1999R1420 — SV — 11.02.2005 — 007.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1420/1999

av den 29 april 1999

om fastställande av gemensamma regler och förfaranden som skall tillämpas på transporter av vissa avfallsslag till vissa länder utanför OECD

(EGT L 166, 1.7.1999, p.6)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

 M1

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1208/2000 av den 8 juni 2000

  L 138

7

9.6.2000

►M2

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2630/2000 av den 30 november 2000

  L 302

35

1.12.2000

►M3

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 77/2001 av den 5 januari 2001

  L 11

14

16.1.2001

►M4

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1800/2001 av den 13 september 2001

  L 244

19

14.9.2001

►M5

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2243/2001 av den 16 november 2001

  L 303

11

20.11.2001

►M6

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2118/2003 av den 2 december 2003

  L 318

5

3.12.2003

►M7

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 105/2005 av den 17 november 2004

  L 20

9

22.1.2005


Rättad genom:

►C1

Rättelse, EGT L 021, 26.1.2000, s. 41  (1420/99)
▼B

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1420/1999

av den 29 april 1999

om fastställande av gemensamma regler och förfaranden som skall tillämpas på transporter av vissa avfallsslag till vissa länder utanför OECDEUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 113 och 130s.1 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag ( 1 ),

med beaktande av yttrandet från Ekonomiska och sociala kommittén ( 2 ),

i enlighet med förfarandet i artikel 189c i fördraget ( 3 ), och

av följande skäl:

(1)

Genom artikel 1.3 a i rådets förordning (EEG) nr 259/93 av den 1 februari 1993 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen ( 4 ) undantas transporter av avfall som uteslutande är avsett för återvinning och som förtecknas i bilaga 2 till den förordningen från förordningens tillämpningsområde, med undantag av vad som föreskrivs i bl.a. artikel 17.1, 17.2 och 17.3.

(2)

Kommissionen har enligt artikel 17.1 i förordning (EEG) nr 259/93 underrättat samtliga länder som inte omfattas av OECD-rådets beslut av den 30 mars 1992 om kontroll av gränsöverskridande transporter av avfall avsett för återvinning, om förteckningen över avfall i bilaga 2 till nämnda förordning och begärt bekräftelse på att sådant avfall inte är underkastat kontroll i destinationslandet eller att dessa länder skall ange om sådant avfall skall omfattas av de kontrollförfaranden som gäller för avfall som upptas i förordningens bilaga 3 eller 4 eller av förfarandet i förordningens artikel 15.

(3)

Vissa länder har angivit att sådant avfall skall underkastas ett eller flera av dessa kontrollförfaranden och den 20 juli 1994 antog kommissionen, i enlighet med bestämmelserna i artikel 17.3 i nämnda förordning, beslut 94/575/EG ( 5 ) för att fastställa lämpliga kontrollförfaranden.

(4)

I artikel 17.1 andra stycket i förordning (EEG) nr 259/93 föreskrivs att om denna bekräftelse inte erhålls skall kommissionen föreslå rådet lämpliga åtgärder. Det är därför nödvändigt att på gemenskapsnivå inrätta ett system som gör det möjligt att reglera handeln med sådant avfall från gemenskapen genom att fastställa lämpliga gemensamma regler och förfaranden för export av detta.

(5)

När det gäller de länder som har svarat att de inte önskar mottaga vissa eller samtliga avfallsslag som förtecknas i bilaga 2 till förordning (EEG) nr 259/93 måste deras önskan respekteras och därför kan inte dessa avfallsslag exporteras till dessa länder.

(6)

Med avseende på de länder som inte har svarat, tystnad kan inte anses innebära samtycke, är det lämpligt att anta ett liknande regelverk för att ge dessa länder möjlighet att bedöma sådana transporter från fall till fall.

(7)

När det gäller de länder som har svarat att de inte önskar mottaga vissa eller samtliga avfallsslag som förtecknas i bilaga 2, eller inte har svarat, är det möjligt att de kommer att ändra sin inställning eller svara vid en senare tidpunkt och det måste därför finnas en mekanism inom kommittéförfarandet för att ändra denna förordning.

(8)

Kommissionen kommer att så snart som möjligt och senast den 1 juli 1998 se över och ändra bilaga V till förordning (EEG) nr 259/93 och då fullt ut beakta det avfall som anges i den avfallsförteckning som antogs i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG av den 12 december 1991 om farligt avfall ( 6 ) och alla andra förteckningar över avfall som betecknas som farligt enligt Baselkonventionen samt kommer att anpassa förordning (EEG) nr 259/93 i enlighet därmed.

(9)

Kommissionen bör regelbundet tillhandahålla information till de länder som omfattas av den här förordningen om förändringar i bilaga A och B.

(10)

I fråga om transporter till AVS-länder förbjuds enligt artikel 39 i den fjärde AVS–EG-konventionen export av allt det avfall som förtecknas i bilagorna I och II till Basel-konventionen. Vissa av dessa avfallstyper återfinns också i bilaga 2 till förordning (EEG) nr 259/93. Under dessa omständigheter, och för att gemenskapens internationella åtaganden skall kunna respekteras, måste transporter av sådant avfall till AVS-länder förbjudas.

(11)

Det är nödvändigt att klargöra att dessa avfallstyper är undantagna från tillämpningsområdet för denna förordning.

(12)

Den ordning som omfattas av denna förordning bör ses över regelbundet av kommissionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1

Export av sådant avfall som förtecknas i bilaga II till förordning (EEG) nr 259/93, och som anges i bilaga A till denna förordning, till de länder som förtecknas i nämnda bilaga A skall vara förbjuden.

Artikel 2

Det kontrollförfarande som anges i artikel 15 i förordning (EEG) nr 259/93 skall tillämpas på export till de länder som förtecknas i bilaga B till denna förordning med avseende på de kategorier av avfall som uteslutande är avsett för återvinning och som förtecknas i bilaga II till förordning (EEG) nr 259/93.

Artikel 3

1.  På begäran av destinationslandet skall det kontrollförfarande som är tillämpligt för det landet enligt denna förordning ändras i överensstämmelse med denna artikel.

2.  Kommissionen skall, i enlighet med förfarandet i artikel 18 i rådets direktiv 75/442/EEG av den 15 juli 1975 om avfall ( 7 ) och i samarbete med det berörda landet besluta om vilket kontrollförfarande som skall tillämpas, dvs.

i) det förfarande som är tillämpligt på avfall i förteckningen i bilaga 3 eller bilaga 4 till förordning (EEG) nr 259/93,

ii) förfarandet i artikel 15 i förordning (EEG) nr 259/93, eller

iii) ingetdera av förfarandena i punkterna i och ii ovan.

