1993L0049 — SV — 31.12.1999 — 002.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

KOMMISSIONENS DIREKTIV 93/49/EEG

av den 23 juni 1993

om en översikt över de krav som skall uppfyllas av prydnadsväxter och förökningsmaterial av prydnadsväxter i enlighet med artikel 4 i rådets direktiv 91/682/EEG

(EGT L 250, 7.10.1993, p.9)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

Kommissionens direktiv 1999/67/EG av den 28 juni 1999

  L 164

78

30.6.1999
▼B

KOMMISSIONENS DIREKTIV 93/49/EEG

av den 23 juni 1993

om en översikt över de krav som skall uppfyllas av prydnadsväxter och förökningsmaterial av prydnadsväxter i enlighet med artikel 4 i rådets direktiv 91/682/EEGEUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/682/EEG av den 19 december 1991 om saluföring av prydnadsväxter och förökningsmaterial av prydnadsväxter ( 1 ), särskilt artikel 4 i detta, och

med beaktande av följande:

Vid tillämpningen av detta direktiv är det lämpligt att ta hänsyn till de olika materialens produktionsförlopp.

De krav som fastställs i detta direktiv måste betraktas som den lägsta godtagbara standarden för närvarande, med hänsyn till de aktuella produktionsvillkoren i gemenskapen. Dessa kommer att utvecklas och förbättras efter hand för att man slutligen skall kunna uppnå en hög kvalitetsstandard.

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för förökningsmaterial och prydnadsväxter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.▼M1 —————

▼B

Artikel 3

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 2 skall materialet, åtminstone vid visuell besiktning, i allt väsentligt vara fritt från skadliga organismer och sjukdomar som försämrar kvaliteten, eller tecken eller symptom på sådana, vilka gör förökningsmaterialet eller prydnadsväxterna mindre användbara; särskilt skall det vara fritt från de organismer och sjukdomar som anges i bilagan till detta direktiv för de aktuella släktena och arterna.

▼M1 —————

▼B

Artikel 4

1.  Materialet skall ha tillräcklig äkthet och renhet avseende släkte och art eller i förekommande fall, växtslag, och, om de säljs eller är avsedda för försäljning som en sort enligt artikel 9.1 i direktiv 91/682/EEG, skall de också ha äkthet och renhet avseende sort.

▼M1 —————

▼B

Artikel 7

Bestämmelserna i detta direktiv påverkar inte tillämpningen av bestämmelserna i förordning EEG nr 315/68 ( 2 ).

Artikel 8

1.  Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 1993. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.  Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 9

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER SPECIFIKA SKADLIGA ORGANISMER OCH SJUKDOMAR SOM FÖRSÄMRAR KVALITETENSläkte eller art

Specifika skadliga organismer och sjukdomar

Begonia x hiemalis

Fotsch

Insekter, kvalster och nematoder i alla utvecklingsstadier

— Aleurodidae, särskilt Bemisia tabaci

— Aphelenchoides spp.

— Ditylenchus destructor

— Meloidogyne spp.

— Otiorrhynchus sulcatus

— Sciara

— Thysanoptera, särskilt

— Frankliniella occidentalis

Bakterier

— Erwinia chrysanthemi

— Rhodococcus fascians

— Xanthomonas campestris pv. begoniae

Svampar

— mjöldagg

— stambasrötor (Phytophthora spp., Pythium spp. och Rhizoctonia spp.)

Virus och virusliknande organismer, särskilt

— Leafcurl disease

— tospovirus (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)

Citrus

Insekter, kvalster och nematoder i alla utvecklingsstadier

— Aleurothrixus floccosus (Mashell)

— Meloidogyne spp.

— Parabemisia myricae (Kuwana)

— Tylenchulus semipenetrans

Svampar

— Phytophthora spp.

Virus och virusliknande organismer, särskilt

— viroider såsom exocortis, cachexia-xyloporosis

— sjukdomar som framkallar psorosis — som symptom på unga blad såsom psorosis, ring spot, cristacortis, impietratura, concave gum

—  Infectious variegation

—  Citrus leaf rugose

Dendranthema x Grandiflorum

(Ramat) Kitam

Insekter, kvalster och nematoder i alla utvecklingsstadier

— Agromyzidae

— Aleurodidae, särskilt Bemisia tabaci

— Aphelencoides spp.

