01976X1008(01) — SV — 23.09.2002 — 005.006


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

AKT

om allmänna direkta val av ►M2  ledamöter av Europaparlamentet ◄

(EGT L 278 8.10.1976, s. 5)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

 M1

DECISION 93/81/Euratom, ECSC, EEC amending the Act concerning the election of the representatives of the European Parliament by direct universal suffrage, annexed to Council Decision 76/787/ECSC, EEC, Euratom of 20 September 1976 (*)

  L 33

15

9.2.1993

►M2

RÅDETS BESLUT 2002/772/EG, Euratom av den 25 juni 2002 och av den 23 september 2002

  L 283

1

21.10.2002


Ändrad genom:

 A1

AKT om anslutningsvillkoren för Hellenska republiken samt om anpassningarna av fördragen

  L 291

17

19.11.1979

 A2

AKT om anslutningsvilloren för Konungariket Spanien och Portugisiska republiken samt om anpassningarna av fördragen

  L 302

23

15.11.1985

 A3

AKT om villkoren för Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen och om anpassning av fördragen

  C 241

21

29.8.1994

 

  L 001

1

..

►A4

Amsterdamfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem (97/C 340/01)

  C 340

1

10.11.1997


Rättad genom:

►C1

Rättelse, EGT L 326, 25.11.1976, s.  32  (787/1976)(*)

Denna rättsakt finns inte publicerad på svenska.
▼B

AKT

om allmänna direkta val av ►M2  ledamöter av Europaparlamentet ◄

▼M2

►M2  Artikel 1 ◄

1.  I varje medlemsstat skall Europaparlamentets ledamöter väljas genom listval (valsedlar) eller ett förfarande med single transferable vote (STV), och valsättet skall vara proportionellt.

2.  Medlemsstaterna får tillåta listval med preferenslistor enligt bestämmelser som skall fastställas av respektive medlemsstat.

3.  Valen skall vara allmänna, direkta, fria och hemliga.

►M2  Artikel 2 ◄

Varje medlemsstat får, i enlighet med sin specifika nationella situation, upprätta valkretsar för val till Europaparlamentet eller föreskriva indelning i andra enheter, utan att detta får inkräkta på valsystemets proportionella karaktär.

►M2  Artikel 3 ◄

Medlemsstaterna får fastställa en lägsta tröskel för fördelningen av mandaten. Denna tröskel får inte sättas högre än 5 procent av de avgivna rösterna på nationell nivå.

►M2  Artikel 4 ◄

Varje medlemsstat får fastställa ett tak för kandidaternas utgifter i samband med valkampanjen.

▼B

►M2  Artikel 5 ◄

▼M2 —————

▼B

►M2  1. ◄    ►M2  Den femårsperiod för vilken Europaparlamentets ledamöter valts ◄ skall börja då den första sessionen öppnas efter varje val.

Valperioden kan förlängas eller förkortas enligt artikel 10.2 andra stycket.

►M2  2. ◄    ►M2  Europaparlamentets ledamöter(s) ◄ mandattid skall börja och sluta vid samma tidpunkt som den period som avses i ►M2  punkt 1 ◄ .

►M2  Artikel 6 ◄

1.   ►M2  Europaparlamentets ledamöter ◄ skall rösta individuellt och personligen. De får inte bindas av några instruktioner eller uppdrag.

▼M2

2.  Europaparlamentets ledamöter skall åtnjuta den immunitet och de privilegier som gäller för dem enligt protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier av den 8 april 1965.

▼M2 —————

▼B

►M2  Article 7 ◄

1.  Uppdraget som ►M2  ledamöter av Europaparlamentet ◄ är inte förenligt med att vara

 ledamot av regeringen i en medlemsstat

 ledamot av Europeiska gemenskapernas kommission

 domare generaladvokat eller justitiesekreterare i Europeiska gemenskapernas domstol ►M2  eller förstainstansrätten ◄

▼M2

 ledamot i Europeiska centralbankens direktion

▼B

 ledamot av Europeiska gemenskapernas revisionsrätt

▼M2

 EU-ombudsmannen

▼B

  ►M2  ————— ◄ medlem av Ekonomiska och sociala kommittén i Europeiska ekonomiska gemenskapen och i Europeiska atomenergigemenskapen

▼A4

 medlem av Regionkommittén

▼B

 medlem av sådana kommittéer eller andra organ som har tillsatts enligt fördragen om upprättandet av ►M2  ————— ◄ Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen för att förvalta gemenskapernas medel eller för att utföra en permanent och direkt förvaltningsuppgift

 styrelseledamot direktionsledamot eller anställd i Europeiska investeringsbanken

▼M2

 tjänsteman eller annan anställd i aktiv tjänst inom Europeiska gemenskapernas institutioner eller i organ som är knutna till dem, eller i Europeiska centralbanken.

