01997R0088 — SV — 18.09.2020 — 003.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 88/97

av den 20 januari 1997

om bemyndigande av att import av vissa cykeldelar med ursprung i Folkrepubliken Kina befrias från utvidgning genom rådets förordning (EG) nr 71/97 av den antidumpningstull som införs genom rådets förordning (EEG) nr 2474/93

(EGT L 017 21.1.1997, s. 17)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 512/2013 av den 4 juni 2013

  L 152

1

5.6.2013

►M2

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/831 av den 28 maj 2015

  L 132

32

29.5.2015

►M3

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/1296 av den 16 september 2020

  L 303

20

17.9.2020
▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 88/97

av den 20 januari 1997

om bemyndigande av att import av vissa cykeldelar med ursprung i Folkrepubliken Kina befrias från utvidgning genom rådets förordning (EG) nr 71/97 av den antidumpningstull som införs genom rådets förordning (EEG) nr 2474/93Artikel 1

Definitioner

I denna förordning avses med

cykeldelar : cykeldelar och tillbehör som omfattas av KN-nummer mellan 8714 91 10 och 8714 99 90 ,

utvidgad tull : den antidumpningstull som införs genom förordning (EEG) nr 2474/93, och som utvidgas genom artikel 2 i förordning (EG) nr 71/97 (i fortsättningen kallad referensförordningen),

essentiella cykeldelar : de cykeldelar som definieras i artikel 1 i referensförordningen,

►M3  monteringsverksamhet : en verksamhet vid vilken essentiella cykeldelar förs in för montering eller färdigställande av cyklar eller för tillverkning eller montering av cykeldelar, ◄

ansökan : en framställning från en part som bedriver monteringsverksamhet, vars syfte är att från kommissionen erhålla ett bemyndigande av befrielse i enlighet med artikel 3,

part som är föremål för undersökning : en part som bedriver monteringsverksamhet i fråga om vilken en undersökning inletts i enlighet med artikel 4.5 eller 11.1,

befriad part : en part vars monteringsverksamhet konstaterats ligga utanför räckvidden för artikel 13.2 i förordning (EG) nr 384/96 och som har befriats i enlighet med artikel 7 eller 12 i den här förordningen.

Artikel 2

Befrielse av import från den utvidgade tullen

1.  Import av essentiella cykeldelar skall befrias från den utvidgade tullen om

— 
de deklarerats för fri omsättning av en befriad part eller på en befriad parts vägnar, eller
— 
de deklarerats för fri omsättning i enlighet med de bestämmelser om kontroll av användning för särskilda ändamål som framgår av artikel 14.

2.  Import av essentiella cykeldelar skall preliminärt befrias från betalning av den utvidgade tullen om de deklarerats för fri omsättning av en part som är föremål för undersökning eller på en sådan parts vägnar.

Artikel 3

Ansökan om befrielse

▼M1

1.  Ansökningar ska göras skriftligen på ett av unionens officiella språk och ska undertecknas av en person som har tillstånd att företräda sökanden. Ansökan ska sändas till följande adress:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H – Trade Defence,

Rue de la Loi/Wetstraat 200,

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-post: TRADE-bicycle-parts@ec.europa.eu

▼B

2.  När en ansökan mottas skall kommissionen omedelbart underrätta den sökande och medlemsstaterna.

Artikel 4

Möjlighet att godkänna ansökningar

1.  En ansökan kan godkännas om

▼M3

a) 

den innehåller bevis för att sökanden använder essentiella cykeldelar för tillverkning eller montering av cyklar eller cykeldelar i kvantiteter som överstiger den tröskel som anges i artikel 14 c eller att sökanden har ingått ett oåterkalleligt avtal som medför en skyldighet att göra det,

▼M1

b) 

den ger prima facie-bevis för att sökandens monteringsverksamhet inte omfattas av artikel 13.2 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 ( 1 ), och

▼B

c) 

sökanden inte, under de 12 månader som föregick ansökan, nekats bemyndigande av befrielse i enlighet med artikel 7.3 och 7.4 eller fått en befrielse återkallad i enlighet med artikel 10.

2.  En rimlig tidsfrist kan fastställas för överlämnande av ytterligare upplysningar som är nödvändiga för att det skall kunna fastställas om en ansökan kan godkännas. Om sådan bevisning inte inkommit inom den fastställda tiden kan ansökan inte godkännas.

3.  Normalt skall kommissionen inom 45 dagar efter mottagandet av en välgrundad ansökan enligt punkterna 1 och 2 fastställa om denna kan godkännas. Sökanden skall först ges möjlighet att kommentera kommissionens slutsatser avseende möjligheten att godkänna ansökan.

▼M1

4.  Om det visar sig att en ansökan inte kan godkännas ska den avslås genom ett beslut i enlighet med förfarandet i artikel 13.4 i förordning (EG) nr 1225/2009.

▼B

5.  Om det visar sig att en ansökan kan godkännas skall en undersökning omedelbart inledas och sökanden och medlemsstaterna skall underrättas.

Artikel 5

Uppskjutande av betalning av tullarna

▼M1

1.  Från och med dagen för mottagande av en ansökan som verkar uppfylla villkoren i artikel 4.1 och 4.2 och i avvaktan på ett beslut om denna ansökan i enlighet med artiklarna 6 och 7 ska betalningen av den tullskuld som uppstått för den i enlighet med artikel 2.1 i referensförordningen utvidgade tullen uppskjutas för all import av essentiella cykeldelar som deklarerats för fri omsättning av den part som är föremål för undersökningen. Normalt beaktas en period om minst 6 månader före mottagandet av ansökan för att fastställa om villkoren i artikel 4.1 och 4.2 verkar vara uppfyllda.

▼B

2.  Medlemsstatens behöriga myndigheter får för att tillåta uppskjutande av betalningen av den utvidgade tullen kräva en säkerhet som garanti för att den utvidgade tullen betalas om ansökan senare visar sig inte kunna godkännas enligt artikel 4.4 eller om den avslås enligt artikel 7.3 eller 7.4.

Artikel 6

Undersökning av ansökan

▼M1

1.  För att bestämma om en ansökan om befrielse ska beviljas ska kommissionen fastställa en undersökningsperiod som vanligen ska omfatta tolv, men alltid minst sex månader från och med dagen för uppskjutandet av betalningen av den utvidgade tullen på essentiella cykeldelar. Vid genomförandet av undersökningen kan kommissionen begära ytterligare upplysningar av sökanden för undersökningsperioden och utföra kontroller på platsen.

▼B

2.  En part som är föremål för undersökning skall säkerställa att essentiella cykeldelar som den deklarerar för fri omsättning alltid antingen används vid dess monteringsverksamhet, förstörs eller återexporteras. Den skall upprätta förteckningar över de essentiella cykeldelar som den tar emot leveranser av samt hur dessa används. Dessa förteckningar skall bevaras i minst tre år. Förteckningarna och eventuella ytterligare bevis och upplysningar som behövs skall på begäran lämnas till kommissionen.

▼M1

3.  Undersökningen av en ansökan ska normalt slutföras inom 12 månader efter mottagandet av alla upplysningar som avses i artikel 6.1.

▼B

4.  Innan kommissionen fattar beslut i enlighet med artikel 7 skall den till sökanden överlämna sina slutsatser om ansökan och ge sökanden möjlighet att kommentera dessa.

Artikel 7

Beslut

▼M1

1.  Om det slutligen står klart att sökandens monteringsverksamhet inte omfattas av artikel 13.2 i förordning (EG) nr 1225/2009 ska den sökande beviljas befrielse från den utvidgade tullen i enlighet med förfarandet i artikel 13.4 i förordning (EG) nr 1225/2009.

▼B

2.  Beslutet skall gälla retroaktivt från och med dagen för mottagande av ansökan. Den tullskuld som uppstått för sökanden i enlighet med artikel 2.1 i referensförordningen skall från och med den tidpunkten anses upphävd.

▼M1

3.  Om kriterierna för befrielse inte är uppfyllda ska ansökan avslås i enlighet med förfarandet i artikel 13.4 i förordning (EG) nr 1225/2009 och uppskjutandet av betalningen av den utvidgade tullen enligt artikel 5 ska hävas.

▼B

4.  Underlätelse att uppfylla skyldigheterna i artikel 6.2 samt falsk deklaration i samband med ett beslut kan utgöra ett skäl för att avslå ansökan.

