30.4.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 138/19


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2020/590

av den 24 april 2020

om ändring av beslut (EU) 2019/784 vad gäller en uppdatering av de tekniska villkor som är tillämpliga på frekvensbandet 24,25–27,5 GHz

[delgivet med nr C(2020) 2542]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 676/2002/EG av den 7 mars 2002 om ett regelverk för radiospektrumpolitiken i Europeiska gemenskapen (radiospektrumbeslut) (1), särskilt artikel 4.3, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/784 (2) harmoniseras de viktigaste tekniska villkoren för tillgång till och effektiv användning av frekvensbandet 24,25–27,5 GHz i unionen för markbundna system som kan användas för tillhandahållandet av trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster.

(2)

Frekvensbandet 24,25–27,5 GHz (nedan kallat 26 GHz) harmoniserades globalt för internationell mobiltelekommunikation (3) (IMT) vid världsradiokonferensen 2019 (nedan kallad WRC-19) genom ändringar av Internationella teleunionens radioreglemente (ITU-R).

(3)

Genom radioreglementet i dess ändrade lydelse (4) infördes globala gränsvärden för utstrålning utanför bandet (nedan kallade skyddsgränser), vilka i två steg är tillämpliga på nästa generations (5G) markbundna trådlösa system som kan användas för tillhandahållandet av trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster i 26 GHz-bandet för att skydda den passiva satellittjänsten för jordutforskning (nedan kallad EESS (passiv)) i frekvensbandet 23,6–24 GHz (5). Dessa skyddsgränser är mindre stränga än EU:s harmoniserade gränser (6). Om skyddsgränserna i första steget tillämpas i unionen bör det säkerställa tillgång i rätt tid till 5G-utrustning och främja snabbare investeringar i 5G-infrastruktur på den inre marknaden. Skyddsgränserna i andra steget säkerställer, tillsammans med kravet att inga markbundna system med hög densitet ska tas i bruk för tillhandahållandet av trådlösa accesstjänster i frekvensområdet under 23,6 GHz, ett tillräckligt skydd av EESS (passiv) samt meteorologiska satellittjänster inom frekvensbandet 23,6–24 GHz.

(4)

De skyddsgränser i första steget som ska tillämpas till och med den 1 september 2027 enligt radioreglementet kan öka risken för skadlig störning av den globala satellittjänsten EESS (passiv) (t.ex. Copernicussystemet och vissa meteorologiska satelliter) beroende på takten i utbyggnaden av nästa generations (5G) markbundna trådlösa system i 26 GHz-bandet. Därför är det viktigt att skyddsgränserna i andra steget börjar gälla innan 5G börjar byggas ut i stor skala i unionen, vilket förväntas ske från och med 2025 (7).

(5)

En fortsatt tillämpning av de gällande strängare EU-harmoniserade skyddsgränserna på den inre marknaden skulle ge bättre skydd för EESS (passiv) inom hela unionsterritoriet. Om man tillämpade andra – i synnerhet strängare – skyddsgränser i EU än de som tillämpas i resten av världen skulle detta dock påverka tillgången till och utbudet av utrustning, vilket i sin tur kan ha en negativ inverkan på kostnaderna för utrustning och omfattningen av investeringarna i högkapacitetsnät (5G).

(6)

I WRC-19:s resolution 242, som är en integrerad del av radioreglementet, konstateras att frekvensband som ligger omedelbart under frekvensbandet 23,6–24 GHz inte är avsedda att användas för mobila tillämpningar med hög densitet. Detta erkännande på internationell nivå bidrar till skyddet av EESS (passiv) i det bandet utöver de skyddsgränser i andra steget som är tillämpliga på 26 GHz-bandet enligt radioreglementet. Sådana åtgärder förbättrar skyddet av EESS (passiv) och kvaliteten på de satellitdata som behövs för väderleksprognoser. Därför bör det inte ske något ytterligare ibruktagandet av markbundna system som kan användas för tillhandahållandet av elektroniska kommunikationstjänster inom frekvensområdet 22–23,6 GHz i unionen. Dessutom får relevanta åtgärder övervägas för att säkerställa skyddet av EESS (passiv) ifall det sker en högdensitetsutbyggnad av sådana system i det frekvensområdet utanför unionen.

(7)

I enlighet med artikel 4.2 i beslut nr 676/2002/EG har kommissionen, med hänsyn till det brådskande behovet av att bevara regulatorisk säkerhet på den inre marknaden och i syfte att genomföra artikel 54 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1972 (8), bett Europeiska post- och telesammanslutningen (Cept) (9) – inom ramen för kommissionens mandat till Cept att utarbeta harmoniserade tekniska villkor för spektrumanvändning till stöd för införandet av nästa generations (5G) markbundna trådlösa system i unionen (10) – att bedöma och rapportera om eventuella anpassningar av skyddsgränserna enligt genomförandebeslut (EU) 2019/784.

(8)

Som svar på detta inkom Cept i en skrivelse av den 6 mars 2020 med tekniska synpunkter (11) som förtydligar vissa delar av kommissionens begäran och också förespråkar en föredragen metod för att skydda EESS (passiv) i frekvensbandet 23,6–24 GHz med beaktande av resultatet från WRC-19 och behovet av ett långsiktigt skydd av EESS (passiv). Denna metod omfattar i synnerhet ett tidigare datum för övergången till skyddsgränserna i andra steget, för att undvika risken för en massmarknadsutveckling av 5G-utrustning baserad på skyddsgränserna i första steget, liksom kravet att förhindra högdensitetsutbyggnad av markbundna system för tillhandahållandet av trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster i frekvensbandet 22–23,6 GHz.

