1996L0077 — SV — 29.12.2006 — 007.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

KOMMISSIONENS DIREKTIV 96/77/EG

av den 2 december 1996

om särskilda renhetskriterier för andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 339, 30.12.1996, p.1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/86/EG Text av betydelse för EES av den 11 november 1998

  L 334

1

9.12.1998

►M2

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2000/63/EG Text av betydelse för EES av den 5 oktober 2000

  L 277

1

30.10.2000

►M3

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2001/30/EG Text av betydelse för EES av den 2 maj 2001

  L 146

1

31.5.2001

►M4

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/82/EG Text av betydelse för EES av den 15 oktober 2002

  L 292

1

28.10.2002

►M5

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/95/EG Text av betydelse för EES av den 27 oktober 2003

  L 283

71

31.10.2003

►M6

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2004/45/EG Text av betydelse för EES av den 16 april 2004

  L 113

19

20.4.2004

►M7

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/129/EG Text av betydelse för EES av den 8 december 2006

  L 346

15

9.12.2006
▼B

KOMMISSIONENS DIREKTIV 96/77/EG

av den 2 december 1996

om särskilda renhetskriterier för andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel

(Text av betydelse för EES)EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/107/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om livsmedelstillsatser som är godkända för användning i livsmedel ( 1 ), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 94/34/EEG ( 2 ), särskilt artikel 3.3 a i detta,

efter samråd med Vetenskapliga livsmedelskommittén, och

med beaktande av följande:

Det är nödvändigt att fastställa renhetskriterier för alla tillsatser andra än färgämnen och sötningsmedel som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/2/EEG av den 20 februari 1995 om andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel ( 3 ).

Det är nödvändigt att ersätta de renhetskriterier som anges i direktiv 65/66/EEG av den 26 januari 1965 om särskilda renhetskriterier för konserveringsmedel som är godkända för användning i livsmedel ( 4 ), senast ändrat genom rådets direktiv 86/604/EEG ( 5 ).

Det är nödvändigt att ersätta de renhetskriterier som anges i rådets direktiv 78/664/EEG av den 25 juli 1978 om särskilda renhetskriterier för antioxidationsmedel som får användas i livsmedel ( 6 ), ändrat genom direktiv 82/712/EEG ( 7 ).

Direktiven 65/66/EEG och 78/664/EEG bör i enlighet härmed upphävas.

Det är nödvändigt att beakta de specifikationer och analysmetoder för livsmedelstillsatser som fastställs i Codex Alimentarius som upprättas av Gemensamma FAO-WHO-expertgruppen för livsmedelstillsatser (Joint FAO-WHO Expert Committee on Food Additives — JECFA).

Livsmedelstillsatser som framställts med väsentligen andra metoder eller av andra utgångsmaterial än dem som omfattas av Vetenskapliga livsmedelskommitténs bedömning eller som nämns i detta direktiv, skall inges till Vetenskapliga livsmedelskommittén för en fullständig bedömning med tonvikt på renhetskriterier.

De åtgärder som avses i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga livsmedelskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1

De renhetskriterier som avses i artikel 3.3 a i direktiv 89/107/EEG för livsmedelstillsatser andra än färgämnen och sötningsmedel som anges i direktiv 95/2/EEG, fastställs i bilagan.

▼M1

Artikel 2

De renhetskriterier som avses i artikel 1 skall ersätta de renhetskriterier som fastställs i direktiv 65/66/EEG, 78/663/EEG och 78/664/EEG.

▼B

Artikel 3

1.  Medlemsstaterna skall före den 1 juli 1997 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.  Produkter som släpps ut på marknaden eller märks före den 1 juli 1997 och som inte uppfyller kraven i detta direktiv får saluföras till dess att lagren är förbrukade.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.
BILAGAE 200 SORBINSYRA

Definition

Kemiskt namn

Sorbinsyra

trans, trans-2,4-hexadiensyra

EINECS-nummer

203-768-7

Kemisk formel

C6H8O2

Molekylvikt

112,12

Innehåll

Minst 99 % beräknat på torrsubstans

Beskrivning

Färglösa nålar eller vitt lättrinnande pulver med svag karakteristisk lukt utan färgförändring efter upphettning under 90 minuter vid 105 °C

Identifiering

A. Smältintervall

133-135 °C efter 4 timmars vakuumtorkning i svavelsyreexsickator

B. Spektrometri

En lösning i isopropanol (1 del på 4 000 000) visar absorbtionsmaximum vid 254 ± 2 nm

C. Positivt testresultat för dubbelbindningar

 

D. Sublimationspunkt

80 °C

Renhetsgrad

Vatten

Högst 0,5 % (Karl Fischer-metoden)

Sulfataska

Högst 0,2 %

Aldehyder

Högst 0,1 % (uttryckt som formaldehyd)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 202 KALIUMSORBAT

Definition

Kemiskt namn

Kaliumsorbat

kalium (E,E)-2,4-hexadienat

kaliumsalt av (E,E)-2,4-hexadiensyra

EINECS-nummer

246-376-1

Kemisk formel

C6H7O2K

Relativ molekylmassa

150,22

Innehåll

Minst 99 % beräknat på torrsubstans

Beskrivning

Vitt kristallinskt pulver utan färgförändring efter upphettning under 90 minuter vid 105 °C

Identifiering

A. Smältintervall för sorbinsyra som isolerats genom surgörning utan omkristallisering 133-135 °C, efter vakuumtorkning i svavelsyreexsickator

 

B. Positiva testresultat för kalium och dubbelbindningar

 

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 1,0 % (105 °C, 3 timmar)

Syra/alkali

Högst omkring 1,0 % (uttryckt som sorbinsyra eller K2CO3)

Aldehyder

Högst 0,1 %, beräknat som formaldehyd

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 203 KALCIUMSORBAT

Definition

Kemiskt namn

Kalciumsorbat

Kalciumsalt av trans, trans-2,4-hexadiensyra

EINECS-nummer

231-321-6

Kemisk formel

C12H14O4Ca

Relativ molekylmassa

262,32

Innehåll

Minst 98 % beräknat på torrsubstans

Beskrivning

Fint vitt kristallinskt pulver utan färgförändring efter upphettning under 90 minuter vid 105 °C

Identifiering

A. Smältintervall för sorbinsyra som isolerats genom surgörning utan omkristallisering 133-135 °C, efter vakuumtorkning i svavelsyreexsickator

 

B. Positiva testresultat för kalcium och dubbelbindningar

 

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 2,0 %, bestämd efter 4 timmars vakuumtorkning i svavelsyreexsickator

Aldehyder

Högst 0,1 % (uttryckt som formaldehyd)

Fluorid

Högst 10 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 210 BENSOESYRA

Definition

Kemiskt namn

Bensoesyra

Bensenkarboxylsyra

Fenylkarboxylsyra

EINECS-nummer

200-618-2

Kemisk formel

C7H6O2

Relativ molekylmassa

122,12

Innehåll

Minst 99,5 % beräknat på torrsubstans

Beskrivning

Vitt kristallinskt pulver

Identifiering

A. Smältintervall

121,5-123,5 °C

B. Positiva testresultat för sublimering och bensoat

 

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 0,5 % efter 3 timmars torkning över svavelsyra

pH

Cirka 4 (vattenlösning)

Sulfataska

Högst 0,05 %

Organiska klorföreningar

Högst 0,07 % uttryckt som klorid motsvarande 0,3 % uttryckt som monoklorbensoesyra

Lätt oxiderbara ämnen

Tillsätt 1,5 ml svavelsyra till 100 ml vatten, värm till kokpunkten och tillsätt 0,1 N KMnO4 droppvis tills den rosa färgen består i 30 sek. Lös upp 1 g av provet, invägt på ett milligram när, i den uppvärmda lösningen, och titrera med 0,1 N KMnO4 tills en rosa färg erhålles som består i minst 15 sek. Högst 0,5 ml bör åtgå

Lättförkolnande substanser

En kall lösning av 0,5 g bensoesyra i 5 ml 94,5-95,5 % svavelsyra får inte vara starkare färgad än en referenslösning innehållande 0,2 ml koboltklorid TSC (1), 0,3 ml järn(III)klorid (2), 0,1 ml kopparsulfat TSC (3) och 4,4 ml vatten

Polycykliska syror

Vid fraktionerad surgörning av en neutraliserad lösning av bensoesyra skall den först erhållna fällningen ha en smältpunkt som ej skiljer sig från bensoesyrans

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 211 NATRIUMBENSOAT

Definition

Kemiskt namn

Natriumbensoat

Natriumsalt av bensenkarboxylsyra

Natriumsalt av fenylkarboxylsyra

EINECS-nummer

208-534-8

Kemisk formel

C7H5O2Na

Molekylvikt

144,11

Innehåll

Minst 99 % C7H5O2Na beräknat efter torkning vid 105 °C under 4 timmar

Beskrivning

Vitt, nästan luktlöst kristallinskt pulver eller granulat

Identifiering

A. Löslighet

Lättlösligt i vatten, föga lösligt i etanol

B. Smältintervall

Smältintervall för bensoesyra isolerad genom surgörning och ej omkristalliserad skall vara 121,5-123,5 °C efter torkning i svavelsyreexsickator

C. Positiva testresultat för bensoat och natrium

 

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 1,5 % efter 4 timmars torkning vid 105 °C

Lätt oxiderbara ämnen

Tillsätt 1,5 ml svavelsyra till 100 ml vatten, värm till kokpunkten och tillsätt 0,1 N KMnO4 droppvis tills den rosa färgen består i 30 sek. Upplös 1 g av provet, invägt på ett milligram när, i den uppvärmda lösningen, och titrera med 0,1 N KMnO4 tills en rosa färg erhålles som består i minst 15 sek. Högst 0,5 ml skall behövas

Polycykliska syror

Vid fraktionerad surgörning av en (neutraliserad) lösning av bensoesyra skall den först erhållna fällningen ha en smältpunkt som ej skiljer sig från bensoesyrans

Organiska klorföreningar

Högst 0,06 % uttryckt som klorid motsvarande 0,25 % uttryckt som monoklorbensoesyra

Surhetsgrad/alkalitetsgrad

Vid neutralisering av 1 g natriumbensoat, i närvaro av fenolftalein, får det inte åtgå mer än 0,25 ml 0,1 N NaOH eller 0,1 N HCl

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 212 KALIUMBENSOAT

Definition

Kemiskt namn

Kaliumbensoat

Kaliumsalt av bensenkarboxylsyra

Kaliumsalt av fenylkarboxylsyra

EINECS-nummer

209-481-3

Kemisk formel

C7H5KO2·3H2O

Molekylvikt

214,27

Innehåll

Minst 99 % C7H5O2K efter torkning vid 105 °C till konstant vikt

Beskrivning

Vitt kristallinskt pulver

Identifiering

A. Smältintervall för bensoesyra isolerad genom surgörning och ej omkristalliserad skall vara 121,5-123,5 °C efter torkning i svavelsyreexsickator

 

B. Positiva testresultat för bensoat och kalium

 

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 26,5 % bestämd genom torkning vid 105 °C

Organiska klorföreningar

Högst 0,06 % uttryckt som klorid motsvarande 0,25 % uttryckt som monoklorbensoesyra

Lätt oxiderbara ämnen

Tillsätt 1,5 ml svavelsyra till 100 ml vatten, värm till kokpunkten och tillsätt 0,1 N KMnO4 droppvis tills den rosa färgen består i 30 sek. Lös upp 1 g av provet, invägt på ett milligram när, i den uppvärmda lösningen, och titrera med 0,1 N KMnO4 tills en rosa färg erhålles som består i minst 15 sek. Högst 0,5 ml bör åtgå

Lättförkolnande substanser

En kall lösning av 0,5 g bensoesyra i 5 ml 94,5-95,5 % svavelsyra får inte vara starkare färgad än en referenslösning innehållande 0,2 ml koboltklorid TSC, 0,3 ml järn(III)klorid TSC, 0,1 ml kopparsulfat TSC och 4,4 ml vatten

Polycykliska syror

Vid fraktionerad surgörning av en (neutraliserad) lösning av kaliumbensoat skall den först erhållna fällningen ha ett smältintervall som ej skiljer sig från bensoesyrans

Surhetsgrad/alkalitetsgrad

Vid neutralisering av 1 g kaliumbensoat, i närvaro av fenolftalein, får det inte åtgå mer än 0,25 ml 0,1 N NaOH eller 0,1 N HCl

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 213 KALCIUMBENSOAT

Synonymer

Monokalciumbensoat

Definition

Kemiskt namn

Kalciumbensoat

Kalciumdibensoat

EINECS-nummer

218-235-4

Kemisk formel

Vattenfritt:

C14H10O4Ca

Monohydrat:

C14H10O4Ca·H2O

Trihydrat:

C14H10O4CA·3H2O

Molekylvikt

Vattenfritt:

282,31

Monohydrat:

300,32

Trihydrat:

336,36

Innehåll

Minst 99 % efter torkning vid 105 °C

Beskrivning

Vita eller färglösa kristaller, eller vitt pulver

Identifiering

A. Smältintervall för bensoesyra isolerad genom surgörning och ej omkristalliserad skall vara 121,5-123,5 °C efter torkning i svavelsyreexsickator

 

B. Positiva testresultat för bensoat och kalcium

 

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 17,5 % bestämd genom torkning vid 105 °C till konstant vikt

I vatten olöslig återstod

Högst 0,3 %

Organiska klorföreningar

Högst 0,06 % uttryckt som klorid motsvarande 0,25 % uttryckt som monoklorbensoesyra

Direkt oxiderbara ämnen

Tillsätt 1,5 ml svavelsyra till 100 ml vatten, värm till kokpunkten och tillsätt 0,1 N KMnO4 droppvis tills den rosa färgen består i 30 sek. Lös upp 1 g av provet, invägt på ett milligram när, i den uppvärmda lösningen, och titrera med 0,1 N KMnO4 tills en rosa färg erhålles som består i minst 15 sek. Högst 0,5 ml skall åtgå

Lättförkolnande substanser

En kall lösning av 0,5 g bensoesyra i 5 ml 94,5-95,5 % svavelsyra får inte vara starkare färgad än en referenslösning innehållande 0,2 ml koboltklorid TSC, 0,3 ml järn(III)klorid TSC, 0,1 ml kopparsulfat TSC och 4,4 ml vatten

Polycykliska syror

Vid fraktionerad surgörning av en (neutraliserad) lösning av kalciumbensoat skall den först erhållna fällningen ha ett smältintervall som ej skiljer sig från bensoesyrans

Surhetsgrad/alkalitetsgrad

Vid neutralisering av 1 g kalciumbensoat, i närvaro av fenolftalein, får det inte åtgå mer än 0,25 ml 0,1 N NaOH eller 0,1 N HCl

Fluorid

Högst 10 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 214 ETHYL-p-HYDROXYBENSOAT

Synonymer

Etylparaben

Ethyl-p-oxybensoat

Definition

Kemiskt namn

Etyl-p-hydroxibensoat

p-Hydroxibensoesyreetylester

EINECS-nummer

204-399-4

Kemisk formel

C9H10O3

Relativ molekylmassa

166,8

Innehåll

Minst 99,5 % efter torkning vid 80 °C under 2 timmar

Beskrivning

Nästan luktlösa, små, färglösa kristaller eller vitt kristallinskt pulver

Identifiering

A. Smältintervall

115-118 °C

B. Positivt testresultat för p-hydroxibensoat

Smältintervall för p-hydroxibensoesyra isolerad genom surgörning och ej omkristalliserad 213-217 °C efter torkning i vakuum i svavelsyreexsickator

C. Positivt testresultat för alkohol

 

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 0,5 % efter torkning under 2 timmar vid 80 °C

Sulfataska

Högst 0,05 %

p-Hydroxibensoesyra och salicylsyra

Högst 0,35 % uttryckt som p-hydroxibesoesyra

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 215 NATRIUMETYL-p-HYDROXIBENSOAT

Definition

Kemiskt namn

Natriumetyl-p-hydroxibensoat

Natriumförening av p-hydroxibensoesyreetylester

EINECS-nummer

252-487-6

Kemisk formel

C9H9NaO3

Relativ molekylmassa

188,8

Innehåll

Minst 83 % p-hydroxibensoesyreetylester beräknat på torrsubstans

Beskrivning

Vitt, kristallinskt hygroskopiskt pulver

Identifiering

A. Smältintervall

115-118 °C efter torkning i vakuum i svavelsyreexsickator

B. Positivt testresultat för p-hydroxibensoat

Smältintervall för p-hydroxibensoesyra isolerad från provet 213-217 °C

C. Positivt testresultat för natrium

 

D. pH i 0,1 % vattenlösning: 9,9-10,3

 

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 5 % bestämd genom torkning i vakuum i svavelsyreexsickator

Sulfataska

37-39 %

p-hydroxibensoesyra och salicylsyra

Högst 0,35 % uttryckt som p-hydroxibensoesyra

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

▼M7 —————

▼B

E 218 METYL-p-HYDROXIBENSOAT

Synonymer

Metylparaben

Metyl-p-hydroxibensoat

Definition

Kemiskt namn

Metyl-p-hydroxibensoat

p-hydroxibensoesyremetylester

EINECS-nummer

243-171-5

Kemisk formel

C8H8O3

Relativ molekylmassa

152,15

Innehåll

Halten minst 99 % efter torkning i 2 timmar vid 80 °C

Beskrivning

Nästan luktlösa, små, färglösa kristaller eller vitt kristallinskt pulver

Identifiering

A. Smältintervall

125-128 °C

B. Positivt testresultat för p-hydroxibensoat

Smältintervall för p-hydroxibensoesyra isolerad från provet skall vara 213-217 °C efter torkning i 2 timmar vid 80 °C

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 0,5 % efter torkning i 2 timmar vid 80 °C

Sulfataska

Högst 0,05 %

p-hydroxibensoesyra och salicylsyra

Högst 0,35 % uttryckt som p-hydroxibensoesyra

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 219 NATRIUMMETYL-p-HYDROXIBENSOAT

Definition

Kemiskt namn

Natrium-metyl-p-hydroxibensoat

Natriumförening av metyl-p-hydroxibensoesyra

Kemisk formel

C8H7O3Na

Relativ molekylmassa

174,15

Innehåll

Minst 99,5 % beräknat på torrsubstans

Beskrivning

Vitt hygroskopiskt pulver

Identifiering

A. Av den vita fällningen bildad genom surgörning med klorvätesyra skall en 10 % (vikt/vol.) vattenlösning av natriumderivatet av metyl-p-hydroxibensoat (med lackmuspapper som indikator) efter tvättning med vatten och torkning vid 80 °C under två timmar ha ett smältintervall av 125-128 °C

 

B. Positivt testresultat för natrium

 

C. pH i 0,1 % koldioxidfri vattenlösning: 9,7-10,3

 

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 5 % (Karl Fischer-metoden)

Sulfataska

40-44,5 % beräknat på torrsubstans

p-Hydroxibensoesyra och salicylsyra

Högst 0,35 % uttryckt som p-hydroxibensoesyra

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 220 SVAVELDIOXID

Definition

Kemiskt namn

Svaveldioxid

Svavelsyrlighetsanhydrid

EINECS-nummer

231-195-2

Kemisk formel

SO2

Relativ molekylmassa

64,07

Innehåll

Minst 99 %

Beskrivning

Färglös icke brännbar gas med stark, stickande, kvävande lukt

Identifiering

A. Positivt testresultat för svavelhaltiga föreningar

 

Renhetsgrad

Vatten

Högst 0,05 %

Icke flyktig återstod

Högst 0,01 %

Svaveltrioxid

Högst 0,1 %

Selen

Högst 10 mg/kg

Övriga gaser normalt ej närvarande i luften

Inga spår

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 221 NATRIUMSULFIT

Definition

Kemiskt namn

Natriumsulfit (vattenfri eller heptahydrat)

EINECS-nummer

231-821-4

Kemisk formel

Vattenfri:

Na2SO3

Heptahydrat:

Na2SO37H2O

Relativ molekylmassa

Vattenfri:

126,04

Heptahydrat:

252,16

Innehåll

Vattenfri:

Minst 95 % Na2SO3 och minst 48 % SO2

Heptahydrat:

Minst 48 % Na2SO3 och minst 24 % SO2

Beskrivning

Vitt kristallinskt pulver eller färglösa kristaller

Identifiering

A. Positivt testresultat för sulfit och natrium

 

B. pH i 10 % vattenlösning (vattenfritt) eller 20 % vattenlösning (heptahydrat): 8,5-11,5

 

Renhetsgrad

Tiosulfat

Högst 0,1 % beräknat på halt av SO2

Järn

Högst 50 mg/kg beräknat på halt av SO2

Selen

Högst 10 mg/kg beräknat på halt av SO2

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 222 NATRIUMVÄTESULFIT

Synonymer

Natriumbisulfit

Definition

Kemiskt namn

Natriumbisulfit

Natriumvätesulfit

EINECS-nummer

231-921-4

Kemisk formel

NaHSO3 i vattenlösning

Relativ molekylmassa

104,06

Innehåll

Minst 32 % NaHSO3

Beskrivning

Vitt kristallinskt pulver

Identifiering

A. Positiva testresultat för sulfit och natrium

 