Artikel 8

Befriade parters skyldigheter

1.  En befriad part skall vid varje tidpunkt säkerställa

▼M1

a) 

att dess monteringsverksamhet inte omfattas av artikel 13.2 i förordning (EG) nr 1225/2009,

▼M3

b) 

att, om den tar emot leveranser av essentiella cykeldelar som i enlighet med artikel 2 befriats från den utvidgade tullen, dessa delar antingen används i dess monteringsverksamhet eller vid montering av andra produkter, förstörs, återexporteras eller återförsäljs till en annan befriad part.

▼B

2.  Varje befriad part skall upprätta förteckningar över de essentiella cykeldelar som leveraras till den samt hur dessa används. Den skall bevara dessa förteckningar och lämplig bestyrkande bevisning i minst tre år. Dessa för teckningar skall på begäran ställas till kommissionens för fogande.

Artikel 9

Översyn

▼M1

1.  Kommissionen får på eget initiativ se över en befriad parts situation för att kontrollera att dess monteringsverksamhet fortfarande inte omfattas av artikel 13.2 i förordning (EG) nr 1225/2009.

▼B

2.  En översyn skall utgöras av en undersökning på grundval av en period som får vara kortare än sex månader.

▼M1

Artikel 10

Återkallande av en befrielse

I enlighet med förfarandet i artikel 13.4 i förordning (EG) nr 1225/2009 och efter det att den befriade parten getts möjlighet att lämna synpunkter ska en befrielse återkallas

— 
om en översyn har visat att en befriad parts monteringsverksamhet omfattas av artikel 13.2 i förordning (EG) nr 1225/2009,
— 
om skyldigheterna enligt artikel 8 inte uppfyllts, eller
— 
vid fall av bristande samarbete efter det att beslutet om befrielse antagits.

▼B

Artikel 11

Väntande ansökningar

1.  Ansökningarna från de parter som förtecknas i bilaga I kan godkännas, och undersökningar i enlighet med artikel 6 inleds härmed.

2.  Dagen för mottagande, i den mening som avses i artikel 5.1, av de ansökningar som avses i punkt 1 i denna artikel skall anses vara dagen för denna förordnings ikraftträdande.

3.  I avvaktan på ett beslut om ansökningarna från de parter som förtecknas i bilaga I skall betalningen av den tullskuld som i enlighet med artikel 2 i referensförordningen uppstått för den utvidgade tullen uppskjutas med verkan från och med dagen för den förordningens ikraftträdande.

4.  Beslut enligt artikel 7.2 avseende de parter som förtecknas i bilaga I skall gälla retroaktivt från och med den 20 april 1996. Den tullskuld som uppstått för sökanden för den utvidgade tullen skall därigenom från och med den tidpunkten anses upphävd.

▼M2

Artikel 12

Befriade parter

De parter som förtecknas i bilaga II befrias härmed från den utvidgade tullen med verkan från och med den 20 april 1996, eller den dag då undantaget beviljades genom ett kommissionsbeslut, om den dagen infaller senare.

▼M1

Artikel 13

Förfarandebestämmelser

Undersökningar i enlighet med denna förordning ska omfattas av relevanta bestämmelser i förordning (EG) nr 1225/2009 vad gäller

— 
genomförande av undersökningar (artikel 6.2, 6.3, 6.4 och 6.5),
— 
kontrollbesök (artikel 16),
— 
bristande samarbete (artikel 18), och
— 
konfidentiell behandling (artikel 19).

▼B

Artikel 14

Befrielse under förbehåll att kontroll av användning för särskilda ändamål sker

När import av essentiella cykeldelar deklareras för fri omsättning av någon annan än en befriad part skall, med verkan från och med dagen för referensförordningens ikraftträdande, den befrias från tillämpning av den utvidgade tullen om den deklareras i enlighet med Taric-strukturen i bilaga III och på de villkor som fastställs i artikel 82 i förordning (EEG) nr 2913/92 och artikel 291 - 304 och följande i förordning (EEG) nr 2454/93, som skall gälla i tillämpliga delar, och om

a) 

de essentiella cykeldelarna levereras till en part som befriats i enlighet med artikel 7 eller 12, eller

b) 

de essentiella cykeldelarna levereras till en annan innehavare av ett tillstånd som avses i artikel 291 i förordning (EEG) nr 2454/93, eller

▼M1

c) 

varje månad färre än 300 enheter av varje typ av essentiell cykeldel antingen deklareras för fri omsättning av en part eller levereras till parten. Antalet delar som deklareras av eller levereras till en part ska beräknas på grundval av antalet delar som deklareras av eller levereras till samtliga närstående parter eller till parter som har kompensationsarrangemang med den parten, eller

▼M3

d) 

de essentiella cykeldelarna är avsedda att användas vid montering av cyklar försedda med hjälpmotor (Taric-tilläggsnummer 8835) eller andra fordon som varken är cyklar eller cyklar försedda med hjälpmotor (Taric-tilläggsnummer C549).

▼B

Artikel 15

Särskilda bestämmelser för parter som tar emot mycket små leveranser

1.  Kommissionen eller medlemsstaternas behöriga myndigheter får på eget initiativ besluta att undersöka parter som deklarerar essentiella cykeldelar för fri omsättning eller tar emot leveranser enligt artikel 14 c.

2.  Om de parter som nämns i punkt 1 konstateras ha deklarerat för fri omsättning eller tagit emot leveranser av kvantiteter av essentiella cykeldelar som överstiger den tröskel som fastställs i artikel 14 c eller om de inte samarbetar vid undersökningen skall de inte längre antas ligga utanför räckvidden för artikel 13.2 i förordning (EG) nr 384/96. Sedan den berörda parten givits tillfälle att yttra sig skall dessa slutsatser meddelas till medlemsstaternas behöriga myndigheter.

3.  Om de parter som nämns i punkt 1 missbrukat artikel 14 c för att kringgå den utvidgade tullen får den utvidgade tull som skulle ha tagits ut för essentiella cykeldelar som deklarerats för fri omsättning av dessa parter eller som har levererats till dem efter denna förordnings ikraftträdande återkrävas.

Artikel 16

Informationsutbyte

1.  Medlemsstaternas behöriga myndigheter skall förses med närmare upplysningar om parter i fråga om vilka en undersökning inletts i enlighet med artikel 4 eller ett beslut fattats i enlighet med artikel 7 eller 10.

2.  Ett tillkännagivande skall offentliggöras vid lämpliga tillfällen med uppdaterade förteckningar över parter som är föremål för undersökning och över befriade parter. Dessa förteckningar skall också omedelbart sändas till berörda parter på begäran.

▼M1 —————

▼B

Artikel 17

Bestämmelser om tullar

Om inte annat anges skall gällande bestämmelser om tullar tillämpas.

Artikel 18

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA IPARTER SOM ÄR FÖREMÅL FÖR UNDERSÖKNING

(Taric-tilläggsnummer: 8962)

Namn

Stad

Land

Dangre Cycles

59770 Marly

Frankrike

Derby Cyclewerke GmbH

49661 Cloppenburg

Tyskland

Engelbert Meyer GmbH

49692 Sevelten

Tyskland

Fa. Alfred Fischer

76229 Karlsruhe

Tyskland

Falter Fahrzeug-Werke GmbH & Co KG

33609 Bielefeld

Tyskland

Kynast AG

Quakenbrück

Tyskland

Monark Crescent

S-432 82 Varberg

Sverige

Muddy Fox

Middlesex UB6 7RH

Förenade kungariket

Quantum Cycles

59770 Marly

Frankrike

Pantherwerke

37537 Bad Wildungen

Tyskland

PRO-FIT Sportartikel

74076 Heilbronn

Tyskland

Prophete GmbH

33378 Rheda-Wiedenbrück

Tyskland

Tekno Cycles

93102 Montreuil Cedex

Frankrike

TNT Cycles

17180 Vilablareix (Girona)

Spanien

Winora — TME Bike Company

97405 Schweinfurt

Tyskland

Observera:

Berörda parter underrättas om att nya och uppdaterade förteckningar över parter som lämnat en ansökan enligt artikel 3.1 eller som är föremål för undersökning enligt artikel 7 efter mottagande av framtida ansökningar enligt artikel 3.1 eller beslut om väntande undersökningar enligt artikel 11 vid behov kommer att offentliggöras i C-serien av Europeiska gemenskapernas officiella tidning eller kan erhållas från den adress som anges i artikel 3 i denna förordning.
BILAGA II

▼M2

Uppdaterad förteckning över befriade parterTidigare referens

Uppdaterad referens

Namn

Adress

Taric-tilläggsnummer

Uppdaterat namn

Uppdaterad adress

Uppdaterat Taric-tilläggsnummer (1)

4Ever s.r.o.

