2001R0070 — SV — 01.01.2007 — 003.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 70/2001

av den 12 januari 2001

om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag

(EGT L 010, 13.1.2001, p.33)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 364/2004 av den 25 februari 2004

  L 63

22

28.2.2004

►M2

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1857/2006 av den 15 december 2006

  L 358

3

16.12.2006

►M3

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1976/2006 av den 20 december 2006

  L 368

85

23.12.2006
▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 70/2001

av den 12 januari 2001

om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företagEUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 994/98 av den 7 maj 1998 om tillämpningen av artiklarna 92 och 93 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen på vissa slag av övergripande statligt stöd ( 1 ), särskilt artikel 1 a i och 1 b i denna,

efter att ha offentliggjort ett utkast till denna förordning ( 2 ),

efter samråd med Rådgivande kommittén för statligt stöd, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 994/98 bemyndigas kommissionen att i enlighet med artikel 87 i fördraget förklara att stöd till små och medelstora företag på vissa villkor skall vara förenliga med den gemensamma marknaden och undantagna från anmälningsskyldigheten enligt artikel 88.3 i fördraget.

(2)

Genom förordning (EG) nr 994/98 bemyndigas också kommissionen att i enlighet med artikel 87 i fördraget förklara att stöd som är förenliga med den av kommissionen för varje medlemsstat godkända regionalstödskartan är förenliga med den gemensamma marknaden och undantagna från anmälningsskyldigheten enligt artikel 88.3 i fördraget.

(3)

Kommissionen har i ett stort antal beslut tillämpat artiklarna 87 och 88 i fördraget på små och medelstora företag både inom och utanför stödområden och har också redogjort för sin politik på området, senast i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till små och medelstora företag ( 3 ), och i riktlinjerna för statligt stöd för regionala ändamål ( 4 ). För att säkerställa effektiv kontroll och förenklad administration utan att kommissionens kontroll försvagas bör kommissionen, mot bakgrund av dels sin stora erfarenhet av att tillämpa dessa artiklar på små och medelstora företag, dels de allmänna texter om små och medelstora företag och regionalstöd som den antagit på grundval av dessa artiklar, göra bruk av sina befogenheter enligt förordning (EG) nr 994/98.

(4)

Denna förordning påverkar inte medlemsstaternas möjligheter att anmäla stöd till små och medelstora företag. Sådana anmälningar kommer att bedömas av kommissionen särskilt utifrån kriterierna i denna förordning. Riktlinjerna för statligt stöd till små och medelstora företag bör upphävas den dag då denna förordning träder i kraft, eftersom deras innehåll förs in i den här förordningen.

(5)

Små och medelstora företag spelar en avgörande roll för att skapa arbetstillfällen och medverkar allmänt till social stabilitet och en dynamisk ekonomi. Brister i marknadens sätt att fungera kan emellertid hämma deras utveckling. De har ofta svårigheter att få tillgång till kapital och krediter till följd av obenägenheten att ta risker på vissa finansiella marknader och de begränsade garantier som dessa företag kan erbjuda. De små och medelstora företagens begränsade resurser kan också inskränka deras möjligheter att få tillgång till information, särskilt om ny teknik och nya marknader. Mot bakgrund av dessa överväganden bör det stöd som genom denna förordning undantas från anmälningsskyldigheten syfta till att underlätta utvecklingen av verksamheten i de små och medelstora företagen, under förutsättning att stödet inte påverkar handeln i negativ riktning i en omfattning som strider mot det gemensamma intresset.

(6)

Genom denna förordning bör undantag medges för alla stöd som uppfyller förordningens samtliga tillämpliga krav, och för alla stödordningar, förutsatt att varje stöd som kan beviljas inom ramen för dessa ordningar uppfyller samtliga tillämpliga krav enligt förordningen. För att säkerställa effektiv kontroll och förenklad administration utan att kommissionens kontroll försvagas bör stödordningar och enskilda stöd som inte omfattas av någon stödordning innehålla en uttrycklig hänvisning till denna förordning.

(7)

Denna förordning bör inte påverka tillämpningen av särskilda regler i förordningar och direktiv om statligt stöd inom vissa sektorer, såsom de gällande reglerna för varvssektorn, och den bör inte vara tillämplig inom jordbruks- samt fiske- och vattenbrukssektorn.

(8)

För att vid tillämpningen av denna förordning eliminera olikheter som kan medföra snedvridningar av konkurrensen och för att underlätta samordningen mellan olika initiativ inom gemenskapen och på nationell nivå som rör små och medelstora företag samt av hänsyn till administrativ klarhet och rättssäkerhet, bör definitionen av små och medelstora företag i denna förordning vara densamma som fastställs i kommissionens rekommendation 96/280/EG av den 3 april 1996 om definitionen av små och medelstora företag ( 5 ). Den definitionen används också i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till små och medelstora företag ( 6 ).

(9)

För att bättre säkerställa att stödet är proportionellt och begränsas till det belopp som är nödvändigt, bör tröskelvärdena i enlighet med kommissionens fastlagda praxis uttryckas som stödnivåer i förhållande till stödberättigande kostnader snarare än som maximala stödbelopp.

(10)

För att fastställa huruvida stöd som omfattas av denna förordning är förenliga med den gemensamma marknaden, är det nödvändigt att ta hänsyn till stödnivån och således stödbeloppet uttryckt i bidragsekvivalenter. Vid beräkningen av bidragsekvivalenten av stöd som kan betalas ut i flera omgångar och stöd i form av mjuka lån måste de marknadsräntor som rådde när stödet beviljades användas. För att säkerställa en enhetlig, öppen och enkel tillämpning av reglerna för statligt stöd, bör med marknadsräntor i denna förordning avses referensräntorna, under förutsättning att det ställs normala säkerheter när det gäller mjuka lån och att dessa inte innebär ett onormalt risktagande. Referensräntorna bör vara de räntor som löpande fastställs av kommissionen på grundval av objektiva kriterier och som offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning samt på Internet.

(11)

Med hänsyn till skillnaderna mellan små företag och medelstora företag bör olika stödtak fastställas för små företag respektive medelstora företag.

(12)

Enligt kommissionens erfarenhet bör stödtaken fastställas till en nivå som ger en balans mellan målsättningen att skapa minsta möjliga snedvridning av konkurrensen inom den understödda sektorn och målsättningen att underlätta de små och medelstora företagens ekonomiska utveckling.