B. pH i 10 % vattenlösning: 2,5-5,5

 

Renhetsgrad

Vatten

Högst 50 mg/kg Na2SO3 beräknat på halt av SO2

Selen

Högst 10 mg/kg beräknat på halt av SO2

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 223 NATRIUMMETADISULFIT

Synonymer

Pyrosulfit

Natriumpyrosulfit

Natriummetabisulfit

Definition

Kemiskt namn

Natriumdisulfit

Dinatriumpentaoxodisulfat

EINECS-nummer

231-673-0

Kemisk formel

Na2S2O5

Relativ molekylmassa

190,11

Innehåll

Minst 95 % Na2S2O5 och minst 64 % SO2

Beskrivning

Vita kristaller eller vitt kristallinskt pulver

Identifiering

A. Positiva testresultat för sulfit och natrium

 

B. pH i 10 % vattenlösning: 4,0-5,5

 

Renhetsgrad

Tiosulfat

Högst 0,1 % beräknat på halt av SO2

Järn

Högst 50 mg/kg beräknat på halt av SO2

Selen

Högst 10 mg/kg beräknat på halt av SO2

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 224 KALIUMDISULFIT

Synonymer

Kaliumpyrosulfit

Kaliummetabisulfit

Definition

Kemiskt namn

Kaliumdisulfit

Kaliumpentaoxodisulfat

EINECS-nummer

240-795-3

Kemisk formel

K2S2O5

Relativ molekylmassa

222,33

Innehåll

Minst 90 % K2S2O5 och minst 51,8 % SO2; resten består nästan enbart av kaliumsulfat

Beskrivning

Vita kristaller eller vitt kristallinskt pulver

Identifiering

A. Positiva testresultat för sulfit och kalium

 

Renhetsgrad

Tiosulfat

Högst 0,1 % beräknat på halt av SO2

Järn

Högst 50 mg/kg beräknat på halt av SO2

Selen

Högst 10 mg/kg beräknat på halt av SO2

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 226 KALCIUMSULFIT

Definition

Kemiskt namn

Kalciumsulfit

EINECS-nummer

218-235-4

Kemisk formel

CaSO3·2H2O

Relativ molekylmassa

156,17

Innehåll

Minst 95 % CaSO3·2H2O och minst 39 % SO2

Beskrivning

Vita kristaller eller vitt kristallinskt pulver

Identifiering

A. Positiva testresultat för sulfit och kalcium

 

Renhetsgrad

Järn

Högst 50 mg/kg beräknat på halt av SO2

Selen

Högst 10 mg/kg beräknat på halt av SO2

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 227 KALCIUMVÄTESULFIT

Synonymer

Kalciumbisulfit

Definition

Kemiskt namn

Kalciumbisulfit

Kalciumvätesulfit

EINECS-nummer

237-423-7

Kemisk formel

Ca(HSO3)2

Molekylvikt

202,22

Innehåll

6-8 % (vikt/vol.) svaveldioxid och 2,5-3,5 % (vikt/vol.) av kalciumdioxid motsvarande 10-14 % (vikt/vol.) av kalciumbisulfit [Ca(HSO3)2]

Beskrivning

Ljust gröngul vattenlösning med tydlig lukt av svaveldioxid

Identifiering

A. Positiva testresultat för sulfit och kalcium

 

Renhetsgrad

Järn

Högst 50 mg/kg Na2SO3 beräknat på halt av SO2

Selen

Högst 10 mg/kg beräknat på halt av SO2

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 228 KALIUMVÄTESULFIT

Synonymer

Kalciumbisulfit

Definition

Kemiskt namn

Kaliumbisulfit

Kaliumvätesulfit

EINECS-nummer

231-870-1

Kemisk formel

KHSO3 i vattenlösning

Molekylvikt

120,17

Innehåll

Minst 280 g KHSO3 per liter (eller 150 g SO2 per liter)

Beskrivning

Klar färglös vattenlösning

Identifiering

A. Positiva testresultat för sulfit och kalium

 

Renhetsgrad

Järn

Högst 50 mg/kg beräknat på halt av SO2

Selen

Högst 10 mg/kg beräknat på halt av SO2

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 230 DIFENYL

Synonymer

Bifenyl

Definition

Kemiskt namn

1,1'-bifenyl

Fenylbensen

EINECS-nummer

202-163-5

Kemisk formel

C12H10

Molekylvikt

154,20

Innehåll

Minst 99,8 %

Beskrivning

Vitt eller blekgult till brungult kristallinskt fast ämne med karakteristisk lukt

Identifiering

A. Smältintervall

68,5-70,5 °C

B. Destillationsintervall

Destillerar fullständigt inom ett 2,5 °C intervall mellan 252,5 och 257,5 °C

Renhetsgrad

Bensen

Högst 10 mg/kg

Aromatiska aminer

Högst 2 mg/kg (uttryckt som anilin)

Fenolderivat

Högst 5 mg/kg (uttryckt som fenol)

Lättförkolnande substanser

En kall lösning av 0,5 g bifenyl i 5 ml 94,5-95,5 %-ig svavelsyra får inte vara starkare färgad än en referenslösning innehållande 0,2 ml koboltklorid TSC, 0,3 ml järn(III)klorid, 0,1 ml kopparsulfat TSC och 4,4 ml vatten

Terfenyl och högre polyfenylderivat

Högst 0,2 %

Polycykliska aromatiska kolväten

Frånvaro

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 231 ORTOFENYLFENOL

Synonymer

Ortoxenol

Definition

Kemiskt namn

(1,1′-Bifenyl)-2-ol

2-Hydroxidifenyl

o-Hydroxidifenyl

EINECS-nummer

201-993-5

Kemisk formel

C12H10O

Molekylvikt

170,20

Innehåll

Minst 99 %

Beskrivning

Vitt eller blekgult kristallinskt pulver

Identifiering

A. Smältintervall

56-58 °C

B. Fenolat

Upplösning i etanol (1 g i 10 ml) ger grön färg vid tillsats av 10 % järnkloridlösning

Renhetsgrad

Sulfataska

Högst 0,05 %

Difenyleter

Högst 0,3 %

p-Fenylfenol

Högst 0,1 %

1-Naftol

Högst 0,01 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 232 NATRIUMORTOFENYLFENOL

Synonymer

Natrium-o-fenylfenolat

Natriumfenylfenolat

Definition

Kemiskt namn

Natrium-o-fenylfenol

EINECS-nummer

205-055-6

Kemisk formel

C12H9ONa·4H2O

Molekylvikt

264,26

Innehåll

Minst 97 % C12H9ONa·4H2O

Beskrivning

Vitt eller blekgult kristallinskt pulver

Identifiering

A. Positiva testresultat för fenolat och natrium

 

B. Smältintervall för ortofenylfenol isolerad från provet genom surgörning och ej omkristalliserad skall vara 56-58 °C efter torkning i svavelsyreexsickator

 

C. pH i 2 % vattenlösning: 11,1-11,8

 

Renhetsgrad

Difenyleter

Högst 0,3 %

p-Fenylfenol

Högst 0,1 %

1-Naftol

Högst 0,01 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 233 TIABENDAZOL

Definition

Kemiskt namn

4-(2-Bensimidazolyl)tiazol

2-(4-Tiazolyl)-1H-bensimidazol

EINECS-nummer

1205-725-8

Kemisk formel

C10H7N3S

Molekylvikt

201,26

Innehåll

Minst 98 % beräknat på vattenfri substans

Beskrivning

Vitt, eller nästan vitt, luktlöst pulver

Identifiering

A. Smältintervall

296-303 °C

B. Spektrometri

Absorptionsmaxima i 0,1 N HCl (0,0005 % vikt/vol.) vid 302 nm, 258 nm och 243 nm

image

vid 302 nm ± 2 nm: ca 1 230

image

vid 258 nm ± 2 nm: ca 200

image

Absorptionskvot 243 nm/302 nm = 0,47 till 0,53

Absorptionskvot 258 nm/302 nm = 0,14 till 0,18

Renhetsgrad

Vatten

Högst 0,5 % (Karl Fischer-metoden)

Sulfataska

Högst 0,2 %

Selen

Högst 3 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 234 NISIN

Definition

Nisin består av flera närbesläktade polypeptider som produceras av naturliga stammar av Streptococcus lactis, Lancefield grupp N

EINECS-nummer

215-807-5

Kemisk formel

C143H230N42O37S7

Relativ molekylmassa

3 354,12

Innehåll

Nisinkoncentrat skall innehålla minst 900 enheter per mg i en blandning av fettfria mjölkbeståndsdelar och ha en minimal halt av natriumklorid av 50 %

Beskrivning

Vitt pulver

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 3 % efter torkning till konstant vikt vid 102-103 °C

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 235 NATAMYCIN

Synonymer

Pimaricin

Definition

Natamycin är en fungicid av polyenmacrolidgruppen och produceras av naturliga stammar Streptomyces natalensis, eller av av Streptococcus lactis

EINECS-nummer

231-683-5

Kemisk formel

C33H47O13N

Relativ molekylmassa

665,74

Innehåll

Innehåller minst 95 % beräknat på torrsubstans

Beskrivning

Vitt till gräddvitt kristallinskt pulver

Identifiering

A. Färgreaktioner

Till ett fåtal natamycinkristaller på en provplatta sätts en droppe

— koncentrerad saltsyra: blå färg uppkommer

— koncentrerad fosforsyra: grön färg uppkommer som övergår till rosa efter några minuter

B. Spektrometri

En 0,0005 % vikt/vol. lösning i 1 % metanol/ättiksyra lösning har ett absorptionsmaximum vid omkring 290 nm, 303 nm och 318 nm, en avsats vid omkring 280 nm och absorptionsminima vid omkring 250 nm, 295,5 nm och 311 nm

C. pH

5,5-7,5 (1 % vikt/vol. lösning i en i förväg neutraliserad blandning av 20 delar dimetylformamid och 80 delar vatten)

D. Specifik rotation

image

= + 250 ° C till + 295 ° (1 % vikt/vol. lösning i isättiksyra vid 20 °C och beräknat på torrsubstans)

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 8 % (över P2O5 i vakuum vid 60 °C till konstant vikt °C)

Sulfataska

Högst 0,5 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

Mikobiologiska kriterier: Fullständig räkning av levande mikrober

Högst 100 per gram

E 239 HEXAMETYLENTETRAMIN

Synonymer

Hexamin

Metenamin

Definition

Kemiskt namn

1,3,5,7-Tetraazatricyclo-[3.3.1.13,7]-dekan, hexametylentetramin

EINECS-nummer

202-905-8

Kemisk formel

C6H12N4

Relativ molekylmassa

140,19

Innehåll

Minst 99 % beräknat på torrsubstans

Beskrivning

Färglöst eller vitt kristallinskt pulver

Identifiering

A. Positiva testresultat för formaldehyd och ammoniak

 

B. Sublimationstemperatur: Omkring 260 °C

 

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 0,5 % efter torkning över P2O5 i vakuum vid 105 °C under 2 timmar

Sulfataska

Högst 0,05 %

Sulfat

Högst 0,005 % uttryckt som SO4

Klorider

Högst 0,005 % uttryckt som Cl

Ammoniumsalter

Ej påvisbara

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 242 DIMETYLDIKARBONAT

Synonymer

DMDC

Dimetylpyrokarbonat

Definition

Kemiskt namn

Dimetyldikarbonat

Pyrokarbonsyredimetylester

EINECS-nummer

224-859-8

Kemisk formel

C4H6O5

Relativ molekylmassa

134,09

Innehåll

Minst 99,8 %

Beskrivning

Färglös vätska som sönderdelas i vattenlösning. Den har frätande verkan på skinnet och i ögonen och är giftig vid inandning och nedsväljning

Identifiering

A. Sönderdelning

Positiva testresultat för CO2 och metanol efter upplösning

B. Smältpunkt

Kokpunkt

17 °C

172 °C med sönderdelning

C. Täthet vid 20 °C

Omkring 1,25 g/cm3

D. Infrarött spektrum

Maxima vid 1 156 och 1 832 cm-1

Renhetsgrad

Dimetylkarbonat

Högst 0,2 %

Kloriner

Högst 3 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 249 KALIUMNITRIT

Definition

Kemiskt namn

Kaliumnitrit

EINECS-nummer

231-832-4

Kemisk formel

KNO2

Relativ molekylmassa

85,11

Innehåll

Minst 95 % beräktnat på vattenfri substans (5)

Beskrivning

Vitt eller blekgult, hygroskopiskt granulat

Identifiering

A. Positiva testresultat för nitrit och kalium

 

B. pH i 5 % lösning

Minst 6,0 och högst 9,0

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 3 % efter torkning under 4 timmar över silicagel

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 250 NATRIUMNITRIT

Definition

Kemiskt namn

Natriumnitrit

EINECS-nummer

231-555-9

Kemisk formel

NaNO2

Relativ molekylmassa

69,00

Innehåll

Minst 97 % beräknat på vattenfri substans (5)

Beskrivning

Vitt kristallinskt pulver eller gulaktiga klumpar

Identifiering

A. Positiva testresultat för nitrit och natrium

 

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 0,25 % efter torkning under 4 timmar över silicagel

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

▼M5

E 251 NATRIUMNITRAT

1.  FAST NATRIUMNITRAT

Synonymer

Chilesalpeter

Natronsalpeter

Definition

Kemiskt namn

Natriumnitrat

EINECS

231-554-3

Kemisk formel

NaNO3

Molekylvikt

85,00

Innehåll

Minst 99 % efter torkning

Beskrivning

Vitt kristallint, något hygroskopiskt pulver

Identifiering

A.  Positiva tester för nitrat och natrium

 

B.  pH i en 5-procentig lösning

Minst 5,5 och högst 8,3

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 2 % efter torkning vid 105 °C i 4 timmar

Nitrit

Högst 30 mg/kg uttryckt som NaNO2

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 251 NATRIUMNITRAT

2.  FLYTANDE NATRIUMNITRAT

Definition

Flytande natriumnitrat är en vattenlösning av natriumnitrat som ett direkt resultat av den kemiska reaktionen mellan natriumhydroxid och salpetersyra i stökiometriska mängder utan efterföljande kristallisation. Standardiserade former som beretts av flytande natriumnitrat som uppfyller dessa specifikationer får innehålla salpetersyra i stora mängder, om detta tydligt framgår av märkningen eller på annat vis

Kemiskt namn

Natriumnitrat

EINECS

231-554-3

Kemisk formel

NaNO3

Molekylvikt

85,00

Innehåll

Mellan 33,5 % och 40,0 % NaNO3

Beskrivning

Klar, färglös vätska

Identifiering

A.  Positiva tester för nitrat och för natrium

 

B.  pH

Minst 1,5 och högst 3,5

Renhetsgrad

Fri salpetersyra

Högst 0,01 %

Nitrit

Högst 10 mg/kg uttryckt som NaNO2

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg

Kvicksilver

Högst 0,3 mg/kg

Denna specifikation avser 35-procentig vattenlösning

 

▼B

E 252 KALIUMNITRAT

Synonymer

Salpeter

Definition

Kemiskt namn

Kaliumnitrat

EINECS-nummer

231-818-8

Kemisk formel

KNO3

Relativ molekylmassa

101,11

Innehåll

Minst 99 % beräknat på torrsubstans

Beskrivning

Vitt, kristallinskt pulver eller genomskinliga prismor med nedkylande, salt, skarp smak

Identifiering

A. Positiva testresultat för nitrat och kalium

 

B. pH i 5 % lösning

Minst 4,5 och högst 8,5

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 1 % efter torkning under 4 timmar vid 105 °C

Nitrit

Högst 20 mg/kg uttryckt som KNO2

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 260 ÄTTIKSYRA

Definition

Kemiskt namn

Ättiksyra

Etansyra

EINECS-nummer

200-580-7

Kemisk formel

C2H4O2

Relativ molekylmassa

60,05

Innehåll

Minst 99,8 %

Beskrivning

Klar, färglös vätska med stickande, karakteristisk lukt

Identifiering

A. Kokpunkt

118 °C vid 760 mm tryck (mm Hg)

B. Täthet

Omkring 1,049 g/cm3

C. Acetat: En 1:3-lösning ger positiva testresultat

 

D. Stelningspunkt

Högst 14,5 °C

Renhetsgrad

Icke flyktig återstod

Högst 100 mg/kg

Myrsyra och andra oxiderbara ämmen

Högst 1 000 mg/kg uttryckt som myrsyra

Direkt oxiderbara ämmen

Späd ut 2 ml av provet med 10 ml vatten i ett kärl med inslipad glaspropp och tillsätt 0,1 ml 0,1 N kaliumpermanganat. Den rosa färgen skall inte övergå till brunt på kortare tid än 30 min

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 261 KALIUMACETAT

Definition

Kemiskt namn

Kaliumacetat

EINECS-nummer

204-822-2

Kemisk formel

C2H3O2K

Relativ molekylmassa

98,14

Innehåll

Minst 99 % beräknat på vattenfri substans

Beskrivning

Färglösa sönderflytande kristaller eller vitt kristallinskt pulver, luktlöst eller med svag lukt av ättika

Identifiering

A. pH 5 % vattenlösning

Minst 7,5 och högst 9,0

B. Positiva testresultat för acetat och kalium

 

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 8 % efter torkning vid 105 °C under 2 timmar

Myrsyra och andra oxiderbara ämmen

Högst 1 000 mg/kg uttryckt som myrsyra

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 262 (i) NATRIUMACETAT

Definition

Kemiskt namn

Natriumacetat

EINECS-nummer

204-823-8

Kemisk formel

C2H3NaO2·nH2O (n = 0 eller 3)

Relativ molekylmassa

Vattenfri:

82,03

Trihydrat:

136,08

Innehåll

Minst 98,5 % (både den vattenfria formen och trihydratformen) beräknat på vattenfri substans

Beskrivning

Vattenfri:

Vitt, luktlöst, granulärt, hygroskopiskt pulver

Trihydrat:

Färglösa genomskinliga kristaller eller granulärt kristallinskt pulver, luktlöst eller med en svag lukt av ättika. Vittrar i varm, torr luft

Identifiering

A. pH i 1,0 % vattenlösning

Minst 8,0 och högst 9,5

B. Positiva testresultat för acetat och natrium

 

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Vattenfri:

Högst 2 % (120 °C, 4 tim.)

Trihydrat:

Mellan 36 och 42 % (120 °C, 4 tim.)

Myrsyra och andra oxiderbara ämmen

Högst 1 000 mg/kg uttryckt som myrsyra

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 262 (ii) NATRIUMDIACETAT

Definition

Natriumdiacetat är en förening av natriumacetat och ättiksyra

Kemiskt namn

Natriumvätediacetat

EINECS-nummer

204-814-9

Kemisk formel

C4H7NaO4·nH2O (n = 0 eller 3)

Relativ molekylmassa

142,09 (vattenfri)

Innehåll

Halt 39-41 % av fri ättiksyra och 58-60 % av natriumacetat

Beskrivning

Vitt, hygroskopiskt, kristallinskt fast ämne med lukt av ättika

Identifiering

A. pH i 10 % vattenlösning

Minst 4,5 och högst 5,0

B. Positiva testresultat för acetat och natrium

 

Renhetsgrad

Vatten

Högst 2 % (Karl Fischer-metoden)

Myrsyra och andra oxiderbara ämmen

Högst 1 000 mg/kg uttryckt som myrsyra

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 263 KALCIUMACETAT

Definition

Kemiskt namn

Kalciumacetat

EINECS-nummer

200-540-9

Kemisk formel

Vattenfri:

C4H6O4Ca

Monohydrat:

C4H6O4Ca·H2O

Relativ molekylmassa

Vattenfri:

158,17

Monohydrat:

176,18

Innehåll

Minst 98 % beräknat på torrsubstans

Beskrivning

Vattenfri kalciumacetat är ett vitt, hygroskopiskt, klumpigt, kristallinskt ämne med svagt bitter smak. En svag lukt av ättika kan märkas. Monohydratet kan vara i form av nålar, granulat eller pulver

Identifiering

A. pH i 10 % vattenlösning

Minst 6,0 och högst 9,0

B. Positiva testresultat för acetat och kalcium

 

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 11 % efter torkning (155 °C till konstant vikt för monohydratet)

I vatten olöslig återstod

Högst 0,3 %

Myrsyra och andra oxiderbara ämmen

Högst 1 000 mg/kg uttryckt som myrsyra

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 270 MJÖLKSYRA

Definition

Kemiskt namn

Mjöksyra

2-Hydroxipropionsyra

1-Hydroxietan-1-karboxylsyra

EINECS-nummer

200-018-0

Kemisk formel

C3H6O3

Relativ molekylmassa

90,08

Innehåll

Minst 76 % och högst 84 %

Beskrivning

Färglös eller gulaktig, nästan luktlös, tjockflytande vätska med sur smak, bestående av en blandning av mjölksyra (C3H6O3) och mjölksyrelaktat (C6H10O5). Den erhålls vid mjölksyrejäsning av sockerarter eller på syntetisk väg

Anmärkning:

Mjölksyra är hygroskopisk och när den koncentreras genom inkokning kondenserar den till mjölksyreacetat som vid utspädning och uppvärmning hydrolyseras till mjölksyra.