Moravská 842, CZ-74213 Studénka, Czech Republic

A558

4Ever s.r.o.

Moravská 842, Butovice, CZ-742 13 Studénka, Czech Republic

A558

Accell Hunland Kft.

Parkoló tér 1, HU-5091 Tószeg, Hungary

A534

Accell Hunland Kft.

Parkoló tér 1, HU-5091 Tószeg, Hungary

A534

All Bikes

IT-12020 Villar S. Costanzo (CN), Italy

8748

All Bike' s S.r.l.

Via Caduti sul don 15, IT-12020 Villar S. Costanzo (CN), Italy

8748

Alliance Bikes Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Borowskiego 2, PL-03-475 Warszawa, Poland

A549

Alliance Bikes Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Borowskiego 2, PL-03-475 Warszawa, Poland

A549

Alpina di Montevecchi Manolo & C. SAS

Via Archimede 485 Zona Artigianale di Case Castagnoli, IT-47023 Cesena, Italy

8075

Alpina di Montevecchi Manolo & C. S.A.S.

Via Archimede 485, IT-47521 Cesena (FO), Italy

8075

Alubike-Bicicletas SA.

Zona Industrial de Oia Lote C10, PT-3770-059 Oliveira do Bairro, Portugal

A730

Alubike-Bicicletas SA.

Zona Industrial de Oiã Lote C-10, PT-3770-068 Oliveira do Bairro, Portugal

A730

Arcade Cycles

78 Impasse PhilippeGozola, ZA Acti Est Parc Eco 85–1, FR-85000 La Roche-sur-Yon, France

8065

Arcade Cycles

78 Impasse PhilippeGozola ZA Acti Est Parc Eco, FR-85000 La Roche-sur-Yon, France

8065

ARKUS & ROMET Group Sp. z o.o.

Podgrodzie 32 C, PL-39-200 Dębica, Poland

A565

ARKUS & ROMET Group Sp. z o.o.

Podgrodzie 32 C, PL-39-200 Dębica, Poland

A565

AT Zweirad GmbH

Boschstrasse 18, DE-48341 Altenberge, Germany

A247

AT Zweirad GmbH

Zur Steinhuhle 2, DE-48341 Altenberge, Germany

A247

Atala SpA.

Via Lussemburgo 31/33, IT-35127 Padova, Italy

A412

Atala SpA.

Via della Guerrina 108, IT-20900, Monza (MB), Italy

A412

Avantisbike – Fábrico de bicicletas SA

Zona Industrial de Oiã (Sul), LTL. B17, PT-3770-059 Oiã, Portugal

A726

Avantisbike – Fábrico de bicicletas Lda

Zona Industrial de Oiã Lote C-21, PT-3770-068 Oiã, Portugal

A726

Azor Bike B.V.

Marconistraat 7A, NL -7903AG Hoogeveen, Netherlands

8091

Azor Bike B.V.

Marconistraat 7a, NL -7903AG Hoogeveen, Netherlands

8091

Balkanvelo AD

No 1 Mizia Boulevard, BG-5500 Lovech, Bulgaria

A811

Balkanvelo AD

Mizia Boulevard 1, BG-5500 Lovech, Bulgaria

A811

Batavus

NL-8440 AM Heerenveen, Netherlands

8963

Accell Nederland B.V.

Industrieweg 4, NL -8444AR Heerenveen, Netherlands

C004

BELVE sro

Holubyho 295, SK- 916 01 Stará Turá, Slovakia

A535

BELVE s.r.o.

Holubyho 295, SK-916 01 Stará Turá, Slovakia

A535

Berg Toys BV/Berg Factory BV

Oud Willinkhuizerweg 9, NL-6733 AK Wekerom, Netherlands

8624

Berg Toys B.V.

Stevinlaan 2, NL-6716WB Ede, Netherlands

8624

Biciclasse C.S.srl

Via Roma 4, IT-84020 Oliveto Citra (SA), Italy

A359

Biciclasse C.S.-S.r.l.

Localita' Staglioni Area Industriale SNC, IT-84020 Oliveto Citra (SA), Italy

A359

Bicicletas de Castilla y León S.L.

Barrio Gimeno 5, ES-09001 Burgos, Spain

A500

Bicicletas de Castilla y León S.L.

Barrio Gimeno 5, ES-09001 Burgos, Spain

A500

Bicicletas Monty SA.

C/El Pla 106, ES-08980 Sant Feliu de Llobregat, Spain

A165

Bicicletas Monty SA.

Calle El Plà 106, ES-08980 Sant Feliu de Llobregat, Spain

A165

Bike Fun International s.r.o.

Areál Tatry 1445/2, CZ -742 21 Kopřivnice, Czech Republic

A536

Bike Fun International s.r.o.

Areál Tatry 1445/2, CZ -74221 Kopřivnice, Czech Republic

A536

Bike Mate s.r.o.

Dlhá 248/43, SK -905 01 Senica, Slovakia

A589

Bike Mate s.r.o.

Dlhá 248/43, SK -905 01 Senica, Slovakia

A589

Bikkel Bikes

NL-6004 BE Weert, Netherlands

8749

Bikkel Bikes B.V.

Magnesiumstraat 37, NL-6031RV Nederweert, Netherlands

8749

Blue Factory Team S.L.

CL Torres y Villaroel 6, Elche Parque Industrial, ES-03320 Alicante, Spain

A984

Blue Factory Team S.L.

Calle Torres y Villaroel 6, Elche Parque Empresial, ES-03320 Elche- Alicante, Spain

A984

Bohemia Bike a.s.

Okružní 697, CZ -370 01 České Budějovice, Czech Republic

A605

Bohemia Bike a.s.

Okružní 697, CZ -370 01 České Budějovice, Czech Republic

A605

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16, BE-8830 Hooglede, Belgium

A732

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16, BE-8830 Hooglede, Belgium

A732

Bottecchia Cicli S.r.l.

Viale Enzo Ferrari, 15/17, IT-30014 Cavarzere (VE), Italy

A087

Bottecchia Cicli S.r.l.

Viale Enzo Ferrari 15/17, IT-30014 Cavarzere (VE), Italy

A087

BPS Bicycle Industrial s.r.o.

Šumavská 779/2, CZ-78701 Šumperk, Czech Republic

A537

BPS Bicycle Industrial s.r.o.

Šumavská 779/2, CZ-787 01 Šumperk, Czech Republic

A537

Canyon Bicycles GmbH

Karl-Tesche-Str. 12, DE-56073 Koblenz, Germany

A856

Canyon Bicycles GmbH

Karl-Tesche-Straße 12, DE-56073 Koblenz, Germany

A856

CHERRI di Cherri Franco & C. S.A.S.

Via Cagliari 39, IT-09016 Iglesias, Italy

A168

CHERRI di Cherri Franco & C. S.A.S.

Via Cagliari 39, IT-09016 Iglesias (CA), Italy

A168

Cicli Adriatica srl Uninominale

Via Toscana, 13, IT-61100 Pesaro, Italy

A088

Cicli Adriatica S.r.l. Uninominale

Via Toscana 13, IT-61122 Pesaro (PS), Italy

A088

Cicli Casadei S.r.l.

Via dei Mestieri 23, IT-44020 San Giuseppe di Commacchio, Italy

A326

Cicli Casadei S.r.l.

Via dei Mestieri 23, IT-44020 Frazione: San Giuseppe, Comacchio (FE), Italy

A326

Cicli Cinzia S.r.l.

IT-40060 Osteria Grande-(BO), Italy

8066

Cicli Cinzia S.r.l.

Via Lombardia 48, IT-40024 Osteria Grande Castel San Pietro Terme (BO), Italy

8066

Cicli Elios di Ragona Roberto & C. Snc

Via Ca'Mignola Vecchia 121, IT-45021 Badia Polesine (RO), Italy

8605

Cicli Elios di Ragona Roberto & C. S.n.c.

