21.10.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 373/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2021/1840

av den 20 oktober 2021

om ändring av förordning (EG) nr 1418/2007 om export för återvinning av visst avfall som förtecknas i bilaga III eller IIIA till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 till vissa länder som inte omfattas av OECD-beslutet om kontroll av gränsöverskridande transporter av avfall

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall (1), särskilt artikel 37.2 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 37.2 i förordning (EG) nr 1013/2006 bör kommissionen regelbundet uppdatera kommissionens förordning (EG) nr 1418/2007 (2) vad gäller export för återvinning av visst avfall till vissa länder som inte omfattas av OECD-beslutet (3). Kommissionen gör detta på grundval av nya uppgifter om den lagstiftning som är tillämplig i det berörda tredjelandet när det gäller import av avfall.

(2)

År 2019 sände kommissionen en skriftlig begäran till vissa länder som inte omfattas av OECD-beslutet om en skriftlig bekräftelse på att avfall och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga III eller IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006 och vars export inte är förbjuden enligt artikel 36 i den förordningen får exporteras från Europeiska unionen för återvinning i de länderna. Kommissionen uppmanade också de berörda länderna att ange eventuella nationella kontrollförfaranden som de tillämpar. Svar inkom till kommissionen, däribland begäranden om ytterligare klargöranden (4).

(3)

Vid sitt fjortonde möte i maj 2019 antog partskonferensen för Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av farligt avfall (5) (Baselkonventionen) beslut BC-14/12. Genom detta beslut lades nya koder för plast till i bilagorna till Baselkonventionen, inbegripet kod B3011 i bilaga IX om icke-farligt avfall. Dessa ändringar trädde i kraft den 1 januari 2021. Den 7 september 2020 antog dessutom OECD:s kommitté för miljöpolitik ändringar av bilaga 4 till OECD-beslutet vad gäller farligt plastavfall och gjorde förtydliganden av tilläggen 3 och 4 till OECD-beslutet, som trädde i kraft den 1 januari 2021.

(4)

I enlighet med dessa beslut ändrades genom kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/2174 (6) bilagorna IC, III, IIIA, IV, V, VII och VIII till förordning (EG) nr 1013/2006 för att ta hänsyn till ändringarna avseende koderna för plastavfall i bilagorna till Baselkonventionen och OECD-beslutet. Följaktligen är export av plastavfall från unionen till länder som inte omfattas av OECD-beslutet från och med den 1 januari 2021 endast tillåten om sådant avfall omfattas av den nya koden för plastavfall B3011 i bilaga IX till Baselkonventionen, och bestämmelselandet tillåter import av sådant avfall till sitt territorium.

(5)

Under 2019 och 2020 kontaktade kommissionen de berörda länderna för att få klarhet i vilka nationella förfaranden som gäller för de nya koderna för plast enligt Baselkonventionen. Kommissionen fick svar från 23 länder och tullområden (7).

(6)

Vissa länder har meddelat sin avsikt att tillämpa kontrollförfaranden som skiljer sig från dem som föreskrivs i artikel 37.1 i förordning (EG) nr 1013/2006. I dessa fall, som förtecknas i kolumn d i bilagan till denna förordning, förutsätts det att exportörerna är medvetna om de exakta rättsliga krav som mottagarlandet ställer.

(7)

Om det i bilagan anges att ett land varken förbjuder vissa transporter av avfall eller på dessa tillämpar förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande enligt artikel 35 i förordning 1013/2006, bör artikel 18 i den förordningen gälla i tillämpliga delar för dessa transporter.

(8)

Om ett land förtecknas i bilagan till förordning (EG) nr 1418/2007 och kommissionen förfogar över uppgifter om att den relevanta nationella lagstiftningen har ändrats, men landet inte har avgett någon skriftlig bekräftelse som svar på kommissionens begäranden om upplysningar 2019 och 2020, tillämpas förfarandet för skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande i enlighet med artikel 37.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1013/2006.

(9)

Om ett land inte finns med i förteckningen eller om ett visst slag av avfall eller en viss blandning av avfall inte anges för ett visst land i bilagan till förordning (EG) nr 1418/2007 innebär detta att landet inte har avgett någon skriftlig bekräftelse, eller inte avgett någon skriftlig bekräftelse för detta avfall eller denna blandning av avfall, enligt vilken avfallet eller blandningen får exporteras från unionen till ett detta land för återvinning. I enlighet med artikel 37.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1013/2006 tillämpas förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande vid export för återvinning av avfall vars export inte är förbjuden till dessa länder enligt artikel 36 i den förordningen. I dessa fall, om länderna enligt kolumn a i bilagan till denna förordning har angett att de förbjuder import av allt avfall som omfattas av bilagorna III och IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006, men inte har lämnat någon särskild information om sina nationella kontrollförfaranden för plastavfall som omfattas av avfallskod B3011, bör det allmänna förbudet mot import även anses omfatta plastavfall enligt kod B3011.

(10)

I de fall där länder har angett att allt avfall som omfattas av bilagorna III och IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006 inte omfattas av ett kontrollförfarande eller andra kontrollförfaranden enligt nationell lagstiftning, men inte har lämnat särskild information om sina nationella kontrollförfaranden för plastavfall som omfattas av avfallskod B3011, bör förfarandet för skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande enligt kolumn b i bilagan till den här förordningen anses vara tillämpligt med avseende på kod B3011.

(11)

För länder som inte har svarat på kommissionens begäran om upplysningar strök kommissionen också koderna B3010 och GH013, som inte längre finns.

(12)

OECD-rådet godkände den 25 maj 2021 yttrandet från kommittén för miljöpolitik om huruvida Costa Rica följer OECD-beslutet. Följaktligen är artikel 37.2 i förordning (EG) nr 1013/2006 inte längre tillämplig på Costa Rica, och tabellen för det landet bör därför utgå ur bilagan till förordning (EG) nr 1418/2007.

(13)

Bilagan till förordning (EG) nr 1418/2007 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 1418/2007 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 oktober 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 190, 12.7.2006, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 1418/2007 av den 29 november 2007 om export för återvinning av visst avfall som förtecknas i bilaga III eller IIIA till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 till vissa länder som inte omfattas av OECD-beslutet om kontroll av gränsöverskridande transporter av avfall (EUT L 316, 4.12.2007, s. 6).

(3)  OECD-rådets beslut om kontroll av gränsöverskridande transporter av avfall avsett för återvinning (OECD/LEGAL/0266).

(4)  Svar från Albanien, Andorra, Anguilla, Armenien, Azerbajdzjan, Bahrain, Bangladesh, Belarus, Benin, Bosnien och Hercegovina, Burkina Faso, Kambodja, Kap Verde, Chad, Taiwan, Colombia, Demokratiska republiken Kongo, Kongo, Costa Rica, Elfenbenskusten, Kuba, Ecuador, Egypten, El Salvador, Etiopien, Gabon, Georgien, Ghana, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Hongkong (Kina), Indien, Indonesien, Jamaica, Kosovo*, Kirgizistan, Laos, Libanon, Liberia, Madagaskar, Marocko, Myanmar/Burma, Namibia, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Filippinerna, Qatar, Rwanda, Saint-Lucia, San Marino, São Tomé och Príncipe, Senegal, Serbien, Singapore, Sydafrika, Sri Lanka, Sudan, Thailand, Trinidad och Tobago, Turkmenistan, Ukraina, Förenade Arabemiraten, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam och Zambia.

*Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.

Colombia blev medlem i OECD den 28 april 2020. Förordning (EG) nr 1418/2007 kommer att upphöra att gälla för Colombia när relevanta OECD-organ har fastställt att Colombia följer OECD-beslutet fullt ut.

(5)  1673 UNTS s. 57.

(6)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/2174 av den 19 oktober 2020 om ändring av bilagorna IC, III, IIIA, IV, V, VII och VIII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall (EUT L 433, 22.12.2020, s. 11).

(7)  Tullområdena förtecknas separat i bilagan, även om de tillhör samma land.


BILAGA

Bilagan till förordning (EG) nr 1418/2007 ska ändras på följande sätt:

(1)

Tabellen för Albanien ska ersättas med följande:

Albanien

a)

b)

c)

d)”

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006, utom från B1010:

Skrot av järn eller stål med hög renhet (98 %)

Skrot av aluminium med hög renhet (95 %)

 

Från B1010:

Skrot av järn eller stål med hög renhet (98 %)

Skrot av aluminium med hög renhet (95 %)

 

(2)

Tabellen för Anguilla ska ersättas med följande:

Anguilla

a)

b)

c)

d)”

 

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

(3)

Tabellen för Argentina ska ersättas med följande:

Argentina

a)

b)

c)

d)

Enskilda avfallsslag

 

 

 

B1010

B1020

 

 

 

 

 

 

B1030–B1050

B1060

 

 

 

 

 

 

B1070–B1090

Från B1100:

Hårdzink

Zinkdrosser (ogranulerad slagg):

Toppdross (> 90 % zink)

Bottendross (> 92 % zink)

Dross från gjutning (> 85 % Zn)

Dross från varmgalvanisering (> 92 % Zn)

Avdragen zinkslagg (skimmings)

 

 

Från B1100:

Dross från aluminiumsmältning, med undantag av saltslagg

Avfall från eldfast väggbeklädnad, även smältdeglar, som härrör från smältning av koppar

Slagg från bearbetning av ädelmetaller för vidare raffinering

Tantalhaltig tennslagg med lägre tennhalt än 0,5 %

 

 

 

B1115–B1130

B1140

 

 

 

 

 

 

B1150–B1230

B1240

 

 

 

 

 

 

B1250–B2110

B2120–B2130

 

 

 

Från B3020:

Osorterat skrot

 

 

Från B3020:

Allt annat avfall

 

 

 

B3030–B3120

B3130–B4030

 

 

 

 

 

 

GB040–GC010

GC020

 

 

 

 

 

 

GC030–GF010

GG030; GG040

 

 

 

 

 

 

GN010–GN030

Blandningar av avfall

 

 

 

Blandning av B1010 och B1050

 

 

 

Blandning av B1010 och B1070

 

 

 

Blandning av B3040 och B3080

 

 

 

Blandning av B1010

 

 

 

Blandning av B2010

 

 

 

Blandning av B2030

Blandning av B3020

Osorterat skrot

 

 

Blandning av B3020

Alla andra blandningar av avfall

 

 

 

Blandning av B3030

 

 

 

Blandning av B3040

 

 

 

Blandning av B3050”

(4)

Tabellen för Armenien ska ersättas med följande:

Armenien

a)

b)

c)

d)

Enskilda avfallsslag

 

B1100

 

 

 

B1170–B1240

 

 

B3040

 

 

 

 

B3060

 

 

 

B3080

 

 

B3140

 

 

 

 

 

Allt annat avfall som förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1013/2006”

 

(5)

Tabellen för Azerbajdzjan ska ersättas med följande:

Azerbajdzjan

a)

b)

c)

d)

Enskilda avfallsslag

 

Från B1010:

Allt annat avfall

 

Från B1010:

Skrot av tenn

Skrot av sällsynta jordartsmetaller

 

B1020–B1120

 

 

 

 

 

B1130

 

B1140–B1250

 

 

 

Från B2010:

Avfall av skiffer, ävengrovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom sågning eller

på annat sätt

Glimmeravfall

Avfall av leucit, nefelin och nefelinsyenit

Avfall av flusspat

 

Från B2010:

Avfall av naturlig grafit

Avfall av fältspat

Fast kiselhaltigt avfall med undantag av avfall som används i gjutprocesser

 

 

 

B2020–B2030

 

Från B2040:

Delvisraffinerat kalciumsulfat bildat vid avsvavling av rökgaser

Slagg från framställning av koppar Slagg från framställning av koppar, kemiskt stabiliserad, med hög järnhalt (mer än 20 %) och bearbetad enligt industriella specifikationer (t.ex. DIN 4301 och DIN 8201 ), huvudsakligenför byggändamåloch blästring

Svavel i fast form

Natrium-, kalium- och

kalciumklorider

Glasavfall innehållande litiumtantal och litiumniob

Från B2040:

Avfall av gipsplattor från rivning av byggnader

Kalk från framställning av kalciumcyanamid (med pH under 9)

Karborundum (kiselkarbid)

Krossad betong

 

B2060—B2070

 

 

 

 

 

B2080

 

B2090–B2100

 

 

 

 

 

B2110

 

B2120

 

 

 

 

 

B2130

 

 

 

B3020–B3035

 

B3040

 

 

 

 

 

B3050

 

Från B3060:

Avfall från framställning av vin

 

Från B3060:

Allt annat avfall

 

 

 

B3065–B3120

 

B3130–B4030

 

 

 

GB040–GC050

 

 

 

 

 

GC020–GG040

 

 

 

GN010–GN030”

(6)

Tabellen för Bahrain ska ersättas med följande:

Bahrain

a)

b)

c)

d)

B3011

Allt annat avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006”

 

 

(7)

Tabellen för Bangladesh ska ersättas med följande:

Bangladesh

a)

b)

c)

d)

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006, utom

Från B1010:

Avfall och skrot av järn eller stål;

Avfall och skrot av aluminium;

Avfall och skrot av koppar

B2020

B3020

 

 

Från B1010:

Avfall och skrot av järn eller stål

Avfall och skrot av aluminium

Avfall och skrot av koppar

 

 

 

B2020

 

 

 

B3020”

(8)

Tabellen för Belarus ska ersättas med följande:

Belarus

a)

b)

c)

d)

Enskilda avfallsslag

 

 

B1010–B1160

 

 

B1170–B1210

 

 

 

 

B1220

 

 

B1230–B1240

 

 

 

 

B1250–B2130

 

 

 

B3020–B3035

 

Från B3040:

Avfall och skrot av hårdgummi (t.ex. ebonit)

Från B3040:

Allt annat avfall

 

 

 

 

B3050

 

 

Från B3060:

Avfall från framställning av vin

Från B3060:

Allt annat avfall

 

 

 

B3065–B3070

 

 

B3080

 

 

 

 

B3090–B3130

 

 

B3140

 

 

 

 

B4010–B4030

 

 

 

GB040–GG030

 

 

GG040

 

 

 

 

GN010–GN030

 

Blandningar av avfall

 

 

Blandning av B1010 och B1050

 

 

 

Blandning av B1010 och B1070

 

 

Blandning av B3040 och B3080

 

 

 

 

Blandning av B1010

 