 

Identifiering

A. Positivt testresultat för laktat

 

Renhetsgrad

Sulfataska

Högst 0,1 %

Klorid

Högst 0,2 %

Sulfat

Högst 0,25 %

Järn

Högst 10 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

Anmärkning:

Denna specifikation avser 80 % vattenlösning; för svagare vattenlösningar står de beräknade värdena i förhållande till halten av mjölksyra.

 

E 280 PROPIONSYRA

Definition

Kemiskt namn

Propionsyra

Propansyra

EINECS-nummer

201-176-3

Kemisk formel

C3H6O2

Relativ molekylmassa

74,08

Innehåll

Minst 99,5 %

Beskrivning

Färglös eller blekgul oljig vätska med något skarp lukt

Identifiering

A. Smältpunkt

- 22 °C

B. Destillationsintervall

138,5-142,5 °C

Renhetsgrad

Icke flyktig återstod

Högst 0,01 % efter torkning vid 140 °C till konstant vikt

Aldehyder

Högst 0,1 % uttryckt som formaldehyd

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 281 NATRIUMPROPIONAT

Definition

Kemiskt namn

Natriumpropionat

Natriumpropanat

EINECS-nummer

205-290-4

Kemisk formel

C3H5O2Na

Relativ molekylmassa

96,06

Innehåll

Minst 99 % efter torkning under 2 timmar vid 105 °C

Beskrivning

Vitt, kristallinskt hygroskopiskt pulver, fint vitt pulver

Identifiering

A. Positiva testresultat för propionat och natrium

 

B. pH i 10% vattenlösning

Minst 7,5 och högst 10,5

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 4 % bestämd genom torkning vid 105 °C under 2 timmar

I vatten olöslig återstod

Högst 0,1 %

Järn

Högst 50 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 282 KALCIUMPROPIONAT

Definition

Kemiskt namn

Kalciumpropionat

Kalciumpropanat

EINECS-nummer

223-795-8

Kemisk formel

C6H10O4Ca

Relativ molekylmassa

186,22

Innehåll

Minst 99 % efter torkning under 2 timmar vid 105 °C

Beskrivning

Vitt kristallinskt pulver

Identifiering

A. Positiva testresultat för propionat och kalcium

 

B. pH för en 10 % vattenlösning

6,0-9,0

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 4 % bestämd genom torkning vid 105 °C under 2 timmar

I vatten olöslig återstod

Högst 0,3 %

Järn

Högst 50 mg/kg

Fluorid

Högst 10 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 283 KALIUMPROPIONAT

Definition

Kemiskt namn

Kaliumpropionat

Kaliumpropanat

EINECS-nummer

206-323-5

Kemisk formel

C3H5KO2

Relativ molekylmassa

112,17

Innehåll

Minst 99 % efter torkning under 2 timmar vid 105 °C

Beskrivning

Vitt kristallinskt pulver

Identifiering

A. Positiva testresultat för propionat och kalcium

 

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 4 % bestämd genom torkning vid 105 °C under 2 timmar

I vatten olöslig återstod

Högst 0,3 %

Järn

Högst 30 mg/kg

Fluorid

Högst 10 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 284 BORSYRA

Synonymer

Ortoborsyra

Borofax

Definition

EINECS-nummer

233-139-2

Kemisk formel

H3BO3

Relativ molekylmassa

61,84

Innehåll

Minst 99,5 %

Beskrivning

Färglösa, luktlösa, genomskinliga kristaller eller vitt granulat eller pulver, känns fet vid beröring, förekommer i naturen som mineralet sassolit

Identifiering

A. Smältpunkt

Omkring 171 °C

B. Brinner med vacker grön flamma

 

C. pH för 3,3 % vattenlösning

3,8-4,8

Renhetsgrad

Peroxider

Ingen färg erhålles vid tillsats av en lösning av KI

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 285 NATRIUMTETRABORAT (BORAX)

Synonymer

Natriumborat

Definition

Kemiskt namn

Natriumtetraborat

Natriumbiborat

Natriumpyroborat

Vattenfri tetraborat

EINECS-nummer

215-540-4

Kemisk formel

Na2B4O7

Na2B4O7·10H2O

Relativ molekylmassa

201,27

Beskrivning

Pulver eller glasliknande plattor som blir ogenomskinliga i luften, långsamt lösliga i vatten

Identifiering

A. Smältintervall

171-175 °C med sönderdeling

Renhetsgrad

Peroxider

Ingen färg erhålles vid tillsats av en lösning av KI

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 290 KOLDIOXID

Synonymer

Kolsyregas

Kolsyresnö (i fast form)

Torris (i fast form)

Kolsyraanhydrid

Definition

Kemiskt namn

Koldioxid

EINECS-nummer

204-696-9

Kemisk formel

CO2

Relativ molekylmassa

44,01

Innehåll

Minst 99 % (vikt/vol.) beräknat på gasinnehåll

Beskrivning

Under normala förhållanden en färglös gas med något skarp lukt. Kommersiell koldioxid transporteras och hanteras som vätska under tryck i bomber eller i system för förvaring i lös vikt eller under tryck i fast form som block av ”kolsyresnö”. Fast form (torris) innehåller vanligen tillsatser av bindande ämnen såsom propylenglykol eller mineralolja

Identifiering

A. Fällning

När en gasström av provet får passera genom en lösning av bariumhydroxid bildas en vit fällning som upplöses i utspädd ättiksyra under gasutveckling

Renhetsgrad

Syra

915 ml gas som bubblas genom 50 ml nykokat vatten får inte göra vattnet surare med metylorange som indikator än 50 ml nykokat vatten till vilket har tillsatts 1 ml klorvätesyra (0,01 N)

Reducerande ämnen,

vätefosfid och vätesulfid

915 ml gas som bubblats genom 25 ml ammoniakaliskt silvernitratreagens med tillsats av 3 ml ammoniak får inte orsaka grumling eller svärtning av denna lösning

Kolmonoxid

Högst 10 μl/l

Olja

Högst 0,1 mg/l

E 300 ASKORBINSYRA

Definition

Kemiskt namn

L-askorbinsyra

Askorbinsyra

2,3-Di dehydro-L-threo-hexono-1,4-lactone

Enolformen av 3-oxo-L-gulofurano-lakton

EINECS-nummer

200-066-2

Kemisk formel

C6H8O6

Molekylvikt

176,13

Innehåll

Askorbinsyra, minst 99 % C6H8O6 efter torkning i vakuumexsickator över svavelsyra i 24 timmar

Beskrivning

Vitt till blekt gult, luktfritt kristallint fast ämne

Identifiering

A. Smältintervall

Mellan 189 °C och 193 °C med sönderdelning

B. Positivt test för askorbinsyra

 

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 0,4 % efter torkning i vakuumexsickator över svavelsyra i 24 timmar

Sulfataska

Högst 0,1 %

Specifik rotation

image

mellan + 20,5 ° och + 21,5 ° (10 % vattenlösning)

pH i 2 % vattenlösning

Mellan 2,4 och 2,8

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 301 NATRIUMASKORBAT

Definition

Kemiskt namn

Natriumaskorbat

Natrium-L-askorbat

2,3-Didehydro-L-threo-hexono-1,4-lactone sodium enolate

Natriumenolat av 3-keto-L-gulofurano-lakton

EINECS-nummer

205-126-1

Kemisk formel

C6H7NaO6

Molekylvikt

198,11

Innehåll

Minst 99 % C6H7NaO6, efter torkning i vakuumexsickator över svavelsyra i 24 timmar

Beskrivning

Vitt eller nästan vitt, luktfritt kristallint fast ämne som mörknar vid inverkan av ljus

Identifiering

A. Positivt test för askorbat och för natrium

 

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 0,25 % efter torkning i vakuumexsickator över svavelsyra i 24 timmar

Specifik rotation

image

mellan + 103 ° och + 106 ° (10 % vattenlösning)

pH i 10 % vattenlösning

Mellan 6,5 och 8,0

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 302 KALCIUMASKORBAT

Definition

Kemiskt namn

Kalciumaskorbatdihydrat

2,3-Didehydro-L-threo-hexono-1,4-lactone sodium enolate

Kalcium-L-askorbat

Kalciumenolat av 3-oxo-L-gulofurano-laktondihydrat

EINECS-nummer

227-261-5

Kemisk formel

C12H14O12Ca·2H2O

Molekylvikt

426,35

Innehåll

Minst 98 %, beräknat på substans fri från flyktigt material

Beskrivning

Vitt till svagt blekt gråaktigt gult, luktfritt, kristallint pulver

Identifiering

A. Positivt test för askorbat och för kalcium

 

Renhetsgrad

Fluorid

Högst 10 mg/kg (uttryckt som F)

Specifik rotation

image

mellan + 95 ° och + 97 ° (5 % vattenlösning)

pH i 10 % vattenlösning

Mellan 6,0 och 7,5

Flyktigt material

Högst 0,3 % bestämt genom torkning vid rumstemperatur i 24 timmar i desickator över svavelsyra eller fosforpentoxid

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 304 (i) ASKORBYLPALMITAT

Definition

Kemiskt namn

Askorbylpalmitat

L-askorbylpalmitat

6-palmityl-3-keto-L-gulofurano-lakton

EINECS-nummer

205-305-4

Kemisk formel

C22H38O7

Molekylvikt

414,55

Innehåll

Minst 98 % beräknat på torrsubstans

Beskrivning

Vitt eller gulvitt fast ämne med en citrusliknande lukt

Identifiering

A. Smältintervall

107-117 °C

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 2,0 % efter torkning i vakuumugn vid 56-60 °C i 1 timme

Sulfataska

Högst 0,1 %

Specifik rotation

image

mellan + 21 °C och + 24 °C (5 % metanollösning)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 304 (ii) ASCORBYLSTEARAT

Definition

Kemisk beteckning

Askorbylstearat

2,3-didehydro-L-threo-hexono-1,4-lactone-6-stearate

L-askorbylstearat

6-stearyl-3-keto-L-gulofuranolakton

EINECS-nummer

246-944-9

Kemisk formel

C24H42O7

Molekylvikt

442,6

Innehåll

Minst 98 %

Beskrivning

Vitt eller gulaktigt vitt fast ämne med citrusliknande lukt

Identifiering

A. Smältpunkt

Omkring 116 °C

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 2,0 % efter torkning i vakuumugn vid 56-60 °C i 1 timme

Sulfataska

Högst 0,1 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 306 TOKOFEROLRIKA EXTRAKT

Definition

Produkt framställd genom vakuumångdestillation av ätliga vegetabiliska oljeprodukter, inklusive koncentrat av tokoferoler och tokotrienoler.

Innehåller tokoferoler som d-α-, d-β-, d-γ- och d-δ-tokoferoler

Molekylvikt

430,71 (d-α-tokoferol)

Innehåll

Minst 34 % av totala mängden tokoferoler

Beskrivning

Brunaktigt röd till röd, klar, viskös olja med mild, karaktäristisk lukt och smak. Kan visa svag avsättning av vaxliknande beståndsdelar i mikrokristallin form

Identifiering

A. Med lämplig gas/vätskekromatografisk metod

 
 

B. Löslighetstester

Olöslig i vatten. Löslig i etanol. Blandbar med eter

Renhetsgrad

Sulfataska

Högst 0,1 %

Specifik rotation

image

ej mindre än + 20 °

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

▼M7

E 307 alfa-tokoferol

Synonymer

DL-α-Tokoferol

Definition

Kemisk beteckning

DL-5,7,8-Trimetyltokol

DL-2,5,7,8-Tetrametyl-2-(4′,8′,12′-trimetyltridecyl)-6-kromanol

EINECS-nummer

233-466-0

Kemisk formel

C29H50O2

Molekylvikt

430,71

Innehåll

Minst 96 %

Beskrivning

Svagt gul till bärnstensfärgad, nästan luktfri, klar viskös olja som oxideras och mörknar vid kontakt med luft eller ljus

Identifiering

A.  Löslighetstester

Olöslig i vatten, lättlöslig i etanol, blandbar med eter

B.  Spektrofotometri

0

I absolut etanol ligger maximal absorption omkring 292 nm

Renhetsgrad

Brytningsindex

nD20 1,503–1,507

Specifik absorption E1 % 1 cm i etanol

E1 % 1 cm (292 nm) 72–76

(0,01 g i 200 ml absolut etanol)

Sulfataska

Högst 0,1 %

Specifik rotation

[α]25 D0° ± 0,05° (1 till 10 lösning i kloroform)

Bly

Högst 2 mg/kg

▼B

E 308 GAMMA-TOKOFEROL

Synonymer

dl-γ-Tokoferol

Definition

Kemisk beteckning

7,8-dimetyltokoferol

2,7,8-trimetyl-2-(4′,8′,12′-trimetyltridecyl)-6-kromanol

EINECS-nummer

231-523-4

Kemisk formel

C28H48O2

Molekylvikt

416,69

Innehåll

Minst 97 %

Beskrivning

Klar, viskös, blekt gul olja som oxideras och mörknar vid kontakt med luft eller ljus

Identifiering

A. Spektrometri

I absolut etanol ligger maximal absorption vid omkring 298 nm och 257 nm

Renhetsgrad

Specific absorption

image

i etanol

image

(298 nm) 91-97

image

(257 nm) 5,0-8,0

Brytningsindex

image

1,503-1,507

Sulfataska

Högst 0,1 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 309 DELTA-TOKOFEROL

Definition

Kemisk beteckning

8-metyltokoferal

2,8-dimetyl-2-(4′,8′,12′-trimetyltridecyl)-6-kromanol

EINECS-nummer

204-299-0

Kemisk formel

C27H46O2

Molekylvikt

402,7

Innehåll

Minst 97 %

Beskrivning

Klar, viskös, blekt gulaktig eller brandgul olja som oxideras och mörknar vid kontakt med luft eller ljus

Identifiering

A. Spektrometri

I absolut etanol ligger maximal absorption vid omkring 298 nm och 257 nm

Renhetsgrad

Specifik absorption

image

i etanol

image

(298 nm) 89-95

image

(257 nm) 3,0-6,0

Brytningsindex

image

1,500-1,504

Sulfataska

Högst 0,1 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 310 PROPYLGALLAT

Definition

Kemisk beteckning

Propylgallat

Gallsyrans propylester

3,4,5-trihydroxibensoesyrans n-propylester

EINECS-nummer

204-498-2

Kemisk formel

C10H12O5

Molekylvikt

212,20

Innehåll

Minst 98 % på vattenfri substans

Beskrivning

Vitt till gräddvitt, kristallint, luktfritt fast ämne

Identifiering

A. Löslighetstester

Något löslig i vatten, lättlöslig i etanol, eter och propan-1,2-diol

B. Smältintervall

146-150 °C efter torkning vid 110 °C i 4 timmar

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 1,0 % (110 °C, 4 timmar)

Sulfataska

Högst 0,1 %

Fri syra

Högst 0,5 % (som gallsyra)

Klorerade organiska ämnen

Högst 100 mg/kg (uttryckt som Cl)

Specifik absorption

image

i etanol

image

(275 nm) lägst 485 och högst 520

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 311 OKTYLGALLAT

Definition

Kemisk beteckning

Oktylgallat

Gallsyrans oktylester

3,4,5-trihydroxibensoesyrans n-octylester

EINECS-nummer

213-853-0

Kemisk formel

C15H22O5

Molekylvikt

282,34

Innehåll

Minst 98 % efter torkning vid 90 °C i 6 timmar

Beskrivning

Vitt till gräddaktigt vitt, luktfritt fast ämne

Identifiering

A. Löslighetstester

Något löslig i vatten, lättlöslig i etanol, eter och propan-1,2-diol

B. Smältintervall

99-102 °C efter torkning vid 90 °C i 6 timmar

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 0,5 % (90 °C, 6 timmar)

Sulfataska

Högst 0,05 %

Fri syra

Högst 0,5 % (som gallsyra)

Klorerade organiska ämnen

Högst 100 mg/kg (uttryckt som Cl)

Specifik absorption

image

i etanol

image

(275 nm) lägst 375 och högst 390

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 312 DODECYLGALLAT

Synonymer

Laurylgallat

Definition

Kemisk beteckning

Dodecylgallat

3,4,5-trihydroxibensoesyrans n-dodecyl (eller lauryl) ester

Gallsyrans dodecylester

EINECS-nummer

214-620-6

Kemisk formel

C19H30O5

Molekylvikt

338,45

Innehåll

Minst 98 % efter torkning vid 90 °C i 6 timmar

Beskrivning

Vitt till gräddaktigt vitt, luktfritt fast ämne

Identifiering

A. Löslighetstester

Olöslig i vatten, lättlöslig i etanol och eter

B. Smältpunktsområde

95-98 °C efter torkning vid 90 °C i 6 timmar

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 0,5 % (90 °C, 6 timmar)

Sulfataska

Högst 0,05 %

Fri syra

Högst 0,5 % (som gallsyra)

Klorerade organiska ämnen

Högst 100 mg/kg (uttryckt som Cl)

Specifik absorption

image

i etanol

image

(275 nm), lägst 300 och högst 325

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 10 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 30 mg/kg

▼M7

E 315 isoaskorbinsyra

Synonymer

Erytorbinsyra

Definition

Kemisk beteckning

D-erytro-hex-2-ensyra γ-lakton

Isoaskorbinsyra

D-isoaskorbinsyra

EINECS-nummer

201-928-0

Kemisk formel

C6H8O6

Molekylvikt

176,13

Innehåll

Minst 98 % beräknat på vattenfri substans

Beskrivning

Vitt till svagt gult kristallint fast ämne som gradvis mörknar vid kontakt med ljus

Identifiering

A.  Smältintervall

Omkring 164–172 °C med sönderdelning

B.  Positivt test för askorbinsyra/färgreaktion

 
 

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 0,4 % efter torkning under reducerat tryck över kiselgel under tre timmar

Sulfataska

Högst 0,3 %

Specifik rotation

[α]25 D10 % (vikt/volym) vattenlösning mellan – 16,5 ° och – 18,0 °

Oxalat

Till en lösning av 1 g i 10 ml vatten tillsättes 2 droppar isättika och 5 ml 10 % kalciumacetatlösning.

Bly

Högst 2 mg/kg

▼B

E 316 NATRIUMISOASKORBAT

Synonymer

Natriumerythrobat

Definition

Kemisk beteckning

Natriumisoaskorbat

Natrium D-isoaskorbinsyra

Natriumsalt av 2,3-didehydro-K-erythro-hexono-1,4-lactone

Monohydrat av 3-keto-D-gulofurano-laktons natriumenolat

EINECS-nummer

228-973-9

Kemisk formel

C6H7O6Na·H2O

Molekylvikt

216,13

Innehåll

Minst 98 %, efter torkning i vakuumexsickator över svavelsyra i 24 timmar, uttryckt som monohydrat

Beskrivning

Vitt kristallint fast ämne

Identifiering

A. Löslighetstester

Lättlösligt i vatten, mycket svagt lösligt i etanol

B. Positivt test för askorbinsyra/färgreaktion

 

C. Positivt test för natrium

 

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 0,25 % efter torkning i en vakuumexsickator över svavelsyra i 24 timmar

Specifik rotation

image

10 % vattenlösning mellan + 95° och + 98°

pH i 10 % vattenlösning

5,5-8,0

Oxalat

Till en lösning av 1 g i 10 ml vatten sättes 2 droppar isättika och 5 ml 10 % kalciumacetatlösning. Lösningen skall förbli klar

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

▼M7

E 319 tertiär-butylhydrokinon (TBHQ)

Synonymer

TBHQ

Definition

Kemisk beteckning

Tert-butyl-1,4-bensendiol

2-(1,1-Dimetyletyl)-1,4-bensendiol

EINECS-nummer

217-752-2

Kemisk formel

C10H14O2

Molekylvikt

166,22

Innehåll

Minst 99 % C10H14O2

Beskrivning

Vitt kristallint fast ämne med karakteristisk lukt

Identifiering

A.  Löslighet

Praktiskt taget olöslig i vatten, löslig i etanol

B.  Smältpunkt

Minst 126,5 °C

C.  Fenoler

Lös upp cirka 5 mg av provet i 10 ml metanol och tillsätt 10,5 ml dimetyletylaminlösning (1 till 4). En röd till rosa färg skall framträda.

