30.7.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 272/69


RÅDETS BESLUT (EU) 2021/1250

av den 26 juli 2021

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av protokoll 31 om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna, fogat till EES-avtalet (Europeiska försvarsfonden)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 173.3, 182.4 och 183 samt artikel 188 andra stycket jämförda med artikel 218.9,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2894/94 av den 28 november 1994 om formerna för genomförandet av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (1), särskilt artikel 1.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (2) (nedan kallat EES-avtalet) trädde i kraft den 1 januari 1994.

(2)

Enligt artikel 98 i EES-avtalet får gemensamma EES-kommittén besluta att ändra bland annat protokoll 31 om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna (nedan kallat protokoll 31), fogat till EES-avtalet.

(3)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/697 (3) bör införlivas med EES-avtalet.

(4)

Protokoll 31 till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

Den ståndpunkt som ska intas i gemensamma EES-kommittén bör därför grunda sig på den gemensamma EES-kommitténs utkast till beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén avseende den föreslagna ändringen av protokoll 31 om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna, fogat till EES-avtalet, ska baseras på gemensamma EES-kommitténs utkast till beslut (4).

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 26 juli 2021.

På rådets vägnar

G. DOVŽAN

Ordförande


(1)  EGT L 305, 30.11.1994, s. 6.

(2)  EGT L 1, 3.1.1994, s. 3.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/697 av den 29 april 2021 om inrättande av Europeiska försvarsfonden och om upphävande av förordning (EU) 2018/1092 (EUT L 170, 12.5.2021, s. 149).

(4)  Se dokument ST 10693/21 på http://register.consilium.europa.eu