02002A0515(02) — SV — 04.12.2018 — 003.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

EUROPA-MEDELHAVSAVTAL

om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan

(EGT L 129 15.5.2002, s. 3)

Ändrat genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

PROTOKOLL till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan, med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Ungerns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till europeiska unionen

  L 283

3

26.10.2005

►M2

AVTAL genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Hashemitiska konungariket Jordanien om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder och om ändring av associeringsavtalet EG–Jordanien samt ersättande av bilagorna I, II, III och IV och protokoll nr 1 och 2 till det avtalet

  L 41

3

13.2.2006

►M3

BESLUT nr 1/2006 AV ASSOCIERINGSRÅDET EU–JORDANIEN av den 15 juni 2006

  L 209

30

31.7.2006

►M4

PROTOKOLL till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

  L 40

64

13.2.2010

►M5

BESLUT nr 1/2010 AV ASSOCIERINGSRÅDET EU–JORDANIEN av den 16 september 2010

  L 253

60

28.9.2010

►M6

PROTOKOLL till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Hashemitiska konungariket Jordanien om de allmänna principerna för Hashemitiska konungariket Jordaniens deltagande i unionsprogram

  L 117

2

27.4.2013

►M7

PROTOKOLL om ändring av Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

  L 132

81

21.5.2016

 M8

BESLUT nr 1/2016 AV ASSOCIERINGSKOMMITTÉN EU–JORDANIEN av den 19 juli 2016

  L 233

6

30.8.2016

►M9

BESLUT nr 1/2018 AV ASSOCIERINGSKOMMITTÉN EU–JORDANIEN av den 4 december 2018

  L 9

147

11.1.2019
▼B

EUROPA-MEDELHAVSAVTAL

om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidanKONUNGARIKET BELGIEN,

KONUNGARIKET DANMARK,

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND,

HELLENSKA REPUBLIKEN,

KONUNGARIKET SPANIEN,

FRANSKA REPUBLIKEN,

IRLAND,

ITALIENSKA REPUBLIKEN,

STORHERTIGDÖMET LUXEMBURG,

KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA,

REPUBLIKEN ÖSTERRIKE,

PORTUGISISKA REPUBLIKEN,

REPUBLIKEN FINLAND,

KONUNGARIKET SVERIGE,

FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND,

fördragsslutande parter i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen,

nedan kallade medlemsstaterna, samt

EUROPEISKA GEMENSKAPEN,

EUROPEISKA KOL- OCH STÅLGEMENSKAPEN,

nedan kallade gemenskapen,

å ena sidan, och

HASHEMITISKA KONUNGARIKET JORDANIEN,

nedan kallat Jordanien,

å andra sidan,

SOM BEAKTAR betydelsen av de existerande traditionella banden mellan gemenskapen, dess medlemsstater och Jordanien och de värderingar som de har gemensamt,

SOM BEAKTAR att gemenskapen, dess medlemsstater och Jordanien önskar stärka dessa band och upprätta bestående förbindelser som är grundade på ömsesidighet och partnerskap och främja en fortsatt integration av den jordanska ekonomin med gemenskapens ekonomi,

SOM BEAKTAR den betydelse som parterna fäster vid principerna i Förenta nationernas stadga, särskilt den respekt för de mänskliga rättigheterna, de demokratiska principerna och den politiska och ekonomiska friheten som utgör själva grunden för associeringen,

SOM BEAKTAR den politiska och ekonomiska utveckling som har ägt rum i Europa och Mellanöstern under de gångna åren,

SOM ÄR MEDVETNA om behovet av att förena sina ansträngningar för att stärka den politiska stabiliteten och den ekonomiska utvecklingen i regionen genom att uppmuntra till regionalt samarbete,

SOM ÖNSKAR skapa och utveckla en regelbunden politisk dialog om bilaterala och internationella frågor av ömsesidigt intresse,

SOM ÄR ÖVERTYGADE om behovet av att stärka den sociala och ekonomiska modernisering som Jordanien har påbörjat i syfte att till fullo integrera sin ekonomi med världsekonomin och att delta i samfundet av demokratiska länder,

SOM BEAKTAR de skillnader i ekonomisk och social utveckling som finns mellan Jordanien och gemenskapen,

SOM ÖNSKAR etablera ett samarbete som stöds av en regelbunden dialog på de ekonomiska, vetenskapliga, tekniska, kulturella, audiovisuella och sociala områdena för att förbättra ömsesidig kunskap och förståelse,

SOM BEAKTAR gemenskapens och Jordaniens åtaganden att bedriva frihandel och att särskilt iaktta de rättigheter och skyldigheter som följer av Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT),

SOM ÄR ÖVERTYGADE om att associeringsavtalet kommer att skapa ett nytt klimat för deras ekonomiska förbindelser, särskilt för utvecklingen av handel, investeringar och ekonomiskt och tekniskt samarbete,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.Artikel 1

1.  
En associering upprättas härmed mellan gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Jordanien, å andra sidan.
2.  

Målen med detta avtal är

— 
att tillhandahålla en lämplig ram för den politiska dialogen som gör det möjligt att utveckla nära politiska förbindelser mellan parterna,
— 
att fastställa villkoren för en gradvis liberalisering av handeln med varor, tjänster och kapital,
— 
att genom dialog och samarbete främja utvecklingen av väl avvägda ekonomiska och sociala förbindelser mellan parterna,
— 
att förbättra levnads- och arbetsvillkor och öka produktiviteten och den ekonomiska stabiliteten,
— 
att uppmuntra regionalt samarbete i syfte att befästa den fredliga samexistensen och den ekonomiska och politiska stabiliteten,
— 
att främja samarbete på andra områden som är av ömsesidigt intresse.

Artikel 2

Förbindelserna mellan parterna och samtliga bestämmelser i detta avtal skall grundas på respekten för de demokratiska principerna och de grundläggande mänskliga rättigheterna såsom dessa uttrycks i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, som är vägledande för deras inrikes- och utrikespolitik och som utgör en väsentlig beståndsdel av detta avtal.AVDELNING I

POLITISK DIALOG

Artikel 3

1.  
En regelbunden politisk dialog skall etableras mellan parterna. Den skall stärka deras förbindelser, bidra till att utveckla ett varaktigt partnerskap och öka den ömsesidiga förståelsen och solidariteten.
2.  

Den politiska dialogen och samarbetet skall särskilt

— 
utveckla en bättre ömsesidig förståelse och en ökad samstämmighet när det gäller ståndpunkter i internationella frågor, särskilt de frågor som kan få väsentliga följder för någondera parten,
— 
göra det möjligt för båda parter att ta hänsyn till den andra partens ståndpunkt och intressen,
— 
öka den regionala säkerheten och stabiliteten,
— 
främja gemensamma initiativ.

Artikel 4

Den politiska dialogen skall omfatta alla frågor av gemensamt intresse och syfta till att öppna vägen för nya former av samarbete såvitt avser gemensamma mål, särskilt fred, säkerhet, mänskliga rättigheter, demokrati och regional utveckling.

Artikel 5

1.  

Den politiska dialogen skall underlätta fullföljandet av gemensamma initiativ och skall äga rum regelbundet och så snart det är nödvändigt och den skall i huvudsak föras

a) 

på ministernivå, huvudsakligen inom ramen för associeringsrådet,

b) 

på högre tjänstemannanivå mellan företrädare för Jordanien, å ena sidan, och rådets ordförandeskap och kommissionen, å andra sidan,

c) 

genom ett fullständigt utnyttjande av alla diplomatiska kanaler, särskilt genom regelbunden orientering som ges av tjänstemän, samråd vid internationella möten och kontakter mellan diplomatiska företrädare i tredje land,

d) 

med alla andra medel som kan ge ett värdefullt bidrag till att konsolidera, utveckla och intensifiera denna dialog.

2.  
En politisk dialog skall föras mellan Europaparlamentet och Jordaniens parlament.AVDELNING II

FRI RÖRLIGHET FÖR VARORGRUNDLÄGGANDE PRINCIPER

Artikel 6

Gemenskapen och Jordanien skall gradvis upprätta ett frihandelsområde under en övergångstid på högst tolv år räknat från dagen för ikraftträdandet av detta avtal enligt bestämmelserna i det här avtalet och i överensstämmelse med bestämmelserna i Allmänna tull- och handelsavtalet från 1994, nedan kallat GATT.KAPITEL 1

INDUSTRIPRODUKTER

Artikel 7

Bestämmelserna i detta kapitel skall tillämpas på andra produkter med ursprung i gemenskapen och Jordanien än de som anges i bilaga II till Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Artikel 8

Inga nya importtullar eller avgifter med motsvarande verkan får införas i handelsutbytet mellan gemenskapen och Jordanien.

Artikel 9

Produkter med ursprung i Jordanien får importeras till gemenskapen utan att beläggas med tullar eller avgifter med motsvarande verkan och utan kvantitativa restriktioner eller andra åtgärder med motsvarande verkan.

Artikel 10

1.  
a) 

Bestämmelserna i detta kapitel skall inte utesluta att gemenskapen behåller en jordbrukskomponent för produkter med ursprung i Jordanien som förtecknas i bilaga I.

b) 

Denna jordbrukskomponent kan vara ett fast belopp eller en värdetull.

c) 

De bestämmelser i kapite 2 som är tillämpliga på jordbruksprodukter skall i tillämpliga delar gälla också för jordbrukskomponenten.

2.  
a) 

Bestämmelserna i detta kapitel skall inte hindra Jordanien från att behålla en jordbrukskomponent för produkter med ursprung i gemenskapen som förtecknas i bilaga II.

b) 

De jordbrukskomponenter som Jordanien i enlighet med föregående punkt kan ta ut på import från gemenskapen skall inte överstiga 50 % av den bastullsats som tas ut på import från länder som inte omfattas av ordningar för förmånshandel utan har status som mest gynnad nation.

c) 

Om Jordanien visar att de tullar som tillämpas för de jordbruksprodukter som framgår av förteckningen i bilaga II överstiger den högsta tullsats som anges i punkt b) kan associeringsrådet besluta om en högre tullsats.

d) 

Jordanien får utöka förteckningen över de produkter på vilka jordbrukskomponenten är tillämplig, förutsatt att produkterna ingår i bilaga I. Innan jordbrukskomponenten införs skall den anmälas för prövning till associeringskommittén som får fatta de beslut som behövs.

e) 

För de produkter med ursprung i gemenskapen som förtecknas i bilaga II, skall Jordanien från och med avtalets ikraftträdande tillämpa importtullar och avgifter med motsvarande verkan som inte är högre än de som gällde den 1 januari 1996.

3.  
Vad gäller industrikomponenten för de produkter med ursprung i gemenskapen som förtecknas i bilaga II, skall Jordanien gradvis avskaffa importtullar eller avgifter med motsvarande verkan enligt bestämmelserna i artikel 11.
4.  
De jordbrukskomponenter som i enlighet med punkterna 1 och 2 tillämpas på handel mellan gemenskapen och Jordanien får sänkas om avgiften på en jordbruksbasprodukt sänks eller om en sådan sänkning är en följd av ömsesidiga medgivanden för bearbetade jordbruksprodukter.
5.  
Den sänkning som anges i punkt 4, förteckningen över de berörda produkterna och i förekommande fall de tullkvoter som sänkningen gäller skall fastställas av associeringsrådet.

Artikel 11

1.  
Importtullar och avgifter med motsvarande verkan, som är tillämpliga på import till Jordanien av andra produkter med ursprung i gemenskapen än de som förtecknas i bilagorna II, III och IV, skall avskaffas vid detta avtals ikraftträdande.
2.  

Enligt artikel 10.2 b och artikel 10.3 skall de sammanlagda importtullar och avgifter med motsvarande verkan som är tillämpliga på import till Jordanien av de bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i gemenskapen som förtecknas i bilaga II gradvis avskaffas enligt följande tidsplan:

— 
Fyra år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull eller avgift sänkas med 10 % av bastullsatsen.
— 
Fem år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull eller avgift sänkas med 20 % av bastullsatsen.
— 
Sex år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull eller avgift sänkas med 30 % av bastullsatsen.
— 
Sju år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull eller avgift sänkas med 40 % av bastullsatsen.
— 
Åtta år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull eller avgift sänkas med 50 % av bastullsatsen.
3.  

Importtullar och avgifter med motsvarande verkan som är tillämpliga på import till Jordanien av de produkter med ursprung i gemenskapen vilka anges i förteckning A i bilaga III skall gradvis avskaffas enligt följande tidsplan:

— 
Vid detta avtals ikraftträdande skall varje tull eller avgift sänkas till 80 % av bastullsatsen.
— 
Ett år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull eller avgift sänkas till 60 % av bastullsatsen.
— 
Två år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull eller avgift sänkas till 40 % av bastullsatsen.
— 
Tre år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull eller avgift sänkas till 20 % av bastullsatsen.
— 
Fyra år efter detta avtals ikraftträdande skall resterande tullar och avgifter avskaffas.
4.  

