1997R0338 — SV — 10.08.2013 — 017.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 338/97

av den 9 december 1996

om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem

(EGT L 061, 3.3.1997, p.1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

 M1

Kommissionens förordning (EG) nr 938/97 av den 26 maj 1997

  L 140

1

30.5.1997

 M2

Kommissionens förordning (EG) nr 2307/97 av den 18 november 1997

  L 325

1

27.11.1997

 M3

Kommissionens förordning (EG) nr 2214/98 av den 15 oktober 1998

  L 279

3

16.10.1998

 M4

Kommissionens förordning (EG) nr 1476/1999 av den 6 juli 1999

  L 171

5

7.7.1999

 M5

Kommissionens förordning (EG) nr 2724/2000 av den 30 november 2000

  L 320

1

18.12.2000

 M6

Kommissionens förordning (EG) nr 1579/2001 av den 1 augusti 2001

  L 209

14

2.8.2001

 M7

Kommissionens förordning (EG) nr 2476/2001 av den 17 december 2001

  L 334

3

18.12.2001

 M8

Kommissionens förordning (EG) nr 1497/2003 av den 18 augusti 2003

  L 215

3

27.8.2003

►M9

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29 september 2003

  L 284

1

31.10.2003

 M10

Kommissionens förordning (EG) nr 834/2004 av den 28 april 2004

  L 127

40

29.4.2004

 M11

Kommissionens förordning (EG)nr 1332/2005 av den 9 augusti 2005

  L 215

1

19.8.2005

 M12

Kommissionens förordning (EG) nr 318/2008 av den 31 mars 2008

  L 95

3

8.4.2008

 M13

Kommissionens förordning (EG) nr 407/2009 av den 14 maj 2009

  L 123

3

19.5.2009

►M14

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 398/2009 av den 23 april 2009

  L 126

5

21.5.2009

 M15

Kommissionens förordning (EU) nr 709/2010 av den 22 juli 2010

  L 212

1

12.8.2010

 M16

Kommissionens förordning (EU) nr 101/2012 av den 6 februari 2012

  L 39

133

11.2.2012

 M17

Kommissionens förordning (EU) nr 1158/2012 av den 27 november 2012

  L 339

1

12.12.2012

►M18

Kommissionens förordning (EU) nr 750/2013 av den 29 juli 2013

  L 212

1

7.8.2013


Rättad genom:

 C1

Rättelse, EGT L 100, 17.4.1997, s. 72  (338/1997)

►C2

Rättelse, EGT L 298, 1.11.1997, s. 70  (338/1997)

 C3

Rättelse, EGT L 234, 4.9.2010, s. 17  (709/2010)
▼B

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 338/97

av den 9 december 1996

om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med demEUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 130s.1 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag ( 1 ),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande ( 2 ),

i enlighet med det i artikel 189c i fördraget angivna förfarandet ( 3 ), och

med beaktande av följande:

1.

Genom förordning (EEG) nr 3626/82 ( 4 ) tillämpas konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter sedan den 1 januari 1984 inom gemenskapen. Syftet med konventionen är att skydda utrotningshotade arter av djur och växter genom att kontrollera den internationella handeln med exemplar av dessa arter.

2.

Förordning (EEG) nr 3626/82 måste ersättas av en ny förordning för att de vilda djur- eller växtarter som hotas eller sannolikt kan komma att hotas av handel skall kunna få ett bättre skydd på ett sådant sätt att hänsyn tas till den vetenskapliga kunskap som förvärvats sedan förordningen antogs samt till handelns nuvarande struktur. Avskaffandet av kontroller vid de inre gränserna som är ett resultat av den inre marknaden gör det dessutom nödvändigt att vidta strängare åtgärder för kontroll av handeln vid gemenskapens yttre gränser genom att dokument och varor kontrolleras vid tullstationen vid den gräns där införsel äger rum.

3.

Bestämmelserna i denna förordning påverkar inte medlemsstaternas möjligheter att vidta eller upprätthålla strängare åtgärder i enlighet med fördraget, särskilt beträffande innehav av exemplar av de arter som omfattas av denna förordning.

4.

Det är nödvändigt att fastställa objektiva kriterier för vilka arter av vilda djur och växter som bör tas med i bilagorna till denna förordning.

5.

För genomförandet av denna förordning är det nödvändigt att gemensamma villkor gäller för utfärdande, användning och uppvisande av dokument avseende tillstånd för införsel till och export eller reexport från gemenskapen av exemplar av de arter som omfattas av denna förordning. Det är nödvändigt att särskilda bestämmelser fastställs för transitering av exemplar genom gemenskapen.

6.

Det är en administrativ myndighet i den medlemsstat som är bestämmelsemedlemsstat som, med bistånd av den medlemsstatens vetenskapliga myndighet och efter att vid behov ha beaktat eventuella synpunkter från gruppen för vetenskapliga undersökningar, beslutar om ansökningar om införsel av exemplar till gemenskapen.

7.

Det är nödvändigt att bestämmelserna om reexport kompletteras med ett samrådsförfarande för att minska risken för överträdelser.

8.

För att säkerställa ett effektivt skydd av arter av vilda djur och växter kan ytterligare restriktioner fastställas för införsel till och export från gemenskapen av exemplar. Dessa restriktioner kan, såvitt avser levande exemplar, kompletteras med restriktioner på gemenskapsnivå om förvaring eller transport av sådana exemplar inom gemenskapen.

9.

Det är nödvändigt att särskilda bestämmelser fastställs för exemplar som har fötts och fötts upp i fångenskap eller förökats artificiellt, för exemplar som utgör personliga tillhörigheter eller hushållsföremål samt för icke-kommersiella lån, donationer eller utbyte mellan registrerade vetenskapsmän och forskningsinstitutioner.

10.

För att säkerställa bästa möjliga skydd för de arter som omfattas av denna förordning finns det ett behov av att bestämmelser fastställs för kontroll av handel med, transport av och förvaringsvillkor för sådana exemplar inom gemenskapen. Enhetliga regler måste gälla för utfärdande, giltighet och användning av de intyg som bidrar till kontrollen av dessa aktiviteter och som utfärdas med stöd av denna förordning.

11.

Åtgärder bör vidtas för att levande exemplar skall påverkas så lite som möjligt av transporter till bestämmelseorten, från eller inom gemenskapen.

12.

För att säkerställa effektiva kontroller och underlätta tullförfaranden bör tullstationer med utbildad personal utses för att genomföra nödvändiga formaliteter och kontroller när exemplar förs in i gemenskapen, för att åstadkomma ett förfarande för tullgodkännande eller användning i enlighet med vad som anges i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen ( 5 ) eller när exemplar exporteras eller reexporteras från gemenskapen. Det bör också finnas inrättningar som säkerställer att levande exemplar blir förvarade och omhändertagna på ett riktigt sätt.

13.

För genomförandet av denna förordning är det vidare nödvändigt att medlemsstaterna utser administrativa och vetenskapliga myndigheter.

14.

Information till och upplysning av allmänheten, särskilt vid gränsövergångarna, om bestämmelserna i denna förordning, bör främja efterlevnaden av bestämmelserna.

15.

För att säkerställa en effektiv tillämpning av förordningen bör medlemsstaterna noga övervaka efterlevnaden av förordningens bestämmelser och i detta syfte samarbeta nära med varandra och med kommissionen. För detta krävs att information lämnas om förordningens genomförande.

16.

En övervakning av omfattningen av handeln med de arter av vilda djur och växter som omfattas av denna förordning är av avgörande betydelse för att handelns inverkan på arternas bevarandestatus skall kunna bedömas. Detaljerade årsrapporter bör utarbetas i ett enhetligt format.

17.

För att säkerställa att bestämmelserna i denna förordning efterlevs är det viktigt att medlemsstaterna ålägger sanktioner mot överträdelser i tillräcklig omfattning och på ett lämpligt sätt med hänsyn till överträdelsens art och svårhetsgrad.

18.

Det är viktigt att ett gemenskapsförfarande införs som gör det möjligt att inom en rimlig tidsfrist införa genomförandebestämmelser och ändringar till bilagorna till denna förordning. En kommitté som möjliggör ett nära och effektivt samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen på detta område måste inrättas.

19.

Med hänsyn till det stora antal biologiska och ekologiska aspekter som måste tas i beaktande vid genomförandet av denna förordning är det nödvändigt att inrätta en grupp för vetenskapliga undersökningar, vars synpunkter kommissionen kommer att vidarebefordra till kommittén och till de administrativa myndigheterna i medlemsstaterna, för att bistå dem i beslutsfattandet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1

Syfte

Syftet med denna förordning är att skydda arter av vilda djur och växter och säkerställa deras bevarande genom kontroll av handeln med dem, i enlighet med de bestämmelser som fastställs i följande artiklar.

Denna förordning skall tillämpas under iakttagande av de mål, principer och bestämmelser som återfinns i den konvention som definieras i artikel 2.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

a)  kommittén: den kommitté för handel med vilda djur och växter som upprättas i enlighet med artikel 18,

b)  konventionen: konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (CITES),

c)  ursprungsland: det land i vilket ett exemplar har fångats eller tagits från sin naturliga miljö, uppfötts i fångenskap eller förökats artificiellt,

d)  anmälan om import: anmälan från importören, dennes ombud eller företrädare, vid tiden för införsel till gemenskapen av ett exemplar av en art som upptagits i bilaga C eller D i denna förordning, på en blankett som föreskrivs av kommissionen enligt förfarandet i artikel 18,

e)  införsel från havet: direkt införande till gemenskapen av varje exemplar som tagits från en marin miljö som inte faller under någon stats jurisdiktion, inklusive luftrummet ovanför havet samt havsbottnen,

f)  utfärdande: genomförandet av alla de förfaranden som är nödvändiga för förberedelse och godkännande av ett tillstånd eller ett intyg och utlämnande av detta till den sökande,

g)  administrativ myndighet: en administrativ nationell myndighet som i en medlemsstat utses i enlighet med artikel 13.1 a eller, om det är fråga om ett tredje land som är konventionsslutande part, i enlighet med artikel IX i konventionen,

h)  bestämmelsemedlemsstat: den bestämmelsemedlemsstat som nämns i dokumentet för export eller reexport av ett exemplar, och om det är fråga om införsel från havet, den medlemsstat som ett exemplars bestämmelseort ligger i,

i)  saluförande: saluförandet av och varje handling som rimligtvis kan tolkas som saluförande, inklusive annonsering av försäljning och anstiftan av sådan annonsering samt inbjudan till förhandlingar,

j)  personliga tillhörigheter eller tillhörigheter som ingår i hushåll: döda exemplar, delar av eller derivat av exemplar som tillhör en privatperson och utgör en del eller kommer att utgöra en del av vederbörandes normala egendom och tillhörigheter,

k)  bestämmelseort: den plats där exemplaren, efter införsel till gemenskapen, normalt skall förvaras; för levande exemplar handlar det om den första plats där exemplaren avses att förvaras efter eventuell karantän eller period av isolering för hälsoundersökningar och kontroller,

l)  population: en grupp av individer som är biologiskt eller geografiskt åtskild från andra sådana grupper,

m)  huvudsakligen kommersiella ändamål: alla ändamål beträffande vilka icke-kommersiella aspekter inte klart överväger,

n)  reexport från gemenskapen: export från gemenskapen av varje exemplar som tidigare införts,

o)  återinförande till gemenskapen: införsel till gemenskapen av varje exemplar som tidigare exporterats eller reexporterats,

p)  försäljning: varje form av försäljning. I denna förordning likställs uthyrning, byte eller utbyte med försäljning, och likvärdiga uttryck skall tolkas på samma sätt,

q)  vetenskaplig myndighet: en vetenskaplig myndighet som skall utses av en medlemsstat i enlighet med bestämmelserna i artikel 13.1 b eller, när det gäller ett tredje land som är konventionsslutande part, i enlighet med artikel IX i konventionen,

r)  grupp för vetenskapliga undersökningar: det rådgivande organ som skall upprättas i enlighet med artikel 17,

s)  art: en art, en underart eller någon av deras populationer,

t)  exemplar: varje levande eller dött djur eller levande eller död växt av de arter som upptagits i bilagorna A—D, eller varje del eller derivat därav, som ingår i andra varor eller inte, och varje annan vara beträffande vilken det av medföljande dokument, förpackningen, märkningen eller etiketten eller av någon annan omständighet framgår att det är fråga om delar eller derivat av djur eller växter av dessa arter, utom om dessa delar eller produkter särskilt har undantagits från tillämpningen av bestämmelserna i denna förordning eller bestämmelserna i den bilaga där den berörda arten har upptagits genom en hänvisning till detta i de berörda bilagorna.

Som exemplar betraktas ett exemplar av en art som upptagits i bilagorna A—D om exemplaret är ett djur eller en växt eller utgör en del av eller ett derivat av ett djur eller en växt och vars åtminstone ena ”förälder” tillhör en art som upptagits i bilagorna. Om ”föräldrarna” upptagits i olika bilagor, eller om bara den ena arten upptagits i en bilaga, skall bestämmelserna i den mest restriktiva bilagan tillämpas. När det är fråga om hybridväxter skall, om den ena ”föräldern” upptagits i bilaga A, bestämmelserna i den mest restriktiva bilagan tillämpas endast om detta särskilt angivits vid artnamnet i bilagan.

u)  handel: införsel till gemenskapen, inklusive införsel från havet, export och reexport från gemenskapen, och användning, omflyttning och överlåtelse inom gemenskapens utbredningsområde, inklusive inom en medlemsstat, av de arter som omfattas av bestämmelserna i denna förordning,

v)  transitering: transport av exemplar mellan två punkter belägna utanför gemenskapen, genom gemenskapens territorium till en angiven mottagare, där de enda avbrotten i förflyttningen är de som förorsakas av sådana åtgärder som är nödvändiga vid detta slag av transport,

w)  bearbetade exemplar som förvärvats för mer än femtio år sedan: exemplar vilkas obearbetade naturliga utseende på ett påtagligt sätt har förändrats för att utgöra smycken, prydnads-, konst- eller nyttoföremål, eller musikinstrument, mer än femtio år innan denna förordning trädde i kraft och för vilka den administrativa myndigheten i medlemsstaten i fråga har kunnat försäkra sig om att de förvärvats under sådana villkor. Sådana exemplar kan emellertid bara anses som bearbetade exemplar om de utan tvekan hör till någon av de nämnda kategorierna och kan användas utan att skulpteras, bearbetas eller förändras ytterligare,

x)  kontroll vid införande, export, reexport och transitering: den kontroll av intyg, tillstånd och anmälningar som föreskrivs i denna förordning och — när gemenskapsbestämmelserna så föreskriver eller, i annat fall, beträffande ett lämpligt urval av försändelserna — undersökningen av exemplar, som när så är lämpligt kombineras med provtagning för analys eller en fördjupad kontroll.

Artikel 3

Tillämpningsområde

1.  Bilaga A innehåller

a) de arter som upptagits i bilaga I till konventionen och beträffande vilka medlemsstaterna inte har avgivit någon reservation,

b) varje art,

i) som är eller kan bli föremål för efterfrågan för användning inom gemenskapen eller för den internationella handeln och som antingen hotas av utrotning eller är så sällsynt att all handel, även i lägsta tänkbara omfattning, skulle äventyra artens överlevnad,

eller

ii) som tillhör ett släkte beträffande vilket de flesta av arterna, eller som utgör en art beträffande vilken de flesta underarterna, upptagits i bilaga A i enlighet med de kriterier som fastställs under punkterna a eller b i och beträffande vilka upptagandet i bilagan är nödvändigt för att garantera ett effektivt skydd av dessa taxa.

2.  Bilaga B innehåller

a) de arter som upptagits i bilaga II till konventionen, förutom de som upptagits i bilaga A, och för vilka medlemsstaterna inte har avgivit någon reservation,

b) de arter som upptagits i bilaga I till konventionen och som har blivit föremål för en reservation,

c) varje annan art som inte upptagits i bilagorna I och II till konventionen

i) som är föremål för internationell handel av sådan omfattning att den kan äventyra

 dess överlevnad eller överlevnaden av populationer i vissa länder, eller

 bevarandet av den totala populationen på en nivå som överensstämmer med dess roll i de ekosystem den tillhör,

eller

ii) där det för att kunna garantera en effektiv kontroll av handeln med exemplar av sådana arter är nödvändigt att den återfinns i bilagan på grund av likheten med andra arter som är upptagna i bilagorna A och B,

d) arter beträffande vilka det har fastställts att införandet av levande exemplar till gemenskapens naturliga miljö utgör ett ekologiskt hot mot gemenskapens inhemska arter av vilda djur och växter.

3.  Bilaga C innehåller

a) arter som upptagits i bilaga III till konventionen, förutom de som återfinns i bilaga A eller B, och för vilka medlemsstaterna inte har avgett någon reservation,

b) arter som upptagits i bilaga II till konventionen och som har blivit föremål för en reservation.

4.  Bilaga D innehåller

a) arter som inte upptagits i bilagorna A—C och som importeras till gemenskapen i sådan omfattning att övervakning är befogad,

b) arter som upptagits i bilaga III till konventionen och som har blivit föremål för en reservation.

5.  När bevarandestatusen för arter som omfattas av denna förordning gör det berättigat att låta dem upptas i någon av bilagorna till konventionen, skall medlemsstaterna bidra till de nödvändiga ändringarna.

Artikel 4

Införsel i gemenskapen

1.  Införsel till gemenskapen av exemplar av arter som upptagits i bilaga A får ske under förutsättning att de nödvändiga kontrollerna har genomförts och att ett av en administrativ myndighet i bestämmelsemedlemsstaten utfärdat importtillstånd dessförinnan har uppvisats vid det tullkontor vid gränsen där införseln skall göras.

Importtillståndet får endast utfärdas om det inte strider mot de restriktioner som fastställts i enlighet med punkt 6 och om följande villkor är uppfyllda:

a) den behöriga vetenskapliga myndigheten skall, med beaktande av yttranden från gruppen för vetenskapliga undersökningar, ha uttalat att införsel till gemenskapen

i) inte försämrar artens bevarandestatus eller minskar utbredningsområdet för den berörda populationen,

ii) genomförs:

 för något av de ändamål som anges i artikel 8.3 e, f och g, eller

 i andra syften som inte hotar den berörda artens överlevnad,

b) 

i) sökanden kan förete skriftlig bevisning för att exemplaren har förvärvats i enlighet med lagstiftningen om skyddet av den berörda arten vilket, när det gäller import från tredje land av exemplar av en art som upptagits i bilagorna till konventionen, skall vara ett exporttillstånd eller ett intyg för reexport, eller en kopia av ett sådant tillstånd eller intyg, utfärdat i enlighet med konventionen av en behörig myndighet i det exporterande eller reexporterande landet,

ii) för utfärdandet av ett importtillstånd för de arter som upptagits i bilaga A i enlighet med bestämmelserna i artikel 3.1 a, krävs det dock inte att sådan skriftlig bevisning företes men originalet till importtillstånd av denna typ skall inte lämnas ut av myndigheterna förrän sökanden har uppvisat ett exporttillstånd eller ett intyg för reexport,

c) den behöriga vetenskapliga myndigheten är övertygad om att den planerade förvaringsplatsen för ett levande exemplar på bestämmelseorten är lämpligt utrustad, så att exemplaret kan skyddas och vårdas på ett riktigt sätt,

d) den administrativa myndigheten är övertygad om att exemplaret inte kommer att användas för huvudsakligen kommersiella ändamål,

e) den administrativa myndigheten, efter att ha konsulterat den behöriga vetenskapliga myndigheten, är övertygad om att inga andra faktorer med inverkan på artens bevarande talar emot utfärdandet av importtillståndet, och

f) när det gäller införsel från havet, den administrativa myndigheten är övertygad om att alla levande exemplar kommer att förberedas för transport och behandlas på ett sådant sätt att riskerna för skada, sjukdom eller grym behandling minimeras.

2.  Införsel till gemenskapen av exemplar av arter som upptagits i bilaga B får ske under förutsättning att de nödvändiga kontrollerna har genomförts och att ett av en administrativ myndighet i bestämmelsemedlemsstaten utfärdat importtillstånd dessförinnan uppvisats vid det tullkontor vid gränsen där införseln skall göras.

Importtillståndet får endast utfärdas om detta inte strider mot de restriktioner som fastställs enligt punkt 6 och när

a) den behöriga vetenskapliga myndigheten, efter att ha granskat tillgängliga uppgifter och med beaktande av yttranden från gruppen för vetenskapliga undersökningar, anser att införsel till gemenskapen inte skulle försämra artens bevarandestatus, eller minska omfattningen av utbredningsområdet för den berörda populationen av arten, med hänsyn tagen till nuvarande eller förväntad omfattning av handeln. Yttrandet gäller även för de senare importerna så länge de ovan nämnda förhållandena inte ändras i påtaglig omfattning,

b) sökanden lägger fram skriftlig bevisning för att förvaringsplatsen på bestämmelseorten är lämpligt utrustad så att ett levande exemplar kan skyddas och vårdas på ett riktigt sätt,

c) de villkor som anges i punkt 1 b, i, e och f uppfylls.

3.  Införsel till gemenskapen av exemplar av arter som upptagits i bilaga C får ske under förutsättning att de nödvändiga kontrollerna har genomförts och att en anmälan om import dessförinnan har uppvisats vid det tullkontor vid gränsen där införseln skall göras och

a) när det gäller export från ett land som nämns i samband med den berörda arten i bilaga C, sökanden lägger fram skriftlig bevisning, i form av ett exporttillstånd som utfärdats av en behörig myndighet i det landet i enlighet med konventionen, för att exemplaren har förvärvats i enlighet med den nationella lagstiftningen om skydd av den berörda arten, eller

b) när det gäller export från ett land som inte nämns i samband med den berörda arten i bilaga C eller reexport från vilket land som helst, sökanden visar upp ett exporttillstånd, ett intyg för reexport eller ett ursprungsintyg som utfärdats av en behörig myndighet i export- eller reexportlandet i enlighet med konventionen.

4.  Införsel till gemenskapen av exemplar av arter som upptagits i bilaga D till denna förordning får ske under förutsättning att de nödvändiga kontrollerna har genomförts och att en anmälan om import dessförinnan har uppvisats vid det tullkontor vid gränsen där införseln skall göras.

5.  De villkor för utfärdande av ett importtillstånd som anges i punkt 1 a och d och punkt 2 a, b och c är inte tillämpliga på exemplar för vilka sökanden företer skriftlig bevisning för att

a) exemplaren tidigare lagligen har införts till eller förvärvats från gemenskapen och att de återinförs till gemenskapen obearbetade eller bearbetade, eller

b) att det rör sig om bearbetade exemplar som har förvärvats för mer än femtio år sedan.

▼M14

6.  För införsel till gemenskapen kan kommissionen efter samråd med de berörda ursprungsländerna, i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 18.2 och med beaktande av alla yttranden från gruppen för vetenskapliga undersökningar, fastställa allmänna restriktioner, eller restriktioner som enbart gäller för vissa ursprungsländer,

▼B

a) avseende exemplar av arter som upptagits i bilaga A på grundval av de villkor som fastställs i punkt 1 a i, eller e,

b) avseende exemplar av arter som upptagits i bilaga B på grundval av de villkor som fastställs i punkt 1 e eller i punkt 2 a, samt

c) avseende levande exemplar av arter som upptagits i bilaga B beträffande vilka dödligheten under transport är hög eller beträffande vilka det har konstaterats att det är osannolikt att de kommer att överleva i fångenskap under en avsevärd del av sin möjliga livstid, eller

d) avseende levande exemplar av arter beträffande vilka det har konstaterats att deras införande i gemenskapens naturliga miljö utgör ett ekologiskt hot mot de inhemska vilda arterna av djur och växter i gemenskapen.