(13)

Det är lämpligt att fastställa ytterligare villkor som bör uppfyllas av varje stödordning eller enskilt stöd som beviljas undantag med stöd av denna förordning. Med hänvisning till artikel 87.3 c i fördraget bör sådana stöd normalt inte ha som enda syfte att fortlöpande eller periodiskt minska de driftskostnader som stödmottagaren normalt skall stå för, och de bör stå i proportion till de hinder som måste övervinnas för att uppnå de sociala och ekonomiska fördelar som anses vara i gemenskapens intresse. Tillämpningsområdet för denna förordning bör därför begränsas till stöd som ges till vissa materiella och immateriella investeringar, vissa tjänster som tillhandahålls stödmottagarna och viss övrig verksamhet. Mot bakgrund av den överkapacitet inom transportsektorn som råder i gemenskapen, med undantag för rullande järnvägsmateriel, bör transportmedel och transportutrustning inte ingå i de stödberättigande investeringskostnaderna för företag som har sin huvudsakliga ekonomiska verksamhet inom transportsektorn.

(14)

Genom denna förordning bör stöd till små och medelstora företag undantas från anmälningsskyldigheten oberoende av var företagen är belägna. Investeringar och skapande av arbetstillfällen kan bidra till den ekonomiska utvecklingen i gemenskapens mindre gynnade regioner. Små och medelstora företag i dessa regioner har strukturella nackdelar på grund av sin lokalisering och svårigheter på grund av sin begränsade storlek. De bör därför beviljas högre stödtak.

(15)

För att inte gynna kapitalfaktorn på bekostnad av arbetsfaktorn i samband med en investering, bör i denna förordning föreskrivas en möjlighet att mäta investeringsstöd på grundval av antingen investeringskostnader eller kostnader för nyanställningar i samband med att ett investeringsprojekt genomförs.

(16)

Mot bakgrund av Världshandelsorganisationens (WTO) avtal om subventioner och kompensatoriska åtgärder ( 7 ) bör exportstöd och stöd som gynnar inhemska produkter på bekostnad av importerade produkter inte undantas enligt denna förordning. Bidrag till kostnaderna för deltagande i handelsmässor eller för undersökningar eller konsulttjänster som behövs för att lansera en ny produkt eller en befintlig produkt på en ny marknad utgör normalt inte exportstöd.

(17)

Med hänsyn till behovet att uppnå balans mellan minsta möjliga snedvridning av konkurrensen inom den understödda sektorn och denna förordnings mål bör enskilda stöd som överskrider ett fastställt maximibelopp inte medges undantag enligt denna förordning, oavsett om de omfattas av en stödordning som har beviljats undantag enligt denna förordning eller inte.

(18)

För att säkerställa att stödet är nödvändigt och fungerar som ett incitament för att utveckla en viss verksamhet bör undantag enligt denna förordning inte beviljas för verksamhet som stödmottagaren även skulle bedriva på rena marknadsvillkor.

(19)

Undantag bör enligt denna förordning inte medges stöd som kumuleras med annat statligt stöd, inbegripet stöd från nationella, regionala eller lokala myndigheter, eller med gemenskapsbidrag, om, i förhållande till samma stödberättigande kostnader, ett sådant kumulerat stöd, överstiger de tröskelvärden som anges i denna förordning.

(20)

I syfte att säkerställa insyn och effektiv kontroll i enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 994/98 är det lämpligt att utarbeta ett standardformulär som medlemsstaterna bör använda för att förse kommissionen med sammanfattande information för offentliggörande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, varje gång en stödordning genomförs eller ett enskilt stöd som inte täcks av någon sådan stödordning beviljas enligt denna förordning. Av samma skäl är det lämpligt att fastställa regler för de register som medlemsstaterna bör föra över stöd som har beviljats undantag enligt denna förordning. Beträffande den årliga rapport som medlemsstaterna är skyldiga att överlämna till kommissionen, är det lämpligt att kommissionen fastställer de närmare kraven på rapportens utformning, inbegripet information i elektronisk form, då den teknik som krävs för detta är allmänt tillgänglig.

(21)

Med hänsyn till kommissionens erfarenhet på detta område, särskilt av hur ofta det i allmänhet är nödvändigt att se över politiken på området för statligt stöd, bör tillämpningsperioden för denna förordning begränsas. Om denna förordnings giltighetstid skulle löpa ut utan att förlängas, bör stödordningar som redan undantagits enligt denna förordning fortsätta att vara undantagna i sex månader.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1

Tillämpningsområde

1.  Denna förordning gäller för statligt stöd som beviljas små och medelstora företag inom alla sektorer, utan att det påverkar tillämpningen av särskilda gemenskapsförordningar eller gemenskapsdirektiv enligt EG-fördraget vilka styr beviljandet av statligt stöd till särskilda sektorer, oavsett om de är mer eller mindre restriktiva än denna förordning.

2.  Denna förordning får inte tillämpas på

▼M2

a) fiskeri- och vattenbruksprodukter som omfattas av rådets förordning (EG) nr 104/2000 ( 8 ) och verksamhet som hör samman med primär produktion (lantbruk) av jordbruksprodukter; framställning och saluföring av imitations- eller ersättningsprodukter för mjölk och mjölkprodukter,

▼B

b) exportrelaterade stöd, d.v.s. stöd som är direkt knutna till exporterade volymer, till upprättandet eller driften av ett distributionsnät eller till andra löpande uppgifter som har samband med exportverksamhet,

c) stöd som förutsätter att inhemska produkter används på bekostnad av importerade produkter,

▼M1

d) stöd som omfattas av rådets förordning (EG) nr 1407/2002 ( 9 ).