Importtullar och avgifter med motsvarande verkan som är tillämpliga på import till Jordanien av de produkter med ursprung i gemenskapen vilka anges i förteckning B i bilaga III skall gradvis avskaffas enligt följande tidsplan:

— 
Fyra år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull eller avgift sänkas till 90 % av bastullsatsen.
— 
Fem år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull eller avgift sänkas till 80 % av bastullsatsen.
— 
Sex år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull eller avgift sänkas till 70 % av bastullsatsen.
— 
Sju år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull eller avgift sänkas till 60 % av bastullsatsen.
— 
Åtta år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull eller avgift sänkas till 50 % av bastullsatsen.
— 
Nio år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull eller avgift sänkas till 40 % av bastullsatsen.
— 
Tio år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull eller avgift sänkas till 30 % av bastullsatsen.
— 
Elva år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull eller avgift sänkas till 20 % av bastullsatsen.
— 
Tolv år efter detta avtals ikraftträdande skall resterande tullar och avgifter avskaffas.
5.  
Vad beträffar de produkter som förtecknas i bilaga IV skall de bestämmelser som skall tillämpas granskas av associeringsrådet fyra år efter detta avtals ikraftträdande. Vid denna granskning skall associeringsrådet fastställa en tidsplan för att avveckla tullarna för de produkter som anges i bilaga IV.
6.  
Vid allvarliga svårigheter för en viss produkt kan de tidsplaner som gäller i enlighet med punkterna 2, 3 och 4 genom ömsesidig överenskommelse ses över av associeringskommittén, förutsatt att den tidsplan för vilken översynen har begärts inte kan förlängas för den berörda produkten utöver den maximala övergångsperioden på tolv år. Om associeringskommittén inte har fattat beslut inom 30 dagar räknat från Jordaniens begäran om att tidsplanen skall ses över, kan Jordanien tillfälligt upphäva tidsplanen för en period som inte får överstiga ett år.
7.  
Den bastullsats från vilken de i punkterna 2, 3 och 4 fastställda gradvisa sänkningarna skall företas skall för varje produkt vara den tullsats som faktiskt tillämpades gentemot gemenskapen den 1 januari 1996.
8.  
Om en generell sänkning av tullsatsen sker efter den 1 januari 1996 skall de sänkta tullarna ersätta de bastullsatser som avses i punkt 7 från och med den dag då denna sänkning träder i kraft.
9.  
Jordanien skall underrätta gemenskapen om sina bastullsatser.

▼M2

Artikel 11a

1.  
Tullar på import till Jordanien av bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i gemenskapen som anges i förteckning C i bilaga III skall avskaffas med verkan från den dag då skriftväxlingen mellan Europeiska gemenskapen och Hashemitiska konungariket Jordanien om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder och om ändring av associeringsavtalet EG–Jordanien samt ersättande av bilagorna I, II, III och IV och protokoll nr 1 och 2 till det avtalet träder i kraft.
2.  
Tullar på import till Jordanien av bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i gemenskapen som anges i förteckning D i bilaga III skall avskaffas genom fyra lika stora årliga sänkningar med början den 1 maj 2006, och dessa produkter skall vara tullfria från och med den 1 maj 2009.
3.  
Tullar på import till Jordanien av bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i gemenskapen som anges i förteckning E i bilaga III skall avskaffas genom åtta lika stora årliga sänkningar med början den 1 maj 2006, och dessa produkter skall vara tullfria från och med den 1 maj 2013.
4.  
Tullar på import till Jordanien av bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i gemenskapen som anges i förteckning F i bilaga III skall sänkas med 50 % genom fem lika stora årliga sänkningar med början den 1 maj 2006, och för dessa produkter skall en tull på 50 % av bastullsatsen gälla från och med den 1 maj 2010.
5.  
Tullar på import till Jordanien av bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i gemenskapen som anges i förteckning G i bilaga III skall inte avskaffas.
6.  
Vid avskaffandet av de importtullar som anges i punkterna 1–5 skall bastullsatsen för de successiva sänkningarna vara den tull som generellt tillämpas dagen före undertecknandet av skriftväxlingen mellan Europeiska gemenskapen och Hashemitiska konungariket Jordanien om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder och om ändring av associeringsavtalet EG–Jordanien samt ersättande av bilagorna I, II, III och IV och protokoll nr 1 och 2 till det avtalet.
7.  
Om det efter undertecknandet av skriftväxlingen mellan Europeiska gemenskapen och Hashemitiska konungariket Jordanien om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder och om ändring av associeringsavtalet EG–Jordanien samt ersättande av bilagorna I, II, III och IV och protokoll nr 1 och 2 till det avtalet sker en generell sänkning av en tullsats, särskilt en sänkning som följer av tullförhandlingarna inom WTO, skall den nedsatta tullsatsen ersätta den bastullsats som avses i punkt 6 från och med den dag då sänkningen tillämpas.

▼B

Artikel 12

Bestämmelserna om avskaffande av importtullar skall även gälla för tullar av fiskal karaktär.

Artikel 13

1.  
Jordanien får under en begränsad tid vidta undantagsåtgärder som avviker från bestämmelserna i artikel 11 i form av höjda eller återinförda tullar.

Dessa åtgärder får endast tillämpas på nyetablerade industrier eller vissa sektorer som genomgår omstrukturering eller står inför allvarliga svårigheter, särskilt när dessa svårigheter medför allvarliga sociala problem.

De tullar som till följd av dessa åtgärder är tillämpliga på import till Jordanien av produkter med ursprung i gemenskapen får inte överstiga 25 % av värdet och skall omfatta en förmånsdel för produkter med ursprung i gemenskapen. Det totala årliga genomsnittsvärdet på import av produkter som omfattas av dessa åtgärder får inte överstiga 20 % av det totala årliga genomsnittsvärdet för import av industriprodukter med ursprung i gemenskapen under de tre senaste år för vilka det föreligger statistik.

Dessa åtgärder skall tillämpas under en period av högst fem år, om inte en längre period tillåts av associeringskommittén. De skall upphöra att gälla senast vid utgången av den maximala övergångsperioden på tolv år.

Inga sådana åtgärder får införas för en produkt om mer än fyra år har förflutit efter avskaffandet av alla tullar och kvantitativa restriktioner eller avgifter eller åtgärder med motsvarande verkan för den produkten.

Jordanien skall underrätta associeringskommittén om alla undantagsåtgärder som landet avser att vidta, och på begäran av gemenskapen skall samråd om sådana åtgärder och de sektorer de berör äga rum innan de tillämpas. När sådana åtgärder vidtas skall Jordanien förelägga kommittén en tidsplan för avskaffandet av de tullar som införts enligt denna artikel. Denna tidsplan skall omfatta en gradvis avveckling av dessa tullar med en lika stor del varje år, med början senast två år efter deras införande. Associeringskommittén får besluta om en annan tidsplan.

2.  
Med avvikelse från bestämmelserna i punkt 1 fjärde stycket kan associeringskommittén, för att ta hänsyn till de svårigheter som är förenade med skapandet av en ny industri och när vissa sektorer genomgår omstrukturering eller står inför allvarliga svårigheter, undantagsvis tillåta Jordanien att behålla de åtgärder som redan vidtagits med stöd av punkt 1 för en period på högst tre år utöver övergångsperioden på tolv år.KAPITEL 2

JORDBRUKSPRODUKTER

Artikel 14

Bestämmelserna i detta kapitel skall gälla för de produkter med ursprung i gemenskapen och Jordanien som förtecknas i bilaga II till Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

▼M2

Artikel 14a

Ingen ny importtull eller avgift med motsvarande verkan får införas i handeln med jordbruksprodukter mellan gemenskapen och Jordanien.

▼B

Artikel 15

Gemenskapen och Jordanien skall gradvis liberalisera sitt ömsesidiga handelsutbyte med jordbruksprodukter.

Artikel 16

1.  
Jordbruksprodukter med ursprung i Jordanien skall vid import till gemenskapen omfattas av bestämmelserna i protokoll 1.
2.  
Jordbruksprodukter med ursprung i gemenskapen skall vid import till Jordanien omfattas av bestämmelserna i protokoll 2.

Artikel 17

▼M2

1.  
Från och med den 1 januari 2009 skall gemenskapen och Jordanien undersöka situationen för att fastställa vilka liberaliseringsåtgärder som skall tillämpas av gemenskapen och Jordanien från och med den 1 januari 2010 enligt det mål som anges i artikel 15.

▼B

2.  
Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i föregående punkt och med beaktande av handelsmönstren för jordbruksprodukter mellan parterna samt dessa produkters särskilda känslighet, skall gemenskapen och Jordanien regelbundet inom associeringsrådet produkt för produkt och på grundval av ömsesidighet granska möjligheten att bevilja varandra ytterligare koncessioner.KAPITEL 3

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

Artikel 18

1.  
Inga nya kvantitativa importrestriktioner eller åtgärder med motsvarande verkan får införas i handel mellan gemenskapen och Jordanien.
2.  
Kvantitativa importrestriktioner och åtgärder med motsvarande verkan på handeln mellan gemenskapen och Jordanien skall avskaffas vid detta avtals ikraftträdande.
3.  
Gemenskapen och Jordanien skall på export mellan sig varken tillämpa tullar eller avgifter med motsvarande verkan, eller kvantitativa restriktioner eller åtgärder med motsvarande verkan.

Artikel 19

1.  
Om särskilda regler skulle införas till följd av genomförandet av jordbrukspolitiken, eller om befintliga regler skulle ändras eller om bestämmelserna om genomförandet av jordbrukspolitiken skulle ändras eller göras mer omfattande, får den berörda parten ändra de bestämmelser som följer av detta avtal såvitt avser de ifrågavarande produkterna.
2.  
Den berörda parten skall i sådana fall underrätta associeringskommittén. På begäran av den andra parten skall associeringskommittén sammanträda för att på lämpligt sätt beakta denna parts intressen.
3.  
Om gemenskapen eller Jordanien genom att tillämpa punkt 1 ändrar den ordning som genom detta avtal har fastställts för jordbruksprodukter, skall de bevilja import med ursprung i den andra parten en förmån som är jämförbar med den som anges i detta avtal.
4.  
Tillämpningen av denna artikel kan bli föremål för samråd i associeringsrådet.

Artikel 20

1.  
När produkter med ursprung i Jordanien importeras till gemenskapen skall de inte beviljas en gynnsammare behandling än den som medlemsstaterna tillämpar sinsemellan.
2.  
Tillämpningen av bestämmelserna i detta avtal skall inte påverka tillämpningen av rådets förordning (EEG) nr 1911/91 av den 26 juni 1991 om tillämpningen av gemenskapsrättens bestämmelser på Kanarieöarna.

Artikel 21

1.  
Parterna skall avstå från varje åtgärd eller förfarande av internt fiskal karaktär som direkt eller indirekt innebär en diskriminerande behandling av produkter från en av parterna i förhållande till likadana produkter med ursprung på den andra partens territorium.
2.  
För produkter som exporteras till en av parternas territorier får återbetalning av inhemska indirekta skatter som är högre än den indirekta skatt som direkt eller indirekt läggs på dem inte beviljas.

Artikel 22

1.  
Detta avtal skall inte hindra upprätthållande eller upprättande av tullunioner, frihandelsområden eller ordningar för gränshandel förutom i de fall de ändrar den handelsordning som föreskrivs i avtalet.
2.  
Samråd mellan gemenskapen och Jordanien skall äga rum i associeringskommittén om avtal om upprättande av sådana tullunioner eller frihandelsområden och, i förekommande fall, om andra viktiga frågor rörande deras respektive handelspolitik gentemot tredje land. Särskilt om ett tredje land ansluter sig till unionen skall sådant samråd äga rum för att säkerställa att hänsyn kan tas till gemenskapens och Jordaniens ömsesidiga intressen.

Artikel 23

Om en av parterna konstaterar att dumpning förekommer i handeln med den andra parten i enlighet med artikel VI i GATT, får den vidta lämpliga åtgärder mot detta förfarande i enlighet med överenskommelsen om tillämpningen av artikel VI i GATT, med relevant inhemsk lagstiftning och med de villkor och de förfaranden som anges i artikel 26 i detta avtal.

Artikel 24

Om en produkt importeras i så stora mängder och på sådana villkor att det förorsakar, eller riskerar att förorsaka

— 
allvarlig skada för inhemska producenter av liknande eller direkt konkurrerande produkter inom hela eller en del av en parts territorium, eller
— 
allvarliga störningar inom någon ekonomisk sektor,

kan den berörda parten vidta lämpliga åtgärder i enlighet med villkoren och förfarandena i artikel 26.

