02005A0126(01) — SV — 01.03.2017 — 004.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

AVTAL

mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om ändring av avtalet av den 22 juli 1972 mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet beträffande bestämmelserna om bearbetade jordbruksprodukter

(EGT L 023 26.1.2005, s. 19)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

 M1

BESLUT nr 1/2013 AV GEMENSAMMA KOMMITTÉN EU-SCHWEIZ 2013/147/EU av den 18 mars 2013

  L 82

60

22.3.2013

 M2

BESLUT nr 1/2014 AV GEMENSAMMA KOMMITTÉN EU-SCHWEIZ 2014/104/EU av den 13 februari 2014

  L 54

19

22.2.2014

 M3

BESLUT nr 1/2015 AV GEMENSAMMA KOMMITTÉN EU–SCHWEIZ av den 20 mars 2015

  L 88

16

1.4.2015

►M4

BESLUT nr 1/2017 AV GEMENSAMMA KOMMITTÉN EU–SCHWEIZ av den 8 februari 2017

  L 54

16

1.3.2017
▼B

AVTAL

mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om ändring av avtalet av den 22 juli 1972 mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet beträffande bestämmelserna om bearbetade jordbruksprodukterEUROPEISKA GEMENSKAPEN, nedan kallad ”gemenskapen”,

å ena sidan, och

SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET, nedan kallat ”Schweiz”,

å andra sidan,

nedan kallade ”de avtalsslutande parterna”,

SOM BEAKTAR avtalet av den 22 juli 1972 mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet samt den gemensamma förklaringen om ytterligare framtida förhandlingar som åtföljer slutakterna till avtalen mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Schweiziska edsförbundet, vilka undertecknades den 21 juni 1999 i Luxemburg,

SOM ANSER att protokoll nr 2 till avtalet av den 22 juli 1972 mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet – nedan kallat ”avtalet” – bör uppdateras i enlighet med resultaten av Uruguayrundan och anpassas med avseende på de produkter som omfattas,

SOM ANSER att handeln mellan Schweiz och de nya medlemsstaterna bör upprätthållas efter utvidgningen av Europeiska unionen,

SOM ÖNSKAR förbättra det ömsesidiga tillträdet till marknaderna för bearbetade jordbruksprodukter,

SOM BEAKTAR avtalet av den 17 mars 2000 genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, angående protokoll nr 2 till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.Artikel 1

Avtalet ändras härmed på följande sätt:

1. Bilaga I till avtalet skall ersättas med en ny bilaga I som åtföljer detta avtal som bilaga 1.

2. Protokoll nr 2 till avtalet skall ersättas med ett nytt protokoll nr 2 som åtföljer detta avtal som bilaga 2.

Artikel 2

Följande avtal skall upphöra att gälla med verkan från och med det att detta avtal träder i kraft:

 Avtalet av den 17 mars 2000 genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, angående protokoll nr 2 till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet.

 Skriftväxling av den 29 november 1988 mellan Europeiska kommissionen och Schweiz federala myndigheter om ett arrangemang för att förbättra öppenheten kring de olika prisutjämningsåtgärder som tillämpas av Europeiska gemenskapen och Schweiz och som påverkar handeln med bearbetade jordbruksprodukter som omfattas av protokoll nr 2.

Artikel 3

Bilagorna till detta avtal, inklusive tabellerna och tilläggen till tabellerna samt tillägget till protokoll nr 2, skall utgöra en integrerad del av detta.

Artikel 4

1.  Detta avtal skall tillämpas, å ena sidan, på de territorier där Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen är tilllämpligt och i enlighet med de villkor som fastställs i fördraget och, å andra sidan, på Schweiz territorium.

2.  Detta avtal skall även tillämpas på Furstendömet Liechtensteins territorium så länge tullunionen med Schweiz består.

Artikel 5

1.  Detta avtal skall godkännas enligt de avtalsslutande parternas egna förfaranden. Det träder i kraft den första dagen som följer på den dag då de avtalsslutande parterna till varandra har anmält att de förfaranden som är nödvändiga för detta har slutförts.

2.  I avvaktan på att det ratificeringsförfarande som avses i punkt 1 har avslutats skall de avtalsslutande parterna tillämpa detta avtal från och med den första dagen i den fjärde månaden som följer på dagen för undertecknandet, förutsatt att genomförandeåtgärderna enligt artikel 5.4 i protokoll nr 2 antas samma dag.

Artikel 6

1.  Detta avtal är upprättat i två exemplar på danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, nederländska, polska, portugisiska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska, vilka alla texter är lika giltiga.

2.  Den maltesiska versionen av detta avtal skall bestyrkas av de avtalsslutande parterna genom skriftväxling. Den skall ha samma giltighet som de språk som anges i punkt 1.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknande befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého øíjna dva tisíce ètyøi.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburga, divi tukstoši ceturta gada divdesmit sestaja oktobri.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettõezer negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu w dniu dwudziestym szóstym października roku dwutysięcznego czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoè štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

signatory

BILAGA I

”BILAGA 1Förteckning över de varor som avses i artikel 2 i i avtalet

HS-nummer

Varuslag

2905 43

– – Mannitol

2905 44

– – D-glucitol (sorbitol)

3501

Kasein, kaseinater och andra kaseinderivat; kaseinlim:

3501 10

– Kasein

ex 3501 90

– Andra slag:

– Andra än kaseinlim

3502

Albuminer (inbegripet koncentrat av två eller flera vassleproteiner innehållande mer än 80 viktprocent vassleproteiner, beräknat på torrsubstansen), albuminater och andra albuminderivat:

– Äggalbumin:

3502 11

– – Torkat

3502 19

– – Annat

3502 20

– Mjölkalbumin (inbegripet koncentrat av två eller flera vassleproteiner)

3505

Dextrin och annan modifierad stärkelse (t.ex. förklistrad eller förestrad stärkelse); lim och klister på basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse

3809

Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av färgämnen samt andra produkter och preparat (t.ex. glättmedel och betmedel), av sådana slag som används inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller inom liknande industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

3809 10

– På basis av stärkelse eller stärkelseprodukter

3823

Tekniska enbasiska fettsyror, sura oljor från raffinering; tekniska fettalkoholer:

– Tekniska enbasiska fettsyror, sura oljor från raffinering:

3823 11

– – Stearin

3823 12

– – Olein

3823 19

– – Andra

3823 70

– Tekniska fettalkoholer

3824 60

– Sorbitol, annan än sorbitol enligt nr 2905 44

5301

Lin, oberett eller berett men inte spunnet; blånor och avfall av lin (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

5302

Mjukhampa (Cannabis sativa L.), oberedd eller beredd men inte spunnen; blånor och avfall av mjukhampa (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)”

BILAGA 2

PROTOKOLL nr 2

om vissa bearbetade jordbruksprodukter

Artikel 1

Allmänna principer

1.  Bestämmelserna i avtalet skall tillämpas på varor som förtecknas i tabellerna I och II om inget annat anges i detta protokoll.