Renhetsgrad

Tertiär-butyl-p-bensokinon

Högst 0,2 %

2,5-Di-tertiär-butylhydrokinon

Högst 0,2 %

Hydroxi-kinon

Högst 0,1 %

Toluen

Högst 25 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

▼M2

E 320 BUTYLHYDROXIANISOL (BHA)

Synonymer

BHA

Definition

Kemiskt namn

3-tert-butyl-4-hydroxianisol

En blandning av 2-tert-butyl-4-hydroxianisol och 3-tert-butyl-4-hydroxianisol

 

EINECS

246-563-8

Kemisk formel

image

 

Molekylvikt

180,25

Innehåll

Minst 98,5 %

image

och minst 85 % av isomeren 3-tert-butyl-4-hydroxianisol
 

Beskrivning

Vita eller något gula kristaller eller vaxartat fast ämne med lätt aromatisk lukt

Identifiering

A.  Löslighet

Olöslig i vatten, lättlöslig i etanol

B.  Smältpunktsintervall

Mellan 48 °C och 63 °C

C.  Färgreaktion

Klarar test med avseende på fenolgrupper

Renhetsgrad

Sulfataska

Högst 0,05 % efter glödgning vid 800 ± 25 °C

Fenolföroreningar

Högst 0,5 %

Specifik absorption

image

image

(290 nm) minst 190 och högst 210
 
Specifik absorption

image

image

(228 nm) minst 326 och högst 345
 

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

▼B

E 321 BUTYLHYDROXITOLUEN (BHT)

Synonymer

BHT

Definition

Kemisk beteckning

2,6-Ditertiär-butyl-p-kresol

4-metyl-2,6-ditertiärbutylfenol

EINECS-nummer

204-881-4

Kemisk formel

C15H24O

Molekylvikt

220,36

Innehåll

Minst 99 %

Beskrivning

Vitt, kristallint eller flingformat fast ämne, luktfritt eller med en karaktäristisk svag aromatisk lukt

Identifiering

A. Löslighetstester

Olöslig i vatten och propan-1,2-diol

Lättlösligt i etanol

B. Smältpunkt

70 °C

C. Absorptionsmaximum

Absorptionen inom området 230 till 320 nm i ett 2 cm tjockt skikt av en lösning av 1 del i 100 000 delar vattenfri etanol har sitt maximum endast vid 278 nm

Renhetsgrad

Sulfataska

Högst 0,005 %

Fenolföroreningar

Högst 0,5 %

Specifik absorption

image

i etanol

image

(278 nm) lägst 81 och högst 88

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 322 LECITIN

Synonymer

Fosfatider

Fosfolipider

Definition

Lecitin är blandningar eller fraktioner av fosfatider utvunna med fysikaliska metoder från animaliska eller vegetabiliska livsmedel; de omfattar även hydrolyserade ämnen som utvunnits genom att använda ofarliga och lämpliga enzymer. Slutprodukten får inte uppvisa någon kvarstående enzymaktivitet

Lecitin kan blekas svagt i vattenhaltigt medium genom inverkan av väteperoxid. Denna oxidation får inte kemiskt förändra lecitinfosfatiderna

EINECS-nummer

232-307-2

Innehåll

— Lecitiner: minst 60,0 % av substanser som är olösliga i aceton

— Hydrolyserade lecitiner: minst 56,0 % av substanser som är olösliga i aceton

Beskrivning

— Lecitiner: brun vätska eller viskös, trögflytande vätska eller pulver

— Hydrolyserade lecitiner: ljusbrun till brun viskös vätska eller pasta

Identifiering

A. Positiva tester för cholin, fosforsyra och fettsyror

 

B. Test för hydrolyserad lecitin

Sätt 500 ml vatten (30-35 °C) till en 800 ml bägare. Tillsätt sedan långsamt 50 ml av provet under ständig omrörning. Hydrolyserad lecitin bildar en homogen emulsion. Ej hydrolyserad lecitin bildar en tydlig klump på cirka 50 g

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 2,0 % bestämt genom torkning vid 105 °C i 1 timme

Substans olöslig i toluen

Högst 0,3 %

Syratal

— Lecitiner: högst 35 mg kaliumhydroxid per gram

— Hydrolyserade lecitiner: högst 45 mg kaliumhydroxid per gram

Peroxidtal

10 eller lägre

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 325 NATRIUMLAKTAT

Definition

Kemisk beteckning

Natriumlaktat

Natrium-2-hydroxipropionat

Mjölksyrans natriumsalt

EINECS-nummer

200-772-0

Kemisk formel

C3H5NaO3

Molekylvikt

112,06 (vattenfri)

Innehåll

Minst 57 % och högst 66 %

Beskrivning

Farglös, genomskinlig vätska

Luktfri eller med en svag, karaktäristisk lukt

Identifiering

A. Positiva testresultat för natrium och laktat

 

Renhetsgrad

Syrahalt

Högst 0,5 % efter torkning uttryckt som mjölksyra

pH i 20 % vattenlösning

6,5-7,5

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

Reducerande substanser

Ingen reduktion av Fehlings lösning

Observera:

Denna specifikation avser 60 % vattenlösning.

 

E 326 KALIUMLAKTAT

Definition

Kemisk beteckning

Kaliumlaktat

Kalium-2-hydrotipropanate

Mjölksyrans kaliumsalt

EINECS-nummer

213-631-3

Kemisk formel

C3H5O3K

Molekylvikt

128,17 (vattenfri)

Innehåll

Minst 57 % och högst 66 %

Beskrivning

Svagt viskös, nästan luktfri, klar vätska

Luktfri eller med svag, karaktäristisk lukt

Identifiering

A. Glödgning

Glödga kaliumlaktat tills endast aska återstår. Askan är alkalisk och skum bildas vid tillsättning av syra

B. Färgreaktion

Låt 2 ml kaliumlaktatlösning komma i kontakt med 5 ml av en lösning av 1 del katekol och 100 delar svavelsyra. En djupröd färg framträder i kontaktzonen

C. Positiva testresultat för kalium och för laktat

 

Renhetsgrad

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

Syrahalt

Lös 1 g kaliumlaktatlösning i 20 ml vatten, tillsätt 3 droppar fenolftalein TS och titrera med 0,1 N natriumhydroxid. Högst 0,2 ml bör åtgå

Reducerande substanser

Kaliumlaktat skall inte ge någon reduktion av Fehlings lösning

Observera:

Denna specifikation avser 60% vattenlösning.

 

E 327 KALCIUMLAKTAT

Definition

Kemisk beteckning

Kalciumdilaktat

Kalciumdilaktathydrat

Mjölksyrans kalciumsalt

Kalciumsalt av 2-hydrotipropinsyra

EINECS-nummer

212-406-7

Kemisk formel

(C3H5O3)2Ca·nH2O (n = 0-5)

Molekylvikt

218,22 (vattenfri)

Innehåll

Minst 98 % beräknat på vattenfri substans

Beskrivning

Nästan luktfritt, vitt kristallint pulver eller granulat

Identifiering

A. Positiva testresultat för laktat och för kalcium

 

B. Löslighetstester

Lösligt i vatten och praktiskt taget olösligt i etanol

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Bestämmes genom torkning vid 120 °C i 4 timmar:

— vattenfritt: högst 3,0 %

— med 1 vattenmolekyl: högst 8,0 %

— med 3 vattenmolekyler: högst 20,0 %

— 4,5 vattenmolekyler: högst 27,0 %

Syrahalt

Högst 0,5 % av torr substans uttryckt som mjölksyra

Fluorid

Högst 30 mg/kg (uttryckt som fluor)

pH i 5 % vattenlösning

6,0-8,0

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

Reducerande substanser

Ingen reduktion av Fehlings lösning

E 330 CITRONSYRA

Definition

Kemisk beteckning

Citronsyra

2-hydroxi-propan-1,2,3-trikarboxylsyra

EINECS-nummer

201-069-1

Kemisk formel

a)  C6H8O7 (vattenfri)

b)  C6H8O7·H2O (monohydrat)

Molekylvikt

a)  192,13 (vattenfri)

b)  210,15 (monohydrat)

Innehåll

Citronsyra kan vara vattenfri eller innehålla en molekyl vatten. Citronsyra innehåller minst 99,5 % C6H8O7, uttryckt som vattenfri substans

Beskrivning

Citronsyrä är ett vitt eller färglöst, luktfritt, kristallint fast ämne med starkt sur smak. Monohydratet efflorescerar i torr luft

Identifiering

A. Löslighetstester

Mycket lösligt i vatten, lättlösligt i etanol, lösligt i eter

Renhetsgrad

Vattenhalt

Vattenfri citronsyra innehåller högst 0,5 % vatten; citronsyramonohydratet innehåller högst 8,8 % vatten (Karl Fischer-metoden)

Sulfataska

Högst 0,05 % efter kalcinering vid 800 ± 25 °C

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 5 mg/kg

Oxalater

Högst 100 mg/kg, uttryckt som oxalsyra, efter torkning

Lätt förkolnande substanser

Upphetta 1 g av ett pulveriserat prov med 10 ml 98 % (min) svavelsyra på vattenbad vid 90 °C i mörker under 1 timme. Endast en blek brun färg får framträda (motsvarande Fluid K)

E 331 (i) MONONATRIUMCITRAT

Synonymer

Citronsyrans mononatriumsalt

Definition

Kemisk beteckning

Mononatriumcitrat

2-hydroxi-propan-1,2,3-trikarboxylsyrans mononatriumsalt

Kemisk formel

a)  C6H7O7Na (vattenfri)

b)  C6H7O7Na·H2O (monohydrat)

Molekylvikt

a)  214,11 (vattenfri)

b)  232,23 (monohydrat)

Innehåll

Minst 99 % uttryckt som vattenfri substans

Beskrivning

Kristallint vitt pulver eller färglösa kristaller

Identifiering

A. Positiva testresultat för citrat och natrium

 

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Bestäms genom torkning vid 180 °C i 4 timmar:

— vattenfri: högst 1,0%

— monohydrat: högst 8,8 %

Oxalater

Högst 100 mg/kg, uttryckt som oxalsyra, efter torkning

pH i 1 % vattenlösning

3,5-3,8

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 5 mg/kg

E 331 (ii) DINATRIUMCITRAT

Synonymer

Citronsyrans dinatriumsalt

Definition

Kemisk beteckning

Dinatriumcitrat

2-hydroxi-propan-1,2,3-trikarboxylsyrans dinatriumsalt

Citronsyrans dinatriumsalt med 1,5 vattenmolekyler

EINECS-nummer

205-623-3

Kemisk formel

CH6O7Na2·1,5H2O

Molekylvikt

263,11

Innehåll

Minst 99 % uttryckt som vattenfri substans

Beskrivning

Kristallint vitt pulver eller färglösa kristaller

Identifiering

A. Positiva testresultat för citrat och natrium

 

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 13,0 % vid torkning i 180 °C under 4 timmar

Oxalater

Högst 100 mg/kg, uttryckt som oxalsyra, efter torkning

pH i 1 % vattenlösning

4,9-5,2

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 5 mg/kg

E 331 (iii) TRINATRIUMCITRAT

Synonymer

Citronsyrans trinatriumsalt

Definition

Kemisk beteckning

Trinatriumcitrat

2-hydroxi-propan-1,2,3-trikarboxylsyrans trinatriumsalt

Citronsyrans trinatriumsalt, vattenfritt eller som dihydrat eller pentahydrat

EINECS-nummer

200-675-3

Kemisk formel

Vattenfri:

C6H5O7Na3

Hydratiserad:

C6H5O7Na3·nH2O (n = 2 eller 5)

Molekylvikt

258,07 (vattenfri)

Innehåll

Minst 99 % uttryckt som vattenfri substans

Beskrivning

Kristallint vitt pulver eller färglösa kristaller

Identifiering

A. Positiva testresultat för citrat och natrium

 

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Bestäms genom torkning vid 180 °C i 4 timmar:

— vattenfri:

högst 1,0 %

— dihydrat:

högst 13,5 %

— pentahydrat:

högst 30,3 %

Oxalater

Högst 100 mg/kg, uttryckt som oxalsyra, efter torkning

pH i 5 % vattenlösning

7,5-9,0

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 5 mg/kg

E 332 (i) MONOKALIUMCITRAT

Synonymer

Citronsyrans monokaliumsalt

Definition

Kemisk beteckning

Monokaliumcitrat

2-hydroxi-propan-1,2,3-trikarboxylsyrans monokaliumsalt

Vattenfritt monokaliumsalt av citronsyran

EINECS-nummer

212-753-4

Kemisk formel

C6H7O7K

Molekylvikt

230,21

Innehåll

Minst 99 % uttryckt som vattenfri substans

Beskrivning

Vitt, hygroskopiskt, kornigt pulver eller klara kristaller

Identifiering

A. Positiva testresultat för citrat och kalium

 

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 1,0 % bestämd genom torkning vid 180 °C i 4 timmar

Oxalater

Högst 100 mg/kg, uttryckt som oxalsyra, efter torkning

pH i 1 % vattenlösning

3,5-3,8

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 5 mg/kg

E 332 (ii) TRIKALIUMCITRAT

Synonymer

Citronsyrans trikaliumsalt

Definition

Kemisk beteckning

Trikaliumcitrat

2-hydroxi-propan-1,2,3-trikarboxylsyrans trikaliumsalt

Monohydrat av citronsyrans trikaliumsalt

EINECS-nummer

212-755-5

Kemisk formel

C6H5O7K3·H2O

Molekylvikt

324,42

Innehåll

Minst 99 % uttryckt som vattenfri substans

Beskrivning

Vitt, hygroskopiskt, kornigt pulver eller klara kristaller

Identifiering

A. Positiva testresultat för citrat och kalium

 

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 6,0 % bestämd genom torkning vid 180 °C i 4 timmar

Oxalater

Högst 100 mg/kg, uttryckt som oxalsyra, efter torkning

pH i 5 % vattenlösning

7,5-9,0

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 5 mg/kg

E 333 (i) MONOKALCIUMCITRAT

Synonymer

Monokalciumcitrat

Citronsyrans monokalciumsalt

Definition

Kemisk beteckning

Kalciumcitrat

2-hydroxi-propan-1,2,3-trikarboxylsyrans monokalciumsalt

Monohydrat av citronsyrans monokalciumsalt

Kemisk formel

(C6H7O7)2Ca·H2O

Molekylvikt

440,32

Innehåll

Minst 97,5 % uttryckt som vattenfri substans

Beskrivning

Fint vitt pulver

Identifiering

A. Positiva testresultat för citrat och kalcium

 

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 7,0 % bestämd genom torkning vid 180 °C i 4 timmar

Oxalater

Högst 100 mg/kg, uttryckt som oxalsyra, efter torkning

pH i 1 % vattenlösning

3,2-3,5

Fluorid

Högst 30 mg/kg (uttryckt som fluor)

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 5 mg/kg

Karbonater

Vid upplösning av 1 g kalciumcitrat i 10 ml 2 N saltsyra får endast ett fåtal isolerade bubblor frigöras

E 333 (ii) DIKALCIUMCITRAT

Synonymer

Citronsyrans dikalciumsalt

Definition

Kemisk beteckning

Dikalciumcitrat

2-hydroxi-propan-1,2,3-trikarboxylsyrans dikalciumsalt

Trihydrat av citronsyrans dikalciumsalt

Kemisk formel

(C6H7O7)2Ca·3H2O

Molekylvikt

530,42

Innehåll

Minst 97,5 % uttryckt som vattenfri substans

Beskrivning

Fint vitt pulver

Identifiering

A. Positiva testresultat för citrat och kalcium

 

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 20,0 % bestämd genom torkning vid 180 °C i 4 timmar

Oxalater

Högst 100 mg/kg, uttryckt som oxalsyra, efter torkning

Fluorid

Högst 30 mg/kg (uttryckt som fluor)

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 5 mg/kg

Karbonater

Vid upplösning av 1 g kalciumcitrat i 10 ml 2 N saltsyra får endast ett fåtal isolerade bubblor frigöras

E 333 (iii) TRIKALCIUMCITRAT

Synonymer

Citronsyrans trikalciumsalt

Definition

Kemisk beteckning

Trikalciumcitrat

2-hydroxi-propan-1,2,3-trikarboxylsyrans trikalciumsalt

Tetrahydrat av citronsyrans trikalciumsalt

EINECS-nummer

212-391-7

Kemisk formel

(C6H6O7)2Ca3·4H2O

Molekylvikt

570,51

Innehåll

Minst 97,5 % uttryckt som vattenfri substans

Beskrivning

Fint vitt pulver

Identifiering

A. Positiva testresultat för citrat och kalcium

 

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 14 % bestämd genom torkning vid 180 °C i 4 timmar

Oxalater

Högst 100 mg/kg, uttryckt som oxalsyra, efter torkning

Fluorid

Högst 30 mg/kg (uttryckt som fluor)

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 5 mg/kg

Karbonater

Vid upplösning av 1 g kalciumcitrat i 10 ml 2 N saltsyra får endast ett fåtal isolerade bubblor frigöras

E 334 L (+)-VINSYRA

Definition

Kemisk beteckning

L-vinsyra

L-2,3-dihydroxibärnstensyra

EINECS-nummer

201-766-0

Kemisk formel

C4H6O6

Molekylvikt

150,09

Innehåll

Minst 99,5 % uttryckt som vattenfri substans

Beskrivning

Färglöst eller halvgenomsiktigt kristallint fast ämne eller vitt kristallint pulver

Identifiering

A. Smältintervall

168-170 °C

B. Positiva testresultat för tartrat

 

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 0,5 % (över P2O5, 3 timmar)

Sulfataska

Högst 1 000 mg/kg efter kalcinering vid 800 ± 25 °C

Specifik optisk rotation

image

20 % vattenlösning mellan + 11,5 ° och + 13,5 °

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

Oxalater

Högst 100 mg/kg, uttryckt som oxalsyra, efter torkning

E 335 (i) MONONATRIUMTARTRAT

Definition

Kemisk beteckning

Mononatriumtartrat

L(+)-Vinsyrans mononatriumsalt

Kemisk formel

C4H5O6Na·H2O

Molekylvikt

194,05

Innehåll

Minst 99 % uttryckt som vattenfri substans

Beskrivning

Klara, färglösa kristaller

Identifiering

A. Positiva resultat för tartrat och för natrium

 

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 10 % bestämd efter torkning vid 105 °C i 4 timmar

Oxalater

Högst 100 mg/kg, uttryckt som oxalsyra, efter torkning

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 335 (ii) DINATRIUMTARTRAT

Definition

Kemisk beteckning

Dinatrium-L-tartrat

Dinatrium(+)-tartrat

L(+)-vinsyrans dinatriumsalt

EINECS-nummer

212-773-3

Kemisk formel

C4H4O6Na2·2H2O

Molekylvikt

230,8

Innehåll

Minst 99 % uttryckt som vattenfri substans

Beskrivning

Klara, färglösa kristaller

Identifiering

A. Positiva testresultat för tartrat och för natrium

 

B. Löslighetstester

1 g är olösligt i 3 ml vatten.Olösligt i etanol

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 17 % bestämd efter torkning vid 150 °C i 4 timmar

Oxalater

Högst 100 mg/kg, uttryckt som oxalsyra, efter torkning

pH i 1% vattenlösning

7,0-7,5

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 336 (i) MONOKALIUMTARTRAT

Synonymer

 

Definition

Kemisk beteckning

Monokaliumtartrat

L(+)-vinsyrans monokaliumsalt utan vatten

Kemisk formel

C4H5O6K

Molekylvikt

188,16

Innehåll

Minst 98 % uttryckt som vattenfri substans

Beskrivning

Vitt kristallint eller kornigt pulver

Identifiering

A. Positiva testresultat för tartrat och för kalium

 

B. Smältpunkt

230 °C

Renhetsgrad

pH i 1 % vattenlösning

3,4

Viktförlust vid torkning

Högst 1 % bestämd efter torkning vid 105 °C i 4 timmar

Oxalater

Högst 100 mg/kg, uttryckt som oxalsyra, efter torkning

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 336 (ii) DIKALIUMTARTRAT

Synonymer

Dikaliumtartrat

Definition

Kemisk beteckning

Dikaliumtartrat

L-(+)-vinsyrans dikaliumsalt med en halv molekyl vatten

EINECS-nummer

213-067-8

Kemisk formel

C4H4O6K2·H2O

Molekylvikt

235,2

Innehåll

Minst 99 % uttryckt som vattenfri substans

Beskrivning

Vitt kristallint eller kornigt pulver

Identifiering

A. Positiva testresultat för tartrat och för kalium

 

B. Smältpunkt

230 °C

Renhetsgrad

pH i 1 % vattenlösning

7,0-9,0

Viktförlust vid torkning

Högst 4 % bestämd efter torkning vid 150 °C i 4 timmar

Oxalater

Högst 100 mg/kg, uttryckt som oxalsyra, efter torkning

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 337 KALIUMNATRIUMTARTRAT

Synonymer

Kaliumnatrium-L(+)-tartrat

Definition

Kemisk beteckning

Natriumkaliumsalt av L-2,3-dihydroxibutandikarboxylsyra

Natriumkalium-L(+)-tartrat

EINECS-nummer

206-156-8

Kemisk formel

C4H4O6KNa·4H2O

Molekylvikt

282,23

Innehåll

Minst 99 % uttryckt som vattenfri substans

Beskrivning

Färglösa kristaller eller vitt kristallint pulver

Identifiering

A. Positiva testresultat för tartrat, kalium och natrium

 

