15.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

LI 87/13


RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2022/428

av den 15 mars 2022

om ändring av förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut (Gusp) 2022/430 av den 15 mars 2022 om ändring av beslut 2014/512/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Den 31 juli 2014 antog rådet förordning (EU) nr 833/2014 (2).

(2)

Förordning (EU) nr 833/2014 ger verkan åt vissa åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2014/512/Gusp (3).

(3)

Den 15 mars 2022 antog rådet beslut (Gusp) 2022/430 om ändring av beslut 2014/512/Gusp och om införande av ytterligare handelsrestriktioner för järn och stål samt lyxvaror.

(4)

Genom beslut (Gusp) 2022/430 utvidgas förteckningen över personer med koppling till Rysslands försvars- och industribas, för vilka det införs strängare exportrestriktioner för varor och teknik med dubbla användningsområden samt varor och teknik som kan bidra till att Ryssland tekniskt stärker sin försvars- och säkerhetssektor.

(5)

Genom beslut (Gusp) 2022/430 införs också förbud mot nya investeringar i den ryska energisektorn samt heltäckande exportrestriktioner för utrustning, teknik och tjänster för energiindustrin i Ryssland, med undantag för kärnenergiindustrin och energitransportsektorn i senare led.

(6)

Genom beslut (Gusp) 2022/430 förbjuds alla transaktioner med vissa statsägda bolag som redan är föremål för refinansieringsrestriktioner.

(7)

Genom beslut (Gusp) 2022/430 förbjuds även tillhandahållandet av kreditvärderingstjänster och ryska kunders tillgång till abonnemangstjänster i samband med kreditvärderingsverksamhet.

(8)

Dessa åtgärder omfattas av fördragets tillämpningsområde, och lagstiftningsåtgärder på unionsnivå är därför nödvändiga, särskilt för att säkerställa att de tillämpas på ett enhetligt sätt i samtliga medlemsstater.

(9)

Förordning (EU) nr 833/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 833/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1 ska följande led läggas till:

”s)

kreditbetyg: en bedömning av kreditvärdigheten hos en enhet, en skuld eller finansiell förpliktelse, räntebärande värdepapper, preferensaktier eller andra finansiella instrument, eller en emittent av en skuld eller finansiell förpliktelse, räntebärande värdepapper, preferensaktier eller andra finansiella instrument, som genomförts med hjälp av ett etablerat och definierat rangordningssystem med olika betygskategorier,

t)

kreditvärderingsverksamhet: analys av data och information samt bedömning, godkännande, utfärdande och översyn av kreditbetyg,

u)

energisektor: en sektor som omfattar följande verksamheter, med undantag för civil kärnteknikrelaterad verksamhet:

i)

prospektering, produktion, distribution inom Ryssland eller utvinning av råolja, naturgas eller fasta fossila bränslen, raffinering av bränslen, kondensering av naturgas eller återförgasning,

ii)

tillverkning eller distribution inom Ryssland av produkter som består av fasta fossila bränslen, raffinerade petroleumprodukter eller gas, eller

iii)

uppförande av anläggningar eller installation av eller utrustning för, eller tillhandahållande av tjänster, utrustning eller teknik för, verksamhet som har samband med kraftverk eller elproduktion.”

2.

I artikel 2.7 ska följande led läggas till:

”iii)

försäljning, leverans, överföring eller export av varor och teknik som avses i punkt 1 eller tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt eller ekonomiskt bistånd är avsett för energisektorn, såvida inte sådan försäljning, leverans, överföring eller export eller det därmed sammanhörande tekniska eller ekonomiska biståndet är tillåtet enligt de undantag som anges i artikel 3.3–3.6.”

3.

I artikel 2a.7 ska följande led läggas till:

”iii)

försäljning, leverans, överföring eller export av varor och teknik som avses i punkt 1 eller tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt eller ekonomiskt bistånd är avsett för energisektorn, såvida inte sådan försäljning, leverans, överföring eller export eller det därmed sammanhörande tekniska eller ekonomiska biståndet är tillåtet enligt de undantag som anges i artikel 3.3–3.6.”

4.

I artikel 2b.1 ska inledningsfrasen ersättas med följande:

”1.   När det gäller de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga IV får de behöriga myndigheterna, genom undantag från artikel 2.1 och 2.2 samt artikel 2a.1 och 2a.2, och utan att det påverkar kraven på tillstånd enligt förordning (EU) 2021/821, endast tillåta försäljning, leverans, överföring eller export av varor och teknik med dubbla användningsområden, och varor och teknik som förtecknas i bilaga VII, eller tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt eller ekonomiskt bistånd, efter att ha fastställt att”.

5.

Artikel 3 ska ersättas med följande:

”Artikel 3

1.   Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera varor eller teknik enligt förteckningen i bilaga II, oavsett om de har sitt ursprung i unionen eller inte, till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland, inbegripet dess exklusiva ekonomiska zon och kontinentalsockel, eller för användning i Ryssland, inbegripet dess exklusiva ekonomiska zon och kontinentalsockel.

2.   Det ska vara förbjudet att

a)

direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster som rör de varor och den teknik som avses i punkt 1 och som rör tillhandahållande, tillverkning, underhåll eller användning av sådana varor och sådan teknik, till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland, eller för användning i Ryssland,

b)

direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör de varor och den teknik som avses i punkt 1 för all försäljning, leverans, överföring eller export av sådana varor och sådan teknik, eller för tillhandahållandet av därmed sammanhörande tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster, till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland, eller för användning i Ryssland.

3.   Förbuden i punkterna 1 och 2 ska inte vara tillämpliga på försäljning, leverans, överföring eller export av varor eller teknik, eller på tillhandahållande av tekniskt eller ekonomiskt bistånd, som krävs för

a)

transport av fossila bränslen, särskilt kol, olja och naturgas, från eller genom Ryssland till unionen, eller

b)

brådskande förebyggande eller lindring av en händelse som sannolikt kommer att få allvarliga och betydande konsekvenser för människors hälsa och säkerhet eller för miljön.

4.   Förbuden i punkterna 1 och 2 ska inte vara tillämpliga på fullgörandet till och med den 17 september 2022 av en skyldighet enligt ett avtal som ingåtts före den 16 mars 2022, eller biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av ett sådant avtal, förutsatt att den behöriga myndigheten har underrättats minst fem arbetsdagar i förväg.

5.   Förbuden i punkt 2 ska inte vara tillämpliga på tillhandahållande av försäkring eller återförsäkring till en juridisk person, en enhet eller ett organ som har bildats eller inrättats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning med avseende på dess verksamhet utanför energisektorn i Ryssland.

6.   Genom undantag från punkterna 1 och 2 får de behöriga myndigheterna, på villkor de anser vara lämpliga, tillåta försäljning, leverans, överföring eller export, och tillhandahållande av tekniskt eller ekonomiskt bistånd, efter att ha fastställt att

a)

det är nödvändigt för att säkerställa kritisk energiförsörjning inom unionen, eller

b)

det är avsett att användas uteslutande av enheter som ägs, eller kontrolleras helt eller tillsammans med andra, av en juridisk person, en enhet eller ett organ som har bildats eller inrättats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning.

7.   Den eller de berörda medlemsstaterna ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om varje tillstånd som beviljats enligt punkt 6, inom två veckor från beviljandet.”

6.

Artikel 3a ska ersättas med följande:

”Artikel 3a

1.   Det ska vara förbjudet att

a)

förvärva nya eller utvidga befintliga andelar i juridiska personer, enheter eller organ som har bildats eller inrättats i enlighet med lagstiftningen i Ryssland eller ett annat tredjeland och som bedriver verksamhet inom energisektorn i Ryssland,

b)

bevilja eller delta i arrangemang för att bevilja nya lån eller krediter eller på annat sätt tillhandahålla finansiering, inbegripet eget kapital, till juridiska personer, enheter eller organ som har bildats eller inrättats i enlighet med lagstiftningen i Ryssland eller ett annat tredjeland och som bedriver verksamhet inom energisektorn i Ryssland, eller för det dokumenterade syftet att finansiera en sådan juridisk person, en sådan enhet eller ett sådant organ,

c)

upprätta ett nytt samriskföretag med en juridisk person, en enhet eller ett organ som har bildats eller inrättats i enlighet med lagstiftningen i Ryssland eller ett annat tredjeland och som bedriver verksamhet inom energisektorn i Ryssland,

d)

tillhandahålla investeringstjänster som direkt hör samman med sådan verksamhet som avses i leden a, b och c.