2.  I fråga om dessa varor får de avtalsslutande parterna inte ta ut importtullar eller andra avgifter med motsvarande verkan, inklusive jordbruksavgifter, eller bevilja exportbidrag eller någon annan form av återbetalning eller efterskänkande, helt eller delvis, av tullar eller avgifter med motsvarande verkan.

3.  Bestämmelserna i detta protokoll skall tillämpas på samma sätt på Furstendömet Liechtenstein fram till dess att protokoll 3 till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet börjar tillämpas på Furstendömet Liechtenstein.

Artikel 2

Tillämpning av prisutjämningsåtgärder

1.  För att ta hänsyn till kostnadsskillnader för jordbruksråvaror som används vid framställningen av varorna i tabell I hindrar inte avtalet att prisutjämningsåtgärder tillämpas på dessa varor, det vill säga uttag av jordbruksavgifter vid import samt beviljande av exportbidrag eller någon annan form av återbetalning eller efterskänkande, helt eller delvis, av tullar eller avgifter med motsvarande verkan.

2.  Om en avtalsslutande part vidtar interna åtgärder som minskar priset på råvaror för bearbetningsindustrin, skall dessa åtgärder beaktas vid beräkningen av prisutjämningsbeloppen.

Artikel 3

Prisutjämningsåtgärder vid import

1.  De schweiziska basbelopp för jordbruksråvaror som beaktas vid beräkningen av jordbruksavgifterna vid import får varken överstiga skillnaden mellan det schweiziska referenspriset på hemmamarknaden och gemenskapens inhemska referenspris för respektive jordbruksråvara, eller de schweiziska importtullar som faktiskt tillämpas på jordbruksråvarorna när de importeras som sådana.

2.  Den schweiziska importordningen för varorna i tabell I anges i tabell IV.

3.  Om det schweiziska referenspriset på hemmamarknaden är lägre än gemenskapens inhemska referenspris får gemenskapen vidta prisutjämningsåtgärder enligt artikel 2, det vill säga ta ut jordbruksavgifter vid import, i enlighet med förordning (EG) nr 1460/96 och därpå följande förordningar.

Artikel 4

Prisutjämningsåtgärder vid export

1.  De schweiziska exportbidragen eller någon annan form av återbetalning eller efterskänkande, helt eller delvis, av tullar eller avgifter med motsvarande verkan vid export till gemenskapen av varor som förtecknas i tabell I får inte överstiga skillnaden mellan det schweiziska referenspriset på hemmamarknaden och gemenskapens inhemska referenspris för de jordbruksråvaror som används vid framställningen av dessa varor, multiplicerat med de kvantiteter som faktiskt används. Om det schweiziska referenspriset på hemmamarknaden är lika högt som eller lägre än gemenskapens inhemska referenspris, skall det schweiziska exportbidraget eller annan form av återbetalning eller efterskänkande, helt eller delvis, av tullar eller avgifter med motsvarande verkan vara noll.

2.  Om det schweiziska referenspriset på hemmamarknaden är lägre än gemenskapens inhemska referenspris, får gemenskapen vidta prisutjämningsåtgärder enligt artikel 2, det vill säga bevilja exportbidrag i enlighet med förordning (EG) nr 1520/2000 och därpå följande förordningar, eller bevilja annan form av återbetalning eller efterskänkande, helt eller delvis, av tullar eller avgifter med motsvarande verkan.

3.  För socker (HS-rubrikerna 1701 , 1702 och 1703 ) som används vid framställningen av varor som förtecknas i tabell I och tabell II får de avtalsslutande parterna inte bevilja exportbidrag eller någon annan form av återbetalning eller efterskänkande, helt eller delvis, av tullar eller avgifter med motsvarande verkan.

Artikel 5

Referenspriser

1.  Gemenskapens och Schweiz inhemska referenspriser för jordbruksråvaror som avses i artiklarna 3 och 4 anges i tabell III.

2.  De avtalsslutande parterna skall regelbundet, minst en gång per år, till den gemensamma kommittén lämna uppgifter om de inhemska referenspriserna för alla råvaror för vilka prisutjämningsåtgärder tillämpas. Dessa inhemska referenspriser skall spegla den verkliga prissituationen inom den avtalsslutande partens territorium. Det skall vara de priser som bearbetningsindustrin normalt betalar vid partihandel eller i framställningsstadiet. Om en jordbruksråvara finns tillgänglig för bearbetningsindustrin eller en del av denna till ett lägre pris än det som annars gäller på hemmamarknaden, skall de inhemska referenspriserna anpassas i enlighet härmed.

3.  Den gemensamma kommittén skall fastställa de inhemska referenspriserna och prisskillnaderna för jordbruksråvaror som förtecknas i tabell III på grundval av de uppgifter som Europeiska kommissionens avdelningar och Schweiz federala myndigheter lämnar. Om så är nödvändigt för att upprätthålla de relativa förmånsmarginalerna skall basbeloppen för de jordbruksråvaror som förtecknas i tabell IV anpassas.

4.  Innan detta protokoll börjar tillämpas skall den gemensamma kommittén se över de inhemska priserna för de jordbruksråvaror som avses i artiklarna 3 och 4 och som förtecknas i tabell III.

Artikel 6

Särskilda bestämmelser om administrativt samarbete

Särskilda bestämmelser om administrativt samarbete fastställs i tillägget till detta protokoll.

Artikel 7

Ändringar

Den gemensamma kommittén får besluta om ändring av tabellerna, tilläggen till tabellerna och det tillägg som åtföljer detta protokoll.

