av undersökningar om fiskeriverksamheten i de vatten där gemenskapsflottan är verksam.

(14)

De fiskeripolitiska reformerna har ökat behovet av vetenskaplig rådgivning, särskilt när det gäller införandet av en ekosystembaserad strategi och förvaltningen av blandade fisken. För att kunna möta dessa behov bör det finnas möjlighet att ekonomiskt ersätta erkända experter på dessa områden respektive de institutioner för vilka de arbetar.

(15)

För att främja dialog och kommunikation med fiskerisektorn och andra intressegrupper är det viktigt att branschen och andra berörda aktörer redan tidigt informeras om planerade initiativ och att den gemensamma fiskeripolitikens mål och åtgärder tydliggörs och förklaras.

(16)

Med tanke på de uppgifter som utförs av Rådgivande kommittén för fiske och vattenbruk, förnyad genom kommissionens beslut 1999/478/EG ( 5 ), bör de europeiska branschorganisationer som är företrädda i kommittén få ekonomiskt stöd för förberedandet av kommitténs möten så att de kan sörja för en bättre samordning mellan de nationella, europeiska organisationerna och för samsyn inom branschen när det gäller frågor av gemenskapsintresse.

(17)

För att förbättra fiskeripolitikens styrelseformer, och för att se till att regionala rådgivande nämnder inrättas i enlighet med rådets beslut 2004/585/EG ( 6 ), är det viktigt att ge nämnderna ekonomiskt stöd under inledningsfasen och att bidra till deras kostnader för tolkning och översättning.

(18)

Samordningen av de regionala rådgivande nämndernas och den rådgivande kommitténs arbete kan förbättras genom att en företrädare för kommittén deltar i nämndernas sammanträden.

(19)

För att uppnå fiskeripolitikens mål deltar gemenskapen aktivt i de internationella organisationernas arbete och sluter fiskeavtal och partnerskapsavtal inom fiskerisektorn.

(20)

Det är betydelsefullt att gemenskapen bidrar till finansieringen av åtgärder för säkerställande av ett långsiktigt bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i det fria havet och i tredjeländers vatten.

(21)

Finansieringsåtgärder för tekniskt stöd bör användas för att täcka utgifterna för förberedelser, uppföljning, övervakning, revision och utvärdering som krävs för genomförande och utvärdering av åtgärder som omfattas av förordningen eller för uppnåendet av förordningens mål.

(22)

Det bör anges hur innehållet i gemenskapens och medlemsstaternas program för de olika åtgärderna på berörda områden inom fiskeripolitiken skall fastställas.

(23)

Stödnivåer för gemenskapens ekonomiska bidrag till medlemsstaternas utgifter bör fastställas.

(24)

Det bör fastställas en finansieringsram för perioden 2007–2013 i linje med kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet med rubriken ”Bygga en gemensam framtid – Politiska utmaningar och budgetmedel i ett utvidgat EU 2007–2013”.

(25)

I samband med de åtgärder som finansieras enligt förordningen är det nödvändigt att skydda Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen genom att vederbörligen tillämpa relevant lagstiftning och att se till att medlemsstaterna och kommissionen gör lämpliga kontroller.

(26)

För att säkerställa gemenskapsfinansieringens effektivitet bör de åtgärder som finansieras enligt denna förordning regelbundet utvärderas.

(27)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra förordningen bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter ( 7 ).

(28)

Rådets förordning (EG) nr 657/2000 av den 27 mars 2000 om förstärkt dialog med fiskerisektorn och de grupper som berörs av den gemensamma fiskeripolitiken ( 8 ), rådets beslut 2000/439/EG av den 29 juni 2000 om ekonomiskt bidrag från gemenskapen till medlemsstaternas utgifter för insamling av uppgifter samt till finansiering av studier och pilotprojekt till stöd för den gemensamma fiskeripolitiken ( 9 ) och rådets beslut 2004/465/EG av den 29 april 2004 om ett ekonomiskt bidrag från gemenskapen till medlemsstaternas program för fiskerikontroll ( 10 ) bör upphöra att gälla från och med den 1 januari 2007.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.KAPITEL I

SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs ramen för ►M1  unionens ◄ finansieringsåtgärder för genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken (nedan kallad ”fiskeripolitiken”) och för arbetet med havsrättsfrågor, (nedan kallade ►M1  unionens ◄ ”finansieringsåtgärder”).

Artikel 2

Räckvidd

Förordningen skall gälla ►M1  unionens ◄ finansieringsåtgärder inom följande områden:

a) Kontroll och tillsyn över att fiskeripolitikens bestämmelser följs.

▼M1

b) Bevarandeåtgärder, insamling och hantering av uppgifter samt användning av uppgifter för att generera vetenskaplig rådgivning för den gemensamma fiskeripolitiken.

