1989R2136 — SV — 31.12.2008 — 002.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2136/89

av den 21 juni 1989

►M1  om gemensamma handelsnormer för konserverade sardiner och handelsbeteckningar för konserverade sardiner och konserverade produkter av sardintyp ◄

(EGT L 212, 22.7.1989, p.79)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1181/2003 av den 2 juli 2003

  L 165

17

3.7.2003

►M2

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1345/2008 av den 23 december 2008

  L 348

76

24.12.2008
▼B

RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2136/89

av den 21 juni 1989

►M1  om gemensamma handelsnormer för konserverade sardiner och handelsbeteckningar för konserverade sardiner och konserverade produkter av sardintyp ◄EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3796/81 av den 29 december 1981 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeriprodukter ( 1 ), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1495/89 ( 2 ), särskilt artikel 2.3 i denna,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Enligt förordning (EEG) nr 3796/81 kan gemensamma marknadsnormer för fiskeriprodukter införas inom gemenskapen, i synnerhet för att hålla produkter som inte är av en tillfredsställande kvalitet borta från marknaden och för att underlätta handel på lika villkor.

Införandet av sådana normer för konserverade sardiner kommer sannolikt att förbättra lönsamheten och avsättningsmöjligheterna för sardinproduktionen inom gemenskapen och underlätta avsättningen av produkterna.

Bl.a. för att skapa bättre insyn på marknaden måste därvid särskilt föreskrivas, att produkterna i fråga skall vara beredda uteslutande av fisk av arten ”Sardina pilchardus WALBAUM” och innehålla en viss minsta mängd fisk.

För att säkerställa att produkterna marknadsförs på ett tillfredsställande sätt bör villkor fastställas för beredningen av fisken före förpackandet, för sätten att marknadsföra den och för de inläggningar och tillsatser som får användas. Dessa villkor får dock inte vara sådana att de utestänger nya produkter från marknaden.

För att förhindra försäljning av icke godtagbara produkter bör det fastställas vilka villkor som konserverade sardiner måste uppfylla för att få saluföras som livsmedel inom gemenskapen.

I rådets direktiv 79/112/EEG av den 18 december 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning, presentation och reklam i fråga om livsmedel ( 3 ), senast ändrat genom direktiv 86/197/EEG ( 4 ), och i rådets direktiv 76/211/EEG av den 20 januari 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om färdigförpackning av vissa varor efter vikt eller volym ( 5 ), senast ändrat genom direktiv 78/891/EEG ( 6 ), anges vad som krävs i fråga om korrekt konsumentinformation och konsumentskydd när det gäller innehållet i förpackningarna. För konserverade sardiner bör dessutom varudeklarationen fastställas med hänsyn till den tilltänkta tillredningen, särskilt förhållandet mellan de olika ingredienserna i slutprodukten. Om sardinerna är inlagda i olja, bör det anges hur oljan skall beskrivas.

Kommissionen bör ansvara för att de bestämmelser som behövs för det tekniska genomförandet antas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.▼M1

Artikel 1

I denna förordning fastställs de normer som skall gälla vid saluföring av konserverade sardiner samt handelsbeteckningar för konserverade sardiner och konserverade produkter av sardintyp som saluförs i gemenskapen.

▼M1

Artikel 1a

I denna förordning avses med

1.  konserverade sardiner: produkter beredda av fisk av arten Sardina pilchardus,

2.  konserverade produkter av sardintyp: produkter som saluförs och presenteras på samma sätt som konserverade sardiner och som är beredda av fisk av följande arter:

a)  Sardinops melanosticus, S. neopilchardus, S. ocellatus, S. sagax, S. caeryleus,

b)  Sardinella aurita, S. brasiliensis, S. maderensis, S. longiceps, S. gibbosa,

c)  Clupea harengus,

d)  Sprattus sprattus,

e)  Hyperlophus vittatus,

f)  Nematalosa vlaminghi,

g)  Etrumeus teres,

h)  Ethmidium maculatum,

i)  Engraulis anchoita, E. mordax, E. ringens,

j)  Opisthonema oglinum,

▼M2

k)  Strangomera bentincki.

▼B

Artikel 2

Endast produkter som uppfyller följande krav får saluföras som sardinkonserver med den i artikel 7 angivna varudeklarationen:

▼M1

 De måste kunna hänföras till KN-nummer 1604 13 11, 1604 13 19 och ex160420 50.

▼B

 De måste vara beredda uteslutande av fisk av arten ”Sardina pilchardus WALBAUM”.

 De måste vara färdigförpackade i en lämplig inläggning i en hermetiskt tillsluten behållare.

 De måste vara steriliserade på lämpligt sätt.

Artikel 3

I den utsträckning det krävs för presentationen på marknaden skall sardinerna vara på lämpligt sätt befriade från huvud, gälar, stjärtfena och andra inälvor än ägg, mjölke och njurar samt, beroende på produktform, ryggrad och skinn.

Artikel 4

Sardinkonserver får saluföras i någon av följande produktformer:

1. Sardiner: den basprodukt från vilken huvud, gälar, inälvor och stjärtfena avlägsnats på lämpligt sätt. Huvudet skall vara avskuret vinkelrätt mot ryggraden, nära gälarna.

2. Benfria sardiner: samma som basprodukten i 1, men med ryggraden avlägsnad.

3. Skinn- och benfria sardiner: samma som basprodukten i 1, men med ryggraden och skinnet avlägsnade.

4. Sardinfiléer: fiskdelar som skurits ut parallellt med ryggraden, utmed fiskens hela längd eller en del av den efter det att ryggraden, fenorna och kanten av bukväggen avlägsnats. Filéer får vara med eller utan skinn.