Artikel 25

Om efterlevnad av bestämmelserna i artikel 18.3 medför

i) 

återexport till ett tredje land mot vilket den exporterande parten för den berörda produkten upprätthåller kvantitativa exportrestriktioner, exporttullar eller åtgärder med motsvarande verkan, eller

ii) 

en allvarlig brist, eller risk härför, på en produkt som är väsentlig för den exporterande parten,

och om de situationer som beskrivs ovan medför eller kan medföra betydande svårigheter för den exporterande parten, kan den parten vidta lämpliga åtgärder i enlighet med villkoren och förfarandena i artikel 26. Åtgärderna skall vara icke-diskriminerande och avskaffas när omständigheterna inte längre motiverar att de upprätthålls.

Artikel 26

1.  
Om gemenskapen eller Jordanien på import av produkter som kan medföra de svårigheter som avses i artikel 24 tillämpar ett administrativt förfarande som syftar till att snabbt skaffa fram upplysningar med avseende på handelsströmmarnas utveckling, skall den underrätta den andra parten om detta.
2.  
I de fall som anges i artiklarna 23, 24 och 25 skall gemenskapen eller Jordanien, innan de åtgärder som avses däri vidtas eller snarast möjligt i de fall som omfattas av punkt 3 d i denna artikel, förse associeringskommittén med alla relevanta upplysningar som krävs för en grundlig granskning av situationen i syfte att nå en lösning som är godtagbar för båda parter.

Vid val av åtgärder skall sådana som minst stör detta avtals sätt att fungera i första hand väljas.

Skyddsåtgärderna skall genast anmälas till associeringskommittén och skall där bli föremål för periodiska samråd, särskilt i syfte att avskaffa dem så snart som omständigheterna tillåter.

3.  

För genomförandet av punkt 2 gäller följande bestämmelser:

a) 

Vad gäller artikel 23 skall den exporterande parten underrättas om dumpningen så snart som den importerande partens myndigheter har inlett en undersökning. Om inte dumpningen upphör enligt artikel VI i GATT eller någon annan tillfredsställande lösning nås inom 30 dagar efter anmälan, får den importerande parten vidta lämpliga åtgärder.

b) 

Vad gäller artikel 24 skall de svårigheter som är en följd av den situation som avses i den artikeln hänskjutas till associeringskommittén för granskning, och kommittén får fatta nödvändiga beslut för att undanröja svårigheterna.

Om associeringskommittén eller den exporterande parten inte har fattat något beslut som undanröjer svårigheterna eller om ingen annan tillfredsställande lösning har nåtts inom 30 dagar efter det att frågan anmäldes får den importerande parten vidta lämpliga åtgärder för att avhjälpa problemet. Dessa åtgärder får inte gå utöver vad som är nödvändigt för att avhjälpa de problem som har uppkommit.

c) 

Vad gäller artikel 25 skall de svårigheter som är en följd av de situationer som avses i den artikeln hänskjutas till associeringskommittén för granskning.

Associeringskommittén får fatta nödvändiga beslut för att undanröja svårigheterna. Om inget beslut har fattats inom 30 dagar efter det att frågan anmäldes, får den exporterande parten vidta lämpliga åtgärder med avseende på export av den berörda produkten.

d) 

Om exceptionella omständigheter som kräver omedelbara åtgärder omöjliggör underrättelse eller granskning i förväg, kan den berörda parten i de situationer som anges i artiklarna 23, 24 och 25, genast tillämpa de skyddsåtgärder som är absolut nödvändiga för att avhjälpa situationen och skall omedelbart underrätta den andra parten om detta.

Artikel 27

Ingenting i detta avtal skall hindra förbud mot eller restriktioner för import, export eller transitering som grundas på hänsyn till allmän moral, allmän ordning eller allmän säkerhet eller intresset att skydda människors och djurs hälsa och liv, eller att bevara växter, att skydda nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde eller att skydda immateriell, industriell och kommersiell äganderätt och inte heller bestämmelser rörande guld och silver. Sådana förbud eller restriktioner får dock inte utgöra ett medel för godtycklig diskriminering eller innebära en förtäckt begränsning av handeln mellan parterna.

Artikel 28

För tillämpningen av bestämmelserna i denna avdelning definieras begreppet ”ursprungsprodukter” och de metoder för administrativt samarbete som har samband härmed i protokoll 3.

Artikel 29

Kombinerade nomenklaturen skall användas för klassificering av varor i handeln mellan parterna.AVDELNING III

ETABLERINGSRÄTT OCH TJÄNSTERKAPITEL 1

ETABLERINGSRÄTT

Artikel 30

1.  
a) 

Gemenskapen och dess medlemsstater skall bevilja de jordanska bolag som etablerar sig på deras territorier en behandling som inte är mindre gynnsam än den som ges till liknande bolag från ett annat tredje land.

b) 

Utan att det påverkar tillämpningen av de reservationer som förtecknas i bilaga V skall gemenskapen och dess medlemsstater, i fråga om sådan verksamhet som bedrivs av dotterbolag till jordanska bolag som är etablerade i en medlemsstat bevilja en behandling som inte är mindre gynnsam än den som ges till liknande gemenskapsbolag.

c) 

Gemenskapen och dess medlemsstater skall, i fråga om sådan verksamhet som bedrivs av filialer till jordanska bolag som är etablerade i en medlemsstat bevilja en behandling som inte är mindre gynnsam än den som ges filialer till bolag från ett annat tredje land.

2.  
a) 

Utan att det påverkar tillämpningen av de reservationer som förtecknas i bilaga VI skall Jordanien bevilja gemenskapsbolag som etablerar sig på dess territorium en behandling som inte är mindre gynnsam än den som beviljas jordanska bolag eller bolag från ett annat tredje land, beroende på vilken som är mest gynnsam.

b) 

Jordanien skall i fråga om sådan verksamhet som bedrivs av dotterbolag och filialer till gemenskapsbolag som är etablerade på dess territorium bevilja en behandling som inte är mindre gynnsam än den som beviljas jordanska bolag eller filialer respektive ett annat tredje lands bolag eller filialer, beroende på vilken som är mest gynnsam.

3.  
Bestämmelserna i punkterna 1 b och 2 b får inte användas för att kringgå de av en parts lagar och andra författningar som gäller för tillträde till särskilda sektorer eller aktiviteter för dotterbolag eller filialer till bolag i den andra parten som är etablerade på den första partens territorium.

Den behandling som avses i punkterna 1 b, 1 c och 2 b skall gälla för bolag, dotterbolag och filialer som är etablerade i gemenskapen respektive Jordanien vid tidpunkten för avtalets ikraftträdande och för bolag, dotterbolag och filialer som etableras efter den dagen i och med att de etableras.

Artikel 31

1.  
Bestämmelserna i artikel 30 skall inte tillämpas på lufttransport, transport på inre vattenvägar eller sjötransporter.
2.  

Vad gäller aktiviteter som utförs av rederier som tillhandahåller internationella sjötransporttjänster, inklusive kombinerade transporter som inbegriper en sjöetapp, skall varje part tillåta den andra partens bolag att genom dotterbolag eller filialer vara närvarande för kommersiella syften på dess territorium, på villkor beträffande etablering och verksamhet som inte är mindre gynnsamma än de som gäller för partens egna bolag eller dotterbolag eller filialer till företag från ett annat tredje land, beroende på vilken behandling som är mest gynnsam. Sådana aktiviteter inbegriper, men är inte begränsad till

a) 

saluföring och försäljning av sjötransporttjänster och tillhörande tjänster genom direktkontakt med kunder, från anbud till fakturering, oavsett om dessa tjänster utförs eller erbjuds av tjänsteleverantören själv eller av tjänsteleverantörer med vilka tjänsteförsäljaren har upprättat bestående affärsöverenskommelser,

b) 

köp och användning, för egen eller kunders räkning (och vidareförsäljning till kunder) av alla slags transporttjänster och tillhörande tjänster, inbegripet inre transporttjänster av alla slag, särskilt på inre vattenvägar, väg och järnväg, som är nödvändiga för tillhandahållandet av en integrerad tjänst,

c) 

utarbetande av handlingar om transporthandlingar, tullhandlingar eller andra handlingar som rör de transporterade varornas ursprung och art,

d) 

tillhandahållande av affärsupplysningar på alla sätt, inbegripet datoriserade informationssystem och elektroniskt datautbyte (med förbehåll för icke-diskriminerade begränsningar vad gäller telekommunikation),

e) 

upprättande av affärsöverenskommelser, inbegripet deltagande i företagets aktieinnehav och lokal rekrytering av personal (eller, vad gäller utländsk personal, med förbehåll för tillämpliga bestämmelser i detta avtal), med lokalt etablerade skeppsklarerare,

f) 

för bolags räkning, organisation av fartygets anlöpning eller vid behov övertagande av last.

Artikel 32

I detta avtal används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) 

gemenskapsbolag respektive jordanskt bolag: ett bolag som bildats i överensstämmelse med en medlemsstats respektive Jordaniens lagstiftning och som har sitt säte, sitt huvudkontor eller sitt huvudsakliga driftställe inom gemenskapens respektive Jordaniens territorium.

Om ett bolag som bildats i överensstämmelse med en medlemsstats eller Jordaniens lagstiftning endast har sitt säte inom gemenskapen respektive Jordanien skall bolaget dock anses vara ett gemenskapsbolag eller ett jordanskt bolag om dess verksamhet har en faktisk och fortlöpande förbindelse med ekonomin i en av medlemsstaterna respektive i Jordanien.

b) 

dotterbolag: ett bolag som kontrolleras av det första bolaget.

c) 

filial: ett företags driftställe, utan status som juridisk person, som förefaller permanent, t.ex. en utvidgning av en moderorganisation, som har en ledning och är materiellt utrustat för att bedriva affärsförhandlingar med tredje parter så att dessa, även om de vet att det vid behov kommer att finnas ett juridiskt samband med moderorganisationen, vars huvudkontor ligger utomlands, inte behöver ha att göra direkt med denna moderorganisation utan kan göra affärer vid det driftställe som utgör utvidgningen.

d) 

etablering: rätten för gemenskapsbolag eller jordanska bolag enligt a att påbörja ekonomiska aktiviteter genom att etablera dotterbolag och filialer i Jordanien respektive gemenskapen.

e) 

verksamhet: utövandet av ekonomiska aktiviteter.

f) 

ekonomisk aktivitet: aktiviteter av industriell, kommersiell och yrkesmässig karaktär.

g) 

medborgare i en medlemsstat eller i Jordanien: en fysisk person som är medborgare i någon av medlemsstaterna respektive i Jordanien.

h) 

Vad gäller internationella sjötransporter, inbegripet kombinerade transporter som innefattar en sjöetapp, skall bestämmelserna i detta kapitel och i kapitel 2 också tillämpas på medborgare i medlemsstaterna eller Jordanien som är etablerade utanför gemenskapen respektive Jordanien, och på rederier som är etablerade utanför gemenskapen eller Jordanien och kontrolleras av medborgare från en medlemsstat eller Jordanien, om deras fartyg är registrerade i den medlemsstaten eller i Jordanien i överensstämmelse med respektive lagstiftning.

Artikel 33

1.  
Parterna skall på alla sätt bemöda sig om att undvika att vidta åtgärder som begränsar villkoren för etableringen av och verksamheten av varandras bolag i jämförelse med den situation som rådde dagen före undertecknandet av avtalet.
2.  
Bestämmelserna i denna artikel skall inte påverka tillämpningen av bestämmelserna i artikel 44. De situationer som omfattas av artikel 44 skall enbart regleras av dess bestämmelser och inte av några andra.

Artikel 34

1.  
Ett gemenskapsbolag eller ett jordanskt bolag som är etablerat på Jordaniens respektive gemenskapens territorium skall ha rätt att, i enlighet med gällande lagstiftning i etableringslandet, på Jordaniens eller gemenskapens territorium anställa eller genom ett av sina dotterbolag eller en av sina filialer låta anställa arbetstagare som är medborgare i gemenskapens medlemsstater respektive Jordanien, under förutsättning att dessa arbetstagare är sådan nyckelpersonal som beskrivs i punkt 2 och att de uteslutande anställs av sådana bolag, dotterbolag eller filialer. Dessa anställdas uppehålls- och arbetstillstånd skall endast omfatta tiden för en sådan anställning.
2.  

