1991R3922 — SV — 08.04.2012 — 008.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 3922/91

av den 16 december 1991

om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart

(EGT L 373, 31.12.1991, p.4)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

 M1

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2176/96 av den 13 november 1996

  L 291

15

14.11.1996

 M2

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1069/1999 av den 25 maj 1999

  L 130

16

26.5.1999

 M3

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2871/2000 av den 28 december 2000

  L 333

47

29.12.2000

►M4

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1592/2002 av den 15 juli 2002

  L 240

1

7.9.2002

►M5

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1899/2006 av den 12 december 2006

  L 377

1

27.12.2006

►M6

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1900/2006 av den 20 december 2006

  L 377

176

27.12.2006

 M7

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 8/2008 av den 11 december 2007

  L 10

1

12.1.2008

►M8

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008

  L 79

1

19.3.2008

 M9

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 859/2008 av den 20 augusti 2008

  L 254

1

20.9.2008
▼B

RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 3922/91

av den 16 december 1991

om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfartEUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 84.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag ( 1 ),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande ( 2 ),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande ( 3 ), och

med beaktande av följande:

Som anges i artikel 8a i fördraget bör åtgärder beslutas i syfte att gradvis upprätta den inre marknaden under en period som utgår den 31 december 1992. Den inre marknaden kommer att omfatta ett område utan inre gränser där fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital är garanterad.

En hög allmän säkerhetsnivå inom civil luftfart i Europa bör upprätthållas och gällande tekniska krav samt administrativa förfaranden i medlemsstaterna bör höjas till den högsta standard som för närvarande har uppnåtts i gemenskapen.

Säkerhet är en grundläggande faktor för gemenskapens lufttransporter. Hänsyn bör tas till konventionen för internationell civil luftfart som träffades i Chicago den 7 december 1944 och som ger förutsättningar för genomförande av nödvändiga åtgärder för att säkerställa en säker drift av luftfartyg.

De nuvarande restriktionerna för överföring av luftfartyg och flygmaterial och vissa tjänster inom luftfarten mellan medlemsstaterna kan förorsaka en snedvridning av den inre marknaden.

De gemensamma luftfartsmyndigheterna JAA (Joint Aviation Authorities), ett organ associerat till den europeiska konferensen för civil luftfart ECAC (European Civil Aviation Conference), har utarbetat avtal för samarbete vid utveckling och genomförande av gemensamma luftfartsbestämmelser (JAR) på alla områden som berör flygsäkerheten.

Enligt den gemensamma transportpolitiken bör tekniska krav och administrativa förfaranden som berör flygsäkerheten harmoniseras på grundval av JAA:s JAR-regler.

En sådan harmonisering skulle underlättas av att alla medlemsstater var anslutna till JAA och av att kommissionen deltog i JAA:s överläggningar.

För att uppnå gemenskapens mål beträffande fri rörlighet för personer och varor och även beträffande den gemensamma transportpolitiken bör medlemsstaterna utan ytterligare tekniskt arbete eller utvärdering acceptera godkännande av varor och av organ och personer som arbetar med konstruktion, tillverkning, underhåll och drift av produkter, när produkten, organisationen eller personen har blivit godkänd enligt de gemensamma tekniska kraven och administrativa förfarandena.

Säkerhetsproblem kan uppstå och medlemsstaterna bör om så sker skyndsamt vidta alla lämpliga åtgärder. Sådana åtgärder måste vara berättigade och när de gemensamma tekniska kraven och administrativa förfarandena visar sig vara otillräckliga bör kommissionen genom att utöva sina genomförandebefogenheter besluta om nödvändiga ändringar.

▼M5

Tillämpningen av bestämmelserna om flyg- och tjänstgöringstidsbegränsningar kan medföra avsevärda störningar i systemen för arbetstidsscheman på sådana typer av företag vars företagsmodell uteslutande bygger på nattrafik. Mot bakgrund av de utredningar som skall lämnas in av berörda parter bör kommissionen utvärdera situationen och föreslå en ändring av bestämmelserna om flyg- och tjänstgöringstidsbegränsningar i syfte att ta hänsyn till dessa speciella företagsmodeller.

