2000L0026 — SV — 27.10.2009 — 002.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2000/26/EG

av den 16 maj 2000

om tillnärmning av medlemsstaternas lagar om ansvarsförsäkring för motorfordon samt om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG och 88/357/EEG

(fjärde direktivet om motorfordonsförsäkring)

(EGT L 181, 20.7.2000, p.65)

upphävd genom:

 

 

Officiella tidningen

nr

sida

datum

 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/103/EG av den 16 september 2009

L 263

11

7.10.2009