Som nyckelpersonal hos sådana bolag, nedan kallade ”organisationer”, betraktas ”intern förflyttning av personal” enligt definitionen i c inom följande kategorier, förutsatt att organisationen är en juridisk person och att de berörda personerna har varit anställda av organisationen eller delägare i organisationen (men inte som majoritetsaktieägare) i minst ett år omedelbart före en sådan förflyttning:

a) 

Personal i överordnad ställning i en organisation, som företrädesvis leder dess administration och som huvudsakligen står under allmänt överinseende av och får instruktioner från styrelsen eller företagets aktieägare eller motsvarande, bland annat beträffande

— 
ledning av inrättningen eller en avdelning eller underavdelning av inrättningen,
— 
överinseende och kontroll av det arbete som utförs av annan tillsyns-, fack- eller ledningspersonal,
— 
behörighet att personligen anställa och avskeda eller rekommendera anställning, avskedande och andra personalåtgärder.
b) 

Personer som är anställda i en organisation och som har ovanliga kunskaper som är av väsentlig betydelse för inrättningens tjänster, forskningsutrustning, metoder eller administration. Bedömningen av sådana kunskaper kan, bortsett från bolagsspecifik kunskap, återspegla en hög kvalifikationsnivå för en typ av arbete eller en bransch som kräver särskilt tekniskt kunnande, inbegripet en officiellt godkänd yrkestillhörighet.

c) 

Med intern förflyttning av personal avses förflyttning av fysiska personer som arbetar i en organisation inom en av parternas territorium och som inom ramen för ekonomiska aktiviteter tillfälligt förflyttas till den andra parterns territorium. Den berörda organisationen måste ha sitt huvudsakliga driftställe inom en av parternas territorium och förflyttningen måste ske till en inrättning (filial, dotterbolag) som tillhör den organisationen och som aktivt bedriver liknande ekonomiska aktiviteter inom den andra partens territorium.

3.  

Medborgare i någon av medlemsstaterna respektive i Jordanien skall tillåtas att resa in i och tillfälligt vistas i Jordanien respektive gemenskapen när dessa bolagsrepresentanter är personer som innehar överordnad ställning enligt punkt 2 a i ett bolag och ansvarar för etablering i gemenskapen respektive i Jordanien av ett jordanskt bolag eller ett gemenskapsbolag om

— 
dessa respresentanter inte arbetar med direktförsäljning eller tillhandahållande av tjänster, och
— 
företaget inte har några andra representanter, kontor, filialer eller dotterbolag i ett av gemenskapens medlemsstater respektive i Jordanien.

Artikel 35

I syfte att underlätta för medborgare i gemenskapen och i Jordanien att utöva reglerade yrkesaktiviteter i Jordanien respektive i gemenskapen skall associeringsrådet undersöka vilka åtgärder som måste vidtas för att möjliggöra ömsesidigt erkännande av kvalifikationer.

Artikel 36

Bestämmelserna i artikel 30 utesluter inte att en part tillämpar särskilda regler för etablering och utövande av verksamhet inom sitt territorium för filialer till bolag från den andra parten som inte är bildade på den första partens territorium, som är motiverade av rättsliga eller tekniska skillnader mellan sådana filialer jämfört med filialer till företag som är bildade på dess territorium eller, när det gäller finansiella tjänster, av försiktighetsskäl. Skillnaden i behandling skall inte överskrida vad som är absolut nödvändigt till följd av sådana rättsliga eller tekniska skillnader eller, när det gäller finansiella tjänster, av försiktighetsskäl.KAPITEL 2

GRÄNSÖVERSKRIDANDE TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER

Artikel 37

1.  
Parterna skall på alla sätt bemöda sig att stegvis möjliggöra tillhandahållande av tjänster som utförs av gemenskapsföretag eller jordanska företag som är etablerade på en annan parts territorium än den parts territorium för vilken tjänsterna är avsedda befinner sig, med beaktande av utvecklingen av parternas tjänstesektorer.
2.  
Associeringsrådet skall lämna rekommendationer för genomförandet av det mål som anges i punkt 1.

Artikel 38

I syfte att säkerställa en samordnad utveckling av transporter mellan parterna, anpassad till deras kommersiella behov, får villkoren för ömsesidigt tillträde till marknaden och tillhandahållande av tjänster rörande transport på väg, järnväg och inre vatttenvägar och i tillämpliga fall lufttransport, regleras genom särskilda arrangemang som efter detta avtals ikraftträdande vid behov skall förhandlas fram mellan parterna.

Artikel 39

1.  

Vad beträffar sjötransport åtar sig parterna att på ett effektivt sätt tillämpa principen om obegränsat tillträde till den internationella marknaden och trafik på kommersiell grund.

a) 

Denna bestämmelse skall inte påverka rättigheter och skyldigheter enligt Förenta nationernas konvention om en uppförandekod för linjekonferenser i den mån de gäller någon av parterna i detta avtal. Icke-konferensanslutna linjerederier skall få bedriva verksamhet i konkurrens med en konferens om de följer principen om sund konkurrens på affärsmässiga grunder.

b) 

Parterna bekräftar sitt åtagande att verka för att fri konkurrens skall utgöra en väsentlig egenskap hos torra och flytande bulkvaror.

2.  

Vid tillämpningen av principerna i punkt 1 skall parterna iaktta följande:

a) 

Parterna skall inte införa lastfördelningsklausuler i framtida bilaterala avtal med tredje land om torra och flytande bulkvaror. Detta utesluter dock inte möjligheten till sådana arrangemang för linjefrakt i de undantagsfall då linjerederier från någon av parterna i detta avtal annars inte skulle ha någon faktiskt möjlighet att utöva handel till och från det berörda tredje landet.

b) 

Parterna skall vid ikraftträdandet av detta avtal avskaffa alla ensidiga åtgärder liksom administrativa och tekniska hinder och andra hinder som skulle kunna utgöra en förtäckt begränsning av eller ha en diskriminerande verkan på det fria tillhandahållandet av tjänster inom internationell sjötransport.

Varje part skall bland annat bevilja fartyg som används för transport av varor, passagerare eller bäggedera och som drivs av medborgare eller bolag från den andra parten. En behandling som inte är mindre gynnsam än den som beviljas partens egna fartyg vad gäller tillgång till hamnar, användning av infrastruktur och andra sjöfartstjänster i dessa hamnar liksom därtill knutna avgifter, samt tullfaciliteter och tilldelning av kajplatser och möjligheter till lastning och lossning.KAPITEL 3

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 40

1.  
Parterna åtar sig att överväga utveckling av denna avdelning i syfte att upprätta ett ”ekonomiskt integrationsavtal” enligt artikel V i Allmänna tjänstehandelsavtalet (GATS).
2.  
Det mål som anges i punkt 1 skall bli föremål för en första granskning av associeringsrådet senast fem år efter det att detta avtal trätt i kraft.
3.  
När associeringsrådet genomför denna granskning skall det ta hänsyn till de framsteg som gjorts av parterna i fråga om tillnärmning av lagarna om relevanta aktiviteter.

Artikel 41

1.  
Bestämmelserna i denna avdelning skall tillämpas med förbehåll för begränsningar som är motiverade av hänsyn till allmän ordning, allmän säkerhet eller folkhälsan.
2.  
De skall inte omfatta aktiviteter som på någon av parternas territorium, om än endast tillfälligt, är förenad med myndighetsutövning.

Artikel 42

Vid tillämpning av denna avdelning skall ingenting i avtalet hindra parterna från att tillämpa sina egna lagar och andra författningar om fysiska personers inresa och vistelse, arbete, arbetsvillkor och etablering samt tillhandahållandet av tjänster, förutsatt att parterna inte tillämpar dessa lagar och andra författningar på ett sätt som upphäver eller begränsar fördelarna för någon av parterna enligt villkoren i någon viss bestämmelse i avtalet. Denna bestämmelse skall inte påverka tillämpningen av artikel 41.

Artikel 43

Bolag som kontrolleras och uteslutande ägs av jordanska bolag och gemenskapsbolag gemensamt skall också omfattas av bestämmelserna i denna avdelning.

Artikel 44

Behandling som endera parten beviljar den andra skall, från och med en månad före dagen för ikraftträdandet av alla relevanta förpliktelser inom ramen för GATS, vad gäller de sektorer eller åtgärder som omfattas av GATS, under inga omständigheter vara mer gynnsam än den som beviljas av en sådan första part enligt bestämmelserna i GATS och detta med avseende på varje tjänstesektor, underavdelning och leveransform.

Artikel 45

Vid tillämpning av denna avdelning skall ingen hänsyn tas till sådan behandling som beviljas av gemenskapen, dess medlemsstater eller Jordanien i enlighet med åtaganden som gjorts inom ramen för avtal om ekonomisk integrering enligt principerna i artikel V i GATS.

Artikel 46

1.  
Bestämmelserna i detta avtal skall inte hindra en part från att vidta åtgärder av försiktighetsskäl, inbegripet för att säkra skyddet för investerare, insättare, försäkringstagare eller personer som har anförtrott sin egendom åt en person som tillhandahåller finansiella tjänster, eller för att säkerställa det ekonomiska systemets integritet och stabilitet. Om sådana åtgärder inte överensstämmer med bestämmelserna i detta avtal får de inte användas av en part som ett sätt att undvika skyldigheter enligt detta avtal.
2.  
Ingenting i detta avtal får anses kräva att en part lämnar ut information om enskilda kunders affärer och konton eller någon konfidentiell eller affärsmässig information som innehas av offentliga organ.

Artikel 47

Bestämmelserna i detta avtal skall inte förhindra någon av parterna att vidta åtgärder för att förhindra att dess bestämmelser avseende tredje lands tillträde till dess marknad kringgås, i kraft av bestämmelserna i detta avtal.AVDELNING IV

BETALNINGAR, KAPITALRÖRELSER OCH ANDRA EKONOMISKA FRÅGORKAPITEL 1

BETALNINGAR OCH KAPITALRÖRELSER

Artikel 48

Om inte annat följer av bestämmelserna i artiklarna 51 och 52 skall löpande betalningar i samband med rörligheten för varor, personer, tjänster och kapital inom ramen för detta avtal vara befriade från alla restriktioner.

Artikel 49

1.  
Om inte annat följer av bestämmelserna i artiklarna 50 och 51 och utan att det påverkar tillämpningen av bilaga IV som avses i artikel 30.2a, skall det inom ramen för bestämmelserna i detta avtal inte finnas några restriktioner i fråga om kapitalrörelser från gemenskapen till Jordanien eller kapitalrörelser i samband med direktinvesteringar från Jordanien till gemenskapen.
2.  
Kapitalflödet från Jordanien till gemenskapen, förutom när det gäller direktinvesteringar, skall omfattas av de gällande lagarna i Jordanien.
3.  
Parterna skall samråda i syfte att uppnå fullständig liberalisering av kapitalrörelser så snart som villkoren är uppfyllda.

Artikel 50

Om inte annat följer av andra bestämmelser i detta avtal och andra internationella åtaganden som gemenskapen och Jordanien gjort skall bestämmelserna i artikel 49 inte påverka tillämpningen av några restriktioner dem emellan vid tidpunkten för ikraftträdandet av detta avtal i fråga om kapitalrörelser mellan dem som rör direktinvesteringar, bl.a. i fast egendom, och etablering.

Överföring till utlandet av investeringar som gjorts i Jordanien av personer bosatta i gemenskapen eller i gemenskapen av personer bosatta i Jordanien samt de vinster som härrör från dessa investeringar berörs dock inte.

Artikel 51

Om kapitalrörelserna mellan gemenskapen och Jordanien under exceptionella omständigheter skapar eller hotar att skapa stora svårigheter för växelkurspolitiken eller valutapolitiken i gemenskapen eller Jordanien får gemenskapen eller Jordanien i överensstämmelse med de villkor som fastställts inom ramen för GATS och med artiklarna VIII och XIV i stadgan för Internationella valutafonden (IMF) vidta skyddsåtgärder i fråga om rörelser av kapital mellan gemenskapen och Jordanien under en period av högst sex månader om sådana åtgärder är absolut nödvändiga.

Artikel 52

Om en eller flera av gemenskapens medlemsstater eller Jordanien möter eller riskerar att möta allvarliga svårigheter med avseende på sin betalningsbalans, kan gemenskapen eller Jordanien, i överensstämmelse med de villkor som fastställts inom ramarna för GATT och artiklarna VIII och XIV i artiklarna i stadgan för Internationella valutafonden (IMF), vidta restriktiva åtgärder rörande löpande betalningar, om sådana åtgärder är absolut nödvändiga. Gemenskapen eller Jordanien skall omedelbart underrätta den andra parten härom och så fort som möjligt överlämna en tidsplan för att avskaffa dessa åtgärder.KAPITEL 2

KONKURRENSBESTÄMMELSER OCH ANDRA EKONOMISKA BESTÄMMELSER

Artikel 53

1.  

Följande är oförenligt med detta avtals korrekta funktion, i den utsträckning som det kan påverka handeln mellan gemenskapen och Jordanien:

a) 

Alla avtal mellan företag, beslut fattade av företagssammanslutningar och samordnade förfaranden mellan företag som har till ändamål eller verkan att förhindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen.

b) 

Ett eller flera företags missbruk av en dominerande ställning inom gemenskapens eller Jordaniens samtliga territorier eller en väsentlig del därav.

c) 

Allt offentligt stöd som snedvrider eller riskerar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller produktionen av vissa varor.

