2001R1619 — SV — 09.02.2004 — 002.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1619/2001

av den 6 augusti 2001

om handelsnormer för äpplen och päron och om ändring av förordning (EEG) nr 920/89

(EGT L 215, 9.8.2001, p.3)

upphävd genom:

 

 

Officiella tidningen

nr

sida

datum

 

Kommissionens förordning (EG) nr 85/2004 av den 15 januari 2004

L 13

3

20.1.2004