 

 

Blandning av B2010

 

 

 

Blandning av B2030

 

 

 

Blandning av B3020

 

 

 

Blandning av B3030

 

 

Blandning av B3040

 

 

 

 

Blandning av B3050”

 

(9)

Tabellen för Benin ska ersättas med följande:

Benin

a)

b)

c)

d)

 

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006”

 

 

(10)

Tabellen för Bosnien och Hercegovina ska ersättas med följande:

Bosnien och Hercegovina

a)

b)

c)

d)

Enskilda avfallsslag

 

 

 

Från B1010:

Skrot av järn eller stål

Skrot av koppar

Skrot av aluminium

Skrot av zink

Skrot av tenn

 

 

 

Från B1020:

Skrot av bly (med undantag av blybatterier)

 

 

 

B1050

 

 

 

B1090

 

 

 

Från B1100:

Tantalhaltiga tennslagger med lägre tennhalt än 0,5 %

Från B1120:

Övergångsmetaller, med undantag av katalysatoravfall (förbrukade katalysatorer, katalysatorer i vätskeform eller andra katalysatorer) i förteckning A

Skandium

Vanadin

Mangan

Kobolt

Koppar

Yttrium

Niob

Hafnium

Volfram

Titan

Krom

Järn

Nickel

Zink

Zirkonium

Molybden

Tantal

Rhenium

 

 

 

B1130

 

 

 

B2020

 

 

 

B3020

 

 

 

B3050

 

 

 

B3065

 

 

 

B3140

 

 

 

GC020”

(11)

Tabellen för Brasilien ska ersättas med följande:

Brasilien

a

b

c

d

Enskilda avfallsslag

 

 

Från B1010:

Ädelmetaller (guld, silver och platinagruppen, men inte kvicksilver)

Skrot av järn eller stål

Skrot av koppar

Skrot av aluminium

Skrot av tenn

Skrot av titan

Från B1010:

Skrot av nickel

Skrot av zink

Skrot av volfram

Skrot av molybden

Skrot av tantal

Skrot av magnesium

Skrot av kobolt

Skrot av vismut

Skrot av zirkonium

Skrot av mangan

Skrot av germanium

Skrot av vanadin

Skrot av hafnium, indium, niob, rhenium och gallium

Skrot av torium

Skrot av sällsynta jordartsmetaller

Skrot av krom

 

B1020

 

 

 

 

B1030

 

 

B1031–B1040

 

B1031–B1040

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070

 

 

B1080–B1090

 

B1080–B1090

 

Från B1100:

Zinkdrosser (ogranulerad slagg)

Toppdross (> 90 % zink)

Bottendross (> 92 % zink)

Dross från gjutning (> 85 % Zn)

Dross från varmgalvanisering (> 92 %)

Avdragen zinkslagg (skimmings)

Avfall från eldfast väggbeklädnad, även smältdeglar, som härrör från smältning av koppar

Slagg från bearbetning av ädelmetaller för vidare raffinering

Tantalhaltig tennslagg med lägre tennhalt än 0,5 %

Från B1100:

Hårdzink

Dross från aluminiumsmältning, med undantag av saltslagg

Från B1100:

Zinkdrosser (ogranulerad slagg)

Toppdross (> 90 % zink)

Bottendross (> 92 % zink)

Dross från gjutning (> 85 % Zn)

Dross från varmgalvanisering (> 92 %)

Avdragen zinkslagg (skimmings)

Avfall från eldfast väggbeklädnad, även smältdeglar, som härrör från smältning av koppar

Slagg från bearbetning av ädelmetaller för vidare raffinering

Tantalhaltig tennslagg med lägre tennhalt än 0,5 %

 

 

B1115

 

 

B1120

 

B1120

 

 

B1130

 

 

B1140

 

B1140

 

 

B1150

 

 

B1160–B1220

 

B1160–B1220

 

 

B1230–B2020

 

 

B2030

 

B2030

 

 

B2040–B2130

 

 

 

B3020–B3050

 

B3060–B3070

 

 

 

 

 

B3080–B3130

 

B3140

 

 

 

 

 

B4010–B4030

 

 

 

 

GB040–GG020

 

GC030–GC050

 

GC030–GC050

 

 

GE020–GF010

 

 

GG030–GG040

 

GG030–GG040

GN010–GN030

 

 

 

Blandningar av avfall

 

 

 

Blandning av B1010 och B1050

 

 

 

Blandning av B1010 och B1070

 

 

Blandning av B3040 och B3080

 

 

 

 

Blandning av B1010

 

 

Blandning av B2010

 

 

 

Blandning av B2030

 

 

 

Blandning av B3020

 

 

 

Blandning av B3030

 

 

 

Blandning av B3040

 

 

 

Blandning av B3050”

 

(12)

Tabellen för Burkina Faso ska ersättas med följande:

Burkina Faso

a)

b)

c)

d)

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006”

 

 

 

(13)

Tabellen för Kambodja ska ersättas med följande:

Kambodja

a)

b)

c)

d)

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006, utom B3011”

 

 

B3011

(14)

Tabellen för Kap Verde ska ersättas med följande:

Kap Verde

a)

b)

c)

d)

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006”

 

 

 

(15)

Tabellen för Kina ska utgå.

(16)

Tabellen för Taiwan ska ersättas med följande:

Taiwan

a)

b)

c)

d)

 

Från B1010:

Ädelmetaller (guld, silver och platinagruppen, men inte kvicksilver)

Skrot av molybden

Skrot av tantal

Skrot av kobolt

Skrot av vismut

Skrot av zirkonium

Skrot av mangan

Skrot av vanadin

Skrot av hafnium, indium, niob, rhenium och gallium

Skrot av torium

Skrot av sällsynta jordartsmetaller

Skrot av krom

 

Från B1010:

Skrot av järn eller stål

Skrot av koppar

Skrot av nickel

Skrot av aluminium

Skrot av zink

Skrot av tenn

Skrot av volfram

Skrot av magnesium

Skrot av titan

Skrot av germanium

Från B1020:

Skrot av kadmium

Skrot av bly (med undantag av blybatterier)

Skrot av selen

Från B1020:

Skrot av antimon

Skrot av beryllium

Skrot av tellur

 

 

 

B1030–B1031

 

 

B1040

 

 

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070–B1090

 

 

 

Från B1100:

Dross från aluminiumsmältning, med undantag av saltslagg

 

Från B1100:

Hårdzink

Zinkdrosser (ogranulerad slagg)

 

B1115

 

 

 

B1120

 

B1120

 

B1130–B1150

 

 

B1160

 

 

 

 

B1170–B1250

 

 

 

B2010–B2030

 

 

 

Från B2040:

Delvis raffinerat kalciumsulfat bildat vid avsvavling av rökgaser

Avfall av gipsplattor från rivning av byggnader

Svavel i fast form

Kalk från framställning av kalciumcyanamid (med pH under 9)

Natrium-, kalium- och kalciumklorider

Karborundum (kiselkarbid)

Krossad betong

Glasavfall innehållande litiumtantal och litiumniob

 

Från B2040:

Slagg från framställning av koppar, kemiskt stabiliserad, med hög järnhalt (mer än 20 %) och bearbetad enligt industriella specifikationer (t.ex. DIN 4301 och DIN 8201 ), huvudsakligen för byggändamål och blästring

