2004R2183 — SV — 11.02.2009 — 001.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2183/2004

av den 6 december 2004

om utvidgning av tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 2182/2004 om medaljer och symboliska mynt som liknar euromynt till att gälla även icke-deltagande medlemsstater

(EGT L 373, 21.12.2004, p.7)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 47/2009 av den 18 december 2008

  L 17

7

22.1.2009
▼B

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2183/2004

av den 6 december 2004

om utvidgning av tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 2182/2004 om medaljer och symboliska mynt som liknar euromynt till att gälla även icke-deltagande medlemsstaterEUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 308 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande ( 1 ), och

av följande skäl:

(1)

När förordning (EG) nr 2182/2004 ( 2 ) antogs slog rådet fast att förordningen skall gälla i de deltagande medlemsstaterna såsom dessa definieras i rådets förordning (EG) nr 974/98 av den 3 maj 1998 om införande av euron ( 3 ).

(2)

Det är emellertid viktigt att reglerna avseende medaljer och symboliska mynt som liknar euromynt är enhetliga i hela gemenskapen, och det bör därför antas bestämmelser för att åstadkomma detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.▼M1

Artikel 1

Tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 2182/2004, ändrad genom förordning (EG) nr 46/2009 ( 4 ), ska utvidgas till att omfatta även andra medlemsstater än dem som definieras som deltagande medlemsstater i artikel 1 a i förordning (EG) nr 974/98.

▼B

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.( 1 ) Yttrandet avgivet den 1 april 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT).

( 2 ) Se sidan 1 i detta nummer av EUT.

( 3 ) EGT L 139, 11.5.1998, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2596/2000 (EGT L 300, 29.11.2000, s. 2).

( 4 ) Rådets förordning (EG) nr 46/2009 av den 18 december 2008 om ändring av förordning (EG) nr 2182/2004 om medaljer och symboliska mynt som liknar euromynt (EUT L 17, 22.1.2009, s. 5).