28.2.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 58/1


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/336

av den 28 februari 2022

om genomförande av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 269/2014 av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (1), särskilt artikel 14.1,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 17 mars 2014 antog rådet förordning (EU) nr 269/2014.

(2)

Unionen står fast vid sitt orubbliga stöd för Ukrainas suveränitet och territoriella integritet.

(3)

I sina slutsatser av den 24–25 juni 2021 uppmanade Europeiska rådet Ryssland att ta sitt fulla ansvar för att säkerställa att Minskavtalen genomförs fullt ut som den viktigaste förutsättningen för varje väsentlig förändring av unionens hållning. Europeiska rådet betonade behovet av ett kraftfullt och samordnat svar från unionen och dess medlemsstater på all ytterligare illvillig, olaglig och störande verksamhet från Rysslands sida som fullt ut utnyttjar alla instrument som står till unionens förfogande och säkerställer samordning med partner. I detta syfte uppmanade Europeiska rådet också kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (den höga representanten) att lägga fram alternativ till ytterligare restriktiva åtgärder, inbegripet ekonomiska sanktioner.

(4)

I sina slutsatser av den 16 december 2021 betonade Europeiska rådet att Ryssland utan dröjsmål måste se till att minska spänningarna till följd av den militära uppbyggnaden vid landets gräns mot Ukraina och den aggressiva retoriken. Europeiska rådet uttryckte ännu en gång sitt fulla stöd för Ukrainas suveränitet och territoriella integritet. Samtidigt som Europeiska rådet uppmanade till diplomatiska insatser och stödde Normandieformatet när det gäller att åstadkomma ett fullständigt genomförande av Minskavtalen angav det att ytterligare militär aggression mot Ukraina kommer att få omfattande konsekvenser och medföra stora kostnader, inbegripet restriktiva åtgärder som samordnas med partner.

(5)

Den 24 januari 2022 godkände rådet slutsatser i vilka det fördömde Rysslands fortsatta aggressiva åtgärder och hot mot Ukraina och uppmanade Ryssland att trappa ned, följa internationell rätt och delta konstruktivt i dialogen genom de etablerade internationella mekanismerna. Rådet bekräftade att unionen till fullo ställer sig bakom de centrala principer som utgör grunden för den europeiska säkerheten och som fastställs i Förenta nationernas (FN) stadga och i de grundläggande dokumenten för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, däribland Helsingforsslutakten och Parisstadgan. Dessa centrala principer inkluderar särskilt staters suveräna likställdhet och territoriella integritet, gränsernas okränkbarhet, avståendet från hot om eller bruk av våld samt staters frihet att själva välja eller ändra sina säkerhetsarrangemang. Rådet förklarade att dessa principer inte är förhandlingsbara och inte heller kan ändras eller omtolkas, och att Rysslands kränkning av dem hindrar ett gemensamt och odelbart säkerhetsområde i Europa och hotar freden och stabiliteten på den europeiska kontinenten. Rådet erinrade om Europeiska rådets slutsatser av den 16 december 2021 och upprepade att ytterligare militär aggression från Rysslands sida mot Ukraina skulle få omfattande konsekvenser och medföra stora kostnader, däribland en lång rad av sektorsvisa och individuella restriktiva åtgärder som skulle antas i samordning med partner.

(6)

Den 19 februari 2022 gjorde den höga representanten ett uttalande på unionens vägnar där han uttryckte oro över Rysslands massiva mobilisering av väpnade styrkor i och kring Ukraina och uppmanade Ryssland att medverka i en meningsfull dialog och utöva diplomati samt visa återhållsamhet och trappa ned genom ett betydande tillbakadragande av militära styrkor från området i närheten av Ukrainas gräns. Unionen påpekade att ytterligare militär aggression från Ryssland mot Ukraina skulle få omfattande konsekvenser och medföra stora kostnader, inbegripet restriktiva åtgärder som samordnas med partner.

(7)

Den 21 februari 2022 undertecknade Ryska Federationens president ett dekret om erkännande av "oberoendet och suveräniteten" för de områden i länen Donetsk och Luhansk som inte kontrolleras av regeringen i Ukraina och beordrade ryska väpnade styrkor att gå in i dessa områden.

(8)

Den 22 februari 2022 gjorde den höga representanten ett uttalande på unionens vägnar, i vilket han fördömde denna olagliga handling, som ytterligare undergräver Ukrainas suveränitet och oberoende och utgör ett allvarligt brott mot internationell rätt och internationella avtal, inbegripet FN-stadgan, Helsingforsslutakten, Parisstadgan och samförståndsavtalet från Budapest samt Minskavtalen och FN:s säkerhetsråds resolution 2202 (2015). Den höga representanten uppmanade Ryssland att som part i konflikten återkalla det erkännandet, stå fast vid sina åtaganden, följa internationell rätt och återuppta diskussionerna inom ramen för Normandieformatet och trepartsgruppen. Han meddelade att unionen kommer att reagera på Rysslands senaste kränkningar genom att skyndsamt anta ytterligare restriktiva åtgärder.

(9)

Den 24 februari 2022 tillkännagav Ryska Federationens president en militär operation i Ukraina, och ryska väpnade styrkor inledde ett angrepp på Ukraina. Detta angrepp utgör en uppenbar kränkning av Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

(10)

Den 24 februari 2022 gjorde den höga representanten ett uttalande på unionens vägnar, i vilket han i starkast möjliga ordalag fördömde den oprovocerade invasionen av Ukraina av Ryska federationens väpnade styrkor samt Belarus deltagande i denna aggression mot Ukraina. Den höga representanten angav att unionens reaktion kommer att omfatta både sektorsvisa och individuella restriktiva åtgärder.

(11)

Den 24 februari 2022 fördömde Europeiska rådet i starkast möjliga ordalag Ryska federationens oprovocerade och oberättigade militära aggression mot Ukraina. Genom sina olagliga militära åtgärder bryter Ryssland grovt mot internationell rätt och principerna i FN-stadgan och undergräver den europeiska och globala säkerheten och stabiliteten. I nära samordning med sina partner och allierade enades Europeiska rådet om ytterligare restriktiva åtgärder som kommer att medföra omfattande och allvarliga konsekvenser för Ryssland till följd av dess agerande.

(12)

Med tanke på situationens allvar anser rådet att 26 personer och en enhet bör läggas till i förteckningen över personer, enheter och organ som är föremål för restriktiva åtgärder enligt bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014.

