02001D0497 — SV — 27.09.2021 — 003.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 15 juni 2001

om standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till tredje land enligt direktiv 95/46/EG

[delgivet med nr K(2001) 1539]

(Text av betydelse för EES)

(2001/497/EG)

(EGT L 181, 4.7.2001, p.19)

Upphävt genom:

 

 

Officiella tidningen

nr

sida

datum

 

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/914 av den 4 juni 2021

L 199

31

7.6.2021

 
Den sista konsoliderade versionen av rättsakten innan den upphävdes:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02001D0497-20161217