1993L0074 — SV — 01.09.2010 — 005.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

RÅDETS DIREKTIV 93/74/EEG

av den 13 september 1993

om foder för särskilda näringsbehov

(EGT L 237, 22.9.1993, p.23)

upphävd genom:

 

 

Officiella tidningen

nr

sida

datum

 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2009 av den 13 juli 2009

L 229

1

1.9.2009