2.   Genom undantag från punkt 1 får de behöriga myndigheterna, på villkor de anser vara lämpliga, tillåta sådan verksamhet som avses i punkt 1 efter att ha fastställt att

a)

den är nödvändig för att säkerställa kritisk energiförsörjning inom unionen, samt transport av fossila bränslen, särskilt kol, olja och naturgas, från eller genom Ryssland till unionen, eller

b)

den uteslutande avser en juridisk person, en enhet eller ett organ som bedriver verksamhet inom energisektorn i Ryssland och som ägs av en juridisk person, en enhet eller ett organ som har bildats eller inrättats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning.

3.   Den eller de berörda medlemsstaterna ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om varje tillstånd som beviljats enligt punkt 2, inom två veckor från beviljandet.”

7.

Artikel 3e.1 ska ersättas med följande:

”1.   Nätverksförvaltaren för nätverksfunktioner för flygledningstjänst för det gemensamma europeiska luftrummet ska bistå kommissionen och medlemsstaterna i säkerställandet av att artikel 3d genomförs och efterlevs. Nätverksförvaltaren ska särskilt avvisa alla färdplaner inlämnade av luftfartygsoperatörer som indikerar en avsikt att bedriva verksamhet över unionens territorium som utgör en överträdelse av detta beslut, så att piloten därigenom inte tillåts flyga.”

8.

Följande artiklar ska införas:

”Artikel 3g

1.   Det ska vara förbjudet att

a)

direkt eller indirekt importera järn- och stålprodukter enligt förteckningen i bilaga XVII till unionen om de

i)

har sitt ursprung i Ryssland, eller

ii)

har exporterats från Ryssland,

b)

direkt eller indirekt köpa järn- och stålprodukter enligt förteckningen i bilaga XVII som befinner sig i eller har sitt ursprung i Ryssland,

c)

transportera järn- och stålprodukter enligt förteckningen i bilaga XVII om de har sitt ursprung i Ryssland eller exporteras från Ryssland till något annat land,

d)

direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingstjänster, finansiering eller ekonomiskt bistånd, inbegripet finansiella derivat, samt försäkring och återförsäkring med anknytning till förbuden i leden a, b och c.

2.   Förbuden i punkt 1 ska inte vara tillämpliga på fullgörandet till och med den 17 juni 2022 av avtal som ingåtts före den 16 mars 2022, eller biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.

Artikel 3h

1.   Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera lyxvaror enligt förteckningen i bilaga XVIII till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland.

2.   Det förbud som avses i punkt 1 ska vara tillämpliga på lyxvaror enligt förteckningen i bilaga XVIII i den mån deras värde överstiger 300 EUR per styck, om inte annat anges i bilagan.

3.   Det förbud som avses i punkt 1 ska inte vara tillämpliga på varor som är nödvändiga för officiella ändamål vid medlemsstaters eller partnerländers diplomatiska eller konsulära beskickningar i Ryssland eller vid internationella organisationer som åtnjuter immunitet i enlighet med internationell rätt, eller på deras personals personliga tillhörigheter.”

9.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 5aa

1.   Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt delta i någon transaktion med

a)

juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland, som är offentligt kontrollerade eller som till mer än 50 % är offentligt ägda eller i vilka Ryssland, dess regering eller dess centralbank har rätt att delta i vinster eller med vilka Ryssland, dess regering eller dess centralbank har andra betydande ekonomiska förbindelser, enligt förteckningen i bilaga XIX,

b)

juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade utanför unionen och vilkas äganderätter till mer än 50 % direkt eller indirekt ägs av en enhet som förtecknas i bilaga XIX, eller

c)

juridiska personer, enheter eller organ som agerar för, eller på uppdrag av, en enhet som avses i led a eller b i denna punkt.

2.   Förbudet i punkt 1 ska inte vara tillämpligt på fullgörandet till och med den 15 maj 2022 av avtal som ingåtts före den 16 mars 2022 eller biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.

3.   Förbudet i punkt 1 inte vara tillämpligt på

a)

transaktioner som är strikt nödvändiga för inköp, import eller transport av fossila bränslen, särskilt kol, olja och naturgas, samt titan, aluminium, koppar, nickel, palladium och järnmalm från eller genom Ryssland till unionen,

b)

transaktioner relaterade till energiprojekt utanför Ryssland i vilka en juridisk person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga XIX är minoritetsaktieägare.”

10.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 5j

1.   Det ska vara förbjudet att från och med den 15 april 2022 tillhandahålla kreditvärderingstjänster till ryska medborgare eller fysiska personer som är bosatta i Ryssland eller till juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland.

2.   Det ska vara förbjudet att från och med den 15 april 2022 ge tillgång till abonnemangstjänster i samband med kreditvärderingsverksamhet till ryska medborgare eller fysiska personer som är bosatta i Ryssland eller till juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland.

3.   Punkterna 1 och 2 ska inte vara tillämpliga på medborgare i en medlemsstat eller fysiska personer som har ett tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i en medlemsstat.”

11.

I artikel 11.1 ska led a ersättas med följande:

”a)

juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga III, IV, V, VI, XII, XIII, XIV, XV eller XIX eller som avses i artikel 5.1 b eller c, artikel 5.2 b eller c, artikel 5.3 c eller d, artikel 5.4 b eller c, artikel 5a a, b eller c, artikel 5aa b eller c, artikel 5h eller artikel 5j,”.

12.

Artikel 12 ska ersättas med följande:

”Artikel 12

Det ska vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att kringgå förbud i denna förordning.”

13.

Bilaga IV ska ändras i enlighet med bilaga I till denna förordning.

14.

Bilagorna XVII, XVIII och XIX ska läggas till i enlighet med bilaga II till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 mars 2022.

På rådets vägnar

J.-Y. LE DRIAN

Ordförande


(1)  EUT L 87 I, 15.3.2022.

(2)  Rådets förordning (EU) nr 833/2014 av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (EUT L 229, 31.7.2014, s. 1).

(3)  Rådets beslut 2014/512/Gusp av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (EUT L 229, 31.7.2014, s. 13).


BILAGA I

I bilaga IV till förordning (EU) nr 833/2014 ska posterna för följande fysiska personer och enheter införas:

 

”Amur Shipbuilding Factory PJSC

 

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC

 

AO Kronshtadt

 

Avant Space LLC

 

Baikal Electronics

 

Center for Technological Competencies in Radiophtonics

 

Central Research and Development Institute Tsiklon

 

Crocus Nano Electronics

 

Dalzavod Ship-Repair Center

 

Elara

 

Electronic Computing and Information Systems

 

ELPROM

 

Engineering Center Ltd.

 

Forss Technology Ltd.

 

Integral SPB

 

JSC Element

 

JSC Pella-Mash

 

JSC Shipyard Vympel

 

Kranark LLC

 

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)

 

LLC Center

 

MCST Lebedev

 

Miass Machine-Building Factory

 

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk

 

MPI VOLNA

 

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering

 

Nerpa Shipyard

 

NM-Tekh

 

Novorossiysk Shipyard JSC

 

NPO Electronic Systems

 

NPP Istok

 

NTC Metrotek

 

OAO GosNIIkhimanalit

 

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era

 

OJSC TSRY

 

OOO Elkomtekh (Elkomtex)

 

OOO Planar

 

OOO Sertal

 

Photon Pro LLC

 

PJSC Zvezda

 

Production Association Strela

 

Radioavtomatika

 

Research Center Module

 

Robin Trade Limited

 

R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships

 

Rubin Sever Design Bureau

 

Russian Space Systems

 

Rybinsk Shipyard Engineering

 

Scientific Research Institute of Applied Chemistry

 

Scientific-Research Institute of Electronics

 

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems

 

Scientific Research Institute NII Submikron

 

Sergey IONOV

 

Serniya Engineering

 

Severnaya Verf Shipbuilding Factory

 

Ship Maintenance Center Zvezdochka

 

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS)

 

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya

 

State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute

 

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash)

 

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center

 

UAB Pella-Fjord

 

United Shipbuilding Corporation JSC ”35th Shipyard”