B. Löslighetstester

1 g är lösligt i 1 ml vatten. Olösligt i etanol

C. Smältintervall

70-80 °C

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 26,0 % och lägst 21,0 % bestämd genom torkning vid 150 °C i 3 timmar

Oxalater

Högst 100 mg/kg, uttryckt som oxalsyra, efter torkning

pH i 1 % vattenlösning

6,5-8,5

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

▼M4

E 338 FOSFORSYRA

Synonymer

Ortofosforsyra

Monofosforsyra

Definition

Kemiskt namn

Fosforsyra

EINECS-nummer

231-633-2

Kemisk formel

H3PO4

Molekylvikt

98,00

Innehåll

Fosforsyra är tillgängligt i handeln i form av en vattenlösning i varierande koncentrationer. Minst 67,0 % och högst 85,7 %

Beskrivning

Klar, färglös, viskös vätska

Identifiering

A.  Positiva tester med avseende på syra och fosfat

 

Renhetsgrad

Flyktiga syror

Högst 10 mg/kg (som ättiksyra)

Klorider

Högst 200 mg/kg (uttryckt som klor)

Nitrater

Högst 5 mg/kg (som NaNO3)

Sulfater

Högst 1 500 mg/kg (som CaSO4)

Fluorid

Högst 10 mg/kg (uttryckt som fluor)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 4 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Observera:

Denna specifikation avser 75-procentig vattenlösning

 

E 339 (i) MONONATRIUMFOSFAT

Synonymer

Mononatriummonofosfat

Natriumdiväteortofosfat

Mononatriumortofosfat

Monobasiskt natriumfosfat

Natriumdivätemonofosfat

Definition

Kemiskt namn

Natriumdivätemonofosfat

EINECS-nummer

231-449-2

Kemisk formel

Vattenfri: NaH2PO4

Monohydrat: NaH2PO4 · H2O

Dihydrat: NaH2PO4 · 2H2O

Molekylvikt

Vattenfri: 119,98

Monohydrat: 138,00

Dihydrat: 156,01

Innehåll

Minst 97 % NaH2PO4 efter torkning vid 60 °C i 1 timme och därefter vid 105 °C i 4 timmar

P2O5-halt

58,0-60,0 % i vattenfri substans

Beskrivning

Ett vitt luktfritt, svagt fuktupptagande pulver, kristaller eller korn

Identifiering

A.  Positiva tester med avseende på natrium och fosfat

 

B.  Löslighet

Lättlösligt i vatten, olösligt i etanol och eter

C.  pH i en 1-procentig lösning

Mellan 4,1 och 5,0

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Det vattenfria saltet får förlora högst 2,0 %, monohydratet högst 15,0 %, och dihydratet högst 25 % efter torkning vid 60 °C i 1 timme och därefter vid 105 °C i 4 timmar

Vattenolösliga ämnen

Högst 0,2 % i vattenfri substans

Fluorid

Högst 10 mg/kg (uttryckt som fluor)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 4 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 339 (ii) DINATRIUMFOSFAT

Synonymer

Dinatriummonofosfat

Sekundärt natriumfosfat

Dinatriumortofosfat

Definition

Kemiskt namn

Dinatriumvätemonofosfat

Dinatriumväteortofosfat

EINECS-nummer

231-448-7

Kemisk formel

Vattenfri: Na2HPO4

Hydratiserad: Na2HPO4 · nH2O (n = 2, 7 eller 12)

Molekylvikt

141,98 (vattenfri)

Innehåll

Minst 98 % Na2HPO4 efter torkning vid 40 °C i 3 timmar och därefter vid 105 °C i 5 timma

P2O5-halt

49 -51 % i vattenfri substans

Beskrivning

Vattenfritt dinatriumvätefosfat är ett vitt, hygroskopiskt, luktfritt pulver. Förekommande hydratiserade former inkluderar dihydratet: ett vitt kristallint, luktfritt ämne; heptahydratet: vita, luktfria, efflorescerande kristaller eller granulärt pulver och dodekahydratet: vitt, efflorescerande, luktfritt pulver eller kristaller

Identifiering

A.  Positiva tester med avseende på natrium och fosfat

 

B.  Löslighet

Lättlösligt i vatten, olösligt i etanol

C.  pH i en 1-procentig lösning

Mellan 8,4 och 9,6

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Efter torkning vid 40 °C i 3 timmar och därefter vid 105 °C i 5 timmar får viktförlusterna vara följande: det vattenfria saltet högst 5,0 %, dihydratet högst 22,0 %, heptahydratet högst 50,0 %, dodekahydratet högst 61,0 %

Vattenolösliga ämnen

Högst 0,2 % i vattenfri substans

Fluorid

Högst 10 mg/kg (uttryckt som fluor)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 4 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 339 (iii) TRINATRIUMFOSFAT

Synonymer

Natriumfosfat

Tribasiskt natriumfosfat

Trinatriumortofosfat

Definition

Trinatriumfosfat erhålls från vattenlösningar och kristalliseras i den vattenfria formen och med 1/2, 1, 6, 8 eller 12 H2O. Dodekahydratet kristalliseras alltid ur vattenlösningar med ett överskott på natriumhydroxid. Har NaOH-molekyl

Kemiskt namn

Trinatriummonofosfat

Trinatriumfosfat

Trinatriumortofosfat

EINECS-nummer

231-509-8

Kemisk formel

Vattenfri: Na3PO4

Hydratiserad: Na3PO4 · nH2O (n = , 1, 6, 8, eller 12)

Molekylvikt

163,94 (vattenfri)

Innehåll

Vattenfri natriumfosfat och de hydratiserade formerna, med undantag för dodekahydratet, innehåller minst 97,0 % Na3PO4 beräknad på torrsubstans. Natriumfosfatdodekahydratet innehåller minst 92,0 % Na3PO4 beräknad på glödgad substans

P2O5-halt

40,5-43,5 % i vattenfri substans

Beskrivning

Vita luktfria kristaller, granulat eller kristallint pulver

Identifiering

A.  Positiva tester med avseende på natrium och fosfat

 

B.  Löslighet

Lättlösligt i vatten, olösligt i etanol

C.  pH i en 1-procentig lösning

Mellan 11,5 och 12,5

Renhetsgrad

Viktförlust vid glödgning

Efter torkning vid 120 °C i 2 timmar och därefter glödgning vid cirka 800 oC i 30 minuter får viktförlusterna vara följande: vattenfritt högst 2,0 %, monohydratet högst 11,0 %, dodekahydratet: mellan 45,0 % och 58,0 %

Vattenolösliga ämnen

Högst 0,2 % i vattenfri substans

Fluorid

Högst 10 mg/kg (uttryckt som fluor)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 4 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 340 (i) MONOKALIUMFOSFAT

Synonymer

Monobasiskt kaliumfosfat

Monokaliumfosfat

Kaliumortofosfat

Definition

Kemiskt namn

Kaliumdivätefosfat

Kaliumdiväteortofosfat

Monokaliumdivätemonofosfat

EINECS-nummer

231-913-4

Kemisk formel

KH2PO4

Molekylvikt

136,09

Innehåll

Minst 98,0 % efter torkning vid 105 °C i 4 timmar

P2O5-halt

51,0-53,0 % i vattenfri substans

Beskrivning

Luktfria, färglösa kristaller eller vitt, granulärt eller kristallint pulver

Identifiering

A.  Positiva tester med avseende på kalium och fosfat

 

B.  Löslighet

Lättlösligt i vatten, olösligt i etanol.

C.  pH i en 1-procentig lösning

Mellan 4,2 och 4,8

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 2,0 % bestämd efter torkning vid 105 °C i 4 timmar

Vattenolösliga ämnen

Högst 0,2 % i vattenfri substans

Fluorid

Högst 10 mg/kg (uttryckt som fluor)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 4 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 340 (ii) DIKALIUMFOSFAT

Synonymer

Dikaliumfosfat

Dikaliumortofosfat

Dibasiskt kaliumfosfat

Definition

Kemiskt namn

Dikaliumvätemonofosfat

Dikaliumvätefosfat

Dikaliumväteortofosfat

EINECS-nummer

231-834-5

Kemisk formel

K2HPO4

Molekylvikt

174,18

Innehåll

Minst 98 % efter torkning vid 105 °C i 4 timmar

P2O5-halt

40,3-41,5 % i vattenfri substans

Beskrivning

Färglöst eller vitt pulver, kristaller eller klumpar; fuktupptagande

Identifiering

A.  Positiva tester med avseende på kalium och fosfat

 

B.  Löslighet

Lättlösligt i vatten, olösligt i etanol

C.  pH i en 1-procentig lösning

Mellan 8,7 och 9,4

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 2,0 % bestämd efter torkning vid 105 °C i 4 timmar

Vattenolösliga ämnen

Högst 0,2 % i vattenfri substans

Fluorid

Högst 10 mg/kg (uttryckt som fluor)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 4 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 340 (iii) TRIKALIUMFOSFAT

Synonymer

Kaliumfosfat

Trikaliumortofosfat

Definition

Kemiskt namn

Trikaliummonofosfat

Trikaliumfosfat

Trikaliumortofosfat

EINECS-nummer

231-907-1

Kemisk formel

Vattenfri: K3PO4

Hydratiserad: K3PO4 · nH2O (n = 1 eller 3)

Molekylvikt

212,27 (vattenfri)

Innehåll

Minst 97 % beräknad på glödgad substans

P2O5-halt

30,5-33,0 % beräknad på glödgad substans

Beskrivning

Färglösa eller vita, luktfria hygroskopiska kristaller eller granulat. Förekommande hydratiserade former inkluderar monohydrat och trihydrat

Identifiering

A.  Positiva tester med avseende på kalium och fosfat

 

B.  Löslighet

Lättlösligt i vatten, olösligt i etanol

C.  pH i en 1-procentig lösning

Mellan 11,5 och 12,3

Renhetsgrad

Viktförlust vid glödgning

Det vattenfria saltet högst 3,0 %, hydratiserat högst 23,0 %. Bestämmes genom torkning vid 105 °C i 1 timme och därefter glödgning vid cirka 800 °C ± 25 °C i 30 minuter

Vattenolösliga ämnen

Högst 0,2 %, i vattenfri substans

Fluorid

Högst 10 mg/kg (uttryckt som fluor)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 4 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 341 (i) MONOKALCIUMFOSFAT

Synonymer

Monobasiskt kalciumfosfat

Monokalciumortofosfat

Kalciumbis(diväteortofosfat)

Definition

Kemiskt namn

Kalciumdivätefosfat

EINECS-nummer

231-837-1

Kemisk formel

Vattenfri: Ca(H2PO4)2

Monohydrat: Ca(H2PO4)2 · H2O

Molekylvikt

234,05 (vattenfri)

252,08 (monohydrat)

Innehåll

Minst 95 % i torrsubstans

P2O5-halt

55,5-61,1 % i vattenfri substans

Beskrivning

Granulärt pulver eller vita, sönderflytande kristaller eller granulat

Identifiering

A.  Positiva tester med avseende på kalcium och fosfat

 

B.  CaO-halt

23,0-27,5 % (vattenfri)

19,0-24,8 % (monohydrat)

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 14 % bestämd efter torkning vid 105 °C i 4 timmar (vattenfri)

Högst 17,5 % bestämd efter torkning vid 60 °C i 1 timme och därefter vid 105 °C i 4 timmar (monohydrat)

Viktförlust vid glödgning

Högst 17,5 % efter glödgning vid 800 °C ± 25 °C i 30 minuter (vattenfri)

Högst 25,0 % bestämd efter torkning vid 105 °C i 1 timme och därefter glödgning vid 800 °C ± 25 °C i 30 minuter (monohydrat)

Fluorid

Högst 30 mg/kg (uttryckt som fluor)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 4 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 341 (ii) DIKALCIUMFOSFAT

Synonymer

Dibasiskt kalciumfosfat

Dikalciumortofosfat

Definition

Kemiskt namn

Kalciumvätefosfat

Kalciumväteortofosfat

EINECS-nummer

231-826-1

Kemisk formel

Vattenfri: CaHPO4

Dihydrat: CaHPO4 · 2H2O

Molekylvikt

136,06 (vattenfri)

172,09 (dihydrat)

Innehåll

Dikalciumfosfat innehåller minst 98 % och högst motsvarande 102 % CaHPO4 efter torkning vid 200 °C i 3 timmar

P2O5-halt

50,0-52,5 % i vattenfri substans

Beskrivning

Vita kristaller eller granulat, granulärt pulver eller pulver

Identifiering

A.  Positiva tester med avseende på kalcium och fosfat

 

B.  Löslighet

Svårlösligt i vatten, olösligt i etanol

Renhetsgrad

Viktförlust vid glödgning

Högst 8,5 % (vattenfri) eller 26,5 % (dihydrat) efter glödgning vid 800 °C ± 25 °C

Fluorid

Högst 50 mg/kg (uttryckt som fluor)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 4 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 341 (iii) TRIKALCIUMFOSFAT

Synonymer

Tribasiskt kalciumfosfat

Kalciumortofosfat

Pentakalciumhydroxidtris(ortofosfat)

Kalciumhydroxyfosfat

Definition

Trikalciumfosfat består av en varierande blandning av kalciumfosfater som erhålls genom neutralisering av fosforsyra med kalciumhydroxid och har den ungefärliga sammansättningen 10CaO · 3P2O5 · H2O.

Kemiskt namn

Pentakalciumhydroxidtris(ortofosfat)

Trikalciumfosfat

EINECS-nummer

235-330-6 (Pentakalciumhydroxidtris(ortofosfat)

231-840-8 (Trikalcium bis(ortofosfat)

Kemisk formel

Ca5(PO4)3 · OH eller Ca3(PO4)2

Molekylvikt

502 eller 310

Innehåll

Minst 90 % beräknad på glödgad substans

P2O5-halt

38,5-48,0 % i vattenfri substans

Beskrivning

Ett vitt, luktfritt pulver som är stabilt i luft

Identifiering

A.  Positiva tester med avseende på kalcium och fosfat

 

B.  Löslighet

Praktiskt taget olösligt i vatten, olösligt i etanol, lösligt i utspädd saltsyra och salpetersyra

Renhetsgrad

Viktförlust vid glödgning

Högst 8 % efter glödgning vid 800 °C ± 25 °C tills vikten är konstant

Fluorid

Högst 50 mg/kg (uttryckt som fluor)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 4 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

▼B

E 385 KALCIUMDINATRIUMETYLENDIAMINTETRAACETAT

Synonymer

Kalciumdinatrium-EDTA

Kalciumdinatriumedetat

Definition

Kemiskt namn

N,N′-1,2-Etandiylbis-[N-(karboxymetyl)-glycinat] [(4-)-O,O′,ON,ON]-kalciat-(2)-dinatrium)

Kalciumdinatriumetylendiamintetraacetat

Kalciumdinatrium-(etylendinitrilo)-tetraacetat

EINECS-nummer

200-529-9

Kemisk formel

C10H12O8CaN2Na2·2H2O

Relativ molekylmassa

410,31

Innehåll

Minst 97 % beräknat på vattenfri substans

Beskrivning

Vita, luktlösa kristallinska granulat eller vitt till nästan vitt pulver, något hygroskopiskt

Identifiering

A. Positiva testresultat för natrium och kalcium

 

B. Kelatisk aktivitet med positiva joner

 

C. pH i 1 % lösning: 6,5-7,5

 

Renhetsgrad

Vatten

5-13 % (Karl Fischer-metoden)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

▼M1

Ethylenoxid får inte användas för sterilisering av livsmedelstillsatser.

E 400 ALGINSYRA

Definition

Linjär glycuronoglycan som i huvudsak består av β-(1,4)-bundna D-mannaronsyra och a-(1,4)-bundna L-glucoronsyraenheter i en form av en pyranosring. Hydrofil kolloidal kolhydrat som extraheras med hjälp av utspädd alkali från naturliga arter av olika slag av bruna alger (Phaeophyceae)

Einecs-nummer

232-680-1

Kemisk formel

(C6H8O6)n

Molekylvikt

10 000-600 000 (typiskt medelvärde)

Innehåll

Alginsyra ger, på vattenfri basis, minst 20 % och högst 23 % koldioxid (CO2), vilket motsvarar minst 91 % och högst 104,5 % alginsyra (C6H8O6)n (beräknad på en ekvivalent vikt av 200)

Beskrivning

Alginsyra förekommer i trådar, korn, granulat och pulver; den är vit till gulaktigt brun och nästan luktfri

Identifiering

A. Löslighet

Olöslig i vatten och organiska lösningsmedel, löses sakta i lösningar av natriumkarbonat, natriumhydroxid och trinatriumfosfat

B. Utfällningstest med kalciumklorid

Tillsätt en 2,5-procentig lösning av kalciumklorid motsvarande en femtedel av volymen av en 0,5-procentig lösning av provet upplöst i en 1 M natriumhydroxidlösning. En voluminös, geléartad fällning bildas. Testet skiljer alginsyra från gummi arabicum, natriumkarboximetylcellulosa, karboximetylstärkelse, karragenan, gelatin, ghattigummi, karayagummi, fruktkärnmjöl, metylcellulosa och dragant

C. Utfällningstest med ammoniumsulfat

Tillsätt en mättad lösning av ammoniumsulfat motsvarande en femtedel av volymen av en 0,5-procentig lösning av provet i en 1 M natriumhydroxidlösning. Ingen utfällning får bildas. Testet skiljer alginsyra från agar, natriumkarboximetylcellulosa, karragenan, avestrad pektin, gelatin, fruktkärnmjöl, metylcellulosa och stärkelse

D. Färgreaktion

Lös upp 0,01 g av provet så fullständigt som möjligt genom att skaka om det med 0,15 ml av 0,1 N natriumhydroxid och tillsätt 1 ml av en sur järnsulfatlösning. Inom fem minuter utvecklas en körsbärsröd färg som slutligen övergår i purpur

Renhetsgrad

pH i 3 % suspension

Mellan 2,0 och 3,5

Viktförlust vid torkning

Högst 15 % (efter torkning vid 105 °C i 4 timmar)

Sulfataska

Högst 8% på vattenfri basis

Substans olöslig i natriumhydroxid (1 M lösning)

Högst 2 % på vattenfri basis

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 20 mg/kg

Totalt antal per platta

Högst 5 000 kolonier per gram

Jäst och mögel

Högst 500 kolonier per gram

E. coli

Ej påvisbart i 5 gram

Salmonella spp.

Ej påvisbart i 10 gram

E 401 NATRIUMALGINAT

Definition

Kemisk beteckning

Natriumsalt av alginsyra

Kemisk formel

(C6H7NaO6)n

Molekylvikt

10 000-600 000 (typiskt medelvärde)

Innehåll

Natriumalginat ger, på vattenfri basis, minst 18 % och högst 21 % koldioxid (CO2), vilket motsvarar minst 90,8% och högst 106,0% natriumalginat (beräknad på en ekvivalent vikt av 222)

Beskrivning

Nästan luktfritt, vitt till gulaktigt pulver som är fibrigt eller kornigt

Identifiering

A. Positiva tester för natrium och för alginsyra

 

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 15 % (efter torkning vid 105 °C i 4 timmar)

Substans som är olöslig i vatten

Högst 2 % på vattenfri basis

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 20 mg/kg

Totalt antal per platta

Högst 5 000 kolonier per gram

Jäst och mögel

Högst 500 kolonier per gram

E. coli

Ej påvisbart i 5 gram

Salmonella spp.

Ej påvisbart i 10 gram

E 402 KALIUMALGINAT

Definition

Kemisk beteckning

Kaliumsalt av alginsyra

Kemisk formel

(C6H7KO6)n

Molekylvikt

10 000-600 000 (typiskt medelvärde)

Innehåll

Kaliumalginat ger, på vattenfri basis, minst 16,5 % och högst 19,5 % koldioxid, vilket motsvarar minst 89,2 % och högst 105,5 % kaliumalginat (beräknad en ekvivalent vikt av 238)

Beskrivning

Nästan luktfritt, vitt till gulaktigt pulver som är fibrigt eller kornigt

Identifiering

A. Positiva tester för kalium och för alginsyra

 

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 15 % (bestämd genom torkning vid 105 °C i 4 timmar)

Substans olöslig i vatten

Högst 2 % på vattenfri basis

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 20 mg/kg

Totalt antal per platta

Högst 5 000 kolonier per gram

Jäst och mögel

Högst 500 kolonier per gram

E. coli

Ej påvisbart i 5 gram

Salmonella spp.

