1976L0308 — SV — 30.06.2008 — 008.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

RÅDETS DIREKTIV

av den 15 mars 1976

om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som har avseende på vissa avgifter, tullar, skatter och andra åtgärder

(76/308/EEG)

(EGT L 073, 19.3.1976, p.18)

upphävd genom:

 

 

Officiella tidningen

nr

sida

datum

 

Rådets direktiv 2008/55/EG av den 26 maj 2008

L 150

28

10.6.2008