1979L0373 — SV — 01.09.2010 — 009.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

RÅDETS DIREKTIV

av den 2 april 1979

om avyttring av foderblandningar

(79/373/EEG)

(EGT L 086, 6.4.1979, p.30)

upphävd genom:

 

 

Officiella tidningen

nr

sida

datum

 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2009 av den 13 juli 2009

L 229

1

1.9.2009