Ej påvisbart i 10 gram

E 403 AMMONIUMALGINAT

Definition

Kemisk beteckning

Ammoniumsalt av alginsyra

Kemisk formel

(C6H11NO6)n

Molekylvikt

10 000-600 000 (typiskt medelvärde)

Innehåll

Ammoniumalginat ger, på vattenfri basis, minst 18 % och högst 21 % koldioxid, vilket motsvarar minst 88,7 % och högst 103,6 % ammoniumalginat (beräknad på en ekvivalent vikt av 217)

Beskrivning

Vitt till gulaktigt pulver som är fibrigt eller kornigt

Identifiering

A. Positiva tester för ammonium och för alginsyra

 

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 15 % (bestämd genom torkning vid 105 °C i 4 timmar)

Sulfataska

Högst 7 % i torrsubstans

Substans som är olöslig i vatten

Högst 2 % på vattenfri basis

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 20 mg/kg

Totalt antal per platta

Högst 5 000 kolonier per gram

Jäst och mögel

Högst 500 kolonier per gram

E. coli

Ej påvisbart i 5 gram

Salmonella spp.

Ej påvisbart i 10 gram

E 404 KALCIUMALGINAT

Synonymer

Kalciumsalt av alginat

Definition

Kemisk beteckning

Kalciumsalt av alginsyra

Kemisk formel

(C6H7Ca1/2O6)n

Molekylvikt

10 000-600 000 (typiskt medelvärde)

Innehåll

Kalciumalginat gerer, på vattenfri basis, minst 18 % och högst 21 % koldioxid, vilket motsvarar minst 89,6 % och högst 104,5 % kalciumalginat (beräknad på en ekvivalent vikt av 219)

Beskrivning

Nästan luktfritt, vitt till gulaktigt pulver som är fibrigt eller kornigt

Identifiering

A. Positiva tester för kalcium och för alginsyra

 

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 15 % (bestämd genom torkning vid 105 °C i 4 timmar)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 20 mg/kg

Totalt antal per platta

Högst 5 000 kolonier per gram

Jäst och mögel

Högst 500 kolonier per gram

E. coli

Ej påvisbart i 5 gram

Salmonella spp.

Ej påvisbart i 10 gram

E 405 1,2-PROPYLENGLYKOLALGINAT

Synonymer

Hydroxypropylalginat

1,2-propandiolester av alginsyra

Propan-1,2-diolalginar

Definition

Kemisk beteckning

Propylenglykolester av alginsyra, varierar i sammansättning beroende på graden av förestring och procentandelen fria och neutraliserade karbonatgrupper i molekylen

Kemisk formel

(C9H14O7)n

(förestrad)

Molekylvikt

10 000-600 000 (typiskt medelvärde)

Innehåll

Propylenglykolalginat ger, på vattenfri basis, minst 16 % och högst 21 % koldioxid

Beskrivning

Nästan luktfritt, vitt till gulaktigt brunt pulver som är fibrigt eller kornigt

Identifiering

A. Positiva tester för 1,2-propylenglykol och för alginsyra efter hydrolys

 

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 20 % (efter torkning vid 105 °C i 4 timmar)

Total halt av 1,2-propylenglykol

Minst 15 % och högst 45 %

Halt av fri 1,2-propylenglykol

Högst 15 %

Substans som är olöslig i vatten

Högst 2 % på vattenfri basis

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 20 mg/kg

Totalt antal per platta

Högst 5 000 kolonier per gram

Jäst och mögel

Högst 500 kolonier per gram

E. coli

Ej påvisbart i 5 gram

Salmonella spp.

Ej påvisbart i 10 gram

E 406 AGAR

Synonymer

Agar-agar

”Gelose”

”Japan agar”

Bengaliskt, ceylonesiskt, kinesiskt eller japanskt husbloss

”Layor Carang”

Definition

Kemisk beteckning

Agar är en hydrofil kolloidal polysackarid som huvudsakligen består av D-galaktosenheter. På ungefär var tionde D-galaktopyranosenhet förestras en av hydroxylgrupperna med svavelsyra som neutraliseras av kalcium, magnesium, kalium eller natrium. Agar utvinns ur vissa naturliga tångarter från familjerna Gelidiaceae och Sphaerococcaceae och den besläktade röda algen av arten Rhodophyceae

Einecs-nummer

232-658-1

Innehåll

Tröskelvärdet för gelhalten bör inte överstiga 0,25 %

Beskrivning

Agar är luktfri eller har en lätt, karaktäristisk lukt. Omalen agar förekommer vanligen i knippen bestående av tunna, membranliknande, ihopklibbade remsor eller skurna, flingade eller korniga. Den kan vara ljust gulaktigt orange, gulaktigt grå till svagt gul eller färglös. Ämnet är segt när det är fuktigt och sprött när det är torrt. Pulveriserad agar är vit till gulaktig vit eller svagt gul. När man undersöker agar i vatten i ett mikroskop framträder ämnet som kornigt och något trådigt. Ett fåtal fragment av nålar av svamp och några få snäckskal från kiselalg kan finnas. I en kloralhydratlösning, framträder den pulveriserade agaren som genomskinligare än i vatten, mer eller mindre kornig, strimmig, vinkelformad, och ibland innehållande snäckskal från kiselalg. Gelstyrkan kan standardiseras genom tillsats av dextros och maltodextriner eller sackaros

Identifiering

A. Löslighet

Olöslig i kallt vatten, löslig i kokande vatten

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 22 % (bestämd genom torkning vid 105 °C i 4 timmar)

Aska

Högst 6,5 % på vattenfri basis bestämd vid 550 °C

Aska olöslig i syra (olöslig i ungefär 3 N saltsyra)

Högst 0,5 % på vattenfri basis bestämd vid 550 °C

Substans olöslig i hett vatten

Högst 1,0 %

Stärkelse

Ej påvisbar med följande metod: Sätt några droppar jodlösning till 1: 10 lösning av provet. Ingen blå färg uppkommer

Gelatin och andra proteiner

Lös upp cirka 1 g agar i 100 ml kokande vatten och låt det svalna till ungefär 50 °C. Till 5 ml av denna sättes 5 ml av en trinitrofenollösning (1 g vattenfri trinitrofenol/100 ml hett vatten). Lösningen får inte grumlas inom 10 minuter

Vattenupptagning

Lägg 5 g agar i en 100 ml mätcylinder, fyll på med vatten till märkningen, blanda och låt lösningen stå i 24 timmar vid ungefär 25 °C. Häll innehållet i cylindern genom fuktad glasull och låt vattnet rinna ned i en annan 100 ml mätcylinder. Högst 75 ml av vattnet får rinna igenom

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 20 mg/kg

▼M6

E 407 KARRAGENAN

Synonymer

Kommersiella produkter säljs under olika namn som:

Irish moss gelose

Eucheuman (från Eucheuma spp.)

Iridophycan (från Iridaea spp.)

Hypnean (från Hypnea spp.)

Furcellaran eller dansk agar (från Furcellaria fastigiata)

Karragenan (från Chondrus och Gigartina spp.)

Definition

Karragenan framställs genom extraktion i vattenlösning av naturliga alger ur familjerna Gigartinaceae, Solieriaceae, Hypneaeceae och Furcellariaceae, som tillhör klassen Rhodophyceae (rödalg). Inga organiska utfällningsmedel får användas utom metanol, etanol och isopropanol. Karragenan består huvudsakligen av kalium-, natrium-, magnesium- och kalciumsalter från polysackaridsulfatestrar vilka vid hydrolys ger galaktos och 3,6-anhydrogalaktos. Karragenan får inte hydrolyseras eller på annat sätt brytas ned kemiskt.

Einecs-nummer

232-524-2

Beskrivning

Gulaktigt till färglöst, grovt till fint pulver som är praktiskt taget luktfritt.

Identifiering

A.  Positiva tester för galaktos, anhydrogalaktos och sulfat

 

Renhetsgrad

Halt av metanol, etanol och isopropanol

Högst 0,1 % var för sig eller i kombination

Viskositet för en 1,5 % lösning vid 75 °C

Minst 5 mPa.s

Viktförlust vid torkning

Högst 12 % (bestämd genom torkning vid 105 °C i fyra timmar)

Sulfat

Minst 15 % och högst 40 % i vattenfri substans (som SO4)

Aska

Minst 15 % och högst 40 % i vattenfri substans vid 550 °C

Aska olöslig i syra

Högst 1 % i vattenfri substans (olöslig i 10 % saltsyra)

Substans olöslig i syra

Högst 2 % i vattenfri substans (olöslig i 1 volymprocent svavelsyra)

Låg molekylvikt karragenan (Molekylviktfraktion under 50 kDa (kilodalton))

Högst 5 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Totalt antal per platta

Högst 5 000 kolonier per gram

Jäst och mögel

Högst 300 kolonier per gram

E. coli

Ej påvisbart i 5 g

Salmonella spp.

Ej påvisbart i 10 g

E 407a BEARBETADE EUCHEUMA-ALGER

Synonymer

PES (förkortning för ”processed eucheuma seaweed” (bearbetade eucheuma-alger)).

Definition

Bearbetade eucheuma-alger erhålls genom behandling i basisk vattenlösning (KOH) av de naturliga algarterna Eucheuma cottonii och Eucheuma spinosum av klassen Rhodophyceae (rödalg), varigenom orenheter avlägsnas, och genom tvättning i sötvatten och torkning för att erhålla produkten. Den kan renas ytterligare genom tvättning med metanol, etanol eller isopropanol och torkning. Den består huvudsakligen av kaliumsalter från polysackaridsulfatestrar vilka vid hydrolys ger galaktos och 3,6-anhydrogalaktos. Natrium-, kalcium- och magnesiumsalter från polysackaridsulfatestrar förekommer i mindre mängd. Upp till 15 % algcellulosa ingår också i produkten. Karragenan i bearbetade eucheuma-alger får inte hydrolyseras eller på annat sätt brytas ned kemiskt.

Beskrivning

Brunt till gulaktigt, grovt till fint pulver som är praktiskt taget luktfritt.

Identifiering

A.  Positiva tester för galaktos, anhydrogalaktos och sulfat

 

B.  Löslighet

Bildar grumlig viskös suspension i vatten. Olösliga i etanol.

Renhetsgrad

Halt av metanol, etanol, isopropanol

Högst 0,1 % var för sig eller i kombination

Viskositet för en 1,5 % lösning vid 75 °C

Minst 5 mPa.s

Viktförlust vid torkning

Högst 12 % (vid 105 °C, under fyra timmar)

Sulfat

Minst 15 % och högst 40 % i vattenfri substans (som SO4)

Aska

Minst 15 % och högst 40 % i vattenfri substans vid 550 °C

Aska olöslig i syra

Högst 1 % i vattenfri substans (olöslig i 10 % saltsyra)

Substans olöslig i syra

Minst 8 % och högst 15 % i vattenfri substans (olöslig i 1 volymprocent svavelsyra)

Låg molekylvikt karragenan (Molekylviktfraktion under 50 kDa (kilodalton))

Högst 5 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Totalt antal per platta

Högst 5 000 kolonier per gram

Jäst och mögel

Högst 300 kolonier per gram

E. coli

Ej påvisbart i 5 gram

Salmonella spp.

Ej påvisbart i 10 gram

▼M1

E 410 FRUKTKÄRNMJÖL

Synonymer

”Carob bean gum”

”Locust bean gum”

”Algaroba gum”

Definition

Fruktkärnmjöl är den malda frövitan av frön från naturliga arter av johannesbrödträdet, Ceratonia siliqua (L.) Taub. (fam. Leguminosae). Mjölet består huvudsakligen av hydrokolloidala polysackarider med hög molekylvikt, sammansatta av enheter av galaktopyranos och mannopyranos som är sammankopplade genom glykosidlänkar, som kemiskt kan beskrivas som galaktomannan

Genomsnittlig molekylvikt

50 000-3 000 000

Einecs-nummer

232-541-5

Innehåll

Galactomannanhalten är minst 75 %

Beskrivning

Vitt till gulvitt nästan luktfritt pulver

Identifiering

A. Positiva tester för galaktos och mannos

 

B. Undersökning i mikroskop

Lägg ett malet prov i en vattenlösning som innehåller 0,5 % jod och 1 % kaliumjodid på ett objektglas och undersök provet i ett mikroskop. Fruktkärnmjöl innehåller utsträckta rörformade celler som är friliggande eller med endast ett litet mellanrum. (Cellernas bruna innehåll är mer oregelbundet till formen än i guarkärnmjöl. Innehållet i guarkärnmjöl består av tätt sammanslutna grupper av runda till päronförmade celler. Färgen är gul till brun)

C. Löslighet

Lösligt i hett vatten, olösligt i etanol

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 15 % (bestämd genom torkning vid 105 °C i 5 timmar)

Aska

Högst 1,2 % bestämd vid 800 °C

Protein (N × 6,25)

Högst 7 %

Substans olöslig i syra

Högst 4 %

Stärkelse

Ej påvisbar med följande metod: Tillsätt några droppar jodlösning till en 1: 10 lösning av provet. Ingen blå färg uppkommer

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 20 mg/kg

Etanol och isopropanol

Högst 1 % var för sig eller i kombination

E 412 GUARKÄRNMJÖL

Synonymer

”Gum cyamopsis”

”Guar fluor”

Definition

Guarkärnmjöl är den malda frövitan av frön från naturliga arter av guarträdet, Cyamopsis tetragonolobus (L.) Taub. (fam. Leguminosae). Mjölet består huvudsakligen av hydrokolloidala polysackarider med hög molekylvikt, sammansatta av enheter galaktopyranos och mannopyranos som är sammankopplade genom glykosidlänkar, som kemiskt kan beskrivas som galaktomannan

Einecs-nummer

232-536-0

Molekylvikt

50 000-8 000 000

Innehåll

Galactomannanhalten är minst 75 %

Beskrivning

Vitt till gulvitt nästan luktfritt pulver

Identifiering

A. Positiva tester för galaktos och mannos

 

B. Löslighet

Lösligt i kallt vatten

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 15 % (bestämd genom torking vid 105 °C i 5 timmar)

Aska

Högst 1,5 % bestämd vid 800 °C

Substans olöslig i syra

Högst 7 %

Protein (N × 6,25)

Högst 10 %

Stärkelse

Ej påvisbar med följande metod: Tillsätt några droppar jodlösning till en 1: 10 lösning av provet. Ingen blå färg uppkommer

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 20 mg/kg

E 413 DRAGANT

Synonymer

Tragakantgummi

Tragakant

Definition

Dragant är en torkad utsöndring från stammarna och grenarna från naturliga arter av Astragalus gummifer Labillardiere och andra asiatiska arter av Astragalus (fam. Leguminosae). Dragant består huvudsakligen av polysackarider med hög molekylvikt (”galactorabans” och sura polysackarider) som vid hydrolys bildar galakturonsyra, galaktos, arabinos, xylos och fukos. Även små mängder ramnos och glukos (från spår av stärkelse eller cellulosa) kan förekomma

Molekylvikt

Ca 800 000

Einecs-nummer

232-252-5

Beskrivning

Omalet dragant framträder som utplattade, skivade, raka eller kurviga fragment eller som spiralvridna bitar som är 0,5-2,5 mm tjocka och upp till 3 centimeter långa. Färgen är vit till blekt gul, men vissa bitar kan ha en röd nyans. Bitarna är hornartade och smular sig lätt. Ämnet är luktfritt och lösningarna har en fadd, unken smak. Pulverisad dragant är vit till blekt gul eller brun med skära inslag (ljusbrun)

Identifiering

A. Löslighet

1 g av provet i 50 ml vatten sväller till en slät, fast opalskimrande gummiartad lösning. Olöslig i etanol, sväller inte i 60 % etanollösning

Renhetsgrad

Negativtest för Karayagummi

Koka 1 g med 20 ml vatten tills ett mucilago bildas. Tillsätt 5 ml saltsyra och koka åter blandningen i 5 minuter. Ingen bestående rosa eller röd färg får utvecklas

Viktförlust vid torkning

Högst 16 % (105 °C i 5 timmar)

Total aska

Högst 4 %

Aska olöslig i syra

Högst 0,5 %

Substans olöslig i syra

Högst 2 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 20 mg/kg

Salmonella spp.

Ej påvisbart i 10 g

E. coli

Ej påvisbart i 5 g

E 414 GUMMI ARABICUM

Synonymer

Akaciagummi

Definition

Gummi arabicum är en torkad saft från stammarna och grenarna från naturliga arter av Acacia senegal (L) Willdenow eller nära besläktade arter av akacia (fam. Leguminosae). Det består främst av polysackarider med hög molekylvikt och dessas kalcium-, magnesium- och kaliumsalter, som vid hydrolys bildar arabinos, alaktos, ramnos och glukuronsyra

Molekylvikt

Ca 350 000

Einecs-nummer

232-519-5

Beskrivning

Omalet gummi arabicum uppträder som vita eller gulaktigt vita sfäriska droppar av olika storlekar eller som kantiga bitar och är ibland uppblandat med mörkare bitar. Det förekommer även som vita eller gulaktigt vita flingor, korn, pulver eller spraytorkat material

Identifiering

A. Löslighet

Ett gram upplöst i 2 ml kalt vatten bildar en lättflytande lösning, sur reaktion på lackmus, olösligt i etanol

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 17 % (105 °C i 5 timmar) för kornigt material och högst 10 % (105 °C i 4 timmar) för spraytorkat material

Total askhalt

Högst 4 %

Aska olöslig i syra

Högst 0,5 %

Substans olöslig i syra

Högst 1 %

Stärkelse eller dextrin

Koka en lösning av 1 del i 50 delar av gummit och kyl. Tillsätt 1 dropope jodlösning till 5 ml. Inga blå- eller rödaktiga färger får framträda

Tannin

Tillsätt cirka 0,1 ml järnkloridlösning (9 g FeCl3·6H2O späds med vatten till 100 ml) till 10 ml av en lösning av 1 del i 50 delar. Ingen svaraktig färgning eller fällning får bildas

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 20 mg/kg

Hydrolysprodukter

Mannos, xylos, och uronsyra förekommer ej (bestämt med kromatografi)

Salmonella spp.

Ej påvisbart i 10 g

E. coli

Ej påvisbart i 5 g

▼M7

E 415 xantangummi

Definition

Xantangummi är ett polysackaridgummi med hög molekylvikt som framställs genom att ett kolhydrat får jäsa i ren kultur med naturliga stammar av Xanthomonas campestris, renas genom återvinning med etanol eller isopropanol samt torkas och mals. Det innehåller D-glukos och D-mannos som de dominerande hexosenheterna tillsammans med D-glukuronsyra och pyrodruvsyra, och bereds som natrium-, kalium- eller kalciumsalt. Dess lösningar är neutrala.

Molekylvikt

Cirka 1 000 000

EINECS-nummer

234-394-2

Innehåll

Ger torkad minst 4,2 % och högst 5 % CO2, vilket motsvarar mellan 91 % och 108 % xantangummi

Beskrivning

Krämfärgat pulver

Identifiering

A.  Löslighet

Lösligt i vatten. Olösligt i etanol

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 15 % (105 °C i två och en halv timme)

Total askhalt

Högst 16,0 % på vattenfri substans bestämt vid 650 °C efter torkning vid 105 °C i fyra timmar

Pyrodruvsyra

Minst 1,5 %

Kväve

Högst 1,5 %

Etanol och isopropanol

Högst 500 mg/kg, var för sig eller i kombination

Bly

Högst 2 mg/kg

Totalt antal per platta

Högst 5 000 kolonier per g

Jäst och mögel

Högst 300 kolonier per g

E. coli

Kan ej påvisas i 5 g

Salmonella spp.

Kan ej påvisas i 10 g

Xanthomonas campestris

Fritt från levande celler per 1 g

▼M1

E 416 KARAYAGUMMI

Synonymer

”Katilo”

”Kadaya”

Gummi sterculia

Sterculia

Karaya, gummi karaya

”Kullo”

”Kuterra”

Definition

Karayagummi är ett torkat sekret från stammar och grenar från naturliga arter av Sterculia urens Roxburgh och andra arter av släktet Sterculia (fam. Sterculiceae), eller av Cochlospermum gossypium A.P. De Candolle och andra arter av släktet Cochlospermum (fam. Bixaceae). Karayagummi består huvudsakligen av acetylerade polysackarider med hög molekylvikt som vid hydrolys bildar galaktos, ramnos och galakturonsyra samt små mängder glukoronsyra

Einecs-nummer

232-539-4

Beskrivning

Karayagummi förekommer i form av droppar av varierande storlek och i brutna, oregelbundna bitar med karakteristiskt halvkristallint utseende. Det är blekgult till rosabrunt, genomskinligt och hornartat. Pulveriserat karayagummi är blekgrått till rosabrunt. Gummit har en utpräglad lukt av ättiksyra

Identifiering

A. Löslighet

Olösligt i etanol

B. Svällning i etanollösning

Karayagummi sväller i 60 % etanol och skiljer sig därmed från andra typer av gummi

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 20 % (105 °C, 5 timmar)

Total aska

Högst 8 %

Aska olöslig i syra

Högst 1 %

Substans olöslig i syra

Högst 3 %

Flyktig syra

Minst 10 % (som ättiksyra)

Stärkelse

Ej påvisbar

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 20 mg/kg

Salmonella spp.