▼M2

2.  Från och med valet till Europaparlamentet år 2004 skall uppdraget som ledamot av Europaparlamentet inte vara förenligt med uppdraget som ledamot av ett nationellt parlament.

Utan hinder av denna regel och utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i punkt 3 får

 de ledamöter av Irlands nationella parlament som vid ett senare val väljs till ledamöter av Europaparlamentet utöva båda mandaten samtidigt fram till följande val till Irlands nationella parlament, då första stycket i denna punkt skall tillämpas,

 de ledamöter av Förenade kungarikets nationella parlament som under den femårsperiod som föregår valet till Europaparlamentet 2004 även är ledamöter av Europaparlamentet utöva båda mandaten samtidigt fram till valet till Europaparlamentet 2009, då första stycket i denna punkt skall tillämpas.

▼B

►M2  3. ◄   Dessutom kan varje medlemsstat under de förutsättningar som anges i ►M2  artikel 7 ◄ ►M2  utöka ◄ nationella regler om oförenlighet.

►M2  4. ◄   Sådana ►M2  ledamöter av Europaparlamentet ◄ på vilka ►M2  punkterna 1, 2 och 3 ◄ blir tillämpliga under den femårsperiod som avses i artikel 3 skall ersättas enligt artikel 12.

▼M2

►M2  Artikel 8 ◄

Om inte annat följer av bestämmelserna i denna akt skall valförfarandet i varje medlemsstat genomföras enligt de nationella bestämmelserna.

I dessa nationella bestämmelser kan nationella särdrag i medlemsstaterna eventuellt beaktas, men de får inte inkräkta på valsystemets proportionella karaktär.

▼B

►M2  Artikel 9 ◄

Vid val av ►M2  ledamöter av Europaparlamentet ◄ får ingen rösta mer än en gång.

►M2  Artikel 10 ◄

1.  Val till Europaparlamentet skall hållas ►M2  den dag och den tid ◄ som varje medlemsstat fastställer; denna dagskall för samtliga medlemsstater infalla under samma period som skall börja en torsdag morgon och sluta närmast följande söndag.

2.   ►M2  En medlemsstat får inte officiellt meddela sitt valresultat ◄ förrän valet har avslutats i den medlemsstat vars väljare skall rösta sist inom den period som anges i punkt 1.

▼M2 —————

▼B

►M2  Artikel 11 ◄

1.  För det första valet skall rådet enhälligt och efter att ha hört Europaparlamentet bestämma ►M2  valperioden ◄

2.  De följande valen skall äga rum inom samma period under det sista året av den femårstid som avses i artikel 3.

Om det visar sig omöjligt att under den perioden hålla valen i gemenskapen skall rådet enhälligt och efter att ha hört Europaparlamentet ►M2  minst ett år före utgången av den femårsperiod som avses i artikel 3 bestämma en annan valperiod, som inte får infalla mer än två månader före ◄ efter den enligt föregående stycke bestämda perioden.

3.  Utan att det påverkar tillämpningen av ►M2  ————— ◄ artikel 139 i Fördraget om upprättandet av ►M2  Europeiska gemenskapen ◄ och artikel 109 i Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen skall Europaparlamentet utan särskild kallelse sammanträda den första tisdagen sedan en månad har förflutit efter utgången av ►M2  valperioden ◄ .

4.  Det avgående Europaparlamentets befogenheter skall upphöra när det nya Europaparlamentet sammanträder första gången.

►M2  Artikel 12 ◄

►M2  ————— ◄ Europaparlamentet skall pröva företrädarnas behörighet. I detta syfte Europaparlamentet skall beaktade valresultat som medlemsstaterna officiellt har tillkännagivit och avgöra sådana tvister som kan uppkomma på grund av bestämmelserna i denna akt dock inte tvister som uppkommer på grund av nationella bestämmelser som akten hänvisar till.