TABELL I

Varor som omfattas av prisutjämningsåtgärderHS-nummer

Varuslag

0403

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, även koncentrerade, försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao:

.10

– Yoghurt:

ex .10

– – Smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao

.90

– Andra slag:

ex .90

– – Smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao

0405

Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk; bredbara smörfettsprodukter:

.20

– Bredbara smörfettsprodukter:

ex .20

– Med en fetthalt av mer än 39 viktprocent men högst 75 viktprocent

1517

Margarin; ätbara blandningar och beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra än ätbara fetter eller oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor enligt nr 1516 :

.10

– Margarin med undantag av flytande margarin:

ex .10

– – Med en mjölkfetthalt av mer än 10 viktprocent men högst 15 viktprocent

.90

– Andra slag:

ex .90

– – Med en mjölkfetthalt av mer än 10 viktprocent men högst 15 viktprocent

1704

Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao

1806

Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao

1901

Maltextrakt; livsmedelsberedningar av mjöl, krossgryn, stärkelse eller maltextrakt, som inte innehåller kakaopulver eller som innehåller mindre än 40 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, ej nämnda eller inbegripna någon annanstans; livsmedelsberedningar av varor enligt nr 0401 –0404 , som inte innehåller kakao eller som innehåller mindre än 5 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, ej nämnda eller inbegripna någon annanstans

1902

Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, nudlar, lasagne, gnocchi, ravioli och cannelloni, även kokta, fyllda (med kött eller andra födoämnen) eller på annat sätt beredda; couscous, även beredd

1904

Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter (t.ex. majsflingor); spannmål, annan än majs, i form av korn eller flingor eller andra bearbetade korn (med undantag av mjöl och krossgryn), förkokt eller på annat sätt beredd, ej nämnda eller inbegripna någon annanstans

1905

Bröd, kakor, kex och andra bakverk, även innehållande kakao; nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande produkter

2004

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, frysta, andra än produkter enligt nr 2006 :

.10

– Potatis:

ex .10

– – I form av mjöl eller flingor

2005

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, ej frysta, andra än produkter enligt nr 2006 :

.20

– Potatis:

ex .20

– I form av mjöl eller flingor

2008

Frukt, bär, nötter och andra växtdelar, på annat sätt beredda eller konserverade, med eller utan tillsats av socker, annat sötningsmedel eller alkohol, ej nämnda eller inbegripna någon annanstans:

– Nötter, jordnötter och andra frön, även blandade med varandra:

.11

– – Jordnötter:

ex .11

– – – Jordnötssmör

2101

Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe, te eller matte samt beredningar på basis av dessa produkter eller på basis av kaffe, te eller matte; rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt extrakter, essenser och koncentrat av dessa produkter:

– Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe samt beredningar på basis av dessa extrakter, essenser eller koncentrat eller på basis av kaffe:

.12

– – Beredningar på basis av dessa extrakter, essenser eller koncentrat eller på basis av kaffe:

ex .12

– – – Innehållande minst 1,5 viktprocent mjölkfett, minst 2,5 viktprocent mjölkproteiner, minst 5 viktprocent socker eller minst 5 viktprocent stärkelse

.20

– Extrakter, essenser och koncentrat av te eller matte samt beredningar på basis av sådana extrakter, essenser eller koncentrat eller på basis av te eller matte:

ex .20

– Innehållande minst 1,5 viktprocent mjölkfett, minst 2,5 viktprocent mjölkproteiner, minst 5 viktprocent socker eller minst 5 viktprocent stärkelse

2103

Såser samt beredningar för tillredning av såser; blandningar för smaksättningsändamål; senapspulver och beredd senap:

.20

– Tomatketchup och annan tomatsås

.90

– Andra slag:

ex .90

– – Andra än mangochutney, flytande

2104

Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av soppor eller buljonger; homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar:

2105

Glassvaror, även innehållande kakao

2106

Livsmedelsberedningar, ej nämnda eller inbegripna någon annanstans:

.10

– Proteinkoncentrat och texturerade proteiner:

ex .10

– – Innehållande minst 1 viktprocent mjölkfett, 1 viktprocent andra fetter eller minst 5 viktprocent socker

.90

– Andra slag

2208

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent; sprit, likör och andra spritdrycker:

ex .90

– Annan än odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent och annan än koncentrerad druvjuice med tillsats av alkohol

3501

Kasein, kaseinater och andra kaseinderivat; kaseinlim

.10

– Kasein

.90

– Andra slag

ex .90

– – Andra än kaseinlim

TABELL II

Varor som omfattas av frihandelHS-nummer

Varuslag

0501

Människohår, obearbetat, även tvättat eller avfettat; avfall av människohår

0502

Borst och andra hår av svin; hår av grävling samt andra djurhår för borsttillverkning; avfall av sådana borst och hår

0503

Tagel och tagelavfall, även i ordnade skikt med eller utan underlag

0505

Skinn och andra delar av fåglar, med kvarsittande fjädrar eller dun, fjädrar och delar av fjädrar (även med klippta kanter) samt dun, även rengjorda, desinficerade eller behandlade i konserverande syfte men inte vidare bearbetade; mjöl och avfall av fjädrar eller delar av fjädrar

10

– Fjädrar av sådana slag som används för stoppningsändamål, dun

ex 90

– Andra (till annat än föda)

0506

Ben och kvicke, obearbetade, avfettade, enkelt preparerade (men ej tillformade), behandlade med syra eller befriade från gelatin; mjöl och avfall av dessa produkter

0507

Elfenben, sköldpadd, valbarder och valbardsborst, horn, hovar, klövar, naglar, klor och näbbar, obearbetade eller enkelt preparerade men ej tillformade; mjöl och avfall av dessa produkter

0508

Korall och liknande material, obearbetade eller enkelt preparerade men ej vidare bearbetade; skal av blötdjur, kräftdjur och tagghudingar samt ryggskal av bläckfisk (os sepiae), obearbetade eller enkelt preparerade men ej tillformade; mjöl och avfall av dessa produkter:

ex 00

– Till annat än föda

0509

Naturlig tvättsvamp av animaliskt ursprung

0510

Ambra, bävergäll, sibet och mysk; spanska flugor; galla, även torkad; körtlar och andra animaliska produkter som används för beredning av farmaceutiska produkter, färska, kylda, frysta eller tillfälligt konserverade på annat sätt

0710

Grönsaker, frysta:

40

– Sockermajs (Zea mays var. saccharata)

0711

Grönsaker tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar) men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd:

90

– Andra grönsaker; blandningar av grönsaker:

ex 90

– – Sockermajs (Zea mays var. saccharata)

0901

Kaffe, även rostat eller befriat från koffein; skal och hinnor av kaffe; kaffesurrogat innehållande kaffe, oavsett mängden

0902

Te, även aromatiserat

0903

Matte

1212

Johannesbröd, sjögräs och andra alger, sockerbetor och sockerrör, färska, kylda, frysta eller torkade, även malda; fruktkärnor och andra vegetabiliska produkter (inbegripet orostad cikoriarot av varieteten Cichorium intybus sativum) av sådana slag som används främst som livsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

ex 20

– Sjögräs och andra alger (till annat än föda)