Ej påvisbart i 10 g

E. coli

Ej påvisbart i 5 g

E 417 TARAKÄRNMJÖL

Definition

Tarakärnmjöl erhålls genom malning av endospermet från frön av naturliga arter av Caesalpinia spinosa (fam. Leguminosae). Det består främst av polysackarider med hög molekylvikt, i synnerhet galaktomannaner. Huvudkomponenten utgörs av en rak kedja av (1-4)-β-D-mannopyranosenheter som genom (1-6)-bindningar är kopplade till α-D-galaktopyranosenheter. Proportionen mellan mannos och galaktos i tarakärnmjöl är 3:1. (I fruktkärnmjöl är denna proportion 4:1 och i guarkärnmjöl 2:1)

Einecs-nummer

254-409-6

Beskrivning

Ett vitt till gulvitt nästan luktfritt pulver

Identifiering

A. Löslighet

Lösligt i vatten

Olösligt i etanol

B. Gelbildning

När små mängder natriumborat tillsätts en vattenlösning av provet bildas en gel

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 15 %

Aska

Högst 1,5 %

Substans olöslig i syra

Högst 2 %

Protein

Högst 3,5 % (N-faktor × 5,7)

Stärkelse

Ej påvisbar

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 20 mg/kg

E 418 GELLANGUMMI

Definition

Gellangummi är ett polysackaridgummi med hög molekylvikt som framställs genom att ett kolhydrat får jäsa i en ren kultur med naturliga arter av Pseudomonas elodea, varefter det renas genom extraktion med isopropylalkohol, samt torkas och mals. Denna polysackarid med hög molekylvikt består huvudsakligen av återkommande tetrasackaridenheter med en molekyl vardera av ramnos och glukoronsyra och två glukosmolekyler, och som är substituerad med ca 0-5 % acylgrupper (glyceryl och acetyl) som O-glykosidkopplade estrar. Glukoronsyra neutraliseras till en blandning av kalium-, natrium-, kalcium- och magnesiumsalt

Einecs-nummer

275-117-5

Molekylvikt

Ca 500 000

Innehåll

Ger minst 3,3 % och högst 6,8 % CO2 i torkad substans

Beskrivning

Ett benvitt pulver

Identifiering

A. Löslighet

Lösligt i vatten, bildar en viskös lösning

Olösligt i etanol

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 15 % efter torkning (105 °C, 2,5 timmar)

Kväve

Högst 3 %

Isopropylalkohol

Högst 750 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 20 mg/kg

Totalt antal per platta

Högst 10 000 kolonier per g

Jäst och mögel

Högst 400 kolonier per g

E. coli

Ej påvisbart i 5 g

Salmonella spp.

Ej påvisbart i 10 g

E 422 GLYCEROL

Synonymer

Glycerin

Definition

Kemiska namn

1,2,3-trihydroxipropan

Glycerol

Trihydroxipropan

Einecs-nummer

200-289-5

Kemisk formel

C3H8O3

Molekylvikt

92,10

Innehåll

Minst 98 % glycerol på vattenfri substans

Beskrivning

Klar, färglös, hygroskopisk trögflytande vätska med endast en svagt karaktäristisk lukt som är varken frän eller obehaglig

Identifiering

A. Akroleinbildning vid upphettning

Upphetta några droppar av provet i ett provrör med ca 0,5 g kaliumvätesulfat. De karaktärstiska stickande akroleinångorna utvecklas

B. Specifik vikt (25/25 °C)

Minst 1,257

C. Brytningsindex

image

d

Mellan 1,471 och 1,474

Renhetsgrad

Vatten

Högst 5 % (Karl Fischer-metoden)

Sulfataska

Högst 0,01 % bestämt vid 800 ± 25 °C

Trihydroxibutan

Högst 0,2 %

Akrolein, glukos och ammoniumföreningar

Upphetta en blandning av 5 ml glycerol och 5 ml kaliumhydroxidlösning (1 del i 10 delar) vid 60 °C i 5 minuter. Den får varken bli gul eller avge någon ammoniaklukt

Fettsyror och estrar

Högst 0,1 % beräknat som smörsyra

Klorerade föreningar

Högst 30 mg/kg (uttryckt som klor)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 5 mg/kg

▼M5

E 431 POLYOXIETYLEN(40)STEARAT

Synonymer

Polyoxil(40)stearat

Polyoxietylen(40)monostearat

Definition

En blandning av mono- och diestrar av ätlig kommersiell stearinsyra och blandade polyoxietylendioler (med en polymerlängd på ca 40 oxietylenenheter) tillsammans med fri polyol

Innehåll

Minst 97,5 % i vattenfri substans

Beskrivning

Krämfärgade flingor eller vaxliknande fast ämne vid 25 °C med svag lukt

Identifiering

A.  Löslighet

Lösligt i vatten, etanol, metanol och etylacetat. Olösligt i mineralolja

B.  Stelningsintervall

39 °C–44 °C

C.  Infrarött absorptionsspektrum

Karakteristiskt för en partiell fettsyraester av en polyoxietylerad polyol

Renhetsgrad

Vatten

Högst 3 % (Karl Fischer-metoden)

Syratal

Högst 1

Förtvålningstal

Minst 25 och högst 35

Hydroxyltal

Minst 27 och högst 40

1,4-dioxan

Högst 5 mg/kg

Etylenoxid

Högst 0,2 mg/kg

Etylenglykoler (mono- och di-)

Högst 0,25 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

E 432 POLYOXIETYLENSORBITANMONOLAURAT (POLYSORBAT 20)

Synonymer

Polysorbat 20

Polyoxietylen(20)sorbitanmonolaurat

Definition

En blandning av de partiella estrarna av sorbitol och dess mono- och dianhydrider och ätlig kommersiell laurinsyra, vilken kondenserats med ca 20 mol etylenoxid per mol sorbitol och anhydrider

Innehåll

Innehåller minst 70 % oxietylengrupper, vilket motsvarar minst 97,3 % polyoxietylen(20)sorbitanmonolaurat i vattenfri substans

Beskrivning

En citrongul till bärnstensfärgad oljig vätska vid 25 °C med svag, karakteristisk lukt

Identifiering

A.  Löslighet

Lösligt i vatten, etanol, metanol, etylacetat och dioxan. Olösligt i mineralolja och petroleumeter

B.  Infrarött absorptionsspektrum

Karakteristiskt för en partiell fettsyraester av en polyoxietylerad polyol

Renhetsgrad

Vatten

Högst 3 % (Karl Fischer-metoden)

Syratal

Högst 2

Förtvålningstal

Minst 40 och högst 50

Hydroxyltal

Minst 96 och högst 108

1,4-dioxan

Högst 5 mg/kg

Etylenoxid

Högst 0,2 mg/kg

Etylenglykoler (mono- och di-)

Högst 0,25 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

E 433 POLYOXIETYLENSORBITANMONOOLEAT (POLYSORBAT 80)

Synonymer

Polysorbat 80

Polyoxietylen(20)sorbitanmonooleat

Definition

En blandning av de partiella estrarna av sorbitol och dess mono- och dianhydrider och ätlig kommersiell oljesyra, vilken kondenserats med ca 20 mol etylenoxid per mol sorbitol och anhydrider

Innehåll

Innehåller minst 65 % oxietylengrupper, vilket motsvarar minst 96,5 % polyoxietylen(20)sorbitanmonooleat i vattenfri substans

Beskrivning

En citrongul till bärnstensfärgad oljig vätska vid 25 °C med svag, karakteristisk lukt

Identifiering

A.  Löslighet

Lösligt i vatten, etanol, metanol, etylacetat och toluen. Olösligt i mineralolja och petroleumeter

B.  Infrarött absorptionsspektrum

Karakteristiskt för en partiell fettsyraester av en polyoxietylerad polyol

Renhetsgrad

Vatten

Högst 3 % (Karl Fischer-metoden)

Syratal

Högst 2

Förtvålningstal

Minst 45 och högst 55

Hydroxyltal

Minst 65 och högst 80

1,4-dioxan

Högst 5 mg/kg

Etylenoxid

Högst 0,2 mg/kg

Etylenglykoler (mono- och di-)

Högst 0,25 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

E 434 POLYOXIETYLENSORBITANMONOPALMITAT (POLYSORBAT 40)

Synonymer

Polysorbat 40

Polyoxietylen(20)sorbitanmonopalmitat

Definition

En blandning av de partiella estrarna av sorbitol och dess mono- och dianhydrider och ätlig kommersiell palmitinsyra, vilken kondenserats med ca 20 mol etylenoxid per mol sorbitol och anhydrider

Innehåll

Innehåller minst 66 % oxietylengrupper, vilket motsvarar minst 97 % polyoxietylen(20)sorbitanmonopalmitat i vattenfri substans

Beskrivning

En citrongul till orangefärgad oljig vätska eller halvgel vid 25 °C med svag, karakteristisk lukt

Identifiering

A.  Löslighet

Lösligt i vatten, etanol, metanol, etylacetat och aceton. Olösligt i mineralolja

B.  Infrarött absorptionsspektrum

Karakteristiskt för en partiell fettsyraester av en polyoxietylerad polyol

Renhetsgrad

Vatten

Högst 3 % (Karl Fischer-metoden)

Syratal

Högst 2

Förtvålningstal

Minst 41 och högst 52

Hydroxyltal

Minst 90 och högst 107

1,4-dioxan

Högst 5 mg/kg

Etylenoxid

Högst 0,2 mg/kg

Etylenglykoler (mono- och di-)

Högst 0,25 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

E 435 POLYOXIETYLENSORBITANMONOSTEARAT (POLYSORBAT 60)

Synonymer

Polysorbat 60

Polyoxietylen(20)sorbitanmonostearat

Definition

En blandning av de partiella estrarna av sorbitol och dess mono- och dianhydrider och ätlig kommersiell stearinsyra, vilken kondenserats med ca 20 mol etylenoxid per mol sorbitol och anhydrider

Innehåll

Innehåller minst 65 % oxietylengrupper, vilket motsvarar minst 97 % polyoxietylen(20)sorbitanmonostearat i vattenfri substans

Beskrivning

En citrongul till orangefärgad oljig vätska eller halvgel vid 25 °C med svag, karakteristisk lukt

Identifiering

A.  Löslighet

Lösligt i vatten, etylacetat och toluen. Olösligt i mineralolja och vegetabiliska oljor

B.  Infrarött absorptionsspektrum

Karakteristiskt för en partiell fettsyraester av en polyoxietylerad polyol

Renhetsgrad

Vatten

Högst 3 % (Karl Fischer-metoden)

Syratal

Högst 2

Förtvålningstal

Minst 45 och högst 55

Hydroxyltal

Minst 81 och högst 96

1,4-dioxan

Högst 5 mg/kg

Etylenoxid

Högst 0,2 mg/kg

Etylenglykoler (mono- och di-)

Högst 0,25 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

E 436 POLYOXIETYLENSORBITANTRISTEARAT (POLYSORBAT 65)

Synonymer

Polysorbat 65

Polyoxietylen(20)sorbitantristearat

Definition

En blandning av de partiella estrarna av sorbitol och dess mono- och dianhydrider och ätlig kommersiell stearinsyra, vilken kondenserats med ca 20 mol etylenoxid per mol sorbitol och anhydrider

Innehåll

Innehåller minst 46 % oxietylengrupper, vilket motsvarar minst 96 % polyoxietylen(20)sorbitantristearat i vattenfri substans

Beskrivning

Ett brunt, vaxliknande fast ämne vid 25 °C med svag, karakteristisk lukt

Identifiering

A.  Löslighet

Dispergerbart i vatten. Lösligt i mineralolja, vegetabiliska oljor, petroleumeter, aceton, eter, dioxan, etanol och metanol

B.  Stelningsintervall

29 °C–33 °C

C.  Infrarött absorptionsspektrum

Karakteristiskt för en partiell fettsyraester av en polyoxietylerad polyol

Renhetsgrad

Vatten

Högst 3 % (Karl Fischer-metoden)

Syratal

Högst 2

Förtvålningstal

Minst 88 och högst 98

Hydroxyltal

Minst 40 och högst 60

1,4-dioxan

Högst 5 mg/kg

Etylenoxid

Högst 0,2 mg/kg

Etylenglykoler (mono- och di-)

Högst 0,25 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

▼M1

E 440 (i) PEKTIN

Definition

Pektin består främst av de ofullständiga metylestrarna av polyuronsyra och dessas ammonium-, natrium-, kalium- och kalciumsalter. Det erhålls genom extraktion i vattenlösning av naturliga arter från lämpligt ätligt växtmaterial, vanligen citrusfrukter och äpplen. Inget annat organiskt fällningsmedel än metanol, etanol och isopropanol får användas

Einecs-nummer

232-553-0

Innehåll

Minst 65 % uronsyra på ask- och vattenfri substans efter tvätt med syra och alkohol

Beskrivning

Vitt, ljusgult, ljusgrått eller ljusbrunt pulver

Identifiering

A. Löslighet

Lösligt i vatten, bildar en kolloidal, opaliserande lösning. Olösligt i etanol

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 12 % (105 °C i 2 timmar)

Aska olöslig i syra

Högst 1 % (olöslig i ca 3N saltsyra)

Svaveldioxid

Högst 50 mg/kg på vattenfri substans

Kväveinnehåll

Högst 1,0 % efter tvätt med syra och etanol

Fri metanol-, etanol- och isopropanolinnehåll

Högst 1 %, var för sig eller i kombination, på vattenfri substans

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 20 mg/kg

E 440 (ii) AMIDERAT PEKTIN

Definition

Amiderat pektin består främst av ofullständiga metylestrar och amider av polyuronsyra och dessas ammonium-, natrium-, kalium- och kalciumsalter. Erhålls genom extraktion i vattenlösning av naturliga arter från lämpligt ätligt växtmaterial, vanligen citrusfrukter eller äpplen, och genom behandling med ammoniak under alkaliska förhållanden. Inget annat organiskt fällningsmedel än metanol, etanol och isopropanol får användas

Innehåll

Minst 65 % uronsyra på ask- och vattenfri substans efter tvätt med syra och alkohol

Beskrivning

Vitt, ljusgult, ljust gråaktigt eller ljust brunaktigt pulver

Identifiering

A. Löslighet

Lösligt i vatten, bildar en kolloidal, opaliserande lösning

Olösligt i etanol

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 12 % (105 °C i 2 timmar)

Aska olöslig i syra

Högst 1 % (olöslig i ca 3N saltsyra)

Grad av amidering

Högst 25 % av de totala karboxylgrupperna

Rester av svaveldioxid

Högst 50 mg/kg på vattenfri substans

Kväveinnehåll

Högst 2,5 % efter tvätt med syra och etanol

Fri metanol-, etanol- och isopropanolinnehåll

Högst 1 %, var för sig eller i kombination, fri från flyktiga ämnen

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 20 mg/kg

E 442 AMMONIUMFOSFATIDER

Synonymer

Ammoniumsalter av fosfatinsyra, blandade ammoniumsalter av fosforylerade glycerider

Definition

En blandning av ammoniumföreningar av fosfatinsyra från ätliga fetter eller oljor (vanligen delvis härdad rapsolja). En, två eller fler glyceridenheter kan vara bundna till fosfor. Dessutom kan två fosforestrar vara sammankopplade som fosfatidylfosfatider

Innehåll

Fosforinnehållet är minst 3 % w/w och högst 3,4 % w/w, och ammoniuminnehållet är minst 1,2 % och högst 1,5 % (beräknat som N)

Beskrivning

Fett, halvfast ämne

Identifiering

A. Löslighet

Löslig i fetter

Olöslig i vatten. Delvis löslig i etanol och i aceton

B. Positiva tester med avseende på glycerol, fettsyra och fosfat

 

Renhetsgrad

Olöslig rest i petroleumeter

Högst 2,5 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 444 SACKAROSACETATISOBUTYRAT

Synonymer

SAIB

Definition

Sackaroseacetatisobutyrat är en blandning av de reaktionsprodukter som bildas vid förestring av sackaros (för livsmedelsbruk) med ättiksyraanhydrid och isobutyratanhydrid, följt av destillation. Blandningen innehåller alla möjliga kombinationer av estrar och molförhållandet mellan acetat och butyrat är ca 2:6

Einecs-nummer

204-771-6

Kemiskt namn

Sackarosdiacetathexaisobutyrat

Kemisk formel

C40H62O19

Molekylvikt

832 - 856(ungefärlig), C40H62O19: 846,9

Innehåll

Innehåller minst 98,8 % och högst 101,9 % C40H62O19

Beskrivning

En blek halmfärgad vätska, klar och fri från sediment och med mild lukt

Identifiering

A. Löslighet

Olöslig i vatten. Löslig i de flesta organiska lösningsmedel

B. Brytningsindex

image

D: 1,4492 - 1,4504

C. Specifik vikt

image

25: 1,141 - 1,151

Renhetsgrad

Triacetin

Högst 0,1 %

Syratal

Högst 0,2

Förtvålningstal

Minst 524 och högst 540

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 3 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 5 mg/kg

E445 GLYCEROLESTRAR AV TRÄHARTSER

Synonymer

Estergummi

Definition

En komplex blandning av tri- och diglycerolestrar av hartssyror från trähartser. Trähartser erhålls genom lösningsmedelsextraktion av gamla tallstubbar och extraktet renas därefter genom vätske-vätske-extraktion. Dessa specifikationer gäller inte för trähartser som utvinns ur levande tallar eller som erhålls från talloljeharts, en biprodukt vid framställning av kraftpappersmassa. Slutprodukten består av ca 90 % hartssyror och 10 % neutrala substanser (icke sura föreningar). Hartssyrafraktionen är en komplex blandning av isomera di-terpenmonokarboxylsyror med den empiriska molekylformeln C20H30O2, huvudsakligen abietinsyra. Substansen renas genom ångseparation eller genom motströms ångdestillation

Beskrivning

Hårt, gult till ljust bärnstensfärgat fast ämne

Identifiering

A. Löslighet

Olösligt i vatten, lösligt i aceton

B. Infrarött absorptionsspektrum

Karakteristiskt för denna förening

Renhetsgrad

Specifik vikt i lösning

image

25 minst 0,935 vid bestämning i en 50 % lösning i d-limonen (97 %, kokpunkt 175,5-176 °C,

image

4: 0,84)

Mjukningsintervall

(ring- och kulmetoden)

Mellan 82 °C och 90 °C

Syratal

Mellan 3 och 9

Hydroxyltal

Mellan 15 och 45

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

Test av frånvaro av talloljeharts (svaveltest)

När svavelhaltiga organiska föreningar upphettas i närvaro av natriumformiat omvandlas svavlet till vätesulfid, som lätt kan detekteras genom användning av blyacetatpapper. En positiv test visar att talloljeharts använts i stället för träharts

▼M4

E 450 (i) DINATRIUMDIFOSFAT

Synonymer

Dinatriumdivätedifosfat

Dinatriumdivätepyrofosfat

Dinatriumpyrofosfatsyra

Natriumpyrofosfat

Definition

Kemiskt namn

Dinatriumdivätedifosfat

EINECS-nummer

231-835-0

Kemisk formel

Na2H2P2O7

Molekylvikt

221,94

Innehåll

Minst 95 % dinatriumdifosfat

P2O5-halt

Minst 63,0 % och högst 64,5 %

Beskrivning

Vitt puder eller korn

Identifiering

A.  Positiva tester med avseende på natrium och fosfat

 

B.  Löslighet

Lösligt i vatten

C.  pH i en 1-procentig lösning

Mellan 3,7 och 5,0

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 0,5 % (105 °C, 4 timmar)

Vattenolösliga ämnen

Högst 1 %

Fluorid

Högst 10 mg/kg (uttryckt som fluor)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 4 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 450 (ii) TRINATRIUMDIFOSFAT

Synonymer

Trinatriumpyrofosfatsyra

Trinatriumvätedifosfat

Definition

EINECS-nummer

238-735-6

Kemisk formel

Monohydrat: Na3HP2O7 · H2O

Vattenfri: Na3HP2O7

Molekylvikt

Monohydrat: 261,95

Vattenfri: 243,93

Innehåll

Minst 95 % i vattenfri substans

P2O5-halt

Minst 57 % och högst 59 %

Beskrivning

Vitt pulver eller korn, förekommer vattenfritt eller som monohydrat

Identifiering

A.  Positiva tester med avseende på natrium och fosfat

 

B.  Lösligt i vatten

Löslighet

C.  pH i en 1-procentig lösning

Mellan 6,7 och 7,5

Renhetsgrad

Viktförlust vid glödgning

Högst 4,5 % i vattenfri substans

Högst 11,5 % i monohydrat

Viktförlust vid torkning

Högst 0,5 % (105 °C, 4 timmar)

