1.7.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 220/41


Talan väckt den 27 april 2019 — Front Polisario mot rådet

(Mål T-279/19)

(2019/C 220/52)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra et du Rio de oro (Front Polisario) (ombud: advokaten G. Devers)

Svarande: Europeiska unionens råd

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

slå fast att talan kan prövas i sak,

fastställa att det angripna beslutet ska ogiltigförklaras, och

förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan mot rådets beslut (EU) 2019/217 av den 28 januari 2019 om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan (EUT L 34, 2019, s. 1) åberopar sökanden tio grunder.

1.

Första grunden: Rådet har inte behörighet att anta det angripna beslutet eftersom unionen och Konungariket Marocko inte har behörighet att på folket på det territoriets vägnar — vilket representeras av Front Polisario — ingå internationella avtal som omfattar Västsahara.

2.

Andra grunden: Rådet har underlåtit att uppfylla skyldigheten att pröva alla relevanta omständigheter i det enskilda fallet. Rådet beaktade inte att det internationella avtal som ingåtts genom det angripna beslutet har tillämpats provisoriskt, under 12 år, på territoriet Västsahara med åsidosättande av dess status som ett åtskilt och avgränsat territorium.

3.

Tredje grunden: Rådet har underlåtit att uppfylla skyldigheten att pröva huruvida de grundläggande rättigheterna har iakttagits. Rådet beaktade inte huruvida de mänskliga rättigheterna och den internationella humanitärrätten hade iakttagits på det ockuperade västsahariska territoriet när det angripna beslutet antogs.

4.

Fjärde grunden: Åsidosättande av rätten till försvar. Rådet inledde inte någon dialog med Front Polisario som är den enda representanten för det västsahariska folket, innan det angripna beslutet antogs.

5.

Femte grunden: Åsidosättande av de principer och värden som vägleder unionens agerande på det internationella planet. Sökanden anser nämligen att det internationella avtal som ingåtts genom det angripna beslutet är tillämpligt på Västsaharas territorium inom ramen för Konungariket Marockos annexions politik och det systematiska åsidosättandet av grundläggande rättigheter som bibehållandet av den politiken kräver.

6.

Sjätte grunden: Åsidosättande av rätten till självbestämmande. Det internationella avtal som ingåtts genom det angripna beslutet är tillämpligt på Västsahara, vilket åsidosätter dels territoriets status som åtskilt och avgränsat, dels det västsahariska folkets rätt att få sitt territoriums territoriella integritet iakttaget.

7.

Sjunde grunden: Åsidosättande av principen om traktaters relativa verkan. Det västsahariska folket som representeras av Front Polisario har inte samtyckt till det internationella avtal som ingåtts genom det angripna beslutet.

8.

Åttonde grunden: Åsidosättande av Västsaharas luftrum. Eftersom den rättsstridiga praxis som uppkommit genom den provisoriska tillämpningen av det internationella avtal som ingåtts genom det angripna beslutet, ratificeras genom det beslutet får det till följd att det västsahariska luftrummet omfattas av det avtalets tillämpningsområde.

9.

Nionde grunden: Åsidosättande av reglerna om folkrättsligt ansvar. Unionen har genom det angripna beslutet underlåtit dels att uppfylla sin skyldighet att inte erkänna den illegala ockupationen av Västsahara, dels att inte bistå eller bidra till att upprätthålla situationen.

10.

Tionde grunden: Åsidosättande av skyldigheten att iaktta den internationella lagstiftningen om mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt. Eftersom unionen ska iaktta sina internationella skyldigheter i förhållande till det västsahariska folket innebär detta åtminstone att rådet ska avstå från att anta det angripna beslutet, i den mån det medför att ett internationellt avtal som är tillämpligt på den del av Västsahara som står under marockansk ockupation, träder i kraft.