3.  Kommissionen skall informera medlemsstaterna om att ett destinationsland ändrat inställning inom 21 dagar efter det att den mottagit en begäran från det landet i fråga och lägga fram sitt förslag till beslut för den kommitté som inrättats enligt artikel 18 i direktiv 75/442/EEG så snart som möjligt inom 3 månader efter det att den har mottagit denna begäran.

4.  Om omständigheterna dessutom förändras på något annat särskilt sätt, till exempel genom krig, naturkatastrof eller ett handelsembargo som beslutats av Förenta nationerna, som kan påverka det kontrollförfarande som är tillämpligt enligt denna förordning kan detta kontrollförfarande ändras. Kommissionen får, efter samråd med destinationslandet när det är lämpligt och i enlighet med förfarandet i artikel 18 i direktiv 75/442/EEG, besluta om vilket av de förfaranden som anges i punkt 2 som skall tillämpas.

5.  Kommissionen skall, i enlighet med förfarandet i artikel 18 i direktiv 75/442/EEG, regelbundet se över bilagorna A och B till denna förordning för att se till att de överensstämmer med de ändringar som har gjorts i bilagorna till förordning (EEG) nr 259/93.

Artikel 4

De kontrollförfaranden som fastställs i denna förordning skall regelbundet ses över av kommissionen, första gången senast nio månader efter offentliggörandet i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, varvid hänsyn skall tas till den erfarenhet som har vunnits. Om resultatet av översynen leder till slutsatsen att det skulle vara lämpligt, får kommissionen lägga fram nya förslag för rådet, utan att detta påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 3.

Artikel 5

Kommissionen skall, i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 18 i direktiv 75/442/EEG, så snart som möjligt se över och ändra den här förordningen för att den skall vara i linje med förordning (EEG) nr 259/93.

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft den nittionde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA A

Länder och territorier som har angivit för kommissionen att de inte önskar mottaga transporter av vissa typer av avfall för återvinning som förtecknas i bilaga II till rådets förordning (EEG) nr 259/93

▼M3

ALBANIEN

Samtliga avfallsslag utom:

1. I avsnitt GA (”avfall av metaller och metallegeringar i metallisk, icke-spridbar ( 8 ) form”).

Följande avfall och skrot av andra metaller än järn, och legeringar därav:GA 120

7404 00

Avfall och skrot av koppar

GA 150

7802 00

Avfall och skrot av bly

GA 160

7902 00

Avfall och skrot av zink

GA 170

8002 00

Avfall och skrot av tenn

GA 430

7204

Avfall och skrot av järn

2. Samtliga avfallsslag i avsnitt GB (”annat metallhaltigt avfall från smältning och förädling av metaller”).

3. Samtliga avfallsslag i avsnitt GE (”glasavfall icke-spridbar form”).

4. I avsnitt GG (”annat avfall med främst oorganiska beståndsdelar vilka kan innehålla metaller och organiska material”):GG 080

ex26 21 00

Slagg från framställning av koppar, keramiskt stabiliserad, med hög järnhalt (mer än 20 %) och bearbetad enligt industriella specifikationer (t.ex. DIN 4301 och DIN 8201) huvudsakligen för byggändamål och blästring

5. Samtliga avfallsslag i avsnitt GI (”avfall av papper, kartong och pappersprodukter”).

6. I avsnitt GJ (”textilavfall”):GJ 020

5103

Avfall av ull eller av fina eller grova djurhår, inbegripet garnavfall men inte rivet avfall och riven lump

GJ 021

5103 10

— kamavfall av ull eller fina djurhår

GJ 022

5103 20

— annat avfall av ull eller fina djurhår

GJ 023

5103 30

— avfall av grova djurhår

GJ 030

5202

Avfall av bomull (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

GJ 031

5202 10

— garnavfall (inbegripet trådavfall)

GJ 032

5202 91

— rivet avfall och riven lump

GJ 033

5202 99

— annat

▼B

ANDORRA

Samtliga avfallsslag

ANTIGUA-BARBUDA

Samtliga avfallsslag

ARUBA

Samtliga avfallsslag

BAHAMAS

Samtliga avfallsslag

▼M2

BAHRAIN

Alla typer

▼B

BARBADOS

Samtliga avfallsslag

BELIZE

Samtliga avfallsslag

BHUTAN

Samtliga avfallsslag

BOLIVIA

Samtliga avfallsslag

BOTSWANA

Samtliga avfallsslag

▼M3

BRASILIEN

1. I avsnitt GA (”avfall av metaller och metallegeringar i metallisk, icke-spridbar ( 9 ) form”).

Följande avfall och skrot av andra metaller än järn, och legeringar därav:GA 150

7802 00

Avfall och skrot av bly

GA 240

ex81 07 10

Avfall och skrot av kadmium

GA 270

ex81 10 00

Avfall och skrot av antimon

GA 300

ex81 12 20

Avfall och skrot av krom

GA 400

ex28 04 90

Avfall och skrot av selen

GA 410

ex28 04 50

Avfall och skrot av tellur

2. I avsnitt GB (”annat metallhaltigt avfall från smältning och förädling av metaller”):GB 010

2620 11

Hårdzink

3. I avsnitt GG (”annat avfall med främst oorganiska beståndsdelar vilka kan innehålla metaller och organiska material”):GG 160

Bituminösa material (asfaltavfall) från vägbyggnad och vägunderhåll, ej innehållande tjära

4. I avsnitt GK (”gummiavfall”):GK 020

4012 20

Begagnade däck, andra än massivdäck

▼M3 —————

▼B

BURKINA FASO

Alla sorter förutom:

Alla sorter i avsnitt GA (”Avfall av metall och metallegeringar i icke-spridbar form ( 10 )”)

▼M3

BURUNDI

Samtliga avfallsslag utom:

1. I avsnitt GA (”avfall av metaller och metallegeringar i metallisk, icke-spridbar ( 11 ) form”):GA 430

7204

Avfall och skrot av järn

2. Samtliga avfallsslag i avsnitt GI (”avfall av papper, kartong och pappersprodukter”).

3. I avsnitt GJ (”textilavfall”):GJ 120

6309 00

Bagagnade kläder och andra begagnade textilvaror

GJ 140

ex63 10

Avfall och golvbeläggningar och mattor och textilmaterial

4. I avsnitt GK (”gummiavfall”):GK 020

4012 20

Begagnade däck, andra än massivdäck

5. I avsnitt GM (”avfall från agrara livsmedelsindustrier”):GM 130

Avfall från agrara livsmedelsindustrier med undantag av de biprodukter som uppfyller nationella och internationella krav och normer för livsmedel eller djurfoder

