01978A1024(01) — SV — 17.03.1981 — 001.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KONVENTION OM FRAMTIDA MULTILATERALT SAMARBETE OM FISKET I NORDATLANTENS VÄSTRA DEL

(EGT L 378 30.12.1978, s. 2)

Ändrat genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 654/81 av den 10 mars 1981

  L 69

1

14.3.1981


Rättat genom:

►C1

Rättelse, EGT L 193, 16.7.1981, s.  37  (3179/1978)
▼B

KONVENTION OM FRAMTIDA MULTILATERALT SAMARBETE OM FISKET I NORDATLANTENS VÄSTRA DELDE AVTALSSLUTANDE PARTERNA HAR ANTAGIT DENNA KONVENTION

med beaktande av att Nordvästatlantens kuststater i enlighet med tillämpliga principer inom den internationella rätten har utsträckt sin jurisdiktion över de levande resurserna i sina angränsande vattenområden intill 200 nautiska mil från de baslinjer från vilka territorialhavet beräknas och inom dessa områden utövar oinskränkta rättigheter i syfte att utforska och utvinna, bevara och förvalta dessa resurser,

med hänsyn tagen till det arbete på fiskeriområdet som uträttats av Förenta nationernas tredje havsrättskonferens, och

med en önskan att främja bevarandet och bästa möjliga utnyttjande av fiskeresurserna i det nordvästatlantiska området inom en ram, anpassad för den utsträckta kuststatsjurisdiktionen beträffande fisket och därvid även främja internationellt samarbete och samråd i fråga om dessa resurser.

HÄRIGENOM TRÄFFAS FÖLJANDE ÖVERENSKOMMELSE.Artikel I

1.  Det område som denna konvention är tillämplig på, nedan kallat ”konventionsområdet”, skall utgöras av farvattnen i Nordatlantens västra del norr om latituden 35o00' N och väster om en linje som sträcker sig norrut från latitud 35o00' N och longitud 42o00' V till latitud 59o00' N, därifrån västerut till longitud 44o00' V, därifrån norrut till Grönlands kust och farvattnen i St. Lawrencebukten, Davissundet och Baffinbukten söder om latitud 78o10' N.

2.  Det område som i denna konvention kallas ”det reglerade området” omfattar den del av konventionsområdet som ligger utanför de områden i vilka kuststaterna utövar fiskerijurisdiktion.

3.  I denna konvention avses med kuststat en avtalsslutande part som utövar fiskerijurisdiktion i farvatten som utgör en del av konventionsområdet.

4.  Denna konvention är tillämplig på alla fiskeresurser inom konventionsområdet med följande undantag: lax, tonfisk och svärdfisk, valbestånd som förvaltas av Internationella valkommissionen eller någon efterföljande organisation, och stationära arter på kontinentalsockeln, dvs. organismer som, då de kan fångas, antingen är orörliga på eller under havsbottnen eller bara kan förflytta sig om de har ständig fysisk kontakt med havsbottnen eller dennas underlag.

5.  Ingenting i denna konvention skall anses påverka eller vara till skada för någon avtalsslutande parts ståndpunkt eller anspråk i fråga om interna farvatten, territorialhavet eller gränserna för eller omfattningen av fiskerijurisdiktionen. Ingenting i denna konvention får heller påverka eller vara till skada för någon avtalsslutande parts uppfattning eller ståndpunkter vad gäller havsrätten.

Artikel II

1.  De avtalsslutande parterna är överens om att upprätta och bibehålla en internationell organisation, vars syfte skall vara att genom rådgivning och samarbete medverka till att på bästa sätt nyttja och ändamålsenligt förvalta och bevara fiskeresurserna i konventionsområdet. Denna organisation skall gå under namnet Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del, nedan kallad ”organisationen”, och skall ha de uppgifter som fastställs i denna konvention.

2.  Organisationen skall bestå av

a) 

ett allmänt råd,

b) 

ett vetenskapligt råd,

c) 

en fiskerikommission, och

d) 

ett sekretariat.

3.  Organisationen skall vara en juridisk person, och skall i sina förbindelser med andra internationella organisationer och inom de avtalsslutande parternas territorier åtnjuta den rättsliga ställning som krävs för att den skall kunna fullgöra sina uppgifter och uppnå sina syften. Den immunitet och de privilegier som organisationen och dess anställda skall åtnjuta i en avtalsslutande parts territorium skall fastställas i en överenskommelse mellan organisationen och den avtalsslutande parten i fråga.

4.  Organisationens skall ha sitt säte i Dartmouth, Nova Scotia, Canada eller på någon annan ort som bestäms av Allmänna rådet.

Artikel III

Allmänna rådets uppgifter skall vara följande:

a) 

Övervaka och samordna organisationens organisatoriska, administrativa, finansiella och övriga interna frågor, inklusive det inbördes förhållandet mellan dess olika organ.

b) 

Samordna organisationens yttre förbindelser.

c) 

Granska och fastställa fiskerikommissionens sammansättning i enlighet med artikel XIII.

d) 

Utöva sådana ytterligare befogenheter som rådet tilldelas genom denna konvention.

Artikel IV

1.  Varje avtalsslutande part skall vara medlem i Allmänna rådet och skall utse högst tre företrädare till detta, vilka vid alla dess möten får åtföljas av ersättare, sakkunniga och experter.

2.  Allmänna rådet skall utse en ordförande och en vice ordförande som var och en skall tjänstgöra i två år och som får väljas om, men inte tjänstgöra mer än fyra år i följd. Ordföranden skall företräda en avtalsslutande part som är medlem i fiskerikommissionen och ordföranden och vice ordföranden skall företräda olika avtalsslutande parter.

3.  Ordföranden skall ha verkställande befogenheter och vara organisationens huvudföreträdare.

4.  Ordföranden i Allmänna rådet skall sammankalla organisationens ordinarie årsmöte, som skall hållas på en ort som bestäms av Allmänna rådet och som normalt skall ligga i Nordamerika.

5.  Förutom årsmötena får ordföranden i Allmänna rådet, på begäran av en avtalsslutande part med stöd av en annan avtalsslutande part, sammankalla möten när och var han vill.

6.  Allmänna rådet får bilda sådana kommittéer och underkommittéer som det anser önskvärda för att kunna fullgöra sina åligganden och uppgifter.

Artikel V

1.  Varje avtalsslutande part skall ha en röst i Allmänna rådet.

2.  Om inget annat föreskrivs skall Allmänna rådets beslut fattas med en majoritet av de röster som avges av alla avtalsslutande parter som är närvarande och avger ja- eller nejröster, men en omröstning får ske endast om minst två tredjedelar av de avtalsslutande parterna är närvarande vid omröstningen.

3.  Allmänna rådet skall anta, och i förekommande fall ändra, bestämmelser om hur dess möten skall förlöpa och hur dess åligganden skall fullgöras.

4.  Allmänna rådet skall lämna årliga verksamhetsberättelser till de avtalsslutande parterna.

Artikel VI

1.  Vetenskapliga rådets uppgifter skall vara följande:

a) 

Utgöra ett forum för samråd och samarbete mellan de avtalsslutande parterna vad gäller studier, värdering och utbyte av vetenskaplig information och synpunkter på fisket i konventionsområdet, inklusive miljöfaktorer och ekologiska faktorer som påverkar detta fiske, och att uppmuntra och främja vetenskapligt forskningssamarbete mellan de avtalsslutande parterna i syfte att fylla kunskapsluckorna inom detta område.

b) 

Föra och sammanställa statistik och register och att offentliggöra och sprida rapporter, information och annat material som rör fisket i konventionsområdet, inklusive miljöfaktorer och ekologiska faktorer som påverkar detta fiske.

c) 

På begäran ge vetenskaplig rådgivning till kuststater i enlighet med artikel VII.

d) 

Ge vetenskaplig rådgivning till fiskerikommissionen i enlighet med artikel VIII eller på eget initiativ i den utsträckning det behövs för att täcka kommissionens behov.

2.  Vetenskapliga rådet får när det är lämpligt fullgöra sina uppgifter i samarbete med andra privata eller offentliga organisationer med liknande syften.

3.  De avtalsslutande parterna skall lämna sådana tillgängliga statistiska och vetenskapliga upplysningar till vetenskapliga rådet som det begär med hänvisning till denna artikel.

Artikel VII

1.  Vetenskapliga rådet skall, på begäran av en kuststat, behandla och besvara alla frågor som rör de vetenskapliga förutsättningarna för förvaltning och bevarande av fiskeresurserna i de farvatten inom konventionsområdet som lyder under den kuststatens fiskerijurisdiktion.

2.  I samråd med Vetenskapliga rådet skall kuststaten fastställa direktiv för behandlingen av de frågor som lämnas till rådet i enlighet med punkt 1. Dessa direktiv skall omfatta tillämpliga delar av följande punkter, samt annat som anses relevant.

a) 

En frågeformulering som omfattar en beskrivning av den sorts fiske och det område som skall behandlas.

b) 

En beskrivning av alla relevanta faktorer eller antaganden som bör beaktas om det är vetenskapliga uppskattningar eller prognoser som önskas.

c) 

I förekommande fall en beskrivning av de eventuella mål som kuststaten vill uppnå och en angivelse av ifall frågeställaren önskar ett enda råd eller flera valmöjligheter.

Artikel VIII

Vetenskapliga rådet skall behandla och besvara alla frågor som det får från fiskerikommissionen om de vetenskapliga förutsättningarna för förvaltning och bevarande av fiskeresurserna i det reglerade området, och skall ta hänsyn till de direktiv som fiskerikommissionen fastställt för varje fråga.

Artikel IX

1.  Varje avtalsslutande part skall vara medlem i Vetenskapliga rådet och skall utse sina egna företrädare i rådet, vilka vid alla dess möten får åtföljas av ersättare, sakkunniga och experter.

2.  Vetenskapliga rådet skall utse en ordförande och en vice ordförande som var och en skall tjänstgöra i två år och som får väljas om, men inte tjänstgöra mer än fyra år i följd. Ordföranden och vice ordföranden skall företräda olika avtalsslutande parter.

3.  Ordföranden i Vetenskapliga rådet får, förutom de årsmöten som sammankallas i enlighet med artikel IV, på begäran av en kuststat eller av en avtalsslutande part med stöd av en annan avtalsslutande part sammankalla möten när och var han vill.

4.  Vetenskapliga rådet får bilda sådana kommittéer och underkommittéer som det anser önskvärda för att det skall kunna fullgöra sina uppgifter och uppnå sina syften.

Artikel X

1.  Sådana vetenskapliga råd som ges av Vetenskapliga rådet i enlighet med denna konvention skall vara enhälligt beslutade. Om inte enhällighet uppnås skall rådet i sin rapport ange alla åsikter som framförts under frågans behandling.

2.  Vetenskapliga rådets beslut om val av tjänstemän, antagande och ändring av bestämmelser och andra frågor som rör organisationen av rådets arbete skall fattas med en majoritet av de röster som avges av alla avtalsslutande parter som är närvarande och avger ja- eller nejröster och vid dessa tillfällen har varje avtalsslutande part en röst. En omröstning får ske endast om minst två tredjedelar av de avtalsslutande parterna är närvarande.

3.  Vetenskapliga rådet skall anta, och i förekommande fall ändra, bestämmelser om hur dess möten skall förlöpa och hur dess åligganden skall fullgöras.

Artikel XI

1.  Fiskerikommissionen, nedan kallad ”kommissionen”, skall vara ansvarig för förvaltningen och bevarandet av fiskeresurserna i det reglerade området i enlighet med denna artikel.