▼B

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a)  stöd: varje åtgärd som uppfyller samtliga kriterier som anges i artikel 87.1 i fördraget.

b)  små och medelstora företag: företag som definieras i bilaga I.

c)  investering i materiella tillgångar: investering i materiella anläggningstillgångar som hänför sig till skapandet av en ny anläggning, utvidgning av en existerande anläggning, eller igångsättande av en verksamhet som innebär en grundläggande förändring av en existerande anläggningsprodukt eller produktionsprocess (genom rationalisering, omställning eller modernisering). En investering i anläggningstillgångar som genomförs i form av övertagande av en anläggning som har lagts ned eller som skulle ha lagts ned om den inte hade förvärvats skall också betraktas som en materiell investering.

d)  investering i immateriella tillgångar: investering i överföring av teknik genom förvärv av patenträttigheter, licenser, know-how eller icke patentskyddad teknisk kunskap.

e)  stödnivå brutto: stödbeloppet uttryckt i procent av projektets stödberättigande kostnader. Alla siffror som används skall avse belopp före eventuella avdrag för direkt skatt. Om stöd beviljas i någon annan form än som bidrag, skall stödbeloppet vara lika med stödets bidragsekvivalent. Stöd som betalas ut i flera omgångar skall aktualiseras till sitt värde vid tidpunkten för beviljandet. Den ränta som skall användas för nuvärdesberäkningar och för att räkna ut stödbeloppet i ett mjukt lån skall vara den gällande referensräntan vid den tidpunkt då lånet beviljades.

För stöd till forskning och utveckling (FoU), skall stödnivån brutto för ett FoU-projekt, som genomförs i samarbete mellan företag och offentliga forskningsinstitutioner, beräknas på grundval av den samlade omfattningen av stödet, bestående av direkt statligt stöd till ett specifikt forskningsprojekt och icke vinstdrivande, offentliga högre utbildnings- eller forskningsinstitutioners bidrag till projektet, om detta bidrag utgör stöd.

f)  stödnivå netto: stödbeloppet efter avdrag för skatt i procent av projektets stödberättigande kostnader.

g)  antal anställda: antalet arbetskraftsenheter per år, dvs. antalet heltidsanställda under ett år, medan deltidsarbete eller säsongsarbete utgör delar av arbetskraftsenheter.

▼M1

h)  grundforskning: fördjupning av allmän vetenskaplig och teknisk kunskap som inte är knuten till industriella eller affärsmässiga mål.

i)  industriell forskning: planerad forskning eller kritisk analys, som syftar till att utveckla ny kunskap, för att sådan kunskap skall kunna användas för att utveckla nya produkter, tillverkningsprocesser eller tjänster, eller för att markant förbättra befintliga produkter, tillverkningsprocesser eller tjänster.

j)  utveckling innan varan introduceras på marknaden: överföring av industriella forskningsresultat till en metod, utkast eller skiss till nya, ändrade eller förbättrade varor, processer eller tjänster oberoende av om de är avsedda för försäljning eller användning, fram till skapandet av den första prototypen som dock inte skall kunna användas i kommersiella syften. Det kan även inbegripa alternativa konceptuella utformningar och skisser av varor, processer eller tjänster och inledande demonstrationer eller pilotprojekt under förutsättning att dessa projekt inte kan omvandlas eller användas för industriell tillämpning eller kommersiell exploatering. Det inbegriper inte rutinmässiga eller återkommande ändringar av befintliga varor, tillverkningsmetoder, tillverkningsprocesser, tjänster eller andra pågående verksamheter även om dessa ändringar kan innebära förbättringar.

▼M2

k)  jordbruksprodukt:

i) de produkter som förtecknas i bilaga I till fördraget, med undantag av fiskeri- och vattenbruksprodukter som omfattas av rådets förordning (EG) nr 104/2000.

ii) produkter som omfattas av KN-nummer 4502, 4503 och 4505 (korkprodukter).

iii) de imitations- eller ersättningsprodukter för mjölk och mjölkprodukter som avses i artikel 3.2 i rådets förordning (EEG) nr 1898/87 ( 10 ) .

l)  imitations- och ersättningsprodukter för mjölk och mjölkprodukter: produkter som skulle kunna förväxlas med mjölk och/eller mjölkprodukter men som skiljer sig till sammansättningen från dessa på så sätt att de innehåller fett och/eller protein av annat ursprung än mjölk tillsammans med eller utan protein avlett från mjölk (sådana ”andra produkter än mjölkprodukter” som avses i artikel 3.2 i förordning (EEG) nr 1898/87.

m)  bearbetning av jordbruksprodukter: varje process som en jordbruksprodukt undergår som till resultat ger en produkt som också är en jordbruksprodukt med undantag av sådana processer inom jordbruksföretag som är nödvändiga för att bearbeta en animalisk eller vegetabilisk produkt för den första försäljningen.

n)  saluföring av jordbruksprodukter: att ställa fram eller visa upp sådana produkter i avsikt att sälja dem, erbjuda dem för försäljning, leverera dem eller på annat sätt föra ut dem på marknaden med undantag av primärproducenters första försäljning till återförsäljare eller bearbetningsföretag och varje åtgärd för att förbereda en produkt för en sådan första försäljning. Primärförsäljares försäljning till slutkonsumenter skall betraktas som saluföring om den sker i separata lokaler som är särskilt avsedda för detta syfte.

▼B

Artikel 3

Förutsättningar för undantag

1.  Enskilda stöd som inte omfattas av någon stödordning och som uppfyller samtliga villkor enligt denna förordning skall anses vara förenliga med den gemensamma marknaden enligt artikel 87.3 i fördraget och skall undantas från anmälningskravet enligt artikel 88.3 i fördraget, under förutsättning att stöden innehåller en uttrycklig hänvisning till denna förordning, med angivande av förordningens titel och en hänvisning till dess offentliggörande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

2.  Stödordningar som uppfyller samtliga villkor enligt denna förordning skall anses vara förenliga med den gemensamma marknaden enligt artikel 87.3 i fördraget och skall undantas från anmälningskravet enligt artikel 88.3 i fördraget, under förutsättning att

a) varje stöd som skulle kunna beviljas inom ramen för stödordningen uppfyller samtliga villkor i denna förordning,

b) stödordningen innehåller en uttrycklig hänvisning till denna förordning, med angivande av förordningens titel och en hänvisning till dess offentliggörande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

3.  Stöd som beviljas enligt en sådan stödordning som avses i punkt 2 skall anses vara förenliga med den gemensamma marknaden enligt artikel 87.3 i fördraget och skall undantas från anmälningskravet enligt artikel 88.3 i fördraget, under förutsättning att det beviljade stödet direkt uppfyller samtliga villkor i denna förordning.

Artikel 4

Investeringar

1.  Stöd till investeringar i materiella och immateriella tillgångar inom och utom gemenskapen skall anses vara förenliga med den gemensamma marknaden enligt artikel 87.3 i fördraget och skall undantas från anmälningskraven i artikel 88.3 i fördraget om det uppfyller villkoren i punkterna 2–6.