(13)

Bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De personer och den enhet som förtecknas i bilagan till denna förordning ska läggas till i förteckningen i bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 februari 2022.

På rådets vägnar

J.-Y. LE DRIAN

Ordförande


(1)  EUT L 78, 17.3.2014, s. 6.


BILAGA

Följande personer och enheter ska föras upp på förteckningen över personer, enheter och organ i bilagan till beslut 2014/145/Gusp:

1.   Personer

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”671.

Igor Ivanovich SECHIN (Igor Ivanovitj SETJIN)

(Игорь Иванович СЕЧИН)

Födelsedatum: 7.9.1960

Födelseort: Leningrad, USSR (f.d. Sovjetunionen) (numera Ryska federationen)

Nationalitet: rysk

Kön: man

Igor Setjin är VD för Rosneft som är ett ryskt statsägt oljebolag och en av världens största producenter av råolja. Han är en av Vladimir Putins mest betrodda och närmaste rådgivare och dessutom personlig vän till Putin. Han har haft daglig kontakt med den ryske presidenten. Han anses vara en av de mäktigaste medlemmarna i den ryska politiska eliten. Hans kopplingar till Vladimir Putin går långt tillbaka och är djupa. Han arbetade med presidenten på borgmästarkansliet i Sankt Petersburg på 1990-talet och har visat sin lojalitet ända sedan dess. 1999 blev Igor Setjin biträdande chef för Vladimir Putins administration, 2008 blev han vice premiärminister, och 2012 VD för Rosneft. Han är en av de ryska oligarker som verkar i partnerskap med den ryska staten.

28.2.2022

 

 

 

Han ingår i den grupp av personer i kretsen kring Putin som får ekonomisk vinning och tilldelas viktiga poster i utbyte för lydnad och lojalitet. Han har fått viktiga och svåra arbetsuppgifter av presidenten och belönats med chefskapet för Rosneft och stor rikedom. Igor Setjins Rosneft var inblandat i finansieringen av vinodlingarna vid den slottsanläggning nära Gelendzjik som det anses att president Putin använder personligen.

Därmed gav han aktivt materiellt eller ekonomiskt stöd till och gynnades av de ryska beslutsfattare som ansvarar för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

Rosneft Aero, ett dotterbolag till Rosneft som Igor Setjin är VD för, levererar dessutom flygbränsle till Simferopols flygplats som tillhandahåller en flygförbindelse mellan det olagligt annekterade territoriet Krim och Sevastopol och Ryssland. Han stöder därmed befästandet av integreringen av den olagligt annekterade Krimhalvön i Ryska federationen, vilket i sin tur ytterligare undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

 

672.

Nikolay Petrovich TOKAREV (Nikolaj Petrovitj TOKAREV)

(Николай Петрович ТОКАРЕВ)

Födelsedatum: 20.12.1950

Födelseort: Karaganda, Kazakiska SSR (numera Kazakstan)

Nikolaj Tokarev är VD för Transneft, ett stort ryskt olje- och gasbolag. Han känner Vladimir Putin sedan länge och är nära förbunden till honom. Han tjänstgjorde tillsammans med Putin i KGB på 1980-talet. Nikolaj Tokarev är en av de ryska statsoligarker som tog kontroll över stora statsägda tillgångar på 00-talet när president Putin befäste sin makt, och som arbetar i nära partnerskap med den ryska staten. Nikolaj Tokarev har varit chef för Transneft som är ett av Rysslands viktigaste regeringskontrollerade företag som transporterar betydande mängder rysk olja genom ett välutvecklat oljeledningsnät.

Nikolaj Tokarevs Transneft är en av huvudsponsorerna för den slottsanläggning nära Gelendzjik som det anses att president Putin använder personligen. Han drar nytta av sin närhet till de ryska myndigheterna. Nära släktingar till och personer i kretsen kring Nikolaj Tokarev har berikat sig tack vare kontrakt som ingåtts med statsägda företag.

Därmed gav han aktivt materiellt eller ekonomiskt stöd till och gynnades av de ryska beslutsfattare som ansvarar för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

28.2.2022

673.

Alisher USMANOV (Alisjer USMANOV)

(ryska: Алишер Бурханович УСМАНОВ; uzbekiska: Alisher USMONOV)

Födelsedatum: 9.9.1953

Födelseort: Chust, Uzbek SSR, Soviet Union (Uzbekiska SSR, Sovietunionen)

Befattning: Rysk oligark

Alisjer Usmanov är en oligark som stöder Kreml och som har särskilt nära band till Rysslands president Vladimir Putin. Han har kallats för en av Vladimir Putins favoritoligarker. Han anses vara en av Rysslands tjänstemän som tillika verkar som affärsmän och som anförtrotts skötseln av finansiella flöden, men vars ställning är avhängig av presidentens vilja. Alisjer Usmanov har enligt uppgift agerat för president Putin och löst hans affärsproblem. Enligt FinCEN-dokument har Usmanov betalat 6 miljoner US-dollar till Vladimir Putins inflytelserike rådgivare Valentin Jumasjev. Dmitrij Medvedev, vice ordförande i Rysslands säkerhetsråd och tidigare Rysslands president och premiärminister, har dragit nytta av personlig användning av lyxbostäder som kontrolleras av Alisjer Usmanov.

Därmed gav han aktivt materiellt eller ekonomiskt stöd till de ryska beslutsfattare som ansvarar för annekteringen av Krim och destabiliseringen av östra Ukraina.

28.2.2022

 

 

 

Alisher Usmanov har intressen i järnmalm och stål samt i medie- och internetföretag. Hans största innehav är i ståljätten Metalloinvest. När Alisher Usmanov tog kontrollen över den näringslivsinriktade dagstidningen Kommersant, inskränktes redaktionspersonalens frihet och tidningen intog en klart regeringsvänlig hållning. Under Alisher Usmanovs tid som ägare publicerade Kommersant en propagandistisk anti-ukrainsk artikel av Dmitrij Medvedev, där Rysslands f.d. president hävdade att det var meningslöst att förhandla med de nuvarande ukrainska myndigheterna, som enligt hans förmenande var under direkt utländsk kontroll.

Han har därför aktivt stött den ryska regeringens destabiliseringspolitik i Ukraina.

 

674.