2.  
Alla förfaranden som strider mot denna artikel skall bedömas på grundval av de kriterier som utformas genom tillämpning av bestämmelserna i artiklarna 85, 86 och 92 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och, för produkter som omfattas av Europeiska kol- och stålgemenskapen, bestämmelserna i artiklarna 65 och 66 i det fördraget, samt gemenskapens regler om statligt stöd, inbegripet sekundärlagstiftning.
3.  
Associeringsrådet skall, inom fem år efter detta avtals ikraftträdande, genom ett beslut anta nödvändiga regler för genomförandet av punkterna 1 och 2.

Tills dessa regler har antagits skall bestämmelserna i avtalet om tolkning och tillämpning av artiklarna VI, XVI och XXIII i GATT tillämpas som genomföranderegler till punkt 1 c och relevanta delar av punkt 2.

4.  
a) 

Vad gäller tillämpningen av bestämmelserna i punkt 1 c erkänner parterna att allt offentligt stöd till företag som beviljas av Jordanien under de fem första åren efter avtalets ikraftträdande skall bedömas med beaktande av att landet skall betraktas som ett område som är identiskt med de områden i gemenskapen där levnadsstandarden är onormalt låg eller där det råder allvarlig brist på sysselsättning enligt artikel 92.3 a i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Associeringsrådet skall, med beaktande av Jordaniens ekonomiska situation, besluta huruvida denna period bör förlängas med fem år i taget.

b) 

Varje part skall säkerställa möjligheten till insyn på området för offentligt stöd, bland annat genom årlig rapportering till den andra parten om det totala beloppet och fördelningen av det stöd som ges och genom att på begäran lämna upplysningar om stödprogram. På begäran av den ena parten skall den andra parten lämna upplysningar om särskilda enskilda fall av offentligt stöd.

5.  

Med avseende på de produkter som avses i avdelning II kapitel 2

— 
gäller inte bestämmelserna i punkt 1 c,
— 
skall alla förfaranden som strider mot punkt 1 a bedömas enligt de kriterier gemenskapen fastställt på grundval av artiklarna 42 och 43 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och särskilt kriterierna i rådets förordning nr 26/62.
6.  

Om gemenskapen eller Jordanien finner att ett förfarande är oförenligt med villkoren i punkt 1 och

— 
inte på ett riktigt sätt handlagts enligt de genomförandebestämmelser som avses i punkt 3, eller
— 
i avsaknad av sådana regler, och om ett sådant förfarande är eller riskerar att vara till allvarlig nackdel för den andra parten eller kan orsaka dess inhemska industri, inbegripet dess tjänstesektor, väsentlig skada,

kan envar av dem vidta lämpliga åtgärder efter samråd med associeringskommittén eller 30 arbetsdagar efter det att frågan hänskjutits för samråd.

Vad gäller förfaranden som är oförenliga med punkt 1 c i denna artikel kan sådana lämpliga åtgärder, när GATT är tillämpligt på dem, endast antas i enlighet med de förfaranden och på de villkor som föreskrivs i GATT eller i andra relevanta instrument som förhandlats fram inom ramen för detta och som gäller mellan parterna.

7.  
Utan hinder av eventuella bestämmelser om motsatsen som antas i överensstämmelse med punkt 3, skall parterna utbyta information inom de begränsningar som tystnadsplikten och skyddet för företagshemligheter möjliggör.

Artikel 54

Medlemsstaterna och Jordanien skall utan att det påverkar de åtaganden som gjorts eller kommer att göras enligt GATT gradvis anpassa alla statliga handelsmonopol så att det vid utgången av det femte året efter detta avtals ikraftträdande inte sker någon diskriminering mellan medborgarna i medlemsstaterna och i Jordanien såvitt avser villkoren för upphandling och saluförande av varor. Associeringskommittén skall underrättas om de åtgärder som vidtas för att genomföra detta mål.

Artikel 55

Såvitt avser offentliga företag och företag som har beviljats särskilda rättigheter eller ensamrätt skall associeringsrådet säkerställa att, från och med femte året efter avtalets ikraftträdande, ingen åtgärd som snedvrider handeln mellan gemenskapen och Jordanien på ett sätt som strider mot parternas intressen vidtas eller bibehålls. Denna bestämmelse skall inte hindra det rättsliga eller faktiska genomförandet av de särskilda uppgifter som tilldelats dessa företag.

Artikel 56

1.  
I enlighet med bestämmelserna i denna artikel och i bilaga VII skall parterna bevilja och säkerställa ett adekvat och effektivt skydd för immateriella, industriella och kommersiella rättigheter i överensstämmelse med högsta internationella standard, inbegripet effektiva medel för att säkerställa att sådana rättigheter respekteras.
2.  
Tillämpningen av denna artikel och av bilaga VII skall regelbundet granskas av parterna. Om svårigheter på området för immateriell, industriell och kommersiell äganderätt som påverkar villkoren för handeln skulle uppstå, skall brådskande samråd äga rum på begäran av endera parten i syfte att finna lösningar som är tillfredsställande för båda parter.

Artikel 57

Parterna skall sträva efter att minska skillnaderna vad gäller standardisering och bedömning av överensstämmelse. De skall i detta syfte då så är lämpligt sluta avtal om ömsesidigt erkännande inom området för bedömning av överensstämmelse.

Artikel 58

Parterna är eniga om målsättningen att gradvis liberalisera den offentliga upphandlingen. Associeringsrådet skall samråda om genomförandet av denna målsättning.AVDELNING V

EKONOMISKT SAMARBETE

Artikel 59

Målsättning

1.  
Parterna åtar sig att i bägge parters gemensamma intresse stärka sitt ekonomiska samarbete i enlighet med de övergripande målen med detta avtal.
2.  
Syftet med det ekonomiska samarbetet skall vara att stödja Jordaniens åtgärder för att åstadkomma en hållbar ekonomisk och social utveckling.

Artikel 60

Räckvidd

1.  
Samarbetet skall särskilt inriktas på de sektorer som lider av inre svårigheter eller som påverkas negativt av den liberaliseringsprocess som omfattar hela den jordanska ekonomin, särskilt liberaliseringen av handeln mellan Jordanien och gemenskapen.
2.  
Samarbetet skall inriktas på de sektorer som kan underlätta ett närmande mellan ekonomierna i gemenskapen och Jordanien, särskilt de som skapar tillväxt och sysselsättning.
3.  
Parterna skall uppmuntra ekonomiskt samarbete mellan Jordanien och andra länder i regionen.
4.  
Bevarandet av miljön och den ekologiska jämvikten skall beaktas vid genomförandet av det ekonomiska samarbetet inom de olika sektorer där detta är relevant.
5.  
Parterna får överenskomma att utvidga det ekonomiska samarbetet till andra områden som inte omfattas av bestämmelserna i denna avdelning.

Artikel 61

Metoder och förfaranden

Det ekonomiska samarbetet skall genomföras särskilt genom

a) 

en regelbunden ekonomisk dialog mellan de båda parterna, vilken omfattar alla den makroekonomiska politikens områden,

b) 

regelbundet utbyte av information och idéer inom varje samarbetsområde inklusive möten mellan tjänstemän och experter,

c) 

överföring av rådgivning, expertkunskap och utbildning,

d) 

genomförande av gemensamma åtgärder, såsom seminarier och workshops,

e) 

tekniskt, administrativt och juridiskt bistånd,

f) 

uppmuntrande av samriskföretag.

Artikel 62

Regionalt samarbete

För att främja regionalt samarbete skall parterna uppmuntra all verksamhet som har regional betydelse eller associerar andra länder i regionen.

Detta kan t.ex. gälla

— 
interregional handel,
— 
miljöfrågor,
— 
utveckling av ekonomiska infrastrukturer,
— 
vetenskaplig och teknisk forskning,
— 
kulturfrågor,
— 
tullfrågor.

Artikel 63

Utbildning

Parterna skall samarbeta i syfte att fastställa och använda de effektivaste metoderna för att avsevärt förbättra situationen på utbildnings- och yrkesutbildningsområdet, och särskilt när det gäller offentliga och privata företag, handelsrelaterade tjänster, offentlig förvaltning och myndigheter, tekniska organ, standardiserings- och certifieringsorgan och andra relevanta organisationer. I detta sammanhang skall särskild uppmärksamhet ägnas åt yrkesutbildning för industriell omstrukturering.

Samarbetet skall också uppmuntra upprättandet av band mellan specialiserade organ i gemenskapen och i Jordanien och skall främja utbyte av information och erfarenheter och sammanslagning av tekniska resurser.

Artikel 64

Vetenskapligt och tekniskt samarbete

Samarbetet har följande syften:

a) 

Att uppmuntra upprättandet av varaktiga förbindelser mellan parternas vetenskapssamfund särskilt genom

— 
att Jordanien ges tillträde till gemenskapens program för forskning och teknisk utveckling i överensstämmelse med gällande bestämmelser om tredje lands deltagande i dessa program,
— 
Jordaniens deltagande i decentraliserade samarbetsnät,
— 
främjande av synergier mellan forskning och utbildning.
b) 

Att stärka forskningskapaciteten i Jordanien.

c) 

Att stimulera tekniska innovationer, överföring av ny teknik och spridning av kunskap, särskilt i syfte att påskynda den jordanska industrins anpassning.

Artikel 65

Miljö

1.  
Syftet med samarbetet är att förhindra försämring av miljön och kontrollera förorening samt att säkerställa en rationell användning av naturresurserna för att säkerställa en hållbar utveckling och främja regionala miljöprojekt.
2.  

Samarbete skall särskilt ske inom områdena

— 
ökenspridning,
— 
havsvattenkvalitet och kontroll och förebyggande av havsföroreningar,
— 
förvaltning av vattentillgångar,
— 
lämpligt utnyttjande av energi,
— 
avfallshantering,
— 
konsekvenserna av den industriella utvecklingen på miljön i allmänhet och säkerheten vid industrianläggningar i synnerhet,
— 
jordbrukets inverkan på mark- och vattenkvalitet,
— 
utbildning och medvetenhet i miljöfrågor,
— 
utnyttjande av avancerade instrument för miljöförvaltning, miljöövervakningsmetoder och kontroll, inklusive användande av miljöinformationssystemet och tekniker för miljökonsekvensbedömning,
— 
salinisering.

Artikel 66

Industriellt samarbete

Samarbetet skall främja och uppmuntra bland annat

— 
industriellt samarbete mellan ekonomiska aktörer i gemenskapen och Jordanien, och Jordanien skall ges tillträde till gemenskapens nät för närmande mellan affärsrörelser och till nät som skapats i samband med decentraliserat samarbete,
— 
modernisering och omstrukturering av Jordaniens industri,
— 
inrättandet och främjandet av en miljö som är gynnsam för den privata företagsamhetens utveckling för att stimulera tillväxt och diversifiera industriproduktionen,
— 
samarbete mellan små och medelstora företag i gemenskapen och i Jordanien,
— 
tekniköverföring, innovationer samt forskning och utveckling,
— 
diversifiering av industriproduktionen i Jordanien,
— 
förstärkning av de mänskliga resurserna,
— 
förbättrad tillgång till investeringsfinansiering,
— 
stimulering av innovationer,
— 
förbättring av tjänsterna för informationsstöd.

Artikel 67

Investeringar och främjande av investeringar

Målsättningen med samarbetet är att skapa ett gynnsamt och stabilt klimat för investeringar i Jordanien. Samarbetet skall innebära

— 
inrättande av harmoniserade och förenklade förfaranden, mekanismer för gemensam investering särskilt mellan båda parters små och medelstora företag samt system för identifiering av och information om investeringsmöjligheter,
— 
inrättande av en rättslig ram som bidrar till investeringar mellan de två parterna, där så är lämpligt genom att avtal om skydd för investeringar och om förhindrande av dubbelbeskattning ingås mellan Jordanien och medlemsstaterna,
— 
tillträde till kapitalmarknaden för finansiering av produktiva investeringar,
— 
inrättande av samriskföretag mellan Jordaniens och gemenskapens företag.

Artikel 68

Standardisering och bedömning av överensstämmelse

Samarbetet på detta område skall särskilt syfta till att

a) 

öka tillämpningen av gemenskapsregler inom områdena för standardisering, metrologi, kvalitetsnormer samt erkännande av överensstämmelse,

b) 

uppgradera nivån inom de jordanska organen för bedömning av överensstämmelse för att på sikt och i den utsträckning det är genomförbart sluta avtal om ömsesidigt erkännande inom området för bedömning av överensstämmelse,

c) 

utveckla strukturer och organ för skydd av immateriella, industriella och kommersiella rättigheter, för standardisering och för fastställande av kvalitetsnormer.

Artikel 69

Tillnärmning av lagstiftning

Parterna skall bemöda sig om att tillnärma sin lagstiftning i syfte att underlätta genomförandet av detta avtal.

Artikel 70

Finansiella tjänster

Parternas samarbete skall syfta till en tillnärmning av deras normer och regler, bland annat för att

a) 

förstärka och omstrukturera den finansiella sektorn i Jordanien,

b) 

förbättra de system för bokföring, övervakning och reglering som rör bank- och försäkringsväsendet och andra finansiella sektorer i Jordanien.