▼M1

2.  Om investeringen äger rum i områden eller sektorer som inte är berättigade till regionalstöd enligt artikel 87.3 a och c i fördraget vid den tidpunkt då stödet beviljas, skall stödnivån brutto inte överstiga

a) 15 procent för små företag,

b) 7,5 procent för medelstora företag.

3.  Om investeringen äger rum i områden eller sektorer som är berättigade till regionalstöd vid den tidpunkt då stödet beviljas får stödnivån inte överstiga det tak för regionalt investeringsstöd som fastställts i den karta som kommissionen har godkänt för varje medlemsstat med mer än

a) 10 procentenheter brutto i de områden som omfattas av artikel 87.3 c, under förutsättning att den totala stödnivån netto inte överstiger 30 procent, eller

b) 15 procentenheter brutto i de områden som omfattas av artikel 87.3 a, under förutsättning att den totala stödnivån netto inte överstiger 75 procent.

De högre regionala stödtaken skall gälla endast om stödet beviljas på villkor att investeringen bibehålls i stödmottagarregionen under minst fem år och att stödmottagarens bidrag till finansieringen av investeringen uppgår till minst 25 procent.

▼B

4.  De tak som fastställs i punkterna 2 och 3 skall gälla stödnivån beräknad antingen som en procentandel av investeringens stödberättigande kostnader eller som en procentandel av lönekostnaden för den sysselsättning som skapas till följd av investeringen (stöd till skapande av arbetstillfällen) eller en kombination av båda, under förutsättning att stödet inte överstiger det högsta belopp som endera av beräkningssätten resulterar i.

5.  Om stödet beräknas på grundval av investeringskostnaderna, skall de stödberättigande kostnaderna för materiella investeringar utgöra kostnader som avser investeringar i mark, byggnader, maskiner och utrustning. Inom transportsektorn får, med undantag för rullande järnvägsmateriel, transportmedel och transportutrustning inte ingå i de stödberättigande kostnaderna. Stödberättigande kostnader för immateriella investeringar skall vara kostnader för förvärv av teknologi.

6.  Om stödet beräknas på grundval av skapade arbetstillfällen skall stödbeloppet uttryckas i procent av lönekostnaderna för den sysselsättning som skapats under en tvåårsperiod enligt följande villkor:

a) Den skapade sysselsättningen måste ha samband med genomförandet av ett investeringsprojekt i materiella eller immateriella tillgångar. Arbetstillfällena måste skapas inom tre år från det att investeringen har slutförts.

b) Investeringsprojektet måste leda till en nettoökning av antalet sysselsatta i den berörda anläggningen i förhållande till det genomsnittliga antalet anställda under de senaste tolv månaderna.

c) Den skapade sysselsättningen måste bibehållas under en period av minst fem år.

▼M2

7.  Om investeringen avser bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter som förtecknas i bilaga I till fördraget får bruttostödnivån inte överstiga

a) 75 % av stödberättigande investeringar i de yttersta randområdena,

b) 65 % av stödberättigande investeringar på de mindre Egeiska öarna i den mening som avses i rådets förordning (EEG) nr 2019/93 ( 11 ),

c) 50 % av stödberättigande investeringar i regioner som kan komma i fråga enligt artikel 87.3 a i EG-fördraget,

d) 40 % av stödberättigande investeringar i alla andra regioner.

▼B

Artikel 5

Rådgivningsverksamhet och andra tjänster och verksamheter

Stöd till små och medelstora företag som uppfyller följande villkor skall vara förenliga med den gemensamma marknaden enligt artikel 87.3 i fördraget och skall undantas från anmälningskravet enligt artikel 88.3 i fördraget:

a) För tjänster som tillhandahålls av utomstående konsulter får stödet brutto inte överstiga 50 % av kostnaderna för dessa tjänster. De berörda tjänsterna får varken vara av fortlöpande eller periodiskt slag eller röra företagets ordinarie driftsutgifter, som t.ex. rutinmässig skatterådgivning, regelbunden juridisk rådgivning eller annonskostnader.

b) För deltagande i mässor och utställningar får stödet brutto inte överstiga 50 % av merkostnaderna för hyra, uppförande och drift av utställningsmontern. Detta undantag skall endast gälla för ett företags första deltagande i en viss mässa eller utställning.

▼M1

Artikel 5a

Stöd till forskning och utveckling

1.  Stöd till forskning och utveckling skall anses vara förenligt med den gemensamma marknaden enligt artikel 87.3 c i fördraget och skall undantas från anmälningskraven i artikel 88.3 i fördraget om det uppfyller villkoren i punkterna 2–5.

2.  Det projekt som får stöd skall i sin helhet genomföras i de stadier av forskning och utveckling som definieras i artikel 2 h, i och j.

3.  Stödnivån brutto, beräknad på grundval av projektets stödberättigande kostnader, skall inte överstiga

a) 100 procent för grundforskning,

b) 60 procent för industriell forskning,

c) 35 procent för utveckling innan varan introduceras på marknaden.

Om ett projekt omfattar olika stadier av forskning och utveckling, skall den tillåtna stödnivån fastställas på grundval av det vägda genomsnittet av de respektive tillåtna stödnivåerna, beräknade på grundval av de stödberättigande kostnaderna.

När det gäller samarbetsprojekt får det maximala stödbeloppet för varje stödmottagare inte överstiga den tillåtna stödnivån, beräknad med hänvisning till de stödberättigande kostnader stödmottagaren i fråga har haft.