2.  Kommissionen får anta förslag om samarbete mellan de avtalsslutande parterna i syfte att utnyttja fiskeresurserna i det reglerade området på bästa sätt. Vid behandlingen av sådana förslag skall kommissionen ta hänsyn till upplysningar eller råd som lämnas av Vetenskapliga rådet.

3.  När kommissionen fullgör sina uppgifter enligt punkt 2 skall den sträva efter överensstämmelse mellan

a) 

förslag som gäller ett bestånd eller en grupp bestånd som är utbredda både inom det reglerade området och inom ett område som lyder under en kuststats fiskerijurisdiktion, eller förslag som till följd av de inbördes relationerna mellan arterna skulle påverka ett bestånd eller en grupp bestånd som helt eller delvis finns inom ett område som lyder under en kuststats fiskerijurisdiktion, och

b) 

åtgärder som vidtas eller beslut som fattas av kuststaten för att förvalta och bevara det beståndet eller den gruppen av bestånd i fråga om det fiske som bedrivs i området under dess fiskerijurisdiktion.

Den aktuella kuststaten och kommissionen skall därför främja samordningen av sådana förslag, åtgärder och beslut. Varje kuststat skall hålla kommissionen underrättad om sina åtgärder och om de beslut som fattas till följd av denna artikel.

4.  När kommissionen antar förslag om fördelningen av fångstkvoter i det reglerade området skall den ta hänsyn till de kommissionsmedlemmar som traditionellt har haft fiskefartyg där, och vid fördelningen av fångstkvoter vid Grand Banks och Flemish Cap skall kommissionsmedlemmarna särskilt beakta den avtalsslutande part, vars kustsamhällens grundnäring är fiske av bestånd vid dessa bankar och som har vidtagit långtgående åtgärder för att genom internationellt handlande bevara sådana bestånd, särskilt genom att övervaka och kontrollera den internationella fiskeverksamheten vid dessa bankar under en internationell ordning för ömsesidig kontroll.

5.  Kommissionen får också anta förslag om internationella kontroll- och bevakningsåtgärder i det reglerade området i syfte att säkerställa att denna konvention och dess bestämmelser tillämpas där.

6.  Generalsekreteraren skall skicka alla förslag som kommissionen antar till de avtalsslutande parterna och för att artikel XII punkt 1 skall kunna tillämpas måste avsändelsedagen anges.

7.  Om inte annat följer av bestämmelserna i artikel XII är varje förslag som antagits av kommissionen i enlighet med denna artikel bindande för alla avtalsslutande parter och träder i kraft den dag som kommissionen bestämmer.

8.  Kommissionen får lämna frågor som rör de vetenskapliga förutsättningarna för förvaltning och bevarande av fiskeresurserna i det reglerade området till Vetenskapliga rådet och skall för varje fråga ge direktiv för hur den skall behandlas.

9.  Kommissionen får göra någon, några eller alla kommissionsmedlemmarna uppmärksamma på varje fråga som rör denna konventions mål och syften inom det reglerade området.

Artikel XII

1.  Om en kommissionsmedlem invänder mot ett förslag inom 60 dagar från den avsändelsedag som generalsekreteraren anger i anmälan av förslaget, skall det inte bli bindande förrän 40 dagar från den avsändelsedag som anges i anmälan om invändningen till de avtalsslutande parterna. Därefter får andra kommissionsmedlemmar göra invändningar antingen inom de ytterligare 40 dagarna, eller inom 30 dagar efter den avsändelsedag inom de ytterligare 40 dagarna som anges i en annan avtalsslutande parts anmälan av en invändning, beroende på vilken dag som infaller senast. Sedan blir förslaget bindande för alla avtalsslutande parter, utom för dem som har anmält invändningar, efter utgången av den period eller de perioder som angetts för invändningar. Om emellertid en majoritet av kommissionsmedlemmarna har haft invändningar vid slutet av en eller flera sådana förlängda perioder, skall förslaget bli bindande endast om några av eller alla kommissionsmedlemmarna trots det kommer överens om att vara bundna av förslaget från och med ett bestämt datum.

2.  En kommissionsmedlem som har haft invändningar mot ett förslag får när som helst återta invändningarna och blir då omedelbart bunden av förslaget, med förbehåll för det förfarande vid invändningar som fastställs i denna artikel.

3.  Från och med ett år efter det att en åtgärd har trätt i kraft får en kommissionsmedlem när som helst anmäla till generalsekreteraren att han inte avser att vara bunden av den åtgärden längre, och om anmälan inte återtas upphör medlemmen att vara bunden av åtgärden ett år efter det att generalsekreteraren mottog anmälan. När som helst efter det att en åtgärd slutat vara bindande för en kommissionsmedlem i enlighet med denna punkt, skall åtgärden upphöra att vara bindande för andra kommissionsmedlemmar den dag de anmäler till generalsekreteraren att de inte avser att vara bundna längre.

4.  Generalsekreteraren skall omedelbart underrätta varje avtalsslutande part om följande:

a) 

Varje mottagande av en anmälan av en invändning och av återtagande av en sådan anmälan i enlighet med punkterna 1 och 2.

b) 

Den dag då en åtgärd blir bindande i enlighet med punkt 1.

c) 

Varje mottagande av en sådan anmälan som avses i punkt 3.

Artikel XIII

1.  Vid årsmötena skall Allmänna rådet granska och fastställa kommissionens sammansättning. Följande avtalsslutande parter skall vara medlemmar:

a) 

Varje avtalsslutande part som bedriver fiske i det reglerade området.

b) 

Varje avtalsslutande part som på ett tillfredsställande sätt har bevisat för Allmänna rådet att den avser att bedriva fiske i det reglerade området under det år som årsmötet hålls eller under följande kalenderår.

2.  Varje kommissionsmedlem skall utse högst tre företrädare till kommissionen, vilka vid alla dess möten får åtföljas av ersättare, sakkunniga och experter.

3.  Alla avtalsslutande parter som inte är kommissionsmedlemmar får närvara vid kommissionens möten som observatörer.

4.  Kommissionen skall utse en ordförande och en vice ordförande som var och en skall tjänstgöra i två år och som får väljas om, men inte tjänstgöra mer än fyra år i följd. Ordföranden och vice ordföranden skall företräda olika kommissionsmedlemmar.

5.  Förutom de årsmöten som sammankallas i enlighet med artikel IV, får kommissionens ordförande på begäran av en kommissionsmedlem sammankalla till möten när och var han vill.

6.  Kommissionen får bilda sådana kommittéer och underkommittéer som den anser önskvärda för att kunna fullgöra sina åligganden och uppgifter.

Artikel XIV

1.  Varje kommissionsmedlem skall ha en röst i kommissionen.

2.  Kommissionens beslut skall fattas med en majoritet av de röster som avges av alla kommissionsmedlemmar som är närvarande och avger ja- eller nejröster, men en omröstning får ske endast om minst två tredjedelar av de avtalsslutande parterna är närvarande.

3.  Kommissionen skall anta och i förekommande fall ändra bestämmelser om hur dess möten skall förlöpa och hur dess uppgifter skall utföras.

Artikel XV

1.  Sekretariatet skall utföra tjänster åt organisationen när den fullgör sina åligganden och uppgifter.

2.  Generalsekreteraren skall vara sekretariatets administrativa chef och utses av Allmänna rådet på det sätt och med de villkor som Allmänna rådet bestämt.

3.  Sekretariatets övriga personal skall utses av generalsekreteraren i enlighet med de regler och förfaranden som Allmänna rådet bestämt.

4.  Generalsekreteraren skall, under allmänt överinseende av Allmänna rådet, ha fullt ansvar för och befogenheter över sekretariatets personal och skall även utföra övriga uppgifter som Allmänna rådet ålägger henne eller honom.

Artikel XVI

1.  Varje avtalsslutande part skall stå för sin egen delegations kostnader vid alla möten som hålls till följd av denna konvention.

2.  Allmänna rådet skall anta en årsbudget för organisationen.

3.  På följande grunder skall Allmänna rådet fastställa de bidrag till årsbudgeten som varje avtalsslutande part är skyldig att betala:

a) 

10 % av budgeten skall fördelas mellan kuststaterna i proportion till deras nominella fångster i konventionsområdet det år som slutade två år före början på budgetåret.

b) 

30 % av budgeten skall fördelas lika mellan de avtalsslutande parterna.

c) 

60 % av budgeten skall fördelas mellan de avtalsslutande parterna i proportion till deras nominella fångster i konventionsområdet det år som slutade två år före början på budgetåret.

Med de nominella fångsterna avses de rapporterade fångsterna av de arter som förtecknas i bilaga 1, vilken utgör en integrerad del av denna konvention.

4.  Generalsekreteraren skall anmäla till varje avtalsslutande part hur stort dess bidrag skall vara enligt beräkningar som utförts i enlighet med punkt 3 i denna artikel, och de avtalsslutande parterna skall så snart som möjligt därefter betala in sina bidrag till organisationen.

5.  Bidragen skall betalas in i valutan i det land där organisationens säte är beläget om inte Allmänna rådet gett tillåtelse till en annan valuta.

6.  Om inte annat följer av punkt 11 i denna artikel skall Allmänna rådet vid sitt första möte anta en budget för återstoden av det första räkenskapsår som organisationen är verksam, och generalsekreteraren skall till de avtalsslutande parterna skicka kopior av den budgeten samt uppgifter om hur mycket var och en skall bidra till den.

7.  För de följande räkenskapsåren skall generalsekreteraren skicka preliminära årsbudgetar samt en uppställning över bidragen till alla avtalsslutande parter senast 60 dagar före det årsmöte i organisationen, vid vilket budgeten skall behandlas.

8.  En avtalsslutande part som ansluter sig till denna konvention under loppet av ett räkenskapsår skall för det året betala en andel av det bidrag som beräknats i enlighet med denna artikel, som är proportionell till det antal hela månader som återstår av året.

9.  En avtalsslutande part som två år i följd underlåtit att betala in sitt bidrag skall fråntas alla rättigheter att rösta och göra invändningar enligt denna konvention tills den har fullgjort sina skyldigheter, om inte Allmänna rådet bestämmer något annat.

10.  Organisationens räkenskaper skall årligen revideras av externa revisorer som utses av Allmänna rådet.

11.  Om konventionen träder i kraft den 1 januari 1979 skall bestämmelserna i bilaga 2, som utgör en integrerad del av denna konvention, tillämpas i stället för bestämmelserna i punkt 6.

Artikel XVII

De avtalsslutande parterna är överens om att vidta sådana åtgärder som är nödvändiga för att konventionens bestämmelser skall följas, vilket även omfattar att tillgripa lämpliga sanktioner, och om att genomföra de åtgärder som blir bindande i enlighet med artikel XI punkt 7 och de åtgärder som är i kraft i enlighet med artikel XXIII. Varje avtalsslutande part skall årligen lämna en rapport till kommissionen om vilka åtgärder den vidtagit av dessa anledningar.

Artikel XVIII

De avtalsslutande parterna förbinder sig att i det reglerade området upprätta och genomföra en ordning för ömsesidig kontroll, som är tillämplig i enlighet med artikel XXIII eller så som den ändras genom de åtgärder som avses i artikel XI punkt 5. Denna ordning skall omfatta bestämmelser om de avtalsslutande parternas ömsesidiga rättigheter att gå ombord och att inspektera och om flaggstaternas rättigheter att väcka åtal och fastställa sanktioner på grundval av bevis som framkommit vid sådana inspektioner. En rapport om sådana åtal och sanktioner skall ingå i den årsrapport som avses i artikel XVII.