Var tredje månad skall förteckningen över eventuella beslut offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

▼M14

7.  När särskild omlastning vid sjö-, luft- eller järnvägstransport sker efter införseln till gemenskapen, får undantag från kravet att genomföra kontroller och uppvisa importdokument för tullkontoret vid gränsen där införseln görs i enlighet med vad som föreskrivs i punkterna 1–4, medges av kommissionen för att göra det möjligt att genomföra kontrollerna och visa upp dokumenten vid ett annat tullkontor, som utses i enlighet med artikel 12.1.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.

▼B

Artikel 5

Export eller reexport från gemenskapen

1.  Export eller reexport från gemenskapen av exemplar av arter som upptagits i bilaga A till denna förordning får ske under förutsättning att de nödvändiga kontrollerna genomförts och att ett av en administrativ myndighet i den medlemsstat där exemplaret befinner sig utfärdat exporttillstånd eller intyg om reexport har uppvisats vid det tullkontor där exportformaliteterna fullgörs.

2.  Ett exporttillstånd för exemplar av de arter som upptagits i bilaga A får bara utfärdas om följande villkor är uppfyllda:

a) Den behöriga vetenskapliga myndigheten skall ha avgett ett skriftligt yttrande om att infångandet eller insamlandet av exemplar eller export av dem inte försämrar artens bevarandestatus eller minskar omfattningen av utbredningsområdet för populationen av arten.

b) Sökanden skall lägga fram skriftlig bevisning för att exemplaren har förvärvats i enlighet med gällande lagstiftning om skydd av den ifrågavarande arten. När ansökan görs till någon annan medlemsstat än ursprungsstaten, skall den skriftliga bevisningen bestå av ett intyg om att exemplaret har tagits från sin naturliga miljö, i enlighet med gällande lagstiftning på dess territorium.

c) Den administrativa myndigheten skall vara övertygad om att

i) varje levande exemplar kommer att förberedas för transport och transporteras på ett sådant sätt att riskerna för skador, sjukdom eller grym behandling minimeras och

ii) 

 att exemplar av arter som inte förtecknas i bilaga I till konventionen inte kommer att användas för huvudsakligen kommersiella ändamål, eller

 att när det är fråga om export av exemplar av arter som anges i artikel 3.1 a i denna förordning, till en stat som är part till konventionen, ett importtillstånd har utfärdats,

och

d) Den administrativa myndigheten i medlemsstaten skall, efter samråd med den behöriga vetenskapliga myndigheten, vara övertygad om att inga andra faktorer som påverkar artens bevarandestatus talar mot ett utfärdande av exporttillstånd.

3.  Ett intyg för reexport kan bara utfärdas om de villkor som anges i punkt 2 c och d är uppfyllda och sökanden företer skriftlig bevisning för att exemplaren

a) har införts till gemenskapen i enlighet med bestämmelserna i denna förordning, eller

b) om de har införts till gemenskapen före denna förordnings ikraftträdande, att de har införts i enlighet med bestämmelserna i förordning (EEG) nr 3626/82, eller

c) om de har införts till gemenskapen före 1984, att de har släppts ut på den internationella marknaden i enlighet med bestämmelserna i konventionen, eller

d) har införts på ett lagligt sätt till en medlemsstat innan bestämmelserna i de förordningar som åsyftas i a och b eller i konventionen blev tillämpliga för dessa exemplar eller i den berörda medlemsstaten.

4.  Export eller reexport från gemenskapen av exemplar som upptagits i bilagorna B och C till denna förordning får ske under förutsättning att de nödvändiga kontrollerna genomförts och att ett av en administrativ myndighet i den medlemsstat där exemplaret befinner sig utfärdat exporttillstånd eller intyg om reexport har uppvisats vid det tullkontor där exportformaliteterna fullgörs.

Ett exporttillstånd kan bara utfärdas om de villkor som anges i punkt 2 a, b, c i och d är uppfyllda.

Ett intyg för reexport får bara utfärdas om de villkor som anges i punkt 2 c i och d och i punkt 3 a till d är uppfyllda.

▼M14

5.  När en begäran om intyg för reexport rör exemplar som införts i gemenskapen med hjälp av ett importtillstånd som utfärdats i en annan medlemsstat, ska den administrativa myndigheten först samråda med den administrativa myndighet som har utfärdat importtillståndet. Kommissionen ska besluta om samrådsförfarandet och de fall i vilka samråd är nödvändigt. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.

▼B

6.  De villkor för utfärdande av ett exporttillstånd eller ett intyg om reexport som anges i punkt 2 a, och c ii gäller inte

i) bearbetade exemplar som har förvärvats för mer än femtio år sedan, eller

ii) döda exemplar, delar av och derivat av exemplar för vilka sökanden kan förete skriftlig bevisning för att de lagligen har förvärvats innan bestämmelserna i denna förordning eller i förordning (EEG) nr 3626/82 eller konventionen blev tillämpliga på dem.

7.  

a) Den behöriga vetenskapliga myndigheten i varje medlemsstat övervakar utfärdandet av exporttillstånd i medlemsstaten för exemplar av arter som upptagits i bilaga B och faktisk export av sådana exemplar. När en sådan vetenskaplig myndighet anser att export av exemplar av någon av dessa arter bör begränsas för att arten i hela dess utbredningsområde skall kunna bevaras på en nivå som överensstämmer med dess roll i de ekosystem den tillhör och som ligger väl över den nivå vid vilken arten skulle behöva överföras till bilaga A enligt artikel 3.1 a eller b i, skall den skriftligen informera den behöriga administrativa myndigheten om lämpliga åtgärder för att begränsa utfärdandet av exporttillstånd för exemplar av arten

▼M14

b) När en administrativ myndighet informeras om åtgärderna enligt a ska den informera kommissionen och översända kommentarer som, när det är lämpligt, förordar restriktioner för exporten av de berörda arterna i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 18.2.

▼B

Artikel 6

Avslag på ansökan om de tillstånd och intyg som anges i artiklarna 4, 5 och 10

1.  När en medlemsstat avslår en ansökan om tillstånd eller intyg och fråga är om ett fall som är betydelsefullt i förhållande till syftet med denna förordning, skall den omedelbart informera kommissionen om avslaget med angivande av skälen härför.

2.  Kommissionen skall till andra medlemsstater översända den information som den har mottagit enligt punkt 1 för att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna förordning.

3.  När en ansökan om tillstånd eller intyg rör exemplar för vilka en dylik begäran tidigare har avslagits, skall sökanden informera den behöriga myndighet till vilken ansökan ställs om det tidigare avslaget.

4.  

a) Medlemsstaterna skall respektera de avslag som görs av behöriga myndigheter i andra medlemsstater, när avslagen grundas på bestämmelserna i denna förordning

b) Denna bestämmelse skall dock inte tillämpas när omständigheterna har förändrats väsentligt eller när nya uppgifter till stöd för ansökan har blivit tillgängliga. När sådana omständigheter föreligger skall, om en administrativ myndighet utfärdar ett tillstånd eller ett intyg, myndigheten informera kommissionen om detta och om skälen till utfärdandet.

Artikel 7

Undantag

1.  Exemplar som fötts och fötts upp i fångenskap eller förökats artificiellt

a) Med undantag för fall då bestämmelserna i artikel 8 är tillämpliga skall exemplar av de arter som upptagits i bilaga A som har fötts och uppfötts i fångenskap eller förökats artificiellt behandlas i enlighet med de bestämmelser som är tillämpliga på exemplar av arter som upptagits i bilaga B.

b) När det gäller växter som har förökats artificiellt kan undantag göras från bestämmelserna i artiklarna 4 och 5 under särskilda av kommissionen fastställda förutsättningar som rör

i) användningen av fytosanitära intyg,

ii) den handel som bedrivs av registrerade kommersiella handelsföretag och de vetenskapliga institutioner som anges i punkt 4 i denna artikel, och

iii) handeln med hybrider.

▼M14

c) De kriterier som ska användas för att avgöra om ett exemplar har fötts och fötts upp i fångenskap eller förökats artificiellt och huruvida det har varit i kommersiellt syfte eller inte, liksom de särskilda villkor som anges i b, ska fastställas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.

▼B

2.  Transitering

a) Trots vad som sägs i artikel 4 krävs det inte att de föreskrivna kontrollerna och de föreskrivna tillstånden, intygen och anmälningarna uppvisas för och kontrolleras vid tullkontoret vid gränsen där införsel skall göras när det är fråga om exemplar som transiteras genom gemenskapen.

b) När det gäller de arter som har upptagits i bilagorna i enlighet med artikel 3.1 och 3.2 a och b, skall det undantag som anges i a gälla endast då ett sådant giltigt dokument för export eller reexport som föreskrivs i konventionen, som avser medföljande exemplar och i vilket bestämmelseorten anges, har utfärdats av behöriga myndigheter i det tredje land som är export- eller reexportland.

▼M14

c) Om ett dokument som avses i led b inte utfärdats före exporten eller reexporten, ska exemplaret beslagtas och, när så är lämpligt, förverkas, om inte dokumentet läggs fram i efterhand på de villkor som ska fastställas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.

3.  Personliga tillhörigheter eller hushållsföremål

Trots vad som sägs i artiklarna 4 och 5, ska de bestämmelserna inte tillämpas på döda exemplar eller på delar eller derivat av exemplar av arter som upptagits i bilagorna A–D, när det handlar om personliga tillhörigheter eller hushållsföremål som införts till gemenskapen eller exporterats eller reexporterats från gemenskapen i enlighet med de bestämmelser som ska fastställas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.

4.  Forskningsinstitutioner

De dokument som anges i artiklarna 4, 5, 8 och 9 är inte nödvändiga när det rör sig om icke-kommersiella lån, gåvor eller donationer och utbyte mellan forskare och forskningsinstitutioner som registrerats av de administrativa myndigheterna i de stater där de finns, av herbarieexemplar eller andra konserverade, torkade eller inkapslade museiexemplar och levande växter som försetts med en sådan etikett vars förlaga bestämts i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 18.2, eller en liknande etikett som är utfärdad eller godkänd av en administrativ myndighet i ett tredje land.

▼B

Artikel 8

Bestämmelser rörande kontrollen av kommersiella aktiviteter

1.  Det är förbjudet att köpa, att erbjuda sig att köpa, att förvärva för kommersiella ändamål, att för kommersiella ändamål för allmänheten förevisa, att använda i vinstsyfte och att försälja, att inneha för försäljning, att saluföra eller att för försäljning transportera exemplar av de arter som upptagits i bilaga A.

2.  Medlemsstaterna kan förbjuda innehav av exemplar särskilt vad gäller levande djur av de arter som anges i bilaga A.

3.  I enlighet med kraven i annan gemenskapslagstiftning kan undantag från de förbud som anges i punkt 1 i enskilda fall medges under förutsättning att ett intyg om detta utfärdas av den administrativa myndigheten i den medlemsstat där exemplaren finns då exemplaren

a) har förvärvats i eller införts till gemenskapen innan bestämmelserna om de arter som finns upptagna i bilaga I till konventionen, i bilaga C 1 till förordning (EEG) nr 3626/82 eller i bilaga A till denna förordning, blev tillämpliga på exemplaren ifråga, eller

b) är bearbetade exemplar som förvärvats för mer än femtio år sedan, eller

c) har införts i gemenskapen i enlighet med bestämmelserna i denna förordning och är avsedda att användas på ett sätt som inte hotar artens överlevnad, eller

d) är av en djurart och är exemplar som fötts och fötts upp i fångenskap eller är av en växtart och är exemplar som förökats artificiellt, eller en del eller ett derivat av ett sådant djur eller en sådan växt, eller

e) är nödvändiga, under exceptionella omständigheter, för den vetenskapliga utvecklingen eller för viktiga biomedicinska ändamål, med hänsyn tagen till bestämmelserna i direktiv 86/609/EEG av den 24 november 1986 om tillämpning av medlemsstaternas lagar och bestämmelser om skydd av djur som används för experimentella och andra vetenskapliga syften ( 6 ), när det är visat att den ifrågavarande arten är den enda som är lämplig för detta syfte och det inte finns exemplar av denna art som fötts eller fötts upp i fångenskap, eller

f) som är avsedda för avel eller förökning och på så sätt kan bidra till att bevara de berörda arterna, eller

g) som är avsedda för forskning eller undervisning som syftar till att skydda eller bevara arten, eller

h) har sitt ursprung i en medlemsstat och har tagits ur sin naturliga miljö i enlighet med gällande lagstiftning i den medlemsstaten.

▼M14

4.  Kommissionen får fastställa allmänna undantag från de förbud som anges i punkt 1, på grundval av vad som föreskrivs i punkt 3, liksom allmänna undantag för de arter som upptagits i bilaga A, i enlighet med bestämmelserna i artikel 3.1 b ii. Alla sådana undantag måste vara i överensstämmelse med kraven i annan gemenskapslagstiftning om bevarande av vilda djur och växter. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.

▼B

5.  De förbud som anges i punkt 1 skall också tillämpas på exemplar av de arter som upptagits i bilaga B, utom då den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten har övertygats om att exemplaren har förvärvats och, om de har sitt ursprung utanför gemenskapen, att de har införts i enlighet med gällande lagstiftning för bevarande av vilda djur och växter.

6.  De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna har rätt att sälja de exemplar som upptagits i bilagorna B—D och som har förverkats med stöd av denna förordning, under förutsättning att exemplaren inte på detta sätt direkt återställs till den fysiska eller juridiska person från vilken de förklarades förverkade, eller som deltog i överträdelsen. Dessa exemplar får då behandlas som om de hade förvärvats lagligen.

Artikel 9

Förflyttning av levande exemplar

1.  Varje förflyttning inom gemenskapen av ett levande exemplar av en art som upptagits i bilaga A från den plats som anges på importtillståndet eller i något intyg som utfärdats i enlighet med denna förordning, måste föregås av ett godkännande från en administrativ myndighet i den medlemsstat där exemplaret befinner sig. I andra fall av förflyttning skall den person som ansvarar för förflyttningen vid behov kunna förete bevis på exemplarets lagliga ursprung.

2.  Ett sådant godkännande

a) kan bara ges om den behöriga vetenskapliga myndigheten i medlemsstaten, eller, när förflyttningen görs till en annan medlemsstat, den behöriga vetenskapliga myndigheten i denna stat, har försäkrat sig om att den förvaringsplats som avses för ett levande exemplar på bestämmelseorten är lämpligt utrustat så att exemplaret kan skyddas och vårdas på ett riktigt sätt,

b) måste bekräftas genom utfärdandet av ett intyg, och

c) skall, när det är tillämpligt, omedelbart översändas till en administrativ myndighet i den medlemsstat där exemplaret skall placeras.

3.  Det krävs dock inte något sådant godkännande när ett levande djur måste förflyttas för att få akut behandling av en veterinär och djuret omedelbart återförs till sin godkända placering.

4.  När ett levande exemplar av en art som upptagits i bilaga B förflyttats inom gemenskapen, kan innehavaren av exemplaret lämna det ifrån sig endast om den tilltänkta mottagaren har informerats på ett riktigt sätt om vilken förvaring, utrustning och skötsel som krävs för rätt vård av exemplaret.

5.  När levande exemplar transporteras till, från eller inom gemenskapen eller hålls kvar där under en period av transitering eller omlastning, skall de förberedas för transporten, förflyttas och behandlas på ett sådant sätt att risken för skada, sjukdom eller grym behandling blir så liten som möjligt samt, när det gäller djur, i enlighet med gällande gemenskapslagstiftning om skydd av djur under transport.

▼M14

6.  Kommissionen får införa restriktioner för innehav eller förflyttning av levande exemplar av arter vilkas införsel till gemenskapen begränsas av vissa restriktioner i enlighet med artikel 4.6. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.

▼B

Artikel 10

Utfärdande av intyg

När en administrativ myndighet i en medlemsstat mottar en ansökan från den person som berörs och det till ansökan är fogat alla de nödvändiga dokument som krävs och alla villkor för utfärdandet är uppfyllda, har myndigheten rätt att utfärda ett intyg för de syften som anges i artiklarna 5.2 b, 5.3, 5.4, 8.3 och 9.2 b.

Artikel 11

Giltighet och särskilda villkor för tillstånd och intyg

1.  Utan att det påverkar strängare bestämmelser som medlemsstaterna kan anta eller upprätthålla, är de tillstånd och intyg som utfärdas av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna i enlighet med denna förordning giltiga i hela gemenskapen.

2.  

a) Varje sådant tillstånd eller intyg, liksom varje tillstånd eller intyg som utfärdas på grundval av ett sådant dokument, skall emellertid anses som ogiltigt om en behörig myndighet eller kommissionen, i samråd med den behöriga myndighet som har utfärdat detta tillstånd eller intyg, kan bevisa att det har utfärdats under den felaktiga föreställningen att villkoren för dess utfärdande uppfylldes

b) Exemplar som befinner sig på en medlemsstats territorium och som omfattas av ett sådant dokument, skall tas i beslag av den behöriga myndigheten i medlemsstaten och får förklaras förverkade.

3.  Varje tillstånd eller intyg som utfärdas av en myndighet i enlighet med denna förordning, kan innehålla villkor och krav som myndigheten föreskriver för att garantera efterlevnaden av förordningens bestämmelser. När sådana villkor eller krav skall framgå av utformningen av tillstånd och intyg skall medlemsstaterna informera kommissionen om detta.

4.  Varje importtillstånd som utfärdas på grundval av en kopia av ett motsvarande exporttillstånd eller intyg för reexport är giltigt endast för införsel av exemplar till gemenskapen om det åtföljs av det giltiga exporttillståndet eller intyget för reexport i original.

▼M14

5.  Kommissionen ska fastställa tidsfrister för utfärdande av tillstånd och intyg. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.

▼B

Artikel 12

Plats för införsel och export

1.  Medlemsstaterna skall utse de tullkontor där kontroll av och formaliteter för införsel till och export från gemenskapen och godkänd tullbehandling skall utföras i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen, av exemplar av arter som omfattas av denna förordning, och medlemsstaterna skall även ange vilka tullkontor som är speciellt utsedda för att hantera levande exemplar.

2.  Alla de kontor som utsetts i enlighet med punkt 1 skall förses med tillräcklig personal med lämplig utbildning. Medlemsstaterna skall försäkra sig om att förvaringsplatsen är utrustad i enlighet med bestämmelserna i den gemenskapslagstiftning som är relevant för transport och förvaring av levande djur och, när så krävs, att lämpliga åtgärder har vidtagits för levande växter.

3.  Alla de kontor som utsetts i enlighet med punkt 1 skall anmälas till kommissionen som offentliggör en lista över dem i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

▼M14

4.  I undantagsfall och i enlighet med de kriterier som kommissionen fastställt, får en administrativ myndighet godkänna införsel till gemenskapen, eller export eller reexport vid ett annat tullkontor än det som utsetts i enlighet med punkt 1. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.

▼B

5.  Medlemsstaterna skall se till att allmänheten vid gränspassagerna informeras om tillämpningsbestämmelserna i denna förordning.

Artikel 13

Administrativa myndigheter, vetenskapliga myndigheter och andra behöriga myndigheter

1.  

a) Varje medlemsstat skall utse en huvudansvarig administrativ myndighet med uppgift att genomföra denna förordning och kommunicera med kommissionen

b) Varje medlemsstat kan likaledes utse ytterligare administrativa myndigheter och andra behöriga myndigheter med uppgift att biträda den huvudansvariga myndigheten med genomförandet. Då skall den huvudansvariga myndigheten förse de biträdande myndigheterna med all den information som är nödvändig för en riktig tillämpning av förordningen.

2.  Varje medlemsstat skall utse en eller flera vetenskaplig(a) myndighet(er) med lämpliga kvalifikationer vilkas funktioner skall vara åtskilda från alla de utsedda administrativa iyndigheternas funktioner.

3.  

a) Medlemsstaterna skall senast tre månader innan denna förordning börjar tillämpas meddela kommissionen namnen på och adresserna till de administrativa myndigheterna, de andra behöriga myndigheterna som har bemyndigats att utfärda tillstånd och intyg samt de vetenskapliga myndigheterna. Kommissionen skall offentliggöra dessa uppgifter i Europeiska gemenskapernas officiella tidning inom en månad.

b) Varje administrativ myndighet som anges i punkt 1 a skall, om kommissionen begär det, inom två månader meddela den namnen på och översända namnteckningsprov avseende de personer som har befogenhet att underteckna tillstånd och intyg, liksom ett exempel på stämplar, förseglingar eller andra märken som används för att göra tillstånd eller intyg autentiska.

c) Medlemsstaterna skall till kommissionen meddela varje ändring av de uppgifter som redan översänts inom en tid av två månader från och med genomförandet av ändringen.

Artikel 14

Kontroll av efterlevnaden och undersökningar av överträdelse

1.  

a) De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna skall kontrollera efterlevnaden av bestämmelserna i denna förordning

b) Om de behöriga myndigheterna har anledning att misstänka att dessa bestämmelser inte efterlevs skall de vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa efterlevnaden av bestämmelserna, eller vidta rättsliga åtgärder.

c) Medlemsstaterna skall informera kommissionen och, med avseende på arter som förtecknas i bilagorna till konventionen, konventionens sekretariat om alla åtgärder, inklusive beslag och förverkande, som genomförs av de behöriga myndigheterna när fråga är om allvarliga överträdelser av denna förordning.

2.  Kommissionen skall göra medlemsstaternas behöriga myndigheter uppmärksamma på de frågor som den anser det vara nödvändigt att undersöka i enlighet med denna förordning. Medlemsstaterna skall därefter informera kommissionen och, med avseende på arter som upptagits i bilagorna till konventionen, konventionens sekretariat om resultatet av undersökningarna.

3.  

a) En efterlevnadsgrupp som består av företrädare för de myndigheter i varje medlemsstat som ansvarar för att säkerställa genomförandet av bestämmelserna i den här förordningen skall inrättas. Gruppen skall ha kommissionens företrädare som ordförande

b) Efterlevnadsgruppen skall granska alla tekniska frågor som har samband med efterlevnaden av den här förordningen och som tas upp av ordföranden, antingen på dennes eget initiativ eller på begäran av medlemmar i gruppen eller kommittén.

c) Kommissionen skall till kommittén överlämna de yttranden som görs i efterlevnadsgruppen.

Artikel 15

Överföring av information

1.  Medlemsstaterna och kommissionen skall ge varandra den information som är nödvändig för genomförandet av denna förordning.

Medlemsstaterna och kommissionen skall se till att nödvändiga åtgärder vidtas för att göra allmänheten medveten om och informera den om tillämpningsbestämmelserna för konventionen och denna förordning och om åtgärder för genomförande av den senare.

2.  Kommissionen skall hålla kontakt med konventionens sekretariat för att säkerställa ett effektivt genomförande av konventionen över hela det territorium som denna förordning skall tillämpas på.

3.  Kommissionen skall omedelbart översända alla yttranden från gruppen för vetenskapliga undersökningar till de administrativa myndigheterna i de berörda medlemsstaterna.

4.  

a) De administrativa myndigheterna i medlemsstaterna skall varje år före den 15 juni översända all den information om föregående år som är nödvändig för att upprätta de rapporter som föreskrivs i artikel VIII.7 a i konventionen och likvärdig information om den internationella handeln med alla exemplar av de arter som upptagits i bilagorna A, B, och C samt om införsel till gemenskapen av exemplar av arter som upptagits i bilaga D. ►M14  Vilken information som ska överlämnas och hur denna ska vara utformad ska fastställas av kommissionen i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 18.2. ◄

b) På grundval av den information som anges i a skall kommissionen varje år före den 31 oktober offentliggöra en statistikrapport om införsel till gemenskapen samt export och reexport från gemenskapen av exemplar av arter som omfattas av denna förordning och till sekretariatet för konventionen översända information om arter som omfattas av konventionen.

c) Utan att det påverkar artikel 20 skall de administrativa myndigheterna i medlemsstaterna före den 15 juni vartannat år, med början 1999, till kommissionen överlämna all information rörande de två föregående åren som krävs för att utarbeta de rapporter till vilka hänvisning sker i artikel VIII.7 b i konventionen och likvärdig information rörande de bestämmelser i den här förordningen som faller utanför konventionens räckvidd. ►M14  Vilken information som ska överlämnas och hur denna ska vara utformad ska fastställas av kommissionen i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 18.2. ◄

d) På grundval av den under c angivna informationen skall kommissionen före den 31 oktober vartannat år, med början 1999, utarbeta en rapport om genomförande och säkerställande av efterlevnaden av den här förordningen.