Via G. Ferraris 1050, IT-45021 Badia Polesine (RO), Italy

8605

Cicli Esperia SpA

Viale Enzo Ferrari 8/10/12, IT-30014 Cavarzere VE, Italy

8068

Cicli Esperia S.p.a.

Viale Enzo Ferrari 8/10/12, IT-30014 Cavarzere (VE), Italy

8068

Cicli Frera s.n.c.

IT-35020 Arzergrande (PD), Italy

8205

Cicli Frera S.n.c. di Antonio e Vittorio Fontana & C.

Viale dell'industria 6, IT-35020 Arzergrande (PD), Italy

8205

Cicli Lombardo SpA

Via Roma 233, IT-91012 Buseto Palizollo, Italy

A271

Cicli Lombardo S.p.a.

Via Roma 169, IT-91012 Buseto Palizollo (TP), Italy

A271

Cicli Roveco di Veronese Paolo & C. S.A.S.

Via Umberto I n.508, IT-45023 Costa Di Rovigo (RO), Italy

A402

Cicli Roveco di Veronese Paolo & C. S.A.S.

Via Umberto I 508, IT-45023 Costa Di Rovigo (RO), Italy

A402

Cobran S.R.L.

Via Della Zingarina 6, IT-47900 Rimini (RN), Italy

A246

COBRAN S.r.l.

Via Della Zingarina 6, IT-47924 Rimini (RN), Italy

A246

Credat Industries a.s.

V. Palkovicha 19, SK-946 03 Kolárovo, Slovakia

A662

CREDAT INDUSTRIES a.s.

V. Palkovicha 19, SK-946 03 Kolárovo, Slovakia

A662

CROSS Ltd

1 Hadji Dimitar Street, BG-3400 Montana, Bulgaria

A810

CROSS Ltd

Hadji Dimitar Street 1, BG -3400 Montana, Bulgaria

A810

Csepel Bicycle Manufacturing and Sales Company LTD

Duna Lejáró 7, HU-1211 Budapest, Hungary

A555

Csepel Bicycle Manufacturing and Sales Company LTD

Duna Lejáró 7, HU-1211 Budapest, Hungary

A555

Cycles France Loire

Avenue de l'industrie, FR-42160 Saint-Cyprien, France

8963

Cycles France Loire

Avenue de l'industrie, FR- 42160 Saint-Cyprien, France

C005

Cycle-Union GmbH

An der Schmiede 4, DE-26135 Oldenburg, Germany

8489

Cycle-Union GmbH

An der Schmiede 4, DE-26135 Oldenburg, Germany

8489

Cycleurope Industries

FR-10100 Romilly-sur-Seine, France

8963

Cycleurope Industries

161 Rue Gabriel Péri, FR-10100 Romilly-sur-Seine, France

C007

Cycleurope Sverige AB

SE-43282 Varberg, Sweden

8963

Cycleurope Sverige AB

c/o Monark AB, SE-432 82 Varberg, Sweden

C008

Cycling Sports Group Europe B.V.

Hanzepoort 27, NL-7575 DB Oldenzaal, Netherlands

A686

Cycling Sports Group Europe B.V.

Hanzepoort 27, NL-7575DB Oldenzaal, Netherlands

A686

Cyclopodilatiki SA

EL-54627 Thessaloniki, Greece

8768

Cyclopodilatiki SA.

Minotavrou 16, EL-54627 Thessaloniki, Greece

8768

Denver SRL

Via Primo Maggio 32, IT-12025 Dronero (CN), Italy

8088

Denver S.r.l..

Via Primo Maggio 32, IT-12025 Dronero (CN), Italy

8088

Derby Cyclewerke GmbH

DE-49661 Cloppenburg, Germany

8963

Derby Cycle Werke GmbH

Siemensstraße 1–3, DE-49661 Cloppenburg, Germany

C009

Diamant Fahrradwerke GmbH

Schönaicher Straße 1, DE-09232 Hartmannsdorf, Germany

A346

Diamant Fahrradwerke GmbH

Schönaicher Straße 1, DE -09232 Hartmannsdorf, Germany

A346

Dino Bikes S.p.a.

Via Cuneo 11, IT-12011 Borgo San Dalmazzo, Italy

A327

Dino Bikes S.p.a.

Via Cuneo 11, IT-12011 Borgo San Dalmazzo (CN), Italy

A327

Engelbert Meyer GmbH

DE-49692 Sevelten, Germany

8963

Engelbert Meyer GmbH

Hauptstraße 31, DE-49692 Cappeln, Germany

C010

Esmaltina

PT-3782, Sangalhos Codex, Portugal

8065

Esmaltina- Auto ciclos SA.

Rua do salgueiro 47, PT-3780-103 Sangalhos, Portugal

C011

Éts René Valdenaire SA

FR-88204, Remiremont Cedex, France

8083

Établissements René Valdenaire SA.

Rue des Poncées, FR-88200 Saint-les-Remiremont, France

8083

Ets Th Brasseur SA

Rue des Steppes 13, BE-4000 Liège, Belgium

B294

EtablissementsTh. Brasseur SA.

Rue des Steppes 13, BE-4000 Liège, Belgium

B294

Euro Bike Products

ul. Ostrowska 498, 498A, PL -61-324 Poznań, Poland

A849

Euro Bike Products

ul. Ostrowska 498, 498A, PL -61-324 Poznań, Poland

A849

F.A.A.C. s.n.c. di Sbrissa Filli & C.

Via Monte Antelao 11/a, IT-31030 Bessica di Loria (TV), Italy

A377

F.A.A.C. s.n.c. di Sbrissa F.lli & C.

Via Monte Antelao 11, IT-31037 Loria (TV), Italy

A377

F.A.R.A.M. S.r.l.

Zona Industriale – Traversa della Meccanica, IT-02010 Santa Rufina di Cittaducale, Italy

A249

F.A.R.A.M. S.r.l.

Località Nucleo Industriale, IT-02015 Cittaducale (RI), Italy

A249

F.lli Masciaghi SpA

Via Gramsci 10, IT-20052 Monza (MI), Italy

8067

F.lli Masciaghi S.p.a.

Via Gramsci 10, IT-20900 Monza (MB), Italy

C012

F.lli Schiano S.R.L.

Via Ferdinando Del Carretto 26, IT-80100 Naples, Italy

A824

F.lli Schiano S.r.l.

Via Ferdinando Del Carretto 26, IT-80133 Napoli (NA), Italy

A824

F.lli Zanoni S.r.l.

Via C. Castiglioni 27, IT-20010 Arluno, Italy

A162

F.lli Zanoni S.r.l.

Via Castiglioni 27, IT-20010 Arluno (MI), Italy

A162

Fabbrica Biciclette Trubbiani Srl

Santa Maria in Selva Via Arno 1, IT-62010 Treia (MC), Italy

A232

Fabbrica Biciclette Trubbiani S.r.l.

Via Arno,1, Santa Maria in Selva, IT-62010 Treia (MC), Italy

A232

FHMM Sp. z o.o.

ul. Ciecholewicka 29, PL-55-120 Oborniki Śląskie, Poland

A548

FHMM Sp. z o.o.

ul. Ciecholowicka 29, PL-55-120 Oborniki Śląskie, Poland

A548

Firma Wielobranż owa ”Mexller” – Artur Nowak

ul. Romera 4/20, PL-42-200 Częstochowa, Poland

A697

Artur Nowak Firma WielobranżMexller

ul. Romera 4/20, PL -42-215 Częstochowa, Poland

A697

FIV Edoardo Bianchi SpA

IT-24047 Treviglio (BG), Italy

8079

F.I.V. Edoardo Bianchi S.p.a.

Via delle Battaglie 5, IT-24047 Treviglio (BG), Italy

8079

Flanders NV

BE-9550 Herzele, Belgium

8522

Flanders NV

Daalkouterlaan 1, BE-9550 Herzele, Belgium

8522

GFM Bike di Ingarao Franco

Via Circonvallazione 32, IT-94011 Agira (EN) Sicilia, Italy

A360

G.F.M. Bike di Franco Ingarao

Contrada Consolazione, IT-94011 Agira (EN), Italy

A360

Ghost-Bikes GmbH

An der Tongrube 3, DE-95652 Waldsassen, Germany

8523

Ghost-Bikes GmbH

An der Tongrube 3, DE-95652 Waldsassen, Germany

8523

Giant Europe Manufacturing BV

NL-8218 Lelystad, Netherlands

8328

Giant Europe Manufacturing B.V.