Artikel XIX

De avtalsslutande parterna förbinder sig att göra alla andra stater, som inte är parter i denna konvention, uppmärksamma på frågor som rör de staternas medborgares eller fartygs fiskeverksamhet i det reglerade området, om verksamheten förefaller oförenlig med konventionens syfte. Vidare förbinder sig de avtalsslutande parterna att i förekommande fall samråda om de åtgärder som skall vidtas för att undanröja sådana negativa effekter.

Artikel XX

1.  Konventionsområdet skall delas in i vetenskapliga och statistiska delområden, sektioner och delsektioner, vars gränser definieras i bilaga 3 till denna konvention.

2.  På begäran av Vetenskapliga rådet får Allmänna rådet med två tredjedels majoritet av alla avtalsslutande parter, om det anses nödvändigt av vetenskapliga eller statistiska skäl, ändra gränserna till de vetenskapliga och statistiska delområden, sektioner och delsektioner som fastställs i bilaga 3 förutsatt att alla kuststater som utövar fiskerijurisdiktion i någon del av det berörda området samtycker.

3.  Allmänna rådet får, om det anses nödvändigt av administrativa skäl, på begäran av fiskerikommissionen, efter samråd med Vetenskapliga rådet och med två tredjedels majoritet av de avtalsslutande parternas röster dela upp det reglerade området i lämpliga reglerade sektioner och delsektioner. Dessa sektioner och delsektioner får ändras enligt samma förfarande. Deras gränser skall definieras i bilaga 3.

4.  Bilaga 3 till denna konvention är, antingen i sin nuvarande lydelse eller så som den kan komma att lyda i framtiden till följd av ändringar i enlighet med denna artikel, en integrerad del av denna konvention.

Artikel XXI

1.  Varje avtalsslutande part får föreslå ändringar i denna konvention som Allmänna rådet skall ta upp till behandling vid ett årsmöte eller särskilt möte. Varje sådan föreslagen ändring skall skickas till generalsekreteraren senast 90 dagar före det möte vid vilket den avtalsslutande parten föreslår att den skall tas upp till behandling och generalsekreteraren skall omedelbart överlämna förslaget till alla avtalsslutande parter.

2.  För att rådet skall kunna anta en föreslagen ändring i konventionen krävs tre fjärdedelars majoritet av alla avtalsslutande parters röster. Den sålunda antagna texten till en föreslagen ändring skall av depositarien vidarebefordras till de avtalsslutande parterna.

3.  För alla avtalsslutande parter skall en ändring träda i kraft 120 dagar efter den tidpunkt då depositarien meddelar att den mottagit skriftligt meddelande om att tre fjärdedelar av samtliga avtalsslutande parter godkänt ändringen, såvida inte någon avtalsslutande part underrättar depositarien om att den invänder mot ändringen inom 90 dagar efter tidpunkten för depositariens meddelande om sådant mottagande. En avtalsslutande part som gjort invändning mot en ändring kan när som helst återta sin invändning. Om alla invändningar mot en ändring återtas, skall ändringen träda i kraft för de avtalsslutande parterna 120 dagar efter tidpunkten för depositariens meddelande om mottagande av det sista återtagandet.

4.  En part som ansluter sig till konventionen efter det att en ändring har antagits i enlighet med punkt 2 i denna artikel skall anses ha godkänt ändringen i fråga.

5.  Depositarien skall omedelbart anmäla till alla avtalsslutande parter om han mottar anmälningar om godkännande av en ändring, invändning mot eller återtagande av invändning mot en ändring, samt datum för ikraftträdande av en ändring.

Artikel XXII

1.  Denna konvention skall stå öppen för undertecknande i Ottawa till och med den 31 december 1978 för de parter som deltog i den diplomatiska konferens om framtida multilateralt samarbete i Nordatlantens västra del som hölls i Ottawa den 11-21 oktober 1977. Därefter är konventionen öppen för ytterligare anslutning.

2.  Denna konvention skall ratificeras, godtas eller godkännas av signatärerna och ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrumenten skall deponeras hos Canadas regering, i denna konvention kallad ”depositarien”.

3.  Denna konvention träder i kraft den första dagen i januari efter det att ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrumenten deponerats av minst sex signatärer, varav minst en utövar fiskerijurisdiktion i konventionsområdet.

4.  Varje part som inte har skrivit under denna konvention får ansluta sig till den genom en skriftlig anmälan till depositarien. Anmälningar om anslutning som mottagits av depositarien före den dag då denna konvention träder i kraft är giltiga från och med den dag då konventionen träder i kraft. Anmälningar om anslutning som mottagits av depositarien efter den dag då denna konvention träder i kraft blir giltiga den dag de mottas av depositarien.

5.  Depositarien skall underrätta alla signatärer och alla parter som ansluter sig om samtliga deponerade ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrument och om alla mottagna anslutningsanmälningar.

6.  Depositarien skall sammankalla organisationens första möte, som skall hållas inom sex månader efter det att konventionen har trätt i kraft, och skall underrätta de avtalsslutande parterna om den provisoriska dagordningen minst en månad före mötet.

Artikel XXIII

När denna konvention träder i kraft blir alla förslag, som har lämnats in eller är gällande i enlighet med artikel VIII i Internationella konventionen om fiske i Nordatlantens västra del (ICNAF-konventionen) från 1949 och om inte annat följer av bestämmelserna i ICNAF-konventionen, omedelbart bindande för alla avtalsslutande parter vad gäller det reglerade området om förslagen redan trätt i kraft i enlighet med ICNAF-konventionen, eller annars när de träder i kraft i enlighet med den. Om inte annat följer av artikel XII punkt 3 skall varje sådan bestämmelse vara bindande för alla avtalsslutande parter tills den upphör att gälla eller ersätts av en bestämmelse som har blivit rättsligt bindande i enlighet med artikel XI i denna konvention. Ingen ersättningsbestämmelse får träda i kraft innan denna konvention har varit i kraft i ett år.

Artikel XXIV

1.  Varje avtalsslutande part får säga upp konventionen den 31 december ett visst år genom att senast den 30 juni samma år anmäla uppsägningen till depositarien, som skall skicka kopior av anmälan till de övriga avtalsslutande parterna.

2.  Var och en av de övriga avtalsslutande parterna får därefter också säga upp konventionen den 31 december samma år om de anmäler det till depositarien inom en månad från det att de mottagit en kopia av en anmälan om uppsägning som gjorts i enlighet med punkt 1 i denna artikel.

Artikel XXV

1.  Originalet av konventionen skall förvaras hos Canadas regering som skall överlämna bestyrkta kopior till alla signatärer och till parter som ansluter sig senare.

2.  Depositarien skall registrera konventionen hos Förenta nationernas sekretariat.

Till bekräftelse härav har undertecknade, vederbörligen bemyndigade härtill, undertecknat denna konvention.

Utfärdad i Ottawa den 24 oktober 1978 i ett enda original med lika giltiga texter på engelska och franska.

BILAGA 1 TILL KONVENTIONEN

Lista över arter för vilka det fastställs nominella fångster som skall ligga till grund för beräkningar av årsbudgeten i enlighet med artikel XVITorsk ...

Gadus morhua

Kolja ...

Melanogrammus aeglefinus

Kungsfiskar/rödfiskar ...

Sebastes marinus

Kummel (silver hake) ...

Merluccius bilinearis

Kummel (red hake) ...

Urophycis chuss

Sej ...

Pollachius virens

Lerskädda ...

Hippoglossoides platessoides

Rödtunga ...

Glyptocephalus cynoglossus

Sandflundra ...

Limanda ferruginea

Liten hälleflundra ...

Reinhardtius hippoglossides

 (*1)...

Macrourus rupestris

Sill ...

Clupea harengus

Makrill ...

Scomber scombrus

 (*1)...

Peprilus triacanthus

 (*1)...

Alosa pseudoharengus

Guldlax ...

Argentina silus

Lodda ...

Mallotus villosus

Långfenad tioarmad bläckfisk ...

Loligo pealei

Kortfenad tioarmad bläckfisk ...

Illex illecebrosus

Räkor ...

Pandalus sp.

(*1)   Svenskt namn saknas.

BILAGA 2 TILL KONVENTIONEN

Finansiella övergångsbestämmelser

1. En avtalsslutande part som också är en avtalsslutande part i Internationella konventionen om fiske i Nordatlantens västra del under hela år 1979 skall inte ge bidrag för att täcka organisationens kostnader det året. Andra avtalsslutande parter som har deponerat sina ratifikations-, godtagande- eller godkännandehandlingar eller som har anslutit sig till konventionen före den 31 december 1979 skall bidra med de belopp som anges i bilagan. Allmänna rådet fastställer det bidrag som en avtalsslutande part som inte är förtecknad i bilagan skall betala.

2. Det bidrag som varje avtalsslutande part är skyldig i enlighet med punkt 1 skall betalas så snart som möjligt efter den 1 januari 1979 eller efter anslutningen till konventionen om den sker senare.

Tillägg till bilaga 2 till konventionenAvtalsslutande part

Bidrag för 1979

($)

Bulgarien

16 325

Canada

82 852

Cuba

20 211

Danmark (Färöarna)

6 473

Europeiska ekonomiska gemenskapen

74 254

Island

12 293

Japan

16 697

Norge

21 107

Polen

29 316

Portugal

22 716

Rumänien

15 472

Sovjetunionen

72 133

Spanien

26 224

Tyska demokratiska republiken

19 266

USA

29 947

BILAGA 3 TILL KONVENTIONEN

Vetenskapliga och statistiska delområden, sektioner och delsektioner

De vetenskapliga och statistiska delområden, sektioner och delsektioner som avses i artikel XX i denna konvention skall avgränsas på följande sätt:

▼M1

1. a) 

Delområde 0

Den del av delområdet som begränsas i söder av en linje som sträcker sig österut från en punkt med lat. 61o00' N och long. 65o00' V till en punkt med lat. 61o00' N och long. 59o00' V, därifrån i sydöstlig riktning längs en diagonal till en punkt med lat. 60o12' N och long. 57o13' V och begränsas i öster av en geodetisk linje som förbinder följande punkter:Punkt nr

