02002D0002 — SV — 17.12.2016 — 001.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 20 december 2001

i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om adekvat skydd för personuppgifter genom den kanadensiska lagen om elektroniska handlingar och skydd för personuppgifter (Personal Information Protection and Electronic Documents Act)

[delgivet med nr K(2001) 4539]

(2002/2/EG)

(EGT L 002 4.1.2002, s. 13)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/2295 Text av betydelse för EES av den 16 december 2016

  L 344

83

17.12.2016
▼B

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 20 december 2001

i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om adekvat skydd för personuppgifter genom den kanadensiska lagen om elektroniska handlingar och skydd för personuppgifter (Personal Information Protection and Electronic Documents Act)

[delgivet med nr K(2001) 4539]

(2002/2/EG)Artikel 1

För de ändamål som avses i artikel 25.2 i direktiv 95/46/EG anses Kanada erbjuda en adekvat skyddsnivå för personuppgifter som överförs från gemenskapen till mottagare som omfattas av lagen om elektroniska handlingar och skydd för personuppgifter (den kanadensiska lagen).

Artikel 2

Det här beslutet avser endast den skyddsnivå som garanteras i Kanada genom den kanadensiska lagen i syfte att uppfylla kraven i artikel 25.1 i direktiv 95/46/EG, men det påverkar inte andra villkor eller begränsningar varigenom övriga bestämmelser i direktivet genomförs med avseende på behandlingen av personuppgifter i medlemsstaterna.

▼M1

Artikel 3

När de behöriga myndigheterna i en medlemsstat utövar sina befogenheter enligt artikel 28.3 i direktiv 95/46/EG och detta leder till ett tillfälligt eller slutligt förbud mot dataflöden till en mottagare i Kanada vars verksamhet omfattas av den kanadensiska lagen i syfte att skydda enskilda personer med avseende på behandlingen av deras personuppgifter, ska den berörda medlemsstaten utan dröjsmål underrätta kommissionen, som vidarebefordrar underrättelsen till de övriga medlemsstaterna.

▼M1

Artikel 3a

1.  Kommissionen ska fortlöpande övervaka förändringar i den kanadensiska rättsordningen som skulle kunna påverka detta besluts funktionssätt, inklusive förändringar vad gäller offentliga myndigheters tillgång till personuppgifter, för att bedöma om Kanada fortsätter att garantera en adekvat skyddsnivå för personuppgifter.

2.  Medlemsstaterna och kommissionen ska underrätta varandra om fall där de åtgärder som vidtas av organ med ansvar för efterlevnaden av skyddsreglerna i Kanada inte har kunnat säkerställa att reglerna efterlevs.

3.  Medlemsstaterna och kommissionen ska underrätta varandra om varje indikation på att kanadensiska offentliga myndigheter med ansvar för nationell säkerhet, brottsbekämpning eller andra allmänintressen ingriper i enskilda personers rätt till skydd av sina personuppgifter på ett sätt som går utöver vad som är absolut nödvändigt, eller på att det inte finns något effektivt rättsligt skydd mot sådana ingrepp.

4.  Om det finns bevis för att en adekvat skyddsnivå inte längre säkerställs, inbegripet i situationer som omfattas av punkterna 2 och 3 i denna artikel, ska kommissionen underrätta den behöriga kanadensiska myndigheten om detta och vid behov lägga fram förslag till åtgärder i enlighet med förfarandet i artikel 31.2 i direktiv 95/46/EG i syfte att helt eller tills vidare upphäva detta beslut eller begränsa dess tillämpningsområde.

▼B

Artikel 4

1.  Det här beslutet får ändras närhelst så krävs mot bakgrund av de erfarenheter som görs i samband med dess tillämpning eller ändringar i den kanadensiska lagstiftningen, vilket även inbegriper eventuella åtgärder i vilka det konstateras att en kanadensisk provins har likvärdig lagstiftning i sak. Kommissionen skall utvärdera tillämpningen av det här beslutet, tre år efter det att det delgetts medlemsstaterna, på grundval av tillgänglig information och rapportera alla relevanta slutsatser till den kommitté som inrättats enligt artikel 31 i direktiv 95/46/EG, vilket även inbegriper alla omständigheter som kan påverka konstaterandet enligt artikel 1 i det här beslutet att det skydd som ges i Kanada är adekvat i den mening som avses i artikel 25 i direktiv 95/46/EG och alla omständigheter som visar att det här beslutet tillämpas på ett diskriminerande sätt.

2.  Kommissionen skall vid behov lägga fram förslag till åtgärder i enlighet med det förfarande som avses i artikel 31.2 i direktiv 95/46/EG.

Artikel 5

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa det här beslutet senast nittio dagar efter dagen för delgivningen till medlemsstaterna.

Artikel 6

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.