▼B

c) Styrning av fiskeripolitiken.

d) Internationella förbindelser som rör fiskeripolitiken eller havsrättsfrågor.KAPITEL II

MÅL

Artikel 3

Allmänna mål

►M1  Unionens ◄ finansieringsåtgärder i kapitel III skall uttryckligen bidra till att uppnå följande allmänna mål:

a) Att förbättra den administrativa kapacitet och de kontroll- och tillsynsmedel som står till förfogande för att se till att fiskeripolitikens bestämmelser följs.

▼M1

b) Att förbättra insamlingen, hanteringen och användningen av de uppgifter som behövs för den gemensamma fiskeripolitikens genomförande.

▼B

c) Att förbättra kvaliteten på de vetenskapliga utlåtandena angående fiskeripolitiken.

d) Att förbättra det tekniska stöd som bidrar till förvaltningen av ►M1  unionens ◄ fiskeflotta i enlighet med den gemensamma fiskeripolitiken.

e) Att öka fiskerinäringens och andra intressegruppers involvering i fiskeripolitiken, och att främja dialog och kontakter mellan dessa och kommissionen.

f) Att genomföra åtgärder förknippade med partnerskapsavtal om fiske och andra bilaterala eller multilaterala avtal som har samband med fiskeripolitiken, särskilt för att säkerställa fiskeresursernas hållbarhet i tredjeländers vatten och i det fria havet.

g) Att genomföra havsrättsliga åtgärder.

Artikel 4

Särskilda mål i fråga om kontroll och tillsyn

►M1  Unionens ◄ finansieringsåtgärder enligt artikel 8 skall genom finansiering av följande åtgärder bidra till en förbättring av kontrollen över fiskeverksamheten för att säkerställa ett effektivt genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken inom och utanför ►M1  EU:s vatten ◄ :

a) Medlemsstaternas åtgärder för att höja kapaciteten eller minska konstaterade brister i deras kontrollverksamhet på fiskeområdet.

b) Kommissionens utvärdering och kontroll av medlemsstaternas tillämpning av fiskerilagstiftningen.

c) Samordning av kontrollåtgärder, särskilt det gemensamma utnyttjandet av nationella inspektions- och övervakningsenheter inom ramen för Gemenskapens kontrollorgan för fiske.

▼M1

Artikel 5

Särskilda mål på området insamling, hantering och användning av uppgifter och vetenskaplig rådgivning

Unionens finansieringsåtgärder enligt artiklarna 9, 10 och 11 ska bidra till målet att förbättra dels insamlingen, hanteringen och användningen av uppgifter, dels den vetenskapliga rådgivningen om fiskeresursernas tillstånd, om fiskeintensiteten, om fiskets inverkan på resurserna och det marina ekosystemet, om de ekonomiska aspekterna av fiske och vattenbruk samt om fiskeindustrins prestationsförmåga, både i och utanför EU:s vatten, genom finansiellt stöd till medlemsstaterna för upprättandet av fleråriga serier av aggregerade vetenskapsbaserade uppgifter med biologisk, teknisk, ekologisk och samhällsekonomisk information.

▼B

Artikel 6

Särskilda mål i fråga om styrning

►M1  Unionens ◄ finansieringsåtgärder enligt artikel 12 skall bidra till att involvera berörda aktörer i fiskeripolitikens samtliga skeden, från utformning till genomförande, och till att informera dem om fiskeripolitikens mål och åtgärder, och i förekommande fall också om socioekonomiska konsekvenser.

Artikel 7

Särskilda mål i fråga om internationella förbindelser

1.  I fråga om förhandlingar om och ingående av fiskeavtal, inbegripet partnerskapsavtal om fiske, skall ►M1  unionens ◄ finansieringsåtgärder enligt artikel 13 bidra till följande:

a) Att skydda arbetstillfällen i de gemenskapsregioner som är beroende av fiske.

b) Att säkra ►M1  unionens ◄ fiskerinäring och dess konkurrenskraft.

▼M1

c) Att med hjälp av partnerskap på bilateral, regional eller multilateral nivå höja tredjeländers förmåga att förvalta och kontrollera sina fiskeresurser genom att förbättra den vetenskapliga och tekniska utvärderingen av berörda fisken, övervakningen och kontrollen av fiskeverksamheten samt hälsovillkoren och företagsklimatet inom sektorn, i syfte att skapa ett hållbart fiske och att främja den ekonomiska utvecklingen av ländernas fiskerinäring.

▼B

d) Att säkerställa en tillräcklig försörjning av gemenskapsmarknaden.

