2004L0040 — SV — 29.06.2013 — 004.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2004/40/EG

av den 29 april 2004

om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (elektromagnetiska fält) i arbetet (18:e särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)

(EGT L 159, 30.4.2004, p.1)

upphävd genom:

 

 

Officiella tidningen

nr

sida

datum

 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/35/EU av den 26 juni 2013

L 179

1

29.6.2013