4.  Taken i punkt 3 kan höjas enligt följande upp till en högsta stödnivå brutto på 75 procent för industriell forskning och 50 procent för forskning innan varan introduceras på marknaden:

a) Om projektet genomförs i ett område som, vid den tidpunkt när stödet beviljas, är berättigat till regionalstöd, kan den högsta stödnivån höjas med tio procentenheter brutto i områden som omfattas av artikel 87.3 a i fördraget och med fem procentenheter i områden som omfattas av artikel 87.3 c i fördraget.

b) Om projektets syfte är att genomföra forskning som kan ha sektorsövergripande tillämpningar och metoden är tvärvetenskaplig i enlighet med syftet, uppgifterna och de tekniska målen för ett visst projekt eller program som genomförs inom gemenskapens sjätte ramprogram för forskning och utveckling, som inrättades genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1513/2002/EG ( 12 ), eller ett senare ramprogram för forskning och utveckling eller Eureka, kan den högsta stödnivån höjas med 15 procentenheter brutto.

c) Den högsta stödnivån kan höjas med tio procentenheter om ett av följande villkor är uppfyllt:

i) Projektet bygger på samarbete över gränserna, som omfattar minst två oberoende samarbetsparter från två medlemsstater, särskilt om detta sker som ett led i samordningen av medlemsstaternas nationella FoU-politik. I den medlemsstat som beviljar stödet får inget företag ensamt stå för mer än 70 procent av de stödberättigande kostnaderna.

ii) Projektet omfattar ett effektivt samarbete mellan ett företag och en offentlig forskningsinstitution, särskilt i samband med samordning av nationell FoU-politik, och den offentliga forskningsinstitutionen bär minst 10 procent av de stödberättigande kostnaderna och har rätt att offentliggöra resultaten i den mån de härrör från forskning som genomförts av den institutionen.

iii) Projektresultaten får en omfattande spridning genom tekniska och vetenskapliga konferenser eller offentliggörs i fackgranskade vetenskapliga och tekniska tidskrifter.

Ett effektivt samarbete enligt punkterna i och ii får inte bestå i att ge tredje man i uppdrag att genomföra forskningen.

5.  Följande kostnader är stödberättigande enligt denna artikel:

a) Kostnader för personal (forskare, tekniker och annan stödpersonal i den omfattning som de arbetar med forskningsprojektet).

b) Kostnader för instrument och utrustning i den omfattning och under den tid som de används i forskningsprojektet. Om sådana instrument och sådan utrustning inte används i forskningsprojektet under hela sin livscykel, anses endast de avskrivningskostnader som motsvarar forskningsprojektets varaktighet, beräknade på grundval av god redovisningspraxis, som stödberättigande.

c) Kostnader för byggnader och mark i den omfattning och under den tid som de används i forskningsprojektet. När det gäller byggnader anses endast de avskrivningskostnader som motsvarar forskningsprojektets varaktighet, beräknade på grundval av god redovisningspraxis, som stödberättigande. För mark är kostnader för överlåtelse på affärsmässiga villkor eller faktiska kapitalkostnader stödberättigande.

d) Kostnader för konsulttjänster och motsvarande tjänster som utnyttjas endast för forskningsverksamheten, inbegripet forskning, teknisk kunskap och patent som köps eller licenseras från externa källor till marknadspris, när transaktionen genomförs på normala marknadsvillkor och det inte finns något inslag av samverkan. Dessa kostnader är stödberättigande endast upp till 70 procent av de totala stödberättigande projektkostnaderna.

e) Andra allmänna omkostnader som direkt uppkommit till följd av projektet.

f) Andra löpande kostnader, bland annat kostnader för materiel, insatsvaror och andra liknande kostnader, som uppkommit direkt till följd av forskningen.

Artikel 5b

Stöd till tekniska genomförbarhetsstudier

Stöd till tekniska genomförbarhetsstudier som förberedelse till industriell forskning eller utvecklingsverksamhet innan varan introduceras på marknaden skall anses vara förenligt med den gemensamma marknaden enligt artikel 87.3 c i fördraget och skall undantas från anmälningskravet i artikel 88.3 i fördraget om stödnivån brutto, beräknad på grundval av kostnaderna för studien, inte överstiger 75 procent.

Artikel 5c

Stöd för patentkostnader

1.  Stöd för kostnader för att erhålla patent och andra rättigheter som åtnjuter industriellt rättsskydd och för att få dessa godkända skall vara förenligt med den gemensamma marknaden i den mening som avses i artikel 87.3 c i fördraget och skall undantas från anmälningskravet i artikel 88.3 i fördraget upp till samma stödnivå som skulle ha varit berättigat som FoU-stöd för de forskningsaktiviteter som först ledde till de rättigheter som åtnjuter industriellt rättsskydd.

2.  Följande kostnader enligt punkt 1 är stödberättigande:

a) Alla kostnader som föregår beviljandet av rättigheten i den första jurisdiktionen, inbegripet kostnader för att utarbeta, lämna in och fullfölja ansökan och kostnader för att förnya ansökan innan rättigheten har beviljats.

b) Översättning och andra kostnader för att få rättigheten beviljad eller godkänd i andra jurisdiktioner.

c) Kostnader för att försvara rättighetens giltighet under den formella handläggningen av ansökan och eventuella invändningsförfaranden, även om sådana kostnader uppkommer efter det att rättigheten beviljats.

▼M1

Artikel 6

Beviljande av stora enskilda stöd

1.  Enskilt stöd som omfattas av artiklarna 4 och 5 skall inte undantas genom denna förordning när ett av följande tröskelvärden uppnås:

a) De totala stödberättigande kostnaderna för hela projektet är minst 25 000 000 euro, och

i) när stödnivån brutto i områden eller sektorer som inte är berättigade till regionalstöd är minst 50 procent av de stödtak som anges i artikel 4.2,

ii) när stödnivån netto i områden och sektorer som är berättigade till regionalstöd är minst 50 procent av stödtaket netto enligt regionalstödskartan för området i fråga, eller

b) det totala stödbeloppet brutto är minst 15 000 000 euro.

2.  Enskilt stöd som omfattas av artiklarna 5a, 5b och 5c skall inte undantas genom denna förordning när ett av följande tröskelvärden uppnås:

a) De totala stödberättigande kostnaderna för alla företag som deltar i projektet uppgår till minst 25 000 000 euro, och

b) man planerar att bevilja stöd med en bruttobidragsekvivalent på minst 5 000 000 euro till ett eller flera av de enskilda företagen.

För stöd till Eurekaprojekt skall de tröskelvärden som anges i det första stycket ersättas med följande:

a) De totala stödberättigande kostnaderna för alla företag som deltar i Eurekaprojektet uppgår till minst 40 000 000 euro, och

b) man planerar att bevilja stöd med en bruttobidragsekvivalent på minst 10 000 000 euro till ett eller flera av de enskilda företagen.