2.  I fråga om ►M1  unionens ◄ deltagande i regionala och internationella organisationer skall ►M1  unionens ◄ finansieringsåtgärder enligt artikel 13 bidra till bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna på internationell nivå genom antagande av lämpliga resursförvaltningsåtgärder.KAPITEL III

►M1  UNIONENS ◄ FINANSIERINGSÅTGÄRDER

▼M1

Artikel 8

Åtgärder i fråga om kontroll och tillsyn

1.  När det gäller kontroll och tillsyn över att fiskeripolitikens bestämmelser följs ska följande utgifter berättiga till stöd genom unionens finansieringsåtgärder:

a) Medlemsstaternas utgifter för genomförandet av de övervaknings- och kontrollsystem som gäller för fiskeripolitiken i fråga om följande:

i) Investeringar som avser behöriga nationella myndigheters eller offentliga eller privata organs kontrollverksamhet, i följande:

 Inköp och/eller utveckling av teknik, inklusive hård- och mjukvara, system för positionsbestämning (VDS) och IT-nät som gör det möjligt att samla in, administrera, validera, analysera, utbyta och utveckla provtagningsmetoder för uppgifter rörande fisket, inklusive utveckling av webbplatser med kontrollanknytning.

 Inköp och/eller utveckling av nödvändiga komponenter för att säkerställa överföring av uppgifter från aktörer inom fiske och saluföring av fiskeriprodukter till berörd medlemsstat och behöriga unionsmyndigheter, däribland nödvändiga komponenter för elektroniska registrerings- och rapporteringssystem (ERS), kontrollsystem för fartyg (VMS) och automatiska identifieringssystem (AIS).

 Genomförande av program för utbyte och analys av uppgifter mellan medlemsstater.

 Inköp och modernisering av kontrollutrustning.

ii) Program för fortbildning och utbyte, även mellan medlemsstater, för personal med ansvar för kontroll och övervakning av fiskeverksamhet.

iii) Genomförande av pilotprojekt knutna till fiskerikontroll.

iv) Lönsamhetsanalyser och bedömning av revisioner som utförts av de behöriga myndigheterna och utgifter som dessa ådragit sig i samband med kontroll, inspektion och övervakning.

v) Initiativ som med hjälp av t.ex. seminarier eller media avser att höja yrkesfiskares och andra aktörers (t.ex. inspektörer, åklagare och domare) samt allmänhetens medvetenhet om behovet av att motverka olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om tillämpningen av den gemensamma fiskeripolitikens bestämmelser.

b) Utgifter för administrativa arrangemang med Gemensamma forskningscentret eller andra av unionens rådgivande organ i syfte att bedöma och utveckla nya tekniska lösningar.

c) Alla driftsrelaterade utgifter för inspektioner som utförs av kommissionens inspektörer för att kontrollera medlemsstaternas tillämpning av fiskeripolitikens bestämmelser, särskilt utgifter för inspektörernas tjänsteresor, säkerhetsutrustning och fortbildning, för möten och för kommissionens inköp eller hyra av utrustning för inspektioner.

d) Budgetbidrag till Gemenskapens kontrollorgan för fiske, avsedda att täcka personal-, administrations- och driftskostnader för kontrollorganets årliga arbetsprogram.

2.  Kommissionen får anta detaljerade bestämmelser för tillämpningen av punkt 1 a i form av genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 30.2.

Artikel 9

Åtgärder på området insamling, hantering och användning av grundläggande uppgifter

1.  På området insamling, hantering och användning av grundläggande uppgifter ska följande utgifter berättiga till unionens finansiella stöd inom ramen för fleråriga nationella program som avses i artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 199/2008 av den 25 februari 2008 om upprättande av en gemenskapsram för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn och till stöd för vetenskapliga utlåtanden rörande den gemensamma fiskeripolitiken ( 11 ).

a) Utgifter till följd av insamling av biologiska, tekniska, miljöanknutna och samhällsekonomiska uppgifter med anknytning till kommersiellt fiske eller fritidsfiske, inklusive provtagning, övervakning till havs och forskningsstudier, samt insamling av miljöuppgifter och samhällsekonomiska uppgifter om vattenbruks- och beredningsindustrin, enligt vad som anges i det fleråriga unionsprogrammet som avses i artikel 3 i förordning (EG) nr 199/2008.

b) Utgifter till följd av åtgärder knutna till hantering, utveckling, förbättring och användning av uppgifter som avses i led a.

c) Utgifter till följd av åtgärder som rör användningen av uppgifter som avses i led a, som t.ex. uppskattningar av biologiska parametrar och produktion av dataset för vetenskapliga analyser och vetenskaplig rådgivning.

d) Utgifter till följd av deltagande i regionala samordningsmöten som avses i artikel 5.1 i förordning (EG) nr 199/2008, i de relevanta vetenskapliga mötena inom de regionala fiskeriförvaltningsorganisationer där unionen är avtalsslutande part eller observatör, samt i möten inom de internationella organ som har till uppgift att tillhandahålla vetenskaplig rådgivning.