1302

Växtsafter och växtextrakter; pektinämnen, pektinater och pektater; agar-agar samt annat växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, erhållna ur vegetabiliska produkter

1401

Vegetabiliska material av sådana slag som används främst för flätning (t.ex. bambu, rotting, vass, säv, vide, rafia, tvättad, blekt eller färgad halm samt lindbast)

1402

Vegetabiliska material av sådana slag som används främst som fyllning eller stoppning (t.ex. kapock, krollsplint och sjögräs), även i ordnade skikt med eller utan underlag

1403

Vegetabiliska material av sådana slag som används främst i borstar eller kvastar (t.ex. kvastdurra, piassava, risrot och tampicofibrer), även snodda eller buntade

1404

Vegatabiliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

10

– Vegetabiliska råämnen av sådana slag som används främst vid färgning och garvning

20

– Bomullslinters

ex 90

– Andra (till annat än föda)

1505

Ullfett och fettartade ämnen erhållna ur ullfett (inbegripet lanolin):

ex 00

– Till annat än föda

1516

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, som helt eller delvis hydrerats, omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, även raffinerade men inte vidare bearbetade:

20

– Vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor:

ex 20

– – Hydrerad ricinolja, s.k. opalvax

1517

Margarin; ätbara blandningar och beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra än ätbara fetter eller oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor enligt nr 1516 :

90

– Andra slag:

ex 90

– – Ätbara blandningar och beredningar av sådana slag som används som formsläppmedel

1518

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, kokta, oxiderade, dehydratiserade, faktiserade, blåsta, polymeriserade genom upphettning i vakuum eller i inert gas eller på annat sätt kemiskt modifierade, med undantag av produkter enligt nr 1516 ; oätliga blandningar eller beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

ex 00

– Linoxyn

1520

Glycerol, rå; glycerolvatten och glycerollut

1521

Vegetabiliska vaxer (andra än triglycerider), bivax, andra insektsvaxer samt spermaceti (valrav), även raffinerad eller färgad

1522

Degras; rester från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra fettartade ämnen eller av animaliska eller vegetabiliska vaxer

1702

Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast form; sirap och andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller färgämnen; konstgjord honung, även blandad med naturlig honung; sockerkulör:

50

– Kemiskt ren fruktos

90

– Andra slag, inbegripet invertsocker och andra socker- och sockersirapsblandningar innehållande 50 viktprocent fruktsocker beräknat på torrsubstansen

ex 90

– – Kemiskt ren maltos (till annat än föda)

1803

Kakaomassa, även avfettad

1804

Kakaosmör, fett eller olja

1805

Kakaopulver utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel

1903

Tapioka och tapiokaersättningar, framställda av stärkelse, i form av flingor, gryn o.d.

2001

Grönsaker, frukt, bär, nötter och andra ätbara växtdelar, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra:

90

– Andra slag:

ex 90

– – Sockermajs (Zea mays var. saccharata), palmhjärtan; jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar enligt nr 0714

2004

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, frysta, andra än produkter enligt nr 2006 :

90

– Andra grönsaker samt blandningar av grönsaker:

ex 90

– – Sockermajs (Zea mays var. saccharata)

2005

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte frysta, andra än produkter enligt nr 2006 :

80

– Sockermajs (Zea mays var. saccharata)

2006

Grönsaker, frukt, bär, nötter, fruktskal och andra växtdelar, konserverade med socker (avrunna, glaserade eller kanderade):

ex 00

– Sockermajs (Zea mays var. saccharata)

2007

Sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av frukt, bär eller nötter, erhållna genom kokning, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel

2008

Frukt, bär, nötter och andra växtdelar, på annat sätt beredda eller konserverade, med eller utan tillsats av socker, annat sötningsmedel eller alkohol, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

– Nötter, jordnötter och andra frön, även blandade med varandra:

11

– – Jordnötter:

ex 11

– – – Jordnötter, rostade

– Andra slag, inbegripet blandningar, andra än blandningar enligt nr 2008 19 :

91

– – Palmhjärtan

99

– – Andra:

ex 99

– – – Majs, med undantag av sockermajs (Zea mays var. saccharata)

2101

Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe, te eller matte samt beredningar på basis av dessa produkter eller på basis av kaffe, te eller matte; rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt extrakter, essenser och koncentrat av dessa produkter:

– Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe samt beredningar på basis av dessa extrakter, essenser eller koncentrat eller på basis av kaffe:

11

– – Extrakter, essenser och koncentrat

12

– – Beredningar på basis av extrakter, essenser eller koncentrat eller på basis av kaffe:

ex 12

– – – Inte innehållande mjölkfett, mjölkproteiner, socker eller stärkelse eller innehållande mindre än 1,5 viktprocent mjölkfett, 2,5 viktprocent mjölkproteiner, 5 viktprocent socker eller stärkelse

20

– Extrakter, essenser och koncentrat av te eller matte samt beredningar på basis av sådana extrakter, essenser eller koncentrat eller på basis av te eller matte:

ex 20

– – Inte innehållande mjölkfett, mjölkproteiner, socker eller stärkelse eller innehållande mindre än 1,5 viktprocent mjölkfett, 2,5 viktprocent mjölkproteiner, 5 viktprocent socker eller stärkelse

30

– Rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt extrakter, essenser och koncentrat av dessa produkter

2102

Jäst (aktiv eller inaktiv); andra encelliga mikroorganismer, döda (med undantag av vacciner enligt nr 3002 ); beredda bakpulver:

ex 10

– Aktiv jäst (annan än bagerijäst och till annat än föda)

ex 20

– Inaktiv jäst; andra encelliga mikroorganismer, döda (till annat än föda)

30

– Beredda bakpulver

2103

Såser samt beredningar för tillredning av såser; blandningar för smaksättningsändamål; senapspulver och beredd senap:

10

– Sojasås

30

– Senapspulver och beredd senap:

ex 30

– – Senapspulver till annat än föda; beredd senap

90

– Andra slag:

ex 90

– – Mangochutney, flytande

2106

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

10

– Proteinkoncentrat och texturerade proteiner:

ex 10

– – Andra än de som innehåller mer än 1 viktprocent mjölkfett, 1 viktprocent andra fetter eller mer än 5 viktprocent socker

2201

Vatten, inbegripet naturligt eller konstgjort mineralvatten samt kolsyrat vatten, utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne; is och snö