▼M14

5.  För att kunna förbereda ändringar i bilagorna ska de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna till kommissionen översända alla relevanta uppgifter. Kommissionen ska precisera vilka uppgifter som krävs, i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 18.2.

▼B

►C2  6.  Utan att det påverkar tillämpningen av ◄ rådets direktiv 90/313/EEG av den 7 juni 1990 om rätt att ta del av miljöinformation ( 7 ), skall kommissionen vidta lämpliga atgärder för att skydda konfidentiell information som den mottagit vid tillämpningen av denna förordning.

Artikel 16

Sanktioner

1.  Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att ålägga sanktioner åtminstone not följande överträdelser av bestämmelserna i denna förordning:

a) Införsel till gemenskapen eller export eller reexport från gemenskapen av exemplar utan vederbörligt tillstånd eller intyg, eller med ett tillstånd eller intyg som är felaktigt, förfalskat, ogiltigt eller ändrat utan godkännande från den ansvariga myndigheten.

b) Åsidosättande av de villkor som föreskrivs i ett tillstånd eller intyg som utfärdats i enlighet med denna förordning.

c) Lämnande av en osann förklaring eller avsiktligt lämnande av en oriktig uppgift för att erhålla ett tillstånd eller ett intyg.

d) Användande av ett tillstånd eller intyg som är felaktigt, förfalskat eller ogiltigt, eller som har ändrats utan godkännande, för att erhålla ett inom gemenskapen utfärdat tillstånd eller intyg eller för varje annat officiellt syfte som har samband med denna förordning.

e) Underlåtenhet att anmäla import eller avgivande av en osann importanmälan.

f) Transport av levande exemplar som inte tillräckligt har förberetts så att riskerna för skador, sjukdom eller grym behandling minimeras.

g) Användandet av exemplar av arter som upptagits i bilaga A för andra ändamål än de som anges i det godkännande som lämnades vid utfärdandet av importtillståndet eller senare.

h) Handel med artificiellt förökade växter i strid mot de bestämmelser som antagits i enlighet med artikel 7.1 b.

i) Transport av exemplar till eller från gemenskapen och transitering av exemplar via gemenskapen utan vederbörligt tillstånd eller intyg utfärdat i enlighet med bestämmelserna i denna förordning och, vid export eller reexport från ett tredje land som är konventionspart, i enlighet med bestämmelserna i konventionen, eller utan tillfredsställande bevis på att det finns ett sådant tillstånd eller intyg.

j) Köp, anbud om köp, förvärv för kommersiella ändamål, användning för kommersiella ändamål, förevisande för allmänheten i kommersiellt syfte, försäljning, innehav för försäljning, saluförande och transport i försäljningssyfte av exemplar i strid med artikel 8.

k) Användandet av ett tillstånd eller intyg för ett annat exemplar än det för vilket det har utfärdats.

l) Förfalskning eller ändring av ett tillstånd eller intyg som utfärdats i enlighet med denna förordning.

m) Underlåtenhet att informera om avslag på ansökningar om införsel till gemenskapen, export och reexport, i enlighet med artikel 6.3.

2.  De åtgärder som anges i punkt 1 skall anpassas efter överträdelsens art och svårhetsgrad och omfattar bestämmelser om beslag av och, när så är lämpligt, förverkande av exemplar.

3.  När ett exemplar har förklarats förverkat, skall det anförtros en behörig myndighet i den medlemsstat som har genomfört förverkandet, vilken

a) efter samråd med en vetenskaplig myndighet i denna medlemsstat skall placera ut eller överlämna exemplaret under sådana förhållanden som den anser lämpliga och förenliga med syftet för och bestämmelserna i konventionen och denna förordning, och

b) när ett levande exemplar har införts till gemenskapen, efter samråd med det exporterande landet, kan återsända exemplaret till detta land på bekostnad av den person som dömts för införseln.

4.  När ett levande exemplar av en art som upptagits i bilaga B eller C anländer till platsen för införsel till gemenskapen och erforderligt gällande tillstånd eller intyg saknas, skall exemplaret tas i beslag och får det förklaras förverkat eller också, om mottagaren inte vill kännas vid exemplaret, kan de behöriga myndigheterna i den medlemsstat som är ansvarig för införselplatsen om det är lämpligt vägra att ta emot försändelsen och kräva att transportören återsänder exemplaret till avsändningsorten.

Artikel 17

Gruppen för vetenskapliga undersökningar

1.  Härmed inrättas en grupp för vetenskapliga undersökningar, bestående av representanter för den eller de vetenskaplig(a) myndighet(erna) i varje medlemsstat, och med en företrädare för kommissionen som ordförande.

2.  

a) Gruppen för vetenskapliga undersökningar skall utreda alla vetenskapliga frågor som rör tillämpningen av denna förordning, särskilt de som rör artikel 4.1 a, 4.2 a och 4.6 — frågor som har tagits upp av ordföranden, antingen på dennes eget initiativ eller på begäran av medlemmarna i gruppen, eller av kommittén

b) Kommissionen skall överlämna yttrandet från gruppen för vetenskapliga undersökningar till kommittén.

▼M9

Artikel 18

1.  Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2.  När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG ( 8 ) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader. När det gäller de uppgifter som ankommer på kommittén i enlighet med artikel 19.1 och 19.2 skall, om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

▼M14

3.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

▼M14

4.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och 5a.5 b samt artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5a.3 c, 5a.4 b och 5a.4 e i beslut 1999/468/EG ska vara en månad, en månad respektive två månader.

▼M14

Artikel 19

1.  Kommissionen ska i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 18.2 anta de åtgärder som avses i artiklarna 4.6, 5.7 b, 7.4, 15.4 a och c, 15.5 och 21.3.

1.  Kommissionen ska besluta om hur de dokument som avses i artiklarna 4, 5, 7.4 och 10 ska se ut i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 18.2.

2.  Kommissionen ska besluta om åtgärderna i artiklarna 4.7, 5.5, 7.1 c, 7.2 c, 7.3, 8.4, 9.6 och 11.5 och 12.4. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.

3.  Kommissionen ska fastställa enhetliga bestämmelser och kriterier för följande:

a) Hur de dokument som avses i artiklarna 4, 5, 7.4 och 10 ska utfärdas, gälla och användas.

b) Hur de fytosanitära intyg som avses i artikel 7.1 b i ska användas.

c) Hur förfaranden för märkning av exemplar för att underlätta identifikationen av dem ska upprättas när så är nödvändigt och hur det ska kunna säkerställas att bestämmelserna följs.

3.  Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.

4.  Kommissionen ska vid behov besluta om ytterligare åtgärder för att kunna genomföra resolutioner från partskonferensen till konventionen, beslut och rekommendationer från konventionens ständiga kommitté och rekommendationer från konventionens sekretariat. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.

5.  Kommissionen ska ändra bilagorna A–D, med undantag av ändringar i bilaga A som inte är beslutade av partskonferensen till konventionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.4.

▼B

Artikel 20

Slutbestämmelser

Varje medlemsstat skall meddela kommissionen och konventionens sekretariat vilka särskilda bestämmelser som den antar för att kunna genomföra denna förordning, och vilka rättsliga instrument som skall användas och vilka åtgärder som skall vidtas för genomförandet och tillämpningen.

Kommissionen skall översända denna information till de andra medlemsstaterna.

Artikel 21

1.  Förordning (EEG) nr 3626/82 upphävs härmed.

2.  Så länge som de åtgärder som föreskrivs i artikel 19.1 och 19.2 inte har antagits, kan medlemsstaterna upprätthålla eller fortsätta att tillämpa åtgärder som antagits i enlighet med förordningarna (EEG) nr 3626/82 och kommissionens förordning (EEG) nr 3418/83 av den 28 november 1983 om fastställande av ett enhetligt förfarande för utfärdande och användning av de handlingar som krävs för genomförandet i gemenskapen av konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter ( 9 ).

▼M14

3.  Kommissionen ska, i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 18.2 och i samråd med gruppen för vetenskapliga undersökningar, två månader före genomförandet av den här förordningen:

▼B

a) kontrollera att det inte finns skäl för restriktioner för införsel till gemenskapen av de arter i bilaga C 1 till förordning (EEG) nr 3626/82 vilka inte ingår i bilaga A i den här förordningen,

b) anta en förordning om ändring av bilaga D så att den utgör en representativ förteckning över arter som uppfyller de kriterier som anges i artikel 3.4 a.

Artikel 22

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

▼C2

Den skall tillämpas från och med den 1 juni 1997.

▼B

Artiklarna 12, 13, 14.3, 16, 17, 18, 19 och 21.3 skall tillämpas från och med den dag då denna förordning träder i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼M18
BILAGA

Förklaring till bilagorna A, B, C och D

1. Arterna i bilagorna A, B, C och D är upptagna

a) med angivande av artens namn, eller

b) såsom tillhörande en högre taxonomisk enhet (taxon) eller angiven del därav.

2. Förkortningen spp. betecknar alla arter som ingår i ett högre taxon.

3. Andra hänvisningar till högre taxa än art förekommer endast som information eller för klassificering.

4. Arter som anges i fetstil i bilaga A är upptagna där i överensstämmelse med det skydd de åtnjuter enligt rådets direktiv 2009/147/EG ( 10 ) eller rådets direktiv 92/43/EEG ( 11 ).

5. Följande förkortningar används för växttaxa under artnivå:

a) ssp. betecknar underart,

b) var. betecknar varietet, och

c) fa betecknar form.

6. Symbolerna (I), (II) och (III) i anslutning till en art eller ett högre taxon hänvisar till de bilagor till konventionen där arten är upptagen, enligt vad som anges i punkterna 7, 8 och 9. Om sådan symbol saknas innebär det att arten inte är upptagen i konventionens bilagor.

7. Symbolen (I) i anslutning till en art eller ett högre taxon anger att arten eller taxonet ingår i bilaga I till konventionen.

8. Symbolen (II) i anslutning till en art eller ett högre taxon anger att arten eller taxonet ingår i bilaga II till konventionen.

9. Symbolen (III) i anslutning till en art eller ett högre taxon anger att arten eller taxonet ingår i bilaga III till konventionen. I detta fall anges även för vilket land arten eller taxonet har tagits upp i bilaga III.

10. Med sort avses, i enlighet med definitionen i åttonde utgåvan av den internationella nomenklaturen för odlade växter International Code of Nomenclature for Cultivated Plants, ett urval växter som a) har valts ut på grund av en särskild egenskap eller en kombination av särskilda egenskaper, b) är särskiljbar, enhetlig och stabil i dessa egenskaper och c) behåller dessa egenskaper om de förökas på lämpligt sätt. För att ett nytt taxon av en sort ska anses vara etablerat krävs att dess benämning och beskrivning formellt har offentliggjorts i senaste utgåvan av International Code of Nomenclature for Cultivated Plants.

11. Hybrider kan upptas separat i bilagorna, men endast om de utgör distinkta och stabila populationer i naturen. Hybriddjur som i de fyra föregående generationerna har en eller flera individer av en art som är upptagen i bilagorna A eller B ska omfattas av bestämmelserna i denna förordning på samma sätt som om de vore rena arter, även om den aktuella hybriden inte anges separat i bilagorna.

12. När en art tas upp i bilaga A, B eller C, inkluderas också alla delar och produkter av arten i samma bilaga, om det inte anges i en not att endast vissa delar och produkter av arten inkluderas. I enlighet med artikel 2 t anger symbolen # följd av ett nummer, placerad vid namnet för en art eller ett högre taxon som ingår i bilaga B eller C, de delar eller produkter som omfattas av denna förordning enligt följande:

#1

Alla delar och produkter, utom

a) frön, sporer och pollen (inkl. pollinier),

b) plantor eller vävnadskulturer erhållna in vitro, i fast eller flytande medium, transporterade i sterila behållare,

c) snittblommor från artificiellt förökade växter, och

d) frukter och delar och produkter av dessa från artificiellt förökade växter av släktet Vanilla.

#2

Alla delar och produkter, utom

a) frön och pollen, och

b) färdiga produkter som är paketerade och klara för detaljhandel.

#3

Alla hela och skivade rötter och delar av rötter, utom bearbetade delar eller produkter som t.ex. pulver, tabletter, extrakt, tonikum, teer och konfekt.

#4

Alla delar och produkter, utom

a) frön (inkl. frökapslar av Orchidaceae), sporer och pollen (inkl. pollinier). Undantaget avser inte frön av Cactaceae spp., som exporteras från Mexiko eller frön av Beccariophoenix madagascariensis och Neodypsis decaryi som exporteras från Madagaskar,

b) plantor eller vävnadskulturer erhållna in vitro, i fast eller flytande medium, transporterade i sterila behållare,

c) snittblommor från artificiellt förökade växter,

d) frukter och delar och produkter av dessa från naturaliserade eller artificiellt förökade växter av släktet Vanilla (Orcidaceae) och av familjen Cactaceae,

e) stammar, blommor samt delar och produkter av naturaliserade eller artificiellt förökade växter av släktena Opuntia undersläktet Opuntia samt Selenicereus (Cactaceae),

f) färdiga produkter av Euphorbia antisyphilitica som är paketerade och klara för detaljhandel.

#5

Timmer, sågade trävaror och fanér.

#6

Timmer, sågade trävaror, fanér och plywood.

#7

Timmer, träspån, pulver och extrakt.

#8

Underjordiska delar (t.ex. rötter, rhizom): hela, delar och pulvriserade.

#9

Alla delar och produkter, utom sådana som bär etiketten ”Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant CITES Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx]”.

#10

Timmer, sågade trävaror och fanér, inklusive ej färdiga trävaror som används för tillverkning av stråkar till stränginstrument.

#11

Timmer, sågade trävaror, fanér, plywood, pulver och extrakt.

#12

Timmer, sågade trävaror, fanér, plywood och extrakt. Färdiga produkter som innehåller sådant extrakt som ingrediens, inklusive doftämnen, anses inte omfattas av denna not.

#13

Kärnan (även kallad frövita, fruktkött eller kopra) och andra former av denna.

#14

Alla delar och produkter, utom

a) frön och pollen,

b) plantor eller vävnadskulturer erhållna in vitro, i fast eller flytande medium, transporterade i sterila behållare,

c) frukter,

d) blad,

e) agarträpulver, inklusive komprimerat pulver i alla former,

f) färdiga produkter som är paketerade och klara för detaljhandel; detta undantag gäller inte för pärlor, radband och sniderier.

13. Eftersom ingen art eller högre taxon av växter (FLORA) som upptas i bilaga A är försedd med en not som innebär att dess hybrider ska behandlas i enlighet med bestämmelserna i artikel 4.1 i förordningen, innebär detta att handel med artificiellt förökade hybrider från en eller flera av dessa arter eller högre taxa får ske med ett intyg om artificiell förökning, och att frön och pollen (pollinier), snittblommor, plantor eller vävnadskulturer erhållna in vitro, i fast eller flytande medium, transporterade i sterila behållare, av dessa hybrider inte omfattas av bestämmelserna i förordningen.

14. Urin, fekalier och ambra som är avfallsprodukter och som erhållits utan särskild behandling av det berörda djuret omfattas inte av förordningens bestämmelser.

15. För djurarter som är upptagna i bilaga D ska bestämmelserna i denna förordning endast gälla levande exemplar och hela eller huvudsakligen hela döda exemplar, med undantag för taxa med följande noter som innebär att även andra delar och produkter av dessa omfattas:

§ 1

Hela eller huvudsakligen hela skinn, färska eller garvade.

§ 2

Fjädrar och skinn eller andra fjäderklädda delar.

16. För växtarter som är upptagna i bilaga D ska bestämmelserna i denna förordning endast gälla levande exemplar, med undantag för taxa med följande noter som innebär att även andra delar och produkter av dessa omfattas:

§ 3

Torkade och färska växter, inbegripet blad, rötter/rotstammar, stjälkar, frön/sporer, bark och frukter.

§ 4

Timmer, sågade trävaror och fanér. 

Bilaga A

Bilaga B

Bilaga C

Svenskt namn

FAUNA

CHORDATA (RYGGSTRÄNGSDJUR)

MAMMALIA

 
 
 

Däggdjur

ARTIODACTYLA

Antilocapridae

 
 
 

Gaffelantiloper

Antilocapra americana (I) (Endast populationen i Mexiko. Inga andra populationer är upptagna i bilagorna till denna förordning.)

 
 

Gaffelantilop, gaffelbock

Bovidae

 
 
 

Slidhornsdjur

Addax nasomaculatus (I)

 
 

Addaxantilop, mendesantilop

 

Ammotragus lervia (II)

 

Manfår

 
 

Antilope cervicapra (III Nepal)

Besoarantilop

 

Bison bison athabascae (II)

 

Skogsbison (underart av bison)

Bos gaurus (I) (Innefattar inte den domesticerade formen kallad Bos frontalis, som inte omfattas av bestämmelserna i denna förordning.)

 
 

Gaur

Bos mutus (I) (Innefattar inte den domesticerade formen kallad Bos grunniens, som inte omfattas av bestämmelserna i denna förordning.)

 
 

Jak

Bos sauveli (I)

 
 

Kouprey

 
 

Bubalus arnee (III Nepal) (Innefattar inte den domesticerade formen kallad Bubalus bubalis, som inte omfattas av bestämmelserna i denna förordning)

Vattenbuffel, asiatisk buffel

Bubalus depressicornis (I)

 
 

Låglandsanoa

Bubalus mindorensis (I)

 
 

Tamarau, mindorobuffel

Bubalus quarlesi (I)

 
 

Dvärganoa, bergsanoa

 

Budorcas taxicolor (II)

 

Taki, oxgems

Capra falconeri (I)

 
 

Skruvget, skruvhornsget, markhor

Capricornis milneedwardsii (I)

 
 

Kinesisk serov

Capricornis rubidus (I)

 
 

Röd serov

Capricornis sumatraensis (I)

 
 

Sumatraserov, sydlig serov

Capricornis thar (I)

 
 

Himalayaserov

 

Cephalophus brookei (II)

 

Brookes dykare, Brookes skogsantilop

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

Svartryggad dykare

Cephalophus jentinki (I)

 
 

Jentinkdykare

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

Ogilbydykare

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

Gulryggad dykare

 

Cephalophus zebra (II)

 

Sebradykare, strimmig dykare

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

Bontebock

Gazella cuvieri (I)

 
 

Atlasgasell, cuviergasell

 
 

Gazella dorcas (III Algeriet/Tunisien)

Dorkasgasell

Gazella leptoceros (I)

 
 

Sandgasell, afrikansk sandgasell

Hippotragus niger variani (I)

 
 

Jättesabelantilop, stor sabelantilop

 

Kobus leche (II)

 

Lechwevattenbock, lechwe

Naemorhedus baileyi (I)

 
 

Röd goral

Naemorhedus caudatus (I)

 
 

Långsvansad goral, svansgoral

Naemorhedus goral (I)

 
 

Himalayagoral, goral

Naemorhedus griseus (I)

 
 

Kinesisk goral

Nanger dama (I)

 
 

Dovhjortsgasell

Oryx dammah (I)

 
 

Sabeloryx

Oryx leucoryx (I)

 
 

Arabisk oryx

 

Ovis ammon (II) (Utom de underarter som är upptagna i bilaga A.)

 

Argalifår

Ovis ammon hodgsonii (I)

 
 

Tibetanskt argalifår

Ovis ammon nigrimontana (I)

 
 

Karatau-argali

 

Ovis canadensis (II) (Endast populationen i Mexiko. Inga andra populationer är upptagna i bilagorna till denna förordning.)

 

Tjockhornsfår

Ovis orientalis ophion (I)

 
 

Cypriotisk mufflon

 

Ovis vignei (II) (Utom den underart som är upptagen i bilaga A.)

 

Stäppfår, urial

Ovis vignei vignei (I)

 
 

Ladakhstäppfår, Ladakhurial, shapu

Pantholops hodgsonii (I)

 
 

Chiru

 

Philantomba monticola (II)

 

Blådykare, blå skogsantilop

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 
 

Vietnamantilop, vuquangoxe, saola

Rupicapra pyrenaica ornata (II)

 
 

Abruzzergems

 

Saiga borealis (II)

 

Mongolisk saigaantilop

 

Saiga tatarica (II)

 

Rysk saigaantilop, västlig saiga

 
 

Tetracerus quadricornis (III Nepal)

Fyrhornsantilop

Camelidae

 
 
 

Kameldjur

 

Lama guanicoe (II)

 

Guanaco

Vicugna vicugna (I) (Utom populationerna i Argentina [populationerna i provinserna Jujuy och Catamarca och de halvvilda populationerna i provinserna Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja och San Juan]; Bolivia [hela populationen]; Chile [populationen i Primeraregionen]; Ecuador [hela populationen]; Peru [hela populationen]; som är upptagna i B.)

Vicugna vicugna (II) (Endast populationerna i Argentina (1) [populationerna i provinserna Jujuy och Catamarca och de halvvilda populationerna i provinserna Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja och San Juan]; Bolivia (2) [hela populationen]; Chile (3) [populationen i Primeraregionen]; Ecuador (4) [hela populationen]; Peru (5) [hela populationen]; alla andra populationer är upptagna i bilaga A.)

 

Vikunja

Cervidae

 
 
 

Hjortdjur

Axis calamianensis (I)

 
 

Calamianhjort

Axis kuhlii (I)

 
 

Baweanhjort, Kuhls hjort

Axis porcinus annamiticus (I)

 
 

Östlig svinhjort

Blastocerus dichotomus (I)

 
 

Sumphjort

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

Afghansk kronhjort, bokharahjort

 
 

Cervus elaphus barbarus (III Algeriet/Tunisien)

Atlashjort, berberkronhjort

Cervus elaphus hanglu (I)

 
 

Kashmirkronhjort, hangulhjort

Dama dama mesopotamica (I)

 
 

Iransk dovhjort, persisk dovhjort

Hippocamelus spp. (I)

 
 

Gaffelhjortar, huemuler

 
 

Mazama temama cerasina (III Guatemala)

Centralamerikansk spetshjort

Muntiacus crinifrons (I)

 
 

Svart muntjak

Muntiacus vuquangensis (I)

 
 

Jättemuntjak

 
 

Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala)

Sydlig vitsvanshjort

Ozotoceros bezoarticus (I)

 
 

Pampashjort, besoarhjort

 

Pudu mephistophiles (II)

 

Nordlig pudu

Pudu puda (I)

 
 

Sydlig pudu, chilensk pudu

Rucervus duvaucelii (I)

 
 

Barasingahjort

Rucervus eldii (I)

 
 

Lyrhjort, lyrhornshjort, thaminhjort

Hippopotamidae

 
 
 

Flodhästar

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

Dvärgflodhäst

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

Flodhäst

Moschidae

 
 
 

Myskdjur, myskhjortar

Moschus spp. (I) (Endast populationerna i Afghanistan, Bhutan, Indien, Myanmar, Nepal och Pakistan; Alla andra populationer är upptagna i bilaga B.)

Moschus spp. (II) (Utom populationerna i Afghanistan, Bhutan, Indien, Myanmar, Nepal och Pakistan som är upptagna i bilaga A.)

 

Myskdjur, myskhjortar

Suidae

 
 
 

Svin

Babyrousa babyrussa (I)

 
 

Buruhjortsvin, hårigt hjortsvin

Babyrousa bolabatuensis (I)

 
 

Bola batuhjortsvin

Babyrousa celebensis (I)

 
 

Sulawesiskt hjortsvin

Babyrousa togeanensis (I)

 
 

Togianhjortsvin, malengehjortsvin

Sus salvanius (I)

 
 

Dvärgsvin, dvärgvildsvin

Tayassuidae

 
 
 

Navelsvin, pekarier

 

Tayassuidae spp. (II) (Utom den art som är upptagen i bilaga A och med undantag av populationerna av Pecari tajacu i Mexiko och Förenta Staterna som inte är upptagna i bilagorna till denna förordning.)