 

United Shipbuilding Corporation JSC ”Astrakhan Shipyard”

 

United Shipbuilding Corporation JSC ”Aysberg Central Design Bureau”

 

United Shipbuilding Corporation JSC ”Baltic Shipbuilding Factory”

 

United Shipbuilding Corporation JSC ”Krasnoye Sormovo Plant OJSC”

 

United Shipbuilding Corporation JSC SC ”Zvyozdochka”

 

United Shipbuilding Corporation ”Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar”

 

United Shipbuilding Corporation ”Scientific Research Design Technological Bureau Onega”

 

United Shipbuilding Corporation ”Sredne-Nevsky Shipyard”

 

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials

 

Urals Project Design Bureau Detal

 

Vega Pilot Plant

 

Vertikal LLC

 

Vladislav Vladimirovich Fedorenko

 

VTK Ltd

 

Yaroslavl Shipbuilding Factory

 

ZAO Elmiks-VS

 

ZAO Sparta

 

ZAO Svyaz Inzhiniring”


BILAGA II

Följande bilagor ska läggas till:

”BILAGA XVII

FÖRTECKNING ÖVER JÄRN- OCH STÅLPRODUKTER SOM AVSES I ARTIKEL 3g

KN-/Taric-nummer

Varans namn

7208 10 00

Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade

7208 25 00

Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade

7208 26 00

Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade

7208 27 00

Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade

7208 36 00

Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade

7208 37 00

Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade

7208 38 00

Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade

7208 39 00

Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade

7208 40 00

Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade

7208 52 99

Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade

7208 53 90

Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade

7208 54 00

Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade

7211 14 00

Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade

7211 19 00

Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade

7212 60 00

Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade

7225 19 10

Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade

7225 30 10

Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade

7225 30 30

Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade

7225 30 90

Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade

7225 40 15

Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade

7225 40 90

Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade

7226 19 10

Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade

7226 91 20

Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade

7226 91 91

Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade

7226 91 99

Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade

7209 15 00

Kallvalsad plåt, olegerad och annan legerad

7209 16 90

Kallvalsad plåt, olegerad och annan legerad

7209 17 90

Kallvalsad plåt, olegerad och annan legerad

7209 18 91

Kallvalsad plåt, olegerad och annan legerad

7209 25 00

Kallvalsad plåt, olegerad och annan legerad

7209 26 90

Kallvalsad plåt, olegerad och annan legerad

7209 27 90

Kallvalsad plåt, olegerad och annan legerad

7209 28 90

Kallvalsad plåt, olegerad och annan legerad

7209 90 20

Kallvalsad plåt, olegerad och annan legerad

7209 90 80

Kallvalsad plåt, olegerad och annan legerad

7211 23 20

Kallvalsad plåt, olegerad och annan legerad

7211 23 30

Kallvalsad plåt, olegerad och annan legerad

7211 23 80

Kallvalsad plåt, olegerad och annan legerad

7211 29 00

Kallvalsad plåt, olegerad och annan legerad

7211 90 20

Kallvalsad plåt, olegerad och annan legerad

7211 90 80

Kallvalsad plåt, olegerad och annan legerad

7225 50 20

Kallvalsad plåt, olegerad och annan legerad

7225 50 80

Kallvalsad plåt, olegerad och annan legerad

7226 20 00

Kallvalsad plåt, olegerad och annan legerad

7226 92 00

Kallvalsad plåt, olegerad och annan legerad

7209 16 10

Elektroplåt (annan än kornorienterad elektroplåt)

7209 17 10

Elektroplåt (annan än kornorienterad elektroplåt)

7209 18 10

Elektroplåt (annan än kornorienterad elektroplåt)

7209 26 10

Elektroplåt (annan än kornorienterad elektroplåt)

7209 27 10

Elektroplåt (annan än kornorienterad elektroplåt)

7209 28 10

Elektroplåt (annan än kornorienterad elektroplåt)

7225 19 90

Elektroplåt (annan än kornorienterad elektroplåt)

7226 19 80

Elektroplåt (annan än kornorienterad elektroplåt)