 

B2060–B2130

 

 

 

 

 

B3011

 

Från B3020:

Av papper eller kartong, tillverkade huvudsakligen av mekanisk massa

Annat, inbegripet men inte begränsat till

1.

laminerad kartong

2.

osorterat skrot

 

Från B3020:

Av oblekt papper eller kartong eller av wellpapp eller kartong

Av annat papper eller annan kartong, tillverkade huvudsakligen av blekt kemisk massa, inte färgade i mälden

 

B3026–B3035

 

 

 

B3040

 

B3040

 

 

 

B3050

 

B3060

 

 

B3065

 

 

 

 

B3070

 

 

 

B3080

 

B3080

B3090–B3100

 

 

 

 

B3110–B3140

 

 

 

B4010

 

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

 

 

GB040

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

GC030

 

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010–GN030

 

 

Blandningar av avfall

 

Alla blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006”

 

 

(17)

Tabellen för Colombia ska ersättas med följande:

Colombia

a)

b)

c)

d)

Enskilda avfallsslag

 

 

B1010–B1070

 

 

 

 

B1080

 

 

B1090

 

 

 

 

B1100

 

 

B1115–B1150

 

 

 

 

B1160

 

 

B1170–B1190

 

 

 

 

B1200

 

 

B1210

 

 

 

 

B1220

 

 

B1230–B1250

 

 

 

Från B2010:

Allt annat avfall

Från B2010:

Glimmeravfall

 

 

B2020–B2030

 

 

 

Från B2040:

Allt annat avfall

Från B2040:

Slagg från framställning av koppar, kemiskt stabiliserad, med hög järnhalt (mer än 20 %) och bearbetad enligt industriella specifikationer (t.ex. DIN 4301 och DIN 8201 ), huvudsakligen för byggändamål och blästring

 

 

B2060–B2130

 

 

 

B3020

 

 

 

Från B3030:

Avfall av natursilke (inbegripet silkeskokonger, inte lämpliga för avhaspling, garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

okardat och okammat

annat

Avfall av ull eller av fina eller grova djurhår, inbegripet garnavfall men inte rivet avfall och riven lump

kamavfall av ull eller fina djurhår

annat avfall av ull eller fina djurhår

avfall av grova djurhår

Avfall av bomull (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump):

garnavfall (inbegripet trådavfall)

rivet avfall och riven lump

av annat slag

Blånor och avfall av lin

Blånor och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av jute och andra bastfibrer för textilt ändamål (med undantag av lin, hampa och rami)

Avfall (inbegripet kamavfall, garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av konstfibrer

av syntetfibrer

av regenatfibrer

Begagnade kläder och andra begagnade textilvaror

Begagnade trasor, snöravfall, tågvirke, rep och kablar samt förslitna artiklar av snöre, tågvirke, rep och kablar av textil som är

sorterade

av annat slag

Från B3030:

Blånor och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av mjukhampa (Cannabis sativa L.)

Blånor och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av sisal och andra textilfibrer från växter av släktet Agave

Blånor, kamavfall och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av kokosfibrer

Blånor, kamavfall och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av abaca (manillahampa eller Musa textilis Nee)

Blånor, kamavfall och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av rami och andra växtfibrer, som inte anges någon annanstans

 

 

B3035–B3040

 

 

 

Från B3050:

Korkavfall: krossad, granulerad eller malen kork

Från B3050:

Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn, briketter, pelletar eller liknande former

 

 

Från B3060:

Avfall från framställning av vin

Annat avfall från agrara livsmedelsindustrier med undantag av de biprodukter som uppfyller nationella och internationella krav och normer för livsmedel eller djurfoder

Från B3060:

Allt annat avfall

 

 

 

B3065

 

 

Från B3070:

Avfall av människohår

Halmavfall

Från B3070:

Deaktiverat svampmycel från framställning av penicillin för användning i djurfoder

 

 

B3080

 

 

 

 

B3090–B3100

 

 

B3110–B3130

 

 

 

 

B3140–B4010

 

 

B4020–B4030

 

 

 

Från GB040:

Avfall från eldfast väggbeklädnad, även smältdeglar, som härrör från smältning av koppar

Tantalhaltig tennslagg med lägre tennhalt än 0,5 %

Från GB040:

Slagg från bearbetning av ädelmetaller för vidare raffinering

 

 

GB040

 

 

 

GC010

 

 

 

 

GC020

 

 

GC030–GF010

 

 

 

 

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010–GN030

Blandningar av avfall

 

 

 

Blandning av B1010 och B1050

 

 

 

Blandning av B1010 och B1070

 

 

 

Blandning av B1010

 

 

Alla andra blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006”

 

(18)

Följande tabell för Kongo ska föras in i alfabetisk ordning:

Kongo

a)

b)

c)

d)

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006”

 

 

 

(19)

Tabellen för Costa Rica ska utgå.

(20)

Tabellen för Kuba ska ersättas med följande:

Kuba

a)

b)

c)

d)

 

B3011

Allt annat avfall som förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1013/2006”

 

(21)

Tabellen för Curaçao ska ersättas med följande:

Curaçao

a)

b)

c)

d)

Enskilda avfallsslag

 

B1010–B2130

 

 

 

B3020

 

 

Från B3030:

Begagnade kläder och andra begagnade textilvaror

Begagnade trasor, snöravfall, tågvirke, rep och kablar samt förslitna artiklar av snöre, tågvirke, rep och kablar av textil

Från B3030:

Allt annat avfall

 

 

B3035

 

 

 

 

B3040–B3065

 

 

B3070

 

 

 

 

B3080–B4030

 

 

 

GB040–GC010

 

 

GG030–GG040

 

 

 

 

 

 

 

GN010–GN030

 

 

 

Blandningar av avfall

 

Alla blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006”

 

 

(22)

Tabellen för Ecuador ska ersättas med följande:

Ecuador

a)

b)

c)

d)

 

B3011

 

Allt annat avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006”

(23)

Tabellen för Egypten ska ersättas med följande:

Egypten

a)

b)

c)

d)

Enskilda avfallsslag

Från B1010:

Avfall som innehåller sexvärda kromföreningar

Från B1010:

Skrot av järn eller stål

Skrot av koppar

Skrot av aluminium

 

Från B1010:

Allt annat avfall

 

 

 

B1020

B1030–B1040

 

 

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070

 

 

B1080–B1140

 

 

 

 

B1150

 

 

B1160

 

 

 

B1190

 

 

 

 

 

 

B1210–B1230

 

B1240

 

 

 

 

 

B1250

B2010

 

 

 

Från B2020:

Krossglas från katodstrålerör och annat aktiverat glas

Från B2020:

Allt annat avfall

 

 

 

B2030

 

 

Från B2040:

Slagg från framställning av koppar, kemiskt stabiliserad, med hög järnhalt (mer än 20 %) och bearbetad enligt industriella specifikationer (t.ex. DIN 4301 och DIN 8201 ), huvudsakligen för byggändamål och blästring

Från B2040:

Allt annat avfall

 

 

B2060–B2080

 

 

 

B2090

 

 

 

 

B2100–B2110

 

 

B2120

 

 

 

 

B2130

 

 

 

 

 

B3011

 

 

 

B3020–B3027

 

B3030; B3035

 

 

 

 

 

B3040

 

