1996D0409 — SV — 01.07.2013 — 003.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

BESLUT FATTAT AV FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET

av den 25 juni 1996

om införandet av provisorisk resehandling

(96/409/GUSP)

(EGT L 168, 6.7.1996, p.4)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

BESLUT AV FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET, av den 30 november 2006

  L 363

422

20.12.2006

►M2

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 517/2013 av den 13 maj 2013

  L 158

1

10.6.2013


Ändrad genom:

 A1

  L 236

33

23.9.2003


Rättad genom:

►C1

Rättelse, EGT L 126, 28.4.2004, s. 2  (2003/)
▼B

BESLUT FATTAT AV FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET

av den 25 juni 1996

om införandet av provisorisk resehandling

(96/409/GUSP)FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR BESLUTAT FÖLJANDE

som är medvetna om att införandet av en provisorisk resehandling med enhetlig utformning, som medlemsstaterna kan utfärda till unionsmedborgare på de länders territorier där dessa medborgares ursprungsmedlemsstat inte har någon permanent diplomatisk eller konsulär beskickning eller i de andra fall som anges i de bifogade bestämmelserna, är i enlighet med artikel 8c i Romfördraget,

som beaktar att införandet av detta dokument kan vara till verklig hjälp för unionsmedborgare som befinner sig i en nödsituation,

som är övertygade om att införandet av ett sådant dokument är ett tydligt bevis på de konkreta fördelar som medborgarskapet i unionen medför.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1

En provisorisk resehandling till vilken en enhetlig förlaga finns i bilaga I, som utgör en integrerad del av detta beslut, införs.

De bestämmelser som gäller för utfärdandet av denna provisoriska resehandling och de säkerhetsåtgärder som har samband med provisoriska resehandlingar anges i bilagorna II och III, som utgör en integrerad del av detta beslut. Bestämmelserna kan ändras med medlemsstaternas enhälliga samtycke, varvid ändringarna träder i kraft en månad efter det att de har antagits, om inte någon medlemsstat begär en ny behandling på ministernivå.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft när alla medlemsstater har meddelat rådets generalsekretariat att de förfaranden, som enligt deras rättsordning krävs för att tillämpa detta beslut, har avslutats.

Artikel 3

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
ANNEX I — ANNEXE I — ANEXO I — BILAG I — ANLAGE I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — IARSCRÍBHINN I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I — LIITE I — BILAGE I  PŘÍLOHA I — I LISA — I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — ZAŁĄCZNIK 1 — PRILOGA I — PRÍLOHA I ◄ ►M1   — ПРИЛОЖЕНИЕ 1 — ANEXA I ◄ ►M2   — PRILOG I ◄

image

►(3)  

►(3) M1  

►(3) M2  

image

image

image

►(7)  

►(7)  

►(7)  

►(7) M1  

►(7) M1  

►(7) M2  

►(7) M2  

image

►(4)   ►(4) C1  

►(4) M1  

►(4) M2  
BILAGA II

BESTÄMMELSER OM UTLÄMNANDE AV DEN PROVISORISKA RESEHANDLINGEN

1.

Europeiska unionens provisoriska resehandling (en enhetlig förlaga återfinns i bilaga I) är en resehandling som kan utfärdas för en enda resa till den medlemsstat som den sökande är medborgare i, till det land där han är fast bosatt eller, i undantagsfall, till en annan bestämmelseort. Det kan utfärdas till alla medborgare i medlemsstaterna efter tillstånd från den stat som den berörda personen är medborgare i.

2.

Den provisoriska resehandlingen kan utfärdas när följande villkor är uppfyllda:

a) Innehavaren av detta dokument skall vara en medborgare i en av Europeiska unionens medlemsstater vars pass eller resedokument har kommit bort, blivit stulet eller förstört eller för tillfället inte är tillgängligt.

b) Han skall befinna sig inom ett lands territorium där den medlemsstat som han är medborgare i inte har någon tillgänglig diplomatisk eller konsulär representation som kan utfärda ett resedokument eller där den staten inte är representerad på något annat sätt.

c) Tillstånd har erhållits från myndigheterna i den berörda personens ursprungsmedlemsstat.

3.

Den person som ansöker om en provisorisk resehandling skall fylla i en blankett och skicka denna tillsammans med en av den diplomatiska representationen bestyrkt fotokopia av handlingar som bevisar hans identitet och nationalitet, till en i detta syfte utsedd myndighet i den medlemsstat som han är medborgare i. Det behöver inte nödvändigtvis vara den närmaste myndigheten om någon annan myndighet i området är lämpligare. Den representation som utfärdar dokumentet skall av den sökande begära och ta ut de skatter och avgifter som normalt tas ut för att utfärda ett pass i brådskande fall.

Om de sökande inte har tillräckliga medel för att täcka andra lokala utgifter skall de i förekommande fall erhålla nödvändiga medel i enlighet med ursprungsmedlemsstatens instruktioner vid ansökan.

4.