▼B

KAMERUN

Alla sorter förutom:

1. I avsnitt GA (”Avfall av metall och metallegeringar i icke-spridbar form”)

a) Följande avfall och skrot av ädelmetaller och deras legeringar:GA 010

ex71 12 10

— Av guld

GA 020

ex71 12 20

— Av platina (i begreppet ”platina” ingår platina, iridium, osmium, palladium, rodium och rutenium)

GA 030

ex71 12 90

— Av andra ädelmetaller, t.ex. silver

Anmärkning: Kvicksilver (en kontaminant) får inte ingå i dessa metaller, deras legeringar eller amalgamer.

b) Följande avfall och skrot av järn och stål:GA 040

7204 10

— Avfall och skrot av gjutjärn

GA 050

7204 21

— Avfall och skrot av rostfritt stål

GA 060

7204 29

— Avfall och skrot av annat legerat stål

GA 070

7204 30

— Avfall och skrot av förtennat järn eller stål

GA 080

7204 41

— Svarvspån, hyvelspån, flisor, fräsavfall, klipp- och stansrester, även i paket

GA 090

7204 49

— Annat avfall och skrot av järn och stål

GA 100

7204 50

— Omsmältningsgöt

GA 110

ex73 02 10

— Begagnade järn- och stålräler

GA 120

7404 00

Avfall och skrot av koppar

▼M5

GA 140

7602 00

Avfall och skrot av aluminium

▼B

GA 150

7802 00

Avfall och skrot av bly

GA 160

7902 00

Avfall och skrot av zink

GA 170

8002 00

Avfall och skrot av tenn

GA 210

8104 20

Avfall och skrot av magnesium (förutom de som anges i AA 190)  (1)

GA 220

ex81 05 10

Avfall och skrot av kobolt

GA 280

ex81 11 00

Avfall och skrot av mangan

GA 300

ex81 12 20

Avfall och skrot av krom

(1)   Se bilaga III till beslut 98/368/EG.

2. I avsnitt GB (”Annat metallhaltigt avfall från smältning och förädling av metaller”):GB 050

ex26 20 90

Tantalumhaltigt tenn med mindre än 0,5 % tenn

3. I avsnitt GC (”Annat metallhaltigt avfall”):GC 030

ex89 08 00

Fartyg och andra flytande strukturer som skall brytas sönder, vilka har tömts på all last och andra material från handhavandet av fartyget som kan ha klassificerats som farliga ämnen eller farligt avfall.

GC 040

 

Motorfordonsvrak som tömts på vätska

4. I avsnitt GE (”Glasavfall i icke-spridbar form”):GE 010

ex70 01 00

Glasskärvor och annat glasavfall och glasskrot med undantag av glas från katodstrålerör och annat radioaktivt glas

5. I avsnitt GF (”Keramiskt avfall i icke-spridbar form”)GF 010

 

Keramiskt avfall som har bränts efter att ha formats, inbegripet keramikkärl (före och/eller efter användning)

6. I avsnitt GH (”Plastavfall i fast form”):GH 010

3915

Avfall, avklipp och annat plastskrot av:

GH 011

ex39 15 10

— Etenpolymerer

GH 012

ex39 15 20

— Styrenpolymerer

GH 013

ex39 15 30

— Vinylklorid

7. Alla sorter i avsnitt GI (”Avfall av papper, kartong och pappersprodukter”).

8. I avsnitt GJ (”Textilavfall”):GJ 010

5003

Avfall av natursilke (inbegripet silkeskokonger, inte lämpliga för avhaspling, garnavfall samt rivet avfall och riven lump):

GJ 011

5003 10

— Okardat och okammat

GJ 012

5003 90

— Annat

GJ 020

5103

Avfall av ull eller av fina eller grova djurhår, inbegripet garnavfall men inte rivet avfall och riven lump:

GJ 021

5103 10

— Kamavfall av ull eller fina djurhår

GJ 022

5103 20

— Annat avfall av ull eller fina djurhår

GJ 023

5103 30

— Avfall av grova djurhår

GJ 030

5202

Avfall av bomull (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump):

GJ 031

5202 10

— Garnavfall (inbegripet trådavfall)

GJ 032

5202 91

— Rivet avfall och riven lump

GJ 033

5202 99

— Annat

GJ 090

ex53 05 29

Blånor, kamavfall och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av manillahampa (abaca eller Musa textilis Nee)

GJ 110

5505

Avfall (inbegripet kamavfall och garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av konstfibrer

GJ 111

5505 10

— av syntetfibrer

GJ 112

5505 20

— av regenatfibrer

GJ 120

6309 00

Begagnade kläder och andra begagnade textilartiklar

GJ 130

ex63 10

Begagnade trasor, snöravfall, tågvirke, rep och kablar samt förslitna artiklar av snöre, tågvirke, rep och kablar av textilmaterial:

GJ 131

ex63 10 10

— Sorterad

GJ 132

ex63 10 90

— Andra slag

9. I avsnitt GK (”Gummiavfall”):GK 020

4012 20

Begagnade däck, andra än massivdäck

10. Alla sorter i avsnitt GL (”Obehandlat avfall av kork och trä”):

11. I avsnitt GM (”Avfall från agrara livsmedelsindustrier”):GM 080

ex23 08 00

Vegetabiliska ämnen och vegetabiliskt avfall samt vegetabiliska återstoder och biprodukter av sådana slag som används vid utfodring av djur, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, även i form av pelleter

KAP VERDE

Alla sorter

KOLOMBIA

1. I avnsitt GA (”Avfall av metall och metallegeringar i icke-spridbar ( 12 ) form”)

Alla sorter av avfall och skrot av icke-järnhaltiga metaller och legeringar av dessa:

[…]

2. I avsnitt GB (”Annat metallhaltigt avfall från smältning och förädling av metaller”):GB 040

ex26 20 90

Slagg från bearbetning av ädelmetaller och koppar för vidare förädling.

3. I avsnitt GC (”Annat metallhaltigt avfall”):GC 070

ex26 19 00

Slagg från järn- och stålframställning (inbegripet låglegerat stål) exklusive sådan slagg som har framställts speciellt för att uppfylla såväl nationella som relevanta internationella krav och normer (1)

(1)   Denna rubrik omfattar användning av sådan slagg för utvinning av titaniumdioxid och vanadin.

