1989L0552 — SV — 05.05.2010 — 003.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 89/552/EEG

av den 3 oktober 1989

om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster)

(EGT L 298, 17.10.1989, p.23)

upphävd genom:

 

 

Officiella tidningen

nr

sida

datum

 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010

L 95

1

15.4.2010