▼M4

2202

Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne, samt andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt- och bärsaft samt grönsakssaft enligt nr 2009 :

.10

– Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne

.91

– Alkoholfritt öl

.99

– Andra:

ex.99

– – Andra än frukt- och bärsaft samt grönsakssaft enligt nr 2002 och nr 2009 och blandningar därav med tillsats av koldioxid eller utspädda med vatten eller vattenbaserade extrakter av te, örter, kaffe eller matte, och andra än de innehållande mjölkbeståndsdelar enligt nr 0401 och nr 0402

▼B

2203

Maltdrycker

2205

Vermouth och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen

2207

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av minst 80 volymprocent; etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett alkoholhalt:

2208

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent; sprit, likör och andra spritdrycker:

20

– Sprit erhållen genom destillering av druvvin eller pressåterstoder

30

– Whisky

40

– Rom och taffia

50

– Gin och genever

60

– Vodka

70

– Likör

2209

Ättika

▼M4

TABELL III

EU:s och Schweiz inhemska referenspriserJordbruksråvara

Schweiz inhemska referenspris

CHF per 100 kg nettovikt

EU:s inhemska referenspris

CHF per 100 kg nettovikt

Artikel 4.1

Belopp som tillämpas i Schweiz Skillnad Schweiz/EU referenspris

CHF per 100 kg nettovikt

Artikel 3.3

Belopp som tillämpas i EU Skillnad Schweiz/EU referenspris

EUR per 100 kg nettovikt

Vanligt vete

52,10

18,37

33,75

0,00

Durumvete

1,20

0,00

Råg

42,75

16,35

26,40

0,00

Korn

Majs

Vetemjöl

90,40

40,20

50,20

0,00

Helmjölkspulver

585,00

261,37

323,65

0,00

Skummjölkspulver

396,20

195,08

201,10

0,00

Smör

1 010,90

368,10

642,80

0,00

Vitt socker

Ägg

38,00

0,00

Färsk potatis

43,25

17,66

25,60

0,00

Vegetabiliska fetter

170,00

0,00

▼B

TABELL IV

Schweizisk importordning

a) Tullarna för de varor som anges i tillägget till denna tabell är jordbruksavgifter som beräknats på grundval av nettovikten. Standardsammansättningarna anges i tillägget.

▼M4

b) Följande basbelopp för jordbruksråvaror tillämpas vid beräkningen av de jordbruksrelaterade delarna:Jordbruksråvara

Basbelopp i Schweiz

Artikel 3.2

Basbelopp i EU

Artikel 4.2

CHF per 100 kg nettovikt

EUR per 100 kg nettovikt

Vanligt vete

27,20

0,00

Durumvete

1,00

0,00

Råg

20,95

0,00

Korn

Majs

Vetemjöl

40,90

0,00

Helmjölkspulver

262,65

0,00

Skummjölkspulver

163,90

0,00

Smör

523,90

0,00

Vitt socker

Ägg

30,95

0,00

Färsk potatis

19,90

0,00

Vegetabiliska fetter

138,55

0,00

▼B

c) Tullarna för varorna i tabellen nedan är noll.Schweiziska tulltaxan nr

Anmärkningar

1901.9099

 

1904.9020

 

1905.9040

 

2103.2000

 

ex 2103.9000

Andra än mangochutney, flytande

2104.3000

 

2106.9010

 

2106.9024

 

2106.9029

 

2106.9030

 

2106.9040

 

2106.9099

 

2208.9099

 

d) Från och med det att detta protokoll börjar tillämpas skall tullarna för varorna i tabellen nedan minskas till noll i tre likvärdiga årliga etapper.Schweiziska tulltaxan nr

Tull från och med protokollets ikraftträdande

Tull ett år efter protokollets ikraftträdande

Tull två år efter protokollets ikraftträdande

CHF per 100 kg bruttovikt

CHF per 100 kg bruttovikt

CHF per 100 kg bruttovikt

2208.9021

27,30

13,70

0,00

2208.9022

46,70

23,30

0,00

e) De tulltaxenummer som anges i denna tabell avser de tulltaxenummer som var tillämpliga i Schweiz den 1 januari 2002. Trots bestämmelserna i artikel 12a i avtalet skall eventuella förändringar i tullnomenklaturen inte påverka villkoren i denna tabell.

Tillägg till tabell IV

Schweiziska standardsammansättningar

De standardsammansättningar som avses i tabell IV punkt a (schweiziska importordningen) och som använts vid beräkningen av jordbruksavgifterna anges i tabellen nedan.Schweiziska tulltaxan nr

Anmärkningar

Vanligt vete

Durumvete

Råg

Korn

Majs

Vanligt vetemjöl

Helmjölkspulver

Skummjölkspulver

Smör

Socker

Ägg

Färskpotatis

Vegetabiliska fetter

Kg råmaterial per 100 kg nettovikt av färdig produkt

0403.1010

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

20

 

 

 

0403.1020

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

15

 

 

 

0403.9031

 

 

 

 

 

 

 

20

 

18

 

 

 

 

0403.9041

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

 

 

 

 

0403.9049

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

 

 

 

 

0403.9061

 

 

 

 

 

 

 

20

 

20

15

 

 

 

ex 0403.9071

Med en mjölkfetthalt av mer än 1 viktprocent men högst 3 viktprocent

 

 

 

 

 

 

8

12

 

15

 

 

 

ex 0403.9071

Med en mjölkfetthalt av mer än 3 viktprocent

 

 

 

 

 

 

15

12

 

15

 

 

 

ex 0405.2010

Med en fetthalt av mer än 39 viktprocent men högst 75 viktprocent

 

 

 

 

 

 

 

6

85

9

 

 

 

ex 0405.2090

Med en fetthalt av mer än 39 viktprocent men högst 75 viktprocent

 

 

 

 

 

 

 

6

85

9

 

 

 

ex 1517.1010

Med en mjölkfetthalt av mer än 10 viktprocent men högst 15 viktprocent

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1061

Med en mjölkfetthalt av mer än 10 viktprocent men högst 15 viktprocent

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1069

Med en mjölkfetthalt av mer än 10 viktprocent men högst 15 viktprocent

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1071

Med en mjölkfetthalt av mer än 10 viktprocent men högst 15 viktprocent

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

40

ex 1517.1079

Med en mjölkfetthalt av mer än 10 viktprocent men högst 15 viktprocent

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

40

ex 1517.1081

Med en mjölkfetthalt av mer än 10 viktprocent men högst 15 viktprocent

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

25

ex 1517.1089

Med en mjölkfetthalt av mer än 10 viktprocent men högst 15 viktprocent

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

25

ex 1517.1091

Med en mjölkfetthalt av mer än 10 viktprocent men högst 15 viktprocent

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

10

ex 1517.1099

Med en mjölkfetthalt av mer än 10 viktprocent men högst 15 viktprocent

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

10

ex 1517.9010

Med en mjölkfetthalt av mer än 10 viktprocent men högst 15 viktprocent

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

ex 1517.9061

Med en mjölkfetthalt av mer än 10 viktprocent men högst 15 viktprocent

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

ex 1517.9069

Med en mjölkfetthalt av mer än 10 viktprocent men högst 15 viktprocent

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

1704.1010

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

74

 