2.  Kommissionen får anta detaljerade bestämmelser för tillämpningen av punkt 1 i form av genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 30.2.

▼B

Artikel 10

▼M1

Åtgärder på området insamling, hantering och användning av andra uppgifter

▼B

1.  Kommissionen får genomföra studier och pilotprojekt som gäller insamling av andra uppgifter. ►M1  Följande verksamheter kan komma i fråga för unionens finansiella stöd: ◄

▼M1

a) Metodstudier och projekt för att optimera och standardisera metoderna för insamling av uppgifter som krävs för att tillhandahålla vetenskaplig rådgivning.

▼B

b) Undersökningsprojekt för uppgiftsinsamling särskilt i fråga om vattenbruk, fiskets och vattenbrukets inverkan på miljön och fiskeri- och vattenbruksnäringarnas förmåga att skapa arbetstillfällen.

c) Ekonomiska och bioekonomiska analyser och simuleringar i samband med planerade fiskeripolitiska beslut, däribland återhämtnings- och förvaltningsplaner, samt utvärdering av fiskeripolitikens verkningar.

d) Selektivitet inom fisket, inbegripet den selektivitet som hänger samman med fiskeredskaps utformning och fiskemetoder, och utredning av förhållandet mellan fångstkapacitet, fiskeansträngning och dödlighet för respektive typ av fiske.

e) Förbättringar av den tillsyn som bedrivs för att se till att den gemensamma fiskeripolitiken följs, särskilt i fråga om kostnadseffektivitet.

f) Utvärdering och hantering av sambanden mellan fiske- och vattenbruksverksamhet och akvatiska ekosystem.

2.  Finansieringen av studier och pilotprojekt som genomförs med tillämpning av punkt 1 får uppgå till högst 15 % av godkända årliga anslag för de åtgärder som finansieras enligt artikel 9 och den här artikeln.

Artikel 11

Åtgärder i fråga om vetenskapliga utlåtanden

Följande utgifter för vetenskaplig rådgivning skall berättiga till finansieringsåtgärder från ►M1  unionen ◄ :

▼M1

a) Utgifter för partnerskapsavtal med nationella forskningsinstitut eller med internationella organisationer som gör beståndsbedömningar för att kunna tillhandahålla vetenskaplig rådgivning och vetenskapliga uppgifter.

▼B

b) Utgifter som har anknytning till administrativa arrangemang med Gemensamma forskningscentret eller andra av ►M1  unionens ◄ rådgivande organ för tillhandahållande av sekretariatet för Vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen, för preliminära analyser av uppgifter och för sammanställning av uppgifter för utvärdering av fiskeresurserna.

c) Ersättning till ledamöter i Vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen och till experter inbjudna av kommittén för deltagande i och arbete i samband med arbetsgrupper och plenarsessioner.

d) Ersättning till oberoende experter som förser kommissionen med vetenskapliga utlåtanden eller som utbildar tjänstemän eller berörda aktörer i hur vetenskapliga utlåtanden skall tolkas.

e) Bidrag till internationella organisationer med ansvar för beståndsbedömning.

Artikel 12

Åtgärder i fråga om styrning

Följande utgifter i samband med styrning skall berättiga till stöd genom ►M1  unionens ◄ finansieringsåtgärder:

▼M1

a) Kostnaderna för resor och uppehälle för medlemmarna i representativa organisationer inom rådgivande kommittén för fiske och vattenbruk i samband med förberedande sammanträden inför rådgivande kommitténs möten, samt kostnaderna för översättning, tolkning och inkvartering i samband med dessa förberedande sammanträden.

b) Kostnaderna i samband med att företrädare utsedda av rådgivande kommittén för fiske och vattenbruk företräder kommittén vid sammanträden i de regionala rådgivande nämnderna, i Internationella havsforskningsrådet (Ices) och i Vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen.

c) De regionala rådgivande nämndernas driftskostnader enligt föreskrifterna i beslut 2004/585/EG.

▼B

d) Kostnader för information om fiskeripolitikens mål och åtgärder – särskilt om de förslag kommissionen lägger fram – och spridande av relevant information på området till fiskerinäringen och andra berörda grupper på kommissionens initiativ, bland annat kostnader för följande:

i) Framställning och spridning av faktamaterial, anpassat till olika berörda gruppers specifika behov (skriftligt, audiovisuellt eller i elektronisk form).

▼M1

ii) Tillgängliggörande av uppgifter och förklarande material för en mycket bred publik – särskilt om de förslag som kommissionen lägger fram – genom utveckling av webbplatser för ansvariga enheter inom kommissionen, publicering av en periodisk tidskrift samt anordnande av informationsseminarier och kurser för opinionsbildare.