Latitud

Longitud

1

60o12'0

57o13'0

2

61o00'0

57o13'1

3

62o00'5

57o21'1

4

62o02'3

57o 21'8

5

62o03'5

57o22'2

6

62o11'5

57o25'4

7

62o47'2

57o41'0

8

63o22'8

57o57'4

9

63o28'6

57o59'7

10

63o35'0

58o02'0

11

63o37'2

58o01'2

12

63o44'1

57o58'8

13

63o50'1

57o57'2

14

63o52'6

57o56'6

15

63o57'4

57o53'5

16

64o04'3

57o49'1

17

64o12'2

57o48'2

18

65o06'0

57o44'1

19

65o08'9

57o43'9

20

65o11'6

57o44'4

21

65o14'5

57o45'1

22

65o18'1

57o45'8

23

65o23'3

57o44'9

24

65o34'8

57o42'3

25

65o37'7

57o41'9

26

65o50'9

57o40'7

27

65o51'7

57o40'6

28

65o57'6

57o40'1

29

66o03'5

57o39'6

30

66o12'9

57o38'2

31

66o18'8

57o37'8

32

66o24'6

57o37'8

33

66o30'3

57o38'3

34

66o36'1

57o39'2

35

66o37'9

57o39'6

36

66o41'8

57o40'6

37

66o49'5

57o43'0

38

67o21'6

57o52'7

39

67o27'3

57o 54'9

40

67o28'3

57o55'3

41

67o29'1

57o56'1

42

67o 307

57o57'8

43

67o35'3

58o02'2

44

67o39'7

58o06'2

45

67o44'2

58o09'9

46

67o56'9

58o19'8

47

68o01'8

58o23'3

48

68o04'3

58o25'0

49

68o06'8

58o26'7

50

68o07'5

58o27'2

51

68o16'1

58o34'1

52

68o21'7

58o39'0

53

68o25'3

58o42'4

54

68o32'9

59o01'8

55

68o34'0

59o04'6

56

68o37'9

59o14'3

57

68o38'0

59o14'6

58

68o56'8

60o02'4

59

69o00'8

60o09'0

60

69o06'8

60o18'5

61

69o10'3

60o23'8

62

69o12'8

60o27'5

63

69o29'4

60o51'6

64

69o49'8

60o58'2

65

69o55'3

60o59'6

66

69o55'8

61o00'0

67

70o01'6

61o04'2

68

70o07'5

61o08'1

69

70o08'8

61o08'8

70

70o13'4

61o10'6

71

70o33'1

61o17'4

72

70o35'6

61o20'6

73

70o48'2

61o37'9

74

70o51'8

61o42'7

75

71o12'1

62o09'1

76

71o18'9

62o17'5

77

71o25'9

62o25'5

78

71o29'4

62o29'3

79

71o31'8

62o32'0

80

71o32'9

62o33'5

81

71o44'7

62o49'6

82

71o47'3

62o53'1

83

71o52'9

63o03'9

84

72o01'7

63o21'1

85

72o06'4

63o30'9

86

72o11'0

63o41'0

87

72o24'8

64o13'2

88

72o30'5

64o26'1

89

72o36'3

64o38'8

90

72o 437

64o54'3

91

72o 457

64o58'4

92

72o 477

65o00'9

93

72o50'8

65o07'6

94

73o18'5

66o08'3

95

73o25'9

66o25'3

96

73o31'1

67o15'1

97

73o36'5

68o05'5

98

73o37'9

68o12'3

99

73o417

68o29'4

100

73o46'1

68o48'5

101

73o46'7

68o51'1

102

73o52'3

69o11'3

103

73o57'6

69o31'5

104

74o02'2

69o50'3

105

74o02'6

69o52'0

106

74o06'1

70o06'6

107

74o07'5

70o12'5

108

74o10'0

70o23'1

109

74o12'5

70o33'7

110

74o24'0

71o25'7

111

74o28'6

71o45'8

112

74o44'2

72o53'0

113

74o50'6

73o02'8

114

75o00'0

73o16'3

115

75o05'

73o30'

och därifrån rakt åt norr till en parallellcirkel med lat. 78o10' N; sedan med begränsning i väster av en linje från en punkt med lat. 61o00' N, long. 65o00' V och sedan i nordvästlig riktning längs en diagonal till Baffin islands kust vid East Bluff (lat. 61o55' N, long. 66o20' V) och därifrån åt norr utmed Baffin islands, Bylot islands, Devon islands och Ellesmere islands kust och utmed meridianen long. 80o00' V i farvattnen mellan de öarna till en parallellcirkel med lat. 78o10' N. Begränsningen i norr utgörs av en parallellcirkel med lat. 78o10' N

▼B

1 b) 

Delområde 0 består av två sektioner:Sektion 0A

—  Den del av delområdet som ligger norr om en parallellcirkel med lat. 66o15' N.

Sektion 0B

—  Den del av delområdet som ligger söder om en parallellcirkel med lat. 66o15' N.

▼M1

2. a) 

Delområde 1

Den del av konventionsområdet som ligger öster om delområde 0 och norr och öster om en diagonal linje som förbinder en punkt vid lat. 60o12' N, long. 57o13' V med en punkt vid lat. 52o15' N, long. 42o00' V.

▼B

2 b) 

Delområde 1 består av sex sektioner:Sektion 1A

—  Den del av delområdet som ligger norr om en parallellcirkel med lat. 68o50' N (Christianshaab).

Sektion 1B

—  Den del av delområdet som ligger mellan en parallellcirkel med lat. 66o15' N (fem distansminuter norr om Umanarsugssuak) och en parallellcirkel med lat. 68o50' N (Christianshaab).

Sektion 1C

—  Den del av delområdet som ligger mellan en parallellcirkel med lat. 64o15' N (fyra distansminuter norr om Godthaab) och en parallellcirkel med lat. 66o15' N (fem distansminuter norr om Umanarsugssuak).

Sektion 1D

—  Den del av delområdet som ligger mellan en parallellcirkel med lat. 62o30' N (Fredrikshaab-glaciären) och en parallellcirkel med lat. 64o15' N (fyra distansminuter norr om Godthaab).

Sektion 1E

—  Den del av delområdet som ligger mellan en parallellcirkel med lat. 60o45' N (Cape Desolation) och en parallellcirkel med lat. 62o30' N (Fredrikshaab-glaciären).

Sektion 1F

—  Den del av delområdet som ligger söder om en parallellcirkel med lat. 60o45' N (Cape Desolation).

3 a) 

Delområde 2

Den del av konventionsområdet som ligger öster om meridianen long. 64o30' V i Hudsonsundets område, söder om delområde 0, söder och väster om delområde 1 och norr om en parallellcirkel med lat. 52o15' N.

3 b) 

Delområde 2 består av tre sektioner:Sektion 2G

—  Den del av delområdet som ligger norr om en parallellcirkel med lat. 57o40' N (Cape Mugford).

Sektion 2H

—  Den del av delområdet som ligger mellan en parallellcirkel med lat. 55o20' N (Hopedale) och en parallellcirkel med lat. 57o40' N (Cape Mugford).

Sektion 2J

—  Den del av delområdet som ligger söder om en parallellcirkel med lat. 55o20' N (Hopedale).

4 a) 

Delområde 3

Den del av konventionsområdet som ligger söder om en parallellcirkel med lat. 52o15' N, öster om en linje som från Cape Bauld på Newfoundlands norra kust går rakt åt norr till lat. 52o15' N; norr om en parallellcirkel med lat. 39o00' N, öster och norr om en diagonal som börjar vid en punkt vid lat. 39o00' N, long. 50o00' V och går i nordvästlig riktning genom en punkt vid lat. 43o30' N, long. 55o00' V, vidare i riktning mot en punkt vid lat. 47o50' N, long. 60o00' V tills den skär en rät linje som förbinder Cape Ray på Newfoundlands kust med Cape North på Cape Breton Island; därifrån vidare åt nordost utmed denna linje till Cape Ray.

4 b) 

Delområde 3 består av sex sektioner:Sektion 3K

—  Den del av delområdet som ligger norr om en parallellcirkel med lat. 49o15' N (Cape Freels, Newfoundland).

Sektion 3L

—  Den del av delområdet som ligger mellan Newfoundlands kust från Cape Freels till Cape St Mary och en linje som börjar vid Cape Freels; därifrån rakt åt öster till meridianen long. 46o30' V; därifrån rakt åt söder till en parallellcirkel med lat. 46o00' N, därifrån rakt åt väster till meridianen long. 54o30' V, därifrån utmed en diagonal till Cape St Mary på Newfoundland.

Sektion 3M

—  Den del av delområdet som ligger söder om en parallellcirkel med lat. 49o15' N och öster om meridianen long. 46o30' V.

Sektion 3N

—  Den del av delområdet som ligger söder om en parallellcirkel med lat. 46o00' N och mellan meridianerna long. 46o30' V och long. 51o00' V.

Sektion 3O

—  Den del av delområdet som ligger söder om en parallellcirkel med lat. 46o00' N och mellan meridianerna long. 51o00' V och long. 54o30' V.

Sektion 3 P

—  Den del av delområdet som ligger söder om Newfoundlands kust och väster om en linje från Cape St Mary på Newfoundland till en punkt vid lat. 46o00' N, long. 54o30' V, därifrån rakt åt söder till delområdets gränslinje.

Sektion P består av två delsektioner:3Pn

—  Nordvästra delsektionen - Den del av sektion 3P som ligger nordväst om en linje från Burgen Island vid Newfoundland, ungefär sydväst till en punkt vid lat. 46o50' N, long. 58o50' V.

3Ps

—  Sydöstra delsektionen - Den del av sektion 3P som ligger sydost om den linje som fastlagts för delsektion 3 Pn.

5 a) 

Delområde 4

Den del av konventionsområdet som ligger norr om en parallellcirkel med lat. 39o00' N, väster om delområde 3 och öster om en linje från ändpunkten på gränsen mellan USA och Canada i Gran Manan-kanalen, vid en punkt vid lat. 44o46' 35,346'' N,long. 66o54' 11,253'' V; därifrån rakt söderut till en parallellcirkel med lat. 43o50' N; därifrån rakt västerut till meridianen long. 67o40' V; därifrån söderut till parallellcirkeln med lat. 42o20' N, därifrån rakt österut till en punkt med long. 66o00' V, därifrån längs en diagonal i sydostlig riktning till en punkt vid lat. 42o00' N, long. 65o40' V och därifrån rakt söderut till en parallellcirkel med lat. 39o00' N.

5 b) 

Delområde 4 består av sex sektioner:Sektion 4R

—  Den del av det delområde som ligger mellan Newfoundlands kust, sträckan Cape Bauld-Cape Ray och en linje från Cape Bauld rakt åt norr till en parallellcirkel med lat. 52o15' N; därifrån rakt åt väster till Labradors kust, därifrån utmed Labradors kust till ändpunkten av gränsen mellan Labrador och Quebec; därifrån utmed en diagonal åt sydväst till en punkt vid lat. 49o25' N, long. 60o00' V, därifrån söderut till en punkt vid lat. 47o50' N, long. 60o00' V; därifrån utmed en diagonal åt sydost till den punkt där gränslinjen till delområde 3 skär en rät linje som förbinder Cape North på Nova Scotia med Cape Ray på Newfoundland och därifrån till Cape Ray på Newfoundland.

Sektion 4S

—  Den del av delområdet som ligger mellan Quebecs södra kust från ändpunkten av gränsen mellan Labrador och Quebec till Pointe des Monts och en linje från Pointe des Monts rakt åt öster till en punkt vid lat. 49o25' N, long. 64o40' V, därifrån utmed en diagonal åt sydost till en punkt vid lat. 47o50' N, long. 60o00' V; därifrån norrut till en punkt vid lat. 49o25' N, long. 60o00' V; därifrån utmed en diagonal åt nordost till ändpunkten av gränsen mellan Labrador och Quebec.

Sektion 4T

—  Den del av delområdet som ligger mellan Nova Scotias, New Brunswicks och Quebecs kust från Cape North till Pointe des Monts och en linje från Pointe des Monts rakt åt öster till en punkt vid lat. 49o25' N, long. 64o40' V, därifrån utmed en diagonal åt sydost till en punkt vid lat. 47o50' N, long. 60o00' V; därifrån utmed en diagonal åt söder till Cape North på Nova Scotia.

Sektion 4V

—  Den del av delområdet som ligger mellan Nova Scotias kust, sträckan Cape North-Fourchu, och en linje från Forchu utmed en diagonal åt öster till en punkt vid lat. 45o40' N, long. 60o00' V, därifrån rakt åt söder utmed meridianen long. 60o00' V till en parallellcirkel med lat. 44o10' N; därifrån rakt åt öster till meridianen long. 59o00' V, därifrån rakt åt söder till en parallellcirkel med lat. 39o00' N, därifrån rakt åt öster till en punkt där gränslinjerna mellan delområde 3 och 4 träffar en parallellcirkel med lat. 39o00' N, därifrån utmed gränslinjen till delområde 3 och 4 och en linje som fortsätter åt nordväst till en punkt vid lat. 47o50' N, long. 60o00' V och därifrån utmed en diagonal åt söder till Cape North på Nova Scotia.

