1973L0241 — SV — 03.08.2000 — 012.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

RÅDETS DIREKTIV

av den 24 juli 1973

om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kakao- och chokladvaror avsedda som livsmedel

(73/241/EEG)

(EGT L 228, 16.8.1973, p.23)

upphävd genom:

 

 

Officiella tidningen

nr

sida

datum

 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/36/EG av den 23 juni 2000

L 197

19

3.8.2000