7210410020

Plåt överdragen med metall

7210410030

Plåt överdragen med metall

7210490020

Plåt överdragen med metall

7210490030

Plåt överdragen med metall

7210610020

Plåt överdragen med metall

7210610030

Plåt överdragen med metall

7210690020

Plåt överdragen med metall

7210690030

Plåt överdragen med metall

7212300020

Plåt överdragen med metall

7212300030

Plåt överdragen med metall

7212506120

Plåt överdragen med metall

7212506130

Plåt överdragen med metall

7212506920

Plåt överdragen med metall

7212506930

Plåt överdragen med metall

7225920020

Plåt överdragen med metall

7225920030

Plåt överdragen med metall

7225990011

Plåt överdragen med metall

7225990022

Plåt överdragen med metall

7225990023

Plåt överdragen med metall

7225990041

Plåt överdragen med metall

7225990045

Plåt överdragen med metall

7225990091

Plåt överdragen med metall

7225990092

Plåt överdragen med metall

7225990093

Plåt överdragen med metall

7226993010

Plåt överdragen med metall

7226993030

Plåt överdragen med metall

7226997011

Plåt överdragen med metall

7226997013

Plåt överdragen med metall

7226997091

Plåt överdragen med metall

7226997093

Plåt överdragen med metall

7226997094

Plåt överdragen med metall

7210 20 00

Plåt överdragen med metall

7210 30 00

Plåt överdragen med metall

7210 90 80

Plåt överdragen med metall

7212 20 00

Plåt överdragen med metall

7212 50 20

Plåt överdragen med metall

7212 50 30

Plåt överdragen med metall

7212 50 40

Plåt överdragen med metall

7212 50 90

Plåt överdragen med metall

7225 91 00

Plåt överdragen med metall

7226 99 10

Plåt överdragen med metall

7210410080

Plåt överdragen med metall

7210490080

Plåt överdragen med metall

7210610080

Plåt överdragen med metall

7210690080

Plåt överdragen med metall

7212300080

Plåt överdragen med metall

7212506180

Plåt överdragen med metall

7212506980

Plåt överdragen med metall

7225920080

Plåt överdragen med metall

7225990025

Plåt överdragen med metall

7225990095

Plåt överdragen med metall

7226993090

Plåt överdragen med metall

7226997019

Plåt överdragen med metall

7226997096

Plåt överdragen med metall

7210 70 80

Plåt överdragen med organiskt material

7212 40 80

Plåt överdragen med organiskt material

7209 18 99

Bleckprodukter

7210 11 00

Bleckprodukter

7210 12 20

Bleckprodukter

7210 12 80

Bleckprodukter

7210 50 00

Bleckprodukter

7210 70 10

Bleckprodukter

7210 90 40

Bleckprodukter

7212 10 10

Bleckprodukter

7212 10 90

Bleckprodukter

7212 40 20

Bleckprodukter

7208 51 20

Kvartoplåt, olegerad och annan legerad

7208 51 91

Kvartoplåt, olegerad och annan legerad

7208 51 98

Kvartoplåt, olegerad och annan legerad

7208 52 91

Kvartoplåt, olegerad och annan legerad

7208 90 20

Kvartoplåt, olegerad och annan legerad

7208 90 80

Kvartoplåt, olegerad och annan legerad

7210 90 30

Kvartoplåt, olegerad och annan legerad

7225 40 12

Kvartoplåt, olegerad och annan legerad

7225 40 40

Kvartoplåt, olegerad och annan legerad

7225 40 60

Kvartoplåt, olegerad och annan legerad

7219 11 00

Varmvalsade plåtar och band, rostfria

7219 12 10

Varmvalsade plåtar och band, rostfria

7219 12 90

Varmvalsade plåtar och band, rostfria

7219 13 10

Varmvalsade plåtar och band, rostfria

7219 13 90

Varmvalsade plåtar och band, rostfria

7219 14 10

Varmvalsade plåtar och band, rostfria

7219 14 90

Varmvalsade plåtar och band, rostfria

7219 22 10

Varmvalsade plåtar och band, rostfria

7219 22 90

Varmvalsade plåtar och band, rostfria

7219 23 00

Varmvalsade plåtar och band, rostfria

7219 24 00

Varmvalsade plåtar och band, rostfria

7220 11 00

Varmvalsade plåtar och band, rostfria

7220 12 00

Varmvalsade plåtar och band, rostfria

7219 31 00

Kallvalsade plåtar och band, rostfria

7219 32 10

Kallvalsade plåtar och band, rostfria

7219 32 90

Kallvalsade plåtar och band, rostfria

7219 33 10

Kallvalsade plåtar och band, rostfria

7219 33 90

Kallvalsade plåtar och band, rostfria

7219 34 10

Kallvalsade plåtar och band, rostfria

7219 34 90

Kallvalsade plåtar och band, rostfria

7219 35 10

Kallvalsade plåtar och band, rostfria

7219 35 90

Kallvalsade plåtar och band, rostfria

7219 90 20

Kallvalsade plåtar och band, rostfria

7219 90 80

Kallvalsade plåtar och band, rostfria

7220 20 21

Kallvalsade plåtar och band, rostfria

7220 20 29

Kallvalsade plåtar och band, rostfria

7220 20 41

Kallvalsade plåtar och band, rostfria

7220 20 49

Kallvalsade plåtar och band, rostfria

7220 20 81

Kallvalsade plåtar och band, rostfria

7220 20 89

Kallvalsade plåtar och band, rostfria

7220 90 20

Kallvalsade plåtar och band, rostfria

7220 90 80

Kallvalsade plåtar och band, rostfria

7219 21 10

Varmvalsad kvartoplåt, rostfri

7219 21 90

Varmvalsad kvartoplåt, rostfri

7214 30 00

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7214 91 10

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7214 91 90

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7214 99 31

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7214 99 39

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7214 99 50

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7214 99 71

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7214 99 79

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7214 99 95

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7215 90 00

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7216 10 00

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7216 21 00

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7216 22 00

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7216 40 10

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7216 40 90

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7216 50 10

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7216 50 91

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7216 50 99

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7216 99 00

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7228 10 20

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7228 20 10

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7228 20 91

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7228 30 20

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7228 30 41

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7228 30 49

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7228 30 61

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7228 30 69

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7228 30 70

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7228 30 89

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7228 60 20

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7228 60 80

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7228 70 10

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7228 70 90

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7228 80 00

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7214 20 00

Armeringsjärn

7214 99 10

Armeringsjärn

7222 11 11

Stänger och lätta profiler, rostfria

7222 11 19

Stänger och lätta profiler, rostfria

7222 11 81

Stänger och lätta profiler, rostfria

7222 11 89

Stänger och lätta profiler, rostfria

7222 19 10

Stänger och lätta profiler, rostfria

7222 19 90

Stänger och lätta profiler, rostfria

7222 20 11

Stänger och lätta profiler, rostfria

7222 20 19

Stänger och lätta profiler, rostfria

7222 20 21

Stänger och lätta profiler, rostfria

7222 20 29

Stänger och lätta profiler, rostfria

7222 20 31

Stänger och lätta profiler, rostfria

7222 20 39

Stänger och lätta profiler, rostfria

7222 20 81

Stänger och lätta profiler, rostfria

7222 20 89

Stänger och lätta profiler, rostfria

7222 30 51

Stänger och lätta profiler, rostfria

7222 30 91

Stänger och lätta profiler, rostfria

7222 30 97

Stänger och lätta profiler, rostfria

7222 40 10

Stänger och lätta profiler, rostfria

7222 40 50

Stänger och lätta profiler, rostfria

7222 40 90

Stänger och lätta profiler, rostfria

7221 00 10

Valstråd, rostfri

7221 00 90

Valstråd, rostfri

7213 10 00

Valstråd, olegerad och annan legerad

7213 20 00

Valstråd, olegerad och annan legerad

7213 91 10

Valstråd, olegerad och annan legerad

7213 91 20

Valstråd, olegerad och annan legerad

7213 91 41

Valstråd, olegerad och annan legerad

7213 91 49

Valstråd, olegerad och annan legerad

7213 91 70

Valstråd, olegerad och annan legerad

7213 91 90

Valstråd, olegerad och annan legerad

7213 99 10

Valstråd, olegerad och annan legerad

7213 99 90

Valstråd, olegerad och annan legerad

7227 10 00

Valstråd, olegerad och annan legerad

7227 20 00

Valstråd, olegerad och annan legerad

7227 90 10

Valstråd, olegerad och annan legerad

7227 90 50

Valstråd, olegerad och annan legerad

7227 90 95

Valstråd, olegerad och annan legerad

7216 31 10

Profiler av järn eller olegerat stål

7216 31 90

Profiler av järn eller olegerat stål

7216 32 11

Profiler av järn eller olegerat stål

7216 32 19

Profiler av järn eller olegerat stål

7216 32 91

Profiler av järn eller olegerat stål

7216 32 99

Profiler av järn eller olegerat stål

7216 33 10

Profiler av järn eller olegerat stål

7216 33 90

Profiler av järn eller olegerat stål

7301 10 00

Spont

7302 10 22

Järnvägsmateriel

7302 10 28

Järnvägsmateriel

7302 10 40

Järnvägsmateriel

7302 10 50

Järnvägsmateriel

7302 40 00

Järnvägsmateriel

7306 30 41

Gasrör

7306 30 49

Gasrör

7306 30 72

Gasrör

7306 30 77

Gasrör

7306 61 10

Ihåliga profiler