Pascallaan 66, NL-8218 Lelystad, Netherlands

8328

Giubilato Cicli S.r.l.

Via Gaidon 3, IT-36067 S.Giuseppe di Cassola, Italy

8604

Giubilato Cicli S.r.l.

Via Pavane 6/A, IT-36065 Mussolente (VI), Italy

8604

Goldbike – Industria de Bicicletas Lda

R. Flores, PT-3780 594 Poutena-Vilarinho do Bairro, Portugal

A777

Goldbike – Industria de Bicicletas Lda

Rua das Flores, PT-3780 594 Poutena-Vilarinho do Bairro, Anadia, Portugal

A777

Gruppo Bici SpA.

Via Pitagora 15, IT-47521 Cesena, Italy

8005

Gruppo Bici S.r.l..

Via Pitagora 15, IT-47521 Cesena (FO), Italy

8005

GTA My Bicycle SAS

Viale Stazione 55, IT-35029 Pontelongo, Italy

A221

GTA My Bicycle S.A.S.

Via Borgo Rossi 22, IT-35028 Piove di Sacco (PD), Italy

A221

Heinrich Böttcher GmbH & Co KG

Waldstraße 3, DE-25746 Wesseln/Heide, Germany

A415

Böttcher Fahrräder GmbH

Waldstraße 3, DE-25746 Wesseln, Germany

A415

Heinz Kettler GmbH & Co. KG

Postfach 1020, DE-59463 Ense-Parsit Hauptstraße 28, D-59469 Ense-Parsit, Germany

A469

Heinz Kettler GmbH & Co. KG

Hauptstraße 28, DE-59469 Ense, Germany

A469

Helkama Velox Oy

Santalantie 22, FI-10960 Hanko Pohjoinen, Finland

A825

Helkama Velox Oy

Santalantie 22, FI-10960 Hanko Pohjoinen, Finland

A825

IB Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej

ul. Miłośników Podhala 1, PL-34-425 Biały Dunajec, Poland

A539

IB Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej

ul. Miłośników Podhala 1, PL-34-425 Biały Dunajec, Poland

A539

Ideal Europe Sp. z.o.o.

ul. Metalowa 11, PL-99-300 Kutno, Poland

A540

Ideal Europe Sp. z.o.o.

Ul. Bohaterów walk nad bzurą 2, PL-99-300 Kutno, Poland

A540

IKO Sportartikel Handels GmbH

Kufsteiner Strasse 72, DE -83064 Raubling, Germany

A227

IKO Sportartikel Handels GmbH

Kufsteiner Strasse 72, DE -83064 Raubling, Germany

A227

IMACycles Bicicletas e Motociclos LDA

Z.I. Oiã – Apartado 117, PT-3770-059 Oliveira do Bairro, Portugal

A487

IMACYCLES- Acessorios Para Bicicletas e Motociclos LDA

Z.I. Oiã – Apartado 117 lote 5, PT-3770-059 Oliveira do Bairro, Portugal

A487

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 2896/11, CZ – 787 01 Šumperk, Czech Republic

A776

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 2896/11, CZ – 787 01 Šumperk, Czech Republic

A776

Inter Bike Imp. Export, Lda.

Zona Industrial de Vagos, Lote 27, PO Box 132, PT-3840, Vagos, Portugal

8296

Inter bike – Importação e Exportação Lda

Zona Industrial de Vagos Lote 27, PO Box 132, PT-3840 385 Vagos, Portugal

8296

Intersens Bikes & Parts B.V.

Bedrijvenpark Twente 170, NL-7602KF Almelo, Netherlands

A090

Intersens Bikes & Parts B.V.

Bedrijvenpark Twente 170, NL-7602KE Almelo, Nethelands

A090

Jan Janssen Fietsen B.V.

NL-4631 SR Hoogerheide, Netherlands

8078

Jan Janssen Fietsen B.V.

Voltweg 11, NL-4631SR Hoogerheide, Nethelands

8078

Jan Zasada Biuro Ekonomiczno-Handlowe

ul. Fabryczna 6, PL-98-300 Wieluń, Poland

A542

Jan Zasada Biuro Ekonomiczno-Handlowe

ul. Fabryczna 6, PL-98-300 Wieluń, Poland

A542

JETLANE SAS

4, boulevard de Mons, FR -59650 Villeneuve d'Ascq, France

A968

JETLANE S.A.S.

4 boulevard de Mons, FR -59650 Villeneuve d'Ascq, France

A968

Jozef Kender-Kenzel

Imel' č. 830, SK-946 52 Imel, Slovakia

A557

Jozef Kender-Kenzel

Piesková 437/9A, SK-946 52 Imel', Slovakia

A557

KELLYS BICYCLES s.r.o.

Slnečná cesta 374, SK-922 01 Veľké Orvište, Slovakia

A551

KELLYS BICYCLES s.r.o.

Slnečná cesta 374, SK-922 01 Veľké Orvište, Slovakia

A551

Kokotis A. Bros SA.

5th klm of Larissa-Falani, EL-41001 Larissa, Greece

A201

Kokotis A. Bros SA.

5th klm of Larissa-Falani, EL-41500 Larissa, Greece

A201

Koliken Kft

Széchenyi u. 103, HU-6400 Kiskunhalas, Hungary

A616

Koliken MAGYAR-CSEH és SZLOVÁK Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Széchenyi u. 103, HU-6400 Kiskunhalas, Hungary

A616

Koninklijke Gazelle NV.

Wilhelminaweg 8, NL -6951 BP Dieren, Netherlands

8609

Koninklijke Gazelle NV.

Wilhelminaweg 8, NL -6951BP Dieren, Netherlands

8609

KOVL spol. sro.

Choceradská 3042/20, CZ-141 00 Praha, Czech Republic

A838

KOVL spol. sro.

Choceradská 3042/20, CZ-14100 Praha 4, Czech Republic

A838

KROSS SA.

ul. Leszno 46, PL-06-300 Przasnysz, Poland

A543

KROSS SA.

ul. Leszno 46, PL-06-300 Przasnysz, Poland

A543

KTM Fahrrad GmbH

AT-5230 Mattighofen, Austria

8068

KTM Fahrrad GmbH

Harlochner straß 13, AT-5230 Mattighofen, Austria

C013

Kurt Gudereit GmbH & Co. KG

DE-33607 Bielefeld, Germany

8524

Kurt Gudereit GmbH & Co. KG Fahrradfabrik

Am Strebkamp 14, DE-33607 Bielefeld, Germany

8524

Kwasny & Diekhöner GmbH

Herforder Straße 331, DE-33609 Bielefeld, Germany

A993

Kwasny & Diekhöner GmbH

Herforder Straße 331, DE- 33609 Bielefeld, Germany

A993

Lapierre SA

FR-21005 Dijon Cedex, France

8067

CYCLES LAPIERRE

6–10 Rue Edmond Voisenet, FR-21000 Dijon Cedex, France

C006

Leader – 96 Ltd

19 Sedianka Str., BG-4003 Plovdiv, Bulgaria

A813

Leader – 96 Ltd

Sedyanka 19, BG – 4003 Plovdiv, Bulgaria

A813

Lenardon Lida/Cicli Bandiziol

Via Provinciale 5, IT-33096 San Martino al Tagliamento (PN), Italy

A172

Lenardon Lida

Via Provinciale 5, IT-33098 San Martino al Tagliamento (PN), Italy

A172

Look Cycle International SA.

27, rue du Docteur Léveillé, FR-58000 Nevers, France

A781

Look Cycle International SA.

27 rue du Docteur Léveillé, FR-58000 Nevers, France

A781

Ludo Cycles

BE-3070 Kortenberg, Belgium

8750

Ludo NV.

Karel Van Miertstraat 7, BE-3070 Kortenberg, Belgium

8750

Manufacture Française Du Cycle

27 rue Marcel Brunelière, FR-44270 Machecoul, France

8963

Manufacture Française Du Cycle

27 rue Marcel Brunelière, FR-44270 Machecoul, France

C014

Mara CICLI Srl

Via della Pergola 5, IT-21052 Busto Arsizio VA, Italy

8983

Mara CICLI S.r.l.

Via della Pergola 5, IT -21052 Busto Arsizio (VA), Italy

8983

Master Bike, s.r.o.