▼M1

Artikel 6a

Stöd som skall förhandsanmälas till kommissionen

1.  Enskilt stöd eller stöd som beviljas inom ramen för en stödordning i form av ett eller flera lån som är återbetalningspliktiga endast om forskningen lyckas skall inte undantas genom denna förordning när det totala stödbeloppet, uttryckt som en procentandel av de stödberättigande kostnaderna, överstiger de stödnivåer som fastställs i artiklarna 5a, 5b eller 5c eller de tröskelvärden som fastställs i artikel 6.2.

2.  Denna förordning påverkar inte medlemsstaternas skyldighet att anmäla beviljande av enskilda stöd i enlighet med andra bestämmelser om statligt stöd, i synnerhet skyldigheten att anmäla eller underrätta kommissionen om stöd till ett företag som beviljats omstruktureringsstöd i den mening som avses i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter ( 13 ) och skyldigheten att anmäla regionalstöd till stora investeringsprojekt enligt de relevanta sektorsövergripande rambestämmelserna.

▼B

Artikel 7

Villkor för stödet

Stöd får beviljas undantag enligt denna förordning endast om medlemsstaten innan arbetet på det berörda projektet inleds

 har fått en ansökan om stöd från stödmottagaren, eller

 har antagit bestämmelser som fastställer en laglig rätt till stöd enligt objektiva kriterier och utan vidare diskretionär prövningsrätt för medlemsstaten

Artikel 8

Kumulering

▼M1

1.  De stödtak som fastställs i artiklarna 4, 5 och 6 skall tillämpas oavsett om stödet helt finansieras med statliga medel eller samfinansieras av gemenskapen.

▼B

2.  Stöd som undantas genom denna förordning får inte kumuleras med något annat statligt stöd i den mening som avses i artikel 87.1 i fördraget eller med annan gemenskapsfinansiering, i förhållande till samma stödberättigande kostnader, om en sådan kumulering skulle leda till en högre stödnivå än den som fastställs i denna förordning.

Artikel 9

Insyn och kontroll

1.  Vid genomförandet av en stödordning eller vid beviljandet av ett enskilt stöd som inte omfattas av någon stödordning, skall medlemsstaterna, om stödordningen eller stödet är undantaget enligt denna förordning, till kommissionen inom tjugo arbetsdagar överlämna en sammanfattning av uppgifterna om stödordningen eller det enskilda stödet enligt det formulär som anges i bilaga II för offentliggörande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

2.  Medlemsstaterna skall föra detaljerade register över de stödordningar som undantas genom denna förordning, de enskilda stöd som beviljas enligt dessa stödordningar, och de enskilda stöd som undantas enligt denna förordning och som beviljas vid sidan om en befintlig stödordning. Dessa register skall innehålla alla uppgifter som behövs för att det skall vara möjligt att fastställa att de villkor för beviljande av undantag som anges i denna förordning har uppfyllts inbegripet uppgifter om företagets status som litet eller medelstort företag. Medlemsstaterna skall bevara ett register över ett enskilt stöd under tio år från den dag då stödet beviljades, och, när det gäller en stödordning, under tio år från den dag då det sista enskilda stödet beviljades enligt stödordningen. En berörd medlemsstat skall på skriftlig begäran inom tjugo arbetsdagar, eller inom en längre tidsfrist som anges i begäran, förse kommissionen med alla uppgifter den anser sig behöva för att kunna bedöma om villkoren i denna förordning har följts.

▼M1

3.  Medlemsstaterna skall sammanställa en årlig rapport om tillämpningen av denna förordning i enlighet med de tillämpningsföreskrifter om utformningen och innehållet i årliga rapporter som fastställs enligt artikel 27 i rådets förordning (EG) nr 659/1999 ( 14 ).

Intill dess sådana tillämpningsföreskrifter träder i kraft skall medlemsstaterna sammanställa årliga rapporter om hur denna förordning tillämpas för hela kalenderåret eller del av varje kalenderår som denna förordning gäller enligt den utformning som fastställs i bilaga III, även i datoriserad form. Medlemsstaterna skall tillhandahålla kommissionen en sådan rapport senast tre månader efter utgången av den period som rapporten avser.

▼M1

Artikel 9a

Övergångsbestämmelser

1.  Anmälningar om stöd till forskning och utveckling som inte avgjorts den 19 mars 2004 skall bedömas i enlighet med gemenskapsramarna för statligt stöd till forskning och utveckling, medan övriga anmälningar som inte avgjorts skall bedömas i enlighet med bestämmelserna i denna förordning.

2.  Stödordningar som har genomförts innan denna förordning träder i kraft och stöd som beviljas enligt dessa stödordningar, utan kommissionens godkännande och i strid med anmälningsskyldigheten enligt artikel 88.3 i fördraget, skall anses vara förenliga med den gemensamma marknaden i den mening som avses i artikel 87.3 i fördraget och skall undantas om de uppfyller de villkor som anges i artikel 3.2 a och artikel 3.3 i denna förordning.

Enskilt stöd som inte hör till någon stödordning och som beviljas innan denna förordning träder i kraft, utan kommissionens godkännande och i strid med den anmälningsskyldighet som fastställs i artikel 88.3 i fördraget, skall vara förenligt med den gemensamma marknaden i den mening som avses i artikel 87.3 i fördraget och skall undantas om det uppfyller alla de villkor som anges i denna förordning, utom villkoret i artikel 3.1 att en uttrycklig hänvisning till denna förordning skall göras.

Allt stöd som inte uppfyller dessa villkor skall bedömas av kommissionen i enlighet med de relevanta ramarna, riktlinjerna, meddelandena och tillkännagivandena.

▼B

Artikel 10

Ikraftträdande och giltighetstid

1.  Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

▼M3

Den skall gälla till och med den 30 juni 2008.

▼B

2.  De stödordningar som undantas enligt denna förordning skall vid utgången av förordningens giltighetstid fortsätta att vara undantagna under en anpassningsperiod på sex månader.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼M1
BILAGA I

Definition av små och medelstora företag

(Utdrag ur kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av små och medelstora företag, EUT L 124, 20.5.2003, s. 36)

DEFINITION AV MIKROFÖRETAG SAMT SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG ANTAGEN AV KOMISSIONEN

Artikel 1

Företag

Varje enhet, oberoende av juridisk form, som bedriver en ekonomisk verksamhet skall anses som ett företag. Som företag anses således sådana enheter som utövar ett hantverk eller annan verksamhet enskilt eller inom familjen, personsammanslutningar eller föreningar som bedriver en regelbunden ekonomisk verksamhet.