B3050–B3070

 

 

 

 

 

B3080

B3090–B3130

 

 

 

 

 

 

B3140

B4010

 

 

 

B4020

 

 

 

 

B4030

 

 

GC010–GC050

 

 

 

GE020

 

 

 

 

GF010

 

 

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010–GN030

 

 

 

Blandningar av avfall

Blandning av B1010 och B1050, om den innehåller sexvärdiga kromföreningar

Blandning av B1010 och B1070, om den innehåller sexvärdiga kromföreningar

Blandning av B1010, om den innehåller sexvärdiga kromföreningar

Blandning av B1010 och B1050, med undantag av sådana som innehåller sexvärdiga kromföreningar

Blandning av B1010 och B1070, med undantag av sådana som innehåller sexvärdiga kromföreningar

Blandning av B1010, om den innehåller skrot av järn eller stål, skrot av koppar eller skrot av aluminium

 

Blandning av B1010, med undantag av sådana som innehåller sexvärdiga kromföreningar, eller innehåller skrot av järn och stål, skrot av koppar eller skrot av aluminium

Blandning av B2010

 

 

 

 

Blandning av B2030

 

 

 

Blandning av B3020

 

 

 

Blandning av B3030

 

 

 

 

 

Blandning av B3040

 

Blandning av B3050

 

Blandning av B3040 och B3080”

(24)

Tabellen för El Salvador ska ersättas med följande:

El Salvador

a)

b)

c)

d)

 

B3011

 

Allt annat avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006”

(25)

Tabellen för Georgien ska ersättas med följande:

Georgien

a)

b)

c)

d)

 

 

 

B1010; B1020

B1030–B1110

 

 

 

 

 

 

B1115

B1120–B1190

 

 

 

 

 

 

B1200

B1210–B1250

 

 

 

 

 

 

B2020

B2030

 

 

 

Från B2040:

Allt annat avfall

 

 

Från B2040:

Slagg från framställning av koppar, kemiskt stabiliserad, med hög järnhalt (mer än 20 %) och bearbetad enligt industriella specifikationer (t.ex. DIN 4301 och DIN 8201 ), huvudsakligen för byggändamål och blästring

 

 

 

B2050

B2060–B2130

 

 

 

 

 

 

B3020

B3026; B3027

 

 

 

B3030–B3040

 

 

 

 

 

 

B3050

 

 

 

B3060

B3065–B3140

 

 

 

B4010–B4030

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

 

 

 

 

 

 

GN010–GN030

Blandningar av avfall

Blandning av B1010 och B1050

 

 

Blandning av B1010

Blandning av B1010 och B1070

 

 

 

Blandning av B2010

 

 

 

Blandning av B2030

 

 

 

 

 

 

Blandning av B3020

Blandning av B3030

 

 

 

Blandning av B3040 och B3080

 

 

 

Blandning av B3040

 

 

 

 

 

 

Blandning av B3050”

(26)

Tabellen för Ghana ska ersättas med följande:

Ghana

a)

b)

c)

d)

 

B3011

 

Allt annat avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006”

(27)

Följande tabell för Haiti ska föras in i alfabetisk ordning:

Haiti

a)

b)

c)

d)

 

B3011

Allt annat avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006”

 

(28)

Tabellen för Hongkong (Kina) ska ersättas med följande:

Hongkong (Kina)

a)

b)

c)

d)

Enskilda avfallsslag

 

B1010–B1030

 

 

B1031

 

 

 

 

B1040–B1050

 

 

B1060–B1090

 

 

 

 

B1100

 

 

 

B1115

 

 

Från B1120:

Lantanider (sällsynta jordartsmetaller)

Lantan

Praseodym

Samarium

Gadolinium

Dysprosium

Erbium

Ytterbium

Cerium

Neodym

Europium

Terbium

Holmium

Tulium

Lutetium

Från B1120:

Övergångsmetaller, med undantag av katalysatoravfall (förbrukade katalysatorer, katalysatorer i vätskeform eller andra katalysatorer) i förteckning A

Skandium

Vanadin

Mangan

Kobolt

Koppar

Yttrium

Niob

Hafnium

Volfram

Titan

Krom

Järn

Nickel

Zink

Zirkonium

Molybden

Tantal

Rhenium

 

 

B1140–B1190

 

 

 

 

B1200; B1210

 

 

B1220

 

 

 

 

B1230

 

 

B1240

 

 

 

 

B1250

 

 

 

B2010–B2040

 

 

B2060–B2080

 

 

 

 

B2090

 

 

B2100

 

 

 

 

B2110

 

 

B2120; B2130

 

 

 

 

B3020–B3090

 

 

B3100; B3110

 

 

 

 

B3120

 

 

B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010–B4030

 

 

 

 

GB040

 

 

 

GC010

 

 

GC020

kretskortsavfall

GC020

utom kretskortsavfall

 

 

 

GC030

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020–GN030

 

 

Blandningar av avfall

Blandning av B1010 och B1070

Blandning av B1010 och B1050

 

 

 

Blandning av B1010

 

 

 

Blandning av B2010

 

 

 

Blandning av B2030

 

 

 

Blandningar av B3020 begränsade till oblekt papper eller kartong eller av wellpapp eller kartong, annat papper eller annan kartong, tillverkade huvudsakligen av blekt kemisk massa, inte färgade i mälden, papper eller kartong, tillverkade huvudsakligen av mekanisk massa (till exempel tidningar, tidskrifter och liknande tryckalster)

 

 

 

Blandning av B3030

 

 

 

Blandning av B3040

 

 

 

Blandning av B3040 och B3080

 

 

 

Blandning av B3050”

 

 

(29)

Tabellen för Indien ska ersättas med följande:

Indien

a)

b)

c)

d)

 

 

 

Från B1010:

Avfall av metaller och metallegeringar i metallisk, icke-spridbar form:

Skrot av torium

Skrot av sällsynta jordartsmetaller

Från B1010:

Avfall av metaller och metallegeringar i metallisk, icke-spridbar form:

Ädelmetaller (guld, silver och platinagruppen, men inte kvicksilver)

Skrot av järn eller stål

Skrot av koppar

Skrot av nickel

Skrot av aluminium

Skrot av zink

Skrot av tenn

Skrot av volfram

Skrot av molybden

Skrot av tantal

Skrot av magnesium

Skrot av kobolt

Skrot av vismut

Skrot av titan

Skrot av zirkonium

Skrot av mangan

Skrot av germanium

Skrot av vanadin

Skrot av hafnium, indium, niob, rhenium och gallium

Skrot av krom

 

 

 

B1020

 

 

 

B1030

 

 

 

B1031

 

 

 

B1040

 

 

 

B1050:

Tungfraktion av blandat icke-järnmetallskrot som innehåller kadmium, antimon, bly och tellur

B1050:

Tungfraktion av blandat icke-järnmetallskrot som innehåller andra metaller än de angivna

 

 

 

B1060

 

 

 

B1070

 

 

 

B1080

 

 

 

B1090

 

 

 

Från B1100:

Metallhaltigt avfall från smältning och raffinering av metaller:

Hårdzink

Zinkdrosser (ogranulerad slagg):

Toppdross (> 90 % Zn)

Bottendross (> 92 % Zn)

Dross från gjutning (> 85 % Zn)