▼B

Det är önskvärt att bidrag från medlemsstaterna till forskning för att förbättra flygsäkerheten samordnas för att garantera ett optimalt utnyttjande av resurserna och för att möjliggöra att maximal nytta erhålls.

▼M5

Senast den 16 januari 2009 bör Europeiska byrån för luftfartssäkerhet slutföra en vetenskaplig och medicinsk utvärdering av kapitel Q, och i relevanta fall av kapitel O, i bilaga 3. På grundval av resultaten från denna utvärdering och i enlighet med förfarandet i artikel 12.2 bör kommissionen, om så behövs, utan dröjsmål utarbeta och lägga fram förslag om ändring av relevanta tekniska bestämmelser.

Vid översynen av vissa bestämmelser som det hänvisas till i artikel 8a bör man hålla sig till den väg mot ytterligare harmonisering av de utbildningskrav för kabinbesättningar som hittills antagits för att underlätta den fria rörligheten för kabinbesättningspersonal inom gemenskapen. I detta avseende bör möjligheten till ytterligare harmonisering av kabinbesättningens kvalifikationer undersökas på nytt.

▼M5

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter ( 4 ).

▼B

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1

▼M5

1.  Denna förordning skall tillämpas på harmoniseringen av sådana tekniska krav och administrativa förfaranden inom den civila luftfarten som avser drift och underhåll av luftfartyg, och personal och organisationer som sysslar med sådan verksamhet.

▼B

2.  De harmoniserade tekniska krav och administrativa förfaranden som anges i punkt 1 skall tillämpas på alla luftfartyg som drivs av operatörer enligt definitionen i artikel 2a, vare sig de är registrerade i en medlemsstat eller i ett tredje land.

▼M5

3.  Tillämpningen av denna förordning på flygplatsen i Gibraltar skall inte anses påverka Konungariket Spaniens respektive Förenade kungarikets rättsliga ståndpunkter i tvisten om överhögheten över det territorium där flygplatsen är belägen.

4.  Tillämpningen av denna förordning på flygplatsen i Gibraltar skall uppskjutas tills arrangemangen enligt den gemensamma förklaringen från Konungariket Spaniens och Förenade kungarikets utrikesministrar den 2 december 1987 har trätt i kraft. Konungariket Spaniens och Förenade kungarikets regeringar skall informera rådet om när detta sker.

▼B

Artikel 2

I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a)  operatör: en fysisk person bosatt i en medlemsstat eller en juridisk person, med säte i en medlemsstat, och som använder ett eller flera luftfartyg i enlighet med de bestämmelser som är tillämpliga i denna medlemsstat eller ett EG-lufttrafikföretag som det definieras i gemenskapsrätten.

b)  produkt: ett civilt luftfartyg, en motor, en propeller eller ett tillbehör.

c)  tillbehör: varje instrument, utrustning, mekanism, apparat eller annan tillsats som används eller är avsett att användas vid drift av luftfartyg under flygning, vare sig de är installerade i, avsedda att installeras i, eller fästade vid ett civilt luftfartyg, men som inte utgör en del av ett skrov, en motor eller en propeller.

d)  komponent: ett material, en beståndsdel eller ett halvfabrikat som inte omfattas av definitionerna i b eller c för användning på civila luftfartyg, motorer, propellrar eller tillbehör.

e)  certifiering (av en produkt, tjänst, organisation eller person): varje form av rättsligt bindande erkännande av att en sådan produkt, tjänst, organisation eller person uppfyller gällande krav. Sådan certifiering består av två led:

i) Kontroll av att produkten, tjänsten, organisationen eller personen tekniskt uppfyller gällande krav. Detta led kallas ”genomförande av teknisk undersökning”.

ii) Formellt erkännande av sådan kravuppfyllelse genom utfärdande av en licens, ett certifikat, ett godkännande eller något annat dokument på det sätt som krävs enligt nationell lagstiftning och nationella förfaranden. Detta led kallas ”genomförande av rättslig undersökning”.