Sektion 4V består av två delsektioner:4Vn

—  Norra delsektionen - Den del av sektion 4V som ligger norr om en parallellcirkel med lat. 45o40' N.

4Vs

—  Södra delsektionen - Den del av sektion 4V som ligger söder om en parallellcirkel med lat. 45o40' N.Sektion 4W

—  Den del av delområdet som ligger mellan Nova Scotias kust, sträckan Halifax-Fourchu och en linje från Fourchu utmed en diagonal åt öster till en punkt vid lat. 45o40' N, long. 60o00' V, därifrån rakt åt söder utmed meridianen long. 60o00' V till en parallellcirkel med lat. 44o10' N, därifrån rakt åt öster till meridianen long. 59o00' V, därifrån rakt åt söder till en parallellcirkel med lat. 39o00' N, därifrån rakt åt väster till meridianen long. 63o20' V, därifrån rakt åt norr till en punkt på den meridianen med lat. 44o20' N, därifrån utmed en diagonal åt nordväst till Halifax på Nova Scotia;

Sektion 4X

—  Den del av delområdet som ligger mellan västra gränslinjen till delområde 4 och New Brunswicks och Nova Scotias kust från ändpunkten på gränsen mellan New Brunswick och Maine samt Halifax och en linje från Halifax utmed en diagonal åt sydost till en punkt vid lat. 44o20' N, long. 63o20' V, därifrån rakt åt söder till en parallellcirkel med lat. 39o00' N, därifrån rakt åt väster till meridianen long. 65o40' V.

6 a) 

Delområde 5

Den del av det område som regleras av NAFO-konventionen som ligger väster om västra gränslinjen till delområde 4, norr om en parallellcirkel med lat. 39o00' N och öster om meridianen long. 71o40' V.

6 b) 

Delområde 5 består av två sektioner:Sektion 5Y

—  Den del av delområdet som ligger mellan Maines, New Hampshires och Massachusetts kust från gränsen mellan Maine och New Brunswick till long. 70o00' V vid Cape Cod (vid ungefär lat. 42oN), och en linje från Cape Cod vid long. 70o00' V (ungefär vid lat. 42oN) rakt åt norr till lat. 42o20' N, därifrån rakt åt öster till long. 67o40' V vid gränslinjen mellan delområdena 4 och 5, därifrån utmed denna gränslinje till gränsen mellan Canada och USA.

Sektion 5Z

—  Den del av delområdet som ligger söder och öster om sektion 5Y.

Sektion 5Z består av två delsektioner, en östlig och en västlig del:5Ze

—  Östra delen - Den del av sektion 5Z som ligger öster om meridianen long. 70o00' V.

5Zw

—  Västra delen - Den del av sektion 5Z som ligger väster om meridianen long. 70o00' V.

7 a) 

Delområde 6

Den del av konventionsområdet som begränsas av en linje från en punkt på Rhode Islands kust vid long. 71o40' V; därifrån rakt åt söder till lat. 39o00' N, därifrån rakt åt öster till long. 42o00' V, därifrån rakt åt söder till lat. 35o00' N, därifrån rakt åt väster till Nordamerikas kust, därifrån åt norr utmed Nordamerikas kust till en punkt på Rhode Island vid long. 71o40' V.

7 b) 

Delområde 6 består av åtta sektioner:Sektion 6A

—  Den del av delområdet som ligger norr om en parallellcirkel med lat. 39o00' N och väster om delområde 5.

Sektion 6B

—  Den del av delområdet som ligger väster om meridianen long. 70o00' V, söder om en parallellcirkel med lat. 39o00' N och norr och väster om en linje västerut utmed en parallellcirkel med lat. 37o00' N till long. 76o00' V; därifrån rakt åt söder till Cape Henry i Virginia.

Sektion 6C

—  Den del av delområdet som ligger väster om long. 70o00' V och söder om en parallellcirkel med lat. 35o00' N.

Sektion 6D

—  Den del av delområdet som ligger öster om sektion 6B och 6C och väster om long. 65o00' V.

Sektion 6E

—  Den del av delområdet som ligger öster om sektion 6D och väster om long. 60o00' V.

Sektion 6F

—  Den del av delområdet som ligger öster om sektion 6E och väster om long. 55o00' V.

Sektion 6G

—  Den del av delområdet som ligger öster om sektion 6F och väster om long. 50o00' V.

Sektion 6H

—  Den del av delområdet som ligger öster om sektion 6G och väster om long. 42o00' V.

CONVENTION ON FUTURE MULTILATERAL COOPERATION IN THE NORTH-WEST ATLANTIC FISHERIESTHE CONTRACTING PARTIES,

Noting that the coastal States of the Northwest Atlantic have, in accordance with relevant principles of international law, extended their jurisdiction over the living resources of their adjacent waters to limits of up to 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured, and exercise within these areas sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing these resources;

Taking into account the work of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea in the field of fisheries;

Desiring to promote the conservation and optimum utilization of the fishery resources of the Northwest Atlantic area within a framework appropriate to the regime of extended coastal State jurisdiction over fisheries, and accordingly to encourage international cooperation and consultation with respect to these resources,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:Article I

1.  The area to which this Convention applies, hereinafter referred to as ‘the Convention Area’, shall be the waters of the Northwest Atlantic Ocean north of 35o00' north latitude and west of a line extending due north from 35o00' north latitude and 42o00' west longitude to 59o00' north latitude, thence due west to 44o00' west longitude, and thence due north to the coast of Greenland, and the waters of the Gulf of St Lawrence, Davis Strait and Baffin Bay south of 78o10' north latitude.

2.  The area referred to in this Convention as ‘the Regulatory Area’ is that part of the Convention Area which lies beyond the areas in which coastal States exercise fisheries jurisdiction.

3.  For the purposes of this Convention, ‘coastal State’ shall hereinafter mean a Contracting Party exercising fisheries jurisdiction in waters forming part of the Convention Area.

4.  This Convention applies to all fishery resources of the Convention area, with the following exceptions: salmon, tuna and marlin, cetacean stocks managed by the International Whaling Commission or any successor organization, and sedentary species of the Continental Shelf, i.e., organisms which, at the harvestable stage, either are immobile on or under the seabed or are unable to move except in constant physical contact with the seabed or the subsoil.

5.  Nothing in this Convention shall be deemed to affect or prejudice the positions or claims of any Contracting Party in regard to internal waters, the territorial sea, or the limits or extent of the jurisdiction of any party over fisheries; or to affect or prejudice the views or positions of any Contracting Party with respect to the law of the sea.

Article II

1.  The Contracting Parties agree to establish and maintain an international organization whose object shall be to contribute through consultation and cooperation to the optimum utilization, rational management and conservation of the fishery resources of the Convention Area. This organization shall be known as the Northwest Atlantic Fisheries Organization, hereinafter referred to as ‘the Organization’, and shall carry out the functions set forth in this Convention.

2.  The Organization shall consist of:

(a) 

a General Council,

(b) 

a Scientific Council,

(c) 

a Fisheries Commission, and

(d) 

a Secretariat.

3.  The Organization shall have legal personality and shall enjoy in its relations with other international organizations and in the territories of the Contracting Parties such legal capacity as may be necessary to perform its functions and achieve its ends. The immunities and privileges which the Organization and its officers shall enjoy in the territory of a Contracting Party shall be subject to agreement between the Organization and the Contracting Party concerned.

4.  The headquarters of the Organization shall be at Dartmouth, Nova Scotia, Canada, or at such other place as may be decided by the General Council.

Article III

The functions of the General Council shall be:

(a) 

to supervise and coordinate the organizational, administrative, financial and other internal affairs of the Organization, including the relations among its constituent bodies;

(b) 

to coordinate the external relations of the Organization;

(c) 

to review and determine the membership of the Fisheries Commission pursuant to Article XIII; and

(d) 

to exercise such other authority as is conferred upon it by this Convention.

Article IV

1.  Each Contracting Party shall be a member of the General Council and shall appoint to the Council not more than three representatives who may be accompanied at any of its meetings by alternates, experts and advisers.

2.  The General Council shall elect a chairman and a vice-chairman, each of whom shall serve for a term of two years and shall be eligible for re-election but shall not serve for more than four years in succession. The chairman shall be a representative of a Contracting Party that is a member of the Fisheries Commission and the chairman and vice-chairman shall be representatives of different Contracting Parties.

3.  The chairman shall be the president of the Organization and shall be its principal representative.

4.  The chairman of the General Council shall convene a regular annual meeting of the Organization at a place decided upon by the General Council and which shall normally be in North America.

5.  Any meeting of the General Council, other than the annual meeting, may be called by the chairman at such time and place as the chairman may determine, upon the request of a Contracting Party with the concurrence of another Contracting Party.

6.  The General Council may establish such committees and subcommittees as it considers desirable for the exercise of its duties and functions.

Article V

1.  Each Contracting Party shall have one vote in proceedings of the General Council.

2.  Except where otherwise provided, decisions of the General Council shall be taken by a majority of the votes of all Contracting Parties present and casting affirmative or negative votes, provided that no vote shall be taken unless there is a quorum of at least two-thirds of the Contracting Parties.

3.  The General Council shall adopt, and amend as occasion may require, rules for the conduct of its meetings and for the exercise of its functions.

4.  The General Council shall submit to the Contracting Parties an annual report of the activities of the Organization.

Article VI

1.  The functions of the Scientific Council shall be:

(a) 

to provide a forum for consultation and cooperation among the Contracting Parties with respect to the study, appraisal and exchange of scientific information and views relating to the fisheries of the Convention Area, including environmental and ecological factors affecting these fisheries, and to encourage and promote cooperation among the Contracting Parties in scientific research designed to fill gaps in knowledge pertaining to these matters;

(b) 

to compile and maintain statistics and records and to publish or disseminate reports, information and materials pertaining to the fisheries of the Convention Area, including environmental and ecological factors affecting these fisheries;

(c) 

to provide scientific advice to coastal States, where requested to do so pursuant to Article VII; and

(d) 

to provide scientific advice to the Fisheries Commission, pursuant to Article VIII or on its own initiative as required for the purposes of the Commission.

2.  The functions of the Scientific Council may, where appropriate, be carried out in cooperation with other public or private organizations having related objectives.

3.  The Contracting Parties shall furnish to the Scientific Council any available statistical and scientific information requested by the Council for the purpose of this Article.

Article VII

1.  The Scientific Council shall, at the request of a coastal State, consider and report on any question pertaining to the scientific basis for the management and conservation of fishery resources in waters under the fisheries jurisdiction of that coastal State within the Convention Area.

2.  The coastal State shall, in consultation with the Scientific Council, specify terms of reference for the consideration of any question referred to the Council pursuant to paragraph 1. These terms of reference shall include, along with any other matters deemed appropriate, such of the following as are applicable:

(a) 

a statement of the question referred, including a description of the fisheries and area to be considered;

(b) 

where scientific estimates or predictions are sought, a description of any relevant factors or assumptions to be taken into account; and

(c) 

where applicable, a description of any objectives the coastal State is seeking to attain and an indication of whether specific advice or a range of options should be provided.