 
 

Catagonus wagneri (I)

 
 

Chacopekari

CARNIVORA

Ailuridae

 
 
 

Kattbjörnar

Ailurus fulgens (I)

 
 

Mindre panda, kattbjörn, röd panda

Canidae

 
 
 

Hunddjur

 
 

Canis aureus (III Indien)

Guldschakal, schakal

Canis lupus (I/II)

(Alla populationer utom dem i Spanien norr om Duero och i Grekland norr om 39:e breddgraden.) Populationerna i Bhutan, Indien, Nepal och Pakistan är upptagna i bilaga I. Alla andra populationer är upptagna i bilaga II. Innefattar inte den domesticerade formen och dingon vilka kallas Canis lupus familiaris resp. Canis lupus dingo)

Canis lupus (II) (Populationerna i Spanien norr om Duero och i Grekland norr om 39:e breddgraden. Innefattar inte den domesticerade formen och dingon vilka kallas Canis lupus familiaris resp. Canis lupus dingo.)

 

Varg

Canis simensis

 
 

Abessinsk schakal, etiopisk varg, simienschakal

 

Cerdocyon thous (II)

 

Krabbätarräv, majkong

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

Manvarg, manhund

 

Cuon alpinus (II)

 

Asiatisk vildhund, dhol

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

Magellanräv, andinsk räv

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

Darwinräv

 

Lycalopex griseus (II)

 

Argentinsk gråräv, pampasräv

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

Azararäv, paraguayansk räv

Speothos venaticus (I)

 
 

Buskhund, skogshund

 
 

Vulpes bengalensis (III Indien)

Indisk räv, bengalisk räv, bengalräv

 

Vulpes cana (II)

 

Blanfordräv, gråhårig räv

 

Vulpes zerda (II)

 

Fennek, ökenräv

Eupleridae

 
 
 

Madagaskarviverrider

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

Fossa

 

Eupleres goudotii (II)

 

Sibetmangust, myrsibetdjur, falanok

 

Fossa fossana (II)

 

Fanaloka

Felidae

 
 
 

Kattdjur

 

Felidae spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A. Exemplar av den domesticerade formen omfattas inte av förordningens bestämmelser.)

 
 

Acinonyx jubatus (I) (Årliga exportkvoter för levande exemplar och jakttroféer beviljas enligt följande: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Handeln med sådana exemplar omfattas av bestämmelserna i artikel 4.1 i denna förordning.)

 
 

Gepard

Caracal caracal (I) (Endast populationen i Asien. Alla andra populationer är upptagna i bilaga B.)

 
 

Karakal, ökenlo

Catopuma temminckii (I)

 
 

Asiatisk guldkatt

Felis nigripes (I)

 
 

Svartfotad katt

Felis silvestris (II)

 
 

Vildkatt, europeisk vildkatt, afrikansk vildkatt

Leopardus geoffroyi (I)

 
 

Geoffroys katt

Leopardus jacobitus (I)

 
 

Andinsk katt, bergskatt

Leopardus pardalis (I)

 
 

Ozelot

Leopardus tigrinus (I)

 
 

Tigerkatt, oncilla, ozelotkatt

Leopardus wiedii (I)

 
 

Margaykatt, långsvanskatt

Lynx lynx (II)

 
 

Lo, lodjur

Lynx pardinus (I)

 
 

Panterlo, spansk lo, iberisk lo

Neofelis nebulosa (I)

 
 

Trädleopard

Panthera leo persica (I)

 
 

Asiatiskt lejon, indiskt lejon

Panthera onca (I)

 
 

Jaguar

Panthera pardus (I)

 
 

Leopard

Panthera tigris (I)

 
 

Tiger

Pardofelis marmorata (I)

 
 

Marmorkatt

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (Endast populationerna i Bangladesh, Indien och Thailand. Alla andra populationer är upptagna i bilaga B.)

 
 

Leopardkatt, bengalisk katt

Prionailurus iriomotensis (II)

 
 

Iriomotokatt

Prionailurus planiceps (I)

 
 

Flathövdad katt, platthuvudkatt

Prionailurus rubiginosus (I) (Endast pouplationen i Indien. Alla andra populationer är upptagna i bilaga B.)

 
 

Rostfläckig katt

Puma concolor coryi (I)

 
 

Floridapuma

Puma concolor costaricensis (I)

 
 

Centralamerikansk puma

Puma concolor couguar (I)

 
 

Östlig puma

Puma yagouaroundi (I) (Endast populationerna i Central- och Nordamerika. Alla andra populationer är upptagna i bilaga B.)

 
 

Jaguarundi

Uncia uncia (I)

 
 

Snöleopard, (irbis)

Herpestidae

 
 
 

Manguster

 
 

Herpestes edwardsi (III Indien)

Mungo, indisk mungo

 
 

Herpestes fuscus (III Indien)

Brun mungo, mörkbrun mangust

 
 

Herpestes javanicus auropunctatus (III Indien)

Guldfläckig mangust

 
 

Herpestes smithii (III Indien)

Rödbrun mangust

 
 

Herpestes urva (III Indien)

Krabbmangust

 
 

Herpestes vitticollis (III Indien)

Strimhalsmangust

Hyaenidae

 
 
 

Hyenor

 
 

Proteles cristata (III Botswana)

Jordvarg, jordhyena

Mephitidae

 
 
 

Skunkar

 

Conepatus humboldtii (II)

 

Patagonienskunk

Mustelidae

 
 
 

Mårddjur

Lutrinae

 
 
 

Uttrar

 

Lutrinae spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A.)

 
 

Aonyx capensis microdon (I) (Endast populationerna i Kamerun och Nigeria. Alla andra populationer är upptagna i bilaga B.)

 
 

Kamerunsk fingerutter

Enhydra lutris nereis (I)

 
 

Sydlig havsutter

Lontra felina (I)

 
 

Marin utter, krabbutter, magellanutter, chingungo

Lontra longicaudis (I)

 
 

Neotropisk flodutter

Lontra provocax (I)

 
 

Sydlig flodutter

Lutra lutra (I)

 
 

Utter, eurasisk utter

Lutra nippon (I)

 
 

Japansk utter

Pteronura brasiliensis (I)

 
 

Jätteutter

Mustelinae

 
 
 

Mårdar, vesslor, illrar

 
 

Eira barbara (III Honduras)

Tayra

 
 

Galictis vittata (III Costa Rica)

Grison, stor grison

 
 

Martes flavigula (III Indien)

Gulstrupig mård, charsamård

 
 

Martes foina intermedia (III Indien)

underart av stenmård

 
 

Martes gwatkinsii (III Indien)

Nilgirimård

 
 

Mellivora capensis (III Botswana)

Honungsgrävling, ratel

Mustela nigripes (I)

 
 

Svartfotad iller

Odobenidae

 
 
 

Valrossar

 

Odobenus rosmarus (III Kanada)

 

Valross

Otariidae

 
 
 

Öronsälar

 

Arctocephalus spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A.)

 

Sydliga pälssälar, sjöbjörnar

Arctocephalus philippii (II)

 
 

Fernandezpälssäl

Arctocephalus townsendi (I)

 
 

Guadeloupepälssäl

Phocidae

 
 
 

Öronlösa sälar

 

Mirounga leonina (II)

 

Sydlig sjöelefant

Monachus spp. (I)

 
 

Munksälar

Procyonidae

 
 
 

Halvbjörnar

 
 

Bassaricyon gabbii (III Costa Rica)

Yvsvansad olingo

 
 

Bassariscus sumichrasti (III Costa Rica)

Centralamerikansk cacomixtler, centralamerikansk kattfrett

 
 

Nasua narica (III Honduras)

Vitnosad näsbjörn

 
 

Nasua nasua solitaria (III Uruguay)

underart av sydamerikansk näsbjörn

 
 

Potos flavus (III Honduras)

Veckelbjörn, kinkaju

Ursidae

 
 
 

Björnar

 

Ursidae spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A.)

 
 

Ailuropoda melanoleuca (I)

 
 

Jättepanda, bambubjörn

Helarctos malayanus (I)

 
 

Malajbjörn

Melursus ursinus (I)

 
 

Läppbjörn

Tremarctos ornatus (I)

 
 

Glasögonbjörn

Ursus arctos (I/II)

(Endast populationerna i Bhutan, Kina, Mexiko och Mongoliet och underarten Ursus arctos isabellinus är upptagna i bilaga I. Alla andra populationer och underarter är upptagna i bilaga II.)

 
 

Brunbjörn, grizzlybjörn

Ursus thibetanus (I)

 
 

Kragbjörn

Viverridae

 
 
 

Viverrider, sibetdjur

 
 

Arctictis binturong (III Indien)

Binturong, björnkatt, björnmård

 
 

Civettictis civetta (III Botswana)

Afrikansk sibetkatt, civett

 

Cynogale bennettii (II)

 

Utterpalmmård, mampalo

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

Bandad palmmård

 
 

Paguma larvata (III Indien)

Maskpalmmård

 
 

Paradoxurus hermaphroditus (III Indien)

Vanlig palmmård, asiatisk palmmård, musang

 
 

Paradoxurus jerdoni (III Indien)

Jerdons palmmård

 

Prionodon linsang (II)

 

Bandlinsang

Prionodon pardicolor (I)

 
 

Fläckig linsang

 
 

Viverra civettina (III Indien)

Malabarsibetkatt

 
 

Viverra zibetha (III Indien)

Stor indisk sibetkatt, asiatisk sibetkatt

 
 

Viverricula indica (III Indien)

Liten indisk sibetkatt, rass

CETACEA

 
 
 

Valar

CETACEA spp. (I/II) (6)

 
 
 

CHIROPTERA

Phyllostomidae

 
 
 

Bladnäsor

 
 

Platyrrhinus lineatus (III Uruguay)

Vitstrimmig brednosbladnäsa

Pteropodidae

 
 
 

Flyghundar

 

Acerodon spp. (II) (Utom den art som är upptagen i bilaga A.)

 

Sundaflyghundar

Acerodon jubatus (I)

 
 

Guldmantlad flyghund

 

Pteropus spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A och utom Pteropus brunneus.)

 

Egentliga flyghundar

Pteropus insularis (I)

 
 

Trukflyghund, ruckflyghund

Pteropus livingstonii (II)

 
 

Comorerflyghund

Pteropus loochoensis (I)

 
 

Japansk flyghund

Pteropus mariannus (I)

 
 

Marianerflyghund

Pteropus molossinus (I)

 
 

Pohnpeiflyghund

Pteropus pelewensis (I)

 
 

Palauflyghund

Pteropus pilosus (I)

 
 

Större palauflyghund

Pteropus rodricensis (II)

 
 

Rodriguesflyghund

Pteropus samoensis (I)

 
 

Samoaflyghund

Pteropus tonganus (I)

 
 

Vithalsad flyghund

Pteropus ualanus (I)

 
 

Kosraeflyghund

Pteropus voeltzkowi (II)

 
 

Pembaflyghund

Pteropus yapensis (I)

 
 

Yapflyghund

CINGULATA

Dasypodidae

 
 
 

Bältor

 
 

Cabassous centralis (III Costa Rica)

Nordlig nakensvansbälta

 
 

Cabassous tatouay (III Uruguay)

Större nakensvansbälta

 

Chaetophractus nationi (II) (En årlig noll-exportkvot har fastställts. Samtliga exemplar ska betraktas som exemplar av arter som är upptagna i bilaga A, och handeln med dessa ska regleras i enlighet därmed.)

 

Andernas hårbälta, andinsk hårbälta

Priodontes maximus (I)

 
 

Jättebälta

DASYUROMORPHIA

Dasyuridae

 
 
 

Rovpungdjur

Sminthopsis longicaudata (I)

 
 

Långsvansad pungmus

Sminthopsis psammophila (I)

 
 

Större sandpungmus, större stäppungmus

DIPROTODONTIA

Macropodidae

 
 
 

Känguruer

 

Dendrolagus inustus (II)

 

Gråspräcklig trädkänguru

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

Björnkänguru, svart trädkänguru

Lagorchestes hirsutus (I)

 
 

Västlig harvallaby

Lagostrophus fasciatus (I)

 
 

Tvärbandad harvallaby

Onychogalea fraenata (I)

 
 

Tygelvallaby

Phalangeridae

 
 
 

Klätterpungdjur

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

Östlig grå kuskus

 

Phalanger mimicus (II)

 

Sydlig grå kuskus

 

Phalanger orientalis (II)

 

Nordlig grå kuskus

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

Amiralitetsökuskus

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

Fläckkuskus

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

Waigeokuskus

Potoroidae

 
 
 

Råttkänguruer

Bettongia spp. (I)

 
 

Råttkänguruer, bettonger

Vombatidae

 
 
 

Vombater

Lasiorhinus krefftii (I)

 
 

Nordlig hårnosvombat, nordlig stäppvombat

LAGOMORPHA

Leporidae

 
 
 

Harar och kaniner

Caprolagus hispidus (I)

 
 

Borstkanin, himalayakanin

Romerolagus diazi (I)

 
 

Vulkankanin

MONOTREMATA

Tachyglossidae

 
 
 

Myrpiggsvin

 

Zaglossus spp. (II)

 

Långnäbbade myrpiggsvin

PERAMELEMORPHIA

Peramelidae

 
 
 

Punggrävlingar

Perameles bougainville (I)

 
 

Västlig bandpunggrävling, bilby

Thylacomyidae

 
 
 

Kaninpunggrävlingar

Macrotis lagotis (I)

 
 

Större kaninpunggrävling

PERISSODACTYLA

Equidae

 
 
 

Hästdjur

Equus africanus (I) (Innefattar inte den domesticerade formen kallad Equus asinus, som inte omfattas av bestämmelserna i denna förordning.)

 
 

Afrikansk vildåsna

Equus grevyi (I)

 
 

Grevysebra

Equus hemionus (I/II) (Arten är upptagen i bilaga II men underarterna Equus hemionus hemionus och Equus hemionus khur är upptagna i bilaga I.)

 
 

Asiastisk vildåsna, kulan, onager, halvåsna

Equus kiang (II)

 
 

Kiang, tibetansk vildåsna

Equus przewalskii (I)

 
 

Przewalskis häst, mongolisk vildhäst

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

Hartmanns bergssebra

Equus zebra zebra (I)

 
 

Kapbergssebra

Rhinocerotidae

 
 
 

Noshörningar

Rhinocerotidae spp. (I) (Utom den underart som är upptagen i bilaga B.)

 
 
 
 

Ceratotherium simum simum (II) (Endast populationerna i Sydafrika och Swaziland. Alla andra populationer är upptagna i bilaga A. Uteslutande för att möjliggöra internationell handel med levande djur till lämpliga och godtagbara destinationer och handel med jakttroféer. Alla andra exemplar ska betraktas som exemplar av arter som är upptagna i bilaga A, och handeln med dessa ska regleras i enlighet därmed.)

 

Sydlig trubbnoshörning

Tapiridae

 
 
 

Tapirer

Tapiridae spp. (I) (Utom den art som är upptagen i bilaga B.)

 
 
 
 

Tapirus terrestris (II)

 

Låglandstapir

PHOLIDOTA

Manidae

 
 
 

Myrkottar

 

Manis spp. (II)

(En årlig noll-exportkvot har fastställts för Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanica och Manis pentadactyla för vilda exemplar med vilka handel bedrivs främst i kommersiellt syfte.)

 
 

PILOSA

Bradypodidae

 
 
 

Tretåiga sengångare

 

Bradypus variegatus (II)

 

Brunstrupig sengångare

Megalonychidae

 
 
 

Tvåtåiga sengångare

 
 

Choloepus hoffmanni (III Costa Rica)

Hoffmanns tvåtåiga sengångare

Myrmecophagidae

 
 
 

Myrslokar

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

Jättemyrslok

 
 

Tamandua mexicana (III Guatemala)

Nordlig tamandua

PRIMATES

 
 
 

Primater

 

PRIMATES spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A.)

 
 

Atelidae

 
 
 

Atelesliknande brednäsor

Alouatta coibensis (I)

 
 

Coibavrålapa

Alouatta palliata (I)

 
 

Mantelvrålapa

Alouatta pigra (I)

 
 

Guatemalavrålapa

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 
 

Svartpannad spindelapa

Ateles geoffroyi panamensis (I)

 
 

Panamaspindelapa

Brachyteles arachnoides (I)

 
 

Sydlig ullspindelapa

Brachyteles hypoxanthus (I)

 
 

Nordlig ullspindelapa

Oreonax flavicauda (I)

 
 

Gulsvansad ullapa

Cebidae

 
 
 

Cebusliknande brednäsor

Callimico goeldii (I)

 
 

Goeldis apa, Goeldis tamarin

Callithrix aurita (I)

 
 

Gulbrun silkesapa, öronsilkesapa

Callithrix flaviceps (I)

 
 

Gulhuvad silkesapa

Leontopithecus spp. (I)

 
 

Lejonapor, lejontamariner

Saguinus bicolor (I)

 
 

Tvåfärgad tamarin

Saguinus geoffroyi (I)

 
 

Geoffroys tamarin

Saguinus leucopus (I)

 
 

Vitfotad tamarin

Saguinus martinsi (I)

 
 
 

Saguinus oedipus (I)

 
 

Bomullshuvudtamarin, pinché

Saimiri oerstedii (I)

 
 

Rödryggad dödskalleapa

Cercopithecidae

 
 
 

Markattartade apor

Cercocebus galeritus (I)

 
 

Tanamangab

Cercopithecus diana (I)

 
 

Dianamarkatta

Cercopithecus roloway (I)

 
 

Långskäggig dianamarkatta

Cercopithecus solatus (II)

 
 

Solsvansmarkatta

Colobus satanas (II)

 
 

Svart colobus, svart guereza, djävulsapa

Macaca silenus (I)

 
 

Lejonsvansmakak, lejonmakak, skäggapa

Mandrillus leucophaeus (I)

 
 

Drill

Mandrillus sphinx (I)

 
 

Mandrill

Nasalis larvatus (I)

 
 

Näsapa

Piliocolobus foai (II)

 
 

Foas colobus

Piliocolobus gordonorum (II)

 
 

Uhehes röda guereza

Piliocolobus kirkii (I)

 
 

Zanzibarguereza

Piliocolobus pennantii (II)

 
 

Pennants guereza

Piliocolobus preussi (II)

 
 

Kamerunguereza

Piliocolobus rufomitratus (I)

 
 

Tanaguereza, Tanaflodens guereza

Piliocolobus tephrosceles (II)

 
 

Askgrå colobus

Piliocolobus tholloni (II)

 
 

Thollons colobus

Presbytis potenziani (I)

 
 

Mentawailangur

Pygathrix spp. (I)

 
 

Kostymapor

Rhinopithecus spp. (I)

 
 

Trubbnäsapor

Semnopithecus ajax (I)

 
 

Kashmirhulman

Semnopithecus dussumieri (I)

 
 

Västlig hulman

Semnopithecus entellus (I)

 
 

Östlig hulman

Semnopithecus hector (I)

 
 

Tarailangur

Semnopithecus hypoleucos (I)

 
 

Malabarhulman, svartfotad hulman

Semnopithecus priam (I)

 
 

Madrashulman, sydlig hulman

Semnopithecus schistaceus (I)

 
 

Himalayahulman, nepalesisk hulman

Simias concolor (I)

 
 

Pagehtrubbnäsa

Trachypithecus delacouri (II)

 
 

Delacours langur

Trachypithecus francoisi (II)

 
 

Francois bladapa, Francois langur

Trachypithecus geei (I)

 
 

Gyllenbladapa, guldlangur

Trachypithecus hatinhensis (II)

 
 

Hatinhlangur

Trachypithecus johnii (II)

 
 

Nilgirilangur

Trachypithecus laotum (II)

 
 

Laotisk langur

Trachypithecus pileatus (I)

 
 

Mösslangur, tofshulman, hättbladapa

Trachypithecus poliocephalus (II)

 
 

Vithövdad langur

Trachypithecus shortridgei (I)

 
 

Burmesisk langur, Shortridges langur

Cheirogaleidae

 
 
 

Muslemurer, smålemurer, dvärg- och musmakier

Cheirogaleidae spp. (I)

 
 
 

Daubentoniidae

 
 
 

Fingerdjur

Daubentonia madagascariensis (I)

 
 

Fingerdjur

Hominidae

 
 
 

Hominider, människoapor

Gorilla beringei (I)

 
 

Östlig gorilla, bergsgorilla

Gorilla gorilla (I)

 
 

Västlig gorilla

Pan spp. (I)

 
 

Schimpans och dvärgschimpans, bonobo

Pongo abelii (I)

 
 

Sumatraorangutang

Pongo pygmaeus (I)

 
 

Borneoorangutang

Hylobatidae

 
 
 

Gibboner

Hylobatidae spp. (I)

 
 
 

Indriidae

 
 
 

Silkeslemurer

Indriidae spp. (I)

 
 
 

Lemuridae

 
 
 

Lemurer, lemurider

Lemuridae spp. (I)

 
 
 

Lepilemuridae

 
 
 

Vesslelemurer, vesslemakier

Lepilemuridae spp. (I)

 
 
 

Lorisidae

 
 
 

Lorier

Nycticebus spp. (I)

 
 

Tröglorier

Pitheciidae

 
 
 

Sakiliknande brednäsor

Cacajao spp. (I)

 
 

Uakarier, kortsvansapor

Callicebus barbarabrownae (II)

 
 
 

Callicebus melanochir (II)

 
 
 

Callicebus nigrifrons (II)

 
 
 

Callicebus personatus (II)

 
 

Maskspringapa

Chiropotes albinasus (I)

 
 

Vitnosad satansapa, vitnossaki

Tarsiidae

 
 
 

Spökdjur

Tarsius spp. (II)

 
 
 

PROBOSCIDEA

Elephantidae

 
 
 

Elefanter

Elephas maximus (I)

 
 

Indisk elefant, asiatisk elefant

Loxodonta africana (I) (Utom populationerna i Botswana, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe som är upptagna i bilaga B.)

Loxodonta africana (II)

(Endast populationerna i Botswana, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe (7). Alla andra populationer är upptagna i bilaga A.)

 

Afrikansk elefant

RODENTIA

Chinchillidae

 
 
 

Harmöss

Chinchilla spp. (I) (Exemplar av den domesticerade formen omfattas inte av bestämmelserna i denna förordning.)

 
 

Chinchillor

Cuniculidae

 
 
 

Pakor

 
 

Cuniculus paca (III Honduras)

Paka

Dasyproctidae

 
 
 

Agutier

 
 

Dasyprocta punctata (III Honduras)

Centralamerikansk aguti

Erethizontidae

 
 
 

Trädpiggsvin

 
 

Sphiggurus mexicanus (III Honduras)

Mexikanskt gripsvanspiggsvin

 
 

Sphiggurus spinosus (III Uruguay)

Taggigt gripsvanspiggsvin

Hystricidae

 
 
 

Jordpiggsvin

Hystrix cristata

 
 

Vanligt piggsvin

Muridae

 
 
 

Råttdjur

Leporillus conditor (I)

 
 

Kvistboråtta, större kvistboråtta

Pseudomys fieldi praeconis (I)

 
 

Shark Bays australmus

Xeromys myoides (I)

 
 

Falsk vattenråtta

Zyzomys pedunculatus (I)

 
 

Macdonnellstenmus, Cape Yorks stenmus

Sciuridae

 
 
 

Ekorrar

Cynomys mexicanus (I)

 
 

Mexikansk präriehund

 
 

Marmota caudata (III Indien)

Långsvansat murmeldjur

 
 

Marmota himalayana (III Indien)

Himalayamurmeldjur

 

Ratufa spp. (II)

 

Jätteekorrar

 

Callosciurus erythraeus (Endast levande exemplar.)

 

Pallas ekorre

 

Sciurus carolinensis (Endast levande exemplar.)

