1992R2719 — SV — 01.04.2010 — 004.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2719/92

av den 11 september 1992

om ledsagardokument för flyttning av varor med punktskatteuppskov

(EGT L 276, 19.9.1992, p.1)

upphävd genom:

 

 

Officiella tidningen

nr

sida

datum

 

Kommissionens förordning (EG) nr 684/2009 av den 24 juli 2009

L 197

24

29.7.2009