f)  underhåll: alla inspektioner, serviceåtgärder, ändringar och reparationer under ett luftfartygs hela livslängd som behövs för att säkerställa att luftfartyget fortfarande överensstämmer med typcertifikatet och erbjuder en hög säkerhetsnivå under alla förhållanden. Underhållet omfattar särskilt modifieringar som föreskrivs av de myndigheter som enligt h ingått överenskommelser enligt kraven för kontroll och luftvärdighet.

g)  nationell variant: ett nationellt krav eller en nationell föreskrift som införts av ett land som tillägg till eller i stället för en JAR-regel.

h)  överenskommelser: överenskommelser som träffats under den europeiska konferensens för civil luftfart ECAC (European Civil Aviation Conference) auspicier för samarbete vid utveckling och införande av gemensamma krav inom alla områden som rör flygsäkerhet. Dessa bestämmelser finns redovisade i bilaga 1.

▼M5

i)  myndighet: i bilaga 3 den behöriga myndighet som har beviljat lufttrafikföretagets drifttillstånd (AOC).

▼M5

Artikel 3

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 11 skall de gemensamma tekniska krav och administrativa förfaranden som är tillämpliga inom gemenskapen vad gäller kommersiella transporter med flygplan vara de som anges i bilaga 3.

2.  Hänvisningar till kapitel M i bilaga 3 eller någon av bestämmelserna i det kapitlet skall avse Del-M i kommissionens förordning (EG) nr 2042/2003 av den 20 november 2003 om fortsatt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar och utrustning och om godkännande av organisationer och personal som arbetar med dessa arbetsuppgifter ( 5 ) eller relevanta bestämmelser i denna.

▼B

Artikel 4

▼M5

1.  Vad avser områden som inte omfattas av bilaga 3 skall gemensamma tekniska krav och administrativa förfaranden antas på grundval av artikel 80.2 i fördraget. Kommissionen skall i förekommande fall och så snart som möjligt lägga fram lämpliga förslag inom dessa områden.

▼B

2.  I avvaktan på att de förslag som anges i punkt 1 blir antagna kan medlemsstaterna tillämpa relevanta bestämmelser i sina befintliga nationella författningar.

Artikel 5

Medlemsstaterna skall säkerställa att deras ansvariga civila luftfartsmyndigheter uppfyller de villkor för medlemskap i JAA som anges i överenskommelserna och skall underteckna dessa överenskommelser utan reservationer före den 1 januari 1992.

▼M5

Artikel 6

Ett luftfartyg som är i drift enligt ett godkännande som beviljats av en medlemsstat i enlighet med de gemensamma tekniska kraven och administrativa förfarandena får tas i drift på samma villkor i övriga medlemsstater, utan ytterligare tekniska krav eller utvärderingar i dessa medlemsstater.

Artikel 7

Medlemsstaterna skall erkänna en certifiering av organ eller personer under dess jurisdiktion och myndighet, vilka sysslar med underhåll av produkter och drift av luftfartyg, när denna utfärdats enligt denna förordning av en annan medlemsstat eller av ett organ som handlar på dess uppdrag.

Artikel 8

1.  Bestämmelserna i artiklarna 3–7 får inte hindra en medlemsstat från att omedelbart reagera om det uppstår ett säkerhetsproblem som rör en produkt, person eller organisation som omfattas av denna förordning.

Om säkerhetsproblemet är ett resultat av en otillräcklig säkerhetsnivå som beror på de gemensamma tekniska kraven och administrativa förfarandena, eller på brister i dessa tekniska krav och förfaranden, skall medlemsstaten omedelbart meddela kommissionen och de övriga medlemsstaterna vilka åtgärder som vidtagits och skälen till detta.