Vattenolösliga ämnen

Högst 0,2 %

Fluorid

Högst 10 mg/kg (uttryckt som fluor)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 4 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 450 (iii) TETRANATRIUMDIFOSFAT

Synonymer

Tetranatriumpyrofosfat

Natriumpyrofosfat

Definition

Kemiskt namn

Tetranatriumdifosfat

EINECS-nummer

231-767-1

Kemisk formel

Vattenfri: Na4P2O7

Dekahydrat: Na4P2O7 · 10H2O

Molekylvikt

Vattenfri: 265,94

Dekahydrat: 446,09

Innehåll

Minst 95 % Na4P2O7 i glödgad substans

P2O5-halt

Minst 52,5 % och högst 54,0 %

Beskrivning

Färglösa eller vita kristaller eller ett vitt kristallint eller granulärt pulver. Dekahydratet efflorescerar något i torr luft

Identifiering

A.  Positiva tester med avseende på natrium och fosfat

 

B.  Löslighet

Lösligt i vatten, olösligt i etanol

C.  pH i en 1-procentig lösning

Mellan 9,8 och 10,8

Renhetsgrad

Viktförlust vid glödgning

Högst 0,5 % för det vattenfria saltet, minst 38 % och högst 42 % för dekahydratet, båda bestämda efter torkning vid 105 °C i 4 timmar följt av glödgning vid 550 °C i 30 minuter

Vattenolösliga ämnen

Högst 0,2 %

Fluorid

Högst 10 mg/kg (uttryckt som fluor)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 4 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 450 (v) TETRAKALIUMDIFOSFAT

Synonymer

Kaliumpyrofosfat

Tetrakaliumpyrofosfat

Definition

Kemiskt namn

Tetrakaliumdifosfat

EINECS-nummer

230-785-7

Kemisk formel

K4P2O7

Molekylvikt

330,34 (vattenfri)

Innehåll

Minst 95 % i glödgad substans

P2O5-halt

Minst 42,0 % och högst 43,7 % i vattenfri substans

Beskrivning

Färglösa kristaller eller vitt, mycket hygroskopiskt pulver

Identifiering

A.  Positiva tester med avseende på kalium och fosfat

 

B.  Löslighet

Lösligt i vatten, olösligt i etanol

C.  pH i en 1-procentig lösning

Mellan 10,0 och 10,8

Renhetsgrad

Viktförlust vid glödgning

Högst 2 % efter torkning vid 105 °C i 4 timmar följt av glödgning vid 550 °C i 30 minuter

Vattenolösliga ämnen

Högst 0,2 %

Fluorid

Högst 10 mg/kg (uttryckt som fluor)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 4 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 450 (vi) DIKALCIUMDIFOSFAT

Synonymer

Kalciumpyrofosfat

Definition

Kemiskt namn

Dikalciumdifosfat

Dikalciumpyrofosfat

EINECS-nummer

232-221-5

Kemisk formel

Ca2P2O7

Molekylvikt

254,12

Innehåll

Minst 96 %

P2O5-halt

Minst 55 % och högst 56 %

Beskrivning

Ett fint, vitt, luktfritt pulver

Identifiering

A.  Positiva tester med avseende på kalcium och fosfat

 

B.  Löslighet

Olösligt i vatten, lösligt i utspädd saltsyra och salpetersyra

C.  pH i 10-procentig vattensuspension

Mellan 5,5 och 7,0

Renhetsgrad

Viktförlust vid glödgning

Högst 1,5 % vid 800 °C ± 25 °C i 30 minuter

Fluorid

Högst 50 mg/kg (uttryckt som fluor)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 4 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 450 (vii) KALCIUMDIVÄTEDIFOSFAT

Synonymer

Kalciumpyrofosfatsyra

Kalciumdivätepyrofosfat

Definition

Kemiskt namn

Kalciumdivätedifosfat

EINECS-nummer

238-933-2

Kemisk formel

CaH2P2O7

Molekylvikt

215,97

Innehåll

Minst 90 % i vattenfri substans

P2O5-halt

och högst 64 %

Beskrivning

Vita kristaller eller pulver

Identifiering

A.  Positiva tester med avseende på kalcium och fosfat

 

Renhetsgrad

Ämnen olösliga i syra

Högst 0,4 %

Fluorid

Högst 30 mg/kg (uttryckt som fluor)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 4 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 451 (i) PENTANATRIUMTRIFOSFAT

Synonymer

Pentanatriumtripolyfosfat

Natriumtripolyfosfat

Definition

Kemiskt namn

Pentanatriumtrifosfat

EINECS-nummer

231-838-7

Kemisk formel

Na5O10P3 · nH2O (n = 0 eller 6)

Molekylvikt

367,86

Innehåll

Minst 85,0 % (vattenfri) eller 65,0 % (hexahydrat)

P2O5-halt

Minst 56 % och högst 59 % (vattenfri) eller minst 43 % och högst 45 % (hexahydrat)

Beskrivning

Vitt, något hygroskopiskt granulat eller pulver

Identifiering

A.  Löslighet

Lättlösligt i vatten, olösligt i etanol

B.  Positiva tester med avseende på natrium och fosfat

 

C.  pH i en 1-procentig lösning

Mellan 9,1 och 10,2

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Vattenfri: högst 0,7 % (105 °C i 1 timme)

Hexahydrat: högst 23,5 % (60 °C i 1 timme, följt av torkning vid 105 °C i 4 timmar)

Vattenolösliga ämnen

Högst 0,1 %

Högre polyfosfater

Högst 1 %

Fluorid

Högst 10 mg/kg (uttryckt som fluor)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 4 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 451 (ii) PENTAKALIUMTRIFOSFAT

Synonymer

Pentakaliumtripolyfosfat

Kaliumtrifosfat

Kaliumtripolyfosfat

Definition

Kemiskt namn

Pentakaliumtrifosfat

Pentakaliumtripolyfosfat

EINECS-nummer

237-574-9

Kemisk formel

K5O10P3

Molekylvikt

448,42

Innehåll

Minst 85 % i vattenfri substans

P2O5-halt

Minst 46,5 % och högst 48 %

Beskrivning

Vitt, mycket hygroskopiskt pulver eller granulat

Identifiering

A.  Löslighet

Mycket lösligt i vatten

B.  Positiva tester med avseende på kalium och fosfat

 

C.  pH i en 1-procentig lösning

Mellan 9,2 och 10,5

Renhetsgrad

Viktförlust vid glödgning

Högst 0,4 % (efter torkning vid 105 °C i 4 timmar, följt av glödgning vid 550 °C i 30 minuter)

Vattenolösliga ämnen

Högst 2 %

Fluorid

Högst 10 mg/kg (uttryckt som fluor)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 4 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 452 (i) NATRIUMPOLYFOSFAT

1.  LÖSLIGT POLYFOSFAT

LÖSLIGT POLYFOSFAT

Synonymer

Natriumhexametafosfat

Natriumtetrapolyfosfat

Grahams salt

Natriumpolyfosfater, glasartade

Natriumpolymetafosfat

Natriummetafosfat

Definition

Lösliga natriumpolyfosfater erhålls genom sammansmältning och påföljande nedkylning av natriumortofosfater. Dessa föreningar utgör en klass amorfa, vattenlösliga polyfosfater bestående av raka kedjor av metafosfatenheter, (NaPO3)x där x ≥ 2, vilka avslutas med Na2PO4-grupper. Natriumpolyfosfaterna identifieras vanligen utifrån förhållandet mellan Na2O och P2O5 eller utifrån P2O5-halten. Na2O/P2O5-förhållandet varierar från ca 1:3 för natriumtetrapolyfosfat, där x = ca 4, till ca 1:1 för Grahams salt, vanligen kallat hexametafosfat, där x = 13 till 18, och till ca 1:0 för natriumpolyfosfater med högre molekylvikt, där x = 20 till 100 eller mer. Lösningar av dessa föreningar har ett pH som varierar mellan 3,0 och 9,0

Kemiskt namn

Natriumpolyfosfat

EINECS-nummer

272-808-3

Kemisk formel

Heterogena blandningar av natriumsalter av linjära kondenserade polyfosforsyror med den allmänna formeln H((n + 2))PnO(3n + 1) där ”n” är minst 2

Molekylvikt

(102)n

P2O5-halt

Minst 60 % och högst 71 % i glödgad substans

Beskrivning

Färglösa eller vita, genomskinliga plättar, granulat eller pulver

Identifiering

A.  Löslighet

Mycket lösligt i vatten

B.  Positiva tester med avseende på natrium och fosfat

 

C.  pH i en 1-procentig lösning

Mellan 3,0 och 9,0

Renhetsgrad

Viktförlust vid glödgning

Högst 1 %

Vattenolösliga ämnen

Högst 0,1 %

Fluorid

Högst 10 mg/kg (uttryckt som fluor)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 4 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

2.  OLÖSLIGT POLYFOSFAT

OLÖSLIGT POLYFOSFAT

Synonymer

Olösligt natriummetafosfat

Maddrells salt

Olösligt natriumpolyfosfat, IMP

Definition

Olösligt natriummetafosfat är ett natriumpolyfosfat med hög molekylvikt bestående av två långa spiralformade metafosfatkedjor (NaPO3)x som löper i motsatt riktning runt en gemensam axel. Förhållandet mellan Na2O och P2O5 är ca 1:0. En suspension i vatten i förhållandet 1:3 har ett pH på ca 6,5

Kemiskt namn

Natriumpolyfosfat

EINECS-nummer

272-808-3

Kemisk formel

Heterogena blandningar av natriumsalter av linjära kondenserade polyfosforsyror med den allmänna formeln H(n + 2)PnO(3n + 1) där ”n” är minst 2

Molekylvikt

(102)n

P2O5-halt

Minst 68,7 % och högst 70,0 %

Beskrivning

Vitt kristallint pulver

Identifiering

A.  Löslighet

Olösligt i vatten, lösligt i mineralsyror och i lösningar av kalium- och ammoniumklorid (men inte natriumklorid)

B.  Positiva tester med avseende på natrium och fosfat

 

C.  pH i en suspension i vatten i förhållandet 1:3

Cirka 6,5

Renhetsgrad

Fluorid

Högst 10 mg/kg (uttryckt som fluor)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 4 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 452 (ii) KALIUMPOLYFOSFAT

Synonymer

Kaliummetafosfat

Kaliumpolymetafosfat

Kurrols salt

Definition

Kemiskt namn

Kaliumpolyfosfat

EINECS-nummer

232-212-6

Kemisk formel

(KPO3)n

Heterogena blandningar av kaliumsalter av linjära kondenserade polyfosforsyror med den allmänna formeln H(n + 2)PnO(3n + 1) där ”n” är minst 2

Molekylvikt

(118)n

P2O5-halt

Minst 53,5 % och högst 61,5 % i glödgad substans

Beskrivning

Fint vitt pulver eller kristaller eller färglösa glasartade plättar

Identifiering

A.  Löslighet

1 g löser sig i 100 ml av en 1:25 natriumacetatlösning

B.  Positiva tester med avseende på kalium och fosfat

 

C.  pH i 1-procentig lösning

Högst 7,8

Renhetsgrad

Viktförlust vid glödgning

Högst 2 % (105 °C i 4 timmar, följt av glödgning vid 550 °C i 30 minuter)

Cykliskt fosfat

Högst 8 % av P2O5-innehållet

Fluorid

Högst 10 mg/kg (uttryckt som fluor)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 4 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 452 (iv) KALCIUMPOLYFOSFAT

Synonymer

Kalciummetafosfat

Kalciumpolymetafosfat

Definition

Kemiskt namn

Kalciumpolyfosfat

EINECS-nummer

236-769-6

Kemisk formel

(CaP2O6)n

Heterogena blandningar av kalciumsalter av kondenserade polyfosforsyror med den allmänna formeln H((n + 2)PnO(n + 1) där ”n” är minst 2

Molekylvikt

(198)n

P2O5-halt

Minst 71 % och högst 73 % i glödgad substans

Beskrivning

Luktfria, färglösa vita kristaller eller vitt pulver

Identifiering

A.  Löslighet

Vanligen svårlösligt i vatten. Lösligt i sura medier

B.  Positiva tester med avseende på kalcium och fosfat

 

C.  CaO-halt

27-29,5 %

Renhetsgrad

Viktförlust vid glödgning

Högst 2 % (105 °C i 4 timmar, följt av glödgning vid 550 °C i 30 minuter)

Cykliskt fosfat

Högst 8 % av P2O5-innehållet

Fluorid

Högst 30 mg/kg (uttryckt som fluor)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 4 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

▼M1

E 460 (i) MIKROKRISTALLINISK CELLULOSA

Synonymer

Cellulosagel

Definition

Mikrokristallinisk cellulosa är renad, delvis depolymeriserad cellulosa framställd genom behandling av alfacellulosa, som utvinns som massa från naturligt fibröst växtmaterial, med mineralsyror. Polymerisationsgraden är normalt lägre än 400

Kemiskt namn

Cellulosa

Einecs-nummer

232-674-9

Kemisk formel

(C6H10O5)n

Molekylvikt

Omkring 36 000

Innehåll

Minst 97 % beräknat som cellulosa på vattenfri substans

Beskrivning

Ett fint, vitt eller nästan vitt, luktfritt pulver

Identifiering

A. Löslighet

Olöslig i vatten, etanol, eter och utspädda mineralsyror. Något löslig i natriumhydroxidlösning

B. Färgreaktion

Tillsätt 1 ml fosforsyra till 1 mg av provet och upphetta på vattenbad under 30 minuter. Tillsätt 4 ml av en 1 till 4 lösning pyrokatekol i fosforsyra och upphetta under 30 minuter. En röd färg skall framträda

C. Skall identifieras genom infrarödspektroskopi

 

D. Suspensionstest

Blanda 30 g av provet med 270 ml vatten i en höghastighetsblandare (12 000 varv per minut) i 5 minuter. Den blandning som uppstår skall antingen vara en lättflytande suspension eller en tjock, grumlig suspension som, om den överhuvudtaget flyter, är trögflytande, klarnar endast något och innehåller många luftbubblor. Om en lättflytande suspension erhålls, överför 100 ml till ett 100 ml mätglas och låt det stå i 1 timme. De fasta partiklarna skall sjunka till botten och ett övre vätskeskikt skall framträda

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 7 % (105 °C i tre timmar)

Vattenlösliga ämnen

Högst 0,24%

Sulfataska

Högst 0,5 % bestämt vid 800 ± 25 °C

ph i 10 % suspension i vatten

pH i övre vätskeskiktet är mellan 5,0 och 7,5

Stärkelse

Ej påvisbar

Tillsätt några droppar jodlösning till 200 ml av den dispersion som erhålles i identifieringstest D och blanda. Ingen lilaaktig till blå eller blå färg får framträda

Partikelstorlek

Minst 5 μm (högst 10 % partiklar mindre än 5 μm)

Karboxylgrupper

Högst 1 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

E 460 (ii) CELLULOSAPULVER

Definition

Renad, mekaniskt sönderdelad cellulosa framställd genom förädling av alfacellulosa som utvinns som massa från naturligt fibröst växtmaterial

Kemiskt namn

Cellulosa

Lineär polymer av 1:4-bundna glukosenheter

Einecs-nummer

232-674-9

Kemisk formel

(C6H10O5)n

Molekylvikt

(162)n (där n≥ 1 000 överväger)

Innehåll

Minst 92 %

Beskrivning

Ett vitt, luktfritt pulver

Identifiering

A. Löslighet

Olöslig i vatten, etanol, eter och utspädda mineralsyror. Något löslig i natriumhydroxidlösning

B. Suspensionstest

Blanda 30 g av provet med 270 ml vatten i en höghastighetsblandare (12 000 varv per minut) i 5 minuter. Den blandning som uppstår skall antingen vara en lättflytande suspension eller en tjock, grumlig suspension som, om den överhuvudtaget flyter, är trögflytande, klarnar endast något och innehåller många luftbubblor. Om en lättflytande suspension erhålls, överför 100 ml till ett 100 ml mätglas och låt det stå i 1 timme. De fasta partiklarna skall sjunka till botten och ett övre vätskeskikt skall framträda

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 7 % (105 °C i tre timmar)

Vattenlösliga ämnen

Högst 1,0 %

Sulfataska

Högst 0,3 % bestämt vid 800 ± 25 °C

pH i 10 % suspension i vatten

pH i övre vätskeskiktet är mellan 5,0 och 7,5

Stärkelse

Ej påvisbar

Tillsätt några droppar jodlösning till 200 ml av den dispersion som erhålles i identifieringstest D och blanda. Ingen lilaaktig till blå eller blå färg får framträda

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 10 mg/kg

Partikelstorlek

Minst 5 μm (högst 10 % partiklar mindre än 5 μm)

E 461 METYLCELLULOSA

Synonymer

Cellulosemetyleter

Definition

Metylcellulosa är cellulosa framställd direkt av naturligt fibröst växtmaterial och som delvis har reagerat till etrar med metylgrupper

Kemiskt namn

Cellulosametyleter

Kemisk formel

Polymerer innehållande glukosenheter, i vilka vatten ersatts, enligt följande allmänna formel:

C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3) där R1, R2 var och kan vara något av följande:

— H

— CH3 eller

— CH2CH3

Molekylvikt

Från omkring 20 000 till 380 000

Innehåll

Minst 25 % och högst 33 % metoxylgrupper (-OCH3) och högst 5 % hydroxyetoxylgrupper (-OCH2CH2OH)

Beskrivning

Ett något hygroskopiskt vitt eller något gulaktigt eller gråaktigt, luktfritt, kornigt eller fibröst pulver utan smak

Identifiering

A. Löslighet

Sväller i vatten och ger en klar till opaliserande, viskös, kolloidal lösning. Olöslig i etanol, eter eller kloroform. Löslig i isättika

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 10 % (105 °C i tre timmar

Sulfataska

Högst 1,5 % vid 800 ± 25 °C

pH i 1 % kolloidal lösning

Minst 5,0 och högst 8,0

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (uttryckt som Pb)

Högst 20 mg/kg

▼M7

E 462 etylcellulosa

Synonymer

Cellulosaetyleter

Definition

Etylcellulosa är cellulosa framställd direkt av fibröst växtmaterial och som delvis har reagerat till etrar med etylgrupper

Kemisk beteckning

Cellulosaetyleter

Kemisk formel

Polymerer innehållande glukosenheter, i vilka vatten ersatts, enligt följande allmänna formel:

C6H7O2(OR1)(OR2) där R1 och R2 kan vara något av följande:

— H

— CH2CH3

Innehåll

Minst 44 % och högst 50 % etoxylgrupper (-OC2H5) beräknat på torrsubstans (motsvarande högst 2,6 etoxylgrupper per anhydroglukosenhet)

Beskrivning

Ett något hygroskopiskt vitt till benvitt, luktfritt pulver utan smak

Identifiering

A.  Löslighet

Praktiskt taget olöslig i vatten, i glycerol och i propan-1,2-diol, men löslig i varierande proportioner i vissa organiska lösningsmedel beroende på etoxylinnehåll. Etylcellulosa innehållande högst 46–48 % etoxylgrupper är lättlöslig i tetrahydrofuran, i metylacetat, i kloroform och i blandningar av aromatiska kolväten och etanol. Etylcellulosa innehållande minst 46–48 % etoxylgrupper är lättlöslig i etanol, i metanol, i toluen, i kloroform och i etylacetat.

B.  Test av filmbildning

Lös upp 5 g av provet i 95 g av en 80:20 (vikt/vikt) blandning av toluen och etanol. En klar, stabil, blekgul lösning bildas. Häll några ml av lösningen på en glasskiva och låt lösningen avdunsta. En tjock, seg, jämn film återstår. Filmen är lättantändlig.

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 3 % (105 °C i två timmar)

Sulfataska

Högst 0,4 %

pH i 1 % kolloidal lösning

Neutral reaktion med lackmus

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

▼M1

E 463 HYDROXIPROPYLCELLULOSA

Synonymer

Cellulosahydroxipropyleter

Definition

Hydroxipropylcellulosa är cellulosa framställd direkt från naturligt fibröst växtmaterial och som delvis reagerat till etrar med andra hydroxipropylgrupper

Kemiskt namn

Cellulosahydroxipropyleter

Kemisk formel

Polymerer innehållande glukosenheter, i vilka vatten ersatts, enligt följande allmänna formel:

C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3) där R1, R2 R3 var och en kan vara något av följande:

— H

— CH2CHOHCH3

— CH2CHO (CH2CHOHCH3)CH3

— CH2CHO[CH2CHO(CH2CHOHCH3)CH3]CH3

Molekylvikt

Från omkring 30 000 till 1 000 000

Innehåll

Minst 80,5 % hydroxipropoxylgrupper (-OCH2CHOHCH3) motsvarande högst 4,6 hydroxipropylgrupper per enhet anhydroglukos beräknad på vattenfri substans

Beskrivning

Ett något hygroskopiskt vitt eller något gulaktigt eller gråaktigt, luktfritt, kornigt eller fibröst pulver utan smak

Identifiering