1990L0396 — SV — 05.01.2010 — 002.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

RÅDETS DIREKTIV

av den 29 juni 1990

om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen

(90/396/EEG)

(EGT L 196, 26.7.1990, p.15)

upphävd genom:

 

 

Officiella tidningen

nr

sida

datum

 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/142/EG av den 30 november 2009

L 330

10

16.12.2009