4. I avsnitt GD (”Avfall från gruvdrift, i icke-spridbar form”):GD 040 […]

ex25 29 30

Leucit, nefelin och nefelinsyenitavfall

▼C1

GD 050

ex25 29 10

Fältspatavfall

▼B

GD 060

ex25 29 21

Flusspatavfall

ex25 29 22

5. I avsnitt GG (”Annat avfall med främst oorganiska beståndsdelar vilka kan innehålla metall och organiska material”):GG 030

ex26 21

Bottenaska och slagg från koleldade kraftverk

GG 040

ex26 21

Flygaska från koleldade anläggningar

GG 060

ex28 03

Förbrukat aktivt kol som härrör från behandling av vatten av dricksvattenkvalitet och processer i livsmedelsindustrin och vitaminproduktion

GG 080

ex26 21 00

Slagg från kopparframställning, kemiskt stabiliserat, med hög järnhalt (mer än 20 %) och bearbetat enligt industriella specifikationer (t.ex. DIN 4301 och DIN 8201), huvudsakligen till byggändamål och slipning

GG 100

 

Kalksten från framställning av kalciumcyanamid (med ett pH-värde under 9)

6. I avsnitt GH (”Plastavfall i fast form”):GH 013

ex39 15 30

Avklipp och annat avfall av plast samt plastskrot av polymerer av vinylklorid

GH 015

ex39 15 90

Hartser eller kondensationsprodukter, t.ex.

— ureaformaldehydhartser

— fenolformaldehydhartser

— melaminformaldehydhartser

— epoxihartser

— alkydhartser

— polyamider

7. I avsnitt GJ (”Texstilavfall”):GJ 050

ex53 02 90

Blånor och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av mjukhampa (Cannabis sativa L.)

8. I avsnitt GK (”Gummiavfall”):GK 020

4012 20

Begagnade däck, andra än massivdäck

GK 030

ex40 17 00

Avfall och skrot av hårdgummi (t.ex. ebonit)

9. avsnitt GO (”Annat avfall med främst organiska beståndsdelar som kan innehålla metaller och oorganiska material”):GO 040

 

Avfall av fotografisk film och filmbas som inte innehåller silver

GO 050

 

Engångskameror utan batteri

ISLAMISKA FÖRBUNDSREPUBLIKEN KOMORERNA

Samtliga avfallsslag med undantag för:

I avsnitt GJ (”Textilavfall”):GJ 120

6309 00

Begagnade kläder och andra begagnade textilvaror

COSTA RICA

Samtliga avfallsslag

DOMINICA

Samtliga avfallsslag

DOMINIKANSKA REPUBLIKEN

Samtliga avfallsslag

DJIBOUTI

Samtliga avfallsslag

EGYPTEN

Samtliga avfallsslag med undantag för:

1. Samtliga avfallsslag i avsnitt GA (”Avfall av metall och metallegeringar i icke-spridbar form”).

2. Samtliga avfallsslag i avsnitt GI (”Avfall av papper, kartong och pappersprodukter”).

3. Samtliga avfallsslag i avsnitt (”Textilavfall”).

FIJI

Samtliga avfallsslag

GAMBIA

Samtliga avfallsslag med undantag för:

I avsnitt GJ (”Textilavfall”)GJ 120

6309 00

Begagnade kläder och andra begagnade textilvaror

GHANA

Samtliga avfallsslag

GRENADA

Samtliga avfallsslag med undantag för:

I avsnitt GK (”Gummiavfall”)GK 020

4012 20

Begagnade däck, andra än massivdäck

GUYANA

Samtliga avfallsslag

▼M2

HAITI

Alla typer

HONDURAS

Alla typer

▼M3

JAMAICA

Samtliga avfallsslag utom:

Samtliga avfallsslag i avsnitt GM (”avfall från agrara livsmedelsindustrier”).

▼B

KIRIBATI

Samtliga avfallsslag

KUWAIT

Samtliga avfallsslag med undantag för:

I avsnitt GH (”Plastavfall i fast form”)GH 011

ex39 15 10

Avklipp och annat avfall av plast samt plastskrot av

— etenpolymerer

LIBANON

Samtliga avfallsslag med undantag för:

I avsnitt GJ (”Textilavfall”):GJ 120

6309 00

Begagnade kläder och andra begagnade textilvaror

▼M2

LIBYEN

Alla typer

▼B

MALAWI

Samtliga avfallsslag med undantag för:

1. Samtliga avfallsslag i avsnitt GA (”Avfall av metall och metallegeringar i icke-spridbar form”)

2. Samtliga avfallsslag i avsnitt GE (”Glasavfall i icke-spridbar form”)

3. Samtliga avfallsslag i avsnitt GI (”Avfall av papper, kartong och pappersprodukter”)

4. I avsnitt GJ (”Textilavfall”):GJ 120

6309 00

Begagnade kläder och andra begagnade textilvaror

MALADIVERNA

Samtliga avfallsslag

MALI

1. I avsnitt GA (”Avfall av metall och metallegeringar i icke-spridbar ( 13 ) form”)

Samtliga former av avfall och skrot av andra metaller än järn och legeringar därav

2. Samtliga avfallsslag i avsnitt GE (”Glasavfall i icke-spridbar form”)

3. Samtliga avfallsslag i avsnitt GF (”Keramiskt avfall i icke-spridbar form”)

4. Samtliga avfallsslag i avsnitt GH (”Plastavfall i fast form”)

5. Samtliga avfallsslag i avsnitt GN (”Avfall från garvning och skinnberedning samt läderanvändning”)

MOLDOVA

Samtliga avfallsslag

MONGOLIET

Samtliga avfallsslag

MYANMAR

Samtliga avfallsslag

▼M2

NAMIBIA

Alla typer

▼B

NICARAGUA

Samtliga avfallsslag

NIGER

Samtliga avfallsslag med undantag för:

1. I avsnitt GJ (”Textilavfall”)GJ 120

6309 00

Begagnade kläder och andra begagnade textilvaror

2. I avsnitt GK (”Gummiavfall”)GK 020

4012 20

Begagnade däck, andra än massivdäck

▼M3

NIGERIA

Samtliga avfallsslag utom:

