Nyckelord
Sammanfattning

Nyckelord

Bestämmelser om skatter och avgifter - Harmonisering av lagstiftning - Omsättningsskatt - Gemensamt system för mervärdesskatt - Beskattningsunderlag - System för marknadsföring vilket efter den slutlige konsumentens köp medför en återbetalning från tillverkaren vid företeende av en kupong som den sistnämnde har utfärdat - En eller flera grossister i distributionskedjan mellan tillverkaren och detaljhandlarna - Tillverkarens beskattningsunderlag utgörs av dennes försäljningspris minskat med det återbetalade beloppet

(Rådets direktiv 77/388, artikel 11)

Sammanfattning

$$En medlemsstat underlåter att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 11 i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter, i dess lydelse enligt rådets direktiv 95/7, när den inte antar bestämmelser enligt vilka beskattningsunderlaget kan justeras för en skattskyldig som har utgivit återbetalning i samband med inlösen av rabattkuponger, i fråga om ett system som används av tillverkare för att marknadsföra sina varor och som innebär, för det första, att detaljhandlarna sänker priset för slutkonsumenterna i utbyte mot rabattkuponger som utfärdats av tillverkaren och sedan kan lösa in kupongerna hos tillverkaren mot deras nominella värde och, för det andra, att en eller flera grossister förekommer i distributionskedjan mellan tillverkaren och detaljhandlarna, varvid tillverkaren utger återbetalning direkt till detaljhandlarna, utan inblandning från grossisterna.

Eftersom mervärdesskatten enbart är avsedd att belasta slutkonsumenten och är fullständigt neutral i förhållande till de skattskyldiga som befinner sig i den produktions- och distributionsprocess som föregår det slutliga beskattningsskedet, oavsett hur många transaktioner som skett, kan beskattningsunderlaget för den skatt som skattemyndigheterna skall uppbära inte vara högre än det vederlag som slutkonsumenten faktiskt betalar. När en tillverkare utfärdar rabattkuponger som efter slutkonsumentens köp medför återbetalning från tillverkaren till en detaljhandlare med vilken tillverkaren inte hade någon direkt förbindelse i distributionskedjan, skall tillverkarens beskattningsunderlag följaktligen vara detsamma som tillverkarens försäljningspris, minskat med det belopp som angivits på kupongen och som återbetalats.

Ett avdrag från beskattningsunderlaget för rabatter till konsumenten som beviljas av den ursprunglige leverantören, efter det att varorna har levererats till en grossist eller till en detaljhandlare, rubbar inte mervärdesskattesystemet, eftersom det inte är nödvändigt att justera beskattningsunderlaget vad beträffar mellanliggande transaktioner. I fråga om dessa transaktioner säkerställs tillämpningen av principen om mervärdesskattens neutralitet genom att avdragssystemet i avdelning XI i sjätte direktivet genomförs. Enligt detta system får mellanliggande länkar i distributionskedjan göra avdrag från sitt eget beskattningsunderlag med de belopp som var och en har betalat till sin egen leverantör och, således, till skatteförvaltningen återställa den del av skatten som motsvarar skillnaden mellan det pris som var och en har betalat sin leverantör för varan och det pris till vilket han har tillhandahållit köparen varan. Mot bakgrund härav kan minskningen av tillverkarens beskattningsunderlag inte vara beroende av att det görs en efterföljande justering av de transaktioner som genomförts i mellanliggande led i distributionskedjan, vilka inte på något sätt berörs av prisnedsättningen eller återbetalningen av kupongvärdet, eller av motsvarande fakturor.

( se punkterna 22 och 23, 28 och 29, 32 och 33, 42, 43 och 79, samt punkt 1 i domslutet )