Dross från varmgalvanisering (> 92 % Zn)

Avdragen zinkslagg (skimmings)

Dross från aluminiumsmältning, med undantag av saltslagg

B1115

 

 

 

 

 

 

B1120–B1240

B1250

 

 

 

 

 

 

B2010–B2100

B2110–B2130

 

 

 

B3020; B3026

 

 

 

 

 

 

B3027

 

 

 

Från B3030:

Textilavfall. Följande ämnen som framställts enligt specifikation, under förutsättning att de inte blandas med annat avfall:

Avfall av ull eller av fina eller grova djurhår, inbegripet garnavfall men inte rivet avfall och riven lump

kamavfall av ull eller fina djurhår

annat avfall av ull

eller av fina djurhår

avfall av grova djurhår

Avfall av bomull (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

garnavfall (inbegripet trådavfall)

rivet avfall och riven lump

av annat slag

Blånor och avfall av lin

Blånor och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av mjukhampa (Cannabis sativa)

Blånor och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av jute och andra bastfibrer för textilt ändamål (med undantag av lin, hampa och rami)

Blånor och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av sisal och andra textilfibrer från växter av släktet Agave

Blånor, kamavfall och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av kokosfibrer

Blånor, kamavfall och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av abaca (manillahampa eller Musa textilis Nee)

Blånor, kamavfall och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av rami och andra växtfibrer, som inte anges någon annanstans

Avfall (inbegripet kamavfall, garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av konstfibrer

av syntetfibrer

av regenatfibrer

Begagnade kläder och andra begagnade textilvaror

Begagnade trasor, snöravfall, tågvirke, rep och kablar samt förslitna artiklar av snöre, tågvirke, rep och kablar av textil som är

sorterade

av annat slag

 

 

 

B3035–B3060

B3065

 

 

 

 

 

 

B3070–B3130

 

 

 

B3140:

Avfall av däck, med undantag av sådant som inte går till resursåtervinning, materialåtervinning eller regenerering, men inte sådant som går till direkt återanvändning

B3140:

Flygplansdäck som exporteras till tillverkare av originalutrustning för regummering och återimporteras efter regummering av flygbolag för luftfartygsunderhåll och som förvaras antingen ombord eller under respektive flygbolags överinseende i lager under tullförsegling på flygsidan

 

 

 

B4010–B4030

 

 

 

GB040

Slagg från bearbetning av ädelmetaller och koppar för vidare förädling

262030 262090

Avfall från eldfast väggbeklädnad, även smältdeglar, som härrör från smältning av koppar

Slagg från bearbetning av ädelmetaller för vidare raffinering

Tantalhaltiga tennslagger med lägre tennhalt än 0,5 %

 

 

 

GC010

Elektrisk utrustning som endast består av metaller och legeringar

 

 

 

GC020

Elektroniskt avfall (t.ex. kretskort, elektroniska komponenter och tråd) och tillvaratagna elektroniska komponenter som lämpar sig för återvinning av metaller och ädelmetaller

 

 

 

GG040”

(30)

Tabellen för Indonesien ska ersättas med följande:

Indonesien

a)

b)

c)

d)

Enskilda avfallsslag

B1010

Skrot av torium

 

 

Allt avfall i B1010, utom

Skrot av torium

B1020

 

 

Från B1020:

Skrot av antimon, beryllium eller kadmium

B1030–B1250

 

 

 

B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

B2030–B2130

 

 

 

 

 

 

B3011

Från B3020:

Laminerad kartong

 

 

B3020 utom laminerad kartong

B3026; B3027

 

 

 

Från B3030:

Begagnade kläder och andra begagnade textilvaror

 

 

B3030 utom begagnade kläder och andre begagnade textilvaror

B3035

 

 

 

 

 

 

B3040

B3050–B3070

 

 

 

 

 

 

B3080

B3090–B3140

 

 

 

GB040–GC050

 

 

 

GE020

 

 

 

Blandningar av avfall

Allt avfall i denna kategori”

 

 

 

(31)

Tabellen för Iran (Islamiska republiken Iran) ska ersättas med följande:

Iran (Islamiska republiken Iran)

a)

b)

c)

d)

 

B1010–B1090

 

 

Från B1100:

Följande zinkdrosser (ogranulerad slagg):

Dross från varmgalvanisering (> 92 % Zn)

Avdragen zinkslagg (skimmings)

Dross från aluminiumsmältning, med undantag av saltslagg

Avfall från eldfast väggbeklädnad, även smältdeglar, som härrör från smältning av koppar

Slagg från bearbetning av ädelmetaller för vidare raffinering

Tantalhaltiga tennslagger med lägre tennhalt än 0,5 %

Från B1100:

Hårdzink

Följande zinkdrosser (ogranulerad slagg):

Toppdross (> 90 % Zn)

Bottendross (> 92 % Zn)

Dross från gjutning (> 85 % Zn)

 

 

B1115

 

 

 

 

B1120–B1150

 

 

B1160–B1210

 

 

 

 

B1220–B2010

 

 

B2020–B2130

 

 

 

 

B3020

 

 

B3030–B3040

 

 

 

Från B3050:

Korkavfall: krossad, granulerad eller malen kork

Från B3050:

Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn, briketter, pelletar eller liknande former

 

 

B3060–B3070

 

 

 

 

B3080

 

 

B3090–B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010–B4030

 

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 70 01

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010

 

 

 

GN020

 

 

 

GN030”

 

 

 

(32)

Följande tabell för Jamaica ska föras in i alfabetisk ordning:

Jamaica

a)

b)

c)

d)

 

B3011

Allt annat avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006”

 

(33)

Tabellen för Kazakstan ska ersättas med följande:

Kazakstan

a)

b)

c)

d)

Enskilda avfallsslag

 

B1010–B1160

 

 

 

B1170–B1240

 

B1170–B1240

 

B1250–B2130

 

 

 

B 3020–B 3035

 

 

 

Från B3040:

Avfall och skrot av hårdgummi (t.ex. ebonit)

 

Från B3040:

Annat avfall av gummi (med undantag av sådant avfall som anges någon annanstans)

 

B3050

 

 

 

B3060

Avfall från agrara livsmedelsindustrier, under förutsättning att det inte är smittsamt, utom avfall från framställning av vin

 

B3060

Endast avfall från framställning av vin

 

B3065–B3070

 

 

 

B3080

 

B3080

 

B3090–B3130

 

 

 

B3140

 

B3140

 

B4010–B4030

 

 

 

GB040–GG030

 

 

 

GG040

 

GG040

 

GN010–GN030

 

 

Blandningar av avfall

 

Blandning av B1010 och B1050

 

 

 

Blandning av B1010 och B1070

 

 

 

Blandning av B3040 och B3080

 

Blandning av B3040 och B3080

 

Blandning av B1010

 

 

 

Blandning av B2010

 

 

 

Blandning av B2030

 

 

 

Blandning av B3020

 

 

 

Blandning av B3030

 

 

Blandning av B3040

 

 

 

 

Blandning av B3050”

 

 

(34)

Följande tabell för Kosovo ska föras in i alfabetisk ordning:

”Kosovo  (*)

a)

b)

c)

d)

 

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

 

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006”

(*)  Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.”"