▼B

Artikel 13

Åtgärder i fråga om internationella förbindelser

1.  Följande utgifter i samband med internationella förbindelser skall berättiga till stöd genom ►M1  unionens ◄ finansieringsåtgärder:

a) Utgifter till följd av fiskeavtal och partnerskapsavtal om fiske som ►M1  unionen ◄ har förhandlat fram eller tänker förnya eller förhandla om med tredjeland.

b) Utgifter för ►M1  unionens ◄ obligatoriska bidrag till internationella organisationers budget.

c) Utgifter för ►M1  unionens ◄ medlemskap och frivilliga anslag till Förenta nationernas organisationer, samt utgifter för ►M1  unionens ◄ medlemskap i och frivilliga anslag till andra internationella organisationer som arbetar med havsrätt.

d) Frivilliga finansiella bidrag till förberedelser för nya internationella organisationer eller traktater som är av intresse för ►M1  unionen ◄ .

▼M1

e) Frivilliga finansiella bidrag till arbete eller program som genomförs av internationella organisationer och som är av särskilt intresse för unionen.

▼B

f) Finansiella bidrag till verksamhet (arbetsmöten och informella och extraordinarie möten mellan de fördragsslutande parterna) som tillvaratar ►M1  unionens ◄ intressen i internationella organisationer och som stärker samarbetet med ►M1  unionens ◄ partner i sådana organisationer. Härvid skall bidragen täcka kostnader till följd av att företrädare från tredjeländer deltar i förhandlingar och möten i internationella forum eller organisationer, om deras närvaro är nödvändig för ►M1  unionens ◄ intressen.

2.  När det gäller utgifter enligt punkterna 1 a och b skall de finansierade åtgärderna genomföras på grundval av förordningar och beslut om ingående av fiskeavtal och/eller fiskeprotokoll mellan ►M1  unionen ◄ och tredjeländer, och på grundval av förordningar och beslut om ►M1  unionens ◄ undertecknande av avtal om internationella fiskeriorganisationer.

Artikel 14

Tekniskt bistånd

►M1  Unionens ◄ finansieringsåtgärder kan användas för att täcka utgifter för de förberedelser och för den uppföljning, övervakning, revision och utvärdering som krävs för genomförande och utvärdering av åtgärder som omfattas av denna förordning eller för uppnåendet av förordningens mål, t.ex. studier, möten, experter, information, upplysningsverksamhet, fortbildning, publikationer, utgifter för informationsteknik (t.ex. datornätverk för informationsutbyte) eller tillfällig personal och kommissionens eventuella övriga utgifter för administrativt eller tekniskt bistånd.KAPITEL IV

STÖDNIVÅER

Artikel 15

Medfinansieringsnivåer i fråga om övervaknings- och kontrollsystem

I fråga om de finansieringsåtgärder som avses i artikel 8 a får ►M1  unionens ◄ medfinansiering inte överstiga 50 % av de stödberättigande utgifterna. Kommissionen får emellertid besluta att åtgärder som omfattas av artikel 8 a led i, med undantag för inköp av fartyg och luftfartyg, iii och v skall medfinansieras till över 50 %.

Artikel 16

▼M1

Medfinansieringsnivåer på området insamling, hantering och användning av grundläggande uppgifter

▼B

I fråga om de ►M1  unionens ◄ finansieringsåtgärder som avses i artikel 9 får ►M1  unionens ◄ medfinansiering inte överstiga 50 % av kostnaderna för de stödberättigande offentliga utgifterna för genomförandet av program enligt ►M1  Artikel 4 i förordning (EG) nr 199/2008 ◄ .

Artikel 17

▼M1

Medfinansieringsnivåer på området insamling, hantering och användning av andra uppgifter

▼B

I fråga om de ►M1  unionens ◄ finansieringsåtgärder som avses i artikel 10 får gemenskapens medfinansiering inte överstiga följande nivåer: 50 % av de stödberättigande kostnaderna för sådana åtgärder som inleds till följd av en ansökningsomgång; upp till 100 % av marginalkostnaderna för projekt som föreslås av de universitet och offentliga forskningsorgan som på grund av nationella bestämmelser måste betala marginalkostnader.

Artikel 18

Finansieringsnivåer i fråga om rese- och inkvarteringskostnader för medlemmar i Rådgivande kommittén för fiske och vattenbruk

1.  I fråga om de ►M1  unionens ◄ finansieringsåtgärder som avses i artikel 12 a och b, skall ►M1  unionens ◄ medfinansiering fastställas i enlighet med punkterna 2 och 3.

▼M1

2.  Varje representativ organisation som är medlem av den rådgivande kommitténs plenarförsamling ska, genom ett finansieringsavtal som sluts med kommissionen, ges rätt till ersättning i proportion till antalet ersättningsberättigade inom den rådgivande kommitténs plenarförsamling och beroende på tillgängliga medel.

