1974L0060 — SV — 01.11.2014 — 003.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

RÅDETS DIREKTIV

av den 17 december 1973

om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om inredningsdetaljer i motorfordon

(74/60/EEG)

(EGT L 038, 11.2.1974, p.2)

upphävd genom:

 

 

Officiella tidningen

nr

sida

datum

 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 av den 13 juli 2009

L 200

1

31.7.2009