(35)

Tabellen för Kuwait ska ersättas med följande:

Kuwait

a

b

c

d

 

 

 

B1010

Allt annat avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006”

 

 

 

(36)

Tabellen för Kirgizistan ska ersättas med följande:

Kirgizistan

a)

b)

c)

d)

Enskilda avfallsslag

Från B1010:

Skrot av torium

 

 

Från B1010:

Allt annat avfall

B1020–B1115

 

 

 

Från B1120:

Alla lantanider (sällsynta jordartsmetaller)

 

 

Från B1120:

Alla övergångsmetaller, med undantag av katalysatoravfall (förbrukade katalysatorer, katalysatorer i vätskeform eller andra katalysatorer) i förteckning A

 

 

 

B1130

B1140

 

 

 

 

 

 

B1150

B1160–B1240

 

 

 

 

 

 

B1250

B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

Från B2030:

Keramiskt baserade fibrer, som inte anges eller ingår någon annanstans

 

 

Från B2030:

Avfall och skrot av kermeter (metallkeramiska kompositer)

B2040–B2130

 

 

 

 

 

 

B3020

Från B3030:

Blånor och avfall av lin

Blånor och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av mjukhampa (Cannabis sativa L.)

 

 

Från B3030:

Allt annat avfall

B3035–B3040

 

 

 

 

 

 

B3050

Från B3060:

Allt annat avfall

 

 

Från B3060:

Torkat och steriliserat vegetabiliskt avfall samt vegetabiliska återstoder och biprodukter av sådana slag som används vid utfodring av djur, som inte anges någon annanstans, även i form av pelletar

 

 

 

B3065

B3070–B4030

 

 

 

GB040–GN030

 

 

 

Blandningar av avfall

 

 

 

Alla blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006”

(37)

Följande tabell för Laos ska föras in i alfabetisk ordning:

Laos

a)

b)

c)

d)

Från B1010:

Skrot av torium

B1010, utom skrot av torium

 

 

 

B1020–B1250

 

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

 

GC010; GC020

 

 

 

 

 

 

Allt annat avfall som förtecknas i bilaga III och alla blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006”

(38)

Tabellen för Libanon ska ersättas med följande:

Libanon

a)

b)

c)

d)

Från B1010:

Skrot av krom

Från B1010:

Allt annat avfall

 

B1010, utom

Skrot av krom

B1020–B1090

 

 

 

Från B1100:

Avdragen zinkslagg (skimmings)

Dross från aluminiumsmältning, med undantag av saltslagg

Från B1100:

Hårdzink

Zinkdrosser (ogranulerad slagg)

Toppdross (> 90 % Zn)

Bottendross (> 92 % Zn)

Dross från gjutning (> 85 % Zn)

Dross från varmgalvanisering (> 92 % Zn)

Avfall från eldfast väggbeklädnad, även smältdeglar, som härrör från smältning av koppar

Slagg från bearbetning av ädelmetaller för vidare raffinering

Tantalhaltiga tennslagger med lägre tennhalt än 0,5 %

 

Från B1100:

Hårdzink

Zinkdrosser (ogranulerad slagg)

Toppdross (> 90 % Zn)

Bottendross (> 92 % Zn)

Dross från gjutning (> 85 % Zn)

Dross från varmgalvanisering (> 92 % Zn)

Avfall från eldfast väggbeklädnad, även smältdeglar, som härrör från smältning av koppar

Slagg från bearbetning av ädelmetaller för vidare raffinering

Tantalhaltiga tennslagger med lägre tennhalt än 0,5 %

 

B1115

 

B1115

B1120–B1140

 

 

 

 

B1150–B2030

 

B1150–B2030

Från B2040:

Allt annat avfall

Från B2040:

Slagg från framställning av koppar, kemiskt stabiliserad, med hög järnhalt (mer än 20 %) och bearbetad enligt industriella specifikationer (t.ex. DIN 4301 och DIN 8201 ), huvudsakligen för byggändamål och blästring

 

 

B2060–B2130

 

 

 

 

B3020–B3130

 

B3020–B3130

B3140

 

 

 

 

B4010–B4030

 

B4010–B4030

 

GB040

 

GB040

 

GC010; GC020

 

GC010; GC020

GC030; GC050

 

 

 

 

GE020–GN030

 

GE020–GN030”

(39)

Tabellen för Liberia ska ersättas med följande:

Liberia

a)

b)

c)

d)

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006, utom

B1010

B1250

B3011

 

 

 

 

B1010–B1250”

 

 

(40)

Tabellen för Madagaskar ska ersättas med följande:

Madagaskar

a)

b)

c)

d)

 

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006”

 

 

(41)

Tabellen för Malaysia ska ersättas med följande:

Malaysia

a)

b)

c)

d)

Enskilda avfallsslag

 

 

 

B1010; B1020

B1030

 

 

 

 

 

 

B1031

 

B1040–B1080

 

 

B1090

 

 

 

 

B1100

 

 

 

 

 

B1115

 

 

 

B1200–B2030

B1120–B1190

 

 

 

Från B2040:

Avfall av gipsplattor från rivning av byggnader

Krossad betong

Delvis raffinerat kalciumsulfat bildat vid avsvavling av rökgaser

Från B2040:

Slagg från framställning av koppar, kemiskt stabiliserad, med hög järnhalt (mer än 20 %) och bearbetad enligt industriella specifikationer (t.ex. DIN 4301 och DIN 8201 ), huvudsakligen för byggändamål och blästring

 

Från B2040:

Svavel i fast form

Kalk från framställning av kalciumcyanamid (med pH under 9)

Natrium-, kalium- och kalciumklorider

Karborundum (kiselkarbid)

Glasavfall innehållande litiumtantal och litiumniob

B2060–B2130

 

 

 

 

 

 

B3011–B3027

Från B3030:

Blånor och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av mjukhampa (Cannabis sativa L.)

Från B3030:

Avfall av ull eller av fina eller grova djurhår, inbegripet garnavfall men inte rivet avfall och riven lump

kamavfall av ull eller fina djurhår

annat avfall av ull eller fina djurhår

avfall av grova djurhår

 

Från B3030:

Allt annat avfall

 

 

 

B3035–B3050

 

Från B3060:

Torkat och steriliserat vegetabiliskt avfall samt vegetabiliska återstoder och biprodukter av sådana slag som används vid utfodring av djur, som inte anges någon annanstans, även i form av pelletar

Ullfett: återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra fettartade ämnen eller av animaliska eller vegetabiliska vaxer

Avfall av ben och kvicke, obearbetade, avfettade, enkelt preparerade (men inte tillformade), behandlade med syra eller befriade från gelatin

Annat avfall från agrara livsmedelsindustrier med undantag av de biprodukter som uppfyller nationella och internationella krav och normer för livsmedel eller djurfoder

 

Från B3060:

Avfall från framställning av vin

Fiskavfall

Kakaoskal och annat kakaoavfall

 

B3065

 

 

Från B3070:

Deaktiverat svampmycel från framställning av penicillin för användning i djurfoder

 

 

Från B3070:

Avfall av människohår

Halmavfall

 

 

 

B3080–B3140

B4010–B4030

 

 

 

GB040

 

 

 

 

GC010

 

 

GC020–GC050

 

 

 

 

 

 

GE020–GF010

GG040

 

 

 

GG030

 

 

 

 

GN010–GN030

 

 

Blandningar av avfall

 

 

 