 

 

1704.1020

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

65

 

 

 

1704.1030

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

52

 

 

 

1704.9010

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

45

 

 

 

1704.9020

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

53

 

 

 

1704.9031

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

40

 

 

 

1704.9032

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

10

 

 

 

1704.9041

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

80

 

 

 

1704.9042

 

 

 

 

 

56

 

 

 

 

60

 

 

 

1704.9043

 

 

 

 

 

72

 

 

 

 

37

 

 

 

1704.9050

 

 

 

 

 

61

 

 

 

 

46

 

 

10

1704.9060

 

 

 

 

 

61

 

11

 

 

45

 

 

 

1704.9091

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

1704.9092

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

1704.9093

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

1806.1010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

1806.1020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

1806.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

1806.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

15

 

 

 

1806.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

30

 

 

 

1806.2014

 

 

 

 

 

 

 

70

 

 

10

 

 

 

1806.2015

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

55

 

 

 

1806.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

10

 

 

 

1806.2091

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

50

 

 

 

1806.2092

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

50

 

 

 

1806.2093

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

55

 

 

 

ex 1806.2094

Med en fetthalt av mer än 15 viktprocent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

20

ex 1806.2094

Med en fetthalt av högst 15 viktprocent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

8

ex 1806.2095

Med en fetthalt av mer än 15 viktprocent

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

20

ex 1806.2095

Med en fetthalt av mer än 2 viktprocent men högst 15 viktprocent

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

8

1806.2096

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

ex 1806.2097

Med en fetthalt av mer än 20 viktprocent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

30

ex 1806.2097

Med en fetthalt av mer än 2 viktprocent men högst 20 viktprocent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

10

1806.2099

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1806.3111

 

 

 

 

 

 

 

12

2

 

40

 

 

5

1806.3119

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

1806.3121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

15

1806.3129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1806.3211

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

50

 

 

 

1806.3212

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

50

 

 

 

1806.3213

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

55

 

 

 

1806.3290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

ex 1806.9011

Med en fetthalt av mer än 15 viktprocent

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

17

ex 1806.9011

Med en fetthalt av mer än 8 viktprocent men högst 15 viktprocent

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

12

ex 1806.9011

Med en fetthalt av mer än 2 viktprocent men högst 8 viktprocent

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

6

1806.9019

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

ex 1806.9021

Med en fetthalt av mer än 15 viktprocent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

17

ex 1806.9021

Med en fetthalt av mer än 8 viktprocent men högst 15 viktprocent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

12

ex 1806.9021

Med en fetthalt av mer än 2 viktprocent men högst 8 viktprocent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

6

1806.9029

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1901.1011

 

 

 

 

 

 

30

50

 

 

20

 

 

 

ex 1901.1012

Med en mjölkfetthalt av mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent

 

 

 

 

 

40

15

18

 

20

 

 

4

ex 1901.1012

Med en mjölkfetthalt av mer än 6 viktprocent men högst 12 viktprocent

 

 

 

 

 

40

25

10

 

20

 

 

4

ex 1901.1013

Med en mjölkfetthalt av mer än 1 viktprocent men högst 1,5 viktprocent

 

 

 

 

 

40

4

18

 

20

 

 

4

ex 1901.1013

Med en mjölkfetthalt av mer än 1,5 viktprocent men högst 3 viktprocent

 

 

 

 

 

40

10

18

 

20

 

 

4

1901.1021

 

 

30

 

 

 

55

 

 

 

18

 

 

 

1901.1022

 

 

 

 

 

35

65

 

 

 

 

 

 

 

1901.2011

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2012

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2018

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2019

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2081

 

 

 

 

 

 

55

5

 

40

 

 

 

 

1901.2082

 

 

 

 

 

 

70

10

 

20

 

 

 

 

ex 1901.2083

Med en mjölkfetthalt av mer än 1 viktprocent men högst 3 viktprocent

 

 

 

 

 

52

6

 

1

15

8

 

5

ex 1901.2083

Med en mjölkfetthalt av mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent

 

 

 

 

 

52

8

 

4

15

8

 

5

ex 1901.2083

Med en mjölkfetthalt av mer än 6 viktprocent men högst 12 viktprocent

 

 

 

 

 

52

10

 

10

15

8

 

5

1901.2091

 

 

 

 

 

 

50

 

 

50

 

 

 

 

1901.2092

 

 

 

 

 

 

50

 

 

22

25

 

 

 

ex 1901.2093

Med en mjölkfetthalt av mer än 1 viktprocent men högst 3 viktprocent

 

 

 

 

 

55

 

 

3

20

 

 

10

ex 1901.2093

Med en mjölkfetthalt av mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent

 

 

 

 

 

55

 

 

6

20

 

 

10

ex 1901.2093

Med en mjölkfetthalt av mer än 6 viktprocent men högst 12 viktprocent

 

 

 

 

 

55

 

 

12

20

 

 

10

1901.2099

 

 

 

 

 

 

75

 

 

5

20

 

 

 

1901.9011

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9012

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9018

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9019

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9021

 

 

 

 

166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901.9022

 

 

 

 

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901.9031

 

 

 

 

 

 

10

25

 

100

 

 

 

 

1901.9032

 

 

 

 

 

 

15

25

 

70

 

 

 

 

1901.9033

 

 

 

 

 

 

 

25

 

40

30

 

 

 

1901.9034

 

 

 

 

 

 

5

85

 

 

10

 

 

 

1901.9035

 

 

 

 

 

 

5

40

 

 

55

 

 

 

1901.9036

 

 

 

 

 

 

50

4

40

 

10

 

 

 

1901.9037

 

 

 

 

 

 

50

 

40

 

10

 

 

 

1901.9041

 

 

 

 

 

 

15

25

 

60

 

 

 

 

1901.9042

 

 

 

 

 

 

15

40

 

40

 

 