Article VIII

The Scientific Council shall consider and report on any question referred to it by the Fisheries Commission pertaining to the scientific basis for the management and conservation of fishery resources within the Regulatory Area and shall take into account the terms of reference specified by the Fisheries Commission in respect of that question.

Article IX

1.  Each Contracting Party shall be a member of the Scientific Council and shall appoint to the Council its own representatives who may be accompanied at any of its meetings by alternates, experts and advisers.

2.  The Scientific Council shall elect a chairman and a vice-chairman, each of whom shall serve for a term of two years and shall be eligible for re-election but shall not serve for more than four years in succession. The chairman and vice-chairman shall be representatives of different Contracting Parties.

3.  Any meeting of the Scientific Council, other than the annual meeting convened pursuant to Article IV, may be called by the chairman at such time and place as the chairman may determine, upon the request of a coastal State or upon the request of a Contracting Party with the concurrence of another Contracting Party.

4.  The Scientific Council may establish such committees and subcommittees as it considers desirable for the exercise of its duties and functions.

Article X

1.  Scientific advice to be provided by the Scientific Council pursuant to this Convention shall be determined by consensus. Where consensus cannot be achieved, the Council shall set out in its report all views advanced on the matter under consideration.

2.  Decisions of the Scientific Council with respect to the election of officers, the adoption and the amendment of rules and other matters pertaining to the organization of its work shall be taken by a majority of votes of all Contracting Parties present and casting affirmative or negative votes, and for these purposes each Contracting Party shall have one vote. No vote shall be taken unless there is a quorum of at least two-thirds of the Contracting Parties.

3.  The Scientific Council shall adopt, and amend as occasion may require, rules for the conduct of its meetings and for the exercise of its functions.

Article XI

1.  The Fisheries Commission, hereinafter referred to as ‘the Commission’, shall be responsible for the management and conservation of the fishery resources of the Regulatory Area in accordance with the provisions of this Article.

2.  The Commission may adopt proposals for joint action by the Contracting Parties designed to achieve the optimum utilization of the fishery resources of the Regulatory Area. In considering such proposals, the Commission shall take into account any relevant information or advice provided to it by the Scientific Council.

3.  In the exercise of its functions under paragraph 2, the Commission shall seek to ensure consistency between:

(a) 

any proposal that applies to a stock or group of stocks occurring both within the Regulatory Area and within an area under the fisheries jurisdiction of a coastal State, or any proposal that would have an effect through species interrelationships on a stock or group of stocks occurring in whole or in part within an area under the fisheries jurisdiction of a coastal State, and

(b) 

any measures or decisions taken by the coastal State for the management and conservation of that stock or group of stocks with respect to fishing activities conducted within the area under its fisheries jurisdiction.

The appropriate coastal State and the Commission shall accordingly promote the coordination of such proposals, measures and decisions. Each coastal State shall keep the Commission informed of its measures and decisions for the purpose of this Article.

4.  Proposals adopted by the Commission for the allocation of catches in the Regulatory Area shall take into account the interests of Commission members whose vessels have traditionally fished within that Area, and, in the allocation of catches from the Grand Banks and Flemish Cap, Commission members shall give special consideration to the Contracting Party whose coastal communities are primarily dependent on fishing for stocks related to these fishings banks and which has undertaken extensive efforts to ensure the conservation of such stocks through international action, in particular, by providing surveillance and inspection of international fisheries on these banks under an international scheme of joint enforcement.

5.  The Commission may also adopt proposals for international measures of control and enforcement within the Regulatory Area for the purpose of ensuring within that Area the application of this Convention and the measures in force thereunder.

6.  Each proposal adopted by the Commission shall be transmitted by the Executive Secretary to all Contracting Parties, specifying the date of transmittal for the purposes of paragraph 1 of Article XII.

7.  Subject to the provisions of Article XII, each proposal adopted by the Commission under this Article shall become a measure binding on all Contracting Parties to enter into force on a date determined by the Commission.

8.  The Commission may refer to the Scientific Council any question pertaining to the scientific basis for the management and conservation of fishery resources within the Regulatory Area and shall specify terms of reference for the consideration of that question.

9.  The Commission may invite the attention of any or all Commission members to any matters which relate to the objectives and purposes of this Convention within the Regulatory Area.

Article XII

1.  If any Commission member presents to the Executive Secretary an objection to a proposal within 60 days of the date of transmittal specified in the notification of the proposal by the Executive Secretary, the proposal shall not become a binding measure until the expiration of 40 days following the date of transmittal specified in the notification of that objection to the Contracting Parties. Thereupon any other Commission member may similarly object prior to the expiration of the additional 40-day period, or within 30 days after the date of transmittal specified in the notification to the Contracting Parties of any objection presented within that additional 40-day period, whichever shall be the later. The proposal shall then become a measure binding on all Contracting Parties, except those which have presented objections, at the end of the extended period or periods for objecting. If, however, at the end of such extended period or periods, objections have been presented and maintained by a majority of Commission members, the proposal shall not become a binding measure, unless any or all of the Commission members nevertheless agree as among themselves to be bound by it on an agreed date.

2.  Any Commission member which has objected to a proposal may at any time withdraw that objection and the proposal immediately shall become a measure binding on such a member, subject to the objection procedure provided for in this Article.

3.  At any time after the expiration of one year from the date on which a measure enters into force, any Commission member may give to the Executive Secretary notice of its intention not to be bound by the measure, and, if that notice is not withdrawn, the measure shall cease to be binding on that member at the end of one year from the date of receipt of the notice by the Executive Secretary. At any time after a measure has ceased to be binding on a Commission member under this paragraph, the measure shall cease to be binding on any other Commission member upon the date a notice of its intention not to be bound is received by the Executive Secretary.

4.  The Executive Secretary shall immediately notify each Contracting Party of:

(a) 

the receipt of each objection and withdrawal of objection under paragraphs 1 and 2;

(b) 

the date on which any proposal becomes a binding measure under the provisions of paragraph 1; and

(c) 

the receipt of each notice under paragraph 3.

Article XIII

1.  The membership of the Commission shall be reviewed and determined by the General Council at its annual meeting and shall consist of:

(a) 

each Contracting Party which participates in the fisheries of the Regulatory Area, and

(b) 

any Contracting Party which has provided evidence satisfactory to the General Council that it expects to participate in the fisheries of the Regulatory Area during the year of that annual meeting or during the following calendar year.

2.  Each Commission member shall appoint to the Commission not more than three representatives who may be accompanied at any of its meetings by alternates, experts and advisers.

3.  Any Contracting Party that is not a Commission member may attend meetings of the Commission as an observer.

4.  The Commission shall elect a chairman and a vice-chairman, each of whom shall serve for a term of two years and shall be eligible for re-election but shall not serve for more than four years in succession. The chairman and vice-chairman shall be representatives of different Commission members.

5.  Any meeting of the Commission, other than the annual meeting convened pursuant to Article IV, may be called by the chairman at such time and place as the chairman may determine, upon the request of any Commission member.

6.  The Commission may establish such committees and subcommittees as it considers desirable for the exercise of its duties and functions.

Article XIV

1.  Each Commission member shall have one vote in proceedings of the Commission.

2.  Decisions of the Commission shall be taken by a majority of the votes of all Commission members present and casting affirmative or negative votes, provided that no vote shall be taken unless there is a quorum of at least two-thirds of the Commission members.

3.  The Commission shall adopt, and amend as occasion may require, rules for the conduct of its meetings and for the exercise of its functions.

Article XV

1.  The Secretariat shall provide services to the Organization in the exercise of its duties and functions.

2.  The chief administrative officer of the Secretariat shall be the Executive Secretary, who shall be appointed by the General Council according to such procedures and on such terms as it may determine.

3.  The staff of the Secretariat shall be appointed by the Executive Secretary in accordance with such rules and procedures as may be determined by the General Council.

4.  The Executive Secretary shall, subject to the general supervision of the General Council, have full power and authority over staff of the Secretariat and shall perform such other functions as the General Council shall prescribe.

Article XVI

1.  Each Contracting Party shall pay the expenses of its own delegation to all meetings held pursuant to this Convention.

2.  The General Council shall adopt an annual budget for the Organization.

3.  The General Council shall establish the contributions due from each Contracting Party under the annual budget on the following basis:

(a) 

10 % of the budget shall be divided among the coastal States in proportion to their nominal catches in the Convention Area in the year ending two years before the beginning of the budget year;

(b) 

30 % of the budget shall be divided equally among all the Contracting Parties; and

(c) 

60 % of the budget shall be divided among all Contracting Parties in proportion to their nominal catches in the Convention Area in the year ending two years before the beginning of the budget year.

The nominal catches referred to above shall be the reported catches of the species listed in Annex I, which forms an integral part of this Convention.

4.  The Executive Secretary shall notify each Contracting Party of the contribution due from that Party as calculated under paragraph 3 of this Article, and as soon as possible thereafter each Contracting Party shall pay to the Organization its contribution.

5.  Contributions shall be payable in the currency of the country in which the headquarters of the Organization is located, except if otherwise authorized by the General Council.

6.  Subject to paragraph 11 of this Article, the General Council shall, at its first meeting, approve a budget for the balance of the first financial year in which the Organization functions and the Executive Secretary shall transmit to the Contracting Parties copies of that budget together with notices of their respective contributions.

7.  For subsequent financial years, drafts of the annual budget shall be submitted by the Executive Secretary to each Contracting Party together with a schedule of contributions, not less than 60 days before the annual meeting of the Organization at which the budgets are to be considered.

8.  A Contracting Party acceding to this Convention during the course of a financial year shall contribute in respect of that year a part of the contribution calculated in accordance with the provisions of this Article, that is proportional to the number of complete months remaining in the year.

9.  A Contracting Party which has not paid its contributions for two consecutive years shall not enjoy any right of casting votes and presenting objections under this Convention until it has fulfilled its obligations, unless the General Council decides otherwise.

10.  The financial affairs of the Organization shall be audited annually by external auditors to be selected by the General Council.

11.  If the Convention enters into force on 1 January 1979, the provisions of Annex II, which forms an integral part of this Convention, shall apply in place of the provisions of paragraph 6.

Article XVII

The Contracting Parties agree to take such action, including the imposition of adequate sanctions for violations, as may be necessary to make effective the provisions of the Convention and to implement any measures which become binding under paragraph 7 of Article XI and any measures which are in force under Article XXIII. Each Contracting Party shall transmit to the Commission an annual statement of the actions taken by it for these purposes.

Article XVIII

The Contracting Parties agree to maintain in force and to implement within the Regulatory Area a scheme of joint international enforcement as applicable pursuant to Article XXIII or as modified by measures referred to in paragraph 5 of Article XI. This scheme shall include provision for reciprocal rights of boarding and inspection by the Contracting Parties and for flag state prosecution and sanctions on the basis of evidence resulting from such boardings and inspections. A report of such prosecutions and sanctions imposed shall be included in the annual statement referred to in Article XVII.

Article XIX

The Contracting Parties agree to invite the attention of any State not a party to this Convention to any matter relating to the fishing activities in the Regulatory Area of the nationals or vessels of that State which appear to affect adversely the attainment of the objectives of this Convention. The Contracting Parties further agree to confer when appropriate upon the steps to be taken towards obviating such adverse effects.

Article XX

1.  The Convention Area shall be divided into scientific and statistical subareas, divisions and subdivisions, the boundaries of which shall be those defined in Annex III to this Convention.

