1987D0305 — SV — 17.11.1987 — 001.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 26 maj 1987

om inrättande av en rådgivande kommitté för öppnandet av offentlig upphandling

(87/305/EEG)

(EGT L 152, 12.6.1987, p.32)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

Kommissionens beslut av den 17 november 1987

  L 338

37

28.11.1987
▼B

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 26 maj 1987

om inrättande av en rådgivande kommitté för öppnandet av offentlig upphandling

(87/305/EEG)EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, och

med beaktande av följande:

Ett verkligt och effektivt öppnande av den offentliga upphandlingen inom hela gemenskapen utgör ett prioriterat mål för gemenskapen vid fullbordandet av den inre marknaden under 1992.

För att uppnå detta mål är det nödvändigt för kommissionen att bättre bedöma ekonomiska, tekniska, rättsliga och sociala realiteter vid offentlig upphandling och för de berörda parterna att bättre förstå de problem som finns vid tillämpningen av gemenskapsregler inom detta område.

Nära och fortlöpande kontakter med de intressen inom näringslivet, som arbetar inom offentlig upphandling av varor, bygg- och anläggningsarbeten samt tjänster, kan bidra till att målet uppnås.

Den lämpligaste metoden för att få till stånd dessa kontakter är att under kommissionen inrätta en rådgivande kommitté där dessa intressen finns företrädda. Dessutom är det lämpligt att de som sitter i denna kommitté är särskilt väl kvalificerade personer, som på gemenskapsnivå kan bidra med sina allmänna kunskaper om offentlig upphandling.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1

En rådgivande kommitté om öppnandet av offentlig upphandling inom gemenskapen (härefter kallad ”kommittén”) inrättas härmed under kommissionen.

Artikel 2

Kommitténs uppgift skall vara att bistå kommissionen antingen på kommissionens begäran eller på eget initiativ i att bedöma ekonomiska, tekniska, rättsliga och sociala aspekter på offentlig upphandling. Kommitténs uppgift skall också vara att göra det möjligt för berörda sektorer att bättre förstå de problem som finns vid tillämpningen av gemenskapsregler inom detta område.

Artikel 3

▼M1

Kommittén skall omfatta högst 25 ledamöter.

▼B

Artikel 4

Kommittén skall bestå av oberoende sakkunniga vars näringslivserfarenhet och vars kompetens i fråga om offentlig upphandling på gemenskapsnivå är allmänt bekant. Kommitténs ledamöter skall utses av kommissionen efter samråd med berörda sektorer av näringslivet.

Artikel 5

Mandatperioden för kommitténs ledamöter skall vara två år. Den skall kunna förlängas. Efter tvåårsperiodens utgång skall kommittéledamöterna sitta kvar tills de har ersatts eller deras mandat har förlängts.

En ledamots mandatperiod skall upphöra före tvåårsperiodens utgång om denne avgår eller avlider. Kommissionen förbehåller sig rätten att när som helst avsluta en ledamots mandatperiod.

Ledamoten skall för återstoden av mandatperioden ersättas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 4.

De åligganden som utförs skall inte ersättas ekonomiskt.

Artikel 6

Förteckningen över ledamöterna skall i informationssyfte offentliggöras av kommissionen i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 7

Kommitténs ordförande skall vara en företrädare för kommissionen.

Artikel 8

Kommittén kan inbjuda en person som är särskilt kvalificerad i fråga om en punkt på föredragningslistan att delta i dess arbete som expert.

Experterna skall delta i diskussionerna bara vad avser den fråga för vilken de har inbjudits att närvara.

Artikel 9

Kommittén kan inrätta arbetsgrupper.

Artikel 10

1.  Kommittén skall sammanträda i kommissionens lokaler när den sammankallas av kommissionen.

2.  Företrädare för berörda enheter inom kommissionen skall delta i kommitténs och arbetsgruppernas sammanträden.

3.  Kommissionens enheter skall tillhandahålla sekretariat åt kommittén och arbetsgrupperna.

Artikel 11

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 214 i fördraget skall kommitténs ledamöter, och när det är tillämpligt, de inbjudna experterna enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 8 vara skyldiga att inte avslöja information som de har fått genom arbete i kommittén eller i arbetsgrupperna, när kommissionen meddelar dem att det begärda yttrandet eller den ställda frågan avser frågor av konfidentiell natur.

I sådana fall skall endast kommittéledamöter och företrädare för kommissionens enheter närvara vid sammanträdena.

Artikel 12

Detta beslut träder i kraft den 26 maj 1987.