 

Grå ekorre

 
 

Sciurus deppei (III Costa Rica)

Deppes ekorre

 

Sciurus niger (Endast levande exemplar.)

 

Östlig rävekorre

SCANDENTIA

 
 
 
 

Spetsekorrar, tupajor

 
 

SCANDENTIA spp. (II)

 

Spetsekorrar, tupajor

SIRENIA

Dugongidae

 
 
 

Dugonger

Dugong dugon (I)

 
 

Dugong

Trichechidae

 
 
 

Manater, lamantiner

Trichechus inunguis (I)

 
 
 

Trichechus manatus (I)

 
 
 

Trichechus senegalensis (I)

 
 
 

AVES

 
 
 

Fåglar

ANSERIFORMES

Anatidae

 
 
 

Andfåglar

Anas aucklandica (I)

 
 

Aucklandkricka

 

Anas bernieri (II)

 

Madagaskarand, madagaskarkricka

Anas chlorotis (I)

 
 

Brun kricka

 

Anas formosa (II)

 

Gulkindad kricka

Anas laysanensis (I)

 
 

Laysanand

Anas nesiotis (I)

 
 

Campbellkricka

Anas querquedula

 
 

Årta

Asarcornis scutulata (I)

 
 

Vitvingad myskand, vitvingad skogsand

Aythya innotata

 
 

Madagaskarbrunand, Madagaskardykand

Aythya nyroca

 
 

Vitögd dykand

Branta canadensis leucopareia (I)

 
 

Aleutisk kanadagås

Branta ruficollis (II)

 
 

Rödhalsad gås

Branta sandvicensis (I)

 
 

Hawaiigås, nene

 
 

Cairina moschata (III Honduras)

Myskand

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

Coscorobasvan

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

Svarthalsad svan

 

Dendrocygna arborea (II)

 

Karibisk visseland

 
 

Dendrocygna autumnalis (III Honduras)

Svartbukad visseland, svartbukig visseland

 
 

Dendrocygna bicolor (III Honduras)

Brun visseland, gul visseland

Mergus octosetaceus

 
 

Amazonskrake, sydamerikansk skrake

 

Oxyura jamaicensis (Endast levande exemplar.)

 

Amerikansk kopparand

Oxyura leucocephala (II)

 
 

Kopparand

Rhodonessa caryophyllacea (troligen utdöd) (I)

 
 

Rosenand, rosenhuvad and

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

Knöland

Tadorna cristata

 
 

Tofsgravand

APODIFORMES

Trochilidae

 
 
 

Kolibrier

 

Trochilidae spp. (II) (Utom den art som är upptagen i bilaga A.)

 
 

Glaucis dohrnii (I)

 
 

Bågnäbbskolibri

CHARADRIIFORMES

Burhinidae

 
 
 

Tjockfotar

 
 

Burhinus bistriatus (III Guatemala)

Amerikansk tjockfot, svartbrynad tjockfot

Laridae

 
 
 

Måsar

Larus relictus (I)

 
 

Reliktmås

Scolopacidae

 
 
 

Snäppor

Numenius borealis (I)

 
 

Eskimåspov

Numenius tenuirostris (I)

 
 

Smalnäbbad spov

Tringa guttifer (I)

 
 

Fläckgluttsnäppa

CICONIIFORMES

Ardeidae

 
 
 

Hägrar

Ardea alba

 
 

Ägretthäger

Bubulcus ibis

 
 

Kohäger

Egretta garzetta

 
 

Silkeshäger

Balaenicipitidae

 
 
 

Träskonäbbar

 

Balaeniceps rex (II)

 

Träskonäbb

Ciconiidae

 
 
 

Storkar

Ciconia boyciana (I)

 
 

Svartnäbbad stork

Ciconia nigra (II)

 
 

Svart stork

Ciconia stormi

 
 

Storms stork, rödnäbbad ullhalsstork

Jabiru mycteria (I)

 
 

Jabirustork

Leptoptilos dubius

 
 

Större adjutantstork

Mycteria cinerea (I)

 
 

Indonesisk ibisstork

Phoenicopteridae

 
 
 

Flamingoer

 

Phoenicopteridae spp. (II) (Utom den art som är upptagen i bilaga A.)

 
 

Phoenicopterus ruber (II)

 
 

Större flamingo, karibisk flamingo

Threskiornithidae

 
 
 

Ibisar

 

Eudocimus ruber (II)

 

Röd ibis

Geronticus calvus (II)

 
 

Skallig ibis

Geronticus eremita (I)

 
 

Eremitibis

Nipponia nippon (I)

 
 

Tofsibis

Platalea leucorodia (II)

 
 

Skedstork

Pseudibis gigantea

 
 

Jätteibis

COLUMBIFORMES

Columbidae

 
 
 

Duvor

Caloenas nicobarica (I)

 
 

Nikobarduva, kragduva

Claravis godefrida

 
 

Purpurbandad markduva, purpurvingad markduva

Columba livia

 
 

Klippduva

Ducula mindorensis (I)

 
 

Mindorokejsarduva

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

Luzonduva, dolkstyngsduva

 

Goura spp. (II)

 

Kronduvor

Leptotila wellsi

 
 

Grenadaduva

 
 

Nesoenas mayeri (III Mauritius)

Mauritiusduva

Streptopelia turtur

 
 

Turturduva

CORACIIFORMES

Bucerotidae

 
 
 

Näshornsfåglar

 

Aceros spp. (II) (Utom den art som är upptagen i bilaga A.)

 
 

Aceros nipalensis (I)

 
 

Rödhalsad näshornsfågel

 

Anorrhinus spp. (II)

 
 
 

Anthracoceros spp. (II)

 
 
 

Berenicornis spp. (II)

 
 
 

Buceros spp. (II) (Utom den art som är upptagen i bilaga A.)

 
 

Buceros bicornis (I)

 
 

Större hornkorp, dubbelhornad näshornsfågel, bandvingad näshornsfågel

 

Penelopides spp. (II)

 
 

Rhinoplax vigil (I)

 
 

Hjälmnäshornsfågel

 

Rhyticeros spp. (II) (Utom den art som är upptagen i bilaga A.)

 
 

Rhyticeros subruficollis (I)

 
 

Vitstrupig hornkorp

CUCULIFORMES

Musophagidae

 
 
 

Turakoer

 

Tauraco spp. (II) (Utom den art som är upptagen i bilaga A.)

 
 

Tauraco bannermani (II)

 
 

Bannermans turako

FALCONIFORMES

 
 
 

Rovfåglar

 

FALCONIFORMES spp. (II)

(Utom de arter som är upptagna i bilaga A; utom en art i familjen Cathartidae som är upptagen i bilaga C. De övriga arterna i den familjen är inte upptagna i bilagorna till denna förordning; och utom Caracara lutosa.)

 
 

Accipitridae

 
 
 

Hökfåglar

Accipiter brevipes (II)

 
 

Balkanhök

Accipiter gentilis (II)

 
 

Duvhök

Accipiter nisus (II)

 
 

Sparvhök

Aegypius monachus (II)

 
 

Grågam

Aquila adalberti (I)

 
 

Spansk kejsarörn

Aquila chrysaetos (II)

 
 

Kungsörn

Aquila clanga (II)

 
 

Större skrikörn

Aquila heliaca (I)

 
 

Kejsarörn

Aquila pomarina (II)

 
 

Mindre skrikörn

Buteo buteo (II)

 
 

Ormvråk

Buteo lagopus (II)

 
 

Fjällvråk

Buteo rufinus (II)

 
 

Örnvråk

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 
 

Kubansk kroknäbbsglada

Circaetus gallicus (II)

 
 

Ormörn

Circus aeruginosus (II)

 
 

Brun kärrhök

Circus cyaneus (II)

 
 

Blå kärrhök

Circus macrourus (II)

 
 

Stäpphök

Circus pygargus (II)

 
 

Ängshök

Elanus caeruleus (II)

 
 

Svartvingad glada

Eutriorchis astur (II)

 
 

Madagaskarormörn

Gypaetus barbatus (II)

 
 

Lammgam

Gyps fulvus (II)

 
 

Gåsgam

Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla är upptagen i bilaga I, övriga arter är upptagna i bilaga II.)

 
 

Havsörnar

Harpia harpyja (I)

 
 

Harpya

Hieraaetus fasciatus (II)

 
 

Hökörn

Hieraaetus pennatus (II)

 
 

Dvärgörn

Leucopternis occidentalis (II)

 
 

Gråryggad vråk

Milvus migrans (II) (Utom Milvus migrans lineatus som är upptagen i bilaga B.)

 
 

Brun glada

Milvus milvus (II)

 
 

Röd glada

Neophron percnopterus (II)

 
 

Smutsgam

Pernis apivorus (II)

 
 

Bivråk

Pithecophaga jefferyi (I)

 
 

Apörn, filippinsk apörn

Cathartidae

 
 
 

Kondorer

Gymnogyps californianus (I)

 
 

Kalifornisk kondor

 
 

Sarcoramphus papa (III Honduras)

Kungsgam

Vultur gryphus (I)

 
 

Kondor, andinsk kondor

Falconidae

 
 
 

Falkfåglar

Falco araeus (I)

 
 

Seychelltornfalk, seychellerfalk

Falco biarmicus (II)

 
 

Slagfalk

Falco cherrug (II)

 
 

Tatarfalk

Falco columbarius (II)

 
 

Stenfalk

Falco eleonorae (II)

 
 

Eleonorafalk

Falco jugger (I)

 
 

Juggerfalk

Falco naumanni (II)

 
 

Rödfalk

Falco newtoni (I) (Endast populationen på Seychellerna.)

 
 

Madagaskartornfalk, aldabrafalk, madagaskarfalk

Falco pelegrinoides (I)

 
 

Berberfalk

Falco peregrinus (I)

 
 

Pilgrimsfalk

Falco punctatus (I)

 
 

Mauritiusfalk

Falco rusticolus (I)

 
 

Jaktfalk

Falco subbuteo (II)

 
 

Lärkfalk

Falco tinnunculus (II)

 
 

Tornfalk

Falco vespertinus (II)

 
 

Aftonfalk

Pandionidae

 
 
 

Fiskgjusar

Pandion haliaetus (II)

 
 

Fiskgjuse

GALLIFORMES

 
 
 

Hönsfåglar

Cracidae

 
 
 

Hockohöns, cracider

Crax alberti (III Colombia)

 
 

Blånäbbad hocko

Crax blumenbachii (I)

 
 

Rödnäbbad hocko

 
 

Crax daubentoni (III Colombia)

Gulknölshocko

 

Crax fasciolata

 

Gulnäbbad hocko

 
 

Crax globulosa (III Colombia)

Gulflikig hocko

 
 

Crax rubra (III Colombia, Costa Rica, Guatemala och Honduras)

Större hocko

Mitu mitu (I)

 
 

Alagoashocko, alagoasmitu

Oreophasis derbianus (I)

 
 

Hornguan, hornhocko, bergshocko

 
 

Ortalis vetula (III Guatemala/Honduras)

Nordlig chachalaca, östmexikansk chachalaca, östlig chachalaca

 
 

Pauxi pauxi (III Colombia)

Nordlig hjälmhocko

Penelope albipennis (I)

 
 

Vitvingad guan, vitvingad guanhöna

 
 

Penelope purpurascens (III Honduras)

Tofsguan, tofspenelopehöna, tofsguanhöna

 
 

Penelopina nigra (III Guatemala)

Bergsguan, bergsguanhöna

Pipile jacutinga (I)

 
 

Svartpannad pipguan, svartvingad visselguanhöna, svartpannad visselguan

Pipile pipile (I)

 
 

Trinidadpipguan, Trinidads visselguanhöna

Megapodiidae

 
 
 

Storfothöns

Macrocephalon maleo (I)

 
 

Maleohöna

Phasianidae

 
 
 

Fälthöns m.fl.

 

Argusianus argus (II)

 

Större argusfasan

Catreus wallichii (I)

 
 

Klippfasan

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 
 

Sonoravaktel (underart av vitstrupig vaktel)

Crossoptilon crossoptilon (I)

 
 

Vit öronfasan

Crossoptilon mantchuricum (I)

 
 

Brun öronfasan

 

Gallus sonneratii (II)

 

Grå bankivahöna, djungeltupp

 

Ithaginis cruentus (II)

 

Blodfasan

Lophophorus impejanus (I)

 
 

Himalayamonal

Lophophorus lhuysii (I)

 
 

Kinesisk monal

Lophophorus sclateri (I)

 
 

Vitstjärtad monal

Lophura edwardsi (I)

 
 

Edwardfasan, Edwards fasan

 

Lophura hatinhensis

 

Vietnamfasan, vietnamesisk fasan

Lophura swinhoii (I)

 
 

Swinhoefasan, Swinhoes fasan

 
 

Meleagris ocellata (III Guatemala)

Arguskalkon, påfågelkalkon

Odontophorus strophium

 
 

Colombiansk marmorvaktel, halsbandsskogsvaktel

Ophrysia superciliosa

 
 

Himalayavaktel

 

Pavo muticus (II)

 

Grön påfågel

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

Grå påfågelfasan

 

Polyplectron germaini (II)

 

Germains påfågelfasan, vietnamesisk påfågelfasan

 

Polyplectron malacense (II)

 

Malajisk påfågelfasan

Polyplectron napoleonis (I)

 
 

Palawanpåfågelfasan

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

Borneopåfågelfasan, vitbröstad påfågelfasan

Rheinardia ocellata (I)

 
 

Tofsargusfasan

Syrmaticus ellioti (I)

 
 

Elliots fasan

Syrmaticus humiae (I)

 
 

Burmafasan, Humes fasan

Syrmaticus mikado (I)

 
 

Mikadofasan

Tetraogallus caspius (I)

 
 

Kaspisk snöhöna

Tetraogallus tibetanus (I)

 
 

Tibetansk snöhöna

Tragopan blythii (I)

 
 

Gråbukad tragopan, Blyths satyrfasan, Blyths tragopan

Tragopan caboti (I)

 
 

Beige tragopan

Tragopan melanocephalus (I)

 
 

Västlig tragopan, svarthuvad tragopan,

 
 

Tragopan satyra (III Nepal)

Satyrtragopan, röd satyrfasan

 

Tympanuchus cupido attwateri (II)

 

Sydlig präriehöna (underart av större präriehöna)

GRUIFORMES

Gruidae

 
 
 

Tranor

 

Gruidae spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A.)

 
 

Grus americana (I)

 
 

Trumpetartrana

Grus canadensis (I/II) (Arten är upptagen i bilaga II men underarterna Grus canadensis nesiotes och Grus canadensis pulla är upptagna i bilaga I.)

 
 

Prärietrana

Grus grus (II)

 
 

Trana

Grus japonensis (I)

 
 

Japansk trana

Grus leucogeranus (I)

 
 

Snötrana

Grus monacha (I)

 
 

Munktrana

Grus nigricollis (I)

 
 

Svarthalsad trana

Grus vipio (I)

 
 

Glasögontrana

Otididae

 
 
 

Trappar

 

Otididae spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A.)

 
 

Ardeotis nigriceps (I)

 
 

Indisk trapp

Chlamydotis macqueenii (I)

 
 

Kragtrapp

Chlamydotis undulata (I)

 
 

Ökentrapp

Houbaropsis bengalensis (I)

 
 

Bengalflorikan, bengalisk trapp

Otis tarda (II)

 
 

Stortrapp

Sypheotides indicus (II)

 
 

Mindre florikan, mindre florikantrapp

Tetrax tetrax (II)

 
 

Småtrapp

Rallidae

 
 
 

Rallar

Gallirallus sylvestris (I)

 
 

Lord Howe-rall

Rhynochetidae

 
 
 

Kaguer

Rhynochetos jubatus (I)

 
 

Kagu

PASSERIFORMES

Atrichornithidae

 
 
 

Snårfåglar

Atrichornis clamosus (I)

 
 

Larmsnårfågel

Cotingidae

 
 
 

Kotingor

 
 

Cephalopterus ornatus (III Colombia)

Amazonparasollfågel

 
 

Cephalopterus penduliger (III Colombia)

Pendelparasollfågel

Cotinga maculata (I)

 
 

Bandkotinga

 

Rupicola spp. (II)

 

Klippfåglar

Xipholena atropurpurea (I)

 
 

Sydlig vitvingekotinga

Emberizidae

 
 
 

Fältsparvar

 

Gubernatrix cristata (II)

 

Grön kardinal

 

Paroaria capitata (II)

 

Mantelkardinal

 

Paroaria coronata (II)

 

Grå kardinal

 

Tangara fastuosa (II)

 

Prakttangara

Estrildidae

 
 
 

Astrilder

 

Amandava formosa (II)

 

Grön tigerfink, olivgrön astrild

 

Lonchura fuscata

 

Timorrisfågel

 

Lonchura oryzivora (II)

 

Risfågel

 

Poephila cincta cincta (II)

 

Kortstjärtad bältesfink

Fringillidae

 
 
 

Finkar

Carduelis cucullata (I)

 
 

Rödsiska, kapucinersiska

 

Carduelis yarrellii (II)

 

Gulkindad siska

Hirundinidae

 
 
 

Svalor

Pseudochelidon sirintarae (I)

 
 

Vitögd flodsvala

Icteridae

 
 
 

Trupialer

Xanthopsar flavus (I)

 
 

Svartnackad trupial

Meliphagidae

 
 
 

Honungsfåglar, honungsätare

Lichenostomus melanops cassidix (I)

 
 

Hjälmhonungsfågel, hjälmhonungsätare

Muscicapidae

 
 
 

Flugsnappare m.fl.

Acrocephalus rodericanus (III Mauritius)

 
 

Rodriguessångare

 

Cyornis ruckii (II)

 

Rücks blåflugsnappare

Dasyornis broadbenti litoralis (troligen utdöd) (I)

 
 

Rödbrun borstsmyg

Dasyornis longirostris (I)

 
 

Brun borstsmyg

 

Garrulax canorus (II)

 

Sångfnittertrast, hwamei

 

Garrulax taewanus (II)

 
 
 

Leiothrix argentauris (II)

 

Silverörad mesia

 

Leiothrix lutea (II)

 

Rödnäbbad mesia

 

Liocichla omeiensis (II)

 

Emeishanmesia

Picathartes gymnocephalus (I)

 
 

Vithakad kråktrast, vithalsad kråktrast, vitnackad kråktrast

Picathartes oreas (I)

 
 

Gråhakad kråktrast, gråhalsad kråktrast

 
 

Terpsiphone bourbonnensis (III Mauritius)

Maskarenparadisflugsnappare

Paradisaeidae

 
 
 

Paradisfåglar

 

Paradisaeidae spp. (II)

 
 

Pittidae

 
 
 

Pittor, juveltrastar

 

Pitta guajana (II)

 

Orangebrynad pitta, orangebrynad juveltrast

Pitta gurneyi (I)

 
 

Blåkronad pitta, blåkronad juveltrast

Pitta kochi (I)

 
 

Luzonpitta, Kochs juveltrast

 

Pitta nympha (II)

 

Blåvingad pitta, blåvingad juveltrast

Pycnonotidae

 
 
 

Bulbyler

 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

Orangehuvad bulbyl

Sturnidae

 
 
 

Starar

 

Gracula religiosa (II)

 

Beostare

Leucopsar rothschildi (I)

 
 

Balistare, balimainastare

Zosteropidae

 
 
 

Glasögonfåglar

Zosterops albogularis (I)

 
 

Vitbröstad glasögonfågel

PELECANIFORMES

Fregatidae

 
 
 

Fregattfåglar

Fregata andrewsi (I)

 
 

Christmasfregattfågel

Pelecanidae

 
 
 

Pelikaner

Pelecanus crispus (I)

 
 

Krushuvad pelikan

Sulidae

 
 
 

Sulor

Papasula abbotti (I)

 
 

Christmassula, Julöns havssula

PICIFORMES

Capitonidae

 
 
 

Barbetter, skäggökar

 
 

Semnornis ramphastinus (III Colombia)

Tukanbarbett, tjocknäbbad skäggök

Picidae

 
 
 

Hackspettar

Dryocopus javensis richardsi (I)

 
 

Koreansk spillkråka (underart av vitbukig spillkråka)

Ramphastidae

 
 
 

Tukaner

 
 

Baillonius bailloni (III Argentina)

Grönnäbbad bergstukan

 

Pteroglossus aracari (II)

 

Svarthalsad aracari, svarthalsad arassari

 
 

Pteroglossus castanotis (III Argentina)

Rostörad aracari, brunörad arassari

 

Pteroglossus viridis (II)

 

Grön aracari, grön arassari

 
 

Ramphastos dicolorus (III Argentina)

Rödbröstad tukan, grönnäbbad tukan

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

Svaveltukan, broknäbbad tukan

 

Ramphastos toco (II)

 

Jättetukan, tocotukan

 

Ramphastos tucanus (II)

 

Större vitstrupig tukan, Cuviers tukan,

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

Mindre vitstrupig tukan, skårnäbbad tukan

 
 

Selenidera maculirostris (III Argentina)

Fläcknäbbad tukanett, fläckarassari

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

 
 
 

Doppingar

Podilymbus gigas (I)

 
 

Atitlandopping, jättedopping

PROCELLARIIFORMES

Diomedeidae

 
 
 

Albatrosser

Phoebastria albatrus (I)

 
 

Gulnackad albatross, kortstjärtad albatross

PSITTACIFORMES

 
 
 

Papegojfåglar

 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(Utom de arter som är upptagna i bilaga A och med undantag av Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus och Psittacula krameri som inte är upptagna i bilagorna till denna förordning.)

 
 

Cacatuidae

 
 
 

Kakaduor

Cacatua goffiniana (I)

 
 

Tanimbarkakadua, Goffins kakadua

Cacatua haematuropygia (I)

 
 

Filippinsk kakadua

Cacatua moluccensis (I)

 
 

Moluckkakadua

Cacatua sulphurea (I)

 
 

Mindre gultofskakadua, orangetofskakadua

Probosciger aterrimus (I)

 
 

Palmkakadua, arakakadua

Loriidae

 
 
 

Loripapegojor

Eos histrio (I)

 
 

Rödblå lorikit, diademlori

Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina är upptagen i bilaga I, övriga arter är upptagna i bilaga II.)

 
 

Polynesiska lorier

Psittacidae

 
 
 

Papegojor

Amazona arausiaca (I)

 
 

Rödhalsad amazon, rödnackad amazon

Amazona auropalliata (I)

 
 

Gulnackad amazon

Amazona barbadensis (I)

 
 

Gulskuldrad amazon

Amazona brasiliensis (I)

 
 

Rödstjärtad amazon

Amazona finschi (I)

 
 

Violettkronad amazon, Finschs amazon

Amazona guildingii (I)

 
 

Sankt Vincentamazon

Amazona imperialis (I)

 
 

Kungsamazon, kejsaramazon, kejsarpapegoja

Amazona leucocephala (I)

 
 

Kubaamazon

Amazona oratrix (I)

 
 

Gulhuvad amazon

Amazona pretrei (I)

 
 

Rödkronad amazon, rödmaskad amazon

Amazona rhodocorytha (I)

 
 

Rödbrynad amazon, Granadaamazon

Amazona tucumana (I)

 
 

Tucumanaamazon

Amazona versicolor (I)

 
 

Sankt Luciaamazon

Amazona vinacea (I)

 
 

Vinröd amazon

Amazona viridigenalis (I)

 
 

Grönkindad amazon

Amazona vittata (I)

 
 

Puerto Rico-amazon

Anodorhynchus spp. (I)

 
 

Hyacintaror

Ara ambiguus (I)

 
 

Större soldatara, Buffons ara

Ara glaucogularis (I)

 
 

Canindeara, blåstrupig ara

Ara macao (I)

 
 

Röd ara, ljusröd ara

Ara militaris (I)

 
 

Soldatara, mindre soldatara

Ara rubrogenys (I)

 
 

Rödpannad ara

Cyanopsitta spixii (I)

 
 

Spixara

Cyanoramphus cookii (I)

 
 

Norfolkparakit

Cyanoramphus forbesi (I)

 
 

Chathamparakit

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 
 

Rödpannad parakit

Cyanoramphus saisseti (I)

 
 

Nya Kaledonienparakit

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 
 

Dubbelögd fikonpapegoja, blåpannad dvärglori, blåpannad fikonpapegoja

Eunymphicus cornutus (I)

 
 

Hornparakit

Guarouba guarouba (I)

 
 

Guldparakit

Neophema chrysogaster (I)

 
 

Orangebukig parakit,

Ognorhynchus icterotis (I)

 
 

Gulöronparakit, gulörad parakit

Pezoporus occidentalis (troligen utdöd) (I)

 
 

Nattpapegoja, nattparakit, grottpapegoja

Pezoporus wallicus (I)

 
 

Markpapegoja, markparakit,

Pionopsitta pileata (I)

 
 

Rödkronad papegoja, rödhjässad papegoja

Primolius couloni (I)

 
 

Blåhuvad ara

Primolius maracana (I)

 
 

Blåvingad ara, rödryggad ara, rödryggad dvärgara

Psephotus chrysopterygius (I)

 
 

Gulskuldrad parakit

Psephotus dissimilis (I)

 
 

Svarthuvad parakit, svarthätteparakit

Psephotus pulcherrimus (troligen utdöd) (I)

 
 

Paradisparakit

Psittacula echo (I)

 
 

Mauritiusparakit

Pyrrhura cruentata (I)

 
 

Blåstrupig parakit, rödgumpad parakit

Rhynchopsitta spp. (I)

 
 

Tjocknäbbade parakiter

Strigops habroptilus (I)

 
 

Ugglepapegoja, kakapo

RHEIFORMES

Rheidae

 
 
 

Nanduer

Pterocnemia pennata (I) (Utom Pterocnemia pennata pennata som är upptagen i bilaga B.)