Sadová 2, CZ-789 01 Zábřeh na Moravě, Czech Republic

A552

Master Bike s.r.o.

Sadová 2205/2, CZ -789 01 Zábřeh, Czech Republic

A552

Maxbike Ltd

Svatoplukova 2771, CZ-700 30 Ostrava-Vitkovice, Czech Republic

A664

Maxbike s.r.o.

Svatoplukova 2771/1, CZ-700 30 Vitkovice, Ostrava, Czech Republic

A664

Maxcom Ltd

Golyamokonarsko shosse Str. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria

A812

Maxcom

Golyamokonarsko Shose Str. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria

A812

Maxtec Ltd

Golyamokonarsko shose Str. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria

A991

Maxtec Ltd

Golyamokonarsko shose Str. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria

A991

MBM SRL

Via Emilio Levante 1671/73/75, IT-47023 Cesena (FC), Italy

8067

MBM S.r.l.

Via Emilia Levante 1671/73/75, IT-47521 Cesena (FC), Italy

C015

Metelli di Metelli Maria Rosa E C. S.A.S.

Via Trento 68, IT-25030 Trenzano (BS), Italy

A979

New Metelli di Metelli Maria Rosa & C. S.A.S.

Via Trento 68, IT-25030 Trenzano (BS), Italy

A979

MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG

Kyselhäuser Strasse 23, DE-06526 Sangerhausen, Germany

8009

MIFA-Bike GmbH

Kyselhäuser Strasse 23, DE-06526 Sangerhausen, Germany

8009

Montana srl

IT-12060 Magliano ALPI, Italy

8068

Montana SRL

Via Domenico Rossi 70, IT-12060 Magliano Alpi (CN), Italy

C016

Motomur S.L.

Ctra. Mazarron, Km. 2, ES-30120 EL PALMAR (Murcia), Spain

A436

Motomur S.L.

Avda. Castillo de la asomada 6, ES-30120 El Palmar (Murcia), Spain

A436

NV Race Productions

Ambachtstraat 19, BE-3980 Tessenderlo, Belgium

A576

NV Race Productions

Beverlosesteenweg 85, BE-3583 Beringen, Belgium

A576

Neuzer Kerékpar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Eötvös u. 48, HU-2500 Esztergom, Hungary

A545

Neuzer Kerékpar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Mátyás király u. 45, HU-2500 Esztergom, Hungary

A545

Nikos Maniatopoulos sa

EL-26500 Ag Vassilios-Patras, Greece

8062

NIKOS MANIATOPOULOS SA.

Kosti Palama & Solonos, EL-26504 Agios Vasileios-Patras, Greece

8062

Norta NV

Stradsestraat 17, BE-2250 Olen, Belgium

A413

Norta NV.

Stradsestraat 39, BE-2250 Olen, Belgium

A413

Novus Bike s.r.o.

Vančurova 2985/20, CZ-746 01 Předměstí Opava 1, Czech Republic

A553

Novus Bike s.r.o.

Vančurova 2985/20, CZ-746 01 Předměstí Opava, Czech Republic

A553

NV Minerva

BE-3580 Beringen, Belgium

8330

NV Minerva

Schoebroekstraat 38, BE-3583 Paal-Beringen, Belgium

8330

Olimpia Kerékpár Kft.

Ostorhegy u. 4, HU -1164 Budapest, Hungary

A554

Olimpia Kerékpár Kft.

Ostorhegy u 4, HU-1164 Budapest, Hungary

A554

Olmo Giuseppe SpA

IT-17015 Celle Ligure (SV), Italy

8981

Olmo Giuseppe S.p.a.

Via Poggi 22, IT -17015 Celle Ligure (SV), Italy

8981

OLPRAN Spol. s.r.o.

Libušina 101, CZ-772-11 Olomouc, Czech Republic

A546

OLPRAN Spol. s.r.o.

Libušina 526/101, CZ-772-11 Olomouc- Chválkovice, Czech Republic

A546

Orbea S. Coop Ltd

ES-48269 Mallabia, Spain

8069

Orbea S. Coop Ltd

Poligono Industrial Goitondo s/n, ES-48269 Mallabia-Bizkaia, Spain

8069

Órbita-Bicicletas Portuguesas Lda

PT-3751 Àgueda Codex, Portugal

8082

Órbita-Bicicletas Portuguesas Lda

Rua da Fonta Nova 616, -Povoa da Carvalha, PT-3750-720 Recardães, Portugal

8082

Oxyprod S.r.l.

Via Morone Gerolamo 4, IT-20121 Milano MI, Italy

8085

Oxyprod S.r.l.

Via Morone Gerolamo 4, IT-20121 Milano (MI), Italy

8085

Pantherwerke

Alter Postweg 190, DE-32584 Löhne, Germany

8963

Panther International GmbH

Alter Postweg 190, DE-32584 Löhne, Germany

C017

Paul Lange & Co. OHG

Hofener Strasse 114, DE-70372 Stuttgart, Germany

A288

Paul Lange & Co. OHG

Hofener Strasse 114, DE-70372 Stuttgart, Germany

A288

PFIFF Vertriebs GmbH

Wilhelmstrasse 49, DE-49610 Quakenbrück, Germany

A668

PFIFF Vertriebs GmbH

Wilhelmstrasse 49–51, DE-49610 Quakenbrück, Germany

A668

Planet'Fun SA.

FR-17180 Perigny, France

8767

Planet'Fun SA.

les 4 chevaliers, Rond-point de la Republique-, FR-17180 Périgny, France

8767

Prestige Rijwielen NV.

Zuiderdijk 25, BE-9230 Wetteren, Belgium

A737

Prestige Rijwielen NV.

Zuiderdijk 25, BE-9230 Wetteren, Belgium

A737

Promiles

FR-59650 Villeneuve d'Ascq, France

8963

Promiles

4 Boulevard de Mons, FR-59650 Villeneuve d'Ascq, France

C018

Prophete GmbH

DE-33378 Rheda-Wiedenbrück, Germany

8963

Prophete GmbH & Co. KG

Lindenstrasse 50, DE-33378 Rheda-Wiedenbrück, Germany

C019

Przedsiębiorstwo Handlowo- Produkcyjne UNIBIKE Jerzy Orłowski, Piotr Drobotowski Sp. Jawna

ul. Przemysłowa 28B, PL-85-758 Bydgoszcz, Poland

A556

UNIBIKE K. Orłowska, P. Drobotowski Sp.J.

ul. Przemysłowa 28B, PL-85-758 Bydgoszcz, Poland

A556

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastraße 11, DE-42489 Wülfrath, Germany

A778

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastraße 11, DE-42489 Wülfrath, Germany

A778

Radsportvertrieb Dietmar Bayer GmbH

Zum Acker 1, DE-56244 Freirachdorf, Germany

A850

Radsportvertrieb Ditmar Bayer GmbH

Zum Acker 1, DE-56244 Freirachdorf, Germany

A850

RGVS Ibérica Unipessoal Lda

Rua Central de Mandim, Barca, Castelo da Maia, PT-4475-023 Maia, Portugal

A320

RGVS Ibérica Unipessoal Lda

Rua Central de Mandim- Barca, Castelo da Maia, PT-4475-023 Maia, Portugal

A320

Rijwielen en Bromfietsenfabriek L'Avenir NV

Posthoornstraat 1, BE-2500 Lier, Belgium

A826

L'Avenir

Posthoornstraat 1, BE-2500 Lier, Belgium

A826

Robifir Bike Ltd

3A Kosta Bosilkov Street, BG- 2700 Blagoevgrad, Bulgaria

A815

Robifir Bike LTD

Kosta Bosilkov Street 3A, BG- 2700 Blagoevgrad, Bulgaria

A815

Rose Versand GmbH

Schersweide 4, DE-46395 Bocholt, Germany

A897

ROSE Bikes GmbH

Schersweide 4, DE-46395 Bocholt, Germany

A897

S.C. Madirom Prod S.R.L.

Strada Ștefan Procopiu nr.1, RO-300647 Timișoara, județul Timiș, Romania

A896

S.C. Madirom Prod S.r.l.

Strada Ștefan Procopiu 1, RO-300647 Timișoara, Județ Timiș, Romania

A896

S.N.C. Cicli Olympia di Pasquale e Antonio Fontana & C.

