31.7.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 247/18


RÅDETS BESLUT (Gusp) 2020/1132

av den 30 juli 2020

om uppdatering av förteckningen över personer, grupper och enheter som omfattas av artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism och om upphävande av beslut (Gusp) 2020/20

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 27 december 2001 antog rådet gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp (1).

(2)

Den 13 januari 2020 antog rådet beslut (Gusp) 2020/20 (2) om uppdatering av förteckningen över personer, grupper och enheter som omfattas av artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp (nedan kallad förteckningen).

(3)

I enlighet med artikel 1.6 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp är det nödvändigt att med jämna mellanrum se över namnen på personer, grupper och enheter i förteckningen för att säkerställa att det är berättigat att behålla dem i förteckningen.

(4)

I detta beslut anges resultatet av den översyn som rådet har genomfört med avseende på de personer, grupper och enheter på vilka artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp är tillämpliga.

(5)

Rådet har kontrollerat att de behöriga myndigheter som avses i artikel 1.4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp har fattat beslut beträffande alla personer, grupper och enheter i förteckningen, om att de har deltagit i terroristhandlingar i den mening som avses i artikel 1.2 och 1.3 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp. Rådet har också konstaterat att de personer, grupper och enheter på vilka artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp är tillämpliga bör fortsätta att vara föremål för de särskilda restriktiva åtgärder som anges i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp.

(6)

Rådet har konstaterat att det inte längre finns någon grund för att behålla en person på förteckningen.

(7)

Förteckningen bör uppdateras i enlighet med detta och beslut (Gusp) 2020/20 bör upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förteckningen över de personer, grupper och enheter på vilka artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp är tillämpliga återges i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Beslut (Gusp) 2020/20 ska upphöra att gälla.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 juli 2020.

På rådets vägnar

M. ROTH

Ordförande


(1)  Rådets gemensamma ståndpunkt 2001/931/Gusp av den 27 december 2001 om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism (EGT L 344, 28.12.2001, s. 93).

(2)  Rådets beslut (Gusp) 2020/20 av den 13 januari 2020 om uppdatering av förteckningen över personer, grupper och enheter som omfattas av artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism och om upphävande av beslut (Gusp) 2019/1341 (EUT L 8 I, 14.1.2020, s. 5).


BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER PERSONER, GRUPPER OCH ENHETER SOM AVSES I ARTIKEL 1

I.   PERSONER

1.

ABDOLLAHI, Hamed (ABDULLAHI Hamed) (alias Mustafa Abdullahi), född 11.8.1960 i Iran. Passnummer: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed (AL-NASSER, Abdelkarim Huseyn Mohamed), född i Al Ihsa (Saudiarabien), saudisk medborgare.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed (AL YACUB, Ibrahim Salih Mohamed), född 16.10.1966 i Tarut (Saudiarabien), saudisk medborgare.

4.

ARBABSIAR, Manssor (ARBABSIAR, Mansur) (alias Mansour Arbabsiar), född 6.3.1955 eller 15.3.1955 i Iran. Iransk och amerikansk medborgare. Passnummer: C2002515 (Iran). Passnummer: 477845448 (Förenta staterna). Nationellt ID-nummer: 07442833, giltigt t.o.m. 15.3.2016 (amerikanskt körkort).

5.

ASSADI Assadollah, född 22.12.1971 i Teheran (Iran), iransk medborgare. Iranskt diplomatpass nummer: D9016657.

6.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBIAR, alias Abu ZOUBAIR), född 8.3.1978 i Amsterdam (Nederländerna).

7.

EL HAJJ, Hassan, född 22.3.1988 i Zaghdraiya, Saida, Libanon, kanadensisk medborgare. Passnummer: JX446643 (Kanada).

8.

HASHEMI MOGHADAM Saeid, född 6.8.1962 i Teheran (Iran), iransk medborgare. Passnummer: D9016290, giltigt t.o.m. 4.2.2019.

9.

IZZ-AL-DIN, Hasan (IZZ-AL-DIN, Hassan) (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Libanon, född 1963 i Libanon, libanesisk medborgare.

10.