 

10

1901.9043

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

1901.9044

 

 

 

 

 

 

 

40

 

10

 

 

 

 

1901.9045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

1901.9046

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

15

 

 

 

1901.9047

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

15

 

 

 

1901.9081

 

 

 

 

 

 

45

5

 

50

 

 

 

 

1901.9082

 

 

 

 

 

 

50

15

 

20

15

 

 

 

1901.9089

 

 

 

 

 

 

54

10

8

 

15

8

 

5

1901.9091

 

 

 

 

 

 

35

 

 

60

5

 

 

 

1901.9092

 

 

 

 

 

 

50

 

 

22

25

 

 

 

1901.9093

 

 

 

 

 

15

55

 

 

 

20

 

 

20

1901.9094

 

 

 

 

 

30

60

 

 

 

20

 

 

 

1901.9095

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

5

1901.9096

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

8

30

 

ex 1902.1100

Inte innehållande vanligt vete, råg, korn, majs eller potatis; till annat än föda

 

145

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

ex 1902.1100

Övriga

30

115

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

ex 1902.1900

Inte innehållande vanligt vete, råg, korn, majs eller potatis; till annat än föda

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1902.1900

Övriga

30

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902.2000

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

1902.3000

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

ex 1902.4010

För livsmedel

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1902.4010

Övriga

30

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902.4090

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

1904.1010

 

25

 

 

 

15

5

 

 

 

13

 

 

5

1904.1090

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

20

 

 

 

1904.2000

 

35

 

5

5

3

 

 

2

 

6

 

 

 

1904.3000

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904.9010

 

 

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904.9090

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1905.1010

 

 

 

136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905.1020

 

 

 

125

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

ex 1905.2010

Med en mjölkfetthalt av mer än 1 viktprocent men högst 3 viktprocent

 

 

 

 

 

35

 

 

3

25

 

 

 

ex 1905.2010

Med en mjölkfetthalt av mer än 3 viktprocent men högst 9 viktprocent

 

 

 

 

 

35

 

 

8

25

 

 

 

ex 1905.2010

Med en mjölkfetthalt av mer än 9 viktprocent

 

 

 

 

 

35

 

 

10

25

 

 

 

1905.2020

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

25

 

 

15

1905.2030

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

25

 

 

 

ex 1905.3110

Med en mjölkfetthalt av mer än 1 viktprocent men högst 3 viktprocent

 

 

 

 

 

50

 

 

3

20

 

 

12

ex 1905.3110

Med en mjölkfetthalt av mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent

 

 

 

 

 

50

 

 

6

20

 

 

9

ex 1905.3110

Med en mjölkfetthalt av mer än 6 viktprocent men högst 15 viktprocent

 

 

 

 

 

50

 

 

15

20

 

 

3

ex 1905.3110

Med en mjölkfetthalt av mer än 15 viktprocent

 

 

 

 

 

50

 

 

20

20

 

 

 

ex 1905.3190

Med en fetthalt av mer än 1 viktprocent men högst 3 viktprocent

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

2,5

ex 1905.3190

Med en fetthalt av mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

5

ex 1905.3190

Med en fetthalt av mer än 6 viktprocent men högst 15 viktprocent

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

13

ex 1905.3190

Med en fetthalt av mer än 15 viktprocent

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

20

1905.3210

 

 

 

 

 

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.3220

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

20

 

 

25

1905.4010

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

 

 

5

1905.4021

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

5

 

 

5

1905.4029

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

25

 

 

15

1905.9021

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9025

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9029

 

 

 

 

16

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.9031

 

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

 

 

 

1905.9032

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9039

 

 

 

 

16

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.9071

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9072

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9078

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9079

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9091

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

370

35

1905.9092

 

 

 

 

 

 

85

 

 

 

 

 

 

10

1905.9093

 

 

 

 

 

 

35

 

 

8

25

8

 

 

ex 1905.9094

Ströbröd

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

ex 1905.9094

Andra än ströbröd

 

 

 

 

 

35

 

 

 

25

8

 

15

ex 1905.9095

Ströbröd

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

ex 1905.9095

Andra än ströbröd

 

 

 

 

 

50

 

 

 

25

 

 

 

ex 2004.1011

I form av mjöl eller flingor

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1019

I form av mjöl eller flingor

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1091

I form av mjöl eller flingor

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1099

I form av mjöl eller flingor

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

2005.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

2005.2012

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

8

410

2

2008.1110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

ex 2101.1210

Innehållande minst 1,5 viktprocent mjölkfett, minst 2,5 viktprocent mjölkproteiner, minst 5 viktprocent socker eller minst 5 viktprocent stärkelse

 

 

 

 

 

 

20

 

 

45

 

 

15

ex 2101.1290

Innehållande minst 1,5 viktprocent mjölkfett, minst 2,5 viktprocent mjölkproteiner, minst 5 viktprocent socker eller minst 5 viktprocent stärkelse

 

 

 

 

 

 

10

 

 

35

 

 

10

ex 2101.2010

Innehållande minst 1,5 viktprocent mjölkfett, minst 2,5 viktprocent mjölkproteiner, minst 5 viktprocent socker eller minst 5 viktprocent stärkelse

 

 

 

 

 

 

20

 

 

55

 

 

 

ex 2101.2090

Innehållande minst 1,5 viktprocent mjölkfett, minst 2,5 viktprocent mjölkproteiner, minst 5 viktprocent socker eller minst 5 viktprocent stärkelse

 

 

 

 

 

 

10

 

 

35

 

 

 

2104.2000

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

40

3

ex 2105.0000

Innehållande inget eller högst 3 viktprocent mjölkfett, innehållande inga eller högst 3 viktprocent andra fetter

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

 

ex 2105.0000

Innehållande inget eller högst 3 viktprocent mjölkfett, innehållande mer än 3 viktprocent men högst 10 viktprocent andra fetter

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

7

ex 2105.0000

Innehållande inget eller högst 3 viktprocent mjölkfett, innehållande mer än 10 viktprocent andra fetter

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

13

ex 2105.0000

Med en mjölkfetthalt av mer än 3 viktprocent men högst 7 viktprocent

 

 

 

 

 

 

 

10

7

20

 

 

 

ex 2105.0000

Med en mjölkfetthalt av mer än 7 viktprocent men högst 10 viktprocent

 

 

 

 

 

 

 

10

11

20

 

 

 

ex 2105.0000

Med en mjölkfetthalt av mer än 10 viktprocent men högst 13 viktprocent

 

 

 

 

 

 

 

10

14

20

 

 

