1977L0388 — SV — 01.01.2007 — 014.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

RÅDETS SJÄTTE DIREKTIV

av den 17 maj 1977

om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter —

Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund

(77/388/EEG)

(EGT L 145, 13.6.1977, p.1)

upphävd genom:

 

 

Officiella tidningen

nr

sida

datum

 

Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006

L 347

1

11.12.2006