Petr Olegovich AVEN

(Пëтр Олегович АВЕН)

Födelsedatum: 16.3. 1955

Födelseort: Moskva, Ryska federationen

Befattning: Oligark med nära band till Vladimir Putin En av de största aktieägarna i Alfakoncernen

Kön: man

Petr Aven är en av de oligarker som står Vladimir Putin närmast. Han är en betydande aktieägare i Alfakoncernen, där en av Rysslands största banker – Alfa Bank – ingår. Han är en av ca 50 förmögna ryska affärsmän som har regelbundna möten med Vladimir Putin i Kreml. Han agerar inte oberoende av presidentens önskemål. Hans vänskap med Vladimir Putin går tillbaka till det tidiga 1990-talet. När han var minister för utrikes ekonomiska förbindelser, hjälpte han Vladimir Putin – som då var Sankt Petersburgs borgmästare – i samband med Salye-kommissionens utredning. Han är även en särskilt nära vän till Rosnefts chef Igor Setjin, som är en central allierad till Vladimir Putin. Vladimir Putins äldsta dotter Maria drev ett välgörenhetsprojekt, Alfa-Endo, som finansierades av Alfa Bank.

Petr Aven har dragit nytta av sina regeringskontakter. Petr Aven skrev ett brev till Vladimir Putin, där han klagade på Moskvas skiljedoms beslut i ett rättsligt ärende som rörde intressena för ett av hans företag. Vladimir Putin gav Rysslands allmänna åklagare i uppdrag att undersöka ärendet. Vladimir Putin har belönat Alfakoncernens lojalitet till de ryska myndigheterna genom att tillhandahålla politisk hjälp till Alfakoncernens utländska investeringsplaner.

28.2.2022

 

 

 

Petr Aven och hans affärspartner Mikhail Fridman har varit inblandade i Kremls ansträngningar för att häva västs sanktioner för att motverka Rysslands aggressiva politik mot Ukraina. År 2016 varnade Vladimir Putin Petr Aven för att USA skulle komma att införa ytterligare sanktioner mot honom och/eller Alfa Bank och föreslog att han skulle vidta åtgärder för att skydda sig själv och banken, vilket han gjorde. År 2018 besökte Petr Aven tillsammans med Mikhail Fridman Washington DC på ett inofficiellt uppdrag att förmedla den ryska regeringens budskap om USA:s sanktioner och Ryska federationens motsanktioner.

Därmed gav han aktivt materiellt eller ekonomiskt stöd till och gynnades av de ryska beslutsfattare som ansvarar för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina. Han stödde även åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

 

675.

Mikhail Maratovich FRIDMAN (Michail Maratovitj FRIDMAN)

(Михаил Маратович ФРИДМАН)

Födelsedatum: 21.4.1964

Födelseort: Lviv, Russian Federation (Lviv, Ryska federationen)

Kön: man

Michail Fridman är grundare av och en av de stora aktieägarna i Alfakoncernen, där den ryska storbanken Alfa Bank ingår. Han har lyckats att odla starka band till Vladimir Putins administration och har beskrivits som en rysk toppfinansman och central person för Putins inre krets. Han har genom sina regeringskontakter lyckats förvärva statliga tillgångar. Vladimir Putins äldsta dotter Maria drev ett välgörenhetsprojekt, Alfa-Endo, som finansierades av Alfa Bank. Vladimir Putin har belönat Alfakoncernens lojalitet till de ryska myndigheterna genom att tillhandahålla politisk hjälp till Alfakoncernens utländska investeringsplaner.

Michail Fridman och hans affärspartner Petr Aven har varit inblandade i Kremls ansträngningar för att häva västs sanktioner för att motverka Rysslands aggressiva politik mot Ukraina. År 2018 besökte Michail Fridman tillsammans med Petr Aven Washington DC på ett inofficiellt uppdrag att förmedla den ryska regeringens budskap om USA:s sanktioner och Ryska federationens motsanktioner.

28.2.2022

 

 

 

Därmed gav han aktivt materiellt eller ekonomiskt stöd till och gynnades av de ryska beslutsfattare som ansvarar för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina. Han stödde även åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

 

676.

Sergei Pavlovich ROLDUGIN (Sergej Pavlovitj ROLDUGIN) (Сергей Павлович РОЛДУГИН)

Födelsedatum: 28.9.1951

Födelseort: Sakhalin Oblast (länet Sakhalin)

Cellist

Befattning: Affärsman; nära vän till Vladimir Putin

Sergej Roldugin är cellist och affärsman med nära band till Vladimir Putin. Han är en del av Putinnätverkets finansieringssystem. Han äger minst fem offshorebolag och har sina tillgångar i Bank Rossija (som omfattas av unionens sanktioner), som i Moskva är känd som "Putins plånbok". Enligt en utredning av Internationella konsortiet för undersökande journalistik är Roldugin ansvarig för att ha flyttat åtminstone två miljarder US-dollar genom banker och offshorebolag som en del av Putins dolda finansiella nätverk. Han deltog också i "Troika Laundromat" och förde miljarder US-dollar genom systemet. Dessutom tog han emot mer än 69 miljoner US-dollar genom företag i "Troika Laundromat".

Han är därför ansvarig för att aktivt ha gett materiellt eller ekonomiskt stöd till de ryska beslutsfattare som ansvarar för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

28.2.2022

677.

Dmitry Sergeyevich PESKOV (Dmitrij Sergejevitj PESKOV)

(Дмитрий Сергеевич ПЕСКОВ)

Födelsedatum: 17.10.1967

Födelseort: Moscow, Russian Federation (Moskva, Ryska federationen)

Kön: man

Dmitrij Peskov är president Putins pressekreterare. Han har offentligt försvarat Rysslands aggressiva politik gentemot Ukraina, inbegripet Ryska federationens olagliga annektering av Krim och Sevastopol. I flera olika uttalanden har han understrukit att Krims och Sevastopols territorier utgör en integrerad del av Ryssland, och att det inte är möjligt för Ukraina att återfå dem. Han har kallat Ukrainas åtgärder för att sätta stopp för den ryska ockupationen av Krimhalvön för ett territoriellt krav mot Ryssland. Han har uttryckt sin ståndpunkt att det är omöjligt att förhandla med de ukrainska myndigheterna och betonat att de inte ses som en partner av den ryska sidan. Han påstod tvärtemot fakta att det inte fanns några ryska trupper i Donbass. Han har också förmedlat budskapet att västländernas sanktioner inte har någon reell effekt på Ryssland. Han hotade med att Ryssland i gengäld skulle utfärda motsanktioner.