Artikel 71

Jordbruk

Samarbetet mellan parterna skall främst inriktas på

— 
stöd till den politik som de genomför för att diversifiera produktionen,
— 
främjande av miljövänligt jordbruk,
— 
upprättande, på frivillig basis, av närmare förbindelser mellan företag, grupper och branschorganisationer i Jordanien och i gemenskapen,
— 
tekniskt bistånd och utbildning,
— 
harmonisering av fytosanitära och veterinära normer,
— 
integrerad landsbygdsutveckling, vilket även innefattar förbättring av bastjänster och utveckling av tillhörande ekonomiska aktiviteter,
— 
samarbete mellan landsbygdsregioner och utbyte av erfarenheter och kunskap om landsbygdsutveckling.

Artikel 72

Transport

Samarbetet syftar till

— 
omstrukturering och modernisering av infrastrukturer av gemensamt intresse såvitt avser vägar, hamnar och flygplatser, som står i förbindelse med de stora transeuropeiska kommunikationslederna,
— 
fastställande och tillämpning av driftsstandarder som är jämförbara med dem som gäller inom gemenskapen,
— 
uppgradering av teknisk utrustning enligt gemenskapsstandarder för väg-/järnvägstransport, containertrafik och omlastning,
— 
gradvis minskning av kraven i fråga om transitering,
— 
förbättrad förvaltning av flygplatser, järnvägar och lufttrafikkontroll, inklusive samarbete mellan relevanta nationella organ.

Artikel 73

Informationsinfrastruktur och telekommunikation

Samarbetet skall inriktas på

a) 

telekommunikation i allmänhet,

b) 

standardisering, provning av överensstämmelse och certifiering i fråga om informationsteknik och telekommunikation,

c) 

spridning av ny informationsteknik, särskilt på området för nät och deras samtrafikförmåga (tjänsteintegrerat digitalt nät (ISDN), elektronisk utväxling av data (EDI),

d) 

stimulering av forskning och utveckling av nya kommunikationsmöjligheter och ny informationsteknik för att utveckla marknaden för utrustning, tjänster och tillämpningar som är knutna till informationsteknik och kommunikation, tjänster och installationer.

Artikel 74

Energi

De huvudsakliga samarbetsområdena skall vara

— 
främjande av förnyelsebar energi och inhemska energikällor,
— 
främjande av energibesparing och energieffektivitet,
— 
tillämpad forskning om databanksnät inom den ekonomiska och den sociala sektorn, som särskilt förbinder aktörer i gemenskapen och Jordanien,
— 
stöd till modernisering och utveckling av energinät och uppkoppling av dessa med gemenskapens nät.

Samarbetet skall också inriktas på att underlätta transitering av gas, olja och elektricitet.

Artikel 75

Turism

Samarbetet på detta område skall särskilt inriktas på att

— 
förbättra kunskapen om turistindustrin och säkerställa större samstämmighet i fråga om politik som påverkar turismen,
— 
främja spridning av turismen över årstiderna,
— 
utveckla samarbetet mellan regioner och städer i grannländer,
— 
förbättra informationen till turister och skyddet av deras intressen,
— 
betona det kulturella arvets betydelse för turismen,
— 
säkerställa att växelverkan mellan turism och miljö upprätthålls på lämpligt sätt,
— 
göra turistnäringen mer konkurrenskraftig genom att stödja ökade fackkunskaper, särskilt när det gäller hotelladministration,
— 
utbyta information om planerad turistutveckling och marknadsföringsprojekt på turistområdet, turistvisningar, utställningar, konventioner och skrifter.

Artikel 76

Tullfrågor

1.  

Parterna åtar sig att utveckla tullsamarbetet för att säkerställa att handelsbestämmelserna följs. Samarbetet skall främst inriktas på

a) 

förenkling av kontroller och förfaranden för tullklarering av varor,

b) 

användning av ett administrativt enhetsdokument och en förbindelse mellan transiteringssystemen i gemenskapen och i Jordanien.

2.  
Utan att det påverkar andra samarbetsformer enligt detta avtal, särskilt vad gäller bekämpning av narkotika och penningtvätt, skall parternas administrativa myndigheter lämna ömsesidigt bistånd enligt bestämmelserna i protokoll 4.

Artikel 77

Samarbete inom statistikområdet

Den främsta målsättningen med samarbetet på detta område skall vara att harmonisera metoderna för att skapa en tillförlitlig bas för hantering av statistik om handel, befolkning, migration och alla de områden som omfattas av detta avtal och som ägnar sig för upprättande av statistik.

Artikel 78

Penningtvätt

1.  
Parterna skall samarbeta för att förhindra att deras finansiella system används för att tvätta intäkter från brottsliga aktiviteter i allmänhet och olaglig handel med narkotika i synnerhet.
2.  
Samarbetet inom detta område skall särskilt omfatta tekniskt och administrativt bistånd i syfte att fastställa lämpliga normer för bekämpningen av penningtvätt, som kan jämföras med dem som antagits av gemenskapen och andra relevanta internationella organ, särskilt Financial Action Task Force, (FATF).

Artikel 79

Narkotikabekämpning

1.  

Parterna skall samarbeta särskilt i syfte att

— 
förbättra effektiviteten i politiken och åtgärderna för att förebygga och bekämpa utbjudande av och olaglig handel med narkotika och psykotropa ämnen och att minska missbruket av dessa produkter,
— 
främja ett gemensamt tillvägagångssätt för att minska olaglig konsumtion av dem.
2.  
Parterna skall i överensstämmelse med sin respektive lagstiftning tillsammans bestämma de strategier och samarbetsmetoder som är lämpliga för att nå dessa mål. Deras åtgärder skall när de inte är gemensamma vara föremål för samråd och nära samordning.

I åtgärderna kan relevanta offentliga och privata organ delta i överensstämmelse med sina egna befogenheter och arbeta tillsammans med de behöriga organen i Jordanien, gemenskapen och dess medlemsstater.

3.  

Samarbetet skall ske i form av informationsutbyte och i tillämpliga fall i form av gemensam verksamhet inom följande områden:

— 
Inrättande eller utbyggnad av hälso- och socialvårdsinstitutioner och informationscentra för behandling och återanpassning av narkomaner.
— 
Genomförande av projekt för förebyggande verksamhet, utbildning och epidemiologisk forskning.
— 
Utarbetande av normer för förhindrande av avledning av prekursorer och andra väsentliga kemiska ämnen till olaglig tillverkning av narkotika och psykotropa ämnen, motsvarande dem som antagits av gemenskapen och berörda internationella organ, särskilt kemiska aktionsgruppen (CATF).AVDELNING VI

SOCIALT OCH KULTURELLT SAMARBETEKAPITEL 1

SOCIAL DIALOG

Artikel 80

1.  
En regelbunden dialog skall upprättas mellan parterna om alla frågor inom det sociala området som är av gemensamt intresse för dem.
2.  
Denna dialog skall användas för att söka vägar och metoder för ytterligare framsteg i fråga om arbetskraftens rörlighet, lika behandling och social integration för jordanska medborgare och gemenskapsmedborgare som är lagligen bosatta i värdländerna.
3.  

Dialogen skall särskilt inriktas på problem som rör

a) 

levnads- och arbetsvillkor för migrerande kollektiv,

b) 

migration,

c) 

illegal invandring och villkor för återbördande av personer vilkas ställning i förhållande till gällande lagstiftning om uppehåll och etablering i värdlandet inte är korrekt,

d) 

projekt och program för lika behandling av jordanska medborgare och gemenskapsmedborgare, ömsesidig medvetenhet om kulturer och civilisationer, utveckling av tolerans och avskaffande av diskriminering.

Artikel 81

Den sociala dialogen skall ske på en nivå och enligt samma förfaranden som dem i avdelning I i detta avtal, vilka också kan tjäna som ram för denna dialog.KAPITEL 2

SAMARBETSÅTGÄRDER PÅ DET SOCIALA OMRÅDET

Artikel 82

1.  
Parterna erkänner betydelsen av social utveckling som bör gå hand i hand med all ekonomisk utveckling. De prioriterar särskilt respekten för grundläggande sociala rättigheter.
2.  
För att befästa samarbetet mellan parterna på det sociala området skall åtgärder och program inledas om alla frågor av intresse för dem.

Följande åtgärder skall prioriteras:

a) 

Minskning av migrationstrycket genom skapande av sysselsättning och utveckling av utbildning i områden med stor utvandring.

b) 

Återanpassning av personer som repatrieras på grund av att deras situation är olaglig i förhållande till gällande lag i den berörda staten.

c) 

Stärkande av kvinnans roll i den sociala och ekonomiska utvecklingsprocessen, särskilt genom utbildning och media, allt inom ramen för den jordanska politiken på detta område.

d) 

Utveckling och befästande av jordanska program för familjeplanering och skydd för mödrar och barn.

e) 

Förbättring av det sociala trygghetssystemet.

f) 

Förbättring av hälsovårdssystemet.

g) 

Förbättrade levnadsvillkor i eftersatta, tättbefolkade områden.

h) 

Genomförande och finansiering av utbytes- och fritidsprogram för blandade grupper av jordanska och europeiska ungdomar som bor i medlemsstaterna, för att främja ömsesidig förståelse för och kunskap om kulturerna.

Artikel 83

Samarbetsprojekten kan samordnas med medlemsstaterna och relevanta internationella organisationer.

Artikel 84

En arbetsgrupp skall inrättas av associeringsrådet före utgången av det första året efter detta avtals ikraftträdande. Den skall ha till uppgift att fortlöpande och regelbundet utvärdera genomförandet av bestämmelserna i kapitlen 1 och 2.KAPITEL 3

SAMARBETE PÅ KULTUROMRÅDET OCH INFORMATIONSUTBYTE

Artikel 85

1.  
För att verka för ömsesidig kunskap och förståelse och i överensstämmelse med projekt som redan utvecklats i denna anda skall parterna åta sig att med ömsesidig respekt för varandras kulturer upprätta en fast grund för en varaktig dialog i kulturfrågor och främja långsiktigt samarbete i kulturfrågor inom alla lämpliga verksamhetsområden.
2.  
Parterna skall vid fastställande av samarbetsprojekt, samarbetsprogram och gemensamma verksamheter ägna särskild uppmärksamhet åt ungdomar och åt skriftliga och audiovisuella medier, samt åt frågor som har samband med skydd för kulturarvet och kulturspridning.
3.  
Parterna är eniga om att de samarbetsprogram rörande kulturfrågor som finns inom gemenskapen och medlemsstaterna kan utsträckas till att avse Jordanien.
4.  
Parterna skall främja åtgärder av ömsesidigt intresse inom området för information och kommunikation.AVDELNING VII

EKONOMISKT SAMARBETE

Artikel 86

I syfte att nå detta avtals mål skall ett ekonomiskt samarbete genomföras till förmån för Jordanien enligt lämpliga förfaranden och med de ekonomiska medel som är nödvändiga.

Dessa förfaranden skall med hjälp av de instrument som är mest lämpliga antas av parterna gemensamt från och med detta avtals ikraftträdande.

Det ekonomiska samarbetet skall, förutom de områden som omfattas av avdelningarna V och VI i detta avtal, särskilt inriktas på att

— 
främja reformer för att modernisera ekonomin,
— 
uppgradera den ekonomiska infrastrukturen,
— 
främja privata investeringar och sysselsättningsskapande verksamheter,
— 
ta hänsyn till de ekonomiska konsekvenserna för Jordanien av ett gradvis genomförande av ett frihandelsområde, särskilt vad gäller uppgradering och omstrukturering av industrin,
— 
komplettera den politik som genomförs inom den sociala sektorn.

Artikel 87

Inom ramen för de befintliga ekonomiska gemenskapsinstrument som är avsedda att stödja programmen för strukturanpassning i Medelhavsländerna, och i nära samarbete med de jordanska myndigheterna och andra bidragsgivare, särskilt andra internationella finansinstitut, skall gemenskapen undersöka lämpliga sätt att stödja Jordaniens strukturpolitik i syfte att återupprätta ekonomisk balans i stora drag och att uppmuntra skapandet av ett ekonomiskt klimat som är gynnsamt för en ökad tillväxt, samtidigt som befolkningens sociala välfärd förbättras.

Artikel 88

För att säkerställa ett samordnat tillvägagångssätt avseende exceptionella makroekonomiska och finansiella problem som skulle kunna bli en följd av genomförandet av bestämmelserna i detta avtal, skall parterna ägna särskild uppmärksamhet åt övervakningen av handelsutbytet och de finansiella förbindelserna mellan gemenskapen och Jordanien inom ramen för den regelbundna ekonomiska dialog som avses i avdelning V.AVDELNING VIII

INSTITUTIONELLA OCH ALLMÄNNA BESTÄMMELSER SAMT SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 89

Härmed inrättas ett associeringsråd som en gång om året samt vid behov skall sammanträda på ministernivå på ordförandens initiativ och i enlighet med de villkor som anges i dess arbetsordning.

