1993L0031 — SV — 01.01.2010 — 002.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

RÅDETS DIREKTIV 93/31/EEG

av den 14 juni 1993

om stöd för tvåhjuliga motorfordon

(EGT L 188, 29.7.1993, p.19)

upphävd genom:

 

 

Officiella tidningen

nr

sida

datum

 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/78/EG av den 13 juli 2009

L 231

8

3.9.2009