(9)

Genomförandebeslut (EU) 2019/784 bör därför ändras för att bevara balansen i EU:s politik för utbyggnaden av 5G och övervakningen av atmosfären och jordytan samt för att främja EU:s roll som ledare i det globala 5G-ekosystemet av utrustning och tjänster.

(10)

Cept har också utvecklat en teknisk verktygslåda (12) för 5G-utbyggnaden i 26 GHz-bandet, som baseras på spektrumanvändningen inom ramen för andra auktorisationssätt än enskilda nyttjanderätter, såsom allmän auktorisation eller kombinerad enskild/allmän auktorisation. Den ger medlemsstaterna vägledning för några tänkbara lösningar som kan genomföras på nationell nivå i linje med medlemsstaternas skyldigheter i frekvensbandet och med beaktande av den fortsatta utbyggnaden av satellitbaserade jordstationer för EESS, rymdforskningstjänster (SRS) och fasta satellittjänster (FSS).

(11)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från radiospektrumkommittén som inrättades genom beslut nr 676/2002/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandebeslut (EU) 2019/784 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2 ska första stycket ersättas med följande:

”Senast den 30 juni 2020 ska medlemsstaterna på icke-exklusiv grund anvisa och tillgängliggöra frekvensbandet 24,25–27,5 GHz för markbundna system som kan användas för trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster, i enlighet med de viktigaste tekniska villkoren vilka anges i bilagan.”

2.

I artikel 7 ska första stycket ersättas med följande:

”Medlemsstaterna ska rapportera till kommissionen om genomförandet av detta beslut senast den 30 september 2020.”

3.

Bilagan ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 24 april 2020.

På kommissionens vägnar

Thierry BRETON

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 108, 24.4.2002, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/784 av den 14 maj 2019 om harmonisering av frekvensbandet 24,25–27,5 GHz för markbundna system som kan användas för trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster i unionen (EUT L 127, 16.5.2019, s. 13).

(3)  I enlighet med ITU-R:s resolution 750 (omarbetad vid WRC-19) om kompatibilitet mellan satellittjänsten för jordutforskning (passiv) och relevanta aktiva tjänster.

(4)  http://www.itu.int/pub/R-REG-RR (2020 års upplaga).

(5)  För 5G-basstationer/terminalstationer är dessa följande: -33/-29 dBW/200MHz fram till och med den 1 september 2027 (första steget), och därefter -39/-35 dBW/200MHz (andra steget).

(6)  Dvs. de kompletterande basgränserna i tabellerna 4 och 6 i bilagan till genomförandebeslut (EU) 2019/784.

(7)  Se kommissionens meddelande 5G för Europa: en handlingsplan, COM(2016) 588 final.

(8)  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1972 av den 11 december 2018 om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation (EUT L 321, 17.12.2018, s. 36).

(9)  Skrivelse till Cept av den 20 december 2019 (kommittén för elektronisk kommunikation, projektgrupp 1, doc. ECC PT1 (20)011).

(10)  Dokument RSCOM16-40rev3.

(11)  Skrivelse från Cept av den 6 mars 2020”Cept response on additional input regarding the impact of the WRC-19 outcome on the harmonised technical conditions for the 26 GHz band” (kommittén för elektronisk kommunikation, doc. ECC(20)055).

(12)  T.ex. ECC Report 317 (utkast), Additional work on 26 GHz to address spectrum use under authorisation regimes other than individual rights of use: Technical toolkit to assist administrations (godkänd av kommittén för elektronisk kommunikation (ECC) för offentligt samråd den 6 mars 2020).


BILAGA

Bilagan till genomförandebeslut (EU) 2019/784 ska ändras på följande sätt:

1.

Tabell 4 ska ersättas med följande:

”Tabell 4

Kompletterande baseffektgräns för basstationer

Frekvensområde

Högsta TRP

Mätbandbredd

Ikraftträdande

23,6–24,0 GHz

-33 dBW

200 MHz

Detta besluts ikraftträdande (1)

-39 dBW

200 MHz

1 januari 2024 (2)

2.

Tabell 6 ska ersättas med följande:

”Tabell 6

Kompletterande baseffektgräns för terminalstationer

Frekvensområde

Högsta TRP

Mätbandbredd

Ikraftträdande

23,6–24,0 GHz

-29 dBW

200 MHz

Detta besluts ikraftträdande

-35 dBW

200 MHz

1 januari 2024 (3)


(1)  Medlemsstaterna ska inte tillåta någon ny utbyggnad av markbundna system som kan användas för tillhandahållandet av trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster i frekvensområdet 22–23,6 GHz, för att i kombination med det gränsvärde som ska tillämpas efter den 1 januari 2024 säkerställa ett ändamålsenligt skydd av den passiva satellittjänsten för jordutforskning och radioastronomitjänsten i frekvensbandet 23,6–24 GHz.

(2)  Detta gränsvärde gäller basstationer som tas i bruk efter den 1 januari 2024. Detta gränsvärde gäller inte basstationer som tagits i bruk före detta datum. För dessa basstationer gäller gränsvärdet -33 dBW/200 MHz även efter den 1 januari 2024. Medlemsstaterna ska överväga ytterligare åtgärder för att bedöma och minska dessa basstationers sammanlagda påverkan inom ramen för sin skyldighet enligt artikel 3 a när det gäller satellittjänsten för jordutforskning (passiv). Sådana åtgärder omfattar anpassning av storleken på tilldelade block, antennkonfiguration, effekten inom tilldelade block eller utrustningens genomslag på marknaden.”

(3)  Detta gränsvärde gäller terminalstationer som tas i bruk efter den 1 januari 2024. Detta gränsvärde gäller inte terminalstationer som tagits i bruk före detta datum. För dessa terminalstationer gäller gränsvärdet -29 dBW/200 MHz även efter den 1 januari 2024.”