 

ex 2105.0000

Med en mjölkfetthalt av mer än 13 viktprocent

 

 

 

 

 

 

 

10

19

20

 

 

 

2106.1011

 

 

 

 

 

10

 

12

10

 

10

 

 

5

2106.9021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

 

 

 

2106.9022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

2106.9023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

 

2106.9070

 

 

 

 

 

 

15

1

 

5

 

5

 

5

2106.9081

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

10

 

 

 

ex 2106.9085

Med en mjölkfetthalt av mer än 20 viktprocent men högst 35 viktprocent

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

40

ex 2106.9085

Med en mjölkfetthalt av mer än 35 viktprocent men högst 50 viktprocent

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

40

ex 2106.9086

Med en mjölkfetthalt av mer än 20 viktprocent men högst 35 viktprocent

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

ex 2106.9086

Med en mjölkfetthalt av mer än 35 viktprocent men högst 50 viktprocent

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

ex 2106.9087

Med en mjölkfetthalt av mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent

 

 

 

 

 

 

10

 

6

5

 

 

30

ex 2106.9087

Med en mjölkfetthalt av mer än 6 viktprocent men högst 12 viktprocent

 

 

 

 

 

 

10

 

12

5

 

 

30

ex 2106.9087

Med en mjölkfetthalt av mer än 12 viktprocent men högst 20 viktprocent

 

 

 

 

 

 

10

 

20

5

 

 

30

ex 2106.9088

Med en mjölkfetthalt av mer än 1 viktprocent men högst 1,5 viktprocent

 

 

 

 

 

 

10

5

 

30

 

 

30

ex 2106.9088

Med en mjölkfetthalt av mer än 1,5 viktprocent men högst 3 viktprocent

 

 

 

 

 

 

10

10

 

30

 

 

30

ex 2106.9091

Med en fetthalt av mer än 40 viktprocent men högst 60 viktprocent

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

50

ex 2106.9091

Med en fetthalt av mer än 60 viktprocent

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

70

ex 2106.9092

Med en fetthalt av mer än 10 viktprocent men högst 25 viktprocent

 

 

 

 

 

 

 

15

 

25

6

 

18

ex 2106.9092

Med en fetthalt av mer än 25 viktprocent men högst 40 viktprocent

 

 

 

 

 

 

 

15

 

25

6

 

32

ex 2106.9093

Med en fetthalt av mer än 1 viktprocent men högst 5 viktprocent

 

 

 

 

 

 

 

10

 

35

 

 

5

ex 2106.9093

Med en fetthalt av mer än 5 viktprocent men högst 10 viktprocent

 

 

 

 

 

 

 

10

 

35

 

 

10

2106.9094

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

2106.9095

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

35

 

 

 

2106.9096

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

20

 

 

ex 3501.1010

Andra än kaseinlim

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.1090

Andra än kaseinlim

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.9010

Andra än kaseinlim

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.9090

Andra än kaseinlim

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

Tillägg till protokoll nr 2

Bestämmelser om administrativt samarbete

1. De avtalsslutande parterna är eniga om att administrativt samarbete är av största vikt för genomförandet och kontrollen av den förmånsbehandling som medges enligt detta protokoll, och de betonar att de är fast beslutna att bekämpa oegentligheter och bedrägeri i tullfrågor.

2. Om en avtalsslutande part på grundval av objektiva uppgifter konstaterar att ett bristande administrativt samarbete och/eller oegentligheter eller bedrägeri föreligger inom ramen för detta protokoll, får den berörda avtalsslutande parten i enlighet med denna bilaga tillfälligt inställa förmånsbehandlingen av den eller de varor som berörs.

3. I detta tillägg avses med bristande administrativt samarbete bland annat

a) upprepad underlåtenhet att fullgöra skyldigheterna att kontrollera att varorna har ursprungsstatus,

b) upprepad vägran eller omotiverade dröjsmål med att utföra efterhandskontrollen av ursprungsintyg och/eller informera om resultaten av denna,

c) upprepad vägran eller omotiverade dröjsmål med att få tillstånd att inom ramen för det administrativa samarbetet på plats kontrollera att handlingar är äkta eller att sådana uppgifter är korrekta som är av betydelse för medgivandet av förmånsbehandlingen i fråga.

I den mening som avses i detta tillägg kan oegentligheter eller bedrägeri bland annat föreligga om varuimporten utan tillfredsställande förklaring snabbt ökar till en nivå som överskrider den andra avtalsslutande partens normala produktionsnivå och exportkapacitet, och om det föreligger objektiva uppgifter om oegentligheter eller bedrägeri.

4. Förmånsbehandlingen får inställas tillfälligt under följande förutsättningar:

a) Den avtalsslutande part som på grundval av objektiva uppgifter konstaterar att ett bristande administrativt samarbete och/eller oegentligheter eller bedrägeri föreligger i tullfrågor, skall utan onödiga dröjsmål anmäla detta till den gemensamma kommittén tillsammans med de objektiva uppgifterna, och skall, på grundval av alla relevanta uppgifter och vad som objektivt konstaterats, inleda ett samråd inom den gemensamma kommittén för att komma fram till en lösning som kan godtas av de båda avtalsslutande parterna.

b) Om de avtalsslutande parterna har inlett ett sådant samråd inom den gemensamma kommittén och inte har kommit fram till en godtagbar lösning inom tre månader efter anmälan, får den berörda avtalsslutande parten tillfälligt inställa förmånsbehandlingen av varan/varorna i fråga. En tillfälligt inställd förmånsbehandling skall utan omotiverade dröjsmål anmälas till den gemensamma kommittén.

c) Varje tillfälligt inställd förmånsbehandling enligt detta tillägg skall begränsas till vad som är nödvändigt för att skydda den berörda avtalsslutande partens finansiella intressen. Förmånsbehandlingen får inställas under en period om högst sex månader som kan förnyas. Beslut om inställd förmånsbehandling skall omedelbart anmälas till den gemensamma kommittén. De skall regelbundet tas upp till behandling inom den gemensamma kommittén, särskilt i syfte att upphäva dem så snart förutsättningarna för deras tillämpning inte längre uppfylls.

5. Samtidigt med anmälan till den gemensamma kommittén enligt punkt 4 a i detta tillägg skall den berörda avtalsslutande parten i sin officiella tidning offentliggöra ett meddelande till importörerna. I meddelandet till importörerna skall det för varan i fråga anges att ett bristande administrativt samarbete och/eller oegentligheter eller bedrägeri har konstaterats på grundval av objektiva uppgifter.