Han har därmed aktivt stött åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt stabiliteten och säkerheten i Ukraina.

28.2.2022

678.

Dmitry Nikolaevich CHERNYSHENKO (Dmitrij Nikolajevitj TJERNYSJENKO)

(Дмитрий Николаевич ЧЕРНЫШЕНКО)

Födelsedatum: 20.9.1968

Födelseort: Saratov, Russia (Saratov, Ryssland)

Befattning: Rysslands biträdande premiärminister för turism, idrott, kultur och kommunikationer

Ledamot i det ryska järnvägsbolagets styrelse

Kön: man

Dmitrij Tjernysjenko är Rysslands biträdande premiärminister för turism, idrott, kultur och kommunikationer och ledamot i det ryska järnvägsbolagets styrelse. Han utnämndes till denna ställning av Ryska federationens regering.

I oktober 2021 inledde Ryssland en militär uppbyggnad utan motstycke på eller nära den ukrainska gränsen och inom Ukrainas ockuperade Krimregion. Den ryska försvarsmakten genomförde storskaliga militärövningar där. Detta ledde till att konflikten eskalerade och utsatte Ukraina för destabiliserande påtryckningar. Både militär personal och militär utrustning från den ryska försvarsmakten transporterades till områdena nära den ukrainska gränsen av det ryska järnvägsbolaget, i vars styrelse Dmitrij Tjernysjenko är ledamot. Den 24 februari 2022 inledde Ryssland en fullskalig militär aggression mot Ukraina.

Därför är han ansvarig för att aktivt stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt stabiliteten och säkerheten i Ukraina.

28.2.2022

679.

Irek Envarovich FAIZULLIN (Irek Envarovitj FAJZULLIN)

(Ирек Энварович ФАЙЗУЛЛИН)

Födelsedatum: 8.12.1962

Födelseort: Kazan, USSR, Now Russian Federation (Kazan, f.d. Sovjetunionen, numera Ryska federationen)

Befattning: Ledamot i det ryska järnvägsbolagets styrelse

Ryska federationens minister för byggverksamhet och bostäder

Kön: man

Irek Fajzullin är Rysslands minister för byggverksamhet och bostäder och ledamot i det ryska järnvägsbolagets styrelse. Han utnämndes till denna ställning av Ryska federationens regering.

I oktober 2021 inledde Ryssland en militär uppbyggnad utan motstycke vid eller nära den ukrainska gränsen och inom Ukrainas ockuperade Krimregion. Rysslands försvarsmakt genomförde storskaliga militärövningar där. Detta ledde till att konflikten eskalerade och utsatte Ukraina för destabiliserande påtryckningar. Både militär personal och militär utrustning från den ryska försvarsmakten transporterades till områdena nära den ukrainska gränsen av det ryska järnvägsbolaget, i vars styrelse Irek Fajzullin är ledamot.

Därför är han ansvarig för att aktivt stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt stabiliteten och säkerheten i Ukraina.

28.2.2022

680.

Vitaly Gennadyevich SAVELYEV (Vitalij Gennadjevitj SAVELJEV)

(Виталий Геннадьевич САВЕЛЬЕВ)

Födelsedatum: 18.1.1954

Födelseort: Tashkent, Uzbekistan (Tasjkent, Uzbekistan)

Befattning: Ledamot i det ryska järnvägsbolagets styrelse Rysslands transportminister sedan 2020, f.d. verkställande direktör för Aeroflot

Vitalij Saveljev är Ryska federationens transportminister och ledamot i det ryska järnvägsbolagets styrelse. Han utnämndes till denna ställning av Ryska federationens regering. Han är f.d. verkställande direktör för Aeroflot.

I oktober 2021 inledde Ryssland en militär uppbyggnad utan motstycke vid eller nära den ukrainska gränsen och inom Ukrainas ockuperade Krimregion. Rysslands försvarsmakt genomförde storskaliga militärövningar där. Detta ledde till att konflikten eskalerade och utsatte Ukraina för destabiliserande påtryckningar. Både militär personal och militär utrustning från den ryska försvarsmakten transporterades till områdena nära den ukrainska gränsen av det ryska järnvägsbolaget, i vars styrelse Vitalij Saveljev är ledamot.

28.2.2022

 

 

 

Dessutom tillhandahöll Aeroflot, under Vitalij Saveljevs ledning, reguljär lufttransport av passagerare mellan ryska flygplatser och Simferopols internationella flygplats och stödde därmed befästandet av integreringen av den olagligt annekterade Krimhalvön i Ryska federationen, vilket i sin tur ytterligare undergrävde Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

Därför är han ansvarig för att aktivt stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt stabiliteten och säkerheten i Ukraina.

 

681.

Andrey Anatolyevich TURCHAK (Andrej Anatoljevitj TURTJAK)

(ТУРЧАК, Андрей Анатольевич)

Födelsedatum: 20.12.1975

Födelseort: Leningrad, USSR (f.d. Sovjetunionen) (numera Ryska federationen)

Befattning: Sekreterare för partiet Enade Rysslands allmänna råd

Förste vice talman i det federala rådet

Andrej Turtjak är sekreterare för partiet Enade Rysslands allmänna råd och förste vice talman i det federala rådet. Hans politiska framgång är förknippad med hans far, Anatolij Turtjak, som tränade judo tillsammans med Vladimir Putin och bröderna Rotenberg. Han främjade en positiv inställning till erkännandet av de separatistiska så kallade folkrepublikerna Donetsk och Luhansk.

Han har uppmanat de ryska myndigheterna att förse de proryska separatiststyrkorna i Donbass-regionen med avancerade vapen. Han har offentligt uppgett att det är omöjligt att nå en fredlig lösning på Donbass-konflikten med de ukrainska myndigheterna. Han har framfört ogrundade påståenden om en planerad ukrainsk militär offensiv i Donbass. Han har lett förhandlingar med Denis Pusjilin, ledare för den separatistiska s.k. "Folkrepubliken Donetsk". Han besökte en mobiliseringspunkt för de separatistiska väpnade styrkorna vid frontområdet i Donbass för att personligen gratulera soldaterna i den s.k. "Folkrepubliken Donetsk" på Fäderneslandsförsvararens dag. Han har offentligt försvarat Rysslands beslut att erkänna de separatistiska Donbass-"republikerna". Han har angett att Ryssland förhåller sig likgiltigt till västerländska sanktioner.