— Diarthronomia chrysanthem

— Lepidoptera, särskilt

— Cacoecimorpha pronubana,

— Epichoristodes acerbella

— Thysanoptera, särskilt

— Frankliniella occidentalis

Bakterier

— Agrobacterium tumefaciens

— Erwinia chrysanthemi

Svampar

— Fusarium oxisporum spp. chrysanthemi

— Puccinia chrysanthemi

— Pythium spp.

— Rhizoctoniasolani

— Verticillium spp.

Virus och virusliknande organismer, särskilt

— Chrysanthemum B mosaic virus

— Tomato aspermy cucmovirus

Dianthus CaryophyllusL

och hybrider

Insekter; kvalster och nematoder i alla utvecklingsstadier

— Agromyzidae

— Aleurodidae, särskilt

— Bemisia tabaci

— Thysanoptera, särskilt

— Frankliniella occidentalis

— Lepidoptera, särskilt

— Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes acerbella

Svampar

— Alternaria dianthi

— Alternaria dianthicola

— Fusarium oxisporum f. spp. dianthi

— Mycosphaerella dianthi

— Phytophthoranicotiana spp.parasitica

— Rhizoctonia solani

— stambasrötor: Fusarium spp. och Pythium spp.

— Uromyces dianthi

Virus och virusliknande organismer, särskilt

— Carnation etched ring caulimovirus

— Carnation mottle carmovirus

— Carnation necrotic fleck closterovirus

— tospovirus (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot cirus)

Euphorbia pulcherrima

(Wild ex Kletzch)

Insekter, kvalster och nematoder i alla utvecklingsstadier

— Aleurodidae, särskilt Bemisia tabaci

Bakterier

— Erwinia chrysanthem

Svampar

— Fusarium spp.

— Pythium ultimum

— Phytophthora spp.

— Rhizoctonia solani

— Thielaviopsis basicola

Virus och virusliknande organismer, särskilt

tospovirus (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)

GerberaL

Insekter, kvalster och nematoder i alla utvecklingsstadier

— Agromyzidae

— Aleurodidae, särskilt

— Bemisia tabaci

— Aphelenchoides spp.

— Lepidoptera

— Meloidogyne

— Thysanoptera, särskilt

— Frankliniella occidentalis

Svampar

— Fusarium spp.

— Phytophthora cryptogea

— Mjöldagg

— Rhizoctoniasolani

— Verticillium spp

Virus och virusliknande organismer, särskilt

tospovirus (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)

GladiolusL.

Insekter, kvalster och nematoder i alla utvecklingsstadier

— Ditylenchus dipsaci

— Thysanoptera, särskilt

— Frankliniella occidentalis

Bakterier

— Pseudomonas marginata

— Rhodococcus fascians

Svampar

— Botrytis gladiolorum

— Curvularia trifolii

— Fusarium oxisporum spp. gladioli

— Penicillium gladioli

— Sclerotinia spp.

— Septoria gladioli

— Urocystis gladiolicola

— Uromyces trasversalis

Virus och virusliknande organismer, särskilt

— Aster yellow mycoplasm

— Corky pit agent

— Cucumber mosaic virus

— Gladiolus ringspot virus (syn. Narcissus latent virus)

— Tobacco rattle virus

Andra skadliga organismer

— Cyperus esculentus

LiliumL.

Insekter, kvalster och nematoder i alla utvecklingsstadier

— Aphelenchoides spp.

— Rhyzoglyphus spp.

— Pratylenchus penetrans

— Rotylenchus robustus

— Thysanoptera, särskilt

— Frankliniella occidentalis

Bakterier

— Erwinia carotovora subsp. carotovora

— Rhodococcus fascians

Svampar

— Cylindrocarpon destructans

— Fusarium oxisporum f. sp. lilii

— Pythium spp.

— Rhizoctonia spp.

— Rhizopus spp.

— Sclerotium spp.