2.  On the request of the Scientific Council, the General Council may be a two-thirds majority vote of all Contracting Parties, if deemed necessary for scientific or statistical purposes, modify the boundaries of the scientific and statistical subareas, divisions and subdivisions set out in Annex III, provided that each coastal State exercising fisheries jurisdiction in any part of the area affected concurs in such action.

3.  On the request of the Fisheries Commission and after having consulted the Scientific Council, the General Council may by a two-thirds majority vote of all Contracting Parties, if deemed necessary for management purposes, divide the Regulatory Area into appropriate regulatory divisions and subdivisions. These may subsequently be modified in accordance with the same procedure. The boundaries of any such divisions and subdivisions shall be defined in Annex III.

4.  Annex III to this Convention, either in its present terms or as modified from time to time pursuant to this Article, forms an integral part of this Convention.

Article XXI

1.  Any Contracting Party may propose amendments to this Convention to be considered and acted upon by the General Council at an annual or a special meeting. Any such proposed amendment shall be sent to the Executive Secretary at least 90 days prior to the meeting at which it is proposed to be acted upon, and the Executive Secretary shall immediately transmit the proposal to all Contracting Parties.

2.  The adoption of a proposed amendment to the Convention by the General Council shall require a three-fourths majority of the votes of all Contracting Parties. The text of any proposed amendments so adopted shall be transmitted by the Depositary to all Contracting Parties.

3.  An amendment shall take effect for all Contracting Parties 120 days following the date of transmittal specified in the notification by the Depositary of receipt of written notification of approval by three-fourths of all Contracting Parties unless any other Contracting Party notifies the Depositary that it objects to the amendment within 90 days of the date of transmittal specified in the notification by the Depositary of such receipt, in which case the amendment shall not take effect for any Contracting Party. Any Contracting Party which has objected to an amendment may at any time withdraw that objection. If all objections to an amendment are withdrawn, the amendment shall take effect for all Contracting Parties 120 days of the date of transmittal specified in the notification by the Depositary of receipt of the last withdrawal.

4.  Any party which becomes a Contracting Party to the Convention after an amendment has been adopted in accordance with paragraph 2 of this Article shall be deemed to have approved the said amendment.

5.  The Depositary shall promptly notify all Contracting Parties of the receipt of notifications of approval of amendments, the receipt of notifications of objection or withdrawal of objections, and the entry into force of amendments.

Article XXII

1.  This Convention shall be open for signature at Ottawa until 31 December 1978, by the parties represented at the Diplomatic Conference on the Future of Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries, held at Ottawa from 11 October to 21 October 1977. It shall thereafter be open for accession.

2.  This Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval by the Signatories and the instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Government of Canada, referred to in this Convention as ‘the Depositary’.

3.  This Convention shall enter into force upon the first day of January following the deposit of instruments of ratification, acceptance or approval by not less than six Signatories at least one of which exercises fisheries jurisdiction in waters forming part of the Convention Area.

4.  Any party which has not signed this Convention may accede thereto by a notification in writing to the Depositary. Accessions received by the Depositary prior to the date of entry into force of this Convention shall become effective on the date this Convention enters into force. Accessions received by the Depositary after the date of entry into force of this Convention shall become effective on the date of receipt by the Depositary.

5.  The Depositary shall inform all Signatories and all acceding Parties of all ratifications, acceptances or approvals deposited and accessions received.

6.  The Depositary shall convene the initial meeting of the Organization to be held not more than six months after the coming into force of the Convention, and shall communicate the provisional agenda to each Contracting Party not less than one month before the date of the meeting.

Article XXIII

Upon the entry into force of this Convention, each proposal that has been transmitted or is effective at that time under Article VIII of the International Convention for the Northwest Atlantic Fisheries, 1949, (‘the ICNAF Convention’) shall, subject to the provisions of the ICNAF Convention, become a measure binding on each Contracting Party with respect to the Regulatory Area immediately, if the proposal has become effective under the ICNAF Convention, or at such time as it becomes effective thereunder. Subject to paragraph 3 of Article XII, each such measure shall remain binding on each Contracting Party, until such time as it expires or is replaced by a measure which has become binding pursuant to Article XI of this Convention, provided that no such replacement shall take effect before this Convention has been in force for one year.

Article XXIV

1.  Any Contracting Party may withdraw from the Convention on 31 December of any year by giving notice on or before the preceding 30 June to the Depositary, which shall communicate copies of such notice to other Contracting Parties.

2.  Any other Contracting Party may thereupon withdraw from the Convention on the same 31 ►C1  December by giving notice to the Depositary within one ◄ month of the receipt of a copy of a notice of withdrawal given pursuant to paragraph 1 of this Article.

Article XXV

1.  The original of the Convention shall be deposited with the Government of Canada, which shall communicate certified copies thereof to all the Signatories and to all the acceding Parties.

2.  The Depositary shall register the Convention with the Secretariat of the United Nations.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Convention.

Done at Ottawa, this 24th day of October 1978, in a single original, in the English and French languages, each text being equally authentic.

ANNEX 1 TO THE CONVENTION

List of species for the determination of the nominal catches to be used in calculating the annual budget pursuant to Article XVIAtlantic cod ...

Gadus morrhua

Haddock ...

Melanogrammus aeglefinus

Atlantic redfish ...

Sebastes marinus

Silver hake ...

Merluccius bilinearis

Red hake ...

Urophycis chuss

Pollock ...

Pollachius virens

American plaice ...

Hippoglossoides platessoides

Witch flounder ...

Glyptocephalus cynoglossus

Yellowtail flounder ...

Limanda ferruginea

Greenland halibut ...

Keinhardtius hippoglossoides

Roundnose grenadier ...

Macrourus rupestris

Atlantic herring ...

Clupea harengus

Atlantic mackerel ...

Scomber scombrus

Atlantic butterfish ...

Peprilus triacanthus

River herring (alewife) ...

Alosa pseudoharengus

Atlantic argentine ...

Argentina silus

Capelin ...

Mallotus villosus

Long-finned squid ...

Loligo pealei

Shortr-finned squid ...

Illex illecebrosus

Shrimps ...

Pandalus sp.

ANNEX II TO THE CONVENTION

Transitional financial arrangements

1. A Contracting Party which is also a Contracting Party to the International Convention for the Northwest Atlantic Fisheries throughout the year 1979 shall not contribute to the expenses of the Organization in that year. Other Contracting Parties which have deposited their instruments of ratification, acceptance or approval or acceded to the Convention before 31 December 1979 shall contribute the amount indicated in the Appendix hereto. The contribution of any Contracting Party not included in the Appendix shall be determined by the General Council.

2. The contributions due pursuant to paragraph 1 shall be paid by each Contracting Party as soon as possible after 1 January 1979 or after its accession to the Convention, whichever is later.

Appendix to Annex II to the ConventionContracting Party

Contribution for 1979

(in $)

Bulgaria

16 325

Canada

82 852

Cuba

20 211

Denmark (Faroe Islands)

6 473

European Economic Community

74 254

German Democratic Republic

19 266

Iceland

12 293

Japan

16 697

Norway

21 107

Poland

29 316

Portugal

22 716

Romania

15 472

Spain

26 224

USSR

72 133

USA

29 947

ANNEX III TO THE CONVENTION

Scientific and statistical subareas, divisions and subdivisions

The scientific and statistical subareas, divisions and subdivisions provided for by Article XX of this Convention shall be as follows:

▼M1

1. (a) 

Subarea 0

that portion of the Convention Area bounded on the south by a line extending due east from a point at 61o00' north latitude and 65o00' west longitude to a point at 61o00' north latitude and 59o00' west longitude, thence in a south-easterly direction along a rhumb line to a point at 60o 12' north latitude and 57o 13' west longitude; thence bounded on the east by a series of geodesic lines joining the following points:Point No

Latitude

Longitude

1

60o12'0

57o13'0

2

61o00'0

57o13'1

3

62o00'5

57o21'1

4

62o02'3

57o 21'8

5

62o03'5

57o22'2

6

62o11'5

57o25'4

7

62o47'2

57o41'0

8

63o22'8

57o57'4

9

63o28'6

57o59'7

10

63o35'0

58o02'0

11

63o37'2

58o01'2

12

63o44'1

57o58'8

13

63o50'1

57o57'2

14

63o52'6

57o56'6

15

63o57'4

57o53'5

16

64o04'3

57o49'1

17

64o12'2

57o48'2

18

65o06'0

57o44'1

19

65o08'9

57o43'9

20

65o11'6

57o44'4

21

65o14'5

57o45'1

22

65o18'1

57o45'8

23

65o23'3

57o44'9

24

65o34'8

57o42'3

25

65o37'7

57o41'9

26

65o50'9

57o40'7

27

65o51'7

57o40'6

28

65o57'6

57o40'1

29

66o03'5

57o39'6

30

66o12'9

57o38'2

31

66o18'8

57o37'8

32

66o24'6

57o37'8

33

66o30'3

57o38'3

34

66o36'1

57o39'2

35

66o37'9

57o39'6

36

66o41'8

57o40'6

37

66o49'5

57o43'0

38

67o21'6

57o52'7

39

67o27'3

57o 54'9

40

67o28'3

57o55'3

41

67o29'1

57o56'1

42

67o 307

57o57'8

43

67o35'3

58o02'2

44

67o39'7

58o06'2

45

67o44'2

58o09'9

46

67o56'9

58o19'8

47

68o01'8

58o23'3

48

68o04'3

58o25'0

49

68o06'8

58o26'7

50

68o07'5

58o27'2

51

68o16'1

58o34'1

52

68o21'7

58o39'0

53

68o25'3

58o42'4

54

68o32'9

59o01'8

55

68o34'0

59o04'6

56

68o37'9

59o14'3

57

68o38'0

59o14'6

58

68o56'8

60o02'4

59

69o00'8

60o09'0

60

69o06'8

60o18'5

61

69o10'3

60o23'8

62

69o12'8

60o27'5

63

69o29'4

60o51'6

64

69o49'8

60o58'2

65

69o55'3

60o59'6

66

69o55'8

61o00'0

67

70o01'6

61o04'2

68

70o07'5

61o08'1

69

70o08'8

61o08'8

70

70o13'4

61o10'6

71

70o33'1

61o17'4

72

70o35'6

61o20'6

73

70o48'2

61o37'9

74

70o51'8

61o42'7

75

71o12'1

62o09'1

76

71o18'9

62o17'5

77

71o25'9

62o25'5

78

71o29'4

62o29'3

79

71o31'8

62o32'0

80

71o32'9

62o33'5

81

71o44'7

62o49'6

82

71o47'3

62o53'1

83

71o52'9

63o03'9

84

72o01'7

63o21'1

85

72o06'4

63o30'9

86

72o11'0

63o41'0

87

72o24'8

64o13'2

88

72o30'5

64o26'1

89

72o36'3

64o38'8

90

72o 437

64o54'3

91

72o 457

64o58'4

92

72o 477

65o00'9

93

72o50'8

65o07'6

94

73o18'5

66o08'3

95

73o25'9

66o25'3

96

73o31'1

67o15'1

97

73o36'5

68o05'5

98

73o37'9

68o12'3

99

73o417

68o29'4

100

73o46'1

68o48'5

101

73o46'7

68o51'1

102

73o52'3

69o11'3

103

73o57'6

69o31'5

104

74o02'2

69o50'3

105

74o02'6

69o52'0

106

74o06'1

70o06'6

107

74o07'5

70o12'5

108

74o10'0

70o23'1

109

74o12'5

70o33'7

110

74o24'0

71o25'7

111

74o28'6

71o45'8

112

74o44'2

72o53'0

113

74o50'6

73o02'8

114

75o00'0

73o16'3

115

75o05'

73o30'

and thence due north to the parallel of 78o 10' north latitude; and bounded on the west by a line beginning at 61o00' north latitude and 65o00' west longitude and extending in a north-westerly direction along a rhumb line to the coast of Baffin Island at East Bluff (61o55' north latitude and 66o 20' west longitude), and thence in a northerly direction along the coast of Baffin Island, Bylot Island, Devon Island and Ellesmere Island and following the meridian of 80o west longitude in the waters between those islands to 78o 10' north latitude; and bounded on the north by the parallel of 78o 10' north latitude.