1. Samtliga avfallsslag i avsnitt GA (”avfall av metaller och metallegeringar i metallisk, icke-spridbar ( 14 ) form”).

2. Samtliga avfallsslag i avsnitt GB (”annat metallhaltigt avfall från smältning och förädling av metaller”).

3. Samtliga avfallsslag i avsnitt GH (”plastavfall i fast form”).

4. Samtliga avfallsslag i avsnitt GI (”avfall av papper, kartong och pappersprodukter”).

5. I avsnitt GJ (”textilavfall”):GJ 010

5003

Avfall av natursilke (inbegripet silkeskokonger, inte lämpliga för avhaspling, garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

GJ 011

5003 10

— okardat och okammat

GJ 012

5003 90

— annat

GJ 020

5103

Avfall av ull eller av fina eller grova djurhår, inbegripet garnavfall men inte rivet avfall och riven lump

GJ 021

5103 10

— kamavfall av ull eller fina djurhår

GJ 022

5103 20

— annat avfall av ull eller fina djurhår

GJ 023

5103 30

— avfall av grova djurhår

GJ 030

5202

Avfall av bomull (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

GJ 031

5202 10

— garnavfall (inbegripet trådavfall)

GJ 032

5202 91

— rivet avfall och riven lump

GJ 033

5202 99

— annat

GJ 040

5301 30

Blånor och avfall av lin

GJ 050

ex53 02 90

Blånor och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av mjukhampa (Canabis sativa L.)

GJ 060

ex53 03 90

Blånor och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av jute och andra bastfibrer för textilt ändamål (med undantag av lin, hampa och rami)

GJ 070

ex53 04 90

Blånor och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av sisal och andra textilfibrer från växter av släktet Agave

GJ 080

ex53 05 19

Blånor, kamavfall och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av kokosfibrer

GJ 090

ex53 05 29

Blånor, kamavfall och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall) (manillahampa eller Musa textilis Nee)

GJ 100

ex53 05 99

Blånor, kamavfall och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av rami och andra växtfibrer, som inte anges någon annanstans

GJ 110

5505

Avfall (inbegripet kamavfall och garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av konstfibrer

GJ 111

5505 10

— av syntetfibrer

GJ 112

5505 20

— av regenatfibrer

GJ 130

ex63 10

Begagnade trasor, snöravfall, tågvirke, rep och kablar samt förslitna artiklar av snöre, tågvirke, rep och kablar av textil som är

GJ 131

ex63 10 10

— sorterade

GJ 132

ex53 10 90

— av andra slag

GJ 140

ex63 10

Avfall av golvbeläggningar och mattor och textilmaterial

6. I avsnitt GK (”gummiavfall”):GK 010

4004 00

Avklipp och annat avfall samt skrot av annat gummi än hårdgummi, även granulerat

GK 030

ex40 17 00

Avfall av skrot och hårdgummi (t.ex. ebonit)

7. I avsnitt GM (”avfall från agrara livsmedelsindustrier”):GM 070

ex23 07

Avfall från framställning av vin

GM 080

ex23 08

Torkat och steriliserat vegetabiliskt avfall samt vegetabiliska rest- och biprodukter av sådana slag som används vid utfodring av djur, som inte anges någon annanstans, även i form av pelletar

GM 090

1522

Ullfett; rester från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra fettartade ämnen eller av animaliska eller vegetabiliska vaxer

GM 100

0506 90

Ben och kvicke, obearbetade, avfettade, enkelt preparerade (men inte tillformade), behandlade med syra eller befriade från gelatin

GM 110

ex05 11 91

Fiskavfall

GM 120

1802 00

Kakaoskal och annat kakaoavfall

▼B

PAKISTAN

1. I avsnitt GK (”Gummiavfall”):GK 020

4012 20

Begagnade däck, andra än massivdäck

2. I avsnitt GM (”Avfall från agrara livsmedelsindustrier”):GM 070

ex23 07

Bottensats från framställning av vin

3. I avsnitt GN (”Avfall från garvning och skinnberedning samt läderanvändning”):GN 010

ex05 02 00

Avfall av borst och andra hår från svin, hår av grävling samt andra djurhår för borsttillverkning

PAPUA NYA GUINEA

Samtliga avfallsslag

▼M5

PARAGUAY

Samtliga avfallsslag utom:

1. I avsnitt GA (Avfall av metall och metallegeringar i icke-spridbar form ( 15 ))GA 120

7404 00

Avfall och skrot av koppar

GA 140

7602 00

Avfall och skrot av aluminium

GA 150

ex78 02 00

Avfall och skrot av bly

GA 160

7902 00

Avfall och skrot av zink

GA 170

8002 00

Avfall och skrot av tenn

GA 430

7204

Avfall och skrot av järn eller stål

2. Samtliga avfallsslag i avsnitt GH (Plastavfall i fast form)

3. Samtliga avfallsslag i avsnitt GI (Avfall av papper, kartong och pappersprodukter)

4. I avsnitt GJ (Textilavfall)GJ 010

5003

Avfall av natursilke (inbegripet silkeskokonger, inte lämpliga för avhaspling, garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

GJ 011

5003 10

— Okardat och okammat

GJ 030

5202

Avfall av bomull (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

GJ 031

5202 10

Garnavfall (inbegripet trådavfall)

GJ 032

5202 91

Rivet avfall och riven lump

5. I avsnitt GL (Obehandlat avfall av kork och trä)GL 010

ex44 01 30

Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn, briketter, pelletar eller liknande former

GL 020

4501 90

Korkavfall; krossad, granulerad eller malen kork

▼M3

PERU

Avfall och skrot av järn

I avsnitt GA (”avfall av metaller och metallegeringar i metallisk, icke-spridbar ( 16 ) form”):GA 430

7204

Avfall och skrot av järn

▼M2

QATAR

Alla typer

▼M3

RUMÄNIEN

Samtliga avfallsslag utom:

1. I avsnitt GA (”avfall av metaller och metallegeringar i metallisk, icke-spridbar ( 17 ) form”)

a) Följande avfall och skrot av andra metaller än järn, och legeringar därav:GA 010

ex71 12 10

— guld

GA 020

ex71 12 20

— platina (uttrycket platina omfattar platina, iridium, osmium, palladium, rodium och rutenium)

GA 030

ex71 12 90

— andra ädelmetaller, t.ex. silver

Anm.: Kvicksilver får inte ingå som förorenande beståndsdel i dessa metaller eller i legeringar eller amalgamer av dessa.

b) Följande avfall och skrot av andra metaller än järn, och legeringar därav:GA 120