 
 

Mindre nandu, bergsnandu

 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 

Mindre nandu, bergsnandu

 

Rhea americana (II)

 

Nandu, rhea

SPHENISCIFORMES

Spheniscidae

 
 
 

Pingviner

 

Spheniscus demersus (II)

 

Sydafrikansk pingvin, glasögonpingvin

Spheniscus humboldti (I)

 
 

Humboldtpingvin

STRIGIFORMES

 
 
 

Ugglor

 

STRIGIFORMES spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A och utom Sceloglaux albifacies.)

 
 

Strigidae

 
 
 

Ugglor

Aegolius funereus (II)

 
 

Pärluggla

Asio flammeus (II)

 
 

Jorduggla

Asio otus (II)

 
 

Hornuggla

Athene noctua (II)

 
 

Minervauggla

Bubo bubo (II) (Utom Bubo bubo bengalensis som är upptagen i bilaga B.)

 
 

Berguv

Glaucidium passerinum (II)

 
 

Sparvuggla

Heteroglaux blewitti (I)

 
 

Skogsminervauggla, djungelminervauggla

Mimizuku gurneyi (I)

 
 

Jättedvärguv

Ninox natalis (I)

 
 

Julöspökuggla

Ninox novaeseelandiae undulata (I)

 
 

Nya Zeelandspökuggla, Norfolkuggla

Nyctea scandiaca (II)

 
 

Fjälluggla

Otus ireneae (II)

 
 

Sokokedvärguv

Otus scops (II)

 
 

Dvärguv

Strix aluco (II)

 
 

Kattuggla

Strix nebulosa (II)

 
 

Lappuggla

Strix uralensis (II) (Utom Strix uralensis davidi som är upptagen i bilaga B.)

 
 

Slaguggla

Surnia ulula (II)

 
 

Hökuggla

Tytonidae

 
 
 

Tornugglor

Tyto alba (II)

 
 

Tornuggla

Tyto soumagnei (I)

 
 

Madagaskartornuggla, madagaskargräsuggla

STRUTHIONIFORMES

Struthionidae

 
 
 

Strutsar

Struthio camelus (I) (Endast populationerna i Algeriet, Burkina Faso, Kamerun, Centralafrikanska republiken, Tchad, Mali, Mauritanien, Marocko, Niger, Nigeria, Senegal och Sudan. Inga andra populationer är upptagna i bilagorna till denna förordning.)

 
 

Struts

TINAMIFORMES

Tinamidae

 
 
 

Tinamoer, stubbstjärthöns

Tinamus solitarius (I)

 
 

Eremittinamo, solitärtinamu

TROGONIFORMES

Trogonidae

 
 
 

Trogoner

Pharomachrus mocinno (I)

 
 

Praktquetzal, quetzal

REPTILIA

 
 
 

Kräldjur

CROCODYLIA

 
 
 

Krokodilartade kräldjur

 

CROCODYLIA spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A.)

 
 

Alligatoridae

 
 
 

Alligatorer och kajmaner

Alligator sinensis (I)

 
 

Kinesisk alligator

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 
 

Colombiansk glasögonkajman

Caiman latirostris (I) (Utom populationen i Argentina som är upptagen i bilaga B)

 
 

Brednoskajman, brednosad glasögonkajman

Melanosuchus niger (I) (Utom populationen i Brasilien som är upptagen i bilaga B, och populationen i Ecuador som är upptagen i bilaga B och omfattas av en årlig noll-exportkvot tills dess att en årlig exportkvot har godkänts av CITES-sekretariatet och IUCN/SSC Crocodile Specialist Group.)

 
 

Morkajman, svart kajman

Crocodylidae

 
 
 

Krokodiler

Crocodylus acutus (I) (Utom populationen i Kuba som är upptagen i bilaga B.)

 
 

Spetskrokodil

Crocodylus cataphractus (I)

 
 

Pansarkrokodil

Crocodylus intermedius (I)

 
 

Orinocokrokodil

Crocodylus mindorensis (I)

 
 

Filippinsk krokodil

Crocodylus moreletii (I) (Utom populationerna i Belize och Mexiko som är upptagna i bilaga B, med en nollkvot för vilda exemplar med vilka handel bedrivs i kommersiellt syfte.)

 
 

Moreletkrokodil

Crocodylus niloticus (I) (Utom populationerna i Botswana, Egypten [som omfattas av en nollkvot för vilda exemplar med vilka handel bedrivs i kommersiellt syfte], Etiopien, Kenya, Madagaskar, Malawi, Moçambique, Namibia, Sydafrika, Uganda, Tanzania [som omfattas av en årlig exportkvot som inte får överstiga 1 600 vilda exemplar inklusive jakttroféer, utöver uppfödda/ranchade exemplar], Zambia och Zimbabwe. Dessa populationer är upptagna i bilaga B.)

 
 

Nilkrokodil

Crocodylus palustris (I)

 
 

Sumpkrokodil

Crocodylus porosus (I) (Utom populationerna i Australien, Indonesien och Papua Nya Guinea som är upptagna i bilaga B.)

 
 

Listkrokodil

Crocodylus rhombifer (I)

 
 

Kubakrokodil

Crocodylus siamensis (I)

 
 

Siamesisk krokodil

Osteolaemus tetraspis (I)

 
 

Dvärgkrokodil, trubbnoskrokodil

Tomistoma schlegelii (I)

 
 

Falsk gavial

Gavialidae

 
 
 

Gavialer

Gavialis gangeticus (I)

 
 

Gangesgavial, garial

RHYNCHOCEPHALIA

Sphenodontidae

 
 
 

Bryggödlor, tuataror

Sphenodon spp. (I)

 
 
 

SAURIA

Agamidae

 
 
 

Agamer

 

Saara spp. (II)

 
 
 

Uromastyx spp. (II)

 

Gördelödlor

Chamaeleonidae

 
 
 

Kameleonter

 

Archaius spp. (II)

 
 
 

Bradypodion spp. (II)

 

Dvärgkameleonter

 

Brookesia spp. (II) (Utom den art som är upptagen i bilaga A.)

 

Kortsvanskameleonter

Brookesia perarmata (I)

 
 

Antsingys kortsvanskameleont

 

Calumma spp. (II)

 

Kameleonter (Madagaskar)

 

Chamaeleo spp. (II) (Utom den art som är upptagen i bilaga A.)

 

Kameleonter

Chamaeleo chamaeleon (II)

 
 

Vanlig kameleont

 

Furcifer spp. (II)

 

Kameleonter (Madagaskar)

 

Kinyongia spp. (II)

 

Dvärgkameleonter

 

Nadzikambia spp. (II)

 

Dvärgkameleonter

 

Trioceros spp. (II)

 
 

Cordylidae

 
 
 

Gördelödlor

 

Cordylus spp. (II)

 
 

Gekkonidae

 
 
 

Geckoödlor

 
 

Hoplodactylus spp. (III Nya Zeeland)

 
 

Nactus serpensinsula (II)

 
 
 

Naultinus spp. (II)

 
 
 

Phelsuma spp. (II) (Utom den art som är upptagen i bilaga A.)

 

Daggeckoödlor

Phelsuma guentheri (II)

 
 

Round Island-gecko

 

Uroplatus spp. (II)

 

Bladsvansgeckos

Helodermatidae

 
 
 

Giftödlor

 

Heloderma spp. (II) (Utom den underart som är upptagen i bilaga A.)

 

Gilaödla, skorpiongiftödla

Heloderma horridum charlesbogerti (I)

 
 

Guatemalas skorpiongiftödla

Iguanidae

 
 
 

Gröna leguaner

 

Amblyrhynchus cristatus (II)

 

Havsleguan, havsödla

Brachylophus spp. (I)

 
 

Fijileguaner

 

Conolophus spp. (II)

 

Drushuvudödlor

 

Ctenosaura bakeri (II)

 
 
 

Ctenosaura oedirhina (II)

 
 
 

Ctenosaura melanosterna (II)

 
 
 

Ctenosaura palearis (II)

 
 

Cyclura spp. (I)

 
 

Noshornsleguaner

 

Iguana spp. (II)

 

Gröna leguaner

 

Phrynosoma blainvillii (II)

 
 
 

Phrynosoma cerroense (II)

 
 
 

Phrynosoma coronatum (II)

 

Kalifornisk paddleguan

 

Phrynosoma wigginsi (II)

 

Noshornsleguan

Sauromalus varius (I)

 
 

Mexikansk chuckwalla

Lacertidae

 
 
 

Lacertider, egentliga ödlor

Gallotia simonyi (I)

 
 

Jättekanarieödla

Podarcis lilfordi (II)

 
 

Balearödla

Podarcis pityusensis (II)

 
 

Pityusisk murödla

Scincidae

 
 
 

Skinkar

 

Corucia zebrata (II)

 

Gripsvansskink, jätteskink

Teiidae

 
 
 

Tejuödlor

 

Crocodilurus amazonicus (II)

 

Krokodilsvansödla

 

Dracaena spp. (II)

 

Kajmanödlor

 

Tupinambis spp.(II)

 

Äkta tejuödlor

Varanidae

 
 
 

Varaner

 

Varanus spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A.)

 
 

Varanus bengalensis (I)

 
 

Indisk varan

Varanus flavescens (I)

 
 

Gul varan

Varanus griseus (I)

 
 

Ökenvaran

Varanus komodoensis (I)

 
 

Komodovaran

Varanus nebulosus (I)

 
 
 

Varanus olivaceus (II)

 
 

Grays varan

Xenosauridae

 
 
 

Vinkelbandsödlor

 

Shinisaurus crocodilurus (II)

 

Kinesisk xenosaur

SERPENTES

 
 
 

Ormar

Boidae

 
 
 

Boaormar

 

Boidae spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A.)

 
 

Acrantophis spp. (I)

 
 

Madagaskarboor

Boa constrictor occidentalis (I)

 
 

Argentinsk kungsboa

Epicrates inornatus (I)

 
 

Puerto Rico-smalboa

Epicrates monensis (I)

 
 

Monasmalboa

Epicrates subflavus (I)

 
 

Jamaicaboa

Eryx jaculus (II)

 
 

Europeisk sandboa

Sanzinia madagascariensis (I)

 
 

Madagaskarträdboa

Bolyeriidae

 
 
 

Mauritiusboor

 

Bolyeriidae spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A)

 
 

Bolyeria multocarinata (I)

 
 

Mauritiusboa, Round Island-boa

Casarea dussumieri (I)

 
 

Round Islands kölfjälliga boa

Colubridae

 
 
 

Snokar

 
 

Atretium schistosum (III Indien)

Kinesisk kölrygg

 
 

Cerberus rynchops (III Indien)

Bockadamsnok, hundnosad vattensnok

 

Clelia clelia (II)

 

Mussurana, massurana

 

Cyclagras gigas (II)

 

Boliviansk djungelsnok

 

Elachistodon westermanni (II)

 

Bengalisk äggsnok

 

Ptyas mucosus (II)

 

Orientalisk råttsnok

 
 

Xenochrophis piscator (III Indien)

Fisksnok

Elapidae

 
 
 

Giftsnokar

 

Hoplocephalus bungaroides (II)

 

Gulfläckig giftsnok

 
 

Micrurus diastema (III Honduras)

Atlantisk korallorm

 
 

Micrurus nigrocinctus (III Honduras)

Mellanamerikansk korallorm

 

Naja atra (II)

 

Kinesisk spottkobra

 

Naja kaouthia (II)

 

Monokelkobra

 

Naja mandalayensis (II)

 

Burmesisk spottkobra

 

Naja naja (II)

 

Glasögonorm, indisk kobra

 

Naja oxiana (II)

 

Centralasiatisk kobra

 

Naja philippinensis (II)

 

Nordfilippinsk spottkobra

 

Naja sagittifera (II)

 

Andamankobra

 

Naja samarensis (II)

 

Sydfilippinsk spottkobra

 

Naja siamensis (II)

 

Thailändsk spottkobra

 

Naja sputatrix (II)

 

Sydindonesisk spottkobra

 

Naja sumatrana (II)

 

Nordindonesisk spottkobra

 

Ophiophagus hannah (II)

 

Kungskobra

Loxocemidae

 
 
 

Mexikanska dvärgpytonormar

 

Loxocemidae spp. (II)

 
 

Pythonidae

 
 
 

Pytonormar

 

Pythonidae spp. (II) (Utom den underart som är upptagen i bilaga A.)

 
 

Python molurus molurus (I)

 
 

Indisk tigerpyton

Tropidophiidae

 
 
 

Ledkäksboaormar

 

Tropidophiidae spp. (II)

 
 

Viperidae

 
 
 

Huggormar

 
 

Crotalus durissus (III Honduras)

Neotropisk skallerorm

 

Crotalus durissus unicolor

 

Arubaskallerorm

 
 

Daboia russelii (III Indien)

Russels huggorm

 

Trimeresurus mangshanensis (II)

 
 

Vipera latifii

 
 

Latifis huggorm

Vipera ursinii (I) (Endast populationen i Europa, utom det område som tidigare ingick i Sovjetunionen. De senare populationerna är inte upptagna i bilagorna till denna förordning.)

 
 

Ängshuggorm

 

Vipera wagneri (II)

 

Wagners huggorm

TESTUDINES

Carettochelyidae

 
 
 

Nyaguineasköldpaddor

 

Carettochelys insculpta (II)

 

Nyaguineasköldpadda

Chelidae

 
 
 

Ormhalssköldpaddor

 

Chelodina mccordi (II) (Det har fastställts en årlig noll-exportkvot för vilda exemplar som tas från naturen.)

 

Rotis ormhalssköldpadda

Pseudemydura umbrina (I)

 
 

Västaustralisk träsksköldpadda

Cheloniidae

 
 
 

Havssköldpaddor

Cheloniidae spp. (I)

 
 
 

Chelydridae

 
 
 

Huggsköldpaddor

 
 

Macrochelys temminckii (III Förenta staterna)

Alligatorsnappsköldpadda

Dermatemydidae

 
 
 
 
 

Dermatemys mawii (II)

 

Centralamerikansk flodsköldpadda

Dermochelyidae

 
 
 

Havslädersköldpaddor

Dermochelys coriacea (I)

 
 

Havslädersköldpadda

Emydidae

 
 
 

Sumpsköldpaddor, kärrsköldpaddor

 

Chrysemys picta (Endast levande exemplar)

 

Guldsköldpadda

 

Clemmys guttata (II)

 

Droppsköldpadda

 

Emydoidea blandingii (II)

 

Blandings sköldpadda

 

Glyptemys insculpta (II)

 

Skogsbäcksköldpadda

Glyptemys muhlenbergii (I)

 
 

Muhlenbergs bäcksköldpadda

 
 

Graptemys spp. (III Förenta staterna)

Kartsköldpaddor

 

Malaclemys terrapin (II)

 

Diamantsköldpadda

 

Terrapene spp. (II) (Utom den art som är upptagen i bilaga A.)

 

Amerikanska dossköldpaddor

Terrapene coahuila (I)

 
 

Coahuilas dossköldpadda

 

Trachemys scripta elegans (Endast levande exemplar.)

 

Rödörad prydnadssköldpadda

Geoemydidae

 
 
 
 

Batagur affinis (I)

 
 
 

Batagur baska (I)

 
 

Batagursköldpadda

 

Batagur borneoensis (Det har fastställts en årlig noll-exportkvot för vilda exemplar som tagits från naturen och med vilka handel bedrivs främst i kommersiellt syfte.)

 

Målad terrapin

 

Batagur dhongoka

 
 
 

Batagur kachuga

 
 
 

Batagur trivittata (Det har fastställts en årlig noll-exportkvot för vilda exemplar som tagits från naturen och med vilka handel bedrivs främst i kommersiellt syfte.)

 
 
 

Cuora spp. (II) (Det har fastställts en årlig noll-exportkvot för Cuora aurocapitata, C. flavomarginata, C. galbinifrons, C. mccordi, C. mouhotii, C. pani, C. trifasciata, C. yunnanensis och C. zhoui för vilda exemplar som tagits från naturen och med vilka handel bedrivs främst i kommersiellt syfte.)

 

Asksköldpaddor

 

Cyclemys spp. (II)

 

Asiatiska lövsköldpaddor

Geoclemys hamiltonii (I)

 
 

Strålig trekölssköldpadda, indisk pricksköldpadda

 

Geoemyda japonica (II)

 

Japansk bladsköldpadda

 

Geoemyda spengleri (II)

 

Spenglers bladsköldpadda

 

Hardella thurjii (II)

 
 
 

Heosemys annandalii (II) (Det har fastställts en årlig noll-exportkvot för vilda exemplar som tagits från naturen och med vilka handel bedrivs främst i kommersiellt syfte.)

 

Gulhuvad tempelsköldpadda

 

Heosemys depressa (II) (Det har fastställts en årlig noll-exportkvot för vilda exemplar som tagits från naturen och med vilka handel bedrivs främst i kommersiellt syfte.)

 
 
 

Heosemys grandis (II)

 
 
 

Heosemys spinosa (II)

 
 
 

Leucocephalon yuwonoi (II)

 

Trekölad taksköldpadda

 

Malayemys macrocephala (II)

 
 
 

Malayemys subtrijuga (II)

 
 
 

Mauremys annamensis (II) (Det har fastställts en årlig noll-exportkvot för vilda exemplar som tagits från naturen och med vilka handel bedrivs främst i kommersiellt syfte.)

 
 
 
 

Mauremys iversoni (III Kina)

 
 

Mauremys japonica (II)

 
 
 
 

Mauremys megalocephala (III Kina)

 
 

Mauremys mutica (II)

 
 
 

Mauremys nigricans (II)

 

Kinesisk rödhalsad sköldpadda

 
 

Mauremys pritchardi (III Kina)

 
 
 

Mauremys reevesii (III Kina)

 
 
 

Mauremys sinensis (III Kina)

 

Melanochelys tricarinata (I)

 
 
 
 

Melanochelys trijuga (II)

 

Indisk svart sköldpadda

Morenia ocellata (I)

 
 

Indisk pärlsköldpadda

 

Morenia petersi (II)

 
 
 

Notochelys platynota (II)

 
 
 
 

Ocadia glyphistoma (III Kina)

 
 
 

Ocadia philippeni (III Kina)

 
 

Orlitia borneensis (II) (Det har fastställts en årlig noll-exportkvot för vilda exemplar som tagits från naturen och med vilka handel bedrivs främst i kommersiellt syfte.)

 
 
 

Pangshura spp. (II) (Utom den art som är upptagen i bilaga A.)

 

Mindre taksköldpaddor

Pangshura tecta (I)

 
 
 
 

Sacalia bealei (II)

 
 
 
 

Sacalia pseudocellata (III Kina)

 
 

Sacalia quadriocellata (II)

 
 
 

Siebenrockiella crassicollis (II)

 
 
 

Siebenrockiella leytensis (II)

 
 
 

Vijayachelys silvatica (II)

 
 

Platysternidae

 
 
 

Storhuvudsköldpaddor

Platysternidae spp. (I)

 
 

Storhuvudsköldpaddor

Podocnemididae

 
 
 

Pelomedusasköldpaddor

 

Erymnochelys madagascariensis (II)

 

Storhuvad madagaskisk halsvändare

 

Peltocephalus dumerilianus (II)

 

Storhuvad amazonflodsköldpadda

 

Podocnemis spp. (II)

 

Vändhalssköldpaddor

Testudinidae

 
 
 

Landsköldpaddor

 

Testudinidae spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A. En årlig noll-exportkvot har fastställts för Geochelone sulcata för vilda exemplar med vilka handel bedrivs främst i kommersiellt syfte.)

 
 

Astrochelys radiata (I)

 
 

Strålsköldpadda

Astrochelys yniphora (I)

 
 

Madagaskisk sporrsköldpadda

Chelonoidis nigra (I)

 
 

Galapagossköldpadda

Geochelone platynota (I)

 
 
 

Gopherus flavomarginatus (I)

 
 

Mexikansk goffersköldpadda

Malacochersus tornieri (II)

 
 

Torniersköldpadda

Psammobates geometricus (I)

 
 

Lantmätarsköldpadda

Pyxis arachnoides (I)

 
 

Madagaskarspindelsköldpadda, spindelsköldpadda

Pyxis planicauda (I)

 
 

Västlig spindelsköldpadda

Testudo graeca (II)

 
 

Morisk sköldpadda

Testudo hermanni (II)

 
 

Grekisk sköldpadda

Testudo kleinmanni (I)

 
 

Egyptisk landsköldpadda

Testudo marginata (II)

 
 

Svart landsköldpadda

Trionychidae

 
 
 

Lädersköldpaddor

 

Amyda cartilaginea (II)

 
 

Apalone spinifera atra (I)

 
 

Svart lädersköldpadda

Chitra chitra (I)

 
 
 
 

Chitra spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A.)