Det skall undersöka betydelsefulla problem som uppkommer inom ramen för det här avtalet och alla andra bilaterala eller internationella frågor av gemensamt intresse.

Artikel 90

1.  
Associeringsrådet skall bestå av medlemmar av Europeiska unionens råd och ledamöter av Europeiska gemenskapernas kommission, å ena sidan, och medlemmar av Jordaniens regering, å andra sidan.
2.  
Medlemmarna i associeringsrådet kan låta sig representeras på de villkor som skall fastställas i dess arbetsordning.
3.  
Associeringsrådet skall självt fastställa sin arbetsordning.
4.  
Ordförandeskapet i associeringsrådet skall utövas i tur och ordning av en medlem av Europeiska unionens råd och en medlem av Jordaniens regering i enlighet med bestämmelser som skall fastställas i dess arbetsordning.

Artikel 91

Associeringsrådet skall i syfte att förverkliga detta avtals mål ha befogenhet att fatta beslut i de fall som anges i avtalet.

De beslut som fattas skall vara bindande för parterna, som skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra dem. Associeringsrådet kan även avge lämpliga rekommendationer.

Det skall utarbeta sina beslut och sina rekommendationer i samförstånd mellan de båda parterna.

Artikel 92

1.  
Härmed inrättas en associeringskommitté som skall ansvara för avtalets genomförande, med förbehåll för de befogenheter som tillerkänns rådet.
2.  
Associeringsrådet kan delegera alla eller en del av sina befogenheter till associeringskommittén.

Artikel 93

1.  
Associeringskommittén skall sammanträda på tjänstemannanivå och bestå av, å ena sidan, företrädare för medlemmar av Europeiska unionens råd och för ledamöter av Europeiska gemenskapernas kommission och, å andra sidan, företrädare för Jordaniens regering.
2.  
Associeringskommittén skall själv fastställa sin arbetsordning.

▼M1

3.  
Ordförandeskapet i associeringskommittén skall innehas växelvis av en företrädare för Europeiska gemenskapernas kommission och en företrädare för Jordaniens regering.

▼B

Artikel 94

1.  
Associeringskommittén skall ha befogenhet att fatta beslut i fråga om förvaltningen av avtalet liksom på de områden på vilka rådet har delegerat sina befogenheter till den.
2.  
Beslut skall fattas i samförstånd mellan parterna och vara bindande för de parter som skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för beslutens genomförande.

Artikel 95

Associeringsrådet kan besluta att inrätta arbetsgrupper eller organ som är nödvändiga för att genomföra avtalet.

Artikel 96

Associeringsrådet skall vidta alla lämpliga åtgärder för att underlätta samarbetet och kontakterna mellan Europaparlamentet och Jordaniens parlament.

Artikel 97

1.  
Envar av parterna kan hänskjuta alla tvister avseende tillämpningen eller tolkningen av detta avtal till associeringsrådet.
2.  
Associeringsrådet får bilägga tvisten genom ett beslut.
3.  
Varje part skall vara skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att genomföra det beslut som avses i punkt 2.
4.  
Om det inte är möjligt att avgöra tvisten i enlighet med punkt 2 i denna artikel kan en part underrätta den andra parten om att den utsett en skiljeman. Den andra parten måste då utse en andra skiljeman inom två månader. Såvitt avser tillämpningen av detta förfarande skall gemenskapen och medlemsstaterna anses som en enda part i tvisten.

Associeringsrådet skall utse en tredje skiljeman.

Skiljemännens beslut skall fattas med enkel majoritet.

Varje part i tvisten är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att genomföra skiljemännens beslut.

Artikel 98

Ingenting i detta avtal skall hindra en avtalsslutande part från att vidta åtgärder som

a) 

den anser nödvändiga för att förhindra offentliggörande av upplysningar som kan skada dess väsentliga säkerhetsintressen,

b) 

rör produktionen av, eller handeln med, vapen, ammunition eller krigsmateriel eller forskning, utveckling eller produktion som är nödvändig för försvarsändamål, under förutsättning att dessa åtgärder inte försämrar konkurrensvillkoren för de produkter som inte är avsedda för särskilda militära ändamål,

c) 

den anser väsentliga för sin egen säkerhet i händelse av allvarliga inre störningar som påverkar upprätthållandet av lag och ordning, krig eller allvarlig internationell spänning som utgör ett krigshot eller för att uppfylla skyldigheter som den har godtagit i syfte att upprätthålla fred och internationell säkerhet.

Artikel 99

Inom de områden som omfattas av detta avtal och utan att det påverkar särskilda bestämmelser i detta

— 
får de arrangemang som Jordanien tillämpar med avseende på gemenskapen inte ge upphov till någon diskriminering mellan medlemsstaterna, deras medborgare, eller deras bolag,
— 
får de arrangemang som gemenskapen tillämpar med avseende på Jordanien inte ge upphov till någon diskriminering mellan jordanska medborgare eller bolag.

Artikel 100

Vad beträffar direkt beskattning får ingen bestämmelse i detta avtal ha till verkan:

— 
att utsträcka de förmåner som beviljats av en av parterna inom det fiskala området till att avse varje internationellt avtal eller arrangemang som binder denna part,
— 
att hindra en part från att anta eller tillämpa åtgärder för att undvika bedrägeri eller skatteflykt,
— 
att lägga hinder i vägen för en parts rätt att tillämpa relevanta bestämmelser i sin skattelagstiftning på skattepliktiga som inte befinner sig i en identisk situation, särskilt vad gäller bostadsort.

Artikel 101

1.  
Parterna skall vidta alla allmänna eller särskilda åtgärder som fordras för att fullgöra sina åtaganden enligt avtalet. De skall se till att de mål som anges i avtalet uppnås.
2.  
Om den ena parten anser att den andra parten har underlåtit att uppfylla en skyldighet enligt avtalet, kan den vidta lämpliga åtgärder. Dessförinnan skall den, utom i särskilt brådskande fall, förse associeringsrådet med alla relevanta upplysningar som behövs för en grundlig undersökning av situationen i syfte att finna en för parterna godtagbar lösning.

Vid val av åtgärder måste sådana som minst stör avtalets funktion prioriteras. Dessa åtgärder skall omedelbart anmälas till associeringsrådet och skall på begäran av den andra parten bli föremål för samråd inom associeringsrådet.

Artikel 102

Protokollen nr 1–4 och bilagorna I–VII utgör en integrerad del av detta avtal. Förklaringarna och skriftväxlingarna återfinns i slutakten, som utgör en integrerad del av detta avtal.

Artikel 103

I detta avtal avses med ”parterna”, å ena sidan gemenskapen och medlemsstaterna eller gemenskapen och medlemsstaterna i enlighet med deras respektive befogenheter, och å andra sidan Jordanien.

Artikel 104

Detta avtal skall ingås på obestämd tid.

Endera parten kan säga upp avtalet genom att underrätta den andra parten. Avtalet skall upphöra att gälla sex månader efter dagen för en sådan underrättelse.

Artikel 105

Detta avtal skall tillämpas på, å ena sidan, de territorier där fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskapen och Europeiska kol- och stålgemenskapen tillämpas och på de villkor som anges i dessa fördrag, och, å andra sidan, Jordaniens territorium.

Artikel 106

Detta avtal, upprättat i två exemplar på danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska, tyska och arabiska språken, vilka samtliga texter är lika giltiga, skall deponeras hos Europeiska unionens råds generalsekreteriat.

Artikel 107

1.  
Detta avtal skall godkännas av parterna enligt deras egna förfaranden.

Avtalet träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då parterna till varandra anmäler att de förfaranden som avses i första stycket är avslutade.

2.  
När detta avtal träder i kraft skall det ersätta samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Hashemitiska konungariket Jordanien samt avtalet mellan medlemsstaterna i Europeiska kol- och stålgemenskapen och Hashemitiska konungariket Jordanien vilka undertecknades i Bryssel den 18 januari 1977.

Hecho en Bruselas, el veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y siete

Udfærdiget i Bruxelles, den fireogtyvende november nitten hundrede og sygoghalvfems

Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten November neunzehnhundertsiebenundneunzig

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά

Done at Brussels on the twenty-fourth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-seven

Fait à Bruxelles, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept

Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro novembre millenovecentonovantasette

Gedaan te Brussel, de vierentwintigste november negentienhonderd zevenennegentig

Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Novembro de mil novecentos e noventa e sete

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän

Som skedde i Bryssel den tjugofjärde november nittonhundranittiosju

image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

signatory

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

signatory

Für die Bundesrepublik Deutschland

signatory

Για την Ελληνική Δημοκρατία

signatory

Por el Reino de España

signatory

Pour la République française

signatory

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

signatory

Per la Repubblica italiana

signatory

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

signatory

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

signatory

Für die Republik Österreich

signatory

Pela República Portuguesa

signatory

Suomen tasavallan puolesta

signatory

För Konungariket Sverige

signatory

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

signatory

Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

signatory

signatory

signatory

signatory

FÖRTECKNING ÖVER BILAGORBILAGA I:

Förteckning över produkter med ursprung i Jordanien för vilka gemenskapen kan avskilja en jordbrukskomponent som avses i artikel 10.1

BILAGA II:

Förteckning över industriprodukter med ursprung i gemenskapen för vilka Jordanien kan avskilja en jordbrukskomponent som avses i artiklarna 10.2 och 11.2

BILAGA III:

Förteckningar över industriprodukter med ursprung i gemenskapen för vilka den plan för gradvis avskaffande av importtullar och avgifter som avses i artiklarna 11.3 och 11.4 gäller vid import till Jordanien

BILAGA IV:

Förteckning över industriprodukter med ursprung i gemenskapen som avses i artikel 11.5

BILAGA V:

Gemenskapens förteckning över reservationer som avses i artikel 30.1 b (etableringsrätt)

BILAGA VI:

Jordaniens förteckning över reservationer som avses i artikel 30.2 a (etableringsrätt)

BILAGA VII:

Intellektuell, industriell och kommersiell äganderätt enligt artikel 56

▼M2

BILAGA I

Förteckning över produkter som avses i artikel 10.1KN-nr

Varuslag

(1)

(2)

1704

Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao:

ex 1704 90 99

– – – – – –  Andra produkter innehållande minst 70 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker beräknat som sackaros)

1806

Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao:

ex 1806 90 90

– –  Andra (produkter innehållande minst 70 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker beräknat som sackaros)

1905

Bröd, kakor, kex och andra bakverk, även innehållande kakao; nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande produkter:

1905 90

–  Andra slag:

1905 90 90

– – – –  Andra

BILAGA II

Förteckning över produkter som avses i artiklarna 10.2 och 11.2KN-nummer

Varuslag

0403

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, även koncentrerade, försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao:

0403 10 51 till 0403 10 99

– – – –  Yoghurt, smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao

0403 90 71 till 0403 90 99

– –  Annan, smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao

0405

Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk; bredbara smörfettsprodukter:

0405 20

–  Bredbara smörfettsprodukter:

0405 20 10

– –  Med en fetthalt av minst 39 viktprocent men mindre än 60 viktprocent

0405 20 30

– –  Med en fetthalt av minst 60 viktprocent men högst 75 viktprocent

0711 90 30

Sockermajs tillfälligt konserverad (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar) men olämplig för direkt konsumtion i detta tillstånd

2208

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent; sprit, likör och andra spritdrycker

BILAGA III

Förteckning över industriprodukter med ursprung i gemenskapen för vilka den plan för sänkning av importtullarna som avses i artikel 11.3 och 11.4 skall gälla vid import till Jordanien