▼M2

►M2  Artikel 13 ◄

1.  En plats blir vakant när mandatet för en ledamot av Europaparlamentet upphör på grund av att han begär sitt entledigande, avsätts eller avlider, eller på grund av att mandattiden löper ut.

2.  Om inte annat följer av de övriga bestämmelserna i denna akt, skall varje medlemsstat fastställa lämpliga förfaranden för hur en plats som blir vakant skall besättas under återstoden av den femårsperiod som avses i artikel 3.

3.  Om det uttryckligen fastställs i en medlemsstats lagstiftning när mandattiden för en ledamot av Europaparlamentet löper ut, skall dennes mandat upphöra i enlighet med bestämmelserna i denna lagstiftning. De behöriga nationella myndigheterna skall underrätta Europaparlamentet om detta.

4.  Om en plats blir vakant på grund av att ledamoten begär sitt entledigande, avsätts eller avlider, skall Europaparlamentets ordförande utan dröjsmål underrätta de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten.

▼B

►M2  Artikel 14 ◄

Om det visar sig nödvändigt att besluta om åtgärder för att genomföra denna akt skall rådet på förslag från Europaparlamentet och efter att ha hört kommissionen enhälligt besluta om sådana åtgärder. Rådet skall först ha försökt komma överens med Europaparlamentet i en förlikningskommitté som skall bestå av rådet och företrädare för Europaparlamentet.

▼M2 —————

▼M2

►M2  Artikel 15 ◄

Denna akt är upprättad på danska, engelska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språken, vilka alla texter är lika giltiga.

Bilagorna II och II skall utgöra en integrerad del av denna akt.

▼B

Artikel 16

Bestämmelserna i denna akt träder i kraft den första dagen i den månad som följer efter det att den sista av de anmälningar som avses i beslutet har tagits emot.

Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende september nitten hundrede og seksoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten September neunzehnhundertsechsundsiebzig.

Done at Brussels on the twentieth day of September in the year one thousand nine hundred and seventy-six.

Fait à Bruxelles, le vingt septembre mil neuf cent soixante-seize.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an fichiú lá de mhí Mhéan Fómhair, míle naoi gcéad seachtó a sé.

Fatto a Bruxelles, addì venti settembre millenovecentosettantasei.

Gedaan te Brussel, de twintigste september negentienhonderd-zesenzeventig.

Pour le royaume de Belgique, son représentant

Voor het Koninkrijk België, zijn Vertegenwoordiger

le ministre des affaires étrangères du royaume de Belgique

De Minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk België

signatory

For kongeriget Danmark, dets repræsentant

kongeriget Danmarks udenrigsøkonomiminister

signatory

Für die Bundesrepublik Deutschland, ihr Vertreter

Der Bundesminister des Auswärtigen der Bundesrepublik Deutschland

signatory

Pour la République française, son représentant

le ministre des affaires étrangères de la République française

signatory

For Ireland, its Representative

Thar ceann na hÉireann, a hIonadaí

The Minister for Foreign Affairs of Ireland

Aire Gnóthaí Eachtracha na hÉireann

signatory

Per la Repubblica italiana, il suo rappresentante

il ministro degli Affari esteri della Repubblica italiana

signatory

Pour le grand-duché de Luxembourg, son représentant,

membre du gouvernement du grand-duché de Luxembourg

signatory

Voor het Koninkrijk der Nederlanden, zijn Vertegenwoordiger

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden

signatory

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, their representative

▼C1

The Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

signatory

▼M2 —————

▼B
►M2  BILAGA I ◄

Förenade kungariket skall tillämpa bestämmelserna i denna akt endast på Förenade kungariket.
►M2  BILAGA II ◄

FÖRKLARING OM ARTIKEL 13

Det föreligger enighet om att medlingskommitten i fråga om sitt förfarande skall följa bestämmelserna i punkterna 5 6 och 7 för det förfarande som fastställdes i Europaparlamentets rådets och kommissionens gemensamma förklaring av den 4 mars 1975 ( *1 ) ( *2 )

▼M2 —————( *1 ) EGT nr C 89 22.4.1975.

( *2 ) Denna gemensamma förklaring återges på sidorna 873-876 i denna del.