 

Smalhuvade lädersköldpaddor

Chitra vandijki (I)

 
 
 
 

Dogania subplana (II)

 
 
 

Lissemys ceylonensis (II)

 
 
 

Lissemys punctata (II)

 

Indisk klafflädersköldpadda

 

Lissemys scutata (II)

 
 
 

Nilssonia formosa (II)

 
 

Nilssonia gangeticus (I)

 
 
 

Nilssonia hurum (I)

 
 
 
 

Nilssonia leithii (II)

 
 

Nilssonia nigricans (I)

 
 
 
 

Palea steindachneri (II)

 
 
 

Pelochelys spp. (II)

 
 
 

Pelodiscus axenaria (II)

 
 
 

Pelodiscus maackii (II)

 
 
 

Pelodiscus parviformis (II)

 
 
 

Rafetus swinhoei (II)

 
 

AMPHIBIA

 
 
 

Groddjur

ANURA

 
 
 

Stjärtlösa groddjur

Aromobatidae

 
 
 
 
 

Allobates femoralis (II)

 
 
 

Allobates hodli (II)

 
 
 

Allobates myersi (II)

 
 
 

Allobates rufulus (II)

 
 
 

Allobates zaparo (II)

 
 

Bufonidae

 
 
 

Äkta paddor

Altiphrynoides spp. (I)

 
 
 

Amietophrynus superciliaris (I)

 
 
 

Atelopus zeteki (I)

 
 
 

Incilius periglenes (I)

 
 

Gyllene padda

Nectophrynoides spp. (I)

 
 
 

Nimbaphrynoides spp. (I)

 
 
 

Calyptocephalellidae

 
 
 
 
 
 

Calyptocephalella gayi (III Chile)

 

Conrauidae

 
 
 

Grodor

 

Conraua goliath

 

Goliatgroda

Dendrobatidae

 
 
 

Pilgiftgrodor

 

Adelphobates spp. (II)

 
 
 

Ameerega spp. (II)

 
 
 

Andinobates spp. (II)

 
 
 

Dendrobates spp. (II)

 
 
 

Epipedobates spp. (II)

 
 
 

Excidobates spp. (II)

 
 
 

Hyloxalus azureiventris (II)

 
 
 

Minyobates spp. (II)

 
 
 

Oophaga spp. (II)

 
 
 

Phyllobates spp. (II)

 
 
 

Ranitomeya spp. (II)

 
 

Dicroglossidae

 
 
 

Grodor

 

Euphlyctis hexadactylus (II)

 

Sextåig groda

 

Hoplobatrachus tigerinus (II)

 

Asiatisk tigergroda

Hylidae

 
 
 

Lövgrodor

 

Agalychnis spp. (II) (8)

 
 

Mantellidae

 
 
 

Mantellor

 

Mantella spp. (II)

 

Mantellor

Microhylidae

 
 
 

Trångmynta grodor

Dyscophus antongilii (I)

 
 

Duvgroda, tomatgroda

 

Scaphiophryne gottlebei (II)

 
 

Myobatrachidae

 
 
 

Magruvarpaddor

 

Rheobatrachus spp. (II) (Utom för Rheobatrachus silus och Rheobatrachus vitellinus.)

 

Magruvarpaddor

Ranidae

 
 
 

Grodor

 

Lithobates catesbeianus (Endast levande exemplar.)

 

Amerikansk oxgroda

CAUDATA

 
 
 

Stjärtgroddjur

Ambystomatidae

 
 
 

Mullvadssalamandrar

 

Ambystoma dumerilii (II)

 

Patzcuaro-axolotl, patzcuaro-salamander

 

Ambystoma mexicanum (II)

 

Mexikansk axolotl

Cryptobranchidae

 
 
 

Jättesalamandrar

Andrias spp. (I)

 
 

Jättesalamandrar

 
 

Cryptobranchus alleganiensis (III Amerikas förenta stater)

Slamdjävul

Hynobiidae

 
 
 

Asiatiska salamandrar

 
 

Hynobius amjiensis (III Kina)

 

Salamandridae

 
 
 

Salamandrar

Neurergus kaiseri (I)

 
 
 

ELASMOBRANCHII

 
 
 

Hajfiskar

CARCHARHINIFORMES

Carcharhinidae

 
 
 

Gråhajar

 

Carcharhinus longimanus (II) (Detta införande träder i kraft den 14 september 2014.)

 

Årfenhaj

Sphyrnidae

 
 
 

Hammarhajar

 

Sphyrna lewini (II) (Detta införande träder i kraft den 14 september 2014.)

Sphyrna lewini (III Costa Rica)

(Detta införande förblir i kraft till och med den 13 september 2014.)

Flerhornig hammarhaj

 

Sphyrna mokarran (II) (Detta införande träder i kraft den 14 september 2014.)

 

Stor hammarhaj

 

Sphyrna zygaena (II) (Detta införande träder i kraft den 14 september 2014.)

 

Hammarhaj

LAMNIFORMES

Cetorhinidae

 
 
 

Brugdhajar

 

Cetorhinus maximus (II)

 

Brugd

Lamnidae

 
 
 

Håbrandshajar

 

Carcharodon carcharias (II)

 

Vithaj

 

Lamna nasus (II) (Detta införande träder i kraft den 14 spetember 2014.)

Lamna nasus (III 27 medlemsstater) (Detta införande förblir i kraft till och med den 13 september 2014.)

Sillhaj

ORECTOLOBIFORMES

Rhincodontidae

 
 
 

Valhajar

 

Rhincodon typus (II)

 

Valhaj

PRISTIFORMES

Pristidae

 
 
 

Sågfiskar

Pristidae spp. (I)

 
 
 

RAJIFORMES

Mobulidae

 
 
 

Mobula-rockor

 

Manta spp. (II) (Detta införande träder i kraft den 14 spetember 2014)

 

Manta

ACTINOPTERYGII

 
 
 

Strålfeniga fiskar

ACIPENSERIFORMES

 
 

ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A.)

 

Störartade fiskar

Acipenseridae

 
 
 

Störfiskar

Acipenser brevirostrum (I)

 
 

Kortnosad stör

Acipenser sturio (I)

 
 

Europeisk stör

ANGUILLIFORMES

Anguillidae

 
 
 

Ålfiskar

 

Anguilla anguilla (II)

 

Europeisk ål

CYPRINIFORMES

Catostomidae

 
 
 

Sugkarpar

Chasmistes cujus (I)

 
 

Kvivi

Cyprinidae

 
 
 

Karpfiskar

 

Caecobarbus geertsi (II)

 

Grottbarb

Probarbus jullieni (I)

 
 

Meklongbarb, sjulinjebarb

OSTEOGLOSSIFORMES

Arapaimidae

 
 
 
 
 

Arapaima gigas (II)

 

Arapaima

Osteoglossidae

 
 
 

Bentungor

Scleropages formosus (I) (9)

 
 

Asiatisk bentunga

PERCIFORMES

Labridae

 
 
 

Läppfiskar

 

Cheilinus undulatus (II)

 

Napoleonfisk

Sciaenidae

 
 
 

Havsgösfiskar

Totoaba macdonaldi (I)

 
 

Kalifornisk vekfisk, totoba

SILURIFORMES

Pangasiidae

 
 
 

Hajmalar

Pangasianodon gigas (I)

 
 

Indonesisk jättemal, mekongjättemal

SYNGNATHIFORMES

Syngnathidae

 
 
 

Kantnålsfiskar

 

Hippocampus spp. (II)

 

Sjöhästar

SARCOPTERYGII

 
 
 

Köttfeniga fiskar

CERATODONTIFORMES

Ceratodontidae

 
 
 

Australiska lungfiskar

 

Neoceratodus forsteri (II)

 

Australisk lungfisk

COELACANTHIFORMES

 
 
 

Kvastfeniga fiskar

Latimeriidae

 
 
 

Tofsstjärtfiskar

Latimeria spp. (I)

 
 
 

ECHINODERMATA (SJÖSTJÄRNOR, ORMSTJÄRNOR, SJÖBORRAR OCH SJÖGURKOR)

HOLOTHUROIDEA

 
 
 

Sjögurkor

ASPIDOCHIROTIDA

Stichopodidae

 
 
 
 
 
 

Isostichopus fuscus (III Ecuador)

 

ARTHROPODA (LEDDJUR)

ARACHNIDA

 
 
 

Spindeldjur

ARANEAE

Theraphosidae

 
 
 

Fågelspindlar

 

Aphonopelma albiceps (II)

 
 
 

Aphonopelma pallidum (II)

 
 
 

Brachypelma spp. (II)

 
 

SCORPIONES

Scorpionidae

 
 
 

Skorpioner

 

Pandinus dictator (II)

 
 
 

Pandinus gambiensis (II)

 

Gambiaskorpion

 

Pandinus imperator (II)

 

Kejsarskorpion

INSECTA

 
 
 

Insekter

COLEOPTERA

 
 
 

Skalbaggar

Lucanidae

 
 
 

Ekoxbaggar

 
 

Colophon spp. (III Sydafrika)

 

Scarabaeidae

 
 
 

Bladhorningar

 

Dynastes satanas (II)

 
 

LEPIDOPTERA

 
 
 

Fjärilar

Nymphalidae

 
 
 
 
 
 

Agrias amydon boliviensis (III Bolivien)

 
 
 

Morpho godartii lachaumei (III Bolivien)

 
 
 

Prepona praeneste buckleyana (III Bolivien)

 

Papilionidae

 
 
 

Riddarfjärilar

 

Atrophaneura jophon (II)

 
 
 

Atrophaneura palu

 
 
 

Atrophaneura pandiyana (II)

 
 
 

Bhutanitis spp. (II)

 
 
 

Graphium sandawanum

 
 
 

Graphium stresemanni

 
 
 

Ornithoptera spp. (II) (Utom den art som är upptagen i bilaga A.)

 

Fågelfjärilar, fågelvingar

Ornithoptera alexandrae (I)

 
 
 
 

Papilio benguetanus

 
 

Papilio chikae (I)

 
 
 
 

Papilio esperanza

 
 

Papilio homerus (I)

 
 
 

Papilio hospiton (I)

 
 
 
 

Papilio morondavana

 
 
 

Papilio neumoegeni

 
 
 

Parides ascanius

 
 
 

Parides hahneli

 
 

Parnassius apollo (II)

 
 

Apollofjäril

 

Teinopalpus spp. (II)

 
 
 

Trogonoptera spp. (II)

 

Fågelfjärilar, fågelvingar

 

Troides spp. (II)

 

Fågelfjärilar, fågelvingar

ANNELIDA (RINGMASKAR)

HIRUDINOIDEA

 
 
 

Iglar

ARHYNCHOBDELLIDA

Hirudinidae

 
 
 

Iglar

 

Hirudo medicinalis (II)

 

Medicinsk blodigel

 

Hirudo verbana (II)

 
 

MOLLUSCA (BLÖTDJUR)

BIVALVIA

 
 
 

Musslor

MYTILOIDA

Mytilidae

 
 
 

Marina musslor

 

Lithophaga lithophaga (II)

 

Stendadel

UNIONOIDA

Unionidae

 
 
 

Limniska musslor, pärlmusslor

Conradilla caelata (I)

 
 
 
 

Cyprogenia aberti (II)

 
 

Dromus dromas (I)

 
 
 

Epioblasma curtisii (I)

 
 
 

Epioblasma florentina (I)

 
 
 

Epioblasma sampsonii (I)

 
 
 

Epioblasma sulcata perobliqua (I)

 
 
 

Epioblasma torulosa gubernaculum (I)

 
 
 
 

Epioblasma torulosa rangiana (II)

 
 

Epioblasma torulosa torulosa (I)

 
 
 

Epioblasma turgidula (I)

 
 
 

Epioblasma walkeri (I)

 
 
 

Fusconaia cuneolus (I)

 
 
 

Fusconaia edgariana (I)

 
 
 

Lampsilis higginsii (I)

 
 
 

Lampsilis orbiculata orbiculata (I)

 
 
 

Lampsilis satur (I)

 
 
 

Lampsilis virescens (I)

 
 
 

Plethobasus cicatricosus (I)

 
 
 

Plethobasus cooperianus (I)

 
 
 
 

Pleurobema clava (II)

 
 

Pleurobema plenum (I)

 
 
 

Potamilus capax (I)

 
 
 

Quadrula intermedia (I)

 
 
 

Quadrula sparsa (I)

 
 
 

Toxolasma cylindrella (I)

 
 
 

Unio nickliniana (I)

 
 
 

Unio tampicoensis tecomatensis (I)

 
 
 

Villosa trabalis (I)

 
 
 

VENEROIDA

Tridacnidae

 
 
 

Jättemusslor

 

Tridacnidae spp. (II)

 
 

GASTROPODA

 
 
 

Snäckor

MESOGASTROPODA

Strombidae

 
 
 

Vingsnäckor

 

Strombus gigas (II)

 

Jättevingsnäcka

STYLOMMATOPHORA

Achatinellidae

 
 
 
 

Achatinella spp. (I)

 
 
 

Camaenidae

 
 
 
 
 

Papustyla pulcherrima (II)

 
 

CNIDARIA (KORALLER, ELDKORALLER, HAVSANEMONER)

ANTHOZOA

 
 
 

Koralldjur

ANTIPATHARIA

 
 

ANTIPATHARIA spp. (II)

 

Taggkoraller

GORGONACEA

 
 
 

Hornkoraller

Coralliidae

 
 
 

Ädelkoraller

 
 

Corallium elatius (III Kina)

Ädelkorall

 
 

Corallium japonicum (III Kina)

Ädelkorall

 
 

Corallium konjoi (III Kina)

Ädelkorall

 
 

Corallium secundum (III Kina)

Ädelkorall

HELIOPORACEA

Helioporidae

 
 
 

Blåkoraller

 

Helioporidae spp. (II) (Omfattar endast arten Heliopora coerulea.) (10)

 

Blåkorall

SCLERACTINIA

 
 

SCLERACTINIA spp. (II) (10)

 

Stenkoraller

STOLONIFERA

Tubiporidae

 
 
 

Orgelkoraller

 

Tubiporidae spp. (II) (10)

 
 

HYDROZOA

 
 
 

Hydrozoer

MILLEPORINA

Milleporidae

 
 
 

Eldkoraller

 

Milleporidae spp. (II) (10)

 
 

STYLASTERINA

Stylasteridae

 
 
 

Hydrokoraller

 

Stylasteridae spp. (II) (10)

 
 

FLORA

AGAVACEAE

 
 
 

Agaveväxter

Agave parviflora (I)

 
 

Dvärgagave

 

Agave victoriae-reginae (II) #4

 

Drottningagave

 

Nolina interrata (II)

 
 
 

Yucca queretaroensis (II)

 
 

AMARYLLIDACEAE

 
 
 

Amaryllisväxter

 

Galanthus spp. (II) #4

 

Snödroppssläktet

 

Sternbergia spp. (II) #4

 

Krokusliljesläktet

ANACARDIACEAE

 
 
 

Sumakväxter

 

Operculicarya decaryi (II)

 
 
 

Operculicarya hyphaenoides (II)

 
 
 

Operculicarya pachypus (II)

 
 

APOCYNACEAE

 
 
 

Oleanderväxter

 

Hoodia spp. (II) #9

 

Flugtallriksläktet

 

Pachypodium spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A.) #4

 

Ökenstjärnesläktet

Pachypodium ambongense (I)

 
 
 

Pachypodium baronii (I)

 
 
 

Pachypodium decaryi (I)

 
 
 
 

Rauvolfia serpentina (II) #2

 

Rauvolfia

ARALIACEAE

 
 
 

Araliaväxter

 

Panax ginseng (II) Endast populationen i Ryska federationen. Ingen annan population är upptagen i bilagorna till denna förordning.) #3

 

Asiatisk ginseng

 

Panax quinquefolius (II) #3

 

Amerikansk ginseng

ARAUCARIACEAE

 
 
 

Araukariaväxter

Araucaria araucana (I)

 
 

Brödgran

BERBERIDACEAE

 
 
 

Berberisväxter

 

Podophyllum hexandrum (II) #2

 

Indiskt fotblad

BROMELIACEAE

 
 
 

Ananasväxter

 

Tillandsia harrisii (II) #4

 
 
 

Tillandsia kammii (II) #4

 
 
 

Tillandsia mauryana (II) #4

 
 
 

Tillandsia xerographica (II) (11) #4

 

Pyramidtillandsia

CACTACEAE

 
 
 

Kaktusväxter

 

CACTACEAE spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A och Pereskia spp., Pereskiopsis spp. och Quiabentia spp.) (12) #4

 
 

Ariocarpus spp. (I)

 
 

Myrkottskaktussläktet

Astrophytum asterias (I)

 
 

Sjöstjärnekaktus

Aztekium ritteri (I)

 
 

Aztek-kaktus

Coryphantha werdermannii (I)

 
 
 

Discocactus spp. (I)

 
 

Nattklotssläktet

Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi (I)

 
 
 

Echinocereus schmollii (I)

 
 

Luden pinnkägelkaktus

Escobaria minima (I)

 
 

Dvärgescobaria

Escobaria sneedii (I)

 
 
 

Mammillaria pectinifera (I)

 
 

Kamvårtkaktus

Mammillaria solisioides (I)

 
 
 

Melocactus conoideus (I)

 
 
 

Melocactus deinacanthus (I)

 
 
 

Melocactus glaucescens (I)

 
 
 

Melocactus paucispinus (I)

 
 
 

Obregonia denegrii (I)

 
 

Tallkottskaktus

Pachycereus militaris (I)

 
 

Soldatpelarkaktus

Pediocactus bradyi (I)

 
 
 

Pediocactus knowltonii (I)

 
 
 

Pediocactus paradinei (I)

 
 
 

Pediocactus peeblesianus (I)

 
 

Navajokaktus

Pediocactus sileri (I)

 
 
 

Pelecyphora spp. (I)

 
 

Gråsuggekaktussläktet

Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii (I)

 
 
 

Sclerocactus erectocentrus (I)

 
 
 

Sclerocactus glaucus (I)

 
 
 

Sclerocactus mariposensis (I)

 
 
 

Sclerocactus mesae-verdae (I)

 
 
 

Sclerocactus nyensis (I)

 
 
 

Sclerocactus papyracanthus (I)

 
 

Papperssklerokaktus

Sclerocactus pubispinus (I)

 
 
 

Sclerocactus wrightiae (I)

 
 
 

Strombocactus spp. (I)

 
 

Kopalkaktussläktet

Turbinicarpus spp. (I)

 
 

Småkaktussläktet

Uebelmannia spp. (I)

 
 

Brasilkaktussläktet

CARYOCARACEAE

 
 
 

Sovarinnötsväxter

 

Caryocar costaricense (II) #4

 
 

COMPOSITAE

(ASTERACEAE)

 
 
 

Korgblommiga växter

Saussurea costus (I) (Även kallad S. lappa, Aucklandia lappa och A. costus.)

 
 

Kungsskära

CUCURBITACEAE

 

Zygosicyos pubescens (II) (Även kallad Xerosicyos pubescens.)

 

Gurkväxter

 
 

Zygosicyos tripartitus (II)

 
 

CUPRESSACEAE

 
 
 

Cypressväxter

Fitzroya cupressoides (I)

 
 
 

Pilgerodendron uviferum (I)

 
 
 

CYATHEACEAE

 
 
 

Cyateaormbunksväxter

 

Cyathea spp. (II) #4

 

Cyateasläktet

CYCADACEAE

 
 
 

Cykasväxter

 

CYCADACEAE spp. (II) (Utom den art som är upptagen i bilaga A.) #4

 
 

Cycas beddomei (I)

 
 
 

DICKSONIACEAE

 
 
 

Dicksoniaväxter

 

Cibotium barometz (II) #4

 
 
 

Dicksonia spp. (II) (Endast populationerna i Amerika. Inga andra populationer är upptagna i bilagorna till denna förordning. Även synonymerna Dicksonia berteriana, D. externa, D. sellowiana och D. stuebelii omfattas.) #4

 

Dicksoniasläktet

DIDIEREACEAE

 
 
 

Didiereaväxter

 

DIDIEREACEAE spp. (II) #4

 
 

DIOSCOREACEAE

 
 
 

Jamsväxter

 

Dioscorea deltoidea (II) #4

 
 

DROSERACEAE

 
 
 

Sileshårsväxter

 

Dionaea muscipula (II) #4

 

Venusflugfälla

EBENACEAE

 
 
 

Ebenholtsväxter

 

Diospyros spp. (II) (Endast populationerna i Madagaskar. Inga andra populationer är upptagna i bilagorna till denna förordning.) #5

 

Ebenholtssläktet

EUPHORBIACEAE

 
 
 

Törelväxter

 

Euphorbia spp. (II)

(Endast suckulenta arter utom

1)  Euphorbia misera,

2)  artificiellt förökade exemplar av sorter av Euphorbia trigona,

3)  artificiellt förökade former av Euphorbia lactea ympade på artificiellt förökade grundstammar av Euphorbia neriifolia, som är

— kamformade, eller

— solfjädersformade, eller

— färgförändrade mutationsformer,

4)  artificiellt förökade exemplar av Euphorbia”Milii” som

— är lätt igenkännliga som artificiellt förökade exemplar och

— införs i eller (åter-)exporteras från unionen i partier om minst 100 växter

och som inte omfattas av bestämmelserna i denna förordning, samt

5)  de arter som ingår i bilaga A.)

 

Törelsläktet

Euphorbia ambovombensis (I)

 
 
 

Euphorbia capsaintemariensis (I)

 
 
 

Euphorbia cremersii (I) (innefattar formen viridifolia och var. rakotozafyi)

 
 
 

Euphorbia cylindrifolia (I) (innefattar underarten tuberifera)

 
 
 

Euphorbia decaryi (I) (innefattar varieteterna ampanihyensis, robinsonii och sprirosticha)

 
 

Kruseuforbia

Euphorbia francoisii (I)

 
 
 

Euphorbia handiensis (II)

 
 

Jandia-euforbia

Euphorbia lambii (II)

 
 
 

Euphorbia moratii (I) (innefattar varieteterna antsingiensis, bemarahensis och multiflora)

 
 
 

Euphorbia parvicyathophora (I)

 
 
 

Euphorbia quartziticola (I)

 
 
 

Euphorbia stygiana (II)

 
 
 

Euphorbia tulearensis (I)

 
 
 

FOUQUIERIACEAE

 
 
 

Ocotilloväxter

 

Fouquieria columnaris (II) #4

 

Boojumträd

Fouquieria fasciculata (I)

 
 
 

Fouquieria purpusii (I)

 
 
 

GNETACEAE

 
 
 

Gnetumväxter

 
 

Gnetum montanum (III Nepal) #1

 

JUGLANDACEAE

 
 
 

Valnötsväxter

 

Oreomunnea pterocarpa (II) #4

 
 

LAURACEAE

 
 
 

Lagerväxter

 

Aniba rosaeodora (II) (Även kallad A. duckei.) #12

 

Doftrosenträd

LEGUMINOSAE

(FABACEAE)

 
 
 

Ärtväxter

 

Caesalpinia echinata (II) #10

 

Bresilja

 

Dalbergia cochinchinensis (II) #5

 
 
 
 

Dalbergia darienensis (III Panama) populationen i Panama) #5

 
 

Dalbergia granadillo (II) #6

 

Granadillopalisander

Dalbergia nigra (I)

 
 

Riopalisander

 

Dalbergia retusa (II) #6

 

Cocobolo

 

Dalbergia stevensonii (II) #6

 

Honduraspalisander

 

Dalbergia spp. (II) (Endast populationen i Madagaskar.) #5

 

Palisandersläktet

 
 

Dipteryx panamensis (III Costa Rica/Nicaragua)

Almendro

 

Pericopsis elata (II) #5

 

Afrormosia

 

Platymiscium pleiostachyum (II) #4

 
 
 

Pterocarpus santalinus (II) #7

 

Rött sandelträ

 

Senna meridionalis (II)

 
 

LILIACEAE

 
 
 

Liljeväxter

 

Aloe spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A och Aloe vera, även kallad Aloe barbadensis, som inte är upptagen i bilagorna till denna förordning.) #4

 

Aloesläktet

Aloe albida (I)

 
 
 

Aloe albiflora (I)

 
 
 

Aloe alfredii (I)

 
 
 

Aloe bakeri (I)

 
 

Brokaloe

Aloe bellatula (I)

 
 
 

Aloe calcairophila (I)

 
 
 

Aloe compressa (I) (innefattar varieteterna paucituberculata, rugosquamosa och schistophila)

 
 
 

Aloe delphinensis (I)

 
 
 

Aloe descoingsii (I)

 
 
 

Aloe fragilis (I)

 
 
 

Aloe haworthioides (I) (innefattar varieteten aurantiaca)

 
 
 

Aloe helenae (I)

 
 
 

Aloe laeta (I) (innefattar varieteten maniaensis)

 
 
 

Aloe parallelifolia (I)

 
 
 

Aloe parvula (I)

 
 
 

Aloe pillansii (I)

 
 
 

Aloe polyphylla (I)

 
 
 

Aloe rauhii (I)

 
 
 

Aloe suzannae (I)

 
 
 

Aloe versicolor (I)

 
 
 

Aloe vossii (I)

 
 
 

MAGNOLIACEAE

 
 
 

Magnoliaväxter

 
 

Magnolia liliifera var. obovata (III Nepal) #1

 

MELIACEAE

 
 
 

Mahognyväxter

 
 

Cedrela fissilis (III Bolivia) #5

 
 
 

Cedrela lilloi (III Bolivia) #5

 
 
 

Cedrela odorata (III Bolivia/Brasilien. Dessutom har följande länder tagit upp sina populationer: Colombia, Guatemala och Peru.) #5

Cigarrlådeträd

 

Swietenia humilis (II) #4

 

Stillahavsmahogny

 

Swietenia macrophylla (II) (Populationen i den neotropiska regionen – omfattar Central- och Sydamerika samt Karibien.) #6

 

Hondurasmahogny

 

Swietenia mahagoni (II) #5

 

Kubamahogny

NEPENTHACEAE

 
 
 

Kannrankeväxter

 

Nepenthes spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A.) #4

 

Kannrankor

Nepenthes khasiana (I)

 
 
 

Nepenthes rajah (I)

 
 

Kungskannranka

ORCHIDACEAE

 
 
 

Orkidéer

 

ORCHIDACEAE spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A.) (13) #4

 
 

För följande orkidéarter i bilaga A gäller att groddplantor och vävnadskulturer inte omfattas av bestämmelserna i denna förordning förutsatt att

— de är erhållna in vitro i fast eller flytande odlingsmedium och

— exemplaren uppfyller definitionen artificiellt förökade enligt artikel 56 i kommissionens förordning (EG) nr 865/2006 (EUT L 166, 19.6.2006, s. 1) och

— när de förs in i eller (åter)exporteras från unionen transporteras i sterila behållare.