FÖRTECKNING A130219100

130219900

190110200

190190200

210690300

210690400

210690600

250300000

250410000

250490000

250700000

250810000

250820000

250830000

250840000

250850000

250860000

250870000

250900000

251010000

251020000

251110000

251120000

251200000

251319000

251320100

251400000

251910000

251990000

252020100

252400000

252610000

252620000

252810000

252890000

253090200

253090300

260111000

260112000

260120000

260200000

260300000

260400000

260500000

260600000

260700000

260800000

260900000

261000000

261100000

261210000

261220000

261310000

261390000

261400000

261510000

261590000

261610000

261690000

261710000

261790000

261800000

261900000

262011000

262019000

262020000

262030000

262040000

262050000

262090000

262100000

270111000

270112000

270119000

270120000

270210000

270220000

270300000

270400000

270500000

270600000

270710000

270720000

270730000

270740000

270750000

270760000

270791000

270799000

270810000

270820000

270900000

271000520

271000700

271220100

271311000

271312000

271320000

271390000

271410000

271490000

280130000

280200000

280300000

280429100

280429200

280470000

280490000

280511000

280519000

280521000

280522000

280530000

280540000

280620000

280700000

280800000

280910000

280920000

281000000

281111000

281119100

281119900

281122000

281129000

281210100

281210200

281210300

281210400

281210500

281210600

281210700

281210800

281210900

281290000

281310000

281390000

281520000

281530000

281610000

281620000

281630000

281700000

281810000

281820000

281830000

281990100

282010000

282110100

282120100

282200100

282300000

282410000

282420000

282490000

282510000

282520000

282530000

282540000

282550000

282560000

282570000

282580000

282590900

282611000

282612000

282619000

282620000

282630000

282690000

282710000

282720000

282731000

282732000

282733000

282734000

282735000

282736000

282738000

282739000

282741900

282749900

282911000

282919000

282990100

283010000

283020000

283030000

283090000

283311000

283319000

283321000

283322000

283323000

283324000

283325000

283326000

283327000

283329000

283330000

283340000

283421000

283429100

283510100

283522100

283523100

283524100

283525100

283526100

283529100

283531100

283539100

283610100

283620100

283630100

283640100

283650100

283660100

283670100

283691100

283692100

283699100

283911000

283919000

283920000

283990000

284011000

284019000

284020000

284030000

284190100

284190200

284410000

284420000

284430000

284440000

284450000

284510000

284590000

284610000

284690000

284700000

284910000

284920000

284990000

290110100

290121100

290122100

290123100

290124100

290129100

290211100

290219100

290220100

290230100

290241100

290242100

290243100

290244100

290250100

290260100

290270100

290290100

290290910

290322000

290341000

290342000

290344000

290345100

290346100

290347100

290349100

290362100

290410100

290420100

290490200

290511100

290512100

290513100

290514100

290515100

290516100

290517100

290519200

290522100

290529100

290531100

290532100

290539100

290541100

290542100

290549100

290550200

290629100

290729100

290810000

290820000

290890000

290911000

290919100

290920100

290930100

290941100

290942100

290943100

290944100

290949100

290950100

290960100

291211100

291212100

291213100

291219100

291221100

291229100

291230100

291241100

291242100

291249100

291250100

291260100

291411100

291412100

291413100

291419100

291421100

291422100

291423100

291429100

291431100

291439100

291440100

291450100

291461100

291469100

291470100

291511100

291512100

291513100

291521100

291522100

291523100

291524100

291529100

291531100

291532100

291533100

291534100

291535100

291539100

291540100

291550100

291560100

291570100

291590100

291611100

291612100

291613100

291614100

291615100

291619100

291620100

291631100

291632100

291634100

291635100

291639100

291711910

291712910

291713910

291714100

291719910

291720910

291731910

291732910

291733910

291734910

291735100

291736910

291737910

291739910

291811100

291812100

291813100

291815100

291816100

291817100

291819200

291821100

291822100

291823100

291829100

291830100

291890100

291900100

292010100

292090500

292111100

292112100

292119500

292121100

292122100

292129100

292130100

292141000

292142000

292143100

292144100

292145100

292149920

292151100

292159100

292229100

292421110

292421920

292511100

292690300

292700100

292800100

292910000

292990100

292990200

292990900

293010100

293020100

293030100

293040100

293090100

293211100

293212100

293213100

293219100

293221100

293229100

293291100

293292100

293293100

293294100

293299200

293311100

293319100

293329100

293331100

293332100

293339300

293340200

293351100

293359500

293361100

293369100

293371100

293379300

293390100

293410100

293420100

293430100

293490910

293610100

293621100

293622100

293623100

293624100

293625100

293626100

293627100

293628100

293629100

293690100

293921000

293929100

294110000

294120000

294130000

294140000

294150000

291190000

300331000

300339000

300340000

300390000

300431000

300432000

300439000

300440000

300450000

300490000

300660000

310100000

310210000

310221000

310229000

310230000

310240000

310250000

310260000

310270000

310280000

310290000

310310000

310320000

310390000

310410000

310420000

310430900

310490900

310510900

310520000

310530000

310540000

310551000

310559000

310560000

310590000

320110100

320120100

320190100

320300100

320300910

320411100

320412100

320413100

320414100

320415100

320416100

320417100

320419100

320420100

320490100

320500000

320611100

320619100

320620100

320630100

320641100

320642100

326043100

320649100

320650100

320710100

320720100

320730100

320740100

320810300

320820300

320890300

320910100

320990100

321000100

321100100

321210000

321511000

321519000

321590000

340211100

340212100

340213100

340219100

340290100

350710100

350710900

350790000

360100000

360300000

370110000

370130100

370199100

370210000

370510100

370520100

370590100

370610100

370690100

380110000

380120100

380120210

380130100

380190100

380210000

380290000

380630210

380690210

380810900

380820900

380830900

380840900

380890900

380991100

380992100

380993100

381210000

381220000

381230000

381300000

381511100

381512100

381519100

381590100

381600100

381710100

381720100

381800100

382100000

382200000

382410100

382420100

382430100

382440100

382450100

382471100

382479100

382490100

382490200

390110000

390120000

390130000

390190000

390210000

390220000

390230000

390290000

390311000

390319000

390320000

390330000

390390000

390410900

390421900

390422900

390430900

390440900

390450900

390461000

390469000

390490000

390512000

390519000

390521000

390529000

390530000

390591000

390599000

390610000

390690000

390710000

390720000

390730000

390740000

390760000

390791000

390799000

390810000

390890000

390910000

390920000

390930000

390940000

390950000

391000000

391110000

391190000

391211000

391212000

391220000

391231000

391239000

391290000

391310000

391390000

391400000

391510000

391520000

391530000

391590000

391610100

391610910

391620100

391620910

391690100

391690910

391990100

392010910

392020910

392030100

392041100

392042100

392051100

392059100

392061100

392062100

392063100

392069100

392072100

392073910

392079910

392092100

392093100

392094100

392099910

392119200

392190110

392190910

392321100

392329100

392340100

392690100

392690200

392690400

392690600

400110000

400121000

400122000

400129100

400130900

400211900

400219110

400219900

400220110

400220900

400231110

400231900

400239110

400239900

400241900

400249110

400249900

400251900

400259110

400259900

400260110

400260900

400270110

400270900

400280110

400280900

400291900

400299110

400299900

400300000

400400000

400510100

400591100

400599110

400599900

400610000

400690100

400700100

400811100

400819100

400821200

400910100

400920100

400930100

400940100

400950100

401220100

401610100

401699100

401699200

401700100

401700400

401700500

410110000

410121000

410122000

410129000

410130000

410140000

410210000

410221000

410229000

410310000

410320000

410390000

430110000

430120000

430130000

430140000

430150000

430160000

430170000

430180000

430190000

440110000

440130000

440200000

440320100

440341100

440349100

440391100

440392100

440399100

440500000

440610000

440690000

441510100

441510200

441510300

441520100

441700100

442190100

442190200

442190300

450200100

450310000

450390100

450410100

450490100

450490200

460110000

460210100

460290100

470100000

470200000

470311000

470319000

470321000

470329000

470411000

470419000

470421000

470429000

470500000

470610000

470620000

470691000

470692000

470693000

470710000

470720000

470730000

470790000

480251100

480252100

480253100

480260100

480411300

480419300

480421000

480429000

480431300

480439300

480441300

480442300

480449300

480451300

480451400

480452300

480459300

480820000

481039100

481091100

481099100

481140100

481140200

481910100

481920200

481930100

481940100

482020100

482210000

482290000

482390100

482390200

482390500

482390600

482390700

482390800

482390910

490300000

490400000

490510000

490591000

490599000

490600000

490700900

491110000

491199100

500100000

500200000

500310000

500390000

500400000

500500000

510111000

510119000

510121000

510129000

510130000

510210000

510220000

510310000

510320000

510330000

510400000

510510000

510521000

510529000

510530000

510540000

510610000

510620000

510710000

510720000

510810000

510820000

511000900

511300100

520100000

520210000

520291000

520299000

520300000

520411000

520419000

520511000

520512000

520513000

520514000

520515000

520521000

520522000

520523000

520524000

520526000

520527000

520528000

520531000

520532000

520533000

520534000

520535000

520541000

520542000

520543000

520544000

520546000

520547000

520548000

520611000

520612000

520613000

520614000

520615000

520621000

520622000

520623000

520624000

520625000

520631000

520632000

520633000

520634000

520635000

520641000

520642000

520643000

520644000

520645000

530310000

530390000

530410000

530490000

530511000

530519000

530521000

530529000

530591000

530599000

530610000

530620000

530710000

530720000

530810000

530820000

530830000

530890000

531010100

531090100

540110900

540120900

540210000

540220000

540231000

540232000

540233000

540239000

540241000

540242000

540243000

540249000

540251000

540252000

540259000

540261000

540262000

540269000

540310000

540320000

540331000

540332000

540333000

540339000

540341000

540342000

540349000

540410000

540490900

540500900

540720100

540791100

550110000

550120000

550130000

550190000

550200000

550310000

550320000

550330000

550340000

550390000

550410000

550490000

550510000

550520000

550610100

550620100

550630100

550700100

550810900

550820900

550911000

550912000

550921000

550922000

550931000

550932000

550941000

550942000

550951000

550952000

550953000

550959000

550961000

550962000

550969000

550991000

550992000

550999000

551011000

551012000

551020000

551030000

551090000

560311100

560312100

560313100

560314100

560391100

560392100

560393100

560394100

560410100

560420910

560490100

560490910

560500900

560710000

560729000

560730000

560790000

580310100

580390100

580631100

580632100

580639100

590310100

590320100

590390100

591131000

591132000

591140100

591190100

611511100

611512100

611519100

611520100

611591100

611592100

611593100

611599100

621710100

630510100

680410100

680423100

681210000

681220000

681230000

681250100

690310100

690310200

690320100

690320200

690390100

690390200

690911000

690912000

690919000

700100000

700210900

700220900

700231900

700232900

700239900

701020000

701091900

701092900

701093900

701094900

701110000

701120000

701190000

701911000

701912000

701919000

701931100

701939100

710110000

710121000

710122000

710210000

710221000

710229000

710231000

710239000

710310000

710391000

710399000

710410000

710420000

710490000

710510000

710590000

710691000

711011100

711021100

711031100

711041100

711210000

711220000

711290000

711319100

711810000

711890000

720110000

720120000

720150000

720211000

720219000

720221000

720229000

720230000

720241000

720249000

720250000

720260000

720270000

720280000

720291000

720292000

720293000

720299000

720410000

720421000

720429000

720430000

720441000

720449000

720450100

720510000

720610100

720711100

720712100

720719100

720720100

720840100

720854100

720890100

720916100

720917100

720918100

720926100

720927100

720928100

720990100

721011100

721012100

721030100

721041100

721049100

721050100

721061100

721069100

721070100

721090100

721810100

721891100

721899100

721911100

721912100

721913100

721914100

721921100

721922100

721923100

721924100

721931100

721932100

721933100

721934100

721935100

721990100

722011100

722012100

722020100

722090100

722100100

722211100

722219100

722220100

722230100

722300100

722410100

722490100

722511100

722519100

722520100

722530100

722540100

722550100

722591100

722592100

722599100

722611100

722619100

722620100

722691100

722692100

722693100

722694100

722699100

722710100

722720100

722790100

722810100

722820100

722830100

722840100

722850100

722860100

722870100

722880100

722910100

722920100

730210000

730220000

730230000

730240000

730290000

730410100

730429100

730431910

730439910

730441910

730449910

730451910

730459910

730511000

730512000

730519000

730520000

730531900

730539900

730590900

730610100

730610400

730620100

730620400

730630200

730640200

730650200

730690100

730690400

730890100

730890200

731021110

731021130

731029110

731029130

731100000

732190100

732619400

732690400

740110000

740120000

740200000

740311000

740312000

740313000

740319000

740321000

740322000

740323000

740329000

740400000

740500900

740911100

740921100

740931100

740940100

740990100

741110100

741121100

741122100

741129100

741700100

741999500

750110000

750120000

750210000

750220000

750300000

760110000

760120000

760200000

760611100

760611200

760611300

760612100

760612200

760691100

760691200

760691300

760692100

760692200

760711100

760719100

760720100

761290100

761290200

761290300

761300000

761699500

780110900

780191900

780199900

780200000

780600100

790111000

790112000

790120000

790200000

790390100

790500100

790500200

790700200

800110000

800120000

800200000

800700100

800700200

810191000

810291000

810310100

810411000

810419000

810420000

810510100

810510200

810600100

810710100

810810100

810910100

811000100

811100100

811220100

811230100

811240100

811291100

811300100

820150100

820190900

820210000

820220000

820240000

820310000

820320000

820330000

820340000

820411000

820412000

820420000

820510000

820520000

820530000

820540000

820559000

820560000

820570000

820580000

820590900

820713000

820719000

820720900

820730900

820740900

820750000

820760000

820770000

820780000

820790000

820810000

820820000

820840000

820890000

821192100

821193100

830140100

830150100

8308100