Alla blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006”

(42)

Tabellen för Moldavien ska ersättas med följande:

Moldavien

a)

b)

c)

d)

Enskilda avfallsslag

 

 

 

GE020

Allt annat avfall som förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

 

Blandningar av avfall

Alla blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006”

 

 

 

(43)

Följande tabell för Monaco ska föras in i alfabetisk ordning:

Monaco

a)

b)

c)

d)

 

 

 

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006”

(44)

Tabellen för Montenegro ska ersättas med följande:

Montenegro

a)

b)

c)

d)

 

 

 

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006”

(45)

Tabellen för Marocko ska ersättas med följande:

Marocko

a)

b)

c)

d)

Enskilda avfallsslag

 

Från B1010:

Ädelmetaller (guld, silver och platinagruppen, men inte kvicksilver)

 

Från B1010:

Allt annat avfall

 

B1020; B1030

 

 

 

B1240

 

 

 

B1250

 

B1250

 

B2010–B2040

 

 

 

B2060–B2130

 

 

 

B3020

 

 

 

Från B3030:

Allt annat avfall

 

Från B3030:

Begagnade kläder och andra begagnade textilvaror

 

B3035–B3130

 

 

 

B3140

 

B3140

 

B4010–B4030

 

 

 

GB040–GC050

 

 

 

GE020–GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010–GN030

 

GN030

Blandningar av avfall

 

Alla blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006”

 

 

(46)

Följande tabell för Myanmar/Burma ska föras in i alfabetisk ordning:

Myanmar/Burma

a)

b)

c)

d)

 

 

 

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006”

(47)

Tabellen för Nepal ska ersättas med följande:

Nepal

a)

b)

c)

d)

Enskilda avfallsslag

Från B1010:

Skrot av zink

Skrot av magnesium

Skrot av vismut

Skrot av titan

Skrot av zirkonium

Skrot av mangan

Skrot av germanium

Skrot av vanadin

Skrot av hafnium, indium, niob, rhenium och gallium

Skrot av torium

Skrot av sällsynta jordartsmetaller

Från B1010:

Skrot av nickel

Skrot av volfram

Skrot av molybden

Skrot av tantal

Skrot av kobolt

Skrot av krom

Från B1010:

Ädelmetaller (guld, silver och platinagruppen, men inte kvicksilver)

Skrot av järn eller stål

Skrot av aluminium

Skrot av tenn

Från B1010:

Skrot av koppar

B1020–B1190

 

 

 

 

B1200

 

 

B1210–B2040

 

 

 

 

B2060

 

 

B2070–B2130

 

 

 

Från B3020:

Avfall och förbrukade varor av papper eller kartong

annat, inbegripet men inte begränsat till

1.

laminerad kartong

2.

osorterat skrot

Från B3020:

Avfall och förbrukade varor av papper eller kartong

av oblekt papper eller kartong eller av wellpapp eller kartong

av annat papper eller annan kartong, tillverkade huvudsakligen av blekt kemisk massa, inte färgade i mälden

av papper eller kartong, tillverkade huvudsakligen av mekanisk massa (t.ex. tidningar, tidskrifter och liknande tryckalster)

 

 

B3030–B4030

 

 

 

GB040–GF010

 

 

 

 

GG030–GG040

 

 

GN010–GN030

 

 

 

Blandningar av avfall

 

Blandning av B3020

 

 

Alla andra blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006”

 

 

 

(48)

Följande tabell för Nicaragua ska föras in i alfabetisk ordning:

Nicaragua

a)

b)

c)

d)

 

B3011

Allt annat avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006”

 

(49)

Tabellen för Niger ska ersättas med följande:

Niger

a)

b)

c)

d)

Enskilda avfallsslag

Från B1010:

Skrot av krom

Skrot av zink

Skrot av koppar

Från B1010:

Allt annat avfall

 

 

B1020

 

 

 

 

B1030–B1050

 

 

B1060–B1080

 

 

 

 

B1090

 

 

B1100

 

 

 

 

B1115–B1130

 

 

B1140

 

 

 

 

B1150; B1160

 

 

B1170–B1190

 

 

 

 

B1200; B1210

 

 

B1220

 

 

 

 

B1230

 

 

B1240

 

 

 

 

B1250

 

 

 

B2010–B2030

 

 

B2040

 

 

 

 

B2060–B2110

 

 

B2120

 

 

 

 

B2130

 

 

 

B3020

 

 

B3026

 

 

 

 

B3027–B3120

 

 

B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010

 

 

 

 

B4020; B4030

 

 

GB040

 

 

 

 

GC010–GC050

 

 

 

GE020–GG040

 

 

 

GN010–GN030

 

 

Blandningar av avfall

Blandning av B1010 och B1050

Blandning av B1010 och B1070

Blandning av B1010

Alla andra blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006”

 

 

(50)

Följande tabell för Nigeria ska föras in i alfabetisk ordning:

Nigeria

a)

b)

c)

d)

Enskilda avfallsslag

 

B1010

 

 

B1020

Skrot av bly (med undantag av blybatterier)

B1020

Allt annat avfall

 

 

 

B1030–B1100

 

 

B1115

 

 

 

B1120

 

 

 

 

B1130

 

 

B1140

 

 

 

 

B1150

 

 

B1170–B1250

 

 

 

B2010–B2040

B2130

 

 

B2060–B2120

 

 

 

 

B3020

 

 

B3026

 

 

 

 

B3027–B3050

 

 

B3060

 

 

 

B3065

 

 

 

B3070–B3140

 

 

 

B4010–B4030

 

 

 

GB040

 

 

 

GC010–GC050

 

 

 

GE020–GG040

 

 

 

GN010–GN030

 

 

 

Blandningar av avfall

Alla blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006”

 

 

 

(51)

Tabellen för Oman ska ersättas med följande:

Oman

a)

b)

c)

d)

Enskilda avfallsslag

 

 

 

Från B1010:

Skrot av järn eller stål

Skrot av aluminium

 

 

 

Från B2040:

Slagg från kopparframställning

 

 

 

B3011

 

 

 

GG040

Allt annat avfall som förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1013/2006”

 

 

 

(52)

Tabellen för Pakistan ska ersättas med följande:

Pakistan

a)

b)

c)

d)

Enskilda avfallsslag

 

 

B1010–B1080

 

 

 

 

B1090

 

 

B1100

 

 

 

 

B1115

 

 

B1120–B2130

 

 

B3011

 

 

 

 

B3020–B3035

 

 

 

 

B3040

 

 

B3050

 

Från B3060:

Avfall från framställning av vin

Ullfett: återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra fettartade ämnen eller av animaliska eller vegetabiliska vaxer

Avfall av ben och kvicke, obearbetade, avfettade, enkelt preparerade (men inte tillformade), behandlade med syra eller befriade från gelatin

Kakaoskal och annat kakaoavfall

 

Från B3060:

Torkat och steriliserat vegetabiliskt avfall samt vegetabiliska återstoder och biprodukter av sådana slag som används vid utfodring av djur, som inte anges någon annanstans, även i form av pelletar

Från B3060:

Fiskavfall

Annat avfall från agrara livsmedelsindustrier med undantag av de biprodukter som uppfyller nationella och internationella krav och normer för livsmedel eller djurfoder

B3065

 

 

 

 

 

B3070