3.  Denna rätt till ersättning och den genomsnittliga kostnaden för en representativ organisation för en tjänsteresa ska avgöra antalet resor, som ägt rum i syfte att hålla förberedande möten, för vilka varje representativ organisation får åta sig kostnader. Inom den allmänna gränsen för ersättning, ska varje representativ organisation göra ett schablonavdrag på 20 % av de faktiska stödberättigande kostnaderna för att kompensera för de särskilda kostnader som organisationen ådrar sig för administration i samband med att de förberedande sammanträdena anordnas.

▼BKAPITEL V

FINANSIERINGSFÖRFARANDENAVSNITT 1

Förfaranden i fråga om övervaknings- och kontrollsystem

Artikel 19

Inledande bestämmelser

När det gäller medlemsstaternas nationella genomförandeprogram avseende de övervaknings- och kontrollsystem som har inrättats för fiskeripolitikens genomförande, skall ►M1  unionen ◄ tillhandahålla sitt ekonomiska bidrag i enlighet med förfarandena i detta avsnitt.

Artikel 20

Programplanering

▼M1

1.  Medlemsstaterna ska lämna sina ansökningar om ekonomiskt stöd från unionen till kommissionen senast den 15 november det år som föregår det berörda genomförandeåret.

Ansökningarna ska åtföljas av ett årligt program för fiskerikontroll som innehåller följande uppgifter:

a) Det årliga programmets mål.

b) Planerade tillgängliga personalresurser.

c) Planerade tillgängliga ekonomiska resurser.

d) Planerat tillgängligt antal fartyg och luftfartyg.

e) En förteckning över de projekt för vilka ett ekonomiskt bidrag söks.

f) Planerade totala utgifter för projektens genomförande.

g) En tidsplan som anger när varje projekt i det årliga programmet för fiskerikontroll ska vara avslutat.

h) En förteckning över indikatorer som ska användas för att bedöma effektiviteten i det årliga programmet för fiskerikontroll.

2.  För varje projekt ska det i det årliga programmet för fiskerikontroll anges vilken åtgärd i artikel 8 a som avses, projektets syfte samt en detaljerad beskrivning av det innehållande följande uppgifter: ägare, ort, uppskattad kostnad, tidsplan för genomförandet av projektet samt vilken typ av offentlig upphandling som kommer att tillämpas. När ett projekt genomförs gemensamt av fler än en medlemsstat, ska det årliga programmet för fiskerikontroll även omfatta en förteckning över de medlemsstater som driver projektet, de beräknade totala kostnaderna för projektet samt de beräknade kostnaderna per medlemsstat.

▼B

3.  I fråga om fartyg och luftfartyg skall det av programmet för fiskerikontroll också framgå

a) i vilken utsträckning de kommer att användas av de behöriga myndigheterna för kontrolländamål uttryckt som procentandel av användningen under ett års totala verksamhet,

▼M1

b) hur många timmar och dagar under ett år som de sannolikt kommer att användas för fiskerikontroll samt vilket system som medlemsstaten infört för att möjliggöra för kommissionen eller revisionsrätten att kontrollera att de verkligen används för kontrolländamål,

▼B

c) när det gäller modernisering, deras förväntade livslängd.

▼M1

4.  Medlemsstaterna ska lämna den information som avses i punkterna 1, 2 och 3 genom översändande, både elektroniskt och i pappersform, av det elektroniska formulär som kommissionen tillhandahållit.

▼B

Artikel 21

Kommissionens beslut

1.  På grundval av de program för fiskerikontroll som lämnas in av medlemsstaterna skall kommissionen varje år fatta beslut om ekonomiskt bidrag från ►M1  unionen ◄ till de nationella programmen i enlighet med förfarandet i artikel 30.2.

2.  Kommissionen skall i sina beslut enligt punkt 1 prioritera sådana åtgärder som bäst lämpar sig för att öka kontroll-, inspektions- och övervakningsverksamhetens effektivitet, med hänsyn tagen till det sätt på vilket medlemsstaterna har genomfört redan godkända program.

3.  I beslut enligt punkt 1 skall följande fastställas:

a) Totalbeloppet för det ekonomiska bidrag som skall beviljas varje medlemsstat för åtgärder enligt artikel 8 a.

b) Stödnivå för det ekonomiska bidraget.

c) Eventuella villkor för det ekonomiska bidraget med anledning av ►M1  unions ◄ bestämmelserna.AVSNITT 2

▼M1

Förfaranden för insamling, hantering och användning av uppgifter

Artikel 22

Inledande bestämmelse

Unionens ekonomiska bidrag till medlemsstaternas utgifter för insamling, hantering och användning av grundläggande uppgifter som avses i artikel 9 ska tillhandahållas i enlighet med de förfaranden som anges i detta avsnitt.