5. Sardinstycken: minst 3 cm långa fiskdelar som skurits av bakom huvudet på den i 1 angivna basprodukten genom vinkelräta snitt över ryggraden.

6. Andra produktformer, förutsatt att de klart skiljer sig från produktformerna i 1-5.

Artikel 5

I varudeklarationen i artikel 7 skall en skillnad göras mellan följande inläggningar, med eller utan tillsats av andra ingredienser:

1. Olivolja.

2. Andra raffinerade vegetabiliska oljor, även olja av olivresiduum, ensamma eller i blandningar.

3. Tomatsås.

4. Egen saft (vätska som avsöndrats från fisken under kokning), saltlösning eller vatten.

5. Marinad, med eller utan vin.

6. Annan inläggning, förutsatt att den klart skiljer sig från inläggningarna i 1-5.

Dessa inläggningar får blandas, med undantag av olivolja som inte får blandas med andra oljor.

Artikel 6

1.  Produkter i behållare skall efter sterilisering uppfylla följande minimikrav:

a) För de produktformer som anges i artikel 4.1-4.5 skall sardiner och delar av sardiner

 vara av någorlunda likartad storlek och lagda i ordning i behållaren,

 vara lätta att skilja från varandra,

 vara fria från större brott på bukväggen,

 vara fria från brott eller skador på köttet,

 vara fria från guldfärgning av köttet med undantag av svaga spår,

 ha normal köttkonsistens som inte är alltför fibrig, mjuk eller svampartad,

 ha ljust eller ljusrött kött som inte är rödaktigt runt ryggraden med undantag av svaga spår.

b) Inläggningen skall ha den färg och konsistens som är karakteristisk för den och för de ingredienser som ingår. I oljeinläggningar får oljan inte innehålla mer vattnigt exsudat än 8 % av nettovikten.

c) Produkten skall bibehålla den lukt och smak som är karakteristisk för arten ”Sardina pilchardus WALBAUM” och typen av inläggning och vara fri från obehaglig lukt eller smak, särskilt bitter, oxiderad eller härsken sådan.

d) Produkten skall vara fri från främmande partiklar.

e) I fråga om produkter med ben skall ryggraden lätt kunna lossas från köttet och smulas sönder.

f) Skinn- och benfria produkter får inte innehålla rester av skinn eller ben i större omfattning.

2.  Behållaren får inte vara oxiderad på utsidan eller ha skador som påverkar presentationen.

Artikel 7

Utan att det påverkar tillämpningen av direktiv 79/112/EEG och direktiv 76/211/EEG skall varudeklarationen på den färdigförpackade sardinkonserven ange förhållandet mellan sardinernas vikt i behållaren efter sterilisering och nettovikten, båda uttryckta i gram.

a) För de produktformer som anges i artikel 4.1-4.5 skall förhållandet minst motsvara följande värden:

 70 % för de inläggningar som anges i artikel 5.1-5.2, 5.4-5.5.

 65 % för den inläggning som anges i artikel 5.3.

 50 % för de inläggningar som anges i artikel 5.6.

Om dessa värden föreligger skall varudeklarationen motsvara sardinens produktform enligt den beteckning som anges i artikel 4. Inläggningens beteckning skall ingå i varudeklarationen.

För produkter i olja skall inläggningen betecknas med

 ”i olivolja”, när denna olja har använts,

 eller

 ”i vegetabilisk olja” när andra raffinerade vegetabiliska oljor ingår, även olja av olivresiduum eller blandningar,

 eller

 ”i … olja” med angivande av oljans art.

b) För de produktformer som anges i artikel 4.6 skall det förhållande som anges i första stycket vara minst 35 %.

c) För andra tillredningar än sådana som avses i a skall tillredningens speciella art anges i varudeklarationen.

Utan hinder av artikel 2 andra strecksatsen och b i denna artikel får tillredningar av homogeniserat sardinkött som innebär att muskelstrukturen har avlägsnats innehålla kött av annan fisk som behandlats på samma sätt, förutsatt att andelen sardiner är minst 25 %.

d) Den i denna artikel fastställda varudeklarationen skall vara förbehållen de produkter som anges i artikel 2.

▼M2

Artikel 7a

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av direktiv 2000/13/EG får konserverade produkter av sardintyp saluföras i gemenskapen med en handelsbeteckning som består av ordet ”sardiner” tillsammans med det vetenskapliga namnet på arten och det geografiska område där arten fångades.

2.  När handelsbeteckningen enligt punkt 1 anges på behållaren till en konserverad produkt av sardintyp måste den anges på ett klart och tydligt sätt.

3.  Det vetenskapliga namnet ska alltid innehålla det generiska och det specifika latinska namnet.

4.  Det geografiska området ska anges som ett av namnen i förteckningen i den första kolumnen i bilagan, med beaktande av den motsvarande identifieringen av området i den andra raden i bilagan.

5.  Endast en art får saluföras med en viss handelsbeteckning.

▼B

Artikel 8

Kommissionen skall om så krävs i enlighet med förfarandet i artikel 33 i förordning (EEG) nr 3796/81 anta de bestämmelser som behövs för tillämpningen av den här förordningen, bl.a den plan för stickprovstagning enligt vilken en bedömning skall göras av de producerade partiernas överensstämmelse med kraven enligt denna förordning.

Artikel 9

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 1990.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.( 1 ) EGT nr L 379, 31.12.1981, s. 1.

( 2 ) EGT nr L 148, 1.6.1989, s. 1.

( 3 ) EGT nr L 33, 8.2.1979, s. 1.

( 4 ) EGT nr L 144, 29.5.1986, s. 38.

( 5 ) EGT nr L 46, 21.2.1976, s. 1.

( 6 ) EGT nr L 311, 4.11.1978, s. 21.