Kommissionen skall i enlighet med förfarandet i artikel 12.2 besluta om huruvida en otillräcklig säkerhetsnivå eller en brist i de gemensamma tekniska kraven och administrativa förfarandena gör fortsatt tillämpning av de åtgärder som vidtagits i enlighet med första stycket i denna punkt motiverad. Kommissionen skall i så fall även vidta nödvändiga åtgärder för att ändra de berörda gemensamma tekniska kraven och administrativa förfarandena i enlighet med artikel 4 eller artikel 11. Om det visar sig att medlemsstatens åtgärder inte är motiverade, skall den återkalla åtgärderna.

2.  En medlemsstat får bevilja undantag från de tekniska krav och administrativa förfaranden som anges i denna förordning vid oförutsedda brådskande driftsrelaterade omständigheter eller driftsrelaterade behov av begränsad varaktighet.

Kommissionen och de övriga medlemsstaterna skall underrättas om undantag som beviljats vid upprepade tillfällen eller för en period som är längre än två månader.

När kommissionen och övriga medlemsstater underrättas om undantag som beviljats av en medlemsstat i enlighet med andra stycket, skall kommissionen undersöka huruvida undantagen är förenliga med säkerhetsmålen i denna förordning eller andra relevanta bestämmelser i gemenskapsrätten.

Om kommissionen finner att de beviljade undantagen inte är förenliga med säkerhetsmålen i denna förordning eller andra relevanta bestämmelser i gemenskapsrätten, skall den besluta om skyddsåtgärder i enlighet med förfarandet i artikel 12a.

Den berörda medlemsstaten skall i så fall upphäva undantaget.

3.  Där det är möjligt att med andra medel uppnå en säkerhetsnivå som motsvarar den nivå som uppnås genom tillämpning av de gemensamma tekniska kraven och administrativa förfarandena i bilaga 3, får medlemsstaterna, utan diskriminering på grund av sökandens nationalitet och med beaktande av behovet av att inte snedvrida konkurrensen, bevilja ett godkännande med avvikelse från dessa bestämmelser.

Den berörda medlemsstaten skall i sådana fall till kommissionen anmäla sin avsikt att bevilja ett sådant godkännande, skälen till detta och de villkor som fastställts för att säkerställa att en motsvarande säkerhetsnivå uppnås.

Inom tre månader efter det att en medlemsstat lämnat in en anmälan skall kommissionen inleda det förfarande som avses i artikel 12.2 i syfte att besluta om huruvida det föreslagna godkännandet av åtgärden kan beviljas.

▼M6

I så fall skall kommissionen meddela samtliga medlemsstater sitt beslut, och de skall därvid ha rätt att tillämpa åtgärden. Tillämpliga bestämmelser i bilaga III får också ändras i enlighet med artikel 11 för att återspegla en sådan åtgärd.

▼M5

Bestämmelserna i artiklarna 6 och 7 skall tillämpas på åtgärden i fråga.

4.  Utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1-3 får en medlemsstat anta eller behålla bestämmelser i anslutning till OPS 1.1105 punkt 6, OPS 1.1110 punkterna 1.3 och 1.4.1, OPS 1.1115 och OPS 1.1125 punkt 2.1 i kapitel Q i bilaga 3 till dess att gemenskapsbestämmelser har fastställts på grundval av vetenskapliga rön och bästa praxis.

En medlemsstat skall underrätta kommissionen om de bestämmelser som den beslutar att behålla.

För nationella bestämmelser som avviker från de bestämmelser i OPS 1 som avses i första stycket och som medlemsstaterna avser att anta efter dagen för tillämpning av bilaga 3 skall kommissionen inom tre månader efter anmälan från en medlemsstat inleda det förfarande som avses i artikel 12.2 för att besluta om huruvida bestämmelserna är förenliga med säkerhetsmålen i denna förordning och andra regler i gemenskapsrätten och om bestämmelserna får göras tillämpliga.

▼M6

I så fall skall kommissionen meddela samtliga medlemsstater sitt beslut, och de skall därvid ha rätt att tillämpa åtgärden. Tillämpliga bestämmelser i bilaga III får också ändras i enlighet med artikel 11 för att återspegla en sådan åtgärd.