Via Galileo Galilei 12/A, IT-35028 Piove di Sacco (PD), Italy

A167

S.N.C. Cicli Olympia di Pasquale e Antonio Fontana & C.

Via Galileo Galilei 12/A, IT-35028 Piove di Sacco (PD), Italy

A167

Sangal – Indústria de Veículos Lda

Rua do Serrado – Apartado 21, PT-3781-908 Sangalhos, Portugal

A407

Sangal – Indústria de Veículos Lda

Rua do Serrado – Apartado 21, PT-3781-908 Sangalhos, Portugal

A407

Savoye

FR-01470 Serrieres de Briord, France

8080

Etablissements Savoye et Cie

Rue de l'industrie, FR-01470 Serrières de Briord, France

8080

SC Eurosport DHS SA

Strada Sântuhalm nr. 35A, Deva, județul Hunedoara, RO, Romania

A817

Eurosport DHS SA

Santuhalm Street 35A, RO – 330004 Judet Hunedoara Deva, Romania

A817

Schauff GmbH & Co. KG

In der Wässerscheidt 56, DE-53424 Remagen, Germany

8973

Fahrradfabrik Schauff GmbH & Co. KG

Wässerscheidt 56, DE-53424 Remagen, Germany

8973

Schiano srl

IT-80020 Frattaminore (NA), Italy

8084

Schiano S.r.l.

Via Viggiano 44, IT -80020 Frattaminore (NA), Italy

8084

Scout snc

IT-20020 Grancia di Lainate (MI), Italy

8081

Scout S.n.c

Via Pogliano 36, IT -20020 Lainate (MI), Italy

8081

SFM GmbH

Strawinskystraße 27b, DE-90455 Nürnberg, Germany

A485

SFM GmbH

Strawinskystraße 27b, DE-90455 Nürnberg, Germany

A485

Simplon Fahrrad GmbH

Oberer Achdamm 22, AT-6971 Hard, Austria

A045

Simplon Fahrrad GmbH

Oberer Achdamm 22, AT-6971 Hard, Austria

A045

Sintema Sport S.r.l.

Via delle Valli 07, IT-20847 Albiate (MB), Italy

A970

Sintema Sport S.r.l.

Via delle Valli 7, IT-20847 Albiate (MB), Italy

A970

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78, SE-333 03 Skeppshult, Sweden

A745

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78, SE-333 03 Skeppshult, Sweden

A745

Skilledbike Sp. z o.o.

Olszanka 109, PL-33-386 Podegrodzie, Poland

A966

Skilledbike Sp. z o.o.

Olszanka 109, PL-33-386 Podegrodzie, Poland

A966

Special Bike Società Cooperativa

Via dei Mille n. 50, IT-71042 Cerignola (FG), Italy

A533

Special Bike Società Cooperativa

Via Nizza 20, IT-71042, Cerignola (FG), Italy

A533

Speedcross di Torretta Luigi E C. s.n.c.

Corso Italia 20, IT -20020 Vanzaghello (MI), Italy

A163

Speedcross di Torretta Luigi E C. s.n.c.

Corso Italia 20, IT -20020 Vanzaghello (MI), Italy

A163

Sprick Rowery Sp. z o.o.

ul. Świerczewskiego 76, PL-66-200 Świebodzin, Poland

A571

Sprick Rowery Sp. z o.o.

ul. Świerczewskiego 76, PL-66-200 Świebodzin, Poland

A571

Star Ciclo, Montagem Comercializaçaõ de Bicicletas Lda

Vale do Grou Aguada de Cima, PT-3750-064 Águeda, Portugal

A445

Star Ciclo, Montagem Comercializaçaõ de Bicicletas Lda

Zona industrial de Barro 402, PT-3750-353 Águeda, Portugal

A445

Star Due S.r.l.

Via De Gasperi 55, IT-31010 Coste di Maser, Italy

A432

Star Due S.r.l.

Via De Gasperi 55, IT-31010 Frazione: Coste, Maser (TV), Italy

A432

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35, DE – 22115 Hamburg, Germany

A774

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35, DE- 22115 Hamburg, Germany

A774

Tecno Bike s.r.l.

Via del Lavoro sn., IT-61030 Canavaccio di Urbino (PU), Italy

8612

Tecno Bike S.r.l.

Via del Lavoro 22, IT-61030 Canavaccio, Urbino (PS), Italy

8612

Telai Olagnero SRL

Strada Valle Maira, IT-12020 Roccabruna, Italy

A403

Telai Olagnero S.r.l.

Strada Valle Maira 141, IT-12020 Roccabruna (CN), Italy

A403

TG Supplies GmbH

Gablonzer Straße 10, DE-76185 Karlsruhe, Germany

A794

TG Supplies GmbH

Gablonzer Straße 10, DE-76185 Karlsruhe, Germany

A794

Thompson SA

BE-7860 Lessines, Belgium

8491

Thompson

Lessensestraat 110, BE-9500 Geraardsbergen, Belgium

8491

TNT Cycles

ES-17180 Vilablareix (Girona), Spain

8963

TNT Cycles S.L.

C/ Mosquerola 61–63, ES-17180 Vilablareix (Girona), Spain

C020

Toim SL

C/Jarama, Parcela 138 Poligono Industrial, ES-45007 Toledo, Spain

A384

Toim S.L.

Calle Rio Jarama 90 Poligono Industrialde Toledo ES-45007 Toledo, Spain

A384

Tolin Przedsiebiorstwo Prywatne Jerzy Topolski

Łeg Witoszyn, PL-87-811 Fabianki, Poland

A586

Tolin Przedsiebiorstwo Prywatne Jerzy Topolski

Łeg Witoszyn 5a, PL-87-811 Fabianki, Poland

A586

TRENGA DE Vertriebs GmbH

Großmoordamm 63–67, DE-21079 Hamburg, Germany

A746

TRENGA DE Vertriebs GmbH

Großmoordamm 63–67, DE-21079 Hamburg, Germany

A746

UAB Baltik Vairas

Pramonės g. 3, LT-78138 Śiauliai, Lithuania

A547

UAB Baltik Vairas

Pramonės g. 3, LT-78138 Śiauliai, Lithuania

A547

Unicykel AB

Aröds Industriväg 14, SE-422 43 Hisings Backa, Sweden

A967

Unicykel AB

Aröds Industriväg 14, SE-422 43 Hisings Backa, Sweden

A967

Van den Berghe NV

BE-9100 Sint-Niklaas, Belgium

8073

Van den Berghe NV.

Industriepark noord 24, BE-9100 Sint-Niklaas, Belgium

8073

Velomania Ltd

Dimitar Nestorov Street bl. 120, BG-1612 Sofia, Bulgaria

A814

Velomania Ltd

Dimitar Nestorov Street bl. 120, BG-1612 Sofia, Bulgaria

A814

Velomarche di Giunta Giancarlo & C. SNC

Via Piemonte 5/7, IT-61020 Montecchio (PS), Italy

A231

Velomarche di Giunta Giancarlo & C. s.n.c.

Via Piemonte 5/7, IT-61022 frazione: Montecchio, Vallefoglia (PS), Italy

A231

VICINI di Vicini Ottavio e Figli s.n.c.

via dell'Artigianato 284, IT-47023 Cesena (FO), Italy

A233

VICINI di Vicini Ottavio e Figli s.n.c.

via dell'Artigianato 284, IT-47521 Cesena (FO), Italy

A233

Vizija Sport d.o.o.

Tržaška cesta 77, SI – 1370 Logatec, Slovenia

A630

Vizija Sport d.o.o.

Tržaška cesta 77, SI – 1370 Logatec, Slovenia

A630

W.S.B. Hi-Tech Bicycle Europe B.V.

NL-9206 AG Drachten, Netherlands

8979

W.S.B. Hi-Tech Bicycle Europe B.V.

De Hemmen 91, NL-9206AG Drachten, Netherlands

8979

Wilier Triestina S.p.a.

Via Fratel Venzo 11, IT-36028 Rossano Veneto (VI), Italy

A963

Wilier Triestina S.p.a.

Via Fratel M. Venzo 11, IT-36028 Rossano Veneto (VI), Italy

A963

Winora Staiger GmbH

Max-Planck-Strasse 6, DE-97526 Sennfeld, Germany

A894

Winora Staiger GmbH

Max-Planck-Straße 6, DE-97526 Sennfeld, Germany

A894

Yakari Spa

Via Kennedy 44, IT-25028 Verolanuova, Italy

8071

Yakari S.r.l.