Artikel 2

Personalstyrka och finansiella trösklar som definition av olika företagskategorier

1.  Kategorin mikroföretag samt små och medelstora företag (SMF-kategorin) utgörs av företag som sysselsätter färre än 250 personer och vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro eller vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år.

2.  Inom SMF-kategorin definieras små företag som företag som sysselsätter färre än 50 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år.

3.  Inom SMF-kategorin definieras mikroföretag som företag som sysselsätter färre än 10 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 2 miljoner euro per år.

Artikel 3

Typer av företag som beaktas vid beräkning av personalstyrkan och de finansiella beloppen

1.  ”Fristående företag” är de företag som inte betecknas som partnerföretag enligt punkt 2 eller anknutet företag enligt punkt 3.

2.  ”Partnerföretag” är de företag som inte betecknas som anknutna företag enligt punkt 3 och mellan vilka det finns följande förbindelse: ett företag (företag i tidigare marknadsled) innehar ensamt eller tillsammans med ett eller flera andra anknutna företag enligt punkt 3 minst 25 % av kapitalet eller rösterna i ett annat företag (företag i senare marknadsled).

Ett företag kan dock betecknas som fristående, och alltså inte anses ha ett partnerföretag, även om tröskelvärdet på 25 % har uppnåtts eller överskridits, om det gäller följande kategorier av investerare och dessa enskilt eller tillsammans inte är anknutna i den mening som avses i punkt 3 till det berörda företaget:

a) Offentliga investeringsbolag, riskkapitalbolag, fysiska personer eller grupper av fysiska personer som regelbundet ägnar sig åt riskkapitalinvesteringar (så kallade business angels) och som investerar eget kapital i icke börsnoterade företag, förutsatt att dessa ”business angels” sammanlagda investering i ett och samma företag inte överstiger 1 250 000 euro.

b) Universitet eller forskningcentra utan vinstsyfte.

c) Institutionella investerare, inklusive regionala utvecklingsfonder.

d) Självständiga lokala myndigheter som har en årlig budget som understiger 10 miljoner euro och som har färre än 5 000 invånare.

3.  ”Anknutna företag” är de företag som mellan sig upprätthåller en av följande förbindelser:

a) Ett företag innehar en majoritet av rösterna för aktierna eller andelarna i ett annat företag.

b) Ett företag har rätt att utse eller entlediga en majoritet av ledamöterna i ett annat företags styrelse, ledning eller tillsynsorgan.

c) Ett företag har rätt att utöva ett bestämmande inflytande över ett annat företag enligt ett avtal som är slutet med detta eller enligt en bestämmelse i det företagets stadgar.

d) Ett företag som är aktieägare eller delägare i ett annat företag förfogar till följd av en överenskommelse med andra aktieägare eller delägare i företaget ensamt över en majoritet av rösterna för aktierna eller andelarna i det företaget.

Ett bestämmande inflytande anses inte föreligga då de investerare som avses i punkt 2 andra stycket inte direkt eller indirekt deltar i förvaltningen av det berörda företaget, dock utan detta påverkar deras rättigheter som aktieägare eller delägare.

De företag som upprätthåller någon av de förbindelser som avses i första stycket via ett eller flera andra företag eller via de investerare som avses i punkt 2 skall också anses som anknutna företag.

De företag som upprätthåller någon av dessa förbindelser via en fysisk person eller en grupp fysiska personer i samverkan skall också anses som anknutna företag, om dessa företag helt eller delvis bedriver sin verksamhet på samma eller angränsande marknader.

Som angränsande marknad skall betraktas marknaden för en produkt eller en tjänst i ett tidigare eller senare marknadsled.

4.  Utom i de fall som avses i punkt 2 andra stycket, kan ett företag inte anses tillhöra SMF-kategorin, om 25 % eller mer av dess kapital eller dess röstandel direkt eller indirekt kontrolleras av ett eller flera offentliga organ, individuellt eller gemensamt.

5.  Företagen får avge en försäkran om sin status som fristående företag, partnerföretag eller anknutet företag och om uppgifter rörande trösklarna i artikel 2. Även om kapitalspridningen inte gör det möjligt att exakt veta vem som innehar kapitalet, får företaget avge en sådan försäkran om det kan försäkra att det har rimliga skäl att anta att det inte till 25 % eller mer ägs av ett företag eller gemensamt av anknutna företag eller via fysiska personer eller grupper av fysiska personer. Sådana försäkringar skall avges utan att det påverkar de kontroller eller granskningar som föreskrivs i nationell lagstiftning eller i gemenskapslagstiftningen.

Artikel 4

Uppgifter som behövs för att beräkna personalstyrkan och de finansiella beloppen samt referensperiod

1.  Uppgifterna för beräkning av personalstyrkan och de finansiella beloppen skall hämtas från det senast godkända räkenskapsåret och beräknas på årsbasis. De beaktas från och med att räkenskaperna har godkänts. Omsättningen skall beräknas exklusive mervärdesskatt och andra indirekta skatter.

2.  Om uppgifterna om ett företag beräknade på årsbasis vid datum för bokslut överstiger eller understiger de trösklar som anges i artikel 2 för personalstyrkan eller för de finansiella beloppen, erhåller eller förlorar företaget sin status av medelstort företag, litet företag eller mikroföretag först om detta inträffar under två på varandra följande år.

3.  Om företaget är nyetablerat och bokslutet ännu inte har blivit godkänt, skall uppgifterna i fråga grunda sig på en skälig uppskattning som görs under räkenskapsåret.

Artikel 5

Personalstyrkan

Personalstyrkan motsvarar antalet årsarbetskrafter, det vill säga antalet personer som på heltid arbetat i företaget eller för företagets räkning under hela referensåret. Det arbete som utförs av personer som inte har arbetat hela året, som har arbetat deltid, oberoende av varaktighet, eller som utfört säsongsarbete skall beräknas som delar av årsarbetskrafter. Personalstyrkan utgörs av

a) löntagarna,

b) de personer som arbetar för företaget och som har en underordnad ställning i förhållande till detta och som i nationell rätt jämställs med löntagare,

c) de ägare som driver företaget,

d) de delägare som utövar en regelbunden verksamhet i företaget och som erhåller ekonomiska förmåner från företaget.