Den provisoriska resehandlingen skall vara giltig under en period som nätt och jämt är längre än den kortaste tid som behövs för att genomföra den resa som det utfördats för. Vid beräkning av denna period bör hänsyn tas till övernattningar och till den tid som behövs för anslutningar.

5.

En fotokopia av varje utfärdad handling skall bevaras hos den utfärdande representationen och en annan skall sändas till myndigheten i den medlemsstat som den sökande är medborgare i.

6.

Varje medlemsstat kan utvidga dessa bestämmelser till att också omfatta andra personer som har anknytning till den och som den är villig att ta emot.
BILAGA III

SÄKERHETSBESTÄMMELSER I SAMBAND MED PROVISORISKA RESEHANDLINGAR

Provisoriska resehandlingar skall framställas och utfärdas i enlighet med följande säkerhetsbestämmelser:

1.   Storlekutvikt:

18 × 13 cm

hopvikt:

9 × 13 cm

2.   Papper

Provisoriska resehandlingar skall tryckas på säkerhetspapper som inte innehåller optiskt blekmedel (ca 90 g/m2), med ett standardvattenmärke av typ ”CHAIN WIRES” som är rättsligen skyddat för tillverkarens räkning, med två osynliga fibrer (blå och gul, SSI/05) som är fluorescerande i ultraviolett ljus samt innehåller reagenser mot kemisk radering.

3.   Numreringssystem

Varje medlemsstat skall förse dokumenten med en centraliserad numrering tillsammans med den utfärdande medlemsstatens beteckning enligt följande:

▼M2Belgien

=

B

[OOOOO]

Bulgarien

=

BG

[OOOOO]

Tjeckien

=

CZ

[OOOOO]

Danmark

=

DK

[OOOOO]

Tyskland

=

D

[OOOOO]

Estland

=

EE

[OOOOO]

Grekland

=

GR

[OOOOO]

Spanien

=

E

[OOOOO]

Frankrike

=

F

[OOOOO]

Kroatien

=

HR

[OOOOO]

Irland

=

IRL

[OOOOO]

Italien

=

I

[OOOOO]

Cypern

=

CY

[OOOOO]

Lettland

=

LV

[OOOOO]

Litauen

=

LT

[OOOOO]

Luxemburg

=

L

[OOOOO]

Ungern

=

HU

[OOOOO]

Malta

=

MT

[OOOOO]

Nederländerna

=

NL

[OOOOO]

Österrike

=

A

[OOOOO]

Polen

=

PL

[OOOOO]

Portugal

=

P

[OOOOO]

Rumänien

=

RO

[OOOOO]

Slovenien

=

SI

[OOOOO]

Slovakien

=

SK

[OOOOO]

Finland

=

FIN

[OOOOO]

Sverige

=

S

[OOOOO]

Förenade kungariket

=

UK

[OOOOO]

▼B

Numret skall vara tryckt på sidorna 1 och 4 i dokumentet med OCR-B-tryck i svart med grön fluoressens i ultraviolett ljus.

4.   Fastsättning av innehavarens foto

Innehavarens foto skall sättas fast på dokumentet på ett sådant sätt att det inte lätt kan avlägsnas. Fotot skall plastas in i enlighet med nationell praxis, varvid medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att dokumentet skall uppfylla tillräckliga säkerhetskrav.

5.   Införande av personuppgifter om innehavaren

En konsekvent metod skall användas för hur personuppgifterna om innehavaren skall införas i den provisoriska resehandlingen. Dessa upplysningar skall skrivas antingen för hand eller på maskin och plastas in.

6.   Den utfärdande myndighetens stämpel

När en provisorisk resehandling utfärdas skall den utfärdande myndighetens stämpel anbringas delvis på handlingen och delvis på innehavarens foto.

7.   Kompletterande säkerhetsåtgärder

De provisoriska resehandlingarna skall ha en guillocherad skyddsbakgrund med indirekt tryck i fyrfärg på de sidor där uppgifter skall föras in och iriserande tryck skall användas när så är lämpligt.

Följande tryckteknologi skall användas:

 INTAGLIO, framsidan inklusive text på sidan 1, latent bild och mikrotryck med blå reflekterande tryckfärg,

 OFFSET, fram- och baksidan med två färger och IRIS,

 första sidan: text med blå reflekterande tryckfärg,

 andra sidan: antiscanner-bakgrund, ljusblå,

 tredje sidan: guillocherad bakgrund med IRIS-effekt i två färger, grönt och violett, den sistnämnda med gul fluoresens i ultraviolett ljus.

Den tryckfärg som används skall inte kunna kopieras och alla försök att göra färgkopior skall resultera i tydligt konstaterbara färgavvikelser. Dessutom skall minst en färg förses med fluoresserande agenser. Tryckfärgen skall också innehålla reagenser mot kemisk radering.

8.   Tryck

Flerfärgstryck med guillocherad bakgrund och integrerade mikrotyper som utarbetats särskilt för att framställa detta dokument skall användas.

9.   Förvaring av blanketter för provisoriska resehandlingar

För att minimera risken för förfalskning och imitation skall i alla medlemsstater blanketterna för provisoriska resehandlingar förvaras på ett stöldsäkert sätt.