28.2.2022

 

 

 

Därför är han ansvarig för att aktivt stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt stabiliteten och säkerheten i Ukraina.

 

682.

Tigran Edmondovich KEOSAYAN (Tigran Edmondovitj KEOSAJAN)

(Тигран Эдмондович КЕОСАЯН)

Födelsedatum: 4.1.1966

Födelseort: Moskva, Ryssland

Befattning: Skådespelare och regissör, värd för ”International Sawmill with Tigran Keosayan”, en propagandistisk tv-show om politiska frågor på NTV.

Tigran Keosayan är en filmregissör och journalist som har spridit anti-ukrainsk propaganda i ryska medier. I sin statsstödda tv-show "International Sawmill with Tigran Keosayan" har han konsekvent framställt Ukraina som ett svagt och korrumperat land som har upprätthållits enbart med hjälp från västvärlden. Han har antytt att de ukrainska myndigheterna saknar legitimitet. Han har upprepade gånger påstått att Krim tillhör Ryssland och att Donbass inte är en del av Ukraina. Tigran Keosajan deltog i forumet ”Ryska Donbass”, som anordnades av myndigheterna i den så kallade Folkrepubliken Donetsk i Donetsk i syfte att sprida doktrinen ”Ryska Donbass”. Han har offentligt beskyllt Ukraina för att ha eskalerat konflikten.

Därför är han ansvarig för att aktivt stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt stabiliteten och säkerheten i Ukraina.

28.2.2022

 

 

 

Tv-showen ”International Sawmill with Tigran Keosayan” fick finansiering från ryska statsägda företag, vilket inte var kommersiellt motiverat, men beviljades som belöning till Tigran Keosayan för hans propagandainsatser och för hans lojalitet gentemot Vladimir Putin. Tigran Keosajan regisserade en propagandafilm ”The Crimean Bridge. Made with Love!”, som förhärligade Krimbron, som förenar den olagligen annekterade Krimhalvöns territorium med Ryssland. Enligt uppgift kom filmen till som en gåva till president Putin. Aleksej Gromov, förste biträdande chef för presidentkansliet, bidrog till att säkerställa statlig finansiering av filmen, tack vare vilket Tigran Keosayan gjorde ekonomisk vinst.

Därmed har han gynnats av de ryska beslutsfattare som ansvarar för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

 

683.

Olga Vladimirovna SKABEYEVA (Olga Vladimirovna SKABEJEVA)

(Ольга Владимировна СКАБЕЕВА)

Födelsedatum: 11.12.1984

Befattning: Medgrundare och chefredaktör för REGNUM-portalen.

Födelseort: Volzjskij, Ryssland

Befattning: Journalist vid den statsägda tv-stationen Rossiya-1, där hon (tillsammans med sin man Yevgeniy Popov) har en politisk talkshow "60 Minutes" – Rysslands populäraste politiska talkshow.

Kön: kvinna

Olga Skabeyeva är journalist vid den statsägda tv-stationen Rossiya-1. Tillsammans med sin man Yevgeniy Popov är hon värd för Rysslands populäraste politiska talkshow, "60 Minutes", där hon har spridit anti-ukrainsk propaganda och främjat en positiv inställning till annekteringen av Krim och separatisternas handlingar i Donbass.

I sin tv-show har hon konsekvent framställt situationen i Ukraina på ett partiskt sätt och beskrivit landet som en konstgjord stat som stöds både militärt och finansiellt av västvärlden, och således som en västvärldens satellitstat och ett verktyg i Natos händer. Hon har också nedvärderat Ukrainas roll till ett "modernt anti-Ryssland". Dessutom har hon regelbundet bjudit in gäster som Eduard Basurin, pressekreterare för den militära ledningen i den s.k. "Folkrepubliken Donetsk", och Denis Pusjilin, ledare för den s.k. "Folkrepubliken Donetsk". Hon avvisade en gäst som inte följde den ryska propagandanarrativen, bland annat ideologin om "den ryska världen". Olga Skabeyeva verkar vara medveten om sin cyniska roll i det ryska propagandamaskineriet, tillsammans med sin man.

Därför är han ansvarig för att aktivt stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt stabiliteten och säkerheten i Ukraina.

28.2.2022

684.

Alexander PONOMARENKO

(Алексaндр Анатольевич ПОНОМАРEНКО)

Födelsedatum: 27.10. 1964

Födelseort: Bilohirsk, Ukrainska SSR

Befattning: Rysk oligark, styrelseordförande för Sheremetyevo International Airport

Alexander Ponomarenko är en rysk oligark och styrelseordförande för Sheremetyevo International Airport. Alexander Ponomarenko har nära förbindelser med andra oligarker med anknytning till såväl Vladimir Putin som Sergej Aksionov, ledare för den s.k. "Republiken Krim" på den olagligt annekterade Krimhalvöns territorium. Han var inblandad i finansieringen av den slottsanläggning nära Gelendzjik som det anses att president Putin använder personligen.

Därmed gav han aktivt materiellt eller ekonomiskt stöd till de ryska beslutsfattare som ansvarar för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

28.2.2022

685.

Modest Alexeyevich KOLEROV (Modest Aleksejevitj KOLEROV)

(Модест Алексеевич КОЛЕРОВ)

Födelsedatum: 12.4.1963

Födelseort: Kimovsk, Russia (Ryssland)

Befattning: Medgrundare och chefredaktör för REGNUM-portalen som specialiserar sig på det postsovjetiska området. Från 2005 till 2007 arbetade han i presidentens kansli.

Kön: man

Modest Kolerov är medgrundare och chefredaktör för REGNUM-portalen som han har använt för att sprida aggressiv och partisk propaganda mot Ukraina och för att främja en positiv inställning till annekteringen av Krim och till de handlingar som utförts av separatisterna i Donbass. Han har ofta beskrivit Ukraina som ett fascistiskt och nynazistiskt land och som en västvänlig marionett. Han har uttalat att Ukraina har skapats på konstlad väg av Lenin och Stalin. Enligt hans publikationer har Ukraina Ryssland att tacka för sin självständighet och har därför inte någon rätt att vara en självständig stat. Han har också föreslagit att Ryssland ska sätta stopp för Ukrainas existens.