▼M1 —————

▼B

Artikel 24

▼M1

Kommissionens beslut om finansiering

1.  På grundval av de fleråriga program som medlemsstaterna lämnat in i enlighet med artikel 4.4 i förordning (EG) nr 199/2008 och som godkänts av kommissionen i enlighet med artikel 6.3 i den förordningen ska beslut om gemenskapens ekonomiska bidrag till de nationella programmen fattas varje år i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 30.2.

▼M1 —————

▼B

3.  I besluten enligt punkt 1 skall följande fastställas:

a) Totalbeloppet för det ekonomiska bidrag som skall beviljas varje medlemsstat för de åtgärder som avses i artikel 9.

b) Stödnivå för det ekonomiska bidraget.

c) Eventuella villkor för det ekonomiska bidraget med anledning av ►M1  unions ◄ bestämmelserna.KAPITEL VI

ANSLAG

Artikel 25

Budgetmedel

De årliga anslagen skall beviljas av budgetmyndigheten enligt riktlinjerna i finansieringsramen.

Artikel 26

Kumulering av ►M1  unions ◄ stöd

Åtgärder som finansieras enligt förordningen skall inte få stöd från något annat av ►M1  unionens ◄ finansieringsinstrument. Mottagare av stöd enligt förordningen skall informera kommissionen om eventuell annan finansiering och om löpande ansökningar om finansiering.KAPITEL VII

KONTROLL OCH UTVÄRDERING

Artikel 27

Skydd av ►M1  unionens ◄ ekonomiska intressen

1.  Kommissionen skall se till att ►M1  unionens ◄ ekonomiska intressen skyddas när åtgärder som finansieras enligt den här förordningen genomförs, genom att vidta förebyggande åtgärder mot bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet, med hjälp av effektiva kontroller, genom att återkräva belopp som felaktigt betalats ut och, om oegentligheter upptäcks, genom att ådöma effektiva, proportionella och avskräckande påföljder i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen ( 12 ), rådets förordning, (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter ( 13 ) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 av den 25 maj 1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) ( 14 ).

2.  För de ►M1  unions ◄ åtgärder som finansieras med hjälp av den här förordningen skall förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 och förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 tillämpas på varje sådan överträdelse av en bestämmelse i ►M1  unions ◄ rätten, och även avtalsbestämmelser fastställda i enlighet med programmet, som är följden av en handling eller en underlåtenhet av en ekonomisk aktör och som har lett eller skulle ha kunnat leda till en negativ ekonomisk effekt i form av en oberättigad utgift för ►M1  unionens ◄ allmänna budget eller budgetar som de förvaltar.

3.  Kommission skall minska, tillfälligt avbryta utbetalningen av eller återkräva ekonomiskt bistånd som har beviljats för en åtgärd, om det visar sig att oegentligheter har förekommit, exempelvis om denna förordning eller beslutet eller avtalet om beviljande av stödet inte har följts, eller om det visar sig att åtgärden utan kommissionens godkännande har ändrats på ett sätt som står i strid med dess inriktning eller genomförandevillkor.

Artikel 28

Revisioner och finansiella korrigeringar

1.  Utan att det påverkar de revisioner som medlemsstaterna utför i enlighet med nationella lagar och andra författningar, får tjänstemän från kommissionen och revisionsrätten, eller deras ombud, göra revisioner på plats av de åtgärder som finansieras enligt förordningen när som helst med minst tio arbetsdagars varsel, utom i brådskande fall, under en treårsperiod efter kommissionens slutliga utbetalning.

Tjänstemän från kommissionen och revisionsrätten, eller deras ombud, som i vederbörlig ordning bemyndigats att utföra revisioner på platsen, skall få tillgång till böcker och alla andra handlingar, inbegripet handlingar och metadata som sammanställts eller mottagits och lagrats elektroniskt, när det gäller utgifter som finansieras genom denna förordning.

De ovannämnda revisionsbefogenheterna får inte påverka tilllämpningen av nationella bestämmelser som reserverar vissa åtgärder för ombud som utses särskilt enligt nationell lagstiftning. Tjänstemän från kommissionen och revisionsrätten, eller deras ombud, får bl.a. inte delta i hembesök eller formella förhör med personer inom ramen för den nationella lagstiftningen i den berörda medlemsstaten. De skall emellertid ha tillgång till den information som erhålls på detta sätt.

Om ekonomiskt ►M1  unions ◄ stöd enligt förordningen lämnas vidare till tredje part som slutlig förmånstagare, skall den ursprungliga förmånstagaren i egenskap av stödmottagare förse kommissionen med all relevant information om den slutliga förmånstagarens identitet.

Förmånstagarna skall i detta syfte hålla samtliga relevanta dokument tillgängliga under en period på upp till tre år efter den slutliga utbetalningen.