7404 00

Avfall och skrot av koppar

GA 140

7602 00

Avfall och skrot av aluminium

GA 150

7802 00

Avfall och skrot av bly

GA 160

7902 00

Avfall och skrot av zink

GA 430

7204

Avfall och skrot av järn

2. I avsnitt GE (”glasavfall i icke spridbar form”):GE 010

ex70 01 00

Krossglas eller annat avfall och skrot av glas, med undantag av glas från katodstrålerör och annat aktiverat glas (med beläggningar)

3. I avsnitt GI (”avfall av papper, kartong och pappersprodukter”):GI 010

4707

Avfall och förbrukade varor av papper eller kartong

4. I avsnitt GJ (”textilavfall”):GJ 020

5103

Avfall av ull eller av fina eller grova djurhår, inbegripet garnavfall men inte rivet avfall och riven lump

GJ 030

5202

Avfall av bomull (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

5. I avsnitt GO (”annat avfall innehållande huvudsakligen organiska beståndsdelar som kan innehålla metaller och oorganiska ämnen”):GO 050

Engångskameror utan batterier

▼B

SÃO TOMÉ OCH PRÍNCIPE

Samtliga avfallsslag utom:

1. I avsnitt GJ (”Textilt avfall”):GJ 111

5505 10

Avfall (inbegripet kamavfall, garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av syntetfiber

— Av syntetfiber

GJ 120

6309 00

Begagnade kläder och andra begagnade textilartiklar

GJ 130

ex63 10

Begagnade trasor, snöravfall, tågvirke, rep och kablar samt förslitna artiklar av snöre, tågvirke, rep och kablar av textilmaterial

GJ 131

ex63 10 10

— sorterad

GJ 132

ex63 10 90

— andra slag

2. i avsnitt GK (”Gummiavfall”):GK 020

4012 20

Begagnade gummidäck

SAUDIARABIEN

▼M7

Samtliga avfallsslag utom:

I avsnitt GH (”Plastavfall i fast form”):

GH 014ex3915 9 0Avklipp och annat avfall av plast samt plastskrot av polyuretan ej innehållande klorfluorkarboner

▼B

SENEGAL

Samtliga avfallsslag

SEYCHELLERNA

Samtliga avfallsslag

▼M5

SINGAPORE

Samtliga avfallsslag utom:

1. I avsnitt GA (Avfall av metall och metallegeringar i icke-spridbar form ( 18 ))

Följande avfall och skrot av ädelmetaller och deras legeringar:GA 010

ex71 12 10

— av guld

GA 020

ex71 12 20

— av platina (uttrycket platina omfattar platina, iridium, osmium, palladium, rodium och rutenium)

GA 030

ex71 12 90

— av andra ädelmetaller, t.ex. silver

Anm.: Kvicksilver får inte ingå som förorenande beståndsdel i dessa metaller eller i legeringar eller amalgamer av dessa.

Följande avfall och skrot av andra metaller än järn och legeringar därav:GA 120

7404 00

Avfall och skrot av koppar

GA 130

7503 00

Avfall och skrot av nickel

GA 140

7602 00

Avfall och skrot av aluminium

GA 150

ex78 02 00

Avfall och skrot av bly

GA 170

8002 00

Avfall och skrot av tenn

GA 190

ex81 02 91

Avfall och skrot av molybden

GA 250

ex81 08 10

Avfall och skrot av titan

GA 260

ex81 09 10

Avfall och skrot av zirkonium

GA 280

ex81 11 00

Avfall och skrot av mangan

GA 300

ex81 12 20

Avfall och skrot av krom

GA 320

ex81 12 40

Avfall och skrot av vanadin

GA 350

ex81 12 91

Avfall och skrot av niob

GA 430

7204

Avfall och skrot av järn eller stål

2. I avsnitt GC (Annat metallhaltigt avfall)GC 020

 

Elektroniskt avfall (t.ex. kretskort, elektroniska komponenter, tråd osv.) och tillvaratagna elektroniska komponenter som lämpar sig för återvinning av oädla metaller och ädelmetaller

GC 070

ex26 19 00

Slagg från järn- och ståltillverkning (inbegripet låglegerat stål) utom sådan slagg som tillverkats särskilt för att svara mot både nationella och relevanta internationella krav och normer (1)

(1)   Omfattar användning av sådant slagg som källa till titandioxid och vanadin.

3. I avsnitt GD (Avfall från gruvdrift, i icke spridbar form)GD 020

ex25 14 00

Avfall från skiffer, även grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt

4. I avsnitt GH (Plastavfall i fast form)GH 013

ex39 15 30

Avklipp och annat avfall av plast samt plastskrot av:

— Polymerer eller vinylklorid

▼B

ST KITTS OCH NEVIS

Samtliga avfallsslag

ST LUCIA

Samtliga avfallsslag

ST VINCENT OCH GRENADINERNA

Samtliga avfallsslag

TANZANIA

▼M6

Samtliga avfallsslag utom:

1. I avsnitt GE (”Glasavfall, i icke-spridbar ( 19 ) form”):GE 010

ex70 01 00

Krossglas eller annat avfall och skrot av glas, med undantag av glas från katodstrålerör och annat aktiverat glas (med beläggningar)

2. I avsnitt GJ (”Textilavfall”):GJ 120

6309 00

Begagnade kläder och andra begagnade artiklar

▼M3

TUNISIEN

1. I avsnitt GC (”annat metallhaltigt avfall”):GC 050

Förbrukade katalysatorer för flytande katalytisk krackning (t.ex. aluminiumoxid, zeoliter)

GC 060

Förbrukade metallhaltiga katalysatorer innehållande

— metaller i platinagruppen: rutenium, rodium, palladium, osmium, iridium, platina

— övergångsmetaller: skandium, vanadium, mangan, kobolt, koppar, yttrium, niob, hafnium, volfram, titan, krom, järn, nickel, zink, zirkonium, molybden, tantal, rhenium

— lantanider (sällsynta jordartsmetaller): lantan, praseodym, samarium, gadolinium, dysprosium, erbium, ytterbium, cerium, neodym, europium, terbium, holmium, tulium, lutenium

Följande avfall av metaller och metallegeringar i metallisk spridbar form:

GC 090

Molybden

GC 100

Tungsten

GC 110

Tantal

GC 120

Titan

GC 30

Niob

GC 140

Rhenium

2. I avsnitt GG (”annat avfall med främst oorganiska beståndsdelar vilka kan innehålla metaller och organiska material”):GG 030

ex26 21

Bottenaska och slagg från koleldade kraftverk

GG 040

ex26 21

Flygaska från koleldade kraftverk

GG 050

 