Dessutom har han föreslagit att Ukraina ska delas upp mellan dess grannar och har hotat med att ett självständigt Ukraina skulle utgöra ett hot mot Ryssland. Han har aktivt förespråkat erkännandet av den s.k. Folkrepubliken Donetsk och den s.k. Folkrepubliken Luhansk liksom fler ryska åtgärder till förmån för separatisterna i östra Ukraina. Han har avvisat bevis på ryskt militärt stöd till separatisterna och beskrivit OSSE:s uppdrag i östra Ukraina som partiskt och underordnat Kiev.

28.2.2022

 

 

 

Därför är han ansvarig för att aktivt stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, samt stabiliteten och säkerheten i Ukraina, och för att hindra internationella organisationers arbete i Ukraina.

 

686.

Roman Georgievich BABAYAN

(Роман Георгиевич БАБАЯН)

Födelsedatum: 7.12.1967

Födelseort: Baku, Azerbaijan (Azerbajdzjan)

Befattning: Journalist, värd för tv-programmen "Own Truth" på NTV och "Right of Voice" på TV Cent. Han är också ansvarig för innehållet i radioprogrammet "Moscow Speaks". Han är också ledamot av Moskva stads duma.

Kön: man

Roman Babayan är journalist och ledamot av Moskva stads duma. Han är värd för tv-programmen "Own Truth" på NTV och "Right of Voice" på TV Cent. Han är också ansvarig för innehållet i radioprogrammet "Moscow Speaks". Han har spridit anti-ukrainsk propaganda och förespråkat en positiv inställning till Donbass-separatisternas handlingar.

I en intervju med Ukraina.ru sade han tydligt och klart att varje invånare i Donbass skulle föredra att regionen anslöts till Ryssland, och ifrågasatte Ukrainas rätt till det egna territoriet. Han anklagade också Ukrainas myndigheter för nationalitetsbaserade förföljelser i Donbass och för rena folkmord, och sade att ukrainare har dödat barn och äldre i Donbass. Han stödde också de ryska påståendena om en "fascistregim" i Ukraina. För att kunna göra detta höll han fram en otydlig inspelning av soldater med Nazitysklands marina flagga, och beskrev dem som ukrainare.

Därför är han ansvarig för att aktivt stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, samt stabiliteten och säkerheten i Ukraina.

28.2.2022

687.

Yevgeniy Nikolaevich PRILEPIN

(Евгений Николаевич ПРИЛЕПИН),

alias Zakhar PRILEPIN (ryska: Захар ПРИЛЕПИН),

alias Yevgeniy LAVLINSKIY (ryska: Евгений ЛАВЛИНСКИЙ)

Födelsedatum: 7.7.1975

Födelseort: Il'inka, Russia (Ryssland)

Befattning: Journalist, författare, medordförande för partiet Rättvisa Ryssland – Patrioter – För sanningen, aktivist.

Yevgeniy Nikolaevich Prilepin är rysk aktivist, journalist, författare och medordförande för partiet Rättvisa Ryssland – Patrioter – För sanningen. Han uttryckte sitt offentliga stöd för de ryska separatisterna på Krim och i Donbass. Han skickade hjälp till Donetsk och gav råd till separatistledarna. Han deltog i Donbasskonflikten på separatistsidan och fungerade som vice befälhavare för en av separatistbataljonerna och beskrev sin medverkan i detalj.

Han använde även sitt anseende och sin berömmelse i egenskap av berömd författare för att sprida antiukrainsk propaganda och främja en positiv inställning till annekteringen av Krim och separatisternas handlingar i Donbass. Yevgeniy Nikolaevich Prilepin framställde de ukrainska myndigheterna som korrupta, beskyllde dem för eskaleringen av konflikten, kallade Kiev en rysk stad och uppgav att det slutliga ryska målet borde vara att inta Kiev. Han spelade huvudrollen i en rysk propagandafilm: Krim: vägen hem, som glorifierade Rysslands olagliga annektering av Krim.

Därför är han ansvarig för att aktivt stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, samt stabiliteten och säkerheten i Ukraina.

28.2.2022

688.

Anton Vyacheslavovich KRASOVSKY

(Антон Вячеславович КРАСОВСКИЙ),

alias Anton Vyacheslavovich KUZNETSOV-KRASOVSKY (Антон Вячеславович КУЗНЕЦОВ-КРАСОВСКИЙ).

Födelsedatum: 18.7.1975

Födelseort: Podolsk, Russia (Ryssland)

Befattning: Aktivist, journalist, propagandist och värd för talkshowen "The Antonyms" på RT, den ryska statsfinansierade tv-kanalen.

Anton Krasovsky är journalist och värd för talkshowen "The Antonyms" på RT, den ryska statsfinansierade tv-kanalen. Han har spridit anti-ukrainsk propaganda. Han har kallat Ukraina ett ryskt land och nedvärderat ukrainarna som nation. Han har också hotat Ukraina med en rysk invasion om Ukraina skulle närma sig en anslutning till Nato. Han har antytt att ett sådant agerande skulle leda till ett "avlägsnande" av Ukrainas författning och till att den skulle "brännas på Khreshchatyk". Han har också antytt att Ukraina bör ansluta sig till Ryssland.

Därför är han ansvarig för att aktivt stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, samt stabiliteten och säkerheten i Ukraina.

28.2.2022

689.

Arkady Viktorovich MAMONTOV

(Аркадий Викторович МАМОНТОВ)

Födelsedatum: 26.5.1962

Födelseort: Novosibirsk, Russia (Novosibirsk, Ryssland)

Befattning: Tv-journalist och programledare, värd för tv-showen "Author's Program of Arkady Mamontov" på tv-kanalen Rossiya-1 och skapare av dokumentärfilmer.

Arkady Mamontov är värd för tv-showen "Author's Program of Arkady Mamontov" och har gjort dokumentärfilmer för rysk tv. Han har spridit anti-ukrainsk propaganda.

Han har regisserat en propagandafilm till stöd för den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol, där han framställde det ukrainska styret före den olagliga annekteringen som kaotiskt och fullständigt anarkiskt. I sina filmer har han beskrivit Ukraina som ett centrum för nynazism, fascism, nationalism och antiryska stämningar. Han har överdrivit de högerextrema organisationernas roll i Ukraina. Han har anklagat Ukraina för att tillämpa diskriminerande politik mot den ryska kulturen och det ryska språket i Ukraina. Han har undergrävt de ukrainska myndigheternas trovärdighet och legitimitet genom att antyda att Euromaidan var en statskupp inspirerad utomlands ifrån och att den ukrainska regeringen var beroende av Förenta staterna.