▼M5

Bestämmelserna i artiklarna 6 och 7 skall tillämpas på åtgärden i fråga.

▼M5

Artikel 8a

1.  Senast den 16 januari 2009 skall Europeiska byrån för luftfartssäkerhet slutföra en vetenskaplig och medicinsk utvärdering av bestämmelserna i kapitel Q och i relevanta fall i kapitel O i bilaga 3.

2.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1592/2002 av den 15 juli 2002 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet ( 6 ) skall Europeiska byrån för luftfartssäkerhet bistå kommissionen med att utarbeta förslag till ändringar av de tillämpliga tekniska bestämmelserna i kapitel O och Q i bilaga 3.

▼B

Artikel 9

Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att samordna sina forskningsprogram för att höja säkerheten för civila luftfartyg och driften av dem och underrätta kommissionen om dessa. Kommissionen kan efter samråd med medlemsstaterna ta alla relevanta initiativ för att främja sådana nationella forskningsprogram.

Artikel 10

Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om

a) alla nya eller ändrade krav eller förfaranden som utvecklats eller antagits i enlighet med de förfaranden som fastställts i överenskommelserna, och

b) alla ändringar i överenskommelserna, och

c) resultaten av samråd med industrin och andra intressenter.

Artikel 11

▼M6

1.  De åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, och som blivit nödvändiga på grund av vetenskapliga och tekniska framsteg och som ändrar de gemensamma tekniska krav och administrativa förfaranden som anges i bilaga III, skall antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll som avses i artikel 12.3. När det föreligger tvingande, brådskande skäl får kommissionen tillämpa det skyndsamma förfarandet som avses i artikel 12.4.

▼B

2.  Om de ändringar som anges i punkt 1 innehåller en nationell variant för en medlemsstat, skall kommissionen följa det förfarande som fastställts ►M6  i artikel 12.3 ◄ och bestämma om den varianten skall tas med i de gemensamma tekniska kraven och administrativa förfarandena eller inte.

▼M6

Artikel 12

1.  Kommissionen skall biträdas av flygsäkerhetskommittén, (nedan kallad” kommittén)”.

2.  När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3.  När det hänvisas till denna punkt skall artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

4.  När det hänvisas till denna punkt skall artikel 5a.1, 5a.2 och 5a.4 och artikel 6 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

▼M5

Artikel 12a

När det hänvisas till denna artikel skall förfarandet i fråga om skyddsåtgärder i artikel 6 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Innan kommissionen antar sitt beslut skall den höra kommittén.

Den tid som avses i artikel 6 b i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

Om en medlemsstat hänskjuter ett beslut som fattats av kommissionen till rådet, får rådet med kvalificerad majoritet fatta ett annat beslut inom tre månader.

▼B

Artikel 13

1.  Medlemsstaterna skall hjälpa varandra vid genomförandet av denna förordning och vid övervakningen av dess genomförande.

2.  Som del av den ömsesidiga hjälp som anges i punkt 1 skall medlemsstaternas behöriga myndigheter regelbundet utväxla all tillgänglig information om

 överträdelser mot denna förordning av medborgare i annan stat och påföljder som dömts ut i samband med dessa,

 påföljder som dömts ut beträffande en medborgare i en medlemsstat i samband med sådana överträdelser som begåtts i en annan medlemsstat.

Artikel 14

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA 1

Överenskommelser som avses i artikel 2.1 h

”Överenskommelser om utveckling, godtagande och införande av gemensamma krav för civilflyg JAR (Joint Aviation Requirements)” träffade på Cypern den 11 september 1990.

▼M4 —————

▼M8 —————( 1 ) EGT nr C 270, 26.10.1990, s. 3.

( 2 ) EGT nr C 267, 14.10.1991, s. 154.

( 3 ) EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 28.

( 4 ) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

( 5 ) EUT L 315, 28.11.2003, s. 1.

( 6 ) EGT L 240, 7.9.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1701/2003 (EUT L 243, 27.9.2003, s. 5).