MELIAD, Farah, född 5.11.1980 i Sydney (Australien), australisk medborgare. Passnummer: M2719127 (Australien).

11.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (MOHAMMED, Khalid Shaykh) (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), född 14.4.1965 eller 1.3.1964 i Pakistan, passnummer 488555.

12.

ŞANLI, Dalokay (alias Sinan), född 13.10.1976 i Pülümür (Turkiet).

13.

SHAHLAI, Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala’i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla’i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj [Haj] Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), född omkring 1957 i Iran. Adresser: 1) Kermanshah, Iran 2) Mehran-basen (militärbas), provinsen Ilam, Iran.

14.

SHAKURI, Ali Gholam, född omkring 1965 i Teheran, Iran.

II.   GRUPPER OCH ENHETER

1.

”Abu Nidal Organisation” – ”ANO” (”Abu Nidals grupp”) (alias ”Fatah Revolutionary Council”, alias ”Arab Revolutionary Brigades”, alias ”Black September”, alias ”Revolutionary Organisation of Socialist Muslims”).

2.

”Al-Aqsa Martyrs’ Brigade” (”Al-Aqsa-martyrernas brigad”).

3.

”Al-Aqsa e.V.”.

4.

”Babbar Khalsa”.

5.

”Communist Party of the Philippines” (”Filippinernas kommunistparti”), inbegripet ”New People’s Army” – ”NPA” (”Nya folkarmén”), Filippinerna.

6.

Den inre säkerhetstjänsten vid iranska underrättelse- och säkerhetsministeriet.

7.

”Gama’a al-Islamiyya” (”Jamaat al-islamiyya”) (alias ”Al-Gama’a al-Islamiyya”) (”Islamic Group”, ”Islamiska gruppen” – ”IG”).

8.

”İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” (”Förtrupperna för ett islamiskt Stororienten”) – ”IBDA-C” (”Great Islamic Eastern Warriors Front”).

9.

”Hamas”, inbegripet ”Hamas-Izz al-Din al-Qassem” (”Izz al-Din al-Qassam-brigaderna”).

10.

”Hizballah Military Wing” (”Hizbollahs väpnade gren”, alias ”Hezbollah Military Wing”, ”Hizbullah Military Wing”, ”Hizbollah Military Wing”, ”Hezballah Military Wing”, ”Hisbollah Military Wing”, ”Hizbu’llah Military Wing”, ”Hizb Allah Military Wing”, alias ”Jihad Council” (och alla underställda enheter, inbegripet dess External Security Organisation)).

11.

”Hizbul Mujahideen” (”Hizbul mujahidin”) – ”HM”.

12.

”Khalistan Zindabad Force” – ”KZF”.

13.

”Kurdistan Workers’ Party” (”Kurdistans arbetarparti”) – ”PKK” (alias ”KADEK” [”Kadek”], alias ”KONGRA-GEL” [”Kongra-Gel”]).

14.

”Liberation Tigers of Tamil Eelam” (”Tamilska befrielsetigrarna”) – ”LTTE”.

15.

”Ejército de Liberación Nacional” (”Nationella befrielsearmén”) (”National Liberation Army”).

16.

”Palestinian Islamic Jihad” (”Palestinska islamiska jihad”) – ”PIJ”.

17.

”Popular Front for the Liberation of Palestine” (”Folkfronten för Palestinas befrielse”) – ”PFLP”.

18.

”Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command” (”Folkfronten för Palestinas befrielse – Generalkommandot”) (alias ”PFLP – General Command”).

19.

”Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi” (”Folkets revolutionära befrielsefront/parti”) – ”DHKP/C” (alias ”Devrimci Sol” (”Revolutionary Left”), alias ”Dev Sol”) (”Revolutionary People’s Liberation Army/Front/Party”).

20.

”Sendero Luminoso” – ”SL” (”Den lysande stigen”).

21.

”Teyrbazen Azadiya Kurdistan” (”Kurdistans frihetsfalkar”) – ”TAK” (alias ”Kurdistan Freedom Falcons”, alias ”Kurdistan Freedom Hawks” [”Kurdistans frihetshökar”]).