Lärlingar och studerande under yrkesutbildning som omfattas av lärlings- eller yrkesutbildningsavtal skall inte räknas in vid beräkningen av personalstyrkan. Den tid som utgörs av mödraledighet eller föräldraledighet skall inte räknas in.

Artikel 6

Fastställande av uppgifterna om företaget

1.  I fråga om ett fristående företag skall fastställandet av uppgifterna, inklusive personalstyrkan, göras enbart på grundval av företagets egna räkenskaper.

2.  Uppgifterna, inklusive personalstyrkan, om ett företag som har partnerföretag eller anknutna företag skall beräknas på grundval av räkenskaperna och andra uppgifter om företaget eller – om sådana finns – företagets konsoliderade räkenskaper eller de konsoliderade räkenskaperna där företaget räknats in genom konsolidering.

Till uppgifterna i första stycket skall aggregeras uppgifterna om det berörda företagets eventuella partnerföretag som befinner sig i ett omedelbart tidigare eller senare marknadsled i förhållande till det berörda företaget. Uppgifterna skall aggregeras i proportion till andelen av kapitalet eller rösträtten (den högsta av dessa båda andelar). Vid korsvist ägande skall den högsta andelen tillämpas.

Till uppgifterna i det första och andra stycket skall läggas 100 % av uppgifterna för de eventuella företag som är direkt eller indirekt anknutna till det berörda företaget och som inte redan har tagits med i räkenskaperna genom konsolidering.

3.  Vid tillämpningen av punkt 2 skall uppgifterna om det berörda företagets partnerföretag hämtas från räkenskaperna och andra uppgifter, konsoliderade om sådana finns, till vilka skall läggas 100 % av uppgifterna för de företag som är anknutna till dessa partnerföretag, såvida inte uppgifterna om dessa har räknats in genom konsolidering.

Vid tillämpningen av punkt 2 skall uppgifterna om de företag som är anknutna till det berörda företaget hämtas från räkenskaperna och andra uppgifter, konsoliderade om sådana finns. Till dessa skall aggregeras proportionellt uppgifterna om de eventuella partnerföretagen till dessa anknutna företag som befinner sig i ett omedelbart tidigare eller senare marknadsled i förhållande till dessa, om de inte redan har räknats in i de konsoliderade räkenskaperna i en proportion som motsvarar minst den procentsats som anges i punkt 2 andra stycket.

4.  När personalstyrkan inte framgår av de konsoliderade räkenskaperna, skall den beräknas genom att proportionellt aggregera uppgifterna om de företag till vilka detta företag är partnerföretag och lägga till uppgifterna om de företag till vilka det är anknutet.

▼B
BILAGA II

image

image

►(1) M2  
BILAGA III

Förlaga för den periodiska rapport som skall lämnas till kommissionen

Förlaga för årsrapporter om stödordningar för vilka en förordning om gruppundantag gäller enligt artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 994/98

Medlemsstaterna skall använda denna förlaga för sina obligatoriska rapporter till kommissionen enligt gruppundantagsförordningar som antagits på grundval av rådets förordning (EG) nr 994/98.

Rapporterna bör också lämnas i elektronisk form.

Obligatoriska uppgifter för alla stödordningar för vilka förordning om gruppundantag gäller enligt artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 994/98

1.   Stödordningens namn.

2.   Tillämplig kommissionens förordning om undantag.

3.   Utgifter.

Separata siffror måste ges för varje stödform inom en stödordning eller ett enskilt stöd (t.ex. bidrag, mjuka lån osv.). Beloppen skall anges i euro eller, om så är tillämpligt, i nationell valuta. Vid skatteutgifter skall skatteförlusten per år rapporteras. Om exakta siffror inte är tillgängliga kan förlusterna uppskattas.

Utgifterna bör anges enligt följande:

Ge följande uppgifter separat för varje stödform inom stödordningen (t.ex. bidrag, mjukt lån, garanti osv.) för rapportåret:

3.1 Beviljade belopp, beviljad befrielse från skatt eller annan avgift (beräknade belopp), beviljade garantier osv. för nya stödprojekt. Vid garantiordningar skall det totala beloppet för nya garantier som beviljats lämnas.

3.2 Verkliga betalningar, (beräknade) förluster av skatt eller annan inkomst, uppgifter om garantier osv. för nya och pågående projekt. För garantiordningar skall följande lämnas: lämnade garantier totalt, premieinkomster, återbetalda belopp, utbetalda ersättningar och stödordningens verksamhetsresultat för rapportåret.

3.3 Antal nya stödprojekt.

3.4 Beräknat antal arbetstillfällen som skapats eller bevarats genom nya projekt (om tillämpligt).

3.5 Investeringar som fått stöd genom nya projekt (beräknat totalbelopp).

3.6 Beloppen under 3.1 fördelade på regioner, antingen som NUTS-regioner nivå 2 ( 15 ) eller lägre eller som regioner enligt artikel 87.3 a, regioner enligt artikel 87.3 c och ej stödberättigade regioner.

3.7 Beloppen under 3.1 fördelade på stödmottagarens verksamhetssektor (om mer än en sektor berörs, ange vars och ens andel):

Kolbrytning

Tillverkning

varav:

Stål

Varvsindustri

Syntetfibrer

Motorfordon

Annan tillverkning (ange vilken)

Tjänster

varav:

Transport

Finansiella tjänster

Andra tjänster (ange vilka)

Andra sektorer (ange vilka).

4.   Andra upplysningar och anmärkningar.( 1 ) EGT L 142, 14.5.1998, s. 1.

( 2 ) EGT C 89, 28.3.2000, s. 15.

( 3 ) EGT C 213, 23.7.1996, s. 4.

( 4 ) EGT C 74, 10.3.1998, s. 9.

( 5 ) EGT L 107, 30.4.1996, s. 4.

( 6 ) Se fotnot 3.

( 7 ) EGT L 336, 23.12.1994, s. 156.

( 8 ) EGT L 17, 21.1.2000, s. 22.

( 9 ) EGT L 205, 2.8.2002, s. 1.

( 10 ) EGT L 182, 3.7.1987, s. 36.

( 11 ) EGT L 184, 27.7.1993, s. 1.

( 12 ) EGT L 232, 29.8.2002, s. 1.

( 13 ) EGT C 288, 9.10.1999, s. 2.

( 14 ) EGT L 83, 27.3.1999, s. 1.

( 15 ) NUTS är EG:s nomenklatur för statistiska territoriella enheter.