2004R0282 — SV — 31.03.2004 — 000.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 282/2004

av den 18 februari 2004

om inrättande av ett dokument för deklarering och veterinärkontroll av djur från tredje land som förs in i gemenskapen

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 049, 19.2.2004, p.11)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

Kommissionens förordning (EG) nr 585/2004 av den 26 mars 2004

  L 91

17

30.3.2004
▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 282/2004

av den 18 februari 2004

om inrättande av ett dokument för deklarering och veterinärkontroll av djur från tredje land som förs in i gemenskapen

(Text av betydelse för EES)EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/496/EEG av den 15 juli 1991 om fastställande av regler för hur veterinärkontroller skall organiseras för djur som importeras till gemenskapen från tredje land och om ändring av direktiven 89/662/EEG, 90/425/EEG och 90/675/EEG ( 1 ), särskilt artiklarna 3.2 och 7.2 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Förhandsanmälan om ankomst av djur från tredje land gör det nödvändigt att, för en bättre funktion vid gränskontrollstationerna, anta ett formellt dokument med de uppgifter som behövs för tulldeklarationen.

(2)

Förfarandena för deklarering och veterinärkontroll av djur vid gränsen bör harmoniseras med förfarandena avseende produkter av animaliskt ursprung.

(3)

I samband med denna harmonisering bör definitionen av den lastansvarige enligt artikel 2.2 e i rådets direktiv 97/78/EG ( 2 ) användas.

(4)

Utvecklingen av Traces-systemet med veterinärinformation i enlighet med kommissions beslut 2003/623/EG ( 3 ) gör det nödvändigt att standardisera dokumenten för deklarering och veterinärkontroll för att man skall kunna hantera de insamlade uppgifterna och behandla dem i syfte att uppnå större hälsosäkerhet i gemenskapen.

(5)

Bestämmelserna i kommissionens beslut 92/527/EEG ( 4 ) avseende fastställandet av en mall för ett intyg om att de kontroller som föreskrivs i direktiv 91/496/EEG genomförts bör följaktligen uppdateras genom denna förordning, och beslut 92/527/EEG upphöra att gälla i enlighet med detta.

(6)

Eftersom gränskontrollstationerna mellan medlemsstaterna och de nya medlemsstaterna skall avskaffas vid anslutningen krävs det övergångsbestämmelser för att undvika att de inför nya administrativa rutiner under perioden på en månad.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1

Anmälan om djurens ankomst med hjälp av ett CVED-dokument

1.  Vid införsel i gemenskapen av något djur som avses i direktiv 91/496/EEG från ett tredje land skall den lastansvarige enligt definitionen i artikel 2.2 e i direktiv 97/78/EG anmäla denna införsel minst en arbetsdag före djurets eller djurens beräknade ankomst till gemenskapens territorium. Denna anmälan skall göras till inspektionspersonalen vid gränskontrollstationen med hjälp av ett dokument vars utformning motsvarar det mall för CVED-dokument som återfinns i bilaga I.

2.  CVED-dokumentet skall utfärdas i enlighet med de allmänna bestämmelser om intyg som fastställs i annan relevant gemenskapslagstiftning.

3.  CVED-dokumentet skall innehålla ett original och det antal kopior som begärs av den behöriga myndigheten för att uppfylla kraven i denna förordning. Den lastansvarige skall fylla i del 1 i det antal exemplar av CVED-dokumentet som krävs och översända dem till den officiella veterinär som är ansvarig för gränskontrollstationen.

4.  Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 1 och 3 kan upplysningarna i dokumentet, efter överenskommelse med de behöriga myndigheterna i de medlemsstater som berörs av sändningen, förhandsanmälas via ett telekommunikationssystem eller något annat dataöverföringssystem. I så fall skall de upplysningar som ges i elektronisk form vara exakt samma som krävs i del 1 i CVED-förlagan.

Artikel 2

Veterinärkontroller

Veterinärkontrollerna och laboratorieanalyserna skall genomföras i enlighet med bestämmelserna i kommissionens beslut 97/794/EG ( 5 ).

Artikel 3

Förfarande efter genomförandet av veterinärkontroller

1.  När de veterinärkontroller som föreskrivs i artikel 4 i direktiv 91/496/EEG har genomförts, skall del 2 av CVED-dokumentet fyllas i under ansvar av den officiella veterinär som är ansvarig för gränskontrollstationen och skrivas under av denne eller av annan officiell veterinär som verkar under den förres överinseende.