Därför är han ansvarig för att aktivt stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt stabiliteten och säkerheten i Ukraina.

28.2.2022

690.

Sergei Mikhailovich PINCHUK (Sergej Michajlovitj PINTJUK)

(Сергей Михайлович ПИНЧУК)

Födelsedatum: 26.7.1971

Födelseort: Sevastopol, Ukrainian SSR, (now Ukraine) (Sevastopol, Ukrainska SSR (numera Ukraina))

Befattning: Viceamiral, förste ställföreträdande chef för Svartahavsflottan

Sergej Pinchuk är viceamiral och förste ställföreträdande chef för Svartahavsflottan, som är underordnad den ryska försvarsmaktens södra militärdistrikt, och har varit inblandad i militära åtgärder mot Ukraina.

Sedan mitten av oktober 2021 har ryska militära styrkor inlett en militär uppbyggnad utan motstycke på eller nära den ukrainska gränsen och inom Ukrainas ockuperade Krimregion. Många observatörer och politiska beslutsfattare har i detta sammanhang uttryckt oro för en eventuell ny rysk invasion av Ukraina eller andra aggressiva handlingar. Svartahavsflottans styrkor deltog i storskaliga militärövningar nära och inom Ukrainas gränser.

Efter Vladimir Putins beslut att erkänna den s.k. Folkrepubliken Donetsk och den s.k. Folkrepubliken Luhansk trängde det södra militärdistriktets soldater in i dessa två självutnämnda republikers territorium. När Ryssland den 24 februari 2022 inledde en fullskalig militär invasion av Ukraina genomförde de ryska trupperna i Svartahavsflottan en landstigningsoperation i Mariupol och Odessa.

Därför är Sergej Pinchuk ansvarig för att aktivt stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt stabiliteten och säkerheten i Ukraina.

28.2.2022

691.

Alexey Yurevich AVDEEV (Aleksej Jurjevitj AVDEEV)

(Алексей Юрьевич АВДЕЕВ)

Födelsedatum: 17.5.1967

Födelseort: Tashkent, USSR (now Uzbekistan) (Tasjkent, f.d. Sovjetunionen (numera Uzbekistan))

Befattning: Generallöjtnant, vice befälhavare för det södra militärdistriktet

Kön: man

Aleksej Avdeev är vice befälhavare för Rysslands södra militärdistrikt, som har varit inblandat i militära åtgärder mot Ukraina.

Ukraina har den senaste tiden blivit det södra militärdistriktets huvudsakliga mål. Därför har den nya åttonde armén inrättats och distriktets närvaro på den olagligt annekterade Krimhalvöns territorium utökats. Sedan mitten av oktober 2021 har ryska militära styrkor inlett en militär uppbyggnad utan motstycke på eller nära den ukrainska gränsen och inom Ukrainas ockuperade Krimregion. Många observatörer och politiska beslutsfattare har i detta sammanhang uttryckt oro för en eventuell ny rysk invasion av Ukraina eller för andra aggressiva handlingar. Trupper från det södra militärdistriktet har genomfört övningar i områden runt Ukraina och har flyttat taktiska artillerigrupper och bataljonsgrupper till Krimhalvön. Efter Vladimir Putins beslut att erkänna den s.k. Folkrepubliken Donetsk och den s.k. Folkrepubliken Luhansk trängde det södra militärdistriktets soldater in i dessa två självutnämnda republikers territorium. Det södra militärdistriktet har också övervakat militärövningar som genomförts av de separatistiska "republikernas" väpnade styrkor.

Därför är Aleksej Avdeev ansvarig för att aktivt stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt stabiliteten och säkerheten i Ukraina.

28.2.2022

692.

Rustam Usmanovich MURADOV (Rustam Usmanovitj MURADOV)

(МУРАДОВ Рустам Усманович)

Födelsedatum: 21.3.1973

Födelseort: Dagestan, Russia (Dagestan, Ryssland)

Befattning: Generallöjtnant, vice befälhavare för det södra militärdistriktet

Kön: man

Rustam Muradov är generallöjtnant och vice befälhavare för Rysslands södra militärdistrikt, som har varit inblandat i militära åtgärder mot Ukraina.

Ukraina har den senaste tiden blivit det södra militärdistriktets huvudsakliga mål. Därför har den nya åttonde armén inrättats och distriktets närvaro på den olagligt annekterade Krimhalvöns territorium utökats. Sedan mitten av oktober 2021 har ryska militära styrkor inlett en militär uppbyggnad utan motstycke på eller nära den ukrainska gränsen och inom Ukrainas ockuperade Krimregion. Många observatörer och politiska beslutsfattare har i detta sammanhang uttryckt oro för en eventuell ny rysk invasion av Ukraina eller för andra aggressiva handlingar. Trupper från det södra militärdistriktet har genomfört övningar i områden runt Ukraina och har flyttat taktiska artillerigrupper och bataljonsgrupper till Krimhalvön. Det södra militärdistriktet har också övervakat militärövningar som genomförts av de separatistiska "republikernas" väpnade styrkor. Efter Vladimir Putins beslut att erkänna den s.k. Folkrepubliken Donetsk och den s.k. Folkrepubliken Luhansk trängde det södra militärdistriktets soldater in i dessa två självutnämnda republikers territorium. Den 24 februari 2022 inledde Ryssland en fullskalig militär invasion av Ukraina.

28.2.2022

 

 

 

Därför är Rustam MURADOV ansvarig för att aktivt stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt stabiliteten och säkerheten i Ukraina.

 

693.

Andrey Ivanovich SYCHEVOY (Andrej Ivanovitj SYTJEVOJ)

(Андрей Иванович СЫЧЕВОЙ)

Födelsedatum: 16.5.1969

Födelseort: village of Troitskaya, Krymsky District, Krasnodar Territory, USSR (byn Troitskaja, Krimdistriktet, territoriet Krasnodar, Sovjetunionen)

Befattning: Generallöjtnant, befälhavare för det södra militärdistriktets åttonde gardesarmé

Kön: man

Andrej Sytjevoj är generallöjtnant och befälhavare för det södra militärdistriktets åttonde gardesarmé som har varit involverad i militära handlingar mot Ukraina.