Virus och virusliknande organismer, särskilt

— Cucumber mosaic virus

— Lily symptomless virus

— Lily virus x

— Tobacco rattle virus

— Tulip breaking virus

Andra skadliga organismer

— Cyperus esculentus

Malus Miller

Insekter, kvalster och nematoder i alla utvecklingsstadier

— Anarsia lineatella

— Eriosoma lanigerum

— sköldlöss, särskilt

— Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus

Bakterier

— Agrobacterium tumefaciens

— Pseudomonas syringae pv. syringae

Svampar

— Armillariella mellea

— Chondrostereum purpureum

— Nectria galligena

— Phytophtora cactorum

— Rosellinia necatrix

— Venturia spp.

— Verticillium spp.

Virus och virusliknande organismer

alla

NarcissusL.

Insekter, kvalster och nematoder i alla utvecklingsstadier

— Aphelenchoides subtenuis

— Meloidogyne

— Eumerus spp.

— Merodon equestris

— Pratylenchus penetrans

— Rhizoglyphidae

— Tarsonemidae

Svampar

— Fusarium oxysporum f. sp. narcissi

— Sclerotinia spp.

— Sclerotium bulborum

Virus och virusliknande organismer, särskilt

— Tobacco rattle virus

— Narcissus white streak agent

— Narcissus yellow stripe virus

Andra skadliga organismer

— Cyperus esculentus

PelargoniumL.

Insekter, kvalster och nematoder i alla utvecklingsstadier

— Aleurodidae, särskilt Bemisia tabaci

— Lepidoptera

— Thysanoptera, särskilt Frankliniella occidentalis

Bakterier

— Rhodococcus fascians

— Xanthomonas campestris pv. pelargonii

Svampar

— Puccinia pelargonii zonalis

— stambasrötor (Botrytis spp., Pythium spp.)

— Verticillium spp.

Virus och virusliknande organismer, särskilt

— Pelargonium flower break carmovirus

— Pelargonium leaf curl tombusvirus

— Pelargonium line pattern virus

— tospovirus (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)

Phoenix

Insekter, kvalster och nematoder i alla utvecklingsstadier

— Thysanoptera

Svampar

— Exosporium palmivorum

— Gliocladium wermoeseni

— Graphiola phoenicis

— Pestalozzia Phoenicis

— Pythium spp.

Virus och virusliknande organismer

alla

Pinus nigra

Insekter, kvalster och nematoder i alla utvecklingsstadier

— Blastophaga spp.

— Rhyacionia buoliana

Svampar

— Lophodermium seditiosum

Virus och virusliknande organismer

alla

PrunusL.

Insekter, kvalster och nematoder i alla utvecklingsstadier

— Capnodis tenebrionis

— Meloidogyne spp.

— sköldlöss, särskilt

— Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus pernicios

Bakterier

— Agrobacterium tumefaciens

— Pseudomonas syringae pv. mors prunorum

— Pseudomonas syringae pv. syringae

Svampar

— Armillariella mellea

— Chondrostereum purpureum

— Nectria galligena

— Rosellinia necatrix

— Taphrina deformans

— Verticillium spp.

Virus och virusliknande organismer, särskilt

— Prune dwarf virus

— Prunus necrotic ringspot virus

PyrusL.

Insekter, kvalster och nematoder i alla utvecklingsstadier

— Anarsia lineatella

— Eriosoma lanigerum

— sköldlöss, särskilt

— Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus

Bakterier

— Agrobacterium tumefaciens

— Pseudomonas syringae pv. syringae

Svampar

— Armillariella mellea

— Chondrostereum purpureum

— Nectaria galligena

— Phytophtora spp.

— Rosellinia necatrix

— Verticillium spp.

Virus och virusliknande organismer

alla

Rosa

Insekter, kvalster och nematoder i alla utvecklingsstadier

— Lepidoptera, särskilt

— Epichoristodes acerbella,

— Cacoecimorpha pronubana

— Meloidogyne spp.

— Pratylenchus spp.

— Tetranychus urticae

Bakterier

— Agrobacterium tumefaciens

Svampar

— Chondrostereum purpureum

— Coniothyrium spp.

— Diplocarpon rosae

— Peronospora sparsa

— Phragmidium spp.

— Rosellinia necatrix

— Sphaeroteca pannosa

— Verticillium spp.

Virus och virusliknande organismer, särskilt

— Apple mosaic virus

— Arabis mosaic nepovirus

— Prunus necrotic ringspot virus( 1 ) EGT nr L 376, 31.12.1991, s. 21.

( 2 ) EGT nr L 71, 21.3.1968, s. 1.