Om import förvägrats skall fältet ”uppgifter om återsändning” i del 3 av CVED-dokumentet fyllas i så snart relevanta uppgifter är tillgängliga. De sistnämnda skall tas med i det system för informationsutbyte som avses i artikel 20 i rådets direktiv 90/425/EEG ( 6 ).

2.  Originalet av CVED-dokumentet skall bestå av de ifyllda och undertecknade delarna 1 och 2.

3.  Den officiella veterinären, importören eller den lastansvarige underrättar därefter tullmyndigheterna för gränskontrollstationen om veterinärgodkännandet av sändningen genom att översända originalet av CVED per post eller på elektronisk väg.

4.  Om veterinärbeslutet är positivt och efter tullmyndigheternas godkännande, skall CVED-dokumentet i original åtfölja djuren till den bestämmelseort som anges på dokumentet.

5.  Den officiella veterinären vid gränskontrollstationen skall behålla en kopia av CVED-dokumentet.

6.  En kopia av CVED-dokumentet, samt i förekommande fall en kopia av veterinärintyg för import i enlighet med artikel 7 i direktiv 91/496/EEG, skall överlämnas till importören eller till den lastansvarige.

7.  Den officiella veterinären skall behålla originalet av veterinärintyget eller de dokument som åtföljde djuren samt en kopia av CVED-dokumentet i minst tre år. När det gäller djur i transitering och vid omlastning vars slutliga bestämmelseort ligger utanför gemenskapen, skall emellertid det veterinärdokument i original som åtföljer djuren vid ankomsten fortsätta att åtfölja dem, och endast kopiorna behållas vid gränskontrollstationen.

Artikel 4

Förfaranden för djur som omfattas av tullkontroll eller särskild övervakning

För de djur som förs in i gemenskapen och som beviljas undantag från skyldigheten till identitetskontroll eller fysisk kontroll i enlighet med artikel 4.3 eller 8.A.1 b ii i direktiv 91/496/EEG skall, om dokumentkontrollen är positiv, den officiella veterinären vid gränskontrollstationen för införseln i gemenskapen informera den officiella veterinären vid gränskontrollstationen vid bestämmelseorten. Denna information skall överlämnas med hjälp av det system för informationsutbyte som avses i artikel 20 i direktiv 90/425/EEG. Den officiella veterinären vid gränskontrollstationen vid bestämmelseorten skall utfärda ett CVED-dokument innefattande det slutgiltiga veterinärbeslutet avseende godkännandet av djuren. Om partiet inte kommer fram eller inte stämmer ur kvantitativ eller kvalitativ synpunkt skall den behöriga myndigheten vid gränskontrollstationen vid bestämmelseorten fylla i del 3 i CVED-dokumentet.

Vid transitering skall den lastansvarige deklarera sändningen hos den officiella veterinären vid gränskontrollstationen vid utförsel. Den officiella veterinär vid gränskontrollstationen som förvarnas om utförsel från gemenskapen av djur i transit och med bestämmelseort i ett tredje land skall fylla i del 3 i CVED-dokumentet. Han skall med hjälp av CVED-dokumentet informera den officiella veterinären vid den gränskontrollstation där djuren i transit fördes in i gemenskapen.

De officiella veterinärerna vid den behöriga myndigheten vid bestämmelseorten som förvarnas om ankomsten av djur avsedda för ett slakteri, för en godkänd karantänsstation enligt kommissionens beslut 2000/666/EG ( 7 ), för organisationer, institut eller centrum, vilka fått officiellt godkännande enligt rådets direktiv 92/65/EEG ( 8 ) och som befinner sig inom deras behörighetsområde, skall fylla i del 3 i CVED-dokumentet om partiet inte kommer fram eller inte stämmer ur kvantitativ eller kvalitativ synpunkt.

Artikel 5

Samordning mellan de behöriga myndigheter som ansvarar för kontrollerna

För att säkerställa att samtliga produkter av animaliskt ursprung som förs in i gemenskapen genomgår veterinärkontroll skall den behöriga myndigheten och den officiella veterinären i varje medlemsstat samordna sin verksamhet med andra verkställande myndigheter för att samla in alla relevanta uppgifter om import av animalieprodukter. Detta gäller särskilt följande:

a) Uppgifter som tullmyndigheterna har tillgång till.

b) Information från fartygs-, tåg- eller flygplansmanifest.

c) Andra informationskällor som är tillgängliga för väg-, järnvägs-, hamn- eller lufttransportaktörer.