Ukraina har den senaste tiden blivit det södra militärdistriktets huvudsakliga mål. Därför har en ny åttonde armé inrättats och distriktets närvaro på den olagligt annekterade Krimhalvöns territorium utökats. Sedan mitten av oktober 2021 har ryska militära styrkor inlett en militär uppbyggnad utan motstycke på eller nära den ukrainska gränsen och inom Ukrainas ockuperade Krimregion. Många observatörer och politiska beslutsfattare har i detta sammanhang uttryckt oro för en eventuell ny rysk invasion av Ukraina eller för andra aggressiva handlingar. Trupper från det södra militärdistriktet har genomfört övningar i områden runt Ukraina och har flyttat taktiska artillerigrupper och bataljonsgrupper till Krimhalvön. Det södra militärdistriktet har också övervakat militärövningar som genomförts av de separatistiska "republikernas" väpnade styrkor. Efter Vladimir Putins beslut att erkänna den s.k. Folkrepubliken Donetsk och den s.k. Folkrepubliken Luhansk trängde det södra militärdistriktets soldater in i dessa två självutnämnda republikers territorium. Den 24 februari 2022 inledde Ryssland en fullskalig militär invasion av Ukraina.

28.2.2022

 

 

 

Därför är Andrej Sytjevoj ansvarig för att aktivt stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt stabiliteten och säkerheten i Ukraina.

 

694.

Gennady Nikolayevich TIMCHENKO (Gennadij Nikolajevitj TIMTJENKO)

(Геннадий Николаевич ТИМЧЕНКО)

Befattning: Ägare till den privata investeringsgruppen Volga Group

Födelsedatum: 9.11.1952

Födelseort: Leninakan, Sovjetunionen (nu: Gyumri (Gjumri), Armenien)

Nationalitet: armenisk, rysk, finländsk

Kön: man

Gennadij Timtjenko har sedan länge känt Ryska federationens president Vladimir Putin och beskrivs generellt som en av hans förtrogna.

Han gynnas av sina kontakter bland ryska beslutsfattare. Han är grundare och aktieinnehavare i Volga Group, en investeringsgrupp med en portfölj investeringar inom den ryska ekonomins nyckelsektorer. Volga group bidrar på ett avgörande sätt till den ryska ekonomin och dess utveckling.

Han är också aktieägare i Bank Rossija (Bank Rossiya) som betraktas som personlig bank för högre tjänstemän i Ryska federationen. Sedan den olagliga annekteringen av Krim har Bank Rossija öppnat filialer i hela Krim och Sevastopol och därigenom befäst deras integrering i Ryska federationen.

Bank Rossija har dessutom viktiga intressen i National Media Group som i sin tur kontrollerar tv-stationer som aktivt stöder den ryska regeringens destabiliseringspolitik i Ukraina.

28.2.2022

 

 

 

Han är därmed ansvarig för att ha gett stöd till åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

Han är också ansvarig för att ha tillhandahållit ekonomiskt och materiellt stöd till, och för att ha dragit nytta av, de ryska beslutsfattare som är ansvariga för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

 

695.

Alexey Alexandrovits MORDASCHOV (Aleksej Aleksandrovits MORDASJOV)

(Алексей Александрович МОРДАШОВ)

Befattning: Ordförande för Severstal och Severgroup

Födelsedatum: 26.9.1965

Födelseort: Cherepovets, Russia (Tjerepovets, Ryssland)

Nationalitet: rysk

Kön: man

Förbundna: Yuriy KOVALCHUK; Nikolay SHAMALOV

Aleksej Mordasjov gynnas av sina kontakter bland ryska beslutsfattare. Han är ordförande för företaget Severgroup. Detta företag är aktieägare i Bank Rossija (Bank Rossiya), där hans ägarskap 2017 uppgick till omkring 5,4 %, och som betraktas som personlig bank för högre tjänstemän i Ryska federationen. Sedan den olagliga annekteringen av Krim har Bank Rossija öppnat filialer i hela Krim och Sevastopol och därigenom befäst deras integrering i Ryska federationen.

Severgroup har dessutom väsentliga intressen i National Media Group som i sin tur kontrollerar tv-stationer som aktivt stöder den ryska regeringens destabiliseringspolitik i Ukraina.

Severgroup äger dessutom företaget JSC Power machines som är ansvarigt för att ha sålt fyra vindturbiner till den ockuperade Krimhalvön.

28.2.2022

 

 

 

Han är därmed ansvarig för att ha gett stöd till åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

Han är också ansvarig för att ha tillhandahållit ekonomiskt och materiellt stöd till, och för att ha dragit nytta av, de ryska beslutsfattare som är ansvariga för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

 

696.

Peter Mikhaylovich FRADKOV (Peter Michajlovitj FRADKOV)

(Петр Михайлович ФРАДКОВ)

Befattning: Ordförande för PJSC Promsvyazbank

Födelsedatum: 7.2.1978

Födelseort: Moskva, Ryssland

Kön: man

Peter Fradkov är ordförande för PJSC Promsvyazbank och bankens enda verkställande organ. Promsvyazbank är en rysk statsägd bank som tillhandahåller ekonomiskt stöd till den ryska försvarssektorn och den ryska militären som är ansvarig för den massiva utplaceringen av ryska trupper längs med gränsen till Ukraina och för närvaron av ryska trupper på Krimhalvön.

Promsvyazbank får instruktioner direkt från Ryska federationens president, Vladimir Putin, och tillhandahåller därmed ekonomiskt och materiellt stöd till de ryska beslutsfattare som är ansvariga för destabiliseringen av Ukraina och den olagliga annekteringen av Krim.

Promsvyazbank har verksamhet på Krimhalvön.

Han är därmed i egenskap av ordförande för Promsvyazbank ansvarig för att ha gett stöd till åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

28.2.2022

2.   Enheter

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

56.

Gas Industry Insurance Company SOGAZ

(Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" АО "СОГАЗ")

Adress: Sakharov boulevard 10, Moscow, 107078, Russian Federation

Telefon:

+7 8(495) 234-44-24

+7 8 800 333 0 888

Webbplats: https://sogaz.ru

E-post sogaz@sogaz.ru ; cf@sogaz.ru

Aktiebolaget "Gas Industry Insurance Company SOGAZ" säkerställde att järnvägsinfrastrukturen som binder samman bron över Kertjsundet och hamnen i Taman uppfördes samt säkerställde att bron över Kertjsundet uppfördes. Företaget stödde därmed befästandet av integreringen av den olagligt annekterade Krimhalvön i Ryska federationen, vilket i sin tur ytterligare undergrävde Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

28.2.2022”