7306 61 92

Ihåliga profiler

7306 61 99

Ihåliga profiler

7304 11 00

Rör, sömlösa och rostfria

7304 22 00

Rör, sömlösa och rostfria

7304 24 00

Rör, sömlösa och rostfria

7304 41 00

Rör, sömlösa och rostfria

7304 49 10

Rör, sömlösa och rostfria

7304 49 93

Rör, sömlösa och rostfria

7304 49 95

Rör, sömlösa och rostfria

7304 49 99

Rör, sömlösa och rostfria

7304 19 10

Andra sömlösa rör

7304 19 30

Andra sömlösa rör

7304 19 90

Andra sömlösa rör

7304 23 00

Andra sömlösa rör

7304 29 10

Andra sömlösa rör

7304 29 30

Andra sömlösa rör

7304 29 90

Andra sömlösa rör

7304 31 20

Andra sömlösa rör

7304 31 80

Andra sömlösa rör

7304 39 10

Andra sömlösa rör

7304 39 52

Andra sömlösa rör

7304 39 58

Andra sömlösa rör

7304 39 92

Andra sömlösa rör

7304 39 93

Andra sömlösa rör

7304 39 98

Andra sömlösa rör

7304 51 81

Andra sömlösa rör

7304 51 89

Andra sömlösa rör

7304 59 10

Andra sömlösa rör

7304 59 92

Andra sömlösa rör

7304 59 93

Andra sömlösa rör

7304 59 99

Andra sömlösa rör

7304 90 00

Andra sömlösa rör

7305 11 00

Stora svetsade rör

7305 12 00

Stora svetsade rör

7305 19 00

Stora svetsade rör

7305 20 00

Stora svetsade rör

7305 31 00

Stora svetsade rör

7305 39 00

Stora svetsade rör

7305 90 00

Stora svetsade rör

7306 11 10

Andra svetsade rör

7306 11 90

Andra svetsade rör

7306 19 10

Andra svetsade rör

7306 19 90

Andra svetsade rör

7306 21 00

Andra svetsade rör

7306 29 00

Andra svetsade rör

7306 30 11

Andra svetsade rör

7306 30 19

Andra svetsade rör

7306 30 80

Andra svetsade rör

7306 40 20

Andra svetsade rör

7306 40 80

Andra svetsade rör

7306 50 20

Andra svetsade rör

7306 50 80

Andra svetsade rör

7306 69 10

Andra svetsade rör

7306 69 90

Andra svetsade rör

7306 90 00

Andra svetsade rör

7215 10 00

Olegerade och andra legerade stänger, färdigbehandlade i kallt tillstånd

7215 50 11

Olegerade och andra legerade stänger, färdigbehandlade i kallt tillstånd

7215 50 19

Olegerade och andra legerade stänger, färdigbehandlade i kallt tillstånd

7215 50 80

Olegerade och andra legerade stänger, färdigbehandlade i kallt tillstånd

7228 10 90

Olegerade och andra legerade stänger, färdigbehandlade i kallt tillstånd

7228 20 99

Olegerade och andra legerade stänger, färdigbehandlade i kallt tillstånd

7228 50 20

Olegerade och andra legerade stänger, färdigbehandlade i kallt tillstånd

7228 50 40

Olegerade och andra legerade stänger, färdigbehandlade i kallt tillstånd

7228 50 61

Olegerade och andra legerade stänger, färdigbehandlade i kallt tillstånd

7228 50 69

Olegerade och andra legerade stänger, färdigbehandlade i kallt tillstånd

7228 50 80

Olegerade och andra legerade stänger, färdigbehandlade i kallt tillstånd

7217 10 10

Olegerad tråd

7217 10 31

Olegerad tråd

7217 10 39

Olegerad tråd

7217 10 50

Olegerad tråd

7217 10 90

Olegerad tråd

7217 20 10

Olegerad tråd

7217 20 30

Olegerad tråd

7217 20 50

Olegerad tråd

7217 20 90

Olegerad tråd

7217 30 41

Olegerad tråd

7217 30 49

Olegerad tråd

7217 30 50

Olegerad tråd

7217 30 90

Olegerad tråd

7217 90 20

Olegerad tråd

7217 90 50

Olegerad tråd

7217 90 90

Olegerad tråd

BILAGA XVIII

FÖRTECKNING ÖVER LYXVAROR SOM AVSES I ARTIKEL 3h

FÖRKLARANDE ANMÄRKNING

Nomenklaturnumren är de som anges i Kombinerade nomenklaturen såsom den definieras i artikel 1.2 i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (1) samt enligt bilaga I till den förordningen, och som är giltiga vid den tidpunkt då den här förordningen offentliggörs, med nödvändiga anpassningar enligt senare ändringslagstiftning.

(1)   Hästar

ex

0101 21 00

Renrasiga avelsdjur

ex

0101 29 90

Andra

(2)   Kaviar och kaviarersättning

ex

1604 31 00

Kaviar

ex

1604 32 00

Kaviarersättning

(3)   Tryffel och beredningar med tryffel

ex

0709 56 00

Tryffel

ex

0710 80 69

Andra

ex

0711 59 00

Andra slag

ex

0712 39 00

Andra slag

ex

2001 90 97

Andra

ex

2003 90 10

Tryffel

ex

2103 90 90

Andra

ex

2104 10 00

Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av soppor eller buljonger

ex

2104 20 00

Homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar

ex

2106 00 00

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

(4)   Viner (inklusive mousserande viner), öl, sprit och spritdrycker

ex

2203 00 00

Öl, tillverkat av malt

ex

2204 10 11

Champagne

ex

2204 10 91

Asti spumante

ex

2204 10 93

Andra

ex

2204 10 94

Vin med skyddad geografisk beteckning (SGB)

ex

2204 10 96

Annat vin med uppgift om druvsort

ex

2204 10 98

Andra

ex

2204 21 00

På kärl rymmande högst 2 liter

ex

2204 29 00

Andra

ex

2205 00 00

Vermouth och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen

ex

2206 00 00

Andra jästa drycker, t.ex. äppelvin (cider), päronvin, mjöd och saké; blandningar av jästa drycker samt blandningar av jästa drycker och alkoholfria drycker, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

ex

2207 10 00

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av minst 80 volymprocent

ex

2208 00 00

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent; sprit, likör och andra spritdrycker

(5)   Cigarrer och cigariller

ex

2402 10 00

Cigarrer och cigariller innehållande tobak

ex

2402 90 00

Andra slag

(6)   Parfymer, luktvatten och preparat för skönhetsvård, inklusive skönhetsmedel och kosmetika

ex

3303

Parfymer och luktvatten

ex

3304 00 00

Preparat för skönhetsvård, kosmetika eller hudvård (andra än medikamenter), inbegripet solskyddsmedel; preparat för manikyr eller pedikyr

ex

3305 00 00

Hårvårdsmedel

ex

3307 00 00

Preparat avsedda att användas före, vid eller efter rakning, deodoranter för personligt bruk, badpreparat, hårborttagningsmedel samt andra parfymerings-, skönhets- och kroppsvårdsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; beredda rumsdesodoriseringsmedel, även oparfymerade och även med desinficerande egenskaper

ex

6704 00 00

Peruker, lösskägg, lösa ögonbryn och ögonfransar, lösflätor o.d., av människohår, djurhår eller textilmaterial; varor av människohår, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

(7)   Lädervaror, sadelmakeriarbeten och reseffekter, handväskor och liknande artiklar

ex

4201 00 00

Sadelmakeriarbeten för alla slags djur (inbegripet draglinor, koppel, knäskydd, munkorgar, vojlockar, sadelväskor, hundtäcken o.d.), av alla slags material

ex

4202 00 00

Koffertar, resväskor, sminkväskor, attachéväskor, portföljer, skolväskor, fodral, etuier och väskor för glasögon, kikare, kameror, musikinstrument eller vapen samt liknande artiklar; ressäckar, isolerade väskor för mat eller dryck, necessärer, ryggsäckar, handväskor, shoppingväskor, plånböcker, portmonnäer, kartfodral, cigarettetuier, tobakspungar, verktygsväskor, sportväskor, flaskfodral, smyckeskrin, puderdosor, matsilveretuier och liknande artiklar, av läder, konstläder, plast (i form av plattor, duk eller folier), textilvara, vulkanfiber eller papp eller helt eller till största delen belagda med sådant material eller med papper

ex

4205 00 90

Andra

ex

9605 00 00

Reseetuier med artiklar för toalettändamål, för sömnad eller för rengöring av skor eller kläder

(8)   Rockar och kappor, eller andra kläder, tillbehör till kläder och skor (oavsett material)

ex

4203 00 00

Kläder och tillbehör till kläder, av läder eller konstläder

ex

4303 00 00

Kläder och tillbehör till kläder samt andra varor av pälsskinn

ex

6101 00 00

Överrockar, bilrockar, slängkappor, anoraker, skidjackor, vindjackor och liknande ytterkläder, av trikå, för män eller pojkar, andra än sådana enligt nr 6103

ex

6102 00 00

Kappor (inbegripet slängkappor), bilrockar, anoraker, skidjackor, vindjackor och liknande ytterkläder, av trikå, för kvinnor eller flickor, andra än sådana enligt nr 6104

ex

6103 00 00

Kostymer, ensembler, kavajer, blazrar, jackor och byxor (andra än badbyxor), av trikå, för män eller pojkar

ex

6104 00 00

Dräkter, ensembler, kavajer, blazrar, jackor, klänningar, kjolar, byxkjolar och byxor (andra än baddräkter), av trikå, för kvinnor eller flickor

ex

6105 00 00

Skjortor av trikå, för män eller pojkar

ex

6106 00 00

Blusar, skjortor och skjortblusar av trikå, för kvinnor eller flickor

ex

6107 00 00

Kalsonger, nattskjortor, pyjamas, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, av trikå, för män eller pojkar

ex

6108 00 00

Underklänningar, underkjolar, underbyxor, trosor, nattlinnen, pyjamas, negligéer, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, av trikå, för kvinnor eller flickor

ex

6109 00 00

T-tröjor, undertröjor och liknande tröjor, av trikå

ex

6110 00 00

Tröjor, pullovrar, koftor, västar och liknande artiklar, av trikå

ex

6111 00 00

Babykläder och tillbehör till sådana kläder, av trikå

ex

6112 11 00

Av bomull

ex

6112 12 00

Av syntetfibrer

ex

6112 19 00

Av annat textilmaterial

ex

6112 20 00

Skiddräkter

ex

6112 31 00

Av syntetfibrer

ex

6112 39 00

Av annat textilmaterial

ex

6112 41 00

Av syntetfibrer

ex

6112 49 00

Av annat textilmaterial

ex

6113 00 10

Av trikå enligt nr 5906

ex

6113 00 90

Andra

ex

6114 00 00

Andra kläder av trikå

ex

6115 00 00

Strumpbyxor, trikåer, strumpor, sockor o.d., inbegripet strumpor o.d. för graderad kompression (t.ex. åderbråcksstrumpor) samt skodon utan påsatt sula, av trikå

ex

6116 00 00

Handskar, halvhandskar och vantar av trikå

ex

6117 00 00

Andra konfektionerade tillbehör till kläder, av trikå; delar till kläder eller till tillbehör till kläder, av trikå