▼B

1. (b) 

Subarea 0 is composed of two divisions:Division 0A

—  That portion of the subarea lying to the north of the parallel of 66o15' north latitude;

Division OB

—  That portion of the subarea lying to the south of the parallel of 65o15' north latitude.

▼M1

2. (a) 

Sub-area 1

that portion of the Convention Area lying to the east of Sub-area 0 and to the north and east of a rhumb line joining a point at 60o12' north latitude and 57o13' west longitude with a point at 52o15' north latitude and 42o00' west longitude.

▼B

2. (b) 

Subarea 1 is composed of six divisions:Division 1A

—  That portion of the subarea lying north of the parallel of 68o50' north latitude (Christianshaab);

Division 1B

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 66o15' north latitude (five nautical miles north of Umanarsugssuak) and the parallel of 68o50' north latitude (Christianshaab);

Division 1C

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 64o15' north latitude (four nautical miles north of Godthaab) and the parallel of 66o15' north latitude (five nautical miles north of Umanarsugssuak);

Division 1D

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 62o30' north latitude (Frederikshaab Glacier) and the parallel of 64o15' north latitude (four nautical miles north of Godthaab);

Division IE

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 60o45' north latitude (Cape Desolation) and the parallel of 62o30' north latitude (Frederikshaab Glacier);

Division 1F

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 60o45' north latitude (Cape Desolation).

3. (a) 

Subarea 2

That portion of the Convention Area lying to the east of the meridian of 64o30' west longitude in the area of Hudson Strait, to the south of Subarea 0, to the south and west of Subarea 1 and to the north of the parallel of 52o15' north latitude.

3. (b) 

Subarea 2 is composed of three divisions:Division 2G

—  That portion of the subarea lying north of the parallel of 57o40' north latitude (Cape Mugford);

Division 2H

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 55o20' north latitude (Hopedale) and the parallel of 57o40' north latitude (Cape Mugford);

Division 2J

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 55o20' north latitude (Hopedale).

4. (a) 

Subarea 3

That portion of the Convention Area lying south of the parallel of 52o15' north latitude; and to the east of a line extending due north from Cape Bauld on the north coast of Newfoundland to 52o15' north latitude; to the north of the parallel of 39o00' north latitude; and to the east and north of a rhumb line commencing at 39o00' north latitude, 50o00' west longitude and extending in a northwesterly direction to pass through a point at 43o30' north latitude, 55o00' west longitude in the direction of a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude until it intersects a straight line connecting Cape Ray, on the coast of Newfoundland, with Cape North on Cape Breton Island; thence in a northeasterly direction along said line to Cape Ray.

4. (b) 

Subarea 3 is composed of six divisions:Division 3K

—  That portion of the subarea lying north of the parallel of 49o15' north latitude (Cape Freels, Newfoundland);

Division 3L

—  That portion of the subarea lying between the Newfoundland coast from Cape Freels to Cape St Mary and a line described as follows: Beginning at Cape Freels, thence due east to the meridian of 46o30' west longitude, thence due south to the parallel of 46o00' north latitude, thence due west to the meridian of 54o30' west longitude, thence along a rhumb line to Cape St Mary, Newfoundland;

Division 3M

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 49o15' north latitude and east of the meridian of 46o30' west longitude;

Division 3N

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 46o00' north latitude and between the meridian of 46o30' west longitude and the meridian of 51o00' west longitude;

Division 30

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 46o00' north latitude and between the meridian of 51o00' west longitude and the meridian of 54o30' west longitude;

Division 3P

—  That portion of the subarea lying south of the Newfoundland coast and west of a line from Cape St Mary, Newfoundland to a point at 46o00' north latitude, 54o30' west longitude, thence due south to the limit of the subarea;

Division 3P is divided into two subdivisions:3Pn

—  Northwestern subdivision — That portion of Division 3P lying north-west of a line extending from Burgeo Island, Newfoundland, approximately southwest to a point at 46o50' north latitude and 58o50' west longitude;

3Ps

—  Southeastern subdivision — That portion of Division 3P lying south-east of the line defined for Subdivision 3Pn.

5. (a) 

Subarea 4

That portion of the Convention Area lying north of the parallel of 39o00' north latitude, to the west of Subarea 3, and to the east of a line described as follows: Beginning at the terminus of the international boundary between the United States of America and Canada in Grand Manan Channel, at a point at 44o46' 35·346" north latitude; 66o54' 11·253" west longitude; thence due south to the parallel of 43o50' north latitude; thence due west to the meridian of 67o40' west longitude; thence due south to the parallel of 42o20' north latitude; thence due east to a point in 66o00' west longitude; thence along a rhumb line in a southeasterly direction to a point at 42o00' north latitude and 65o40' west longitude; and thence due south to the parallel of 39o00' north latitude.

5. (b) 

Subarea 4 is divided into six divisions:Division 4R

—  That portion of the subarea lying between the coast of Newfoundland from Cape Bauld to Cape Ray and a line described as follows: Beginning at Cape Bauld, thence due north to the parallel of 52o15' north latitude, thence due west to the Labrador coast, thence along the Labrador coast to the terminus of the Labrador-Quebec boundary, thence along a rhumb line in a southwesterly direction to a point at 49o25' north latitude, 60o00' west longitude, thence due south to a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude, thence along a rhumb line in a southeasterly direction to the point at which the boundary of Subarea 3 intersects the straight line joining Cape North, Nova Scotia with Cape Ray, Newfoundland, thence to Cape Ray, Newfoundland;

Division 4S

—  That portion of the subarea lying between the south coast of the Province of Quebec from the terminus of the Labrador-Quebec boundary to Pte. des Monts and a line described as follows: Beginning at Pte. des Monts, thence due east to a point at 49o25' north latitude, 64o40' west longitude, thence along a rhumb line in an east-southeasterly direction to a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude, thence due north to a point at 49o25' north latitude, 60o00' west longitude, thence along a rhumb line in a northeasterly direction to the terminus of the Labrador-Quebec boundary;

Division 4T

—  That portion of the subarea lying between the coasts of Nova Scotia, New Brunswick, and Quebec from Cape North to Pte. des Monts and a line described as follows: Beginning at Pte. des Monts, thence due east to a point at 49o25' north latitude, 64o40' west longitude, thence along a rhumb line in a southeasterly direction to a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude, thence along a rhumb line in a southerly direction to Cape North, Nova Scotia;

Division 4V

—  That portion of the subarea lying between the coast of Nova Scotia between Cape North and Fourchu and a line described as follows: Beginning at Fourchu, thence along a rhumb line in an easterly direction to a point at 45o40' north latitude, 60o00' west longitude, thence due south along the meridian of 60o00' west longitude, to the parallel of 44o10' north latitude, thence due east to the meridian of 59o00' west longitude, thence due south to the parallel of 39o00' north latitude, thence due east to a point where the boundary between Subareas 3 and 4 meets the parallel of 39o00' north latitude, thence along the boundary between Subareas 3 and 4 and a line continuing in a northwesterly direction to a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude, and thence along a rhumb line in a southerly direction to Cape North, Nova Scotia;

Division 4V is divided into two subdivisions:4Vn

—  Northern subdivision — That portion of Division 4V lying north of the parallel of 45o40' north latitude;

4Vs

—  Southern subdivision — That portion of Division 4V lying south of the parallel of 45o40' north latitude;Division 4W

—  That portion of the subarea lying between the coast of Nova Scotia between Halifax and Fourchu and a line described as follows: Beginning at Fourchu, thence along a rhumb line in an easterly direction to a point at 45o40' north latitude, 60o00' west longitude, thence due south along the meridian of 60o00' west longitude to a parallel of 44o10' north latitude, thence due east to the meridian of 59o00' west longitude, thence due south to the parallel of 39o00' north latitude, thence due west to the meridian of 63o20' west longitude, thence due north to a point on that meridian in 44o20' north latitude, thence along a rhumb line in a northwesterly direction to Halifax, Nova Scotia;

Division 4X

—  That portion of the subarea lying between the western boundary of Subarea 4 and the coasts of New Brunswick and Nova Scotia from the terminus of the boundary between New Brunswick and Maine to Halifax, and a line described as follows: Beginning at Halifax, thence along a rhumb line in a southeasterly direction to a point at 44o20' north latitude, 63o20' west longitude, thence due south to the parallel of 39o00' north latitude, and thence due west to the meridian of 65o40' west longitude.

6. (a) 

Subarea 5

That portion of the Convention Area lying to the west of the western boundary of Subarea 4, to the north of the parallel of 39o00' north latitude, and to the east of the meridian of 71o40' west longitude.

6. (b) 

Subarea 5 is composed of two divisions:Division 5Y

—  That portion of the subarea lying between the coasts of Maine, New Hampshire and Massachusetts from the border between Maine and New Brunswick to 70o00' west longitude on Cape Cod (at approximately 42o00' north latitude) and a line described as follows: Beginning at a point on Cape Cod at 70o00' west longitude (at approximately 42o00' north latitude), thence due north to 42o20' north latitude, thence due east to 67o40' west longitude at the boundary of Subareas 4 and 5, and thence along that boundary to the boundary of Canada and the United States;

Division 5Z

—  That portion of the subarea lying to the south and east of Division 5Y.

Division 5Z is divided into two portions: an eastern and a western portion defined as follows:5Ze —

Eastern portion — That portion of Division 5Z lying east of the meridian of 70o00' west longitude;

5Zw —

Western portion — That portion of Division 5Z lying west of the meridian of 70o00' west longitude;

7. (a) 

Subarea 6

That part of the Convention Area bounded by a line beginning at a point on the coast of Rhode Island at 71o40' west longitude; thence due south to 39o00' north latitude; thence due east to 42o00' west longitude; thence due south to 35o00' north latitude; thence due west to the coast of North America; thence northwards along the coast of North America to the point on Rhode Island at 71o40' west longitude.

7. (b) 

Subarea 6 is composed of eight divisions:Division 6A

—  That portion of the subarea lying to the north of the parallel of 39o00' north latitude and to the west of Subarea 5;

Division 6B

—  That portion of the subarea lying to the west of 70o00' west longitude, to the south of the parallel of 39o00' north latitude, and to the north and west of a line running westward along the parallel of 37o00' north latitude to 76o00' west longitude and thence due south to Cape Henry, Virginia;

Division 6C

—  That portion of the subarea lying to the west of 70o00' west longitude and to the south of the parallel of 35o00' north latitude;

Division 6D

—  That portion of the subarea lying to the east of Divisions 6B and 6C and to the west of 65o00' west longitude;

Division 6E

—  That portion of the subarea lying to the east of Division 6D to the west of 60o00' west longitude;

Division 6F

—  That portion of the subarea lying to the east of Division 6E and to the west of 55o00' west longitude;

Division 6G

—  That portion of the subarea lying to the east of Division 6F and to the west of 50o00' west longitude;

Division 6H

—  That portion of the subarea lying to the east of Division 6G and to the west of 42o00' west longitude.