Kommissionen kan också begära att den berörda medlemsstaten utför revisioner på plats av de åtgärder som finansieras i enlighet med artiklarna 8 och 9. Tjänstemän från kommissionen och revisionsrätten, eller deras ombud, får delta i sådana revisioner.

2.  Om kommissionen anser att ►M1  unions ◄ medel inte har använts i enlighet med villkoren i förordningen, eller någon annan tillämplig ►M1  unions ◄ rättsakt, skall förmånstagarna, även slutliga förmånstagare i den mening som avses i punkt 1, informeras om detta och ges en månad räknat från dagen för underrättelsen att inkomma med synpunkter till kommissionen.

Om förmånstagarna inte svarar inom utsatt tid eller om de synpunkter som de lämnar inte föranleder kommissionen att ändra sin ståndpunkt, skall kommissionen minska eller dra tillbaka det beviljade ekonomiska bidraget eller tillfälligt avbryta utbetalningarna.

Belopp som felaktigt betalats ut skall återbetalas till kommissionen. Ränta skall läggas till belopp som inte återbetalas i tid enligt villkoren i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002.

3.  Kommissionen skall se till att det finns lämpliga system för kontroll och revision av de finansierade åtgärderna, i enlighet med artikel 53.7 och artikel 165 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002.

4.  När det gäller utbetalningar till tredjeländer i samband med åtgärder som finansieras enligt artikel 13 a, får kommissionen enligt principen om nationell suveränitet utföra eller låta utföra redovisningsrevisioner endast efter överenskommelse med det berörda landet.

Artikel 29

Utvärdering och rapporter

1.  Genomförandet av de åtgärder som finansieras enligt förordningen skall kontrolleras regelbundet.

2.  Kommissionen skall sörja för en regelbunden, oberoende och extern utvärdering av de finansierade åtgärderna.

3.  Kommissionen skall till Europaparlamentet och till rådet överlämna följande:

a) Senast den 31 mars 2011: en interimsrapport med utvärdering av uppnådda resultat i samband med genomförandet av de åtgärder som finansieras enligt förordningen och om genomförandets kvalitativa och kvantitativa aspekter.

b) Senast den 30 augusti 2012: ett meddelande om det fortsatta genomförandet av de åtgärder som finansieras enligt förordningen.

c) Senast den 31 december 2014: en utvärdering i efterhand.KAPITEL VIII

SLUTBESTÄMMELSER

▼M1

Artikel 30

Kommittéförfarande

1.  Kommissionen ska biträdas av den kommitté för fiske och vattenbruk som inrättats genom artikel 30.1 i förordning (EG) nr 2371/2002. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter ( 15 ).

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

▼M1 —————

▼M1

Artikel 32

Upphävande av obsoleta rättsakter

Förordning (EG) nr 657/2000 och besluten 2000/439/EG och 2004/465/EG ska upphöra att gälla den 1 januari 2007. Bestämmelserna i artiklarna 3 andra strecksatsen, 4 och 6 i beslut 2000/439/EG och i bilagan till detta, såsom de var tillämpliga den 31 januari 2006, ska dock tillämpas på motsvarande sätt på de nationella programmen på området insamling, hantering och användning av uppgifter för åren 2007 och 2008.

▼B

Artikel 33

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2013.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.( 1 ) Yttrande av den 15 december 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT).

( 2 ) EGT L 358, 31.12.2002, s. 59. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1242/2004 (EUT L 236, 7.7.2004, s. 1).

( 3 ) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

( 4 ) EGT L 357, 31.12.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1261/2005 (EUT L 201, 2.8.2005, s. 3).

( 5 ) EGT L 187, 20.7.1999, s. 70. Beslutet ändrat genom beslut 2004/864/EG (EUT L 370, 17.12.2004, s. 91).

( 6 ) EUT L 256, 3.8.2004, s. 17. Beslutet ändrat genom kommissionens beslut 2006/191/EG (EUT L 66, 8.3.2006, s. 50).

( 7 ) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

( 8 ) EGT L 80, 31.3.2000, s. 7.

( 9 ) EGT L 176, 15.7.2000, s. 42. Beslutet ändrat genom beslut 2005/703/EG (EUT L 267, 12.10.2005, s. 26).

( 10 ) EUT L 157, 30.4.2004, s. 114. Rättat i EUT L 195, 2.6.2004, s. 36. Beslutet senast ändrat genom beslut 2006/2/EG (EUT L 2, 5.1.2006, s. 4).

( 11 ) EUT L 60, 5.3.2008, s. 1.

( 12 ) EGT L 312, 23.12.1995, s. 1.

( 13 ) EGT L 292, 15.11.1996, s. 2.

( 14 ) EGT L 136, 31.5.1999, s. 1.

( 15 ) EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.