ex

6201 00 00

Överrockar, bilrockar, slängkappor, anoraker, skidjackor, vindjackor och liknande ytterkläder, för män eller pojkar, andra än sådana enligt nr 6203

ex

6202 00 00

Kappor (inbegripet slängkappor), bilrockar, anoraker, skidjackor, vindjackor och liknande ytterkläder, för kvinnor eller flickor, andra än sådana enligt nr 6204

ex

6203 00 00

Kostymer, ensembler, kavajer, blazrar, jackor och byxor (andra än badbyxor), för män eller pojkar

ex

6204 00 00

Dräkter, ensembler, kavajer, blazrar, jackor, klänningar, kjolar, byxkjolar och byxor, för kvinnor eller flickor

ex

6205 00 00

Skjortor för män eller pojkar

ex

6206 00 00

Blusar, skjortor och skjortblusar, för kvinnor eller flickor

ex

6207 00 00

Undertröjor, kalsonger, nattskjortor, pyjamas, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, för män eller pojkar

ex

6208 00 00

Linnen, undertröjor, underklänningar, underkjolar, underbyxor, trosor, nattlinnen, pyjamas, negligéer, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, för kvinnor eller flickor

ex

6209 00 00

Babykläder och tillbehör till sådana kläder

ex

6210 10 00

Av textilvaror enligt nr 5602 eller 5603

ex

6210 20 00

Andra kläder, av sådana slag som omfattas av undernummer6201 11 –6201 19

ex

6210 30 00

Andra kläder, av sådana slag som omfattas av undernummer 6202 11 –6202 19

ex

6210 40 00

Andra kläder, för män eller pojkar

ex

6210 50 00

Andra kläder, för kvinnor eller flickor

ex

6211 11 00

För män eller pojkar

ex

6211 12 00

För kvinnor eller flickor

ex

6211 20 00

Skiddräkter

ex

6211 32 00

Av bomull

ex

6211 33 00

Av konstfibrer

ex

6211 39 00

Av annat textilmaterial

ex

6211 42 00

Av bomull

ex

6211 43 00

Av konstfibrer

ex

6211 49 00

Av annat textilmaterial

ex

6212 00 00

Bysthållare, gördlar, korsetter, hängslen, strumphållare, strumpeband och liknande artiklar samt delar till sådana varor, även av trikå

ex

6213 00 00

Näsdukar

ex

6214 00 00

Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d.

ex

6215 00 00

Slipsar och liknande artiklar

ex

6216 00 00

Handskar, halvhandskar och vantar

ex

6217 00 00

Andra konfektionerade tillbehör till kläder; delar till kläder eller till tillbehör till kläder, andra än sådana enligt nr 6212

ex

6401 00 00

Vattentäta skodon med yttersulor och överdelar av gummi eller plast och hos vilka överdelarna varken är fästade vid sulan eller hopfogade genom sömnad, nitning, spikning, skruvning, pluggning eller liknande förfarande

ex

6402 20 00

Skodon med överdel av remmar, fästade vid sulan genom pluggning

ex

6402 91 00

Med skaft som täcker ankeln

ex

6402 99 00

Andra

ex

6403 19 00

Andra slag

ex

6403 20 00

Skodon med yttersulor av läder och överdelar bestående av läderband runt vristen och stortån

ex

6403 40 00

Andra skodon, med tåhätteförstärkning av metall

ex

6403 51 00

Med skaft som täcker ankeln

ex

6403 59 00

Andra

ex

6403 91 00

Med skaft som täcker ankeln

ex

6403 99 00

Andra

ex

6404 19 10

Tofflor och andra inneskor

ex

6404 20 00

Skodon med yttersulor av läder eller konstläder

ex

6405 00 00

Andra skodon

ex

6504 00 00

Hattar och andra huvudbonader, flätade eller hopfogade av band eller remsor av alla slags material, även ofodrade och ogarnerade

ex

6505 00 10

Av hårfilt eller en blandning av hår- och ullfilt tillverkade av hattstumpar eller plana hattämnen enligt nr 6501 00 00

ex

6505 00 30

Skärmmössor

ex

6505 00 90

Andra

ex

6506 99 00

Av annat material

ex

6601 91 00

Med hopskjutbart skaft

ex

6601 99 00

Andra

ex

6602 00 00

Promenadkäppar, sittkäppar, piskor, ridspön o.d.

ex

9619 00 81

Blöjor till spädbarn

(9)   Knutna mattor, vävda mattor och tapisserier, handgjorda eller ej

ex

5701 00 00

Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, knutna, även konfektionerade

ex

5702 10 00

Kelim-, soumak- och karamanievävnader och liknande handvävda produkter

ex

5702 20 00

Golvbeläggning av kokosfibrer

ex

5702 31 80

Andra

ex

5702 32 00

Av syntet- eller regenatmaterial

ex

5702 39 00

Av annat textilmaterial

ex

5702 41 90

Andra

ex

5702 42 00

Av syntet- eller regenatmaterial

ex

5702 50 00

Andra slag, utan lugg, inte konfektionerade

ex

5702 91 00

Av ull eller fina djurhår

ex

5702 92 00

Av syntet- eller regenatmaterial

ex

5702 99 00

Av annat textilmaterial

ex

5703 00 00

Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, tuftade, även konfektionerade

ex

5704 00 00

Mattor och annan golvbeläggning av filt av textilmaterial, inte tuftade eller flockade, även konfektionerade

ex

5705 00 00

Andra mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, även konfektionerade

ex

5805 00 00

Handvävda tapisserier av typerna Gobelins, Flandern, Aubusson, Beauvais och liknande samt handbroderade tapisserier (t.ex. med petits points eller korsstygn), även konfektionerade

(10)   Pärlor, ädelstenar och halvädelstenar, varor av pärlor, smycken, guld- eller silversmedsvaror

ex

7101 00 00

Naturpärlor och odlade pärlor, även bearbetade eller sorterade men inte uppträdda, monterade eller infattade; naturpärlor eller odlade pärlor, temporärt uppträdda för att underlätta transporten

ex

7102 00 00

Diamanter, även bearbetade men inte monterade eller infattade, utom för industriändamål

ex

7103 00 00

Ädelstenar (andra än diamanter) och halvädelstenar, även bearbetade eller sorterade men inte uppträdda, monterade eller infattade; osorterade ädelstenar (andra än diamanter) och halvädelstenar, temporärt uppträdda för att underlätta transporten

ex

7104 91 00

Diamanter, utom för industriändamål

ex

7105 00 00

Stoft och pulver av naturliga eller syntetiska ädelstenar och halvädelstenar

ex

7106 00 00

Silver (inbegripet förgyllt eller platinerat silver), obearbetat eller i form av halvfabrikat eller pulver

ex

7107 00 00

Oädel metall med plätering av silver, obearbetade eller i form av halvfabrikat

ex

7108 00 00

Guld (inbegripet platinerat guld), obearbetat eller i form av halvfabrikat eller pulver

ex

7109 00 00

Oädel metall eller silver, med plätering av guld, obearbetade eller i form av halvfabrikat

ex

7110 11 00

Obearbetad eller i form av pulver

ex

7110 19 00

Annan

ex

7110 21 00

Obearbetad eller i form av pulver

ex

7110 29 00

Andra slag

ex

7110 31 00

Obearbetad eller i form av pulver

ex

7110 39 00

Andra slag

ex

7110 41 00

Obearbetad eller i form av pulver

ex

7110 49 00

Andra slag

ex

7111 00 00

Oädel metall, silver eller guld, med plätering av platina, obearbetade eller i form av halvfabrikat

ex

7113 00 00

Äkta smycken och delar till sådana varor, av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall

ex

7114 00 00

Guld- och silversmedsvaror och delar till sådana varor, av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall

ex

7115 00 00

Andra varor av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall

ex

7116 00 00

Varor bestående av naturpärlor eller odlade pärlor eller av ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade)