Anodrester av petroleumkoks och/eller petroleumbitumen

GG 060

ex28 03

Förbrukat aktivt kol som härrör från behandling av dricksvatten, från processer inom livsmedelsindustrin eller framställning av vitaminer

GG 080

ex26 21 00

Slagg från framställning av koppar, kemiskt stabiliserad, med hög järnhalt (mer än 20 %) och bearbetad enligt industriella specifikationer (t.ex. DIN 4301 och DIN 8201) huvudsakligen för byggändamål och blästring

GG 110

ex26 21 00

Neutraliserat rött slam från aluminiumframställning

3. I avsnitt GJ (”textilavfall”):GJ 110

5505

Avfall (inbegripet kamavfall och garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av konstfibrer

GJ 110

5505 10

— av syntetfibrer

GJ 112

5505 20

— av regenatfibrer

4. I avsnitt GO (”annat avfall innehållande huvudsakligen organiska beståndsdelar som kan innehålla metaller och oorganiska ämnen”):GO 030

Deaktiverat svampmycel från framställning av penicillin för användning i djurfoder

GO 040

Avfall av fotografisk film och fotografiskt papper (inbegripet filmbas och ljuskänslig beläggning), även innehållande silver, men inte silver i fri jonform

GO 050

Engångskameror utan batterier

▼B

UGANDA

Samtliga avfallsslag utom:

1. I avsnitt GA (”Avfall av metall och metallegeringar i icke-spridbar form”):GA 050

7204 21

Avfall och skrot av rostfritt stål

GA 060

7204 29

Avfall och skrot av annat legerat stål

2. I avsnitt GJ (”Textilavfall”):GJ 120

6309 00

Begagnade kläder och andra begagnade textilartiklar

▼M2

UZBEKISTAN

Alla typer

▼B

TUVALU

Samtliga avfallsslag

VANUATU

Samtliga avfallsslag

▼M2

VATIKANSTATEN

Alla typer

▼B

SAMOA

Samtliga avfallsslag
BILAGA B

Länder och territorier som inte har svarat på kommissionens meddelande om transporter av vissa typer av avfall för återvinning som förtecknas i bilaga II till rådets förordning (EEG) nr 259/93

AFGHANISTAN

Samtliga avfallsslag

ALGERIET

Samtliga avfallsslag

ANGOLA

Alla avfallsslag utom:

1. Alla avfallsslag i avsnitt GA (”Avfall av metall och metallegeringar i icke-spridbar form”)

2. Alla avfallsslag i avsnitt GE (”Glasavfall i icke-spridbar form”)

3. Alla avfallsslag i avsnitt GI (”Avfall av papper, kartong och pappersprodukter”)

4. Alla avfallsslag i avsnitt GJ (”Textilt avfall”)

5. Alla avfallsslag i avsnitt GK (”Gummiavfall”)

ARMENIEN

Samtliga avfallsslag

AZERBAJDAZJAN

Samtliga avfallsslag

▼M2 —————

▼B

BANGLADESH

Samtliga avfallsslag

BRUNEI

Samtliga avfallsslag

▼M3 —————

▼B

KAMBODJA

Samtliga avfallsslag

ECUADOR

Samtliga avfallsslag

EL SALVADOR

Samtliga avfallsslag

EKVATORIALGUINEA

Samtliga avfallsslag

ERITREA

Samtliga avfallsslag

ETIOPIEN

Samtliga avfallsslag

F.D. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIEN

Samtliga avfallsslag

▼C1

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Samtliga avfallsslag

▼B

GABON

Samtliga avfallsslag

GUATEMALA

Samtliga avfallsslag

GUINEA

Samtliga avfallsslag utom:

I avsnitt GJ (”Textilt avfall”)

▼M4

1. GJ 120

6309 00

Begagnade kläder och andra begagnade artiklar

2. Samtliga avfallsslag i avsnitt GM (Avfall från agrar livsmedelsindustrier)

▼M2 —————

▼B

ELFENBENSKUSTEN

Samtliga avfallsslag

KAZAKSTAN

Samtliga avfallsslag

KIRGIZISTAN

Samtliga avfallsslag

LAOS

Samtliga avfallsslag

LESOTHO

Samtliga avfallsslag

▼M3

MAROCKO

Samtliga avfallsslag utom:

Samtliga avfallsslag i avsnitt GJ (”textilavfall”).

▼B

MOÇAMBIQUE

Samtliga avfallsslag

▼M2 —————

▼B

NEPAL

Samtliga avfallsslag

OMAN

Samtliga avfallsslag

PANAMA

Samtliga avfallsslag

▼M2 —————

▼B

RYSKA FEDERATIONEN

Samtliga avfallsslag utom:

1. I avsnitt GA (”Avfall av metall och metallegeringar i icke-spridbar form”):

a) Följande avfall och skrot av andra metaller än järn och legeringar därav:GA 150

7802 00

Avfall och skrot av bly

GA 160

7902 00

Avfall och skrot av zink

GA 170

8002 00

Avfall och skrot av tenn

GA 180

ex81 01 91

Avfall och skrot av tungsten

GA 190

ex81 02 91

Avfall och skrot av molybden

GA 200

ex81 03 10

Avfall och skrot av tatal

GA 210

8104 20

Avfall och skrot av magnesium (utom de som finns förtecknade i AA 190)  (1)

GA 220

ex81 05 10

Avfall och skrot av kobolt

GA 230

ex81 06 00

Avfall och skrot av vismut

GA 240

ex81 07 10

Avfall och skrot av kadmium

GA 250

ex81 08 10

Avfall och skrot av titan

GA 260

ex81 09 10

Avfall och skrot av zirkonium

GA 270

ex81 10 00

Avfall och skrot av antimon

GA 280

ex81 11 00

Avfall och skrot av mangan

GA 290

ex81 12 11

Avfall och skrot av beryllium

GA 300

ex81 12 20

Avfall och skrot av krom

GA 310

ex81 12 30

Avfall och skrot av germanium

GA 320

ex81 12 40

Avfall och skrot av vanadin

 

ex81 12 91

Avfall och skrot av:

GA 330

 

— hafnium

GA 340

 

— indium

GA 350

 

— niob

GA 400

ex28 04 90

Avfall och skrot av selen

GA 410

ex28 04 50

Avfall och skrot av tellur

(1)   Se bilaga III till kommissionens beslut 98/368/EG av den 18 maj 1998 (EGT L 165, 10.6.1998, s. 20).