Artikel 6

Tillgång till databaser och samordning av informationssystem

De behöriga myndigheterna och tullen i medlemsstaterna skall utbyta uppgifter som finns i deras respektive databaser för att uppfylla målet i artikel 5. De system för informationsteknik som den behöriga myndigheten använder skall, med förbehåll för datasäkerheten, där så är ändamålsenligt och möjligt samordnas med tullmyndigheternas och de kommersiella aktörernas system för att öka hastigheten på informationsöverföringen.

Artikel 7

Användning av elektroniska intyg

Framställning, användning, överföring och lagring av CVED-dokumentet får ske elektroniskt efter överenskommelse med den behöriga myndigheten.

Överföringen av information mellan de behöriga myndigheterna skall ske via det system för informationsutbyte som avses i artikel 20 i direktiv 90/425/EEG.

▼M1

Artikel 8

Före den 1 maj 2004 skall denna förordning inte tillämpas på de gränskontrollstationer som förtecknas i bilaga II och som avskaffas vid Ungerns, Polens, Tjeckiens, Slovakiens och Sloveniens anslutning.

▼B

Artikel 9

Upphävande

Beslut 92/527/EEG skall upphöra att gälla.

Hänvisningar till det upphävda beslutet skall anses som hänvisningar till denna förordning.

Artikel 10

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 31 mars 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA I

▼B
BILAGA IIPaís: AlemaniaLand: TysklandLand: DeutschlandΧώρα: ΓερμανίαCountry: GermanyPays: AllemagnePaese: GermaniaLand: DuitslandPaís: AlemanhaMaa: SaksaLand: Tyskland

1

2

3

4

5

6

Dresden Friedrichstadt

0153499

F

 

HC, NHC

 

Forst

0150399

R

 

HC, NHC-NT

U, E, O

Frankfurt/Oder

0150499

F

 

HC, NHC

 

Frankfurt/Oder

0150499

R

 

HC, NHC

U, E, O

Furth im Wald-Schafberg

0149399

R

 

HC, NHC

U, E, O

Ludwigsdorf Autobahn

0152399

R

 

HC, NHC

U, E, O

Pomellen

0151299

R

 

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

U, E, O

Schirnding-Landstraße

0149799

R

 

HC, NHC

O

Waidhaus

0150099

R

 

HC, NHC

U, E, O

Zinnwald

0152599

R

 

HC, NHC

U, E, OPaís: ItaliaLand: ItalienLand: ItalienΧώρα: ΙταλίαCountry: ItalyPays: ItaliePaese: ItaliaLand: ItaliëPaís: ItáliaMaa: ItaliaLand: Italien

1

2

3

4

5

6

Gorizia

0301199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Prosecco-Fernetti

0302399

R

Prodotti HC

HC

 

 

Prodotti NHC

NHC

 

 

Altri Animali

 

O

 

Tomaso Prioglio Spa

 

U, EPaís: AustriaLand: ØstrigLand: ÖsterreichΧώρα: ΑυστρίαCountry: AustriaPays: AutrichePaese: AustriaLand: OostenrijkPaís: ÁustriaMaa: ItävaltaLand: Österrike

1

2

3

4

5

6

Berg

1300199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Deutschkreutz

1300399

R

 

HC(2), NHC-NT

E, O, U(13)

Drasenhofen

1300499

R

 

HC, NHC

U, E, O

Heiligenkreuz

1300299

R

 

HC(2), NHC, (18)

 

Hohenau

1300799

F

 

 

U

Karawankentunnel

1300899

R

 

HC(2), NHC-NT

E, O, U(13)

Nickelsdorf

1301099

R

 

HC, NHC

U, E, O

Sopron

1301199

F

 

HC(2), NHC-NT

 

Spielfeld

1301299

R

 

HC, NHC

U, E, O

Villach-Süd

1301499

F

 

HC-NT, NHC-NT

 

Wien-ZB-Kledering

1300599

F

 

HC(2), NHC-NT

 

Wullowitz

1301699

F

 

NHC-NT(6)

 

Wullowitz

1301699

R

 

HC, NHC-NT

E, O, U(13)

Berg

1300199

R

 

HC, NHC

U, E, O( 1 ) EGT L 268, 24.9.1991, s. 56. Direktivet senast ändrat genom direktiv 96/43/EG (EGT L 162, 1.7.1996, s. 1).

( 2 ) EGT L 24, 30.1.1998, s. 9.

( 3 ) EUT L 216, 28.8.2003, s. 58.

( 4 ) EGT L 332, 18.11.1992, s. 22.

( 5 ) EGT L 323, 26.11.1997, s. 31.

( 6 ) EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.

( 7 ) EGT L 278, 31.10.2000, s. 26.

( 8 ) EGT L 268, 14.9.1992, s. 54.