 
 
 

Aerangis ellisii (I)

 
 
 

Cephalanthera cucullata (II)

 
 

Sporrsyssla

Cypripedium calceolus (II)

 
 

Guckusko

Dendrobium cruentum (I)

 
 
 

Goodyera macrophylla (II)

 
 
 

Laelia jongheana (I)

 
 
 

Laelia lobata (I)

 
 
 

Liparis loeselii (II)

 
 

Gulyxne

Ophrys argolica (II)

 
 

Glasögonofrys

Ophrys lunulata (II)

 
 

Siciliansk ofrys

Orchis scopulorum (II)

 
 
 

Paphiopedilum spp. (I)

 
 

Venusskosläktet

Peristeria elata (I)

 
 
 

Phragmipedium spp. (I)

 
 

Mandarinorkidésläktet

Renanthera imschootiana (I)

 
 
 

Spiranthes aestivalis (II)

 
 
 

OROBANCHACEAE

 
 
 

Snyltrotsväxter

 

Cistanche deserticola (II) #4

 
 

PALMAE

(ARECACEAE)

 
 
 

Palmer

 

Beccariophoenix madagascariensis (II) #4

 
 

Chrysalidocarpus decipiens (I)

 
 
 
 

Lemurophoenix halleuxii (II)

 
 
 
 

Lodoicea maldivica (III Seychellerna) #13

Dubbelkokosnöt

 

Marojejya darianii (II)

 
 
 

Neodypsis decaryi (II) #4

 
 
 

Ravenea louvelii (II)

 
 
 

Ravenea rivularis (II)

 

Bäckpalm

 

Satranala decussilvae (II)

 
 
 

Voanioala gerardii (II)

 
 

PAPAVERACEAE

 
 
 

Vallmoväxter

 
 

Meconopsis regia (III Nepal) #1

Kungsbergvallmo

PASSIFLORACEAE

 

Adenia firingalavensis (II)

 
 
 

Adenia olaboensis (II)

 
 
 

Adenia subsessilifolia (II)

 
 

PEDALIACEAE

 
 
 

Sesamväxter

 

Uncarina grandidieri (II)

 
 
 

Uncarina stellulifera (II)

 
 

PINACEAE

 
 
 

Tallväxter

Abies guatemalensis (I)

 
 
 
 
 

Pinus koraiensis (III Ryssland) #5

Koreatall

PODOCARPACEAE

 
 
 

Podokarpväxter

 
 

Podocarpus neriifolius (III Nepal) #1

 

Podocarpus parlatorei (I)

 
 
 

PORTULACACEAE

 
 
 

Portlakväxter

 

Anacampseros spp. (II) #4

 

Ökenviresläktet

 

Avonia spp. (II) #4

 
 
 

Lewisia serrata (II) #4

 
 

PRIMULACEAE

 
 
 

Viveväxter

 

Cyclamen spp. (II) (14) #4

 

Cyklamen

RANUNCULACEAE

 
 
 

Ranunkelväxter

 

Adonis vernalis (II) #2

 

Våradonis

 

Hydrastis canadensis (II) #8

 

Blodstilla

ROSACEAE

 
 
 

Rosväxter

 

Prunus africana (II) #4

 
 

RUBIACEAE

 
 
 

Mårväxter

Balmea stormiae (I)

 
 
 

SANTALACEAE

 
 
 

Sandelträdsväxter

 

Osyris lanceolata (II) (Endast populationerna i Burundi, Etiopien, Kenya, Rwanda, Uganda och Förenade republiken Tanzania. Ingen annan population är upptagen i bilagorna till denna förordning.) #2

 
 

SARRACENIACEAE

 
 
 

Flugtrumpetväxter (Nya världen)

 

Sarracenia spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A.) #4

 

Flugtrumpeter

Sarracenia oreophila (I)

 
 
 

Sarracenia rubra ssp. alabamensis (I)

 
 
 

Sarracenia rubra ssp. jonesii (I)

 
 
 

SCROPHULARIACEAE

 
 
 

Lejongapsväxter

 

Picrorhiza kurrooa (II) (Innefattar inte Picrorhiza scrophulariiflora.) #2

 
 

STANGERIACEAE

 
 
 

Stangeriaväxter

 

Bowenia spp. (II) #4

 
 

Stangeria eriopus (I)

 
 
 

TAXACEAE

 
 
 

Idegransväxter

 

Taxus chinensis och infraspecifika taxa av denna art (II) #2

 
 
 

Taxus cuspidata och infraspecifika taxa av denna art (15) #2

 

Japansk idegran

 

Taxus fuana och infraspecifika taxa av denna art (II) #2

 
 
 

Taxus sumatrana och infraspecifika taxa av denna art (II) #2

 
 
 

Taxus wallichiana (II) #2

 
 

THYMELAEACEAE

(AQUILARIACEAE)

 
 
 

Tibastväxter

 

Aquilaria spp. (II) #14

 

Örnträdssläktet

 

Gonystylus spp. (II) #4

 

Raminsläktet

 

Gyrinops spp. (II) #14

 
 

TROCHODENDRACEAE

(TETRACENTRACEAE)

 
 

Tetracentron sinense (III Nepal) #1

 

VALERIANACEAE

 
 
 

Vänderotsväxter

 

Nardostachys grandiflora (II) #2

 

Nardusört

VITACEAE

 
 
 

Vinväxter

 

Cyphostemma elephantopus (II)

 
 
 

Cyphostemma laza (II)

 
 
 

Cyphostemma montagnacii (II)

 
 

WELWITSCHIACEAE

 
 
 

Welwitschiaväxter

 

Welwitschia mirabilis (II) #4

 

Welwitschia

ZAMIACEAE

 
 
 

Zamiaväxter

 

ZAMIACEAE spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A) #4

 
 

Ceratozamia spp. (I)

 
 
 

Chigua spp. (I)

 
 
 

Encephalartos spp. (I)

 
 

Brödpalmer

Microcycas calocoma (I)

 
 
 

ZINGIBERACEAE

 
 
 

Ingefärsväxter

 

Hedychium philippinense (II) #4

 
 

ZYGOPHYLLACEAE

 
 
 

Stjärntistelväxter

 

Bulnesia sarmientoi (II) #11

 
 
 

Guaiacum spp. (II) #2

 

Pockenholtssläktet

(1)   Populationen i Argentina (upptagen i bilaga B):

(2)   Populationen i Bolivia (upptagen i bilaga B):

(3)   Populationen i Chile (upptagen i bilaga B):

(4)   Populationen i Ecuador (upptagen i bilaga B):

(5)   Populationen i Peru (upptagen i bilaga B):

(6)   Alla arter är upptagna i bilaga II till konventionen utom Balaena mysticetus, Eubalaena spp., Balaenoptera acutorostrata (med undantag av den västgrönländska populationen), Balaenoptera bonaerensis, Balaenoptera borealis, Balaenoptera edeni, Balaenoptera musculus, Balaenoptera physalus, Megaptera novaeangliae, Orcaella brevirostris, Sotalia spp., Sousa spp., Eschrichtius robustus, Lipotes vexillifer, Caperea marginata, Neophocaena phocaenoides, Phocoena sinus, Physeter catodon, Platanista spp., Berardius spp. och Hyperoodon spp. som är upptagna i bilaga I. Exemplar av de arter som är upptagna i bilaga II till konventionen, inklusive varor och produkter utom köttprodukter för kommersiella ändamål, som befolkningen på Grönland fångar enligt licens utfärdad av behörig myndighet, ska hanteras som tillhörande bilaga B. En årlig noll-exportkvot ska gälla för levande exemplar från Svartahavspopulationen av Tursiops truncatus som tagits från naturen och med vilka handel bedrivs främst i kommersiellt syfte.

(7)   Populationerna i Botswana, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe (upptagna i bilaga B):

(8)   Följande arter är de enda som anses ingå i bilaga II till konventionen: Agalychnis annae, Agalychnis callidryas, Agalychnis moreletii, Agalychnis saltatoroch Agalychnis spurrelli.

(9)   Förteckningen inbegriper det nya taxonet Scleropages inscriptus.

(10)   Följande omfattas inte av förordningens bestämmelser:

Fossiler.

Korallsand, dvs. material som helt eller delvis består av finkrossade fragment av döda koraller som är högst 2 mm i diameter och som också kan innehålla bland annat rester av foraminiferer, skal från blöt- och kräftdjur samt kalkalger.

Korallfragment (bland annat korallgrus och -bitar), dvs. lösa fragment av sönderbrutna döda grenkoraller och annat material med en diameter mellan 2 och 30 mm.

(11)   Handel med exemplar med källkod A tillåts endast om de exemplar som omfattas av handeln besitter katafyller.

(12)   Artificiellt förökade exemplar av nedanstående hybrider och/eller sorter omfattas inte av förordningens bestämmelser:

Hatiora x graeseri

Schlumbergera x buckleyi

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (sorter)

Cactaceae spp. färgmutanter som saknar klorofyll, ympade på följande växter: HarrisiaJusbertii”, Hylocereus trigonus eller Hylocereus undatus

Opuntia microdasys (sorter)

(13)   Artificiellt förökade hybrider av Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis och Vanda omfattas inte av förordningens bestämmelser om de lätt kan kännas igen som artificiellt förökade och inte visar några tecken på att ha tagits från naturen, såsom mekaniska skador eller kraftig uttorkning till följd av insamling, oregelbunden växt och olikartad storlek och form inom ett taxon eller ett parti, alger eller andra epifytiska organismer på blad eller skador av insekter eller andra skadeorganismer och

a)  exemplar som transporteras i icke-blommande tillstånd ska handlas i partier som utgörs av enskilda behållare (t.ex. kartonger, askar, lådor eller enskilda hyllor i CC-containrar) med minst 20 plantor av samma hybrid i varje, plantorna i varje behållare ska uppvisa en hög grad av enhetlighet och sundhet, och partiet ska åtföljas av dokumentation, exempelvis en faktura, som tydligt anger antalet plantor av varje hybrid, eller

b)  exemplar som transporteras i blommande tillstånd, med minst en fullt utslagen blomma per exemplar, gäller inget minsta antal exemplar per parti, men exemplaren ska vara yrkesmässigt behandlade för kommersiell detaljhandelsförsäljning, t.ex. märkta med tryckta etiketter eller förpackade i tryckta förpackningar med uppgift om hybridens namn och land för slutbehandling. Uppgifterna ska vara klart synliga och lätta att kontrollera.

(14)   Artificiellt förökade exemplar av sorter av Cyclamen persicum omfattas inte av förordningens bestämmelser. Detta undantag gäller dock inte de exemplar som säljs eller köps som vilande rotknölar.

(15)   Artificiellt förökade hybrider och sorter av Taxus cuspidata, levande, i krukor eller andra små behållare, där varje parti åtföljs av en etikett eller ett dokument med uppgift om namn för taxon eller taxa och texten ”artificiellt förökad”, omfattas inte av förordningens bestämmelser. 

Bilaga D

Svenskt namn

FAUNA

CHORDATA (RYGGSTRÄNGSDJUR)

MAMMALIA

 

Däggdjur

CARNIVORA

Canidae

 

Hunddjur

Vulpes vulpes griffithi (III Indien) §1

underart av rödräv

Vulpes vulpes montana (III Indien) §1

underart av rödräv

Vulpes vulpes pusilla (III Indien) §1

underart av rödräv

Mustelidae

 

Mårddjur

Mustela altaica (III Indien) §1

Bergsvessla

Mustela erminea ferghanae (III Indien) §1

underart av hermelin

Mustela kathiah (III Indien) §1

Gulbukig vessla

Mustela sibirica (III Indien) §1

Sibirisk flodiller

DIPROTODONTIA

Macropodidae

 

Känguruer

Dendrolagus dorianus

Enfärgad trädkänguru

Dendrolagus goodfellowi

Goodfellows trädkänguru

Dendrolagus matschiei

Matschies trädkänguru

Dendrolagus pulcherrimus

Guldmantlad trädkänguru, gyllenmantlad trädkänguru

Dendrolagus stellarum

Seris trädkänguru

AVES

 

Fåglar

ANSERIFORMES

Anatidae

 

Andfåglar

Anas melleri

Mellers and

COLUMBIFORMES

Columbidae

 

Duvor

Columba oenops

Marañon-duva

Didunculus strigirostris

Tandduva

Ducula pickeringii

Grå kejsarduva

Gallicolumba crinigera

Mindanaoduva, Bartletts dolkstyngsduva

Ptilinopus marchei

Marchés fruktduva

Turacoena modesta

Svart gökduva

GALLIFORMES

 

Hönsfåglar

Cracidae

 

Hockohöns

Crax alector

Svart hocko

Pauxi unicornis

Sydlig hjälmhocko

Penelope pileata

Vitkronad guan, rödnackad guanhöna

Megapodiidae

 

Storfothöns

Eulipoa wallacei

Rödryggad storfothöna

Phasianidae

 

Fälthöns

Arborophila gingica

Sydkinesisk sånghöna

Lophura bulweri

Bulwers fasan

Lophura diardi

Prelatfasan

Lophura inornata

Sydlig sumatrafasan

Lophura leucomelanos

Kalijfasan

Syrmaticus reevesii §2

Kungsfasan

PASSERIFORMES

Bombycillidae

 

Sidensvansar

Bombycilla japonica

Amursidensvans

Corvidae

 

Kråkfåglar

Cyanocorax caeruleus

Azurskrika

Cyanocorax dickeyi

Borstskrika

Cotingidae

 

Kotingor

Procnias nudicollis

Nakenstrupig klockfågel

Emberizidae

 

Fältsparvar

Dacnis nigripes

Svartbent sockerfågel

Sporophila falcirostris

Bambufrösparv

Sporophila frontalis

Vitpannad frösparv

Sporophila hypochroma

Kastanjekindad frösparv

Sporophila palustris

Kärrfrösparv

Estrildidae

 

Astrilder

Amandava amandava

Röd tigerfink

Cryptospiza reichenovii

Reichenows bergastrild

Erythrura coloria

Rödörad papegojamadin

Erythrura viridifacies

Grönpannad papegojamadin

Estrilda quartinia (säljs ofta under namnet Estrilda melanotis)

Gulmagad astrild

Hypargos niveoguttatus

Röd droppastrild

Lonchura griseicapilla

Gråhuvad silvernäbb, pärlhalsamadin

Lonchura punctulata

Fjällig munia

Lonchura stygia

Svart munia, hadesnunna

Fringillidae

 

Finkar

Carduelis ambigua

Svarthuvad grönfink

Carduelis atrata

Svartsiska

Kozlowia roborowskii

Roborovskijs rosenfink

Pyrrhula erythaca

Gråhuvad domherre

Serinus canicollis

Kapkanariefågel

Serinus citrinelloides hypostictus (Säljs ofta under namnet Serinus citrinelloides.)

Afrikansk citronsiska

Icteridae

 

Trupialer

Sturnella militaris

Soldatstare

Muscicapidae

 

Flugsnappare m.fl.

Cochoa azurea

Azurcochoa

Cochoa purpurea

Purpurcochoa

Garrulax formosus

Rödvingad fnittertrast

Garrulax galbanus

Blånackad fnittertrast

Garrulax milnei

Rödstjärtad fnittertrast

Niltava davidi

Koboltniltava

Stachyris whiteheadi

Whiteheads mestimalia, Whiteheadniltava

Swynnertonia swynnertoni (Även kallad Pogonicichla swynnertoni.)

Swynnertons buskhake, Swynnertons vithake

Turdus dissimilis

Svartbröstad trast

Pittidae

 

Pittor, juveltrastar

Pitta nipalensis

Blånackad pitta, blånackad juveltrast

Pitta steerii

Azurpitta, Steeres juveltrast

Sittidae

 

Nötväckor

Sitta magna

Jättenötväcka

Sitta yunnanensis

Yunnannötväcka

Sturnidae

 

Starar

Cosmopsarus regius

Andamanstare

Mino dumontii

Papuamajna

Sturnus erythropygius

Sidenstare

REPTILIA

 

Kräldjur

SAURIA

Agamidae

 

Agamer

Physignathus cocincinus

Asiatisk vattenagam

Anguidae

 

Kopparödlor

Abronia graminea

 

Gekkonidae

 

Geckoödlor

Rhacodactylus auriculatus

Knölig kaledoniengecko

Rhacodactylus ciliatus

Fransig kaledoniengecko

Rhacodactylus leachianus

Jättelik kaledoniengecko

Teratoscincus microlepis

 

Teratoscincus scincus

 

Gerrhosauridae

 

Gördelödlor

Zonosaurus karsteni

Karstens madagaskargördelödla

Zonosaurus quadrilineatus

Fyrbandad madagaskargördelödla

Iguanidae

 
 

Ctenosaura quinquecarinata

 

Scincidae

 

Skinkar

Tribolonotus gracilis

Krokodilskink

Tribolonotus novaeguineae

Hjälmhuvudskink

SERPENTES

Colubridae

 

Snokar

Elaphe carinata §1

Taiwanesisk stinksnok

Elaphe radiata §1

Strålråttsnok

Elaphe taeniura §1

Asiatisk klättersnok

Enhydris bocourti §1

Bocourts vattensnok

Homalopsis buccata §1

Boavattenorm, maskerad vattensnok

Langaha nasuta

Bladnosorm

Leioheterodon madagascariensis

Menaranasnok

Ptyas korros §1

Indisk råttsnok

Rhabdophis subminiatus §1

Rödnackad kölryggssnok

Hydrophiidae

 

Havsormar

Lapemis curtus (innefattar Lapemis hardwickii) §1

Taggfjällshavsorm

Viperidae

 

Huggormar

Calloselasma rhodostoma §1

Malajisk näsgropsvipera

AMPHIBIA

 

Groddjur

ANURA

 

Stjärtlösa groddjur

Dicroglossidae

 

Grodor

Limnonectes macrodon

Javanesisk jätteflodgroda

Hylidae

 

Lövgrodor

Phyllomedusa sauvagii

Apgroda

Leptodactylidae

 

Tandpaddor

Leptodactylus laticeps

Rödfläckig grävgroda

Ranidae

 

Grodor

Pelophylax shqiperica

Albansk sjögroda

CAUDATA

 

(= URODELA) Stjärtgroddjur

Hynobiidae

 

Vinkelsalamandrar

Ranodon sibiricus

Semirekisk salamander

Plethodontidae

 

Lunglösa salamandrar

Bolitoglossa dofleini

Slungtungad salamander

Salamandridae

 

Salamandrar

Cynops ensicauda

Svärdsvansad vattensalamander

Echinotriton andersoni

Japansk krokodilvattensalamander

Laotriton laoensis

Paddelsvanssalamander

Paramesotriton spp.

Vårtsalamandrar

Salamandra algira

Algerisk eldsalamander

Tylototriton spp.

Krokodilvattensalamandrar

ACTINOPTERYGII

 

Strålfeniga fiskar

PERCIFORMES

Apogonidae

 
 

Pterapogon kauderni

 

ARTHROPODA (LEDDJUR)

INSECTA

 

Insekter

LEPIDOPTERA

 

Fjärilar

Papilionidae

 

Riddarfjärilar

Baronia brevicornis

 

Papilio grosesmithi

 

Papilio maraho

 

MOLLUSCA (BLÖTDJUR)

GASTROPODA

Haliotidae

 
 

Haliotis midae

Havsöron

FLORA

AGAVACEAE

 

Agaveväxter

Calibanus hookeri

 

Dasylirion longissimum

 

ARACEAE

 

Kallaväxter

Arisaema dracontium

Stor kobrakalla

Arisaema erubescens

Elegant kobrakalla

Arisaema galeatum

Hjälmkobrakalla

Arisaema nepenthoides

Stolt kobrakalla

Arisaema sikokianum

Klubbkobrakalla

Arisaema thunbergii var. urashima

 

Arisaema tortuosum

Krok-kobrakalla

Biarum davisii ssp. marmarisense

 

Biarum ditschianum

 

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

 

Korgblommiga växter

Arnica montana §3

Slåttergubbe

Othonna cacalioides

 

Othonna clavifolia

 

Othonna hallii

 

Othonna herrei

 

Othonna lepidocaulis

 

Othonna retrorsa

 

ERICACEAE

 

Ljungväxter

Arctostaphylos uva-ursi §3

Mjölon

GENTIANACEAE

 

Gentianaväxter

Gentiana lutea §3

Gullgentiana

LILIACEAE

 

Liljeväxter

Trillium pusillum

Dvärgtreblad

Trillium rugelii

 

Trillium sessile

Paddtreblad

LYCOPODIACEAE

 

Lummerväxter

Lycopodium clavatum §3

Mattlummer

MELIACEAE

 

Mahognyväxter

Cedrela montana §4

 

Cedrela oaxacensis §4

 

Cedrela salvadorensis §4

 

Cedrela tonduzii §4

 

MENYANTHACEAE

 

Vattenklöverväxter

Menyanthes trifoliata §3

Vattenklöver

PARMELIACEAE

 

Färglavsfamiljen

Cetraria islandica §3

Islandslav

PASSIFLORACEAE

 

Passionsblommeväxter

Adenia glauca

 

Adenia pechuelli

 

PEDALIACEAE

 

Sesamväxter

Harpagophytum spp. §3

Djävulsklo

PORTULACACEAE

 

Portlakväxter

Ceraria carrissoana

Angolansk vaxportlak

Ceraria fruticulosa

Fåblommig vaxportlak

SELAGINELLACEAE

 

Mosslummerväxter

Selaginella lepidophylla

Falsk jerikoros( 1 ) EGT nr C 26, 3.2.1992, s. 1, och EGT nr C 131, 12.5.1994, s. 1.

( 2 ) EGT nr C 223, 31.8.1994, s. 19.

( 3 ) Europaparlamentets yttrande av den 15 december 1995 (EGT nr C 17, 22.1.1996, s. 430), rådets gemensamma ståndpunkt av den 26 februari 1996 (EGT nr C 196, 6.7.1996, s. 58) och Europaparlamentets beslut av den 18 september 1996 (EGT nr C 320, 28.10.1996).

( 4 ) EGT nr L 384, 31.12.1982, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 558/95 (EGT nr L 57, 15.3.1995, s. 1).

( 5 ) EGT nr L 302, 19.10.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom 1994 års anslutningsakt.

( 6 ) EGT nr L 358, 18.12.1986, s. 1.

( 7 ) EGT nr L 158, 23.6.1990, s. 56.

( 8 ) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

( 9 ) EGT nr L 344, 7.12.1983, s. 1.

( 10 ) EUT L 20, 26.1.2010, s. 7.

( 11 ) EGT L 206, 22.7.1992, s. 7.