2. I avsnitt GB (”Annat metallhaltigt avfall från smältning och förädling av metaller”):GB 010

2620 11

Hårdzink

GB 025

— avdragen zinkslagg

3. I avsnitt GC (”Annat metallhaltigt avfall”):GC 030

ex89 08 00

Fartyg och andra flytande konstruktioner som skall skrotas och som har tömts ordentligt på all last och andra material som härrör från fartygets verksamhet och som kan ha klassificerats som farliga ämnen eller avfall.

GC 070

ex26 19 00

Slagg från järn- och ståltillverkning (inbegripet låglegerat stål) utom sådan slagg som tillverkats särskilt för att svara mot både nationella och relevanta internationella krav och normer  (1)

(1)   Denna post omfattar användning av sådan slagg som källa till titandioxid och vanadin.

4. I avsnitt GD (”Avfall från gruvdrift i icke spridbar form”):GD 020

ex25 14 00

Avfall av skiffer, även grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt

GD 030

2525 30

Glimmeravfall

GD 070

ex28 11 22

Fast kiselavfall med undantag av avfall som används i gjutprocesser

5. I avsnitt GG (”Annat avfall med främst oorganiska beståndsdelar vilka kan innehålla metall och organiska material”):GG 030

ex26 21

Bottenaska och slagg från koleldade kraftverk

GG 040

ex26 21

Flygaska från koleldade kraftverk

GG 060

ex28 03

Förbrukat aktivt kol som härrör från behandling av dricksvatten, från processer inom livsmedelsindustrin eller framställning av vitaminer

GG 110

ex26 21 00

Neutraliserat rött slam från aluminiumframställning

6. Samtliga avfallsslag i avsnitt GH (”Plastavfall i fast form”)

7. I avsnitt GJ (”Textilavfall”):GJ 110

5505

Avfall (inbegripet kamavfall och garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av konstfibrer

GJ 111

5505 10

– av syntetfibrer

GJ 112

5505 20

– av regenatfibrer

8. Samtliga avfallsslag i avsnitt GK (”Gummiavfall”)

9. I avsnitt GM (”Avfall från agrara livsmedelsindustrier”):GM 090

1522

Ullfett; rester från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra fettartade ämnen eller av animaliska eller vegetabiliska vaxer

GM 100

0506 90

Ben och kvicke, obearbetade, avfettade, enkelt preparerade (men inte tillformade), behandlade med syra eller befriade från gelatin

GM 110

ex05 11 91

Fiskavfall

10. I avsnitt GN (”Avfall från garvning och skinnberedning samt läderanvändning”):GN 010

ex05 02 00

Avfall av borst och andra hår av svin; hår av grävling samt andra djurhår för borsttillverkning

GN 020

ex05 03 00

Tagel och tagelavfall, även i ordnade skikt med eller utan underlag

GN 030

ex05 05 90

Skinn och andra delar av fåglar, med kvarsittande fjädrar eller dun, fjädrar och delar av fjädrar (även klippta kanter) samt dun, även rengjorda desinficerade eller behandlade i konserverande syfte men inte vidare behandlade

11. I avsnitt GO (”Annat avfall innehållande huvudsakligen organiska beståndsdelar som kan innehålla metaller och oorganiska ämnen”):GO 010

ex05 01 00

Avfall av människohår

SALOMONÖARNA

Samtliga avfallsslag

SUDAN

Samtliga avfallsslag

SWAZILAND

Samtliga avfallsslag

SYRIEN

Samtliga avfallsslag

TADZJIKISTAN

Samtliga avfallsslag

TONGA

Samtliga avfallsslag

▼M3

TUNISIEN

1. I avsnitt GC (”annat metallhaltigt avfall”):GC 070

ex26 19 00

Slagg från järn- och ståltillverkning (inbegripet låglegerat stål) utom sådan slagg som tillverkats särskilt för att svara mot både nationella och relevanta internationella krav och normer  (1).

GC 080

 

Glödspån (järnhaltig metall)

(1)   Omfattar användning av sådan slagg som källa till titandioxid och vanadin.

2. I avsnitt GN (”avfall från garvning och skinnberedning samt läderanvändning”):GN 030

ex05 05 90

Skinn och andra delar av fåglar, med kvarsittande fjädrar eller dun, fjädrar och delar av fjädrar (även klippta kanter) samt dun, även rengjorda, desinficerade eller behandlade i konserverande syfte men inte vidare behandlade.

▼M2 —————

▼B

TURKMENISTAN

Samtliga avfallsslag

▼M2 —————

▼B

VENEZUELA

Samtliga avfallsslag

VIETNAM

Samtliga avfallsslag

YEMEN

Samtliga avfallsslag

▼M3 —————( 1 ) EGT C 214, 10.7.1998, s. 74.

( 2 ) Yttrandet avgivet den 29 april 1998(EGT C 169, 16.6.1999).

( 3 ) Europaparlamentets yttrande av den 17 juli 1997 (EGT C 286, 22.9.1997, s. 231), rådets gemensamma ståndpunkt av den 4 juni 1998 (EGT C 333, 30.10.1998, s. 1) och Europaparlamentets beslut av den 9 februari 1999(EGT C 250, 28.5.1999).

( 4 ) EGT L 30, 6.2.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 120/97 (EGT L 22, 24.1.1997, s. 14).

( 5 ) EGT L 220, 25.8.1994, s. 15.

( 6 ) EGT L 377, 31.12.1991, s. 20. Direktivet senast ändrat genom direktiv 94/31/EG (EGT L 168, 2.7.1994, s. 28).

( 7 ) EGT L 194, 25.7.1975, s. 39. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 96/350/EG (EGT L 135, 6.6.1996, s. 32).

( 8 ) ”Icke spridbar” omfattar inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

( 9 ) ”Icke spridbar” omfattar inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

( 10 ) ”Icke-spridbar form” omfattar inget avfall i form av pulver, slam, stoft eller fast avfall i vilket farligt flytande avfall är inkapslat.

( 11 ) ”Icke spridbar” omfattar inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

( 12 ) ”Icke-spridbar” omfattar inte allt avfall i form av pulver, slam, dam eller fasta föremål som innehåller inneslutet farligt avfall i form av vätska.

( 13 ) ”Icke-spridbar” omfattar inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ännen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

( 14 ) ”Icke spridbar” omfattar inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

( 15 ) ”Icke-spridbar” inbegripet inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

( 16 ) ”Icke spridbar” omfattar inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

( 17 ) ”Icke spridbar” omfattar inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

( 18 ) ”Icke-spridbar” inbegripet inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

( 19 ) ”Icke spridbar” omfattar inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.