31.5.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 134/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/787

av den 25 maj 2018

om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (1), särskilt artiklarna 57.4 och 58.2, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (2), är det nödvändigt att anta bestämmelser för klassificering av de varor som avses i bilagan till den här förordningen.

(2)

I förordning (EEG) nr 2658/87 fastställs allmänna bestämmelser för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen. Dessa bestämmelser gäller också för varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig på denna eller som inför underuppdelningar i den och som har upprättats genom särskilda unionsbestämmelser för tillämpningen av tulltaxebestämmelser eller andra åtgärder för varuhandeln.

(3)

Enligt dessa allmänna bestämmelser bör de varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i enlighet med den motivering som anges i kolumn 3.

(4)

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats för de varor som omfattas av denna förordning men som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning bör under en viss period kunna åberopas av innehavaren i enlighet med artikel 34.9 i förordning (EU) nr 952/2013. Denna period bör vara tre månader.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan ska i Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i tabellen.

Artikel 2

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning får under en period på tre månader från den dag då denna förordning träder i kraft fortfarande åberopas i enlighet med artikel 34.9 i förordning (EU) nr 952/2013.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 maj 2018.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Stephen QUEST

Generaldirektör

Generaldirektoratet för skatter och tullar


(1)  EUT L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).


BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering

(KN-nummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

En artikel (s.k. ”lace-orthosis”) tillverkad av flera delar av textilmaterial, hopsydda med en öppning för hälen och tårna, fållad kring öppningarna och i artikelns kanter. Överdelen stängs med en plös av textilmaterial i trikå. De andra textildelarna består av flera skikt av elastiskt textilmaterial i trikå.

En elastisk plastskiva är fastsatt i textilen och endast delvis synlig på artikelns utsida. Plastskivan går runt sulan och är försedd med snörhålsringar längs artikelns överdel och snörhakar längs skaftet så att artikeln kan dras åt runt foten och vaden med skosnören i textil.

Plastskivan ger artikeln en viss stabilitet. Den är dock flexibel och när den dras åt med skosnörena utsätts foten och vaden för ett tryck.

Artikeln presenteras för att bäras inuti en sko och användas som ett vristbandage för en stukad vrist och blåmärken på vristen, slitna och skadade ledband, och för att förebygga dessa skador samt vid instabila ledband. Den kan dock inte helt förhindra viss rörelse av den defekta kroppsdelen.

Vid postoperativ rehabilitering underlättar den en återgång till en fullgod belastning.

Se bilder (*1)

6307 90 10

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 c och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 6307 , 6307 90 och 6307 90 10 .

Artikeln kan inte justeras till en patients specifika funktionsnedsättning utan har en multifunktionell användning. Den liknar ett enkelt textilbandage som är lindat kring ett ledband och åtdraget runt vissa delar för att utöva ett tryck till stöd för läkande eller för att förhindra ytterligare skador och säkerställa att oönskade rörelser inte utförs omedvetet som reflexmässiga rörelser (se även Förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen (FAKN) till undernummer 9021 10 10 , andra stycket).

Artikelns objektiva egenskaper är följaktligen sådana att de inte särskiljer den från vanliga stödanordningar för allmänt bruk, särskilt på grund av de material som den tillverkats av (flexibla material), användningssättet (utövande av tryck genom åtdragning) eller anpassning till patientens särskilda funktionsnedsättning (se även anmärkning 6 till kapitel 90 och domen av den 7 november 2002, Lohmann och Medi Bayreuth, de förenade målen C-260/00–C-263/00, ECLI:EU:C:2002:637, punkterna 39 och 45).

Vidare kan artikeln inte klassificeras som en ”ortopedisk artikel” enligt KN-nummer 9021 10 10 eftersom den på grund av sin elasticitet inte helt kan förhindra viss rörelse av den defekta kroppsdelen i syfte att utesluta ytterligare skador (se även FAKN, undernummer 9021 10 10 , andra stycket). Exempelvis, vid problem med slitna ledband, borde artikeln göra det omöjligt att luta vristen även om man springer eller hoppar. Det textilmaterial och flexibla plastmaterial som artikeln är tillverkad av tål emellertid inte belastningen av kroppsvikten när man springer.

Den önskade effekten av trycket ges av både plast- och textilmaterialet. Följaktligen är båda materialen lika viktiga i den mening som avses i den allmänna bestämmelsen 3 b för tolkning av Kombinerade nomenklaturen vilket medför att artikeln ska klassificeras enligt det HS-nummer som kommer sist bland de nummer som skäligen kan komma i fråga (nr 3926 och 6307 ).

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 6307 90 10 som ”andra konfektionerade textilvaror”.

Image


(*1)  Bilderna visas endast i informationssyfte.