(11)   Mynt och sedlar inte utgörande lagligt betalningsmedel

Ex

4907 00 30

Sedlar

ex

7118 10 00

Mynt (andra än guldmynt), inte utgörande lagligt betalningsmedel

ex

7118 90 00

Andra slag

(12)   Bestick av ädel metall eller med överdrag av ädel metall

ex

7114 00 00

Guld- och silversmedsvaror och delar till sådana varor, av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall

ex

7115 00 00

Andra varor av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall

ex

8214 00 00

Andra skär- och klippverktyg (t.ex. hårklippningsmaskiner, huggknivar och hackknivar för slakterier och charkuterier eller för hushållsbruk, pappersknivar); artiklar och satser av artiklar för manikyr eller pedikyr (inbegripet nagelfilar)

ex

8215 00 00

Skedar, gafflar, slevar, tårtspadar, fiskknivar, smörknivar, sockertänger och liknande köks- och bordsartiklar

ex

9307 00 00

Värjor, sablar, bajonetter, lansar och liknande vapen samt delar till sådana vapen, även slidor och baljor till sådana vapen

(13)   Bords- och köksartiklar av porslin, stengods, fajans eller keramik

ex

6911 00 00

Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt toalettartiklar, av porslin

ex

6912 00 23

Stengods

ex

6912 00 25

Fajans eller keramik

ex

6912 00 83

Stengods

ex

6912 00 85

Fajans eller keramik

ex

6914 10 00

Av porslin

ex

6914 90 00

Andra slag

(14)   Varor av blykristallglas

ex

7009 91 00

Oinramade

ex

7009 92 00

Inramade

ex

7010 00 00

Damejeanner, flaskor, burkar, krukor, ampuller och andra behållare av glas, av sådana slag som används för transport eller förpackning av varor; konserveringsburkar av glas; proppar, lock och andra tillslutningsanordningar av glas

ex

7013 22 00

Av blykristallglas

ex

7013 33 00

Av blykristallglas

ex

7013 41 00

Av blykristallglas

ex

7013 91 00

Av blykristallglas

ex

7018 10 00

Glaspärlor, imitationer av naturpärlor, imitationer av ädelstenar eller halvädelstenar och liknande smärre artiklar av glas

ex

7018 90 00

Andra slag

ex

7020 00 80

Andra varor

ex

9405 50 00

Belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, icke elektriska

ex

9405 91 00

Av glas

(15)   Elektroniska artiklar för användning i hemmet till ett värde överstigande 750 EUR

ex

8414 51

Bords-, golv-, vägg-, fönster- eller takfläktar med inbyggd elektrisk motor med en effekt av högst 125 W

ex

8414 59 00

Andra

ex

8414 60 00

Ventilations- eller cirkulationskåpor med en horisontell sidlängd av högst 120 cm

ex

8415 10 00

Apparater av fönster- eller väggtyp, hopbyggda till en enhet eller av typen ”split-system” (system bestående av separata komponenter)

ex

8418 10 00

Kombinerade kyl- och frysskåp med separata yttre dörrar

ex

8418 21 00

Kompressionskylskåp

ex

8418 29 00

Andra

ex

8418 30 00

Frysboxar med en rymd av högst 800 l

ex

8418 40 00

Frysskåp med en rymd av högst 900 l

ex

8419 81 00

För beredning av varma drycker, för matlagning eller för uppvärmning av mat

ex

8422 11 00

Av hushållstyp

ex

8423 10 00

Personvågar, inbegripet barnvågar; hushållsvågar

ex

8443 12 00

Offsetpressar med arkmatning, av kontorstyp (för ark med en storlek av högst 22 × 36 cm i ovikt skick)

ex

8443 31 00

Apparater som utför minst två av arbetsuppgifterna utskrift, kopiering och telefaxöverföring och kan anslutas till en maskin för automatisk databehandling eller till ett nätverk

ex

8443 32 00

Andra, som kan anslutas till en maskin för automatisk databehandling eller till ett nätverk

ex

8443 39 00

Andra

ex

8450 11 00

Helautomatiska

ex

8450 12 00

Andra slag, med inbyggd centrifug

ex

8450 19 00

Andra

ex

8451 21 00

För högst 10 kg torr tvätt

ex

8452 10 00

Symaskiner för hemsömnad

ex

8470 10 00

Elektroniska räknemaskiner som kan arbeta utan yttre elektrisk kraftkälla samt maskiner i fickformat, med räknefunktion, för upptagning, återgivning och avläsning av data

ex

8470 21 00

Skrivande

ex

8470 29 00

Andra

ex

8470 30 00

Andra räknemaskiner

ex

8471 00 00

Maskiner för automatisk databehandling och enheter till sådana maskiner; magnetiska och optiska läsare, maskiner för överföring av data till databärare i kodad form samt maskiner för bearbetning av sådana data, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

ex

8472 90 80

Andra

ex

8479 60 00

Evaporatörer för luftkylning

ex

8508 11 00

Med en effekt av högst 1 500 W och en kapacitet (hos dammpåse eller annan behållare) av högst 20 l

ex

8508 19 00

Andra

ex

8508 60 00

Andra dammsugare

ex

8509 80 00

Andra apparater

ex

8516 31 00

Hårtorkar

ex

8516 50 00

Mikrovågsugnar

ex

8516 60 10

Spisar (omfattande minst en ugn och en häll)

ex

8516 71 00

Kaffe- eller tebryggare

ex

8516 72 00

Brödrostar

ex

8516 79 00

Andra

ex

8517 11 00

Apparater för trådtelefoni med trådlösa telefonlurar

ex

8517 13 00

Smarttelefoner

ex

8517 18 00

Andra

ex

8517 61 00

Basstationer

ex

8517 62 00

Apparater för mottagning, omvandling och sändning eller regenerering av tal, bilder eller andra data, inbegripet apparater för uppkoppling och dirigering

ex

8517 69 00

Andra

ex

8526 91 00

Apparater för radionavigering

ex

8529 10 65

Inomhusantenner för radio- eller televisionsmottagare, inbegripet inbyggda

ex

8529 10 69

Andra

ex

8531 10 00

Tjuvlarmsapparater, brandlarmsapparater o.d.

ex

8543 70 10

Maskiner för översättnings- eller ordboksändamål

ex

8543 70 30

Antennförstärkare

ex

8543 70 50

Solsängar, sollampor och liknande solningsutrustning

ex

8543 70 90

Andra

ex

9504 50 00

Videospelskonsoler och videospelmaskiner, andra än sådana enligt nr 9504 30

ex

9504 90 80

Andra

(16)   Elektriska/elektroniska eller optiska apparater för inspelning och återgivning av ljud och bild till ett värde överstigande 1 000 EUR

ex

8519 00 00

Apparater för ljudinspelning eller ljudåtergivning

ex

8521 00 00

Apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler, även med inbyggd videotuner

ex

8527 00 00

Apparater för mottagning av rundradio, även med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller med inbyggt ur

ex

8528 71 00

Inte utformade för att innehålla en videoskärm

ex

8528 72 00

Andra, för färgmottagning

ex

9006 00 00

Stillbildskameror; blixtljusapparater och blixtlampor, för fotografiskt bruk, andra än gasurladdningslampor enligt nr 8539

ex

9007 00 00

Kinokameror och kinoprojektorer, även med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud

(17)   Fordon, utom ambulanser, för persontransport till lands, i luften eller till sjöss till ett värde överstigande 50 000 EUR per styck, linbanor och skidliftar, dragmekanismer för rälslinbanor, motorcyklar till ett värde överstigande 5 000 EUR per styck, samt tillbehör och reservdelar till dessa

ex

4011 10 00

Av sådana slag som används på personbilar (inbegripet stationsvagnar och tävlingsbilar)

ex

4011 20 00

Av sådana slag som används på bussar eller lastbilar

ex

4011 30 00

Av sådana slag som används på luftfartyg

ex

4011 40 00

Av sådana slag som används på motorcyklar

ex

4011 90 00

Andra

ex

7009 10 00

Backspeglar för fordon

ex

8407 00 00

Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående eller roterande kolvar

ex

8408 00 00

Förbränningskolvmotorer med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotorer)

ex

8409 00 00

Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till motorer enligt nr 8407 eller 8408

ex

8411 00 00

Turbojetmotorer, turbopropmotorer och andra gasturbinmotorer

 