Via Kennedy 44, IT-25028 Verolanuova (BS), Italy

8071

ZPG GmbH & Co. KG

Ludwig-Hüttner Straße 5–7, DE-95679 Waldershof, Germany

8490

ZPG GmbH & Co. KG

Ludwig-Hüttner Straße 5–7, DE -95679 Waldershof, Germany

8490

Zweirad Paulsen

Hauptstraße 80, DE-49635 Badbergen, Germany

A566

Zweirad Paulsen

Industriestraße 30, DE- 49565, Bramsche, Germany

A566

(1)   Följande befriade parter, som ursprungligen omfattades av Taric-tilläggsnummer 8963 , tilldelas nya individuella nummer: Accell Nederland B.V. (C004 ), Cycles France Loire (C005 ), Cycleurope Industries (C007 ), Cycleurope Sverige AB (C008 ), Derby Cycle Werke GmbH (C009 ), Engelbert Meyer GmbH (C010 ), Manufacture Française Du Cycle (C014 ), Panther International GmbH (C017 ), Promiles (C018 ), Prophete GmbH (C019 ), TNT Cycles (C020 ). Följande befriade part, som ursprungligen omfattades av Taric-tilläggsnummer 8065 , tilldelas följande nummer: Esmaltina (C011 ). Följande befriade parter, som ursprungligen omfattades av Taric-tilläggsnummer 8067 , tilldelas följande nummer: CYCLES LAPIERRE (C006 ), F.lli Masciaghi S.p.a. (C012 ), MBM S.r.l. (C015 ). Följande befriade parter, som ursprungligen omfattades av Taric-tilläggsnummer 8068 , tilldelas följande nummer: Montana S.r.l. (C016 ), KTM Fahrrad GmbH (C013 ).

▼B
BILAGA IIITARIC-STRUKTUR

8714 91 10

– – – Ramar:

– – – – Målade, anodiserade, polerade och/eller lackerade:

8714911011

– – – – – Med ursprung i eller avsända från Kina: (1)

— i kvantiteter under 300 enheter per månad eller som skall vidarebefordras till en part i kvantiteter under 300 enheter per månad, eller

— som skall vidarebefordras till en annan innehavare av bemyndigande för användning för särskilda ändamål eller till befriade parter (2)

8714911019

– – – – – Andra (2) (3)

8714911090

– – – – Andra

8714 91 30

– – – Framgafflar:

– – – – Målade, anodiserade, polerade och/eller lackerade:

8714913011

– – – – – Med ursprung i eller avsända från Kina: (1)

— i kvantiteter under 300 enheter per månad eller som skall vidarebefordras till en part i kvantiteter under 300 enheter per månad, eller

— som skall vidarebefordras till en annan innehavare av bemyndigande för användning för särskilda ändamål eller till befriade parter (2)

8714913019

– – – – – Andra (2) (3)

8714913090

– – – – Andra

8714 93 90

– – – Kedjekransar för hjul med frigång:

8714939010

– – – – Med ursprung i eller avsända från Kina: (1)

— i kvantiteter under 300 enheter per månad eller som skall vidarebefordras till en part i kvantiteter under 300 enheter per månad, eller

— som skall vidarebefordras till en annan innehavare av bemyndigande för användning för särskilda ändamål eller till befriade parter (2)

8714939090

– – – – Andra (2) (3)

8714 94 30

– – – Andra bromsar:

8714943010

– – – – Med ursprung i eller avsända från Kina: (1)

— i kvantiteter under 300 enheter per månad eller som skall vidarebefordras till en part i kvantiteter under 300 enheter per månad, eller

— som skall vidarebefordras till en annan innehavare av bemyndigande för användning för särskilda ändamål eller till befriade parter (2)

8714943090

– – – – Andra (2) (3)

8714 94 90

– – – Delar:

– – – – Bromsspakar:

8714949011

– – – – – Med ursprung i eller avsända från Kina: (1)

— i kvantiteter under 300 enheter per månad eller som skall vidarebefordras till en part i kvantiteter under 300 enheter per månad, eller

— som skall vidarebefordras till en annan innehavare av bemyndigande för användning för särskilda ändamål eller till befriade parter (2)

8714949019

– – – – – Andra (2) (3)

8714949090

– – – – Andra

8714 96 30

– – – Vevpartier:

8714963010

– – – – Med ursprung i eller avsända från Kina: (1)

— i kvantiteter under 300 enheter per månad eller som skall vidarebefordras till en part i kvantiteter under 300 enheter per månad, eller

— som skall vidarebefordras till en annan innehavare av bemyndigande för användning för särskilda ändamål eller till befriade parter (2)

8714963090

– – – – Andra (2) (3)

8714 99 10

– – – Styren:

8714991010

– – – – Med ursprung i eller avsända från Kina: (1)

— i kvantiteter under 300 enheter per månad eller som skall vidarebefordras till en part i kvantiteter under 300 enheter per månad, eller

— som skall vidarebefordras till en annan innehavare av bemyndigande för användning för särskilda ändamål eller till befriade parter (2)

8714991090

– – – – Andra (2) (3)

8714 99 50

– – – Kedjeväxlar:

8714995010

– – – – Med ursprung i eller avsända från Kina: (1)

— i kvantiteter under 300 enheter per månad eller som skall vidarebefordras till en part i kvantiteter under 300 enheter per månad, eller

— som skall vidarebefordras till en annan innehavare av bemyndigande för användning för särskilda ändamål eller till befriade parter (2)

8714995090

– – – – Andra (2) (3)

8714 99 90

– – – Andra; delar:

– – – – Kompletta hjul med eller utan slangar, däck och kedjehjul:

8714999011

– – – – – Med ursprung i eller avsända från Kina: (1)

— i kvantiteter under 300 enheter per månad eller som skall vidarebefordras till en part i i kvantiteter under 300 enheter per månad, eller

— som skall vidarebefordras till en annan innehavare av bemyndigande för användning för särskilda ändamål eller befriade parter (2)

8714999019

– – – – – Andra (2) (3)

8714999090

– – – – Andra

(1)   Bestämmelserna om användning för särskilda ändamål (artikel 291 — 304 i förordning nr 2454/93) skall gälla i tillämpliga delar.

(2)   De befriade parter vars monteringsverksamhet inte utgör kringgående eftersom den ligger utanför räckvidden för artikel 13.2 i förordning 384/96 är följande: (se Bilaga II)

(3)   De företag som är föremål för undersökning avseende kriterierna i artikel 13.2 i förordning nr 384/96 och för vilka betalningen av antidumpningstullen uppskjutits i avvaktan på beslut av kommissionen samt för vilka medlemsstaternas behöriga myndigheter kan kräva en säkerhet är följande: (se Bilaga I)
BILAGA IV

Informationsstruktur

KONTROLL AV ANVÄNDNING FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL BETRÄFFANDE CYKELDELAR FRÅN KINA GENOMFÖRANDE AV FÖRORDNING (EG) nr 88/97 ( 2 )

(Upplysningar som skall lämnas enligt artikel 16 i ovannämnda förordning)

(skall lämnas senast vid utgången av den månad som följer det aktuella kvartalet)Medlemsstat:

År:

Kvartal:

A.   SAMMANFATTNING:

— 
Antal bemyndiganden för användning för särskilda ändamål som beviljats:
— 
Antal bemyndiganden för användning för särskilda ändamål som upphört att gälla:
— 
Antal bemyndiganden för användning för särskilda ändamål som återkallats ( 3 ):

Antal ( 4 ) cykelramar ( 5 )

— 
som förts in under kontroll av användning för särskilda ändamål:
— 
som förts in under Taric-tilläggsnummer 8962:
— 
som förts in under Taric-tilläggsnummer 8963:

B.   FÖRSTA INNEHAVARNA AV BEMYNDIGANDEN FÖR ANVÄNDNING FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

image

C.   AVSLUTANDE SAMT KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR

image

D.   ÅTERKALLANDE AV BEMYNDIGANDEN FÖR ANVÄNDNING FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

image( 1 ) EUT L 343, 22.12.2009, s. 51.

( 2 ) EGT nr L 17, 21.1.1997, s. 17.

( 3 ) Se avsnitt D i denna redogörelse.

( 4 ) Ytterligare enheter.

( 5 ) KN-nr ex 8714 91 10 .