8428 60 00

Linbanor och skidliftar; dragmekanismer för rälslinbanor

ex

8431 39 00

Delar och tillbehör till linbanor och skidliftar, dragmekanismer för rälslinbanor

ex

8483 00 00

Transmissionsaxlar (inbegripet kamaxlar och vevaxlar) och vevar; lagerhus och glidlager; kuggtransmissioner och friktionstransmissioner; kul- eller rullskruvar; växellådor och andra utväxlingar, inbegripet momentväxlar; svänghjul, remskivor, linskivor, block och blockskivor; friktionskopplingar och andra axelkopplingar (inbegripet universalkopplingar)

ex

8511 00 00

Elektrisk tändnings- och startutrustning av sådana slag som används till förbränningsmotorer med gnist- eller kompressionständning (t.ex. tändmagneter, tändgeneratorer, tändspolar, tändstift och glödtändstift samt startmotorer); generatorer (för likström eller växelström) och bakströmsreläer av sådana slag som används tillsammans med förbränningsmotorer

ex

8512 20 00

Annan belysningsutrustning och annan visuell signalutrustning

ex

8512 30 10

Tjuvlarm av sådana slag som används i motorfordon

ex

8512 30 90

Andra

ex

8512 40 00

Vindrutetorkare samt avfrostnings- och avimningsanordningar

ex

8544 30 00

Tändstiftskabelsatser och andra kabelsatser, av sådana slag som används i fordon, luftfartyg eller fartyg

ex

8603 00 00

Självgående vagnar för järnvägar eller spårvägar, andra än sådana som omfattas av nr 8604

ex

8605 00 00

Personvagnar för järnvägar eller spårvägar, inte självgående; resgodsvagnar, postvagnar och andra specialvagnar för järnvägar eller spårvägar, inte självgående (med undantag av sådana som omfattas av nr 8604 )

ex

8607 00 00

Delar till lok eller annan rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel

ex

8702 00 00

Motorfordon för transport av minst 10 personer, inbegripet föraren

ex

8703 00 00

Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för personbefordran (andra än sådana enligt nr 8702 ), inbegripet stationsvagnar och tävlingsbilar, inbegripet snöskotrar

ex

8706 00 00

Underreden försedda med motor, till motorfordon enligt nr8701 –8705

ex

8707 00 00

Karosserier (inbegripet förarhytter) till motorfordon enligt nr 8701 –8705

ex

8708 00 00

Delar och tillbehör till motorfordon enligt nr 8701 –8705

ex

8711 00 00

Motorcyklar (inbegripet mopeder) samt cyklar försedda med hjälpmotor, med eller utan sidvagn; sidvagnar

ex

8712 00 00

Tvåhjuliga cyklar och andra cyklar (inbegripet trehjuliga transportcyklar), utan motor

ex

8714 00 00

Delar och tillbehör till fordon enligt nr 8711 –8713

ex

8716 10 00

Släpfordon och påhängsvagnar av husvagnstyp, avsedda för bostads- eller campingändamål

ex

8716 40 00

Andra släpfordon och påhängsvagnar

ex

8716 90 00

Delar

ex

8901 10 00

Kryssningsfartyg, utflyktsfartyg och liknande fartyg, huvudsakligen avsedda för personbefordran; färjor av alla slag

ex

8901 90 00

Andra fartyg för godsbefordran samt andra fartyg för både person- och godsbefordran

ex

8903 00 00

Fritidsbåtar och andra fartyg för nöjes- eller sportbruk; roddbåtar och kanoter

(18)   Ur och delar till ur

ex

9101 00 00

Armbandsur, fickur och liknande ur, inbegripet stoppur, med boett av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall

ex

9102 00 00

Armbandsur, fickur och liknande ur, inbegripet stoppur, andra än sådana som omfattas av nr 9101

ex

9103 00 00

Vägg- och bordsur med fickursverk, med undantag av ur enligt nr 9104

ex

9104 00 00

Ur till instrumentbräden och liknande ur för fordon, luftfartyg, rymdfarkoster eller fartyg

ex

9105 00 00

Andra ur

ex

9108 00 00

Verk till fick- eller armbandsur, kompletta och sammansatta

ex

9109 00 00

Andra urverk, kompletta och sammansatta

ex

9110 00 00

Kompletta urverk, inte sammansatta eller delvis sammansatta (urverkssatser); ofullständiga urverk, sammansatta; råurverk Till fick- eller armbandsur

ex

9111 00 00

Boetter till ur enligt nr 9101 eller 9102 samt delar till sådana

ex

9112 00 00

Urfoder och andra höljen till varor enligt detta kapitel samt delar till sådana

ex

9113 00 00

Urarmband och delar till urarmband

ex

9114 00 00

Andra urdelar

(19)   Musikinstrument till ett värde överstigande 1 500 EUR

ex

9201 00 00

Pianon, inbegripet självspelande pianon; cembalor och andra stränginstrument med klaviatur

ex

9202 00 00

Andra stränginstrument (t.ex. gitarrer, violiner och harpor)

ex

9205 00 00

Blåsinstrument (t.ex. piporglar med klaviatur, dragspel, klarinetter, trumpeter och säckpipor), andra än orkestrion och positiv

ex

9206 00 00

Slaginstrument (t.ex. trummor, xylofoner, cymbaler, kastanjetter och maracas)

ex

9207 00 00

Musikinstrument hos vilka ljudet framställs eller måste förstärkas på elektrisk väg (t.ex. orglar, gitarrer och dragspel)

(20)   Konstverk, föremål för samlingar samt antikviteter

ex

9700

Konstverk, föremål för samlingar samt antikviteter

(21)   Artiklar och utrustning för sport, inbegripet skidåkning, golf, dykning och vattensporter

ex

4015 19 00

Andra

ex

4015 90 00

Andra slag

ex

6210 40 00

Andra kläder, för män eller pojkar

ex

6210 50 00

Andra kläder, för kvinnor eller flickor

ex

6211 11 00

För män eller pojkar

ex

6211 12 00

För kvinnor eller flickor

ex

6211 20 00

Skiddräkter

ex

6216 00 00

Handskar, halvhandskar och vantar

ex

6402 12 00

Skidskor och snowboardskor

ex

6402 19 00

Andra slag

ex

6403 12 00

Skidskor och snowboardskor

ex

6403 19 00

Andra slag

ex

6404 11 00

Skodon för sport eller idrott; tennisskor, basketbollskor, gymnastikskor, träningsskor o.d.

ex

6404 19 90

Andra

ex

9004 90 00

Andra

ex

9020 00 00

Andra andningsapparater, inbegripet gasmasker men inte sådana enkla skyddsmasker som varken har mekaniska delar eller utbytbart filter

ex

9506 11 00

Skidor

ex

9506 12 00

Skidbindningar

ex

9506 19 00

Annan utrustning

ex

9506 21 00

Segelbrädor

ex

9506 29 00

Andra

ex

9506 31 00

Kompletta klubbor

ex

9506 32 00

Golfbollar

ex

9506 39 00

Annan golfutrustning

ex

9506 40 00

Bordtennisutrustning

ex

9506 51 00

Tennisracketar, även osträngade

ex

9506 59 00

Andra

ex

9506 61 00

Tennisbollar

ex

9506 69 10

Cricket- och polobollar

ex

9506 69 90

Andra

ex

9506 70

Skridskor och rullskridskor, inbegripet skridskokängor med fastsatta skridskor eller rullskridskor

ex

9506 91

Redskap och utrustning för kroppsövningar, gymnastik eller idrott

ex

9506 99 10

Cricket- och poloutrustning, annan än bollar

ex

9506 99 90

Andra

ex

9507 00 00

Spön, fiskkrokar och andra redskap för fiske med rev; landningshåvar, fjärilshåvar och liknande håvar; lockfåglar (andra än sådana som omfattas av nr 9208 eller 9705 ) och liknande artiklar för jakt

(22)   Artiklar och utrustning för biljardspel, automatisk utrustning för bowling samt artiklar och utrustning för kasinon och spel drivna med mynt eller sedlar

ex

9504 20 00

Artiklar och tillbehör för biljardspel av alla slag

ex

9504 30 00

Andra spel, drivna med mynt, sedlar, bankkort, polletter eller andra betalningsmedel, med undantag av automatisk utrustning för bowlinghallar

ex

9504 40 00

Spelkort

ex

9504 50 00

Videospelskonsoler och videospelmaskiner, andra än sådana enligt nr 9504 30

ex

9504 90 80

Andra

BILAGA XIX

FÖRTECKNING ÖVER STATSÄGDA BOLAG SOM AVSES I ARTIKEL 5aa

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)

